EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0182

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/182 af 14. januar 2020 om modeller på området erhvervskvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje (EØS-relevant tekst)

C/2020/27

OJ L 38, 11.2.2020, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/182/oj

11.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/182

af 14. januar 2020

om modeller på området erhvervskvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 af 12. december 2017 om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3, artikel 18, stk. 3, og artikel 22, stk. 4,

efter høring af det udvalg, der er omhandlet i artikel 33 i direktiv (EU) 2017/2397, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv (EU) 2017/2397 fastsættes betingelserne og procedurerne for certificering af de kvalifikationer, der kræves af personer, som er involveret i føringen af en flydende struktur på indre vandveje i Unionen. Certificeringen har til formål at fremme mobiliteten, sikre sejladssikkerheden og sikre beskyttelsen af menneskers liv og miljøet.

(2)

Ifølge direktiv (EU) 2017/2397 skal der med henblik på at sikre ensartede betingelser for dets gennemførelse fastsættes modeller for udstedelse af EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger, enhedsdokumenter, der kombinerer EU-kvalifikationscertifikater og søfartsbøger, samt logbøger og certifikater for praktisk eksamen.

(3)

I henhold til artikel 34 i direktiv (EU) 2017/2397 bør de gennemførelsesretsakter, ved hvilke disse modeller fastsættes, henvise til standarder vedtaget af Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI) og omfatte hele teksten af disse standarder, såfremt disse standarder er tilgængelige og ajourførte og opfylder eventuelle relevante krav i bilagene til direktiv (EU) 2017/2397, og at Unionens interesser ikke bringes i fare på grund af ændringer i CESNI's beslutningsproces. Den 15. oktober 2019 vedtog CESNI resolutioner (2), ved hvilke der fastsættes standarder for modeller på området for erhvervskvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje i fuld overensstemmelse med betingelserne i artikel 34 i direktiv (EU) 2017/2397.

(4)

I overensstemmelse med anbefalingerne i EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 (3) bør e-forvaltning bruges til at øge effektiviteten i offentlige tjenester og fremme erhvervsvenlige offentlige forvaltninger på tværs af landegrænser. Der bør derfor også fastsættes elektroniske udgaver af modellerne for EU-kvalifikationscertifikaterne som bådfører, ekspert i flydende naturgas og ekspert i passagerskibsfart —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Modellerne for trykte og elektroniske udgaver af EU-kvalifikationscertifikaterne som bådfører, ekspert i flydende naturgas og ekspert i passagerskibsfart er fastsat i bilag I.

Artikel 2

Modellen for enhedsdokumentet, der kombinerer EU-kvalifikationscertifikater og søfartsbogen, er fastsat i bilag II.

Artikel 3

Modellen for certifikater for praktisk eksamen er fastsat i bilag III.

Artikel 4

Modellen for søfartsbøger er fastsat i bilag IV.

Artikel 5

Modellen for logbøger er fastsat i bilag V.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2020.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 345 af 27.12.2017, s. 53.

(2)  Resolution CESNI 2019-II-1, resolution CESNI 2019-II-2, resolution CESNI 2019-II-3, resolution CESNI 2019-II-4 og resolution CESNI 2019-II-5.

(3)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 — Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling (COM(2016) 179 final).


BILAG I

MODELLER FOR EU-KVALIFIKATIONSCERTIFIKATER SOM BÅDFØRER, EKSPERT I FLYDENDE NATURGAS (LNG) OG EKSPERT I PASSAGERSKIBSFART

1.   Model For Det Elektroniske Format For Eu-Kvalifikationscertifikater Som Bådfører, Ekspert I Flydende Naturgas (Lng) Og Ekspert I Passagerskibsfart

Modellen for EU-kvalifikationscertifikater som bådfører og modellen for EU-kvalifikationscertifikater som ekspert i flydende naturgas (LNG) eller ekspert i passagerskibsfart skal være et PDF/A-dokument, der indeholder data vedrørende det pågældende certifikat, og som kan hentes fra besætningsmedlemmets personlige mappe i den database, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 (1). EU-kvalifikationscertifikatet i PDF/A skal indeholde sikkerhedselementer, der muliggør kontrol af oprindelse og integriteten af data i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (2).

