EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0217

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/217 af 4. oktober 2019 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af nævnte forordning (EØS-relevant tekst)

C/2019/7227

OJ L 44, 18.2.2020, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj

18.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 44/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/217

af 4. oktober 2019

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af nævnte forordning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (1), særlig artikel 37, stk. 5, og artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tabel 3 i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 indeholder en liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer baseret på de kriterier, der er anført i del 2 til 5 i bilag I til samme forordning.

(2)

Forslag til indførelse af harmoniseret klassificering og mærkning af visse stoffer og til opdatering eller sletning af den harmoniserede klassificering og mærkning af visse andre stoffer er indgivet til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. På baggrund af udtalelserne fra agenturets Udvalg for Risikovurdering (RAC) om forslagene og de bemærkninger, der er modtaget fra de berørte parter, er det hensigtsmæssigt at indføre, opdatere eller slette den harmoniserede klassificering og mærkning af visse stoffer. Der er tale om følgende RAC-udtalelser (2):

Udtalelse af 9. juni 2017 4,4'-sulfonylbisphenol, polymer med ammoniumchlorid (NH4Cl), pentachlorophosphoran og phenol

Udtalelse af 22. september 2017 om dinatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminophenyl)azo)phenylsulfamoyl)phenyl)azo)-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)azo)naphthalen-2,7-disulfonat

Udtalelse af 9. juni 2017 om phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

Udtalelse af 22. september 2017 om cobalt

Udtalelse af 22. september 2017 om nikkelbis(sulfamidat); nikkelsulfamat

Udtalelse af 22. september 2017 om ethylenoxid; oxiran

Udtalelse af 22. september 2017 om 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctan; metaldehyd

Udtalelse af 15. marts 2017 om 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenon

Udtalelse af 5. december 2017 om pyridat (ISO); O-(6-chlor-3-phenylpyridazin-4-yl) S-octylthiocarbonat

Udtalelse af 22. september 2017 om dodecylmethacrylat

Udtalelse af 5. december 2017 om 2-phenylhexanenitril

Udtalelse af 15. marts 2017 om thiabendazol (ISO); 2-(thiazol-4-yl)benzimidazol

Udtalelse af 9. juni 2017 om N,N-diethyl-m-toluamid; DEET

Udtalelse af 14. september 2017 om titandioxid

Udtalelse af 15. marts 2017 om methylkviksølvchlorid

Udtalelse af 9. juni 2017 om benzo[rst]pentaphen

Udtalelse af 9. juni 2017 om dibenzo[b,def]chrysen;dibenzo[a,h]pyren

Udtalelse af 22. september 2017 om ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-forgrenede og ligekædede alkyl)derivater

Udtalelse af 5. december 2017 om cyflumetofen (ISO); 2-methoxyethyl (RS) -2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α- trifluoro-o-tolyl)propionat

Udtalelse af 9. juni 2017 om pentakalium 2,2',2'',2''',2''''-(ethan-1,2-diylnitrilo)pentaacetat

Udtalelse af 9. juni 2017 om N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(eddikesyre)

Udtalelse af 9. juni 2017 om pentanatrium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetat

Udtalelse af 9. juni 2017 om diisohexylphthalat

Udtalelse af 9. juni 2017 om fludioxonil (ISO); 4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrol-3-carbonitril

Udtalelse af 22. september 2017 om halosulfuronmethyl (ISO); methyl 3-chloro-5{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-1-methyl-1H-pyrazol4-carboxylat

Udtalelse af 5. december 2017 om 2-methylimidazol

Udtalelse af 15. marts 2017 om (RS)-2-methoxy-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamid; mandestrobin

Udtalelse af 5. december 2017 om carboxin (ISO); 2-methyl-N-phenyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiin-3-carboxamid; 5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilid

Udtalelse af 5. december 2017 om metaflumizon (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluor-m-tolyl)ethyliden]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbanilohydrazid [E-isomer ≥ 90 %, Z-isomer≤ 10 % relativt indhold] [1] (E)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)ethyliden]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbanilohydrazid [2]

Udtalelse af 5. december 2017 om dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin.

