EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0034

Kommissionens Forordning (EU) 2020/34 af 15. januar 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 39 og IFRS 7 og 9 (EØS-relevant tekst)

C/2020/80

OJ L 12, 16.1.2020, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/34/oj

16.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 12/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/34

af 15. januar 2020

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 39 og IFRS 7 og 9

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 22. juli 2014 offentliggjorde Rådet for Finansiel Stabilitet en rapport med titlen »Reforming Major Interest Rate Benchmarks«, som indeholdt henstillinger om styrkelse af eksisterende benchmarks og andre potentielle referencerentesatser baseret på interbankmarkeder og om udvikling af alternative næsten risikofrie referencerentesatser.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1011 (3) indførtes der en fælles ramme for at sikre nøjagtigheden og integriteten af de indeks, der anvendes som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, eller for at måle investeringsfondes økonomiske resultater i Unionen.

(4)

Den 26. september 2019 offentliggjorde International Accounting Standards Board reformen af rentebenchmark (ændringer til IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7) med henblik på at håndtere konsekvenserne for regnskabsaflæggelse ved rentebenchmarkreformen i perioden forud for udskiftningen af et eksisterende rentebenchmark med en alternativ referencerente.

(5)

Ændringerne giver midlertidige og snævre undtagelser fra kravene til regnskabsmæssig sikring i den internationale regnskabsstandard (IAS) 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling og International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Finansielle instrumenter, således at virksomhederne fortsat kan opfylde de krav, der går ud på, at de eksisterende rentebenchmarks ikke ændres på grund af reformen af interbankrenten.

(6)

Efter høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling, IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger og IFRS 9 Finansielle instrumenter opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(7)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

a)

Den internationale regnskabsstandard (IAS) 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling ændres som anført i bilaget til denne forordning.

b)

International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger ændres som anført i bilaget til denne forordning.

c)

IFRS 9 Finansielle instrumenter ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2020.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).


BILAG

Reform af rentebenchmarks

Ændringer til IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7

Ændringer til IFRS 9Finansielle instrumenter

Afsnit 6.8.1-6.8.12 og 7.1.8 tilføjes. Der tilføjes en ny overskrift før afsnit 6.8.1. Der tilføjes nye underoverskrifter før afsnit 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7 og 6.8.9. Afsnit 7.2.26 ændres.

Kapitel 6 Regnskabsmæssig sikring

...

6.8   Midlertidige undtagelser fra anvendelsen af specifikke krav til regnskabsmæssig sikring

6.8.1.

En virksomhed skal anvende afsnit 6.8.4-6.8.12 og afsnit 7.1.8 og 7.2.26, litra d), på alle sikringsforhold, som er direkte berørt af reformen af rentebenchmarks. Disse afsnit finder kun anvendelse på sådanne sikringsforhold. Et sikringsforhold påvirkes kun direkte af reformen af rentebenchmarks, hvis reformen giver anledning til usikkerhed om:

a)

det rentebenchmark (uanset om det er kontraktligt eller ikke-kontraktligt angivet), der klassificeres som en sikret risiko, og/eller

b)

timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme fra den sikrede post eller sikringsinstrumentet.

6.8.2.

Med henblik på anvendelsen af afsnit 6.8.4-6.8.12 henviser udtrykket »reform af rentebenchmarks« til den markedsomfattende reform af et rentebenchmark, herunder udskiftning af et rentebenchmark med en alternativ referencerente, jf. anbefalingerne i rapporten fra juli 2014 om finansiel stabilitet med titlen »Reforming Major Interest Rate Benchmarks« (1).

6.8.3.

Afsnit 6.8.4-6.8.12 indeholder undtagelser, men kun til kravene i disse afsnit. En virksomhed skal fortsat anvende alle andre krav i forbindelse med regnskabsmæssig sikring på sikringsforhold, der er direkte berørt af reformen af rentebenchmarks.

Højst sandsynligt som krævet i forbindelse med sikring af pengestrømme

6.8.4.

