EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0111

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/111 af 13. januar 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår godkendelsen af sikkerhedsudstyr i forbindelse med civil luftfart samt tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender sikkerhedsnormer svarende til de fælles grundlæggende normer for sikkerhed inden for civil luftfart

C/2020/22

OJ L 21, 27.1.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/111/oj

27.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/111

af 13. januar 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår godkendelsen af sikkerhedsudstyr i forbindelse med civil luftfart samt tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender sikkerhedsnormer svarende til de fælles grundlæggende normer for sikkerhed inden for civil luftfart

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed (security) inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 (2) supplerer de fælles grundlæggende normer for sikkerhed inden for civil luftfart som fastlagt i bilaget til forordning (EF) nr. 300/2008.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 272/2009 pålægges Kommissionen at anerkende tilsvarende sikkerhedsnormer i tredjelande i overensstemmelse med kriterierne i afsnit E i bilaget til nævnte forordning.

(3)

Bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 (3) indeholder en liste over de tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender sikkerhedsnormer, som svarer til de fælles grundlæggende normer.

(4)

Kommissionen har verificeret, at Republikken Serbien, hvad angår Beograds Nikola Testla lufthavn opfylder kriterierne i afsnit E i bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009.

(5)

Kommissionen har verificeret, at staten Israel, hvad angår Ben Gurion International Airport opfylder kriterierne i afsnit E i bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 for så vidt angår flysikkerhed og screening af passagerer og håndbagage.

(6)

De detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 300/2008, omfatter procedurer for godkendelse og brug af sikkerhedsudstyr i forbindelse med civil luftfart.

(7)

De foranstaltninger, der skal sikre, at sikkerhedsudstyr i forbindelse med civil luftfart opfylder de krævede præstationsnormer, bør harmoniseres for at sikre den bedst mulige gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed.

(8)

Kommissionen anerkender Den Europæiske Konference for Civil Luftfarts fælles evalueringsproces som en nødvendig forudsætning for godkendelse af sikkerhedsudstyr i forbindelse med civil luftfart. Sikkerhedsudstyr, der har gennemgået denne proces, bør derfor være omfattet af et EU-godkendelsessystem, der består af en synlig mærkning af udstyret med stempler og indførelse heraf i en konsolideret EU-database, hvilket muliggør øjeblikkelig indsættelse af sikkerhedsudstyr i forbindelse med civil luftfart i hele Unionen.

(9)

Da den endelige godkendelse af udstyr til den civile luftfart sker gennem vedtagelse af en retsakt, bør installation og anvendelse af sådant sikkerhedsudstyr være tilladt midlertidigt, indtil den endelige godkendelse foreligger.

(10)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19 i forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Punkt 1, litra b), og punkt 2, litra b), i bilaget til denne forordning anvendes dog fra den 1. april 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91 af 3.4.2009, s. 7).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 af 5. november 2015 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (EUT L 299 af 14.11.2015, s. 1).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 foretages følgende ændringer:

(1)

listen i tillæg 3-B til kapitel 3 ændres således:

a)

efter oplysningerne om Montenegro indsættes følgende:

»Republikken Serbien, hvad angår Beograds Nikola Testla lufthavn«

b)

efter oplysningerne om Singapore indsættes følgende:

»Staten Israel, hvad angår Ben Gurion International Airport«

(2)

listen i tillæg 4-B til kapitel 4 ændres således:

a)

efter oplysningerne om Montenegro indsættes følgende:

»Republikken Serbien, hvad angår Beograds Nikola Testla lufthavn«

b)

efter oplysningerne om Singapore indsættes følgende:

»Staten Israel, hvad angår Ben Gurion International Airport«

(3)

på listen i tillæg 5-A til kapitel 5 indsættes følgende oplysninger efter oplysningerne om Montenegro:

»Republikken Serbien, hvad angår Beograds Nikola Testla lufthavn«

(4)

på listen i tillæg 6-F til kapitel 6 indsættes følgende oplysninger efter oplysningerne om Montenegro:

»Republikken Serbien«

(5)

i kapitel 12 affattes kapitel 12.0 således:

»12.0.   GENEREL BESTEMMELSE OG GODKENDELSE AF SIKKERHEDSUDSTYR

12.0.1.   Generel bestemmelse

12.0.1.1.

Den myndighed, operatør eller enhed, der anvender udstyr med henblik på at gennemføre foranstaltninger, som den er ansvarlig for i overensstemmelse med det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008, sikrer, at udstyret opfylder de i dette kapitel fastsatte normer.