(3)

Estimater for akut toksicitet (ATE) benyttes først og fremmest til at fastlægge klassificeringen med hensyn til akut toksicitet for mennesker af blandinger indeholdende stoffer, som er klassificeret med hensyn til akut toksicitet. Medtagelsen af harmoniserede ATE-værdier i de indgange, der er opstillet i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, gør det lettere at harmonisere klassificeringen af blandinger og yder støtte til håndhævelsesmyndighederne. Efter yderligere videnskabelige vurderinger af visse stoffer er der beregnet ATE-værdier for methylkviksølvchlorid, pentakalium 2,2',2'',2''',2''''-(ethan-1,2-diylnitrilo)pentaacetat, N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(eddikesyre), pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetat (DTPA), ethylenoxid, oxiran og metaldehyd (ISO), 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctan, foruden dem, der er foreslået i RAC-udtalelserne. Disse ATE-værdier bør indsættes i den næstsidste kolonne i tabel 3 i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(4)

I sin videnskabelige udtalelse af 22. september 2017 om stoffet cobalt foreslog Udvalget for Risikovurdering at klassificere dette stof som carcinogen i kategori 1B med en specifik koncentrationsgrænse på ≥ 0,01 %. Det er imidlertid nødvendigt at foretage yderligere vurdering af den metode, der blev brugt til at fastsætte den specifikke koncentrationsgrænse, navnlig dens anvendelighed på metalforbindelser. Der bør derfor indtil videre ikke indføres en specifik koncentrationsgrænse for cobalt i tabel 3 i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, og den generelle koncentrationsgrænse på ≥ 0,1 % finder anvendelse, jf. tabel 3.6.2 i bilag I til forordningen.

(5)

I sin videnskabelige udtalelse af 14. september 2017 om stoffet titandioxid foreslog Udvalget for Risikovurdering at klassificere dette stof som carcinogen i kategori 2 ved indånding. Eftersom lungecarcinogenicitet fremkaldt af titandioxid sættes i forbindelse med indånding af respirable titandioxidpartikler, tilbageholdelse og partiklernes dårlige opløselighed i lungerne bør respirable titandioxidpartikler indføres i indgangen for titandioxid. De aflejrede partikler, men ikke opløsninger af titandioxid, menes at være ansvarlige for den observerede toksicitet i lungerne og den efterfølgende udvikling af tumorer. For at undgå ubegrundet klassificering af ufarlige former af stoffet bør der fastsættes specifikke bemærkninger for klassificering og mærkning af stoffet og blandinger, der indeholder det. Eftersom der kan danne sig farligt støv eller dråber under anvendelsen af blandinger, der indeholder titandioxid, er det desuden nødvendigt at informere brugerne om de forholdsregler, der skal træffes for at minimere faren for menneskers sundhed.

(6)

For så vidt angår stofferne pentakalium 2,2',2'',2''',2''''-(ethan-1,2-diylnitrilo)pentaacetat, N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(eddikesyre) og pentanatrium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetat (DTPA), bør klassificeringen som akut toksisk i kategori 4 og specifikt målorgantoksisk ved gentagen eksponering (kategori 2), jf. udtalelserne fra Udvalget for Risikovurdering af 9. juni 2017, medtages i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, eftersom der foreligger tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at gøre disse nye klassificeringer berettiget. For så vidt angår stofferne pentakalium 2,2',2'',2''',2''''-(ethan-1,2-diylnitrilo)pentaacetat, N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(eddikesyre), bør klassificeringen som øjenirriterende i kategori 2, jf. udtalelserne fra Udvalget for Risikovurdering af 9. juni 2017, medtages i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, eftersom der foreligger tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at gøre disse nye klassificeringer berettiget. Klassificeringen stofferne pentakalium 2,2',2'',2''',2''''-(ethan-1,2-diylnitrilo)pentaacetat, N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(eddikesyre) og pentanatrium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetat (DTPA) som reproduktionstoksisk i kategori 1B bør imidlertid ikke medtages, da det kræver, at Udvalget for Risikovurdering foretager en ny vurdering i lyset af de nye videnskabelige data om reproduktionstoksiciteten, som industrien fremlagde, efter at Udvalgets udtalelse var fremsendt til Kommissionen.

(7)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor ændres.