For at afgøre, om en forventet transaktion (eller en del heraf) er højst sandsynlig som krævet i henhold til afsnit 6.3.3, skal virksomheden antage, at det rentebenchmark, på hvilket de sikrede pengestrømme (uanset om det er kontraktligt eller ikke-kontraktligt angivet) er baseret, ikke ændres som følge af rentebenchmarkreformen.

Omklassificering af det beløb, der er akkumuleret i reserven vedrørende sikring af pengestrømme

6.8.5.

Med henblik på anvendelsen af kravet i afsnit 6.5.12 og for at afgøre, om de sikrede fremtidige pengestrømme forventes at finde sted, skal virksomheden antage, at det rentebenchmark, på hvilket de sikrede pengestrømme (uanset om de er kontraktligt eller ikke-kontraktligt angivet) er baseret, ikke ændres som følge af rentebenchmarkreformen.

Vurdering af det økonomiske forhold mellem den sikrede post og sikringsinstrumentet

6.8.6.

Med henblik på anvendelsen af kravene i afsnit 6.4.1, litra c), nr. i), og B6.4.4-B6.4.6 skal en virksomhed antage, at rentebenchmarket, på hvilket de sikrede pengestrømme og/eller den sikrede risiko (uanset om de er kontraktligt eller ikke-kontraktligt angivet) er baseret, eller det rentebenchmark, på hvilket sikringsinstrumentets pengestrømme er baseret, ikke ændres som følge af rentebenchmarkreformen.

Klassificering af en post som en sikret post

6.8.7.

Medmindre afsnit 6.8.8 finder anvendelse, skal en virksomhed med henblik på sikring af en ikke-kontraktligt fastsat benchmarkdel af renterisikoen kun anvende kravet i afsnit 6.3.7, litra a) og B6.3.8 — om at risikokomponenten skal være separat identificerbar — ved sikringsforholdets indgåelse.

6.8.8.

Når en virksomhed i overensstemmelse med sikringsdokumentationen ofte ændrer (dvs. afslutter og genoptager) sikringsforhold, fordi både sikringsinstrumentet og den sikrede post ofte ændrer sig (dvs. at virksomheden bruger en dynamisk proces, hvor både de sikrede poster og de sikringsinstrumenter, der bruges til at styre eksponeringen, ikke er de samme i længere tid ad gangen), skal virksomheden anvende kravet i afsnit 6.3.7, litra a) og B6.3.8 — om at risikokomponenten skal være separat identificerbar — men kun når den oprindeligt klassificerer en sikret post i det pågældende sikringsforhold. En sikret post, der er blevet vurderet på tidspunktet for den oprindelige klassificering i sikringsforholdet, uanset om det var på tidspunktet for indgåelsen af sikringen eller efterfølgende, omvurderes ikke ved en efterfølgende omklassificering i det samme sikringsforhold.

Gyldighedsperiodens udløb

6.8.9.

En virksomhed skal fremadrettet ophøre med at anvende afsnit 6.8.4 på en sikret post på det tidspunkt — alt efter hvad der måtte komme først:

a)

hvor den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede med hensyn til timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme fra den sikrede post, og

b)

hvor sikringsforholdet, som er en del af denne sikrede post, ophører.

6.8.10.

En virksomhed skal fremadrettet ophøre med at anvende afsnit 6.8.5 på det tidspunkt — alt efter hvad der måtte komme først:

a)

hvor den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede med hensyn til timingen for og den beløbsmæssige størrelse af de fremtidige rentebenchmark-baserede pengestrømme fra den sikrede post, og

b)

hvor det samlede beløb, der er akkumuleret i reserven vedrørende sikring af pengestrømme i forbindelse med dette ophørte sikringsforhold, er blevet omklassificeret til resultatet.

6.8.11.

En virksomhed skal fremadrettet ophøre med at anvende afsnit 6.8.6:

a)

på en sikret post, når den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede med hensyn til den sikrede risiko eller timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme fra den sikrede post, og

b)

på et sikringsinstrument, hvor den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede med hensyn til timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme fra sikringsinstrumentet.

