EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0012

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2020/12 af 2. august 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder, de praktiske eksamener, godkendelse af simulatorer og helbredsmæssig egnethed (EØS-relevant tekst)

C/2019/5646

OJ L 6, 10.1.2020, p. 15–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/12/oj

10.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/15


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2020/12

af 2. august 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder, de praktiske eksamener, godkendelse af simulatorer og helbredsmæssig egnethed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 af 12. december 2017 om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF (1), særlig artikel 17, stk. 1 og 4, artikel 21, stk. 2, og artikel 23, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv (EU) 2017/2397 fastsættes betingelserne og procedurerne for certificering af de kvalifikationer, der kræves af personer, som er involveret i føringen af en flydende struktur på indre vandveje i Unionen. Certificeringen har til formål at fremme mobiliteten, sikre sejladssikkerheden og sikre beskyttelsen af menneskers liv og miljøet.

(2)

For at sikre harmoniserede mindstekrav til certificering af kvalifikationer tillægges Kommissionen beføjelse til at fastsætte de nærmere krav til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder, de praktiske eksamener, godkendelse af simulatorer og helbredsmæssig egnethed.

(3)

I henhold til artikel 32 i direktiv (EU) 2017/2397 bør delegerede retsakter henvise til krav, som er fastlagt af Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (»CESNI«), og omfatte hele teksten af disse krav, såfremt disse krav er tilgængelige og ajourførte, disse krav opfylder eventuelle relevante krav i bilagene til direktivet, og Unionens interesser ikke bringes i fare på grund af ændringer i beslutningsprocessen i CESNI. De tre betingelser blev opfyldt med CESNI's vedtagelse af de første standarder om erhvervskvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje på dets møde den 8. november 2018.

(4)

Kompetencekravene bør fastsætte de kompetencer, der som minimum kræves til at sikre, at den flydende struktur føres på sikker vis, for besætningsmedlemmer på operationelt niveau og lederniveau, for bådførere med tilladelse til at sejle med radarnavigation, for bådførere med tilladelse til at sejle på vandveje for søgående skibsfart, for eksperter i passagerskibsfart og for eksperter i flydende naturgas. Hver krævet kompetence bør defineres med dens tilsvarende viden og færdigheder.

(5)

For at de kompetente myndigheder på tilsvarende vis kan gennemføre de praktiske eksamener, der kræves i henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/2397, bør der fastsættes krav til praktiske eksamener. Til dette formål bør kravene for hver praktisk eksamen fastsætte de specifikke kompetencer og vurderingssituationer, herunder et specifikt pointsystem og tekniske krav til den flydende struktur og til anlæg på land. For ansøgere til kvalifikationen som bådfører, som ikke tidligere har gennemført en vurdering på operationelt niveau, bør der forefindes et yderligere modul, så evnen til at udføre de tilknyttede tilsynsopgaver også kan verificeres.

(6)

Kravene til godkendelse af simulatorer bør fastsættes med det formål at sikre, at de simulatorer, der anvendes til kompetencevurdering, er fremstillet på en måde, der gør det muligt at kontrollere kompetencerne som foreskrevet i kravene til praktiske eksamener. Kravene bør omhandle de tekniske og funktionelle krav til navigationssimulatorer og radarsimulatorer samt den administrative procedure for godkendelse af disse simulatorer.

(7)

Med henblik på at mindske de nationale forskelle mellem helbredskrav og undersøgelsesprocedurer og sikre, at lægeattester, der udstedes til dæksbesætningsmedlemmer i forbindelse med sejlads på indre vandveje, er en gyldig indikator for deres helbredsmæssige egnethed til det arbejde, de skal udføre, bør der fastsættes krav til helbredsmæssig egnethed. Kravene bør angive de test, som lægerne skal foretage, og de kriterier, som de skal anvende til at vurdere arbejdsevnen for dæksbesætningsmedlemmer. De bør omfatte syn, hørelse og fysiske og psykologiske forhold, der kan føre til midlertidig eller permanent uarbejdsdygtighed, samt mulige afbødende foranstaltninger og restriktioner. Af hensyn til sammenhængen bør kravene baseres på Den Internationale Arbejdsorganisations og Den Internationale Søfartsorganisations retningslinjer for helbredsundersøgelser, navnlig på de kriterier, der anvendes i forbindelse med kysttjenester.

(8)

Datoen for gennemførelsen af dette delegerede direktiv bør tilpasses gennemførelsesdatoerne for direktiv (EU) 2017/2397 af hensyn til sammenhængen og effektiviteten.

(9)

I overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis skal de oplysninger, som medlemsstaterne er forpligtet til at give Kommissionen inden for rammerne af gennemførelsen af et direktiv, være klare og præcise. Dette gælder også for denne delegerede retsakt —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

De krav til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i direktiv (EU) 2017/2397, er fastsat i bilag I til dette direktiv.

Artikel 2

De krav til den praktiske eksamen, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/2397, er fastsat i bilag II til dette direktiv.

Artikel 3

De krav til godkendelse af simulatorer, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/2397, er fastsat i bilag III til dette direktiv.

Artikel 4

De krav til helbredsmæssig egnethed, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6, i direktiv (EU) 2017/2397, er fastsat i bilag IV til dette direktiv.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 17. januar 2022. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på medlemsstater, der ikke fuldt ud har gennemført og implementeret direktiv (EU) 2017/2397 i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 39, stk. 2, 3 eller 4. Hvis en sådan medlemsstat fuldt ud gennemfører og implementerer direktiv (EU) 2017/2397, sætter den samtidig de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv og meddeler Kommissionen, at den har gjort dette.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 345 af 27.12.2017, s. 53.


BILAG I

KRAV TIL KOMPETENCER OG TILSVARENDE VIDEN OG FÆRDIGHEDER

I.   KOMPETENCEKRAV TIL DET OPERATIONELLE NIVEAU

1.   Navigation

1.1.   Bådsmanden skal være i stand til at assistere den flydende strukturs ledelse i situationer, hvor en flydende struktur skal manøvreres og føres på indre vandveje. Bådsmanden skal være i stand til at assistere på alle typer vandveje og i alle typer havne.

Navnlig skal bådsmanden være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

assistere ved fortøjning, løsgøring af fortøjning og bugsering

1.

Viden om udstyr, materiel og procedurer, der anvendes i forbindelse med fortøjning, løsgøring af fortøjning og bugsering.

2.

Evne til at anvende udstyr om bord, f.eks. pullerter og spil til fortøjning, løsgøring af fortøjning og bugsering.

3.

Evne til at anvende materiel om bord, f.eks. reb og wirer, i overensstemmelse med relevante sikkerhedsforanstaltninger, herunder anvendelse af personlige værnemidler og redningsudstyr.

4.

Evne til at kommunikere med styrehuset ved brug af samtaleanlæg og håndsignaler.

5.

Viden om virkninger af vandbevægelser omkring den flydende struktur og lokale virkninger på sejlforholdene, herunder virkningerne af trim, og grundt vand i forbindelse med den flydende strukturs dybgang.

6.

Viden om vandbevægelser, der påvirker den flydende struktur under manøvrering, herunder interaktionsvirkningerne, når to flydende strukturer passerer eller overhaler hinanden i snævre farvande, og interaktionsvirkningerne på en fortøjet flydende struktur, når en anden flydende struktur gennemsejler farvandet og passerer i kort afstand.

2.

assistere ved sammenkobling af kombinationsfartøjer med skubbebåde og pramme

1.

Viden om udstyr, materiel og procedurer, der anvendes til sammenkobling.

2.

Evne til at sammen- og frakoble kombinationsfartøjer med skubbebåde og pramme ved brug af det krævede udstyr og materiel.

3.

Viden om arbejdsregler, herunder anvendelse af personlige værnemidler og redningsudstyr.

4.

Evne til at anvende arbejdsregler og kommunikere med de involverede besætningsmedlemmer.

3.

assistere ved ankring

1.

Viden om anker- og fortøjningsudstyr, materiel og procedurer under forskellige forhold.

2.

Evne til at assistere ved ankring, f.eks. klargøre ankerudrustning til ankring, at vise anker, at give tilstrækkelig wire eller kæde til opankring, at afgøre, hvornår ankret holder den flydende struktur på sin position (ankerpejling), at sikre ankre ved afsluttet ankring, at anvende slæbeankre under forskellige manøvrer og at håndtere ankersignaler.

3.

Viden om arbejdsregler, herunder anvendelse af personlige værnemidler og redningsudstyr.

4.

føre den flydende struktur i overensstemmelse med rorordrer med korrekt anvendelse af styretøj

1.

Viden om forskellige fremdrifts- og styresystemers funktioner og typer.

2.

Evne til at føre flydende strukturer under tilsyn og overholde rorordrer.

5.

føre den flydende struktur i overensstemmelse med rorordrer under hensyntagen til påvirkningerne fra vind og strøm

1.

Viden om påvirkninger fra vind og strøm ved sejlads og manøvrering.

2.

Evne til at føre den flydende struktur under tilsyn under hensyntagen til påvirkninger fra vind og strøm ved sejlads og manøvrering på vandveje med eller uden strøm og med vindkarakteristika.

6.

anvende navigationsudstyr og -instrumenter under tilsyn

1.

Viden om navigationsudstyr og -instrumenter som f.eks. rorviser, radar, omdrejningstæller og fartmåler.

2.

Evne til at anvende de oplysninger, der fås fra navigationsudstyr, f.eks. lys. og sømærkesystemer og -diagrammer.