Image 1

Vejledning til de udstedende myndigheder

1.

Indehaverens aktuelle efternavn(e)

2.

Indehaverens aktuelle fornavn(e)

Navnene skal være dem, der fremgår af pågældende persons ID-kort eller pas, og angives med UNICODE.

Hvis et navn staves anderledes i UNICODE og i ASCII, skal det desuden transskriberes i ASCII i parentes.

3a.

Fødselsdato (dd/mm/åååå)

3b.

Fødested (by)

4.

Indehaverens identifikationsnummer som besætningsmedlem (CID), som det fremgår af databasen omhandlet i artikel 25, stk. 2, i direktiv (EU) i 2017/2397

5.

Indehaverens fysiske identifikation ved import af elektronisk billedfil

6.

Certifikatets serienummer

Certifikatets serienummer skal bestå af:

besætningsmedlemmets CID

dokumenttypen som angivet i det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System (ERDMS))

den udstedende myndighed som angivet i (ERDMS)

dokuments firecifrede nummer

7.

Certifikatets udstedelsesdato

8.

Udløbsdato

9.

Navn på den udstedende myndighed

10.

Særlig(e) tilladelse(r), angivet med kode: R (ved sejlads med radarnavigation), M (ved sejlads på indre vandveje for søgående skibsfart), Strækninger med særlig risiko, som de er angivet i det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System), C (ved sejlads i store konvojer), som angives med koden for den udstedende myndighed og tilladelsens serienummer

11.

Afbødende foranstaltninger og restriktioner vedrørende egnethed (kode 01 til 09 som i ES-QIN, jf. Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2020/12 (3).

Punkt nr. 10 og 11 gælder ikke for EU-kvalifikationscertifikater som ekspert i LNG og ekspert i passagerskibsfart.

EU-kvalifikationscertifikaternes visuelle karakteristika

Lyseblå baggrund Pantone 290C; skal kunne udskrives i A4

2.   Model for trykte udgaver af eu-kvalifikationscertifikater som bådfører

(Forside)

Image 2

(Bagside)

Image 3

Vejledning til de udstedende myndigheder

1.

Indehaverens aktuelle efternavn(e)

2.

Indehaverens aktuelle fornavn(e)

Navnene skal være dem, der fremgår af pågældende persons ID-kort eller pas, og angives med UNICODE.

Hvis et navn staves anderledes i UNICODE og i ASCII, skal det desuden transskriberes i ASCII i parentes.

3a.

Fødselsdato (dd/mm/åååå)

3b.

Fødested (by)

4.

Indehaverens identifikationsnummer som besætningsmedlem (CID), som det fremgår af databasen omhandlet i artikel 25, stk. 2, i direktiv (EU) i 2017/2397

5.

Indehaverens fysiske identifikation ved import af elektronisk billedfil

6.

Certifikatets serienummer

Certifikatets serienummer skal bestå af:

besætningsmedlemmets CID

dokumenttypen som angivet i det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System (ERDMS))

den udstedende myndighed som angivet i (ERDMS)

dokuments firecifrede nummer

7.

Certifikatets udstedelsesdato

8.

Udløbsdato

9.

Navn på den udstedende myndighed

10.

Særlig(e) tilladelse(r), angivet med kode: R (ved sejlads med radarnavigation), M (ved sejlads på indre vandveje for søgående skibsfart), Strækninger med særlig risiko (som angivet i ERDMS), C (for sejlads i store konvojer)

11.

Afbødende foranstaltninger og restriktioner vedrørende egnethed (kode som i ES-QIN, jf. Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2020/12.

Fysiske karakteristika for EU-kvalifikationscertifikat som bådfører

Lyseblå baggrund: Pantone 290C

Kortformat ID-1 i henhold til ISO/IEC 7810

3.   Model for trykte udgaver af eu-kvalifikationscertifikater som ekspert i flydende naturgas (LNG) eller ekspert i passagerskibsfart

(Forside)

Image 4

(Bagside)

Image 5

Vejledning til de udstedende myndigheder

1.

Indehaverens aktuelle efternavn(e)

2.

Indehaverens aktuelle fornavn(e)

Navnene skal være dem, der fremgår af pågældende persons ID-kort eller pas, og angives med UNICODE.