Oplysningerne i dette kapitel, der er klassificeret i overensstemmelse med afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 (*1), stilles til rådighed af den kompetente myndighed for producenter efter need to know-princippet.

12.0.1.2.

Hver del af sikkerhedsudstyret skal testes rutinemæssigt.

12.0.1.3.

Udstyrsproducenterne skal opstille et sæt driftsbetingelser, og udstyret skal evalueres og anvendes i overensstemmelse hermed.

12.0.1.4.

Hvis flere typer af sikkerhedsudstyr kombineres, skal hver enkelt type udstyr overholde de fastsatte specifikationer og opfylde de i dette kapitel fastsatte normer, både når de anvendes hver for sig og kombineret som et system.

12.0.1.5.

Udstyret skal placeres, installeres og vedligeholdes i overensstemmelse med udstyrsproducenternes forskrifter.

12.0.2.   Godkendelse af sikkerhedsudstyr

12.0.2.1.

Uden at dette berører punkt 12.0.5, må følgende sikkerhedsudstyr kun installeres efter den 1. oktober 2020, hvis det har fået tildelt den i punkt 12.0.2.5 og 12.0.2.6 nævnte mærkning, dvs., »EU-stempel« eller »EU-stempel (godkendelse forestående)«:

a)

metaldetektorkarme (WTMD)

b)

EDS-udstyr til sporing af eksplosive stoffer

c)

spordetektionsudstyr (ETD)

d)

LEDS-udstyr til sporing af flydende eksplosive stoffer

e)

metaldetektorer (MDE)

f)

securityscannere

g)

udstyr til skanning af sko og

h)

udstyr til detektering af dampe fra eksplosive stoffer (EVD).

12.0.2.2.

Kommissionen godkender det i punkt 12.0.2.1 anførte sikkerhedsudstyr og tildeler mærkningen »EU-stempel«.

12.0.2.3.

Mærkningen »EU-stempel« må kun tildeles sikkerhedsudstyr, der er testet af testcentre, for hvilke en kompetent myndighed har ansvaret for kvalitetskontrolforanstaltninger i overensstemmelse med Den Europæiske Konference for Civil Luftfarts fælles evalueringsproces.

12.0.2.4.

Kommissionen kan kun tildele mærkningen »EU-stempel« til sikkerhedsudstyr, efter den har modtaget testrapporterne for det pågældende udstyr eller niveau 2-rapporterne fra Den Europæiske Konference for Civil Luftfarts fælles evalueringsproces.

Kommissionen kan anmode om yderligere oplysninger vedrørende testrapporterne.

12.0.2.5.

Kommissionen kan tildele mærkningen »EU-stempel« til sikkerhedsudstyr, der er bekræftet gennem Den Europæiske Konference for Civil Luftfarts fælles evalueringsproces. Dette udstyr er automatisk berettiget til mærkningen »EU-stempel« og tildeles mærkningen »EU-stempel (godkendelse forestående)« indtil den endelige godkendelse.

Sikkerhedsudstyr med mærkningen »EU-stempel (godkendelse forestående)« må installeres og bruges.

12.0.3.   Mærkningen »EU-stempel« og Unionens database til sikring af forsyningskæden — sikkerhedsudstyr

12.0.3.1.

Sikkerhedsudstyr, der er anført i punkt 12.0.2.1, og som har fået tildelt mærkningen »EU-stempel«, indføres i »Unionens database til sikring af forsyningskæden — sikkerhedsudstyr«.

12.0.3.2.

Mærkningen »EU-stempel« skal af producenterne anbringes på sikkerhedsudstyr, der er godkendt af Kommissionen, og være synligt på en af siderne.

12.0.3.3.

Udstyr med mærkningen »EU-stempel« skal være installeret med hardware- og softwareversioner, der svarer til dets beskrivelse i »Unionens database til sikring af forsyningskæden — sikkerhedsudstyr«.

12.0.3.4.

Uden at dette berører punkt 12.0.4 og 12.0.5, anerkendes sikkerhedsudstyr med mærkningen »EU-stempel« gensidigt, hvorfor det i alle medlemsstater skal anerkendes med hensyn til tilgængelighed, opstilling og anvendelse.

12.0.3.5.

Kommissionen ajourfører »Unionens database til sikring af forsyningskæden — sikkerhedsudstyr«.

12.0.3.6.