3.

Evne til at anvende navigationsinstrumenter som f.eks. kompas, omdrejningstæller og fartmåler.

7.

træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre sejladssikkerheden

1.

Viden om sikkerhedsregler og tjeklister, der skal følges i farlige nødsituationer.

2.

Evne til at genkende og reagere på usikre situationer og opfølgende foranstaltninger i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne.

3.

Evne til at straks at advare den flydende strukturs ledelse.

4.

Evne til at anvende personlige værnemidler og redningsudstyr.

5.

Viden om kontrol, der er iværksat af den tilsynsførende med hensyn til tilstedeværelsen, anvendeligheden, vandtætheden og sikringen af den flydende struktur og dens udstyr.

6.

Evne til at udføre arbejdet efter tjeklisten på dæk og i opholdsrum, f.eks. tætning og sikring af luger og lastrum.

7.

Evne til at udføre arbejdet efter tjeklisten i maskinrummet, stuve og sikre løse genstande, at påfylde servicetankene og kontrollere ventilationskanaler.

8.

beskrive forholdene for de vigtigste europæiske indre vandveje, havne og terminaler med henblik på forberedelse og gennemførelse af sejlads

1.

Viden om de vigtigste nationale og internationale indre vandveje.

2.

Viden om de primære havne og terminaler i det europæiske net for transport ad indre vandveje.

3.

Viden om påvirkningerne fra bygværk, vandvejsprofiler og sikringsanlæg på sejlads.

4.

Viden om kriterierne for klassificering af floder, kanaler og indre vandveje for søgående skibsfart: bundbredde, bredtype, bredsikring, vanddybde, vandbevægelse, vertikal og horisontal frihøjde under broer og dybde.

5.

Viden om navigationsudstyr og -instrumenter, der skal bruges ved sejlads på indre vandveje for søgående skibsfart.

6.

Evne til at forklare kendetegnene ved de forskellige typer indre vandveje med henblik på forberedelse og gennemførelse af sejlads.

9.

respektere de generelle bestemmelser, signaler, skilte og afmærkningssystemer

1.

Viden om de fastsatte regler for sejlads på indre vandveje og politiforskrifter, der finder anvendelse på de relevante indre vandveje.

2.

Evne til at håndtere og vedligeholde den flydende strukturs dag- og natafmærkningssystem, skilte og lydsignaler.

3.

Viden om sømærke- og afmærkningssystemet SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure) og IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) del A.

10.

følge procedurer ved passage af sluser og broer

1.

Viden om slusers og broers form, konstruktion og anlæg, slusning (sejlads gennem sluser), slusetyper, fortøjningspullerter og trapper osv.

2.

Evne til at anvende procedurer ved ankomst til, indsejling i, slusning og udsejling fra slusen eller broen.

11.

anvende trafikkontrol.

1.

Viden om forskellige trafikkontrolsystemer, der anvendes, f.eks. dag- og natafmærkninger på sluser, fiskegårde og broer.

2.

Evne til at identificere dag- og natafmærkninger på sluser, fiskegårde og broer og følge anvisningerne fra den kompetente myndighed, f.eks. bro- og slusemestre og trafikledere.

3.

Evne til at anvende radioudstyr i nødsituationer.

4.

Viden om Inland Automatic Identification System (AIS) og Inland Electronic Chart and Display Information System (ECDIS).

2.   Føring af den flydende struktur

2.1.   Bådsmanden skal være i stand til at assistere den flydende strukturs ledelse med at kontrollere føringen af den flydende struktur og med at tage sig af de ombordværende.

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

skelne mellem forskellige typer flydende strukturer

1.

Viden om de mest almindelige typer flydende strukturer, herunder konvojer, der anvendes i det europæiske net for transport ad indre vandveje, og deres tilsvarende konstruktion, dimensioner og tonnage.

2.

Evne til at forklare egenskaberne ved de mest almindelige typer flydende strukturer, herunder konvojer, der sejler i det europæiske net for transport ad indre vandveje.

2.

anvende viden om konstruktionen af flydende strukturer til indre vandveje og deres funktion i vand, navnlig med hensyn til stabilitet og styrke

1.

Viden om virkningerne af den flydende strukturs bevægelse under forskellige forhold forårsaget af langsgående og tværgående kræfter og af forskellig lastforhold.

2.

Evne til at forklare den flydende strukturs funktion under forskellige lastforhold afhængigt af den flydende strukturs stabilitet og styrke.

3.

anvende viden om den flydende strukturs konstruktionsdele og identificere delene ved navn og funktion

1.

Viden om den flydende strukturs konstruktionsdele med hensyn til transport af forskellige typer last og passagerer, herunder langsgående og tværgående struktur og lokale forstærkninger.

2.

Evne til at sætte navn på den flydende strukturs konstruktionsdele og beskrive deres funktioner.

4.

anvende viden om den flydende strukturs vandtæthed

1.

Viden om vandtætheden af flydende strukturer, der sejler i det europæiske net for transport ad indre vandveje.

2.

Evne til at kontrollere vandtæthed.

5.

anvende viden om den dokumentation, der kræves til driften af den flydende struktur.

1.

Viden om den flydende strukturs lovpligtige dokumentation.

2.

Evne til at forklare deres betydning i forhold til (inter)nationale krav og forskrifter.

2.2.   Bådsmanden skal kunne anvende udrustningen på den flydende struktur.

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

anvende ankre og håndtere ankerspil

1.

Viden om forskellige typer ankre og ankerspil, der anvendes om bord på flydende strukturer.

2.

Evne til at sætte navn på og genkende forskellige typer ankre og ankerspil, der anvendes om bord på flydende strukturer, og forklare deres specifikke anvendelse.

3.

Evne til at sikkert at håndtere forskellige typer ankre og ankerspil i forskellige situationer og under forskellige forhold.

2.

anvende dæksudrustning og løfteanordninger

1.

Viden om udrustning, der anvendes på flydende strukturers dæk, f.eks. (koblings)spil, luger, løfteanordning, bilkraner, rørsystemer, brandslanger osv.

2.

Evne til at sætte navn på og genkende dæksudrustning og løfteanordninger og forklare deres specifikke anvendelse.

3.

Evne til at sikkert at håndtere dæksudrustning og løfteanordninger.

3.

anvende udrustning, der er specifik for passagerfartøjer.

1.

Viden om specifikke konstruktionskrav, udrustning og anordninger til passagerfartøjer.

2.

Evne til at sætte navn på og genkende udrustning, der udelukkende anvendes om bord på passagerfartøjer og forklare den specifikke anvendelse.

3.

Evne til at sikkert at håndtere udrustning, der anvendes om bord på passagerfartøjer.

3.   Lasthåndtering, stuvning og passagerbefordring

3.1.   Bådsmanden skal være i stand til at assistere den flydende strukturs ledelse under forberedelsen, stuvningen og overvågningen af last under laste- og losseoperationer.

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

læse stuvnings- og stabilitetsplaner

1.

Viden om forskellige lasttypers virkning på stuvnings- og stabilitetsplaner.

2.

Viden om stuvnings- og stabilitetsplaner.

3.

Evne til at forstå stuvningsplaner.

4.

Viden om nummerering og opdeling af lastrum på tørlastskibe og af tanke på tankskibe (N, C eller G) og viden om stuvning af de forskellige lasttyper.

5.

Evne til at identificere mærkning af farligt gods i overensstemmelse med den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN).

2.

overvåge stuvningen og sikringen af last

1.

Viden om metoderne til stuvning af den flydende struktur med forskellige laster med henblik på at opnå en sikker og effektiv transport.

2.

Viden om procedurer for klargøring af den flydende struktur til laste- og losseoperationer.

3.

Evne til at anvende laste- og losseprocedurer på sikker vis, f.eks. ved åbning eller lukning af luger, og holde vagt på dækket under laste- og losseoperationer.

4.

Evne til at etablere og opretholde effektiv kommunikation under lastning og losning.

5.

Viden om lastens virkning på den flydende strukturs stabilitet.

6.

Evne til at overvåge og rapportere beskadigelse af last.

3.

skelne mellem forskellige typer last og deres kvaliteter

1.

Viden om forskellige typer last, f.eks. stykgods, flydende last i bulk og svært gods osv.

2.

Viden om logistikkæden og multimodal transport.

3.

Evne til at forberede den flydende struktur i forbindelse med laste- og losseprocedurer, f.eks. kommunikere med landsiden og forberede lastrum.

4.

anvende ballastsystemet

1.

Viden om ballastsystemets funktion og anvendelse.

2.

Evne til at anvende ballastsystemet, f.eks. ved at fylde eller tømme ballasttankene.

5.

tjekke mængden af last

1.

Viden om manuelle og tekniske metoder til at bestemme lastvægten på forskellige typer flydende strukturer.

2.

Viden om metoder til at bestemme mængden af lastet eller losset last.

3.

Viden om beregningen af mængden af flydende last ved brug af dybdemålinger og/eller tanktabeller.

4.

Evne til at læse dybgangsmærker og målermærker.

6.

arbejde efter forskrifter og arbejdsregler.

1.

Viden om arbejdsregler og procedurer, der finder anvendelse under klargøring, lastning og losning af flydende strukturer med forskellige typer last.

2.

Evne til at overholde arbejdsregler og procedurer, der finder anvendelse under lastning og losning, og til at anvende personlige værnemidler og redningsudstyr.

3.