Hvis et navn staves anderledes i UNICODE og i ASCII, skal det desuden transskriberes i ASCII i parentes.

3a.

Fødselsdato (dd/mm/åååå)

3b.

Fødested (by)

4.

Indehaverens identifikationsnummer som besætningsmedlem (CID), som det fremgår af databasen omhandlet i artikel 25, stk. 2, i direktiv (EU) i 2017/2397

5.

Indehaverens fysiske identifikation ved import af elektronisk billedfil

6.

Certifikatets serienummer

Certifikatets serienummer skal bestå af:

besætningsmedlemmets CID

dokumenttypen som angivet i det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System (ERDMS))

den udstedende myndighed som angivet i (ERDMS)

dokuments firecifrede nummer

7.

Certifikatets udstedelsesdato

8.

Udløbsdato

9.

Udstedende myndighed

Fysiske egenskaber for EU-kvalifikationscertifikat som ekspert i passagerskibsfart eller ekspert i LNG

Lyseblå baggrund Pantone 290C

Kortformat ID-1 i henhold til ISO/IEC 7810


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 af 12. december 2017 om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 53).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

(3)  Kommissionens delegerede direktiv 2020/12 af 2. august 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder, praktiske eksamener, godkendelse af simulatorer og helbredsmæssig egnethed (EUT L 6 af 10.1.2020, s. 15).


BILAG II

MODEL FOR DET ENHEDSDOKUMENTET, DER KOMBINERER EU-KVALIFIKATIONSCERTIFIKATER OG SØFARTSBOGEN

Side 1 i modellen

Image 6

Landenavn

Søfartsbog kombineret med kvalifikationscertifikater

Identifikation af indehaveren

 

2D-stregkode

1.

Indehaverens fornavn(e):

 

 

2.

Fornavn(e):

 

 

3a.

Fødselsdato:

3b.

Fødested:

4.

Besætningsmedlems identifikationsnummer:

 

 

 

 

5.

Foto

Identifikation af søfartsbogen

1.

Serienummer:

2.

Udstedelsesdato:

3.

Udstedende myndighed:

4.

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel:

5.

Tidligere søfartsbogs serienummer:

SRBXXXXSSSS

Side 2 i modellen

Den Europæiske Unions kvalifikationscertifikater og kvalifikationscertifikater udstedt i henhold til besætningsreglerne for sejlads på Rhinen som lærling, dæksmand, bådsmand, kvalificeret bådsmand og rorgænger

Certifikatets titel: ________________________________________

Afbødende foranstaltninger vedrørende egnethed:

Serienummer:

Udstedelsesdato: Udløbsdato:

Udstedende myndighed:

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel:

Certifikatets titel: ________________________________________

Afbødende foranstaltninger vedrørende egnethed:

Serienummer:

Udstedelsesdato: Udløbsdato:

Udstedende myndighed:

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel:

Certifikatets titel: ________________________________________

Afbødende foranstaltninger vedrørende egnethed:

Serienummer:

Udstedelsesdato: Udløbsdato:

Udstedende myndighed:

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel:

Certifikatets titel: ________________________________________

Afbødende foranstaltninger vedrørende egnethed:

Serienummer:

Udstedelsesdato: Udløbsdato:

Udstedende myndighed:

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel:

Certifikatets titel: ________________________________________

Afbødende foranstaltninger vedrørende egnethed:

Serienummer:

Udstedelsesdato: Udløbsdato:

Udstedende myndighed:

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel:

SRBXXXXSSSS

Side 3 i modellen

Andre certifikater vedrørende kvalifikationer, der er relevante for sejlads på indre vandveje

Certifikatets titel: ________________________________________

Afbødende foranstaltninger vedrørende egnethed:

Serienummer:

Udstedelsesdato: Udløbsdato:

Udstedende myndighed:

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel:

Certifikatets titel: ________________________________________

Afbødende foranstaltninger vedrørende egnethed:

Serienummer:

Udstedelsesdato: Udløbsdato:

Udstedende myndighed:

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel:

Certifikatets titel: ________________________________________

Afbødende foranstaltninger vedrørende egnethed:

Serienummer:

Udstedelsesdato: Udløbsdato:

Udstedende myndighed:

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel:

