EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0206

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/206 af 14. februar 2020 om tilladelse til markedsføring af frugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp fra Theobroma cacao L. som en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst)

C/2020/802

OJ L 43, 17.2.2020, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/206/oj

17.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/66


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/206

af 14. februar 2020

om tilladelse til markedsføring af frugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp fra Theobroma cacao L. som en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 15, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen. En traditionel fødevare fra et tredjeland er en ny fødevare som defineret i artikel 3 i forordning (EU) 2015/2283.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 (2) fastsættes administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (3) om EU-listen over nye fødevarer blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(4)

I henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen træffe beslutning om godkendelse og markedsføring i Unionen af en traditionel fødevare fra et tredjeland.

(5)

Den 30. januar 2019 og den 28. marts 2019 indgav virksomhederne Nestec York Ltd. og Cabosse Naturals NV. (»ansøgerne«) en anmeldelse til Kommissionen om, at den agtede at markedsføre frugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp fra Theobroma cacao L. (»kakaopulp«) i Unionen som en traditionel fødevare fra et tredjeland i den i artikel 14 i forordning (EU) 2015/2283 omhandlede betydning. Ansøgerne anmodede om, at frugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp fra Theobroma cacao L. skal indtages som sådanne eller som ingrediens af den almindelige befolkning.

(6)

I henhold til artikel 7, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 anmodede Kommissionen ansøgerne om supplerende oplysninger vedrørende anmeldelsens gyldighed. De oplysninger, der blev anmodet om, blev indgivet den 12. april 2019 og den 20. juni 2019.

(7)

De data, som ansøgerne fremlagde, viser, at frugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp fra Theobroma cacao L. har langvarig sikker anvendelse som fødevare i Brasilien.

(8)

I henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 fremsendte Kommissionen den 22. maj 2019 og den 20. juni 2019 den gyldige anmeldelse til medlemsstaterne og til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«).

(9)

Hverken medlemsstaterne eller autoriteten indgav begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser mod markedsføringen i Unionen af frugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp fra Theobroma cacao L. til Kommissionen inden for den i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 fastsatte fire måneders periode.

(10)

Kommissionen bør derfor tillade markedsføring i Unionen af frugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp fra Theobroma cacao L. og opdatere EU-listen over nye fødevarer.

(11)

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Frugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp fra Theobroma cacao L., som specificeret i bilaget til nærværende forordning, opføres i EU-listen over godkendte nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger i EU-listen skal omfatte de i bilaget til nærværende forordning fastsatte anvendelsesbetingelser og mærkningskrav.

Artikel 2

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 55).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer) i den alfabetiske rækkefølge:

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

Frugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp fra Theobroma cacao L. (Traditionel fødevare fra et tredjeland)

Ikke angivet

Den nye fødevare betegnes »kakaopulp (Theobroma cacao L.)«, »saft af kakaopulp (Theobroma cacao L.)« eller »koncentreret saft af kakaopulp (Theobroma cacao L.)« afhængigt af, hvilken form der anvendes, på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.«

 

2)

Følgende indsættes i tabel 2 (Specifikationer) i den alfabetiske rækkefølge:

Godkendt ny fødevare

Specifikationer

Frugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp fra Theobroma cacao L.

(Traditionel fødevare fra et tredjeland)

Beskrivelse/definition

Den traditionelle fødevare er frugtpulpen fra kakaoplanten (Theobroma cacao L), som er det »vandige, slimede og syreholdige stof, hvori kernerne er indkapslede«.

Kakaofrugtpulp udvindes ved at kløve kakaofrøene og derefter udskille skaller og bønner, pulpen bliver derefter pasteuriseret og frosset ned. Saft af kakaopulp og/eller koncentreret saft af kakaopulp fremstilles efter forarbejdning (enzymatisk behandling, pasteurisering, filtrering og koncentrering).

Data om den typiske sammensætning af kakaofrugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp

Protein (g/100 g): 0,0 til 2,0

Fedt i alt (g/100 g): 0,0 til 0,2

Sukker i alt (g/100 g): > 11,0

Brix-niveau (° Brix): ≥ 14

pH: 3,3 til 4,0

Mikrobiologiske kriterier

Samlet aerobt kimtal: < 10 000 cfu  (1)/g

Enterobakterier: ≤ 10 cfu/g

Salmonella: Ingen i 25 g


(1)  CFU: kolonidannende enheder (Colony Forminsg Units).«


Top