Evne til at etablere og opretholde effektiv verbal og nonverbal kommunikation med alle partnere, der er involveret i lastning og losning.

4.

Viden om tekniske midler til håndtering af last i flydende strukturer og havne og fra flydende strukturer og havne og arbejdssikkerhedsforanstaltninger under deres anvendelse.

3.2.   Bådsmanden skal være i stand til at assistere den flydende strukturs ledelse med at betjene passagerer og yde direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i overensstemmelse med kravene til uddannelse og instruktion i bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 (1).

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

overholde forskrifter og konventioner vedrørende passagerbefordring

1.

Viden om de gældende forskrifter og konventioner vedrørende passagerbefordring.

2.

Evne til at yde direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i overensstemmelse med kravene til uddannelse og instruktion i bilag IV i forordning (EU) nr. 1177/2010.

2.

assistere ved sikker bevægelse af passagerer i forbindelse med ombordstigning og landgang

1.

Viden om de procedurer, der finder anvendelse før og under passagerers ombordstigning og landgang.

2.

Evne til at positionere og placere ombordstignings- og landgangsudstyr og til at anvende sikkerhedsforanstaltninger.

3.

assistere ved føre tilsyn med passagerer i nødsituationer

1.

Viden om eksisterende livredningsudstyr til brug i nødsituationer, om procedurer, der skal følges i tilfælde af utæthed, brand, person over bord, evakuering, herunder krisestyring og crowd management, og om førstehjælp om bord på fartøjer.

2.

Evne til at assistere ved utæthed, brand, person over bord, kollision og evakuering, herunder krisestyring og crowd management, anvende livredningsudstyr i nødsituationer og yde førstehjælp om bord.

4.

kommunikere effektivt med passagerer.

1.

Viden om standardiserede kommunikationsudtryk ved evakuering af passagerer i nødsituationer.

2.

Evne til at anvende serviceorienteret adfærd og sprog.

4.   Driftsovervågning og kontrol af maskineri samt kontrol af elektriske og elektroniske systemer

4.1.   Bådsmanden skal være i stand til at assistere den flydende strukturs ledelse ved driftsovervågning og kontrol af maskineri samt kontrol af elektriske og elektroniske systemer for at garantere den generelle tekniske sikkerhed.

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

assistere ved overvågningen af motorer og fremdriftssystem

1.

Viden om fremdriftssystemets principper.

2.

Viden om forskellige typer motorer og deres konstruktion, ydeevne og terminologi.

3.

Viden om funktionen og driften af luftforsynings-, brændstofforsynings-, smørings-, køle- og motorudstødningssystemer.

4.

Viden om hoved- og hjælpemotorer.

5.

Evne til at udføre grundlæggende kontroller og sikre, at motorerne fungerer.

2.

klargør hovedmotorer og hjælpeudstyr til drift

1.

Viden om start af hovedmotorer, hjælpeudstyr og hydrauliske og pneumatiske systemer i overensstemmelse med instrukserne.

2.

Viden om baksystemers principper.

3.

Evne til at klargøre maskineri i maskinrum efter en tjekliste inden afgang.

4.

Evne til at bruge startsystem og hjælpeudstyr i overensstemmelse med instrukser, f.eks. styreapparat.

5.

Evne til at starte hovedmotorerne efter startprocedurerne.

6.

Evne til at anvende hydrauliske og pneumatiske systemer.

3.

reagere hensigtsmæssigt på motorfejl

1.

Viden om kontroludstyr i maskinrummet og om procedurer for rapportering af fejl.

2.

Evne til at genkende fejl og træffe nødvendige foranstaltninger i tilfælde af fejlfunktion, herunder rapportering til den flydende strukturs ledelse.

4.

betjene maskineri, herunder pumper, rørsystemer samt lænse- og ballastsystemer

1.

Viden om sikker betjening og kontrol af maskineriet i maskinrum, ballastrum og lænsesystemer i overensstemmelse med procedurerne.

2.

Evne til at kontrollere sikker funktion og drift af maskineriet i maskinrummet og til at vedligeholde lænse- og ballastsystemet, herunder: rapportering af hændelser i forbindelse med overførsler og evne til korrekt at måle og rapportere tankniveauer.

3.

Evne til at forberede og udføre nedlukning af motorer efter drift.

4.

Evne til at betjene pumpe-, lænse-, ballast- og lastpumpesystemer.

5.

assistere ved overvågning af elektroniske og elektriske anordninger

1.

Viden om elektroniske og elektriske systemer og komponenter.

2.

Viden om veksel- og jævnstrøm.

3.

Evne til at overvåge og evaluere reguleringsinstrumenter.

4.

Viden om magnetisme og forskellene mellem naturlige og kunstige magneter.

5.

Viden om elektrohydrauliske systemer.

6.

forberede, starte, tilslutte og skifte generatorer og kontrollere deres systemer og landtilslutning

1.

Viden om kraftinstallationen.

2.

Evne til at bruge fordelingstavle.

3.

Evne til at bruge landtilslutning.

7.

definere funktionsfejl og almindelige fejl og beskrive foranstaltningerne for at forebygge havari

1.

Viden om funktionsfejl uden for maskinrummet og om de procedurer, der skal følges for at forebygge havari, og hvis funktionsfejl opstår.

2.

Evne til at identificere almindelige fejl og træffe foranstaltninger for at forebygge skader på mekaniske, elektriske, elektroniske, hydrauliske og pneumatiske systemer.

8.

bruge de nødvendige værktøjer for at garantere den generelle tekniske sikkerhed.

1.

Viden om egenskaberne ved og begrænsningerne for processer og materialer, der anvendes til vedligeholdelse og reparation af motorer og udstyr.

2.

Evne til at anvende sikker arbejdspraksis ved vedligeholdelse eller reparation af motorer og udstyr.

4.2.   Bådsmanden skal være i stand til at udføre vedligeholdelsesarbejde på udstyr til driftsovervågning og kontrol af maskiner samt kontrol af elektriske og elektroniske systemer for at garantere den generelle tekniske sikkerhed.

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

udføre daglig vedligeholdelse af hovedmotorer, hjælpemaskineri og kontrolsystemer

1.

Viden om de procedurer, der skal følges for at vedligeholde og passe maskinrum, hovedmotorer, hovedmaskineri, hjælpeudstyr og kontrolsystemer.

2.

Evne til at vedligeholde hovedmotorer, hjælpeudstyr og kontrolsystemer.

2.

udføre daglig vedligeholdelse af maskineri, herunder pumper, rørsystemer samt lænse- og ballastsystemer

1.

Viden om procedurer for daglig vedligeholdelse.

2.

Evne til at vedligeholde og passe pumper, rørsystemer samt lænse- og ballastsystemer.

3.

bruge de nødvendige værktøjer for at garantere den generelle tekniske sikkerhed

1.

Viden om, hvordan vedligeholdelsesmateriel og reparationsudstyr om bord anvendes, herunder deres kvaliteter og begrænsninger.

2.

Evne til at vælge og anvende vedligeholdelsesmateriel og reparationsudstyr om bord.

4.

følge procedurer for vedligeholdelse og reparation

1.

Viden om vedligeholdelses- og reparationshåndbøger og -instrukser.

2.

Evne til at gennemføre vedligeholdelses- og reparationsprocedurer efter de gældende håndbøger og instrukser.

5.

anvende teknisk information og dokumentere tekniske procedurer.

1.

Viden om teknisk dokumentation og tekniske håndbøger.

2.

Evne til at dokumentere vedligeholdelsesarbejde.

5.   Vedligeholdelse og reparation

5.1.   Bådsmanden skal være i stand til at assistere den flydende strukturs ledelse ved vedligeholdelse og reparation af den flydende struktur og af dens anordninger og udstyr.

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

arbejde med forskellige typer materialer og værktøjer, der anvendes til vedligeholdelse og reparation

1.

Viden om de krævede værktøjer og vedligeholdelse af udstyr og om regler for sikkert arbejde og miljøbeskyttelse.

2.

Evne til at anvende relevante metoder til vedligeholdelse af flydende strukturer, herunder evne til at vælge forskellige materialer.

3.

Evne til korrekt at vedligeholde og opbevare værktøjer og vedligeholdelsesudstyr.

4.

Evne til at udføre vedligeholdelse i overensstemmelse med regler for sikkert arbejde og miljøbeskyttelse.

2.

beskytte sundhed og miljø, når vedligeholdelse og reparation udføres

1.

Viden om de gældende rengørings- og beskyttelsesprocedurer og hygiejneregler.

2.

Evne til at rengøre alle opholdsrum og styrehuset og føre husholdningen korrekt i overensstemmelse med hygiejnereglerne, herunder ansvar for egen aptering.

3.

Evne til at rengøre maskinrum og motorer ved brug af de krævede rengøringsmidler.

4.

Evne til at rengøre og beskytte den flydende strukturs udvendige dele, skrog og dæk i korrekt rækkefølge ved brug af de krævede materialer i overensstemmelse med miljøreglerne.

5.

Evne til at sørge for bortskaffelse af affald fra den flydende struktur og husholdningsaffald i overensstemmelse med miljøreglerne.

3.

vedligeholde tekniske anordninger i overensstemmelse med de tekniske instrukser

1.

Viden om de tekniske instrukser for vedligeholdelse og vedligeholdelsesprogrammer.

2.

Evne til at passe alt teknisk udstyr i overensstemmelse med instrukserne og til at anvende vedligeholdelsesprogrammer (herunder digitale) under opsyn.