SRBXXXXSSSS

Side 4 i modellen

Tjenestetid

Tjenestetid om bord, navn på fartøjet:

Unikt europæisk fartøjsidentifikationsnummer eller andet officielt fartøjsnummer:

Type af fartøj (1):

Registreringsstat:

Fartøjets længde i m (*1)/antal passagerer (*1):

Reder (navn og adresse):

Indehaveren har gjort tjeneste som (2):

Indehaveren påbegyndte tjeneste den (dato):

Sidste tjenestedag (dato):

Bådfører (navn og adresse):

Sted, dato og bådførerens underskrift:

Tjenestetid om bord, navn på fartøjet:

Unikt europæisk fartøjsidentifikationsnummer eller andet officielt fartøjsnummer:

Type af fartøj:

Registreringsstat:

Fartøjets længde i m (*1)/antal passagerer (*1):

Reder (navn og adresse):

Indehaveren har gjort tjeneste som:

Indehaveren påbegyndte tjeneste den (dato):

Sidste tjenestedag (dato):

Bådfører (navn og adresse):

Sted, dato og bådførerens underskrift:

SRBXXXXSSSS

Side 5-22 som side 4

Side 23 i modellen

Sejltid og strækninger af indre vandveje, der er besejlet over de seneste 15 måneder

År: ………………..

Antallet af sejldage skal stemme overens med den sejltid, der er indført i logbogen!

Fartøjets navn eller unikt europæisk fartøjsidentifikationsnummer eller andet officielt fartøjsnummer

Sejlads fra via til

(km) (km)

Sejladsens start

(dato)

Dage med afbrydelse

Sejladsens slutning (dato)

Samlet antal sejldage

Underskrift af bådfører

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Komplet dokument ☐ ja ☐ nej

☐ Tvivl ved linje(r):________

Tvivl er fjernet ved fremlæggelse af ☐ (dele af) logbogen ☐ andre officielle dokumenter

Felt forbeholdt den kompetente myndighed

(udfyldes af myndigheden) Det samlede antal sejldage angivet på denne side, der skal tages i betragtning

 

Den kompetente myndigheds godkendelsesmærke

Fremlagt den (dato) ___________

Myndighedens underskrift og stempel

SRBXXXXSSSS

Side 24-55 som side 23

Kolonneoverskrift for kolonne A til G udskrives ikke på disse sider

Side 56 i modellen

Uden indhold

Vejledning til de udstedende myndigheder

Identifikation af indehaveren

1.

Indehaverens aktuelle efternavn(e)

2.

Indehaverens aktuelle fornavn(e)

Navnene skal være dem, der fremgår af pågældende persons ID-kort eller pas, og angives med UNICODE.

Hvis et navn staves anderledes i UNICODE og i ASCII, skal det desuden transskriberes i ASCII i parentes.

3a.

Fødselsdato (dd/mm/åååå)

3b.

Fødested (by)

4.

Indehaverens identifikationsnummer som besætningsmedlem (CID), som det fremgår af databasen omhandlet i artikel 25, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) i 2017/2397.

Identifikation af søfartsbogen

Søfartsbogens serienummer skal bestå af:

besætningsmedlemmets CID

dokumenttypen som angivet i det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System (ERDMS))

den udstedende myndighed som angivet i (ERDMS)

dokuments firecifrede nummer

Søfartsbogens serienummer (uden CID-delen) gentages i nederste afsnit på hver side.

Kvalifikationscertifikat

Titlen på det udstedte certifikat skal indsættes (i versaler) af den pågældende kompetente myndighed. Den skal suppleres af følgende relevante tal i parentes: »2« for rorgænger, »3« for kvalificeret bådsmand, »4« for bådsmand, »5« for dæksmand og »6« for lærling.

Hvad angår EU-kvalifikationscertifikater skal titlen »Den Europæiske Unions kvalifikationscertifikat for sejlads på indre vandveje« ledsages af en angivelse af den relevante kvalifikation, f.eks. »Den Europæiske Unions kvalifikationscertifikat for sejlads på indre vandveje — kvalificeret bådsmand (3)«.