(8)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 omfatter den harmoniserede klassificering, mærkning og emballering af stoffet beg, kultjære-, højtemperaturs-. Den harmoniserede klassificering, mærkning og emballering af dette stof blev imidlertid ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 944/2013 (3) med virkning fra den 1. april 2016. Ved Kommissionens forordning (EU) 2018/669 (4) blev forordning (EF) nr. 1272/2008 ændret yderligere. På grund af en administrativt forglemmelse blev visse ændringer — hvis gyldighed ikke blev berørt af Rettens dom i sag T-689/13 (5), som blev stadfæstet ved Domstolens dom i sag C-691/15 P (6) — der blev indført ved forordning (EU) nr. 944/2013, imidlertid ikke afspejlet i forordning (EU) 2018/669. Nævnte forordning vil finde anvendelse fra den 1. december 2019. Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor berigtiges med virkning fra samme dato.

(9)

For at sikre at leverandører af stoffer og blandinger har tid til at tilpasse sig de nye bestemmelser om klassificering og mærkning, bør anvendelsen af denne forordning udskydes.

(10)

Med henblik på at sikre overensstemmelse med den tilgang, der ligger til grund for artikel 61, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1272/2008, bør leverandørerne have mulighed for at anvende de bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering, der indføres ved denne forordning, på frivilligt grundlag inden dens anvendelsesdato.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1272/2008

I forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II ændres som anført i bilag I til denne forordning.

2)

Bilag III ændres som anført i bilag II til denne forordning.

3)

Bilag VI ændres som anført i bilag III til denne forordning.

Artikel 2

Berigtigelse af forordning (EF) nr. 1272/2008

Bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 1272/2008 berigtiges som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2021.

Artikel 2 finder imidlertid anvendelse fra den 1. december 2019.

Stoffer og blandinger kan klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 som ændret ved nærværende forordning før den 1. oktober 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 944/2013 af 2. oktober 2013 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 261 af 3.10.2013, s. 5).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2018/669 af 16. april 2018 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 115 af 4.5.2018, s. 1).

(5)  Rettens dom af 7. oktober 2015, sag T-689/13, Bilbaína de Alquitranes m.fl. mod Kommissionen, ECLI:EU:T:2015:767.

(6)  Domstolens dom af 22. november 2017, sag C-691/15 P, Kommissionen mod Bilbaína de Alquitranes m.fl., , ECLI:EU:C:2017:882.


BILAG I

I del 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Det indledende afsnit affattes således:

»Blandinger skal forsynes med de sætninger, der er angivet i punkt 2.1-2.10 og 2.12, i overensstemmelse med artikel 25, stk. 6.«

2)

Som afsnit 2.12 tilføjes:

»2.12.

Blandinger, der indeholder titandioxid

Mærkningen af emballagen til flydende blandinger med et indhold på 1 % eller mere af titandioxidpartikler med en aerodynamisk diameter på 10 μm eller derunder, skal være forsynet med følgende påskrift:

EUH211: »Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.«

Mærkningen af emballagen til faste blandinger med et indhold på 1 % eller mere af titandioxidpartikler skal være forsynet med følgende påskrift:

EUH212: »Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.«

Derudover skal mærkningen af emballagen til flydende og faste blandinger, der ikke er ikke bestemt til offentlig brug, som ikke er klassificeret som farlige, og som er mærket med betegnelsen EUH211 eller EUH212, være forsynet med påskriften EUH210.«


BILAG II

I del 3 i bilag III til forordning (EF) nr. 1272/2008 indsættes rækkerne EUH211 og EUH212:

»EUH211

Sprog

 

 

BG

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

 

ES

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

 

CS

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

 

DE

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

 

EN

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

 

FR

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

 

GA

Aire! D'fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh sprae ná ceo.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

 

IT

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

 

LV

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

 

HU

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.

 

NL

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

 

PT

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

 

RO

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

 

SK

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

 

SL

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

 

FI

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

 

SV

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.«

»EUH212

Sprog

 

 

BG

Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.

 

ES

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.

 

CS

Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

 

DE

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.

 

EN

Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.

 

FR

Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

 

GA

Aire! D'fhéadfaí deannach guaiseach inanálaithe a chruthú nuair a úsáidtear an táirge seo. Ná hanálaigh deannach.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu.

 

IT

Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.

 

LV

Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.

 

HU

Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Meta jintuża dan, jista « jifforma trab perikoluż li jinġibed man-nifs. Tiġbidx it-trab man-nifs.

 

NL

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

 

PT

Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras.

 

RO

Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

 

SK

Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

 

SL

Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.