4.

håndtere wirer og reb på sikker vis

1.

Viden om egenskaberne ved forskellige typer reb og wirer.

2.

Evne til at bruge og opbevare dem i overensstemmelse med sikker arbejdspraksis og arbejdsregler.

5.

lave knob og splejsninger i overensstemmelse med deres anvendelse og vedligeholde dem

1.

Viden om de procedurer, der skal følges for at garantere sikker bugsering og sammenkobling med udstyr om bord.

2.

Evne til at splejse wirer og reb.

3.

Evne til at anvende knob efter deres anvendelse.

4.

Vedligeholde wirer og reb.

6.

udarbejde og gennemføre arbejdsplaner som medlem af et team og kontrollere resultaterne.

1.

Viden om principperne for teamarbejde.

2.

Evne til selvstændigt at udføre vedligeholdelse og simple reparationer som en del af et team.

3.

Evne til at udføre mere komplekse reparationer under opsyn.

4.

Anvende forskellige arbejdsmetoder, herunder teamarbejde, i overensstemmelse med sikkerhedsinstrukserne.

5.

Evne til at evaluere kvaliteten af arbejdet.

6.   Kommunikation

6.1.   Bådsmanden skal være i stand til at kommunikere generelt og professionelt, hvilket omfatter evnen til at anvende standardiserede kommunikationsudtryk i situationer, hvor der er kommunikationsproblemer.

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

anvende informations- og kommunikationssystemer

1.

Viden om samtaleanlæg til intern kommunikation på den flydende struktur eller terminalkommunikation, om den flydende strukturs (mobil)telefon-, radio-, (satellit-)TV- og kamerasystem.

2.

Evne til at anvende den flydende strukturs (mobil)telefon-, radio-, (satellit-)TV- og kamerasystem.

3.

Viden om principperne for betjening af indlands-AIS-systemet.

4.

Evne til at bruge indlands-AIS-data til henvendelser til andre flydende strukturer.

2.

løse forskellige opgaver med hjælp fra forskellige typer digitale enheder, informationstjenester (f.eks. River Information Services (RIS)) og kommunikationssystemer

1.

Viden om digitale enheder, der findes i forbindelse med transport ad indre vandveje.

2.

Evne til at bruge den flydende strukturs digitale enheder i overensstemmelse med instrukserne til at udføre simple opgaver.

3.

indsamle og lagre data, herunder backup og dataopdateringer

1.

Viden om den flydende strukturs kommunikationssystem til dataindsamling, -lagring og opdatering.

2.

Evne til at behandle data under strengt opsyn.

4.

følge instrukser vedrørende databeskyttelse

1.

Viden om databeskyttelsesforskrifter og tavshedspligt.

2.

Evne til at behandle data i overensstemmelse med databeskyttelsesforskrifter og tavshedspligt.

5.

fremlægge fakta ved brug af tekniske udtryk

1.

Viden om de krævede tekniske og nautiske udtryk og udtryk vedrørende sociale aspekter i standardiserede kommunikationsudtryk.

2.

Evne til at anvende de krævede tekniske og nautiske udtryk og udtryk vedrørende sociale aspekter i standardiserede kommunikationsudtryk.

6.

indhente nautiske og tekniske oplysninger for at opretholde sejladssikkerheden.

1.

Viden om de tilgængelige informationskilder.

2.

Evne til at anvende informationskilder til at indhente de nautiske og tekniske oplysninger, der er nødvendige for at opretholde sejladssikkerheden.

6.2.   Bådsmanden skal være i stand til at begå sig socialt.

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

følge instrukser og kommunikere med andre vedrørende pligter om bord

1.

Viden om betydningen af ordrer, der gives af den flydende strukturs ledelse, formelle og uformelle instrukser, regler og procedurer og om betydningen af at være en rollemodel for uerfarne besætningsmedlemmer.

2.

Evne til at følge op på ordrer, der er afgivet af den flydende strukturs ledelse, og andre instrukser og regler samt til at ledsage uerfarne besætningsmedlemmer.

3.

Viden om virksomhedsregler og regler om bord.

4.

Evne til at overholde virksomhedsregler og regler om bord.

2.

bidrage til gode sociale relationer og samarbejde med andre om bord

1.

Viden om kulturel diversitet.

2.

Evne til at acceptere forskellige kulturelle standarder, værdier og vaner.

3.

Evne til at arbejde og bo i et team.

4.

Evne til at deltage i teammøder og udføre de uddelegerede opgaver.

5.

Viden om betydningen af respekt for teamarbejde.

6.

Evne til at respektere seksuelt og kulturelt betingede forskelle og rapportere dermed forbundne problemer, herunder mobning og (seksuel) chikane.

3.

acceptere social ansvarlighed, ansættelsesvilkår, individuelle rettigheder og pligter anerkende farerne forbundet med alkohol- og stofmisbrug og reagere hensigtsmæssigt på forseelser og farer

1.

Evne til at identificere forseelser og potentielle farer.

2.

Evne til at proaktivt at reagere på forseelser og potentielle farer.

3.

Evne til at arbejde selvstændigt i overensstemmelse med instrukser.

4.

Viden om individuelle arbejdstageres rettigheder og pligter.

5.

Viden om farerne ved brug af alkohol og narkotika på arbejdet og i det sociale miljø. (Bevidsthed om politiforskrifter vedrørende toksikologi).

6.

Evne til at identificere farer for den sikre føring af den flydende struktur forbundet med alkohol og narkotika.

4.

planlægge, købe og tilberede simple måltider.

1.

Viden om muligheder for tilvejebringelse af fødevarer og principperne for sund ernæring.

2.

Evne til at tilberede simple måltider under overholdelse af hygiejnereglerne.

7.   Sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse

7.1.   Bådsmanden skal være i stand til at overholde arbejdsregler og forstå betydningen af sundheds- og sikkerhedsregler og vigtigheden af miljøet

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

arbejde i overensstemmelse med instrukser og regler om sikkerhed på arbejdspladsen og forebyggelse af ulykker

1.

Viden om fordelene ved sikre arbejdspraksisser.

2.

Viden om karakteren af risici om bord.

3.

Evne til at forebygge farer i forbindelse med risici om bord, f.eks.

den flydende strukturs bevægelser

mulighed for sikker ombordstigning på og landgang fra den flydende struktur (f.eks. landgangsbro eller båd)

sikker stuvning af løse genstande

arbejde med maskiner

genkendelse af elektriske risici

forebyggelse af brand og brandslukning

professionel anvendelse af håndværktøjer

professionel anvendelse af bærbare elværktøjer

overholdelse af sundheds- og hygiejneregler

fjernelse af risici for at glide, falde og snuble.

4.

Viden om de relevante sundheds- og sikkerhedsinstrukser for arbejde, der udføres om bord.

5.

Viden om de gældende forskrifter vedrørende sikre og bæredygtige arbejdsvilkår.

6.

Evne til at forebygge ulykker under aktiviteter, der kan være farlige for personalet eller den flydende struktur, i forbindelse med

lastning og losning af last

fortøjning og løsgøring af fortøjning

arbejde til tops

arbejde med kemikalier

arbejde med batterier

tilstedeværelse i maskinrummet

løft af læs (manuelt og mekanisk)

indtræden og arbejde i lukkede rum.

7.

Evne til at forstå ordrer og kommunikere med andre om pligter om bord.

2.

anvende personlige værnemidler med henblik på at forebygge ulykker

1.

Viden om personlige værnemidler.

2.

Evne til at anvende personlige værnemidler som f.eks.:

øjenbeskyttelse

åndedrætsværn

høreværn

hovedværn

beskyttelsesdragt.

3.

træffe de nødvendige forholdsregler inden indtræden i lukkede rum.

1.

Viden om de risici, der er forbundet med indtræden i lukkede rum.

2.

Viden om de forholdsregler, der skal træffes, og de test eller målinger, der skal udføres for at afgøre, om et lukket rum er gjort sikkert til indtræden, og under arbejde i lukkede rum.

3.

Evne til at anvende sikkerhedsinstrukser inden indtræden i bestemte rum om bord, f.eks.:

lastrum

spunsvægge

dobbelt skrog.

4.

Evne til at træffe forholdsregler i forbindelse med arbejde i lukkede rum.

7.2.   Bådsmanden skal være i stand til at anerkende betydningen af uddannelse i sikkerhed om bord og handle omgående i nødstilfælde.

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

handle i overensstemmelse med de gældende instrukser og procedurer i nødsituationer

1.

Viden om forskellige typer nødsituationer.

2.

Viden om rutine, der skal følges ved alarm.

3.

Viden om procedurer, der skal følges ved alarm.

4.

Evne til at handle i overensstemmelse med instrukser og procedurer.

2.

yde førstehjælp

1.

Viden om almindelig førstehjælp, herunder kendskab til kroppens opbygning, og funktioner om bord på en flydende struktur efter en vurdering af situationen.

2.

Evne til at bevare fysisk og psykisk tilstand og personlig hygiejne i forbindelse med førstehjælp.

3.

Viden om relevante foranstaltninger i ulykkestilfælde i overensstemmelse med anerkendt bedste praksis.

4.

Evne til at vurdere tilskadekomnes behov og trusler mod egen sikkerhed.

5.

Evne til at udføre de nødvendige foranstaltninger i nødsituationer, herunder at:

a)

anbringe tilskadekomne i korrekt position

b)

anvende genoplivningsteknikker

c)

kontrollere blødning

d)

anvende hensigtsmæssige foranstaltninger til chokstyring

e)

anvende hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af forbrænding og skoldning, herunder ulykker forårsaget af elektrisk strøm

f)

redde og transportere tilskadekomne.