Hvad angår kvalifikationscertifikater udstedt i henhold til besætningsreglerne for sejlads på Rhinen, skal titlen »CCNR-kvalifikationscertifikat« ledsages af angivelse af den relevante kvalifikation, f.eks. »CCNR-kvalifikationscertifikat — kvalificeret bådsmand (3)«.

Dokumentets fysiske karakteristika

Farve: lyseblå Pantone 290C på forsiden, hvid baggrund på siderne i bogen.

A5-format i henhold til ISO 216.

Eksempel på en udfyldt formular for tjenestetid:

Tjenestetid om bord, navn på fartøjet: UNTERWALDEN

Unikt europæisk fartøjsidentifikationsnummer eller andet officielt fartøjsnummer: 07000281

Type af fartøj1:

Registreringsstat: CH

Fartøjets længde i m*/antal passagerer* 105 m

Reder (navn og adresse):

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt

Indehaveren har gjort tjeneste som2: 3

Indehaveren påbegyndte tjeneste den (dato): 22.10.1995

Sidste tjenestedag (dato): 22.11.1996

Bådfører (navn og adresse):

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf

Sted, dato og bådførerens underskrift: Rotterdam, 20.11.1996

K.Huber

Eksempel på en udfyldt side for sejltid og strækninger, der er besejlet

Sejltid og strækninger af indre vandveje, der er besejlet over de seneste 15 måneder År: … 2015/2016

Antallet af sejldage skal stemme overens med den sejltid, der er indført i logbogen!

A

B

C

D

E

F

G

1 07000281

Rotterdam (999,90) Mainz (500,00) Wien (1930,00)

22.11.2015

11

17.12.2015

15

Underskrift Huber

2 07000281

Wien (1930,00) Mainz (500,00) Basel (169,90)

20.12.2015

4

4.1.2016

12

Underskrift Huber

3 07000281

Basel (169,90) Rotterdam (999,90)

6.1.2016

0

10.1.2016

5

Underskrift Huber

4 07000281

Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

13.1.2016

1

23.1.2016

10

Underskrift Huber

5 07000281

Basel (169,90) Antwerpen (20,00)

25.1.2016

0

29.1.2016

5

Underskrift Huber

6 07000281

Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

1.2.2016

0

7.2.2016

7

Underskrift Huber

7 07000281

Base (169,90) Mainz (500,00) Bratislava (1867,00)

9.2.2016

5

22.2.2016

9

Underskrift Huber

8 07000281

Bratislava (18657,00) Regensburg (2376,30)

27.2.2016

0

2.3.2016

5

Underskrift Huber

9 07000281

Regensburg (2376,30) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)

3.3.2016

0

9.3.2016

7

Underskrift Huber

10 07000281

Rotterdam (999,90) Basel (169,90)

12.3.2016

0

17.3.2016

6

Underskrift Huber

Komplet dokument ☑ ja ☐ nej

☐ Tvivl ved linje(r)________

Tvivl er fjernet ved fremlæggelse af ☐ (dele af) logbogen ☐ andre officielle dokumenter

Felt forbeholdt den kompetente myndighed

(udfyldes af myndigheden) Det samlede antal sejldage angivet på denne side, der skal tages i betragtning

81

Den kompetente myndigheds godkendelsesmærke

Fremlagt den (dato) 15.4.2016

Myndighedens underskrift og stempel

SRBXXXXSSSS


(1)  For type af fartøj indføres altid C- eller G-tankskib, stor konvoj, eller om fartøjet benytter flydende naturgas som brændstof

(*1)  Det ikke gældende overstreges.

(2)  »Indehaveren har gjort tjeneste som«: Funktionen skal nummereres i henhold til instrukser for at føre logbog.


BILAG III

MODEL FOR CERTIFIKATER FOR PRAKTISK EKSAMEN

Vi, navnet på bedømmelsesorganet,

attesterer herved, med dokumentnummer ……………………. at

1.

Indehaverens aktuelle efternavn(e)

2.

Indehaverens aktuelle fornavn(e)

3a.

Fødselsdato (dd/mm/åååå)

3b.

Fødested (by)

har bestået den praktiske eksamen [for at opnå et kvalifikationscertifikat som bådfører] [og] [for en særlig tilladelse til at sejle med radarnavigation]

på simulator (navn på simulatoren), der er godkendt af (navnet på den kompetente myndighed).