Hvis det sikringsforhold, som den sikrede post og sikringsinstrumentet indgår i, ophører før den dato, der er angivet i stk. 6.8.11, litra a), eller den dato, der er angivet i afsnit 6.8.11, litra b), skal virksomheden fremadrettet ophøre med at anvende afsnit 6.8.6 på dette sikringsforhold fra datoen for ophøret.

6.8.12.

Ved udpegelsen af en gruppe af poster som den sikrede post eller en kombination af finansielle instrumenter som sikringsinstrumentet, skal en virksomhed fremadrettet ophøre med at anvende afsnit 6.8.4-6.8.6 på en enkelt post eller et finansielt instrument i overensstemmelse med afsnit 6.8.9, 6.8.10 eller 6.8.11, alt efter hvad der er relevant, når den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede i forhold til den sikrede risiko og/eller timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme fra denne post eller dette finansielle instrument.

Kapitel 7 Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang

7.1   Ikrafttrædelsestidspunkt

...

7.1.8.

Rentebenchmarkreformen, som ændrede IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7, der blev udstedt i september 2019, tilføjede afsnit 6.8 og ændrede afsnit 7.2.26. En virksomhed skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller senere. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

7.2   Overgang

...

Overgang for regnskabsmæssig sikring (kapitel 6)

...

7.2.26.

Som en undtagelse til den fremadrettede anvendelse af kravene til regnskabsmæssig sikring i denne standard skal en virksomhed:

...

d)

anvende kravene i afsnit 6.8 med tilbagevirkende kraft. Denne anvendelse med tilbagevirkende kraft gælder kun de sikringsforhold, der eksisterede ved begyndelsen af det regnskabsår, hvor virksomheden for første gang anvender disse krav eller blev klassificeret derefter, og det beløb, der er akkumuleret i den reserve vedrørende sikring af pengestrømme, der eksisterede ved begyndelsen af det regnskabsår, hvor virksomheden for første gang anvender disse krav.

Ændringer til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling

Afsnit 102A–102N og 108G tilføjes. Der tilføjes en ny overskrift før afsnit 102A. Der tilføjes nye underoverskrifter før afsnit 102D, 102E, 102F, 102H og 102J.

Sikring

...

Midlertidige undtagelser fra anvendelsen af specifikke krav til regnskabsmæssig sikring

102A

En virksomhed skal anvende afsnit 102D-102N og 108G på sikringsforhold, der er direkte berørt af reformen af rentebenchmarks. Disse afsnit finder kun anvendelse på sådanne sikringsforhold. Et sikringsforhold påvirkes kun direkte af reformen af rentebenchmarks, hvis reformen giver anledning til usikkerhed om:

a)

det rentebenchmark (uanset om det er kontraktligt eller ikke-kontraktligt angivet), der klassificeres som en sikret risiko, og/eller

b)

timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme fra den sikrede post eller sikringsinstrumentet.

102B

Med henblik på anvendelsen af afsnit 102D-102N henviser udtrykket »reform af rentebenchmarks« til den markedsomfattende reform af et rentebenchmark, herunder udskiftning af et rentebenchmark med en alternativ referencerente, jf. anbefalingerne i rapporten fra juli 2014 om finansiel stabilitet med titlen »Reforming Major Interest Rate Benchmarks« (2).

102C

Afsnit 102D–102N indeholder undtagelser, men kun til kravene i disse afsnit. En virksomhed skal fortsat anvende alle andre krav i forbindelse med regnskabsmæssig sikring på sikringsforhold, der er direkte berørt af reformen af rentebenchmarks.

Højst sandsynligt som krævet i forbindelse med sikring af pengestrømme

102D

Med henblik på anvendelsen af kravet i afsnit 88, litra c), om at den forventede transaktion skal være højst sandsynlig, skal virksomheden antage, at det rentebenchmark, på hvilket de sikrede pengestrømme (uanset om de er kontraktligt eller ikke-kontraktligt angivet) er baseret, ikke ændres som følge af rentebenchmarkreformen.