6.

Evne til at lægge bandager og anvende materialer i førstehjælpskasse.

3.

anvende og vedligeholde personlige værnemidler og livredningsudstyr om bord

1.

Viden om periodiske kontroller af personlige værnemidler, flugtruter og redningsudstyr med hensyn til funktion, beskadigelse, slid og andre fejl og mangler.

2.

Evne til at reagere i tilfælde af konstaterede fejl og mangler, herunder relevante kommunikationsprocedurer.

3.

Evne til at anvende personligt livredningsudstyr som f.eks.:

redningskranse, herunder relevant udstyr

redningsveste, herunder relevant udstyr på redningsveste som f.eks. faste eller blinkende lys og fløjte, der er fastgjort med line.

4.

Viden om bådens funktion.

5.

Evne til at klargøre, søsætte, sejle, bjærge og stuve båden.

4.

yde assistance i tilfælde af redningsaktioner og svømme

1.

Evne til at redde og transportere tilskadekomne.

2.

Evne til at svømme med henblik på at udføre redningsaktioner.

5.

bruge flugtruter

Evne til at holde flugtruter frie (afhængigt af de lokale forhold om bord).

6.

bruge interne nødkommunikations- og alarmsystemer.

Evne til at bruge nødkommunikations- og alarmsystemer og -udstyr.

7.3.   Bådsmanden skal være i stand til at træffe forholdsregler for at forebygge brand og skal anvende brandslukningsudstyret korrekt.

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

skelne mellem elementer af brand og antændingstyper og -kilder

1.

Viden om de mulige årsager til brand under forskellige aktiviteter og viden om klassificeringen af brand efter den europæiske standard EN eller tilsvarende.

2.

Viden om elementerne af forbrændingsprocessen.

3.

Evne til at udføre grundlæggende brandslukning.

2.

bruge forskellige typer brandslukkere

1.

Viden om de forskellige egenskaber ved og klasser af brandslukkere.

2.

Evne til at anvende forskellige brandbekæmpelsesmetoder og anvende slukningsudstyr og faste installationer under hensyntagen til f.eks.:

anvendelsen af forskellige typer bærbare brandslukkere

vindens påvirkning, når man nærmer sig en brand.

3.

handle i overensstemmelse med brandbekæmpelsesprocedurer og -organisation om bord

1.

Viden om brandbekæmpelsessystemer om bord.

2.

Evne til at håndtere brand og iværksætte relevante informationsforanstaltninger.

4.

følge instrukser vedrørende: personlige værnemidler, metoder, slukningsmidler og -procedurer ved brandbekæmpelses- og redningsaktioner.

1.

Viden om procedurer for at undgå personlig fare.

2.

Evne til at handle i overensstemmelse med nødprocedure.

7.4.   Bådsmanden skal være i stand til at varetage sine opgaver under hensyn til vigtigheden af at beskytte miljøet.

Bådsmanden skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

beskytte miljøet i overensstemmelse med de relevante forskrifter

1.

Viden om de nationale og internationale forskrifter vedrørende beskyttelse af miljøet.

2.

Evne til at anvende de tilgængelige dokumentations- og informationssystemer vedrørende miljøforhold i overensstemmelse med instrukser.

3.

Viden om konsekvenserne af mulige utætheder, spild eller frigivelse af forurenende stoffer til miljøet.

4.

Viden om farligt gods og klassificeringer med hensyn til miljøaspekter.

2.

træffe forholdsregler for at forebygge miljøforurening

1.

Viden om generelle forholdsregler for at forebygge miljøforurening.

2.

Evne til at følge generelle forholdsregler og anvende sikre bunkeringprocedurer.

3.

Evne til at træffe foranstaltninger i overensstemmelse med instrukser i tilfælde af kollision, f.eks. ved forsegling af utætheder.

3.

bruge ressourcer effektivt

1.

Viden om effektiv brændstofudnyttelse.

2.

Evne til at anvende materialer på en økonomisk og energibesparende måde.

4.

bortskaffe affald på en miljøvenlig måde.

1.

Viden om gældende affaldsforskrifter.

2.

Evne til at indsamle, levere og bortskaffe:

olie og fedt fra den flydende struktur

lastrester

andre typer affald.

II.   KOMPETENCEKRAV TIL LEDERNIVEAUET

0.   Tilsyn

Bådføreren skal være i stand til at instruere dæksbesætningsmedlemmer og føre tilsyn med de opgaver, de udfører, jf. afdeling 1 i bilag II til direktiv (EU) 2017/2397, hvilket indebærer passende evner til at udføre disse opgaver.

Personer, der ønsker at kvalificere sig som bådfører, skal påvise, at de er i besiddelse af de kompetencer, der er anført i afsnit 0.1-7.4 nedenfor, medmindre de har gjort ét af følgende:

gennemført et godkendt uddannelsesprogram baseret på kompetencekravene til det operationelle niveau

gennemgået en kompetencevurdering udført af en administrativ myndighed for at kontrollere, at kompetencekravene til det operationelle niveau er opfyldt.

0.1.   Navigation

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

demonstrere fortøjning, løsgøring af fortøjning og bugsering

1.

Viden om udstyr, materiel og procedurer, der anvendes i forbindelse med fortøjning, løsgøring af fortøjning og bugsering.

2.

Evne til at anvende materiel om bord, f.eks. spil, pullerter, reb og wirer, i overensstemmelse med relevante sikkerhedsforanstaltninger, herunder anvendelse af personlige værnemidler og redningsudstyr.

3.

Evne til at kommunikere med styrehuset ved brug af samtaleanlæg og håndsignaler.

4.

Viden om virkninger af vandbevægelser omkring den flydende struktur og lokale virkninger på sejlforholdene, herunder virkningerne af trim, og grundt vand i forbindelse med den flydende strukturs dybgang.

5.

Viden om vandbevægelser, der påvirker den flydende struktur under manøvrering, herunder interaktionsvirkningerne, når to flydende strukturer passerer eller overhaler hinanden i snævre farvande, og interaktionsvirkningerne på en fortøjet flydende struktur, når en anden flydende struktur gennemsejler farvandet og passerer i kort afstand.

2.

demonstrere sammenkobling af kombinationsfartøjer med skubbebåde og pramme

1.

Viden om udstyr, materiel og procedurer, der anvendes til sammenkobling.

2.

Evne til at sammen- og frakoble kombinationsfartøjer med skubbebåde og pramme ved brug af det krævede udstyr og materiel.

3.

Evne til at anvende materiel om bord til sammenkobling i overensstemmelse med relevante sikkerhedsforanstaltninger, herunder anvendelse af personlige værnemidler og redningsudstyr.

4.

Evne til at kommunikere med dæksbesætningsmedlemmer, der medvirker ved sammenkobling af kombinationsfartøjer med skubbebåde og pramme.

3.

demonstrere ankring

1.

Viden om udstyr, materiel og procedurer, der anvendes til ankring.

2.

Evne til at demonstrere ankring: klargøre ankerudrustning til ankring, vise anker, give tilstrækkelig wire eller kæde til opankring, afgøre, hvornår ankret holder den flydende struktur på sin position (ankerpejling), sikre ankre ved afsluttet ankring, anvende slæbeankre under forskellige manøvrer og håndtere ankersignaler.

3.

Evne til at anvende materiel om bord til ankring i overensstemmelse med relevante sikkerhedsforanstaltninger, herunder anvendelse af personlige værnemidler og redningsudstyr.

4.

Evne til at kommunikere med styrehuset ved brug af samtaleanlæg og håndsignaler.

4.

træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre sejladssikkerheden

1.

Evne til at omgående at advare den flydende strukturs besætning og anvende personlige værnemidler og redningsudstyr.

2.

Evne til at sikre den flydende strukturs vandtæthed.

3.

Evne til at demonstrere og udføre arbejdet efter tjeklisten på dæk og i opholdsrum, f.eks. tætning og sikring af luger og lastrum.

5.

beskrive de forskellige typer sluser og broer med hensyn til deres betjening

1.

Viden om slusers og broers form, konstruktion og anlæg, slusning (sejlads gennem sluser), typer af sluseporte, fortøjningspullerter og trapper osv.

2.

Evne til at forklare og demonstrere de gældende procedurer for dæksbesætningsmedlemmer ved passage af sluser, fiskegårde og broer.

6.

respektere de generelle bestemmelser, signaler, skilte og afmærkningssystemer.

1.

Viden om politiforskrifter, der finder anvendelse på de relevante indre vandveje.

2.

Evne til at håndtere og vedligeholde den flydende strukturs dag- og natafmærkningssystem, skilte og lydsignaler.

3.

Viden om sømærke- og afmærkningssystemet ifølge SIGNI og IALA del A.

0.2.   Føring af den flydende struktur

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

skelne mellem forskellige typer flydende strukturer

1.

Viden om de mest almindelige typer flydende strukturer, herunder konvojer, der anvendes i det europæiske net for transport ad indre vandveje, og deres tilsvarende konstruktion, dimensioner og tonnage.

2.

Evne til at forklare egenskaberne ved de mest almindelige typer flydende strukturer, herunder konvojer, der sejler i det europæiske net for transport ad indre vandveje.

2.

anvende viden om den dokumentation, der kræves til driften af den flydende struktur.

1.

Viden om den flydende strukturs lovpligtige dokumentation.