Udstedelsessted og -dato

Bedømmelsesorganets underskrift og stempel

Instrukser

Navnene skal være dem, der fremgår af pågældende persons ID-kort eller pas, og angives med UNICODE.

Hvis et navn staves anderledes i UNICODE og i ASCII, skal det desuden transskriberes i ASCII i parentes.

Vælg den relevante eksamen, og slet den anden eksamen, hvis den ikke er relevant.

Fysiske egenskaber

Farve: hvid baggrund. A4-format i henhold til ISO 216.


BILAG IV

MODEL FOR SØFARTSBØGER

Side 1 i modellen

Image 7

Landets navn

Søfartsbog

Identifikation af indehaveren

1.

Indehaverens fornavn(e):

 

 

2.

Fornavn(e):

 

 

3a.

Fødselsdato:

3b.

Fødested

 

4.

Besætningsmedlems identifikationsnummer:

 

 

 

 

5.

Foto

Identifikation af søfartsbogen

1.

Serienummer:

2.

Udstedelsesdato:

3.

Udstedende myndighed:

4.

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel:

5.

Tidligere søfartsbogs serienummer:

SRBXXXXSSSS

Side 2 i modellen

Uden indhold

Side 3 i modellen

Tjenestetid

Tjenestetid om bord, navn på fartøjet:

Unikt europæisk fartøjsidentifikationsnummer eller andet officielt fartøjsnummer:

Type af fartøj (1):

Registreringsstat:

Fartøjets længde i m (*1)/antal passagerer (*1):

Reder (navn og adresse):

Indehaveren har gjort tjeneste som (2):

Indehaveren påbegyndte tjeneste den (dato):

Sidste tjenestedag (dato):

Bådfører (navn og adresse):

Sted, dato og bådførerens underskrift:

Tjenestetid om bord, navn på fartøjet:

Unikt europæisk fartøjsidentifikationsnummer eller andet officielt fartøjsnummer:

Type af fartøj:

Registreringsstat:

Fartøjets længde i m (*1)/antal passagerer (*1):

Reder (navn og adresse):

Indehaveren har gjort tjeneste som:

Indehaveren påbegyndte tjeneste den (dato):

Sidste tjenestedag (dato):

Bådfører (navn og adresse):

Sted, dato og bådførerens underskrift:

SRBXXXSSSS

Side 4-22 som side 3

Side 23 i modellen

Sejltid og strækninger af indre vandveje, der er besejlet over de seneste 15 måneder

År:

Antallet af sejldage skal stemme overens med den sejltid, der er indført i logbogen!

Fartøjets navn eller unikt europæisk fartøjsidentifikationsnummer eller andet officielt fartøjsnummer

Sejlads fra via til

(km) (km)

Sejladsens start (dato)

Dage med afbrydelse

Sejladsens slutdato (dato)

Samlet antal sejldage

Underskrift af Bådfører

A

B

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Komplet dokument ☐ ja ☐ nej

☐ Tvivl ved linje(r) ___________

Tvivl er fjernet ved fremlæggelse af ☐ (dele af) logbogen ☐ andre officielle dokumenter

Felt forbeholdt den kompetente myndighed

(udfyldes af myndigheden) Det samlede antal sejldage angivet på denne side, der skal tages i betragtning

 

Den kompetente myndigheds godkendelsesmærke

Fremlagt den (dato) ___________

Myndighedens underskrift og stempel

SRBXXXSSSS

Side 24-55 som side 23

Kolonneoverskrift for kolonne A til G udskrives ikke på disse sider

Side 56 i modellen

Uden indhold

Vejledning til de udstedende myndigheder

Identifikation af indehaveren

1.

Indehaverens aktuelle efternavn(e)

2.

Indehaverens aktuelle fornavn(e)

Navnene skal være dem, der fremgår af pågældende persons ID-kort eller pas, og angives med UNICODE.

Hvis et navn staves anderledes i UNICODE og i ASCII, skal det desuden transskriberes i ASCII i parentes.

3a.

Fødselsdato (dd/mm/åååå)

3b.

Fødested (by)

4.

Indehaverens identifikationsnummer som besætningsmedlem (CID), som det fremgår af databasen omhandlet i artikel 25, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 (3).

