Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0162

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/162 af 5. februar 2020 om godkendelse af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som et tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS) (EØS-relevant tekst)

C/2020/543

OJ L 34, 6.2.2020, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/162/oj

6.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/162

af 5. februar 2020

om godkendelse af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som et tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner.

(4)

Præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 blev allerede ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1905 (2) godkendt som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter og ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/347 (3) til smågrise og søer.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 2. april 2019 (4), at præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at det ved anvendelse i foder til kalkuner er effektivt med hensyn til reducering af forurening af slagtekroppen med Salmonella spp. Autoriteten konkluderede også, at den ikke-coatede form af tilsætningsstoffet bør betragtes som respiratorisk sensibiliserende. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af præparatet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, godkendes som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1905 af 18. oktober 2017 om godkendelse af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som et tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og til mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS) (EUT L 269 af 19.10.2017, s. 30).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/347 af 5. marts 2018 om godkendelse af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsætningsstof til foder til smågrise og søer og om ændring af forordning (EF) nr. 1847/2003 og (EF) nr. 2036/2005 (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS) (EUT L 67 af 9.3.2018, s. 21).

(4)  EFSA Journal 2019;17(4):5693.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

 

 

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (reduktion af forurening af slagtekroppe med Salmonella på grund af mindre forekomst heraf i ekskrementer)

4d1703

Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 med et indhold i fast form på mindst:

2 × 1010 CFU/g tilsætningsstof (ikke-coatet form)

1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof (coatet form)

Slagtekalkuner

1 × 109

 

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Foderstofvirksomhedslederne fastlægger driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

26. februar 2030

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Analysemetode (1)

Kvantitativ bestemmelse: dybdeudsæd under anvendelse af chloramphenicoldextrosegærekstraktagar (EN15789:2009)

Identifikation: Polymerasekædereaktion (PCR-metoden) CEN/TS 15790:2008


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top