 

FI

Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.

 

SV

Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.«


BILAG III

I bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1.1.3.1 tilføjes følgende som note V og W:

»Note V:

Hvis stoffet skal bringes i omsætning som fibre (med en diameter på < 3 μm, en længde på > 5 μm og et højde/bredde-forhold på ≥ 3:1), eller som partikler af stoffet, der opfylder Verdenssundhedsorganisationens kriterier for fibre, eller som partikler med ændret overfladekemi, skal deres farlige egenskaber evalueres i henhold til afsnit II i denne forordning med henblik på at vurdere, om der skal anvendes en højere kategori (Carc. 1B eller 1A) og/eller supplerende eksponeringsveje (oral eller dermal).«

Note W:

»Dette stofs carcinogenicitetsfare er observeret i forbindelse med indåndingen af respirabelt støv i mængder, der resulterer i, at de normale mekanismer for fjernelse af partikler i lungerne svækkes betydeligt.

Denne note har til formål at beskrive stoffets særlige toksicitet. Den skal ikke betragtes om et kriterium for klassificering i henhold til denne forordning.«

b)

I punkt 1.1.3.2 tilføjes følgende bemærkning 10:

»Bemærkning 10:

Klassificeringen som carcinogen ved indånding gælder kun for blandinger i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 μm.«

2)

I del 3 ændres tabel 3 således:

a)

Rækkerne med indeksnumrene 604-083-00-X og 611-159-00-6 slettes.

b)

Rækkerne, der svarer til indeksnumrene 015-189-00-5, 027-001-00-9, 028-018-00-4, 603-023-00-X, 605-005-00-7, 606-047-00-9, 607-232-00-7, 607-247-00-9, 608-039-00-0, 613-054-00-0, 616-018-00-2 og 648-055-00-5, erstattes af følgende rækker:

Indeksnr.

Kemisk navn

EF nr.

CAS nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

Noter

Fareklasse- og kategorikode(r)

Faresætningskode(r)

Piktogram-, signalordskode(r)

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskode(r)

»015-189-00-5

phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413«

 

 

 

»027-001-00-9

Kobalt

231-158-0

7440-48-4

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H360F

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H350

H341

H360F

H334

H317

H413«

 

 

 

»028-018-00-4

nikkelbis(sulfamidat);

nikkelsulfamat

237-396-1

13770-89-3

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H410

 

oral: ATE = 853 mg/kg kropsvægt (anhydrate)

oral: ATE = 1098 mg/kg kropsvægt (tetrahydrate)

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2;

H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1;

H317: C ≥ 0,01 %

M = 1«

 

»603-023-00-X

ethylenoxid;

oxiran

200-849-9

75-21-8

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervesystem)

H314

H318

GHS02

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervesystem)

H314

 

indånding: ATE = 700ppm (gasser)

oral: ATE = 100 mg/kg kropsvægt«

U

»605-005-00-7

metaldehyd (ISO);

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctan

203-600-2

108-62-3

Flam. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H228

H361f

H301

H412

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H228

H361f

H301

H412

 

oral: ATE = 283 mg/kg kropsvægt«

 

»606-047-00-9

2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenon

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410«

 

 

 

»607-232-00-7

pyridat (ISO);

O-(6-chlor-3-phenylpyridazin-4-yl) S-octylthiocarbonat

259-686-7

55512-33-9

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H317

H410

 

oral: ATE = 500 mg/kg kropsvægt

M=1

M = 10«

 

»607-247-00-9

Dodecylmethacrylat

205-570-6

142-90-5

STOT SE 3

H335

GHS07

Wng

H335

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %«

 

»608-039-00-0

2-phenylhexanenitril

423-460-8

3508-98-3

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

oral:

ATE = 500 mg/kg kropsvægt«

 

»613-054-00-0

thiabendazol (ISO);

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol

205-725-8

148-79-8

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M=1

M = 1«

 

»616-018-00-2

diethyltoluamid (ISO): N,N-diethyl-m-toluamid; [DEET]

205-149-7

134-62-3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H302

H315

H319

 

oral:

ATE = 1 892 mg/kg kropsvægt«

 

c)

følgende rækker indsættes:

Indeksnr.

Kemisk navn

EF nr.