Identifikation af søfartsbogen

Søfartsbogens serienummer skal bestå af:

besætningsmedlemmets CID

dokumenttypen som angivet i det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System (ERDMS))

den udstedende myndighed som angivet i (ERDMS)

dokuments firecifrede nummer.

Søfartsbogens serienummer (uden CID-delen) gentages i nederste afsnit på hver side.

Dokumentets fysiske karakteristika

Farve: lyseblå Pantone 290C på forsiden hvid baggrund på siderne i bogen.

Format: A5 i henhold til ISO 216.

Eksempel på en udfyldt formular for tjenestetid:

Tjenestetid om bord, navn på fartøjet: UNTERWALDEN

Unikt europæisk fartøjsidentifikationsnummer eller andet officielt fartøjsnummer: 07000281

Type af fartøj1:

Registreringsstat: CH

Fartøjets længde i m1/antal passagerer* 105 m

Reder (navn og adresse):

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt

Indehaveren har gjort tjeneste som2: 3

Indehaveren påbegyndte tjeneste den (dato): 22.10.1995

Sidste tjenestedag (dato): 22.11.1996

Bådfører (navn og adresse):

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf

Sted, dato og bådførerens underskrift: Rotterdam, 20.11.1996

K.Huber

Eksempel på en udfyldt side for sejltid og strækninger, der er besejlet

Sejltid og strækninger af indre vandveje, der er besejlet over de seneste 15 måneder

År: 2015/2016

Antallet af sejldage skal stemme overens med den sejltid, der er indført i logbogen!

A

B

C

D

E

F

G

1 07000281

Rotterdam (999,90) Mainz (500,00) Wien (1930,00)

22.11.2015

11

17.12.2015

15

Underskrift Huber

2 07000281

Wien (1930,00) Mainz (500,00) Basel (169,90)

20.12.2015

4

4.1.2016

12

Underskrift Huber

3 07000281

Basel (169,90) Rotterdam (999,90)

6.1.2016

0

10.1.2016

5

Underskrift Huber

4 07000281

Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

13.1.2016

1

23.1.2016

10

Underskrift Huber

5 07000281

Basel (169,90) Antwerpen (20,00)

25.1.2016

0

29.1.2016

5

Underskrift Huber

6 07000281

Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

1.2.2016

0

7.2.2016

7

Underskrift Huber

7 07000281

Base (169,90) Mainz (500,00) Bratislava (1867,00)

9.2.2016

5

22.2.2016

9

Underskrift Huber

8 07000281

Bratislava (18657,00) Regensburg (2376,30)

27.2.2016

0

2.3.2016

5

Underskrift Huber

9 07000281

Regensburg (2376,30) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)

3.3.2016

0

9.3.2016

7

Underskrift Huber

10 07000281

Rotterdam (999,90) Basel (169,90)

12.3.2016

0

17.3.2016

6

Underskrift Huber

Komplet dokument ☑ ja ☐ nej

☐ Tvivl ved linje(r)________

Tvivl er fjernet ved fremlæggelse af ☐ (dele af) logbogen ☐ andre officielle dokumenter

Felt forbeholdt den kompetente myndighed

(udfyldes af myndigheden) Det samlede antal sejldage angivet på denne side, der skal tages i betragtning

81

Den kompetente myndigheds godkendelsesmærke

Fremlagt den (dato) 15.4.2016

Myndighedens underskrift og stempel

SRBXXXXSSSS


(1)  For type af fartøj indføres altid C- eller G-tankskib, stor konvoj, eller om fartøjet benytter flydende naturgas som brændstof

(*1)  Det ikke gældende overstreges.

(2)  »Indehaveren har gjort tjeneste som«: Funktionen skal nummereres i henhold til instrukser for at føre logbog.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 af 12. december 2017 om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 53).


BILAG V

MODEL FOR LOGBØGER

Side 1 i modellen

Image 8

Landets navn

Logbog

Logbogens serienummer:

Udstedelsesdato:

Fartøjets navn:

Unikt europæisk fartøjsidentifikationsnummer:

Udstedende myndighed:

Den udstedende myndigheds underskrift og stempel:

LBKXXXXSSSS

Side 2 i modellen

Instruks for føring af logbogen

Denne logbog indeholder 200 sider, der er nummereret fra 1 til 200. Oplysningerne skal indføres med blæk og på en læselig måde (f.eks. med trykte bogstaver).

Oplysninger i logbogen skal indføres i overensstemmelse med gældende besætningsregler. Med hensyn til indre vandveje, hvis løb ikke udelukkende ligger inden for et bemandingskrav, tages der også hensyn til sejltid og hviletid, der er opnået på strækninger uden for reglernes anvendelsesområde.

Hvor laste- og losseaktiviteter kræver aktiv sejlads såsom uddybning eller manøvrer mellem laste- eller lossesteder, bør den tid, der bruges på disse aktiviteter, registreres som sejltid.

Besætningsmedlemmers aktiviteter skal indføres i henhold til deres funktioner ved angivelse af det respektive nummer:

1

Bådfører

2

Rorgænger

3

Kvalificeret bådsmand

4

Bådsmand

5

Dæksmand

6

Lærling

7

Ingeniør

8

Maskinmester

9

 

Hvis nationale regler omfatter andre funktioner end de ovennævnte, skal disse funktioner anføres med tal fra 9 og op med angivelse af den respektive nationale betegnelse.

På hver side foretages følgende angivelser:

anvendelsesform (efter hver ændring af anvendelsesformen, skal der anvendes en ny side)

året

så snart fartøjet påbegynder sejladsen:

første kolonne — dato (dag og måned)

anden kolonne — tidspunkt (time, minut)

tredje kolonne — navnet på det sted, hvor sejladsen påbegyndes

fjerde kolonne — vandvej og km på det sted, hvor sejladsen påbegyndes

så snart fartøjet afbryder sejladsen:

første kolonne — dato (dag og måned), hvis den er forskellig fra datoen for sejladsens begyndelse

femte kolonne — tidspunkt (time, minut)

sjette kolonne — navnet på det sted, hvor fartøjet er standset

syvende kolonne — vandvej og km for det sted, hvor fartøjet er standset

så snart fartøjet påbegynder sejladsen igen: samme angivelser som ved påbegyndelsen af sejladsen

så snart fartøjet stopper sejladsen: samme angivelser som ved afbrydelse af sejladsen.

Side 3 i modellen

Kolonne 8 skal udfyldes (stilling, navn(e), fornavn(e), serienummer på besætningsmedlemmets søfartsbog eller serienummer på kvalifikationscertifikatet som bådfører), når besætningen første gang kommer om bord, og hver gang besætningen ændres.

I kolonne 9-11 skal start- og sluttidspunkt for hvileperioden for hvert besætningsmedlem registreres. Disse registreringer skal være indført inden kl. 8:00 den følgende dag. Hvis besætningsmedlemmer tilbringer hvileperioder efter et fastlagt skema, er det tilstrækkeligt med et enkelt skema pr. sejlads.

I kolonne 12 og 13 skal alle ændringer af besætningen registreres med angivelse af ombordstigning og landgang for hvert besætningsmedlem.

LBKXXXXSSSS

Side 4 i modellen

Uden indhold

Side 5 i modellen

HVILEPERIODER

Anvendelsesform (1)_______

År

FARTØJ

BESÆTNING

 

Starten af rejsen

Afslutning af rejsen

Besætningsmedlemmer

Søfartsbog

Besætningsmedlemmers hvileperioder

Gået ombord

Gået i land

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dato

Klokkeslæt

Sted

km

Klokkeslæt

Sted

km

Funktion

Navn og fornavn

Nr.

fra

indtil

fra

indtil

fra

indtil

Klokkeslæt

Klokkeslæt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBKXXXXSSSS

Vejledning til de udstedende myndigheder

Identifikation af logbogen

Logbogens serienummer skal bestå af:

dokumenttypen som angivet i det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System (ERDMS))

den udstedende myndighed som angivet i (ERDMS)

dokuments firecifrede nummer.

Logbogens serienummer gentages i nederste afsnit på hver side.

Dokumentets fysiske karakteristika

Farve: rød Pantone 187C på forsiden, hvid baggrund på siderne i bogen.

A4-format vandret i overensstemmelse med ISO 216.


(1)  Hvis relevant


Top