En optagelse i »Unionens database til sikring af forsyningskæden — sikkerhedsudstyr« skal indeholde følgende oplysninger:

a)

en entydig alfanumerisk identifikationskode

b)

producentens navn

c)

udstyrsmodel

d)

den detaljerede konfiguration, der som minimum skal omfatte:

i.

hardwareversionen

ii.

detekteringsalgoritmen

iii.

om nødvendigt, systemsoftware-versionen

iv.

om nødvendigt, hjælpehardware-versionen og

v.

om nødvendigt, driftsbetingelses-versionen

e)

den opnåede norm

f)

status for udstyret med angivelse en af følgende egenskaber:

i.

»EU-stempel«

ii.

»EU-stempel (godkendelse forestående)«

iii.

»EU-stempel (suspenderet)«

iv.

»EU-stempel (tilbagekaldt)«

v.

»EU-stempel (forældet)«

g)

datoen for udstedelse af status for udstyret.

12.0.4.   Suspension og tilbagekaldelse af mærkningen »EU-stempel«

12.0.4.1.

På anmodning fra medlemsstaterne eller på eget initiativ kan Kommissionen uden forudgående varsel suspendere mærkningen »EU-stempel« og »EU-stempel (godkendelse forestående)« for et sikkerhedsudstyr, hvis den modtager oplysninger, hvoraf det fremgår, at udstyret ikke opfylder den norm, som det er godkendt til. I den forbindelse ajourfører Kommissionen »Unionens database til sikring af forsyningskæden — sikkerhedsudstyr« i overensstemmelse hermed.

12.0.4.2.

Sikkerhedsudstyr, hvis mærkning »EU-stempel« eller »EU-stempel (godkendelse forestående)« er suspenderet, må ikke længere opstilles, og de allerede installerede dele skal anvendes med tilføjelse af kompenserende foranstaltninger, alt efter hvad der er relevant.

12.0.4.3.

På anmodning fra medlemsstaterne eller på eget initiativ kan Kommissionen tilbagekalde mærkningen »EU-stempel« eller »EU-stempel (godkendelse forestående)« af sikkerhedsudstyr, når den ikke længere finder det godtgjort, at sikkerhedsudstyret opfylder den norm, som det er godkendt til.

12.0.4.4.

Sikkerhedsudstyr, hvis mærkning »EU-stempel« eller »EU-stempel (godkendelse forestående)« er kaldt tilbage eller forældet, kan ikke længere anvendes fra datoen for udstedelse af den status for udstyret, der er registreret i »Unionens database til sikring af forsyningskæden — sikkerhedsudstyr«.

12.0.4.5.

Kommissionen kan tildele mærkningen »EU-stempel« eller »EU-stempel (godkendelse forestående)« på ny, når den modtager oplysninger om, at udstyret igen opfylder den norm, som det er godkendt til.

12.0.5.   Strengere foranstaltninger for sikkerhedsudstyr og national godkendelse

12.0.5.1.

Medlemsstater kan fravige princippet om gensidig anerkendelse ved at anvende strengere foranstaltninger for sikkerhedsudstyr. De underretter Kommissionen om disse foranstaltninger, deres godkendelser af sikkerhedsudstyr og de foranstaltninger, de har truffet for at sikre, at det sikkerhedsudstyr, de godkender, opfylder de i dette kapitel fastsatte normer.

12.0.5.2.

Medlemsstater kan fravige princippet om gensidig anerkendelse ved at anvende deres egne nationale godkendelsesmekanismer for sikkerhedsudstyr. De underretter Kommissionen om disse mekanismer, deres godkendelser af sikkerhedsudstyret og de yderligere foranstaltninger, de har truffet for at sikre, at sikkerhedsudstyret opfylder de i dette kapitel fastsatte normer.

12.0.5.3.

Sikkerhedsudstyr, der er godkendt på nationalt plan i henhold til punkt 12.0.5.1 eller 12.0.5.2, tildeles ikke mærkningen »EU-stempel«.

(*1)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).«"

(6)

i kapitel 12 tilføjes følgende tillæg 12-N:

»TILLÆG 12-N

Der er fastsat detaljerede bestemmelser for præstationskrav for SED i Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 8005.«

(7)

i kapitel 12 tilføjes følgende tillæg 12-O:

»TILLÆG 12-O

Der er fastsat detaljerede bestemmelser for præstationskrav for EVD i Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 8005.«


(*1)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).««


Top