EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0158

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/158 af 5. februar 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 for så vidt angår vejeanordninger på køretøjer (EØS-relevant tekst)

C/2020/531

OJ L 34, 6.2.2020, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/158/oj

6.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/158

af 5. februar 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 for så vidt angår vejeanordninger på køretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport (1) særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne kan i medfør af artikel 10d, stk. 5, i Rådets direktiv 96/53/EF (2) installere vejeanordninger på køretøjer til at foretage kontrol af køretøjer eller vogntog, der sandsynligvis har overskredet den største tilladte vægt.

(2)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1213 (3) fastsættes detaljerede bestemmelser til sikring af ensartet interoperabilitet og regler om kompatibilitet for vejeanordninger på køretøjer.

(3)

Eftersom kravene i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1213 er i strid med bestemmelserne om vejeanordninger på køretøjer, som er fastsat i tillæg 14 til bilag IC til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 (4), bør dette bilag derfor ændres med henblik på at lade punkt 5.5 i tillæg 14 udgå.

(4)

Foranstaltningerne i nærværende gennemførelsesforordning fra Kommissionen er i overensstemmelse med udtalelse fra Vejtransportudvalget, der er omhandlet i artikel 42, stk. 3, i forordning (EU) nr. 165/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt 5.5 i tillæg 14 til bilag I C til gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 udgår.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).

(2)  Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EUT L 235 af 17.9.1996, s. 59).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1213 af 12. juli 2019 om nærmere bestemmelser til sikring af ensartede betingelser for gennemførelsen af interoperabilitet og kompatibilitet af vejeanordninger på køretøjer i henhold til Rådets direktiv 96/53/EF (EUT L 192 af 18.7.2019, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter (EUT L 139 af 26.5.2016, s. 1).


Top