2.

Evne til at forklare betydningen af dokumentation i forhold til internationale og nationale krav og forskrifter.

0.3.   Lasthåndtering, stuvning og passagerbefordring

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

forklare den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN), mærkning og sikkerhedsprocedurer ved passagerbefordring

1.

Evne til at forklare mærkning af farligt gods i henhold til ADN.

2.

Evne til at forklare sikkerhedsprocedurerne ved passagerbefordring, herunder anvendelse af forordning (EU) nr. 1177/2010.

3.

Evne til at kommunikere effektivt med passagerer.

2.

forklare og demonstrere ballastsystemets funktion og anvendelse

1.

Viden om ballastsystemets funktion og anvendelse.

2.

Evne til at forklare anvendelsen af ballastsystemet, f.eks. ved at fylde eller tømme ballasttankene.

3.

tjekke mængden af last.

1.

Viden om manuelle og tekniske metoder til at bestemme lastvægten på forskellige typer flydende strukturer.

2.

Evne til at anvende metoder til at bestemme mængden af lastet eller losset last.

3.

Evne til at beregne mængden af flydende last ved brug af dybdemålinger og/eller tanktabeller.

0.4.   Driftsovervågning og kontrol af maskineri samt kontrol af elektriske og elektroniske systemer

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

betjene maskineri, herunder pumper, rørsystemer samt lænse- og ballastsystemer

1.

Viden om de procedurer, der skal følges for at opnå sikker drift af maskineriet og af lænse- og ballastsystemet, samt korrekt affaldsbortskaffelse.

2.

Evne til at betjene og kontrollere maskineriet i maskinrummet i overensstemmelse med procedurerne.

3.

Evne til at forklare, hvordan lænse- og ballastsystemet fungerer, betjenes og vedligeholdes på en sikker måde, herunder: rapportering af hændelser i forbindelse med overførsler og evne til korrekt at måle og rapportere tankniveauer.

4.

Evne til at forberede og udføre nedlukning af motorer efter drift.

5.

Evne til at betjene pumpe-, lænse-, ballast- og lastpumpesystemer.

6.

Evne til at forklare nødvendigheden af at indsamle, lagre og levere affaldsprodukter på en korrekt og sikker måde.

7.

Evne til at anvende hydrauliske og pneumatiske systemer.

2.

forberede, starte, tilslutte og skifte generatorer og kontrollere deres systemer og landtilslutning

1.

Viden om kraftinstallationen.

2.

Evne til at bruge fordelingstavle.

3.

Evne til at bruge landtilslutning

3.

anvende krævede værktøjer og materialer

1.

Viden om egenskaberne ved og begrænsningerne for processer, materialer og værktøjer, der anvendes til vedligeholdelse og reparation af motorer og udstyr.

2.

Evne til at anvende sikre arbejdsprocedurer.

4.

udføre daglig vedligeholdelse af hovedmotorer, hjælpemaskineri og kontrolsystemer

Evne til at vedligeholde og passe maskinrum, hovedmotorer, hovedmaskineri, hjælpeudstyr og kontrolsystemer.

5.

udføre daglig vedligeholdelse af maskineri, herunder pumper, rørsystemer samt lænse- og ballastsystemer.

Evne til at vedligeholde og passe pumper, rørsystemer samt lænse- og ballastsystemer.

0.5.   Vedligeholdelse og reparation

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

beskytte sundhed og miljø, når vedligeholdelse og reparation udføres

1.

Viden om de gældende rengørings- og beskyttelsesprocedurer og hygiejneregler.

2.

Evne til at rengøre alle opholdsrum og styrehuset og føre husholdningen korrekt i overensstemmelse med hygiejnereglerne, herunder ansvar for egen aptering.

3.

Evne til at rengøre maskinrum og motorer ved brug af de hensigtsmæssige rengøringsmidler.

4.

Evne til at rengøre og beskytte den flydende strukturs udvendige dele, skrog og dæk i korrekt rækkefølge ved brug af hensigtsmæssige materialer i overensstemmelse med miljøreglerne.

5.

Evne til at sørge for bortskaffelse af affald fra den flydende struktur og husholdningsaffald i overensstemmelse med miljøreglerne.

2.

vedligeholde tekniske anordninger i overensstemmelse med de tekniske instrukser

1.

Viden om de tekniske instrukser for vedligeholdelses- og reparationsprogrammer.

2.

Evne til at vedligeholde og passe alt teknisk udstyr i overensstemmelse med de tekniske instrukser.

3.

Evne til at anvende vedligeholdelsesprogrammer (herunder digitale) under tilsyn.

3.

håndtere wirer og reb på sikker vis

1.

Viden om egenskaberne ved forskellige typer reb og wirer.

2.

Evne til at bruge og opbevare dem i overensstemmelse med sikre arbejdsmetoder og -regler.

4.

lave knob og splejsninger i overensstemmelse med deres anvendelse og vedligeholde dem.

1.

Viden om de procedurer, der skal følges for at garantere sikker bugsering og sammenkobling med udstyr om bord.

2.

Evne til at splejse wirer og reb.

3.

Evne til at anvende knob efter deres anvendelse.

4.

Evne til at vedligeholde wirer og reb.

0.6.   Kommunikation

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

fremlægge fakta ved brug af tekniske udtryk.

1.

Viden om de krævede tekniske og nautiske udtryk og udtryk vedrørende sociale aspekter i standardiserede kommunikationsudtryk.

2.

Evne til at anvende de krævede tekniske og nautiske udtryk og udtryk vedrørende sociale aspekter i standardiserede kommunikationsudtryk.

0.7.   Sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

anvende regler for sikkerhed på arbejdspladsen og forebyggelse af ulykker

1.

Viden om sikre arbejdsmetoder.

2.

Viden om karakteren af risici om bord.

3.

Evne til at forebygge farer i forbindelse med risici om bord, f.eks.

den flydende strukturs bevægelser

mulighed for sikker ombordstigning på og landgang fra den flydende struktur (f.eks. landgangsbro eller båd)

sikring af stuvning af løse genstande

arbejde med maskiner

genkendelse af elektriske risici

forebyggelse af brand og brandslukning

professionel anvendelse af håndværktøjer

professionel anvendelse af bærbare elværktøjer

overholdelse af sundheds- og hygiejneregler

fjernelse af risici for at glide, falde og snuble.

4.

Viden om de relevante sundheds- og sikkerhedsinstrukser for arbejde, der udføres om bord.

5.

Viden om de gældende forskrifter vedrørende sikre og bæredygtige arbejdsvilkår.

6.

Evne til at forebygge ulykker under aktiviteter, der kan være farlige for personalet eller den flydende struktur, f.eks.:

lastning og losning af last

fortøjning og løsgøring af fortøjning

arbejde til tops

arbejde med kemikalier

arbejde med batterier

tilstedeværelse i maskinrummet

løft af læs (manuelt og mekanisk)

indtræden og arbejde i lukkede rum.

2.

anvende personlige værnemidler med henblik på at forebygge ulykker

1.

Viden om procedurerne for anvendelse af det krævede udstyr til sikkert arbejde om bord.

2.

Evne til at anvende personlige værnemidler som f.eks.:

øjenbeskyttelse

åndedrætsværn

høreværn

hovedværn

beskyttelsesdragt.

3.

svømme og yde assistance i tilfælde af redningsaktioner

1.

Evne til at svømme med henblik på at udføre redningsaktioner.

2.

Evne til at anvende redningsudstyr i tilfælde af redningsaktioner.

3.

Evne til at redde og transportere tilskadekomne.

4.

bruge flugtruter

1.

Viden om de procedurer, der skal følges i tilfælde af evakuering (afhængigt af de lokale forhold om bord).

2.

Evne til at holde flugtruter frie.

5.

bruge interne nødkommunikations- og alarmsystemer

Evne til at bruge nødkommunikations- og alarmsystemer og -udstyr.

6.

skelne mellem elementer af brand og antændingstyper og -kilder

1.

Viden om de mulige årsager til brand under forskellige aktiviteter og om klassificeringen af brand efter den europæiske standard EN eller tilsvarende.

2.

Viden om elementerne af forbrændingsprocessen.

3.

Evne til at udføre grundlæggende brandslukning.

7.

skelne mellem og bruge forskellige typer brandslukkere

1.

Viden om de forskellige egenskaber ved og klasser af brandslukkere.

2.

Evne til at anvende forskellige brandbekæmpelsesmetoder og anvende slukningsudstyr og faste installationer, f.eks.:

klasser af brandslukkere

brug af forskellige typer brandslukkere

vindens påvirkning, når man nærmer sig en brand.

8.

yde førstehjælp.

1.

Viden om almindelig førstehjælp, herunder kendskab til kroppens opbygning, og funktioner om bord på en flydende struktur efter en vurdering af situationen.

2.

Evne til at bevare fysisk og psykisk tilstand og personlig hygiejne i forbindelse med førstehjælp.

3.

Viden om relevante foranstaltninger i ulykkestilfælde i overensstemmelse med anerkendt bedste praksis.

4.

Evne til at vurdere tilskadekomnes behov og trusler mod egen sikkerhed.

5.

Evne til at udføre de nødvendige foranstaltninger i nødsituationer, herunder at:

a)

anbringe tilskadekomne i korrekt position

b)

anvende genoplivningsteknikker

c)

kontrollere blødning

d)

anvende hensigtsmæssige foranstaltninger til chokstyring

e)

anvende hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af forbrænding og skoldning, herunder ulykker forårsaget af elektrisk strøm

f)

redde og transportere tilskadekomne.