Omklassificering af den akkumulerede gevinst eller det akkumulerede tab, der er indregnet i øvrig totalindkomst

102E

Med henblik på anvendelsen af kravet i afsnit 101, litra c), for at afgøre, om den forventede transaktion ikke længere forventes at skulle finde sted, skal virksomheden antage, at det rentebenchmark, på hvilket de sikrede pengestrømme (uanset om de er kontraktligt eller ikke-kontraktligt angivet) er baseret, ikke ændres som følge af rentebenchmarkreformen.

Vurdering af effektiviteten

102F

Med henblik på anvendelsen af kravene i afsnit 88, litra b), og AG105, litra a) skal en virksomhed antage, at rentebenchmarket, på hvilket de sikrede pengestrømme og/eller den sikrede risiko (uanset om de er kontraktligt eller ikke-kontraktligt angivet) er baseret, eller det rentebenchmark, på hvilket sikringsinstrumentets pengestrømme er baseret, ikke ændres som følge af rentebenchmarkreformen.

102G

Med henblik på anvendelsen af kravet i afsnit 88, litra e), er en virksomhed ikke forpligtet til at ophøre med et sikringsforhold, fordi de faktiske resultater af sikringen ikke opfylder kravene i afsnit AG105, litra b). For at undgå tvivl skal en virksomhed anvende de andre betingelser i afsnit 88, herunder den fremadrettede vurdering i afsnit 88, litra b), for at vurdere, om det er nødvendigt at bringe sikringsforholdet til ophør.

Klassificering af finansielle poster som sikrede poster

102H

Medmindre afsnit 102I finder anvendelse, skal en virksomhed med henblik på sikring af en ikke-kontraktligt angivet benchmarkdel af renterisikoen, kun anvende kravet i afsnit 81 og AG99F — om at risikokomponenten skal være separat identificerbar — ved sikringsforholdets indgåelse.

102I

Når en virksomhed i overensstemmelse med sikringsdokumentationen ofte ændrer (dvs. afslutter og genoptager) sikringsforhold, fordi både sikringsinstrumentet og den sikrede post ofte ændrer sig (dvs. at virksomheden bruger en dynamisk proces, hvor både de sikrede poster og de sikringsinstrumenter, der bruges til at styre eksponeringen, ikke er de samme i længere tid ad gangen), skal virksomheden anvende kravet i afsnit 81 og AG99F — om at risikokomponenten skal være separat identificerbar — men kun når den oprindeligt klassificerer en sikret post i det pågældende sikringsforhold. En sikret post, der er blevet vurderet på tidspunktet for den oprindelige klassificering i sikringsforholdet, uanset om det var på tidspunktet for indgåelsen af sikringen eller efterfølgende, omvurderes ikke ved en efterfølgende omklassificering i det samme sikringsforhold.

Gyldighedsperiodens udløb

102J

En virksomhed skal fremadrettet ophøre med at anvende afsnit 102D på en sikret post på det tidspunkt — alt efter hvad der måtte komme først:

a)

hvor den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede med hensyn til timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme fra den sikrede post, og

b)

hvor sikringsforholdet, som er en del af denne sikrede post, ophører.

102K

En virksomhed skal fremadrettet ophøre med at anvende afsnit 102E på det tidspunkt — alt efter hvad der måtte komme først:

a)

hvor den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede med hensyn til timingen for og den beløbsmæssige størrelse af de fremtidige rentebenchmark-baserede pengestrømme fra den sikrede post, og

b)

hvor hele den akkumulerede gevinst eller det akkumulerede tab, der er indregnet i øvrig totalindkomst i forbindelse med det ophørte sikringsforhold, er blevet omklassificeret til resultatet.

102L

En virksomhed skal fremadrettet ophøre med at anvende afsnit 102F:

a)

på en sikret post, når den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede med hensyn til den sikrede risiko eller timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme fra den sikrede post, og

b)

på et sikringsinstrument, hvor den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede med hensyn til timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme fra sikringsinstrumentet.