CAS nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

Noter

Fareklasse- og kategorikode(r)

Faresætningskode(r)

Piktogram-, signalordskode(r)

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskode(r)

»022-006-002

titandioxid;

[i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 μm]

236-675-5

13463-67-7

Carc. 2

H351 (indånding)

GHS08

Wng

H351 (indånding)

 

 

V, W, 10

080-012-00-0

methylkviksølvchlorid

204-064-2

115-09-3

Carc. 2

Repr. 1A

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (nervesystem, nyrer)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (nervesystem, nyrer)

H410

 

indånding: ATE = 0,05 mg/l (støv eller tåger)

dermal: ATE = 50 mg/kg kropsvægt

oral: ATE = 5 mg/kg kropsvægt

1

601-090-00-X

benzo[rst]pentaphen

205-877-5

189-55-9

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

601-091-00-5

dibenzo[b,def]chrysen;

dibenzo[a,h]pyren

205-878-0

189-64-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

603-236-00-8

ethanol, 2,2′-iminobis-, N-(C13-15-forgrenet og ligekædet alkyl) derivater

308-208-6

97925-95-6

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

 

607-733-00-0

cyflumetofen (ISO);

2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionat

400882-07-7

Carc. 2

Skin Sens. 1A

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

 

 

 

607-734-00-6

pentapotassium 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(ethan-1,2-diylnitrilo)pentaacetat

404-290-3

7216-95-7

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (indånding)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (indånding)

H319

 

indånding:

ATE = 1,5 mg/l (støv eller tåger)

 

607-735-00-1

N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(eddikesyre)

200-652-8

67-43-6

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (indånding)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (indånding)

H319

 

indånding:

ATE = 1,5 mg/l (støv eller tåger)

 

607-736-00-7

pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetat

205-391-3

140-01-2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H332

H373 (indånding)

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (indånding)

 

indånding:

ATE = 1,5 mg/l (støv eller tåger)

 

607-737-00-2

diisohexylphthalat

276-090-2

71850-09-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

608-069-00-4

fludioxonil (ISO); 4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrol-3-carbonitril

131341-86-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M=1

M=10

 

613-329-00-5

halosulfuronmethyl (ISO);

methyl 3-chlor-5-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat

100784-20-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M=1000

M=1000

 

613-330-00-0

2-methylimidazol

211-765-7

693-98-1

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df

 

 

 

616-225-00-8

(RS)-2-methoxy-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamid; mandestrobin

173662-97-0

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M=1

M=10

 

616-226-00-3

carboxin (ISO);

2-methyl-N-phenyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiin-3-carboxamid; 5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilid

226-031-1

5234-68-4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (nyrer)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (nyrer)

H317

H410

 

M=1

M=1

 

616-227-00-9

metaflumizon (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluor-m-tolyl)ethyliden]-[4-(trifluormethoxy)phenyl]carbanilohydrazid [E-isomer > 90 %, Z-isomer < 10 % relativt indhold]; [1]

(E)-2′-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluor-m-tolyl)ethyliden]-[4-(trifluormethoxy)phenyl]carbanilohydrazid [2]

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

Repr. 2

Lact.

STOT RE 2

H361fd

H362

H373

GHS08

Wng

H361fd

H362

H373

 

 

 

650-056-00-0

dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin

245-152-0

22673-19-4

Repr. 1B

STOT RE 1

H360FD

H372 (immunsystem)

GHS08

Dgr

H360FD

H372 (immunsystem)«.

 

 

 


BILAG IV

I bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 erstattes i tabel 3 rækken med indeksnummer »648-055-00-5« af følgende:

Indeksnr.

Kemisk navn

EF nr.

CAS nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

Noter

Fareklasse- og kategorikode(r)

Faresætningskode(r)

Piktogram-, signalordskode(r)

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskode(r)

»648-055-00-5

beg, kultjære-, højtemperaturs-; [resten fra destillationen af højtemperatursstenkulstjære. Et sort, fast stof med et blødgøringspunkt omtrent fra 30 °C til 180 °C (86 °F til 356 °F). Består primært af en sammensat blanding aromatiske carbonhydrider, bestående af tre- eller flerleddede kondenserede ringe.]

266-028-2

65996-93-2

Carc. 1A

Muta. 1B

Repr. 1B

H350

H340

H360FD

GHS08

Dgr

H350

H340

H360FD«.

 

 

 


Top