6.

Evne til at lægge bandager og anvende materialer i førstehjælpskasse.

1.   Navigation

1.1.   Bådføreren skal være i stand til at planlægge og foretage sejlads på indre vandveje, herunder være i stand til at vælge den mest logiske, økonomiske og miljøvenlige sejlrute for at nå frem til lastnings- og losningsdestinationerne, under hensyn til de relevante færdsels- og signalregler og de regelsæt, der er aftalt for sejlads på indre vandveje.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

navigere på europæiske indre vandveje, herunder i sluser og elevatorer, ifølge sejladsaftaler med agenten

1.

Viden om nationale og internationale vandveje, der anvendes til sejlads på indre vandveje, den geografiske beliggenhed af floder, kanaler og havne og forholdet til laststrømme.

2.

Viden om CEMT's klassificering af indre vandveje, vandvejens dimensioner i forhold til den flydende strukturs dimensioner baseret på moderne informationssystemer.

3.

Evne til at regne med vandstand, dybde og dybgang ved brug af relevante informationskilder.

4.

Evne til at beregne afstande og sejltid ved brug af informationskilder vedrørende afstande, sluser, begrænsninger og sejlhastighed eller -tid.

5.

Viden om ansvar og forsikring.

6.

Evne til at instruere besætningsmedlemmerne og ombordværende personale i sikker udførelse af deres opgaver.

2.

respektere og anvende de færdselsregler, der finder anvendelse ved sejlads på indre vandveje, for at undgå havari

1.

Viden om færdselsreglerne, f.eks. de fastsatte regler for sejlads på indre vandveje for den indre vandvej, der sejles på, for at undgå havari (f.eks. kollision).

2.

Evne til at anvende relevante færdselsregler, der finder anvendelse på den vandvej, der benyttes.

3.

tage hensyn til økonomiske og miljømæssige aspekter af den flydende strukturs drift for at anvende den flydende struktur på en effektiv og miljøvenlig måde

1.

Viden om de miljømæssige aspekter ved sejlads på indre vandveje.

2.

Evne til at sejle på en miljømæssigt bæredygtig og økonomisk måde med hensyn til f.eks. brændstofeffektivitet, bunkering, emissionsniveauer, virkninger af grundt vand, landtilslutning og affaldshåndtering.

4.

tage højde for vandvejes tekniske strukturer og profiler og træffe forholdsregler

1.

Viden om påvirkningerne fra bygværk, vandvejsprofiler og sikringsanlæg på sejlads.

2.

Evne til at sejle gennem forskellige slusetyper, kendskab til sluseprocedurer, forskellige brotyper, kanal- og flodprofiler og evne til at anvende »sikre havne« og overnatningshavne.

5.

arbejde med ajourførte diagrammer og søkort, efterretninger for skippere og søfarende og andre publikationer

1.

Viden om navigationsudstyr.

2.

Evne til at anvende navigationsudstyr, f.eks. satellitpositionssystem.

3.

Evne til at anvende søkort under hensyntagen til forhold vedrørende nøjagtighed og kortlæsning, f.eks. kortdato, symboler, dybdemålinger, bundbeskrivelse, dybde og data (WGS84) og til at anvende internationale kortstandarder, f.eks. Inland ECDIS.

4.

Evne til at anvende søfartspublikationer som f.eks. efterretninger for skippere og søfarende for at indsamle de oplysninger, der kræves for at sikre sejladssikkerheden, finde tidevandshøjden på ethvert tidspunkt, oplysninger om is, høj eller lav vandstand, kajpladser og havneoversigt.

6.

anvende relevante trafikinformationsværktøjer.

1.

Viden om signaler.

2.

Evne til at anvende dag- og natafmærkninger, f.eks. lys, til at styre den flydende struktur.

Viden om Inland AIS, Inland ECDIS, elektronisk rapportering og efterretninger for skippere og søfarende, RIS, overvågede og ikke-overvågede VTS-systemer og deres komponenter.

3.

Evne til at anvende trafikinformationsværktøjer.

1.2.   Bådføreren skal være i stand til at anvende viden om de relevante regler om bemanding af flydende strukturer, herunder viden om hviletid og om sammensætning af dæksbesætningsmedlemmerne

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

sørge for sikker bemanding af flydende strukturer i overensstemmelse med de gældende regler, herunder viden om hviletid og om sammensætning af dæksbesætningsmedlemmerne.

1.

Viden om mindstekravene til bemanding og obligatoriske krav til faglige kvalifikationer for besætningsmedlemmer og ombordværende personale.

2.

Viden om kravene til besætningsmedlemmers helbredsmæssige egnethed og lægeundersøgelser.

3.

Viden om administrativ procedure for registrering af data i søfartsbøger.

4.

Viden om gældende arbejdsregler og minimumshviletid.

5.

Viden om administrativ procedure for registrering af data i logbogen.

6.

Viden om arbejdstidsbestemmelser.

7.

Viden om specifikke tilladelseskrav.

8.

Viden om specifikke bemandingskrav med hensyn til fartøjer, der er omfattet af ADN, passagerfartøjer og LNG-fartøjer, hvis det er relevant.

9.

Evne til at instruere besætningsmedlemmerne i, hvornår de påbegynder og afslutter deres vagt.

1.3.   Bådføreren skal være i stand til at sejle og manøvrere og samtidig sørge for sikker drift af den flydende struktur under alle forhold på indre vandveje, herunder i situationer med høj trafiktæthed eller i situationer, hvor andre flydende strukturer transporterer farligt gods, hvilket kræver basisviden om den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN).

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

sejle og manøvrere under hensyntagen til de primære indre vandvejes geografiske, hydrologiske, meteorologiske og morfologiske egenskaber

1.

Viden om de primære indre vandvejes hydrologiske og morfologiske egenskaber, f.eks. tilstrømningsområde og vandskel, flodtyper efter vandkilde, en flods hældning og forløb, strømningshastighed og strømmønster, menneskelig indgriben i flodløb.

2.

Viden om de meteorologiske virkninger på de primære indre vandveje, f.eks. vejrudsigter og vejrvarslingstjenester, Beaufort-skalaen, områder for vind- og stormvarsler med faktorer som f.eks. lufttryk, vind, områder med høj- og lavtryk, skyer, tåge, typer og passage af fronter, isvarsler og advarsler om forhøjet vandstand.

3.

Evne til at anvende geografiske, hydrologiske, meteorologiske og morfologiske oplysninger.

2.

give ordrer om fortøjning og løsgøring af fortøjningen af den flydende struktur og til bugsering

1.

Viden om tekniske krav og dokumenter om fortøjning og bugsering.

2.

Evne til at iværksætte procedurer for fortøjning og løsgøring af fortøjning og til at sikre, at udstyr på forskellige typer flydende strukturer overholder de krav, der er fastsat i certifikatet for den flydende struktur.

3.

Evne til at kommunikere med dæksbesætningen, f.eks. ved brug af samtaleanlæg og håndsignaler.

3.

give sikker adgang til den flydende struktur

1.

Viden om tekniske krav vedrørende faciliteter, der benyttes til at få adgang til den flydende struktur.

2.

Evne til at organisere sikker adgang til den flydende struktur, uanset om den sejles eller ligger fortøjet eller for anker, og til at anvende f.eks. trapper, landgangsbro, båd, faldbeskyttelse og belysning.

4.

anvende moderne elektronisk navigationsudstyr

1.

Viden om navigationsudstyrs funktioner og betjening.

2.

Viden om betjeningsprincipperne, begrænsningerne og fejlkilderne for navigationsudstyr.

3.

Evne til at anvende søfartssensorer og indikatorer, der giver navigationsinformation, f.eks. (D) GPS, position, retning, kurs, hastighed, afstand, dybde, Inland ECDIS og radar.

4.

Evne til at anvende River Information Services (RIS) og teknologier, f.eks. afstand og dybde ifølge Inland AIS, Inland ECDIS, Electronic Reporting og efterretninger for skippere, FIS (Fairway Information Services), TIS (Traffic Information Services), TMS (Traffic Management Services), CAS (Calamity Abatement Services), ITL (Information for Transport Logistics), ILE (Information for Law Enforcement), ST (Statistics) og WCHD (Waterway Charges and Harbour Dues), også i forbindelse med radar.

5.

Evne til at afsløre fejlfortolkninger af oplysninger og anvende korrektionsmetoder.

5.

espektere de tekniske krav til sejlads på indre vandveje

1.

Viden om de gældende tekniske kravs struktur og indhold og indholdet af certifikatet for den flydende struktur.

2.

Evne til at iværksætte kontroller og certificeringsprocedurer.

6.

tage hensyn til virkningerne af strøm, bølger, vind og vandstand i forbindelse med krydsning af, møde med og overhaling af flydende strukturer og skib-til-kyst (kanalvirkning)

1.

Viden om bølgers, vindens og strømmens betydning for den flydende struktur, når den sejles, manøvreres eller ligger stille, f.eks. krydsvind ved manøvrering, også på søfartssuprastrukturer, eller ved indsejling i og udsejling fra havne, sluser og sekundære vandveje.

2.

Viden om strømmens betydning for den flydende struktur, når den sejles, manøvreres eller ligger stille på vandveje, der anvendes til sejlads på indre vandveje, f.eks. virkningen af strøm ved manøvrering op- eller nedstrøms eller med tom eller lastet flydende struktur, og ved indsejling i og udsejling fra havne, sluser og sekundære vandveje.

3.

Viden om vandbevægelsens betydning for den flydende struktur, når den sejles, manøvreres eller ligger stille, f.eks. vandbevægelsens betydning med hensyn til dybgang afhængigt af vanddybde og reaktionen på virkningen af grundt vand, f.eks. ved at sænke sejlhastigheden.

4.

Evne til at respektere interaktionsvirkninger, når den flydende struktur sejles, manøvreres eller ligger stille i et snævert farvand, og at genkende interaktionsvirkningerne i forbindelse med tom eller lastet flydende struktur.

5.

Viden om virkningen af lasthåndtering og stuvningsforholdene, når den flydende struktur sejles, manøvreres eller ligger stille, for så vidt angår stabilitet.

6.

Evne til at tage hensyn til trim, krængning, fyldningsvinkel, løftestangsprincippet og tyngdepunkter.

7.

anvendelse af fremdrifts- og manøvreringssystemer samt hensigtsmæssige kommunikations- og alarmsystemer

1.

Viden om fremdrifts-, styre- og manøvreringssystemer og deres betydning for manøvredygtigheden.

2.

Evne til at anvende fremdrifts-, styre- og manøvreringssystemer.

3.

Viden om ankeranordninger.

4.

Evne til at opankre under forskellige forhold.

5.

Viden om kommunikations- og alarmsystemer.

6.

Evne til at give instrukser, hvis det er nødvendigt ved alarm.

8.

sejle og manøvrere, også i situationer, der involverer tæt trafik, eller hvis en anden flydende struktur transporterer farligt gods, som kræver grundlæggende viden om ADN.

1.

Grundlæggende viden om ADN's struktur, ADN-dokumenter og -instrukser og visuelle signaler, der kræves af ADN.

2.

Evne til at finde instrukser i ADN og til at identificere visuelle skilte for flydende strukturer, der er omfattet af ADN.

1.4.   Bådføreren skal være i stand til at reagere på navigationsmæssige nødsituationer på indre vandveje.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

træffe forholdsregler i en nødsituation, når en flydende struktur bevidst sættes på grund for at forhindre større skade

1.

Viden om lave områder og sandbanker, der kan anvendes til at sætte den flydende struktur på grund.

2.

Evne til at anvende maskiner eller ankeranordninger, hvis det er nødvendigt at sætte den flydende struktur på grund.

2.

bringe en grundstødt flydende struktur flot med og uden assistance

1.

Viden om foranstaltninger, der skal træffes ved grundstødning, herunder lukning af utætheder, og foranstaltninger, der skal træffes for at omdirigere den flydende struktur til farvandet.

2.

Evne til at lukke utætheder, omdirigere den flydende struktur med assistance fra andre flydende strukturer, f.eks. slæbe- eller skubbefartøjer.

3.

træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, hvis en kollision er umiddelbart forestående

1.

Viden om regler, der finder anvendelse, hvis en kollision eller ulykke er umiddelbart forestående.

2.

Evne til at sejle den flydende struktur i en situation, hvor en kollision er uundgåelig, på sådan måde, at skaden på personer, f.eks. passagerer og besætningsmedlemmer, den kolliderende flydende struktur og andre flydende strukturer, lasten og miljøet minimeres.

4.

træffe hensigtsmæssige foranstaltninger efter en kollision og vurdere skaden.

1.

Viden om de regler, der finder anvendelse efter en kollision eller ulykke.

2.

Evne til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af skade, kollision og grundstødning, herunder vurdering af skaden, kommunikation med den kompetente myndighed og indhentning af tilladelse til at sejle til et reparationssted.

2.   Føring af den flydende struktur

2.1.   Bådføreren skal være i stand til at anvende viden om bygning af skibe til indre vandveje og konstruktionsmetoder til driften af forskellige typer flydende strukturer og have basisviden om de tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 (2).

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

respektere principperne for bygning og konstruktion af skibe til indre vandveje

1.

Viden om betydningen og virkningen af den flydende strukturs dimensioner og den indre vandvejs dimensioner ifølge de gældende regler.

2.

Evne til at føre flydende strukturer i overensstemmelse med deres dimensioner og gældende konstruktionsforskrifter.

3.

Evne til at føre tilsyn med den flydende strukturs overholdelse af de gældende forskrifter under hensyntagen til konstruktionen.

2.

skelne mellem konstruktionsmetoder for flydende strukturer til indre vandveje og deres funktion i vand, navnlig med hensyn til stabilitet og styrke

1.

Viden om karakteristika for flydende strukturer som fastlagt i konstruktionstegninger for forskellige typer flydende strukturer og om virkningen af konstruktionen på den flydende strukturs funktion og dens stabilitet og styrke.

2.

Viden om den flydende strukturs funktion under forskellige forhold og i forskellige miljøer.

3.

Evne til at overvåge den flydende strukturs stabilitet og give instrukser i overensstemmelse hermed.

3.

forstå flydende strukturers konstruktionsdele samt skadeskontrol og -analyse

1.

Viden om flydende strukturers centrale komponenter og forskellige typer flydende strukturer, herunder grundlæggende viden om de tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, jf. direktiv (EU) 2016/1629.

2.

Evne til at overvåge den flydende strukturs centrale komponenter til forskellige typer transport og give instrukser i overensstemmelse hermed.

3.

Viden om den langsgående og tværgående struktur og lokale forstærkninger for at forebygge og analysere skade.

4.

Evne til at forstå og kontrollere materiellets funktioner og anvendelse af forskellige lastrum og rum for at forebygge og analysere skade.

4.

træffe foranstaltninger for at beskytte den flydende strukturs vandtæthed.

1.

Viden om den flydende strukturs vandtæthed.

2.

Evne til at overvåge den flydende strukturs vandtæthed og give instrukser i overensstemmelse hermed.

2.2.   Bådføreren skal være i stand til at kontrollere og overvåge det obligatoriske udstyr som nævnt i det relevante certifikat for flydende strukturer.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

forstå funktionaliteten af materiel om bord på flydende strukturer

1.

Viden om obligatorisk materiel på den flydende struktur.

2.

Evne til at anvende og kontrollere alt materiel afhængigt af dets funktionalitet i overensstemmelse med de gældende forskrifter og til at føre tilsyn og give instrukser i overensstemmelse hermed.

2.

respektere specifikke krav til transport af last og passagerer.

1.

Viden om de specifikke krav vedrørende konstruktionen af flydende strukturer og materiel, der kræves til transport af forskellige laster og passagerer på forskellige typer flydende strukturer i overensstemmelse med de gældende forskrifter.

2.

Evne til at føre tilsyn og give instrukser i overensstemmelse hermed.

3.

Evne til at føre tilsyn og give instrukser vedrørende den korrekte anvendelse af kravene i certifikatet.

3.   Lasthåndtering, stuvning og passagerbefordring

3.1   Bådføreren skal være i stand til at planlægge og sørge for sikker lastning, stuvning, sikring, losning og beskyttelse af last under sejladsen.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

orstå relevante nationale, europæiske og internationale forskrifter, normer og standarder vedrørende transport af last

1.

Viden om nationale, europæiske og internationale forskrifter vedrørende lastning, losning og transport.

2.

Anvende relevante regler og standarder for logistik og multimodal transport.

2.

sammensætte stuvningsplaner, herunder viden om lastning af last og ballastsystemer for at holde skrogbelastningen inden for acceptable grænser

1.

Viden om de operationelle og konstruktionsmæssige begrænsninger for tørlastskibe (f.eks. container) og tankskibe (N, C og G).

2.

Evne til at fortolke grænser for bøjningsmoment og forskydningskraft.

3.

Viden om brug af stuvnings- og stabilitetssoftware.

4.

Evne til at sammensætte stuvningsplaner, herunder anvendelsen af stuvnings- og stabilitetssoftware.

3.

kontrollere lastnings- og losningsprocedurer med hensyn til sikker transport

1.

Viden om stuvningsplaner og tilgængelige ombordværende data og implementeringen heraf.

2.

Evne til at stuve og sikre last, herunder nødvendigt lasthåndteringsudstyr og sikrings- og surringsudstyr.

3.

Viden om forskellige metoder til bestemmelse af lastvægt på lastskibe, tankskibe og andre flydende strukturer.

4.

Viden om bestemmelse af mængden af lastet eller losset last og om beregning af mængden af tør og flydende last.

5.

Viden om de mulige skadelige virkninger af uhensigtsmæssig lasthåndtering.

6.

Evne til at anvende tekniske midler til håndtering af last i flydende strukturer og havne og fra flydende strukturer og havne og arbejdssikkerhedsforanstaltninger under deres anvendelse.

4.

skelne mellem forskellige typer last og deres egenskaber for at overvåge og sørge for sikker lastning af last i overensstemmelse med stuvningsplanen.

1.

Evne til at fastlægge procedurer for sikker lasthåndtering i overensstemmelse med de relevante forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed.

2.

Viden om effektiv kommunikation og samarbejde med alle partnere, der er involveret i lastning og losning.

3.2.   Bådføreren skal være i stand til at planlægge og sikre den flydende strukturs stabilitet.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

respektere virkningen af last og lastning på trim og stabilitet

1.

Viden om vandtæthed og stabilitet for alle typer last og flydende strukturer.

2.

Evne til at anvende instrumenter til at korrigere trim og stabilitet.

2.

tjekke den flydende strukturs effektive tonnage, anvende stabilitets- og trimdiagrammer