Hvis det sikringsforhold, som den sikrede post og sikringsinstrumentet indgår i, ophører før den dato, der er angivet i afsnit 102L, litra a), eller den dato, der er angivet i afsnit 102L, litra b), skal virksomheden fremadrettet ophøre med at anvende afsnit 102F på dette sikringsforhold fra datoen for ophøret.

102M

En virksomhed skal fremadrettet ophøre med at anvende afsnit 102G på et sikringsforhold på det tidspunkt — alt efter hvad der måtte komme først:

a)

hvor den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede med hensyn til den sikrede risiko eller timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme fra den sikrede post eller sikringsinstrumentet og

b)

hvor sikringsforholdet, hvorpå undtagelsen finder anvendelse, ophører.

102N

Ved udpegelsen af en gruppe af poster som den sikrede post eller en kombination af finansielle instrumenter som sikringsinstrumentet, skal en virksomhed fremadrettet ophøre med at anvende afsnit 102D–102G på en enkelt post eller et finansielt instrument i overensstemmelse med afsnit 102J, 102K, 102L eller 102M, alt efter hvad der er relevant, når den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede i forhold til den sikrede risiko og/eller timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme fra denne post eller dette finansielle instrument.

Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang

...

108G

Rentebenchmarkreformen, som ændrede IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7, blev udstedt i september 2019, og afsnit 102A–102N blev tilføjet. En virksomhed skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller senere. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom. En virksomhed skal anvende disse ændringer med tilbagevirkende kraft på de sikringsforhold, der eksisterede ved begyndelsen af det regnskabsår, hvor virksomheden for første gang anvender disse krav eller blev klassificeret derefter, og på den gevinst eller det tab, der er indregnet i den øvrige totalindkomst, der eksisterede ved begyndelsen af det regnskabsår, hvor virksomheden for første gang anvender disse krav.

Ændringer til IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Afsnit 24H og 44DE-44DF tilføjes, og der indsættes en underoverskrift før afsnit 24H.

Regnskabsmæssig sikring

...

Usikkerhed som følge af reformen af rentebenchmarks

24H

For sikringsforhold, hvorpå en virksomhed anvender undtagelserne i afsnit 6.8.4-6.8.12 i IFRS 9 eller afsnit 102D-102N i IAS 39, skal virksomheden give følgende oplysninger:

a)

de væsentlige rentebenchmarks, som virksomhedens sikringsforhold er eksponeret mod

b)

omfanget af den risikoeksponering, som virksomheden forvalter, og som påvirkes direkte af rentebenchmarkreformen

c)

hvordan virksomheden styrer processen vedrørende overgang til alternative referencerenter

d)

en beskrivelse af væsentlige antagelser eller vurderinger, som virksomheden har foretaget i forbindelse med anvendelsen af disse afsnit (f.eks. antagelser eller vurderinger af, hvornår den usikkerhed, der opstår som følge af rentebenchmarkreformen, ikke længere er til stede med hensyn til timingen for eller den beløbsmæssige størrelse af de rentebenchmark-baserede pengestrømme) og

e)

det nominelle beløb i forbindelse med sikringsinstrumenterne i disse sikringsforhold.

Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang

...

44DE

Rentebenchmarkreformen, som ændrede IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7, blev udstedt i september 2019, og afsnit 24H og 44DF blev tilføjet. En virksomhed skal anvende disse ændringer, når den anvender ændringerne til IFRS 9 eller IAS 39.

44DF

I det regnskabsår, hvor virksomheden første gang anvender rentebenchmarkreformen, som blev udstedt i september 2019, er en virksomhed ikke forpligtet til at fremlægge de kvantitative oplysninger, der kræves i afsnit 28, litra f), i IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl.

(1)  Rapporten »Reforming Major Interest Rate Benchmarks« findes på http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.

(2)  Rapporten »Reforming Major Interest Rate Benchmarks« findes på http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.


Top