EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0207

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/207 af 14. februar 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår import af foder til selskabsdyr fra Saudi-Arabien (EØS-relevant tekst)

C/2020/785

OJ L 43, 17.2.2020, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/207/oj

17.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/69


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/207

af 14. februar 2020

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår import af foder til selskabsdyr fra Saudi-Arabien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), særlig artikel 41, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) fastsættes bestemmelser om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder folke- og dyresundhedsbestemmelser for import af foder til selskabsdyr.

(2)

Kravene vedrørende import til og transit gennem Unionen af foder til selskabsdyr, herunder tyggepinde og tyggeben, er fastsat i kapitel II, afsnit 1, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, herunder listen over tredjelande i række 12 i tabel 2 heri.

(3)

De kompetente myndigheder i Kongeriget Saudi-Arabien gav Kommissionen sikkerhed for, at Kongeriget Saudi-Arabien kan opfylde de relevante sundhedsbetingelser, samt tilstrækkelige garantier for den kontrol de fører med fremstillingen af foder til selskabsdyr, der hidrører fra fjerkræ. Det er derfor berettiget at tilføje Saudi-Arabien til listen over tredjelande, hvorfra forarbejdet foder til selskabsdyr fra fjerkræ må importeres til og føres i transit gennem Unionen.

(4)

Kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).


BILAG

I kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 affattes række 12 således:

»12

Foder til selskabsdyr, herunder tyggepinde og tyggeben

a)

For så vidt angår forarbejdet foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben: materiale som omhandlet i artikel 35, litra a), nr. i) og ii).

b)

For så vidt angår råt foder til selskabsdyr: materiale som omhandlet i artikel 35, litra a), nr. iii).

Foderet til selskabsdyr samt tyggepindene og tyggebenene skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel II.

a)

For så vidt angår råt foder til selskabsdyr:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

b)

For så vidt angår tyggepinde og tyggeben samt foder til selskabsdyr, bortset fra råt foder:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande:

 

(JP) Japan

 

(EC) Ecuador

 

(LK) Sri Lanka

 

(TW) Taiwan

 

(SA) Saudi-Arabien (kun forarbejdet foder til selskabsdyr fra fjerkræ).

For så vidt angår forarbejdet foder til selskabsdyr fremstillet af fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

a)

For så vidt angår dåsefoder til selskabsdyr: bilag XV, kapitel 3(A).

b)

For så vidt angår forarbejdet foder til selskabsdyr, bortset fra dåsefoder: bilag XV, kapitel 3(B).

c)

For så vidt angår tyggepinde og tyggeben: bilag XV, kapitel 3(C).

d)

For så vidt angår råt foder til selskabsdyr: bilag XV, kapitel 3(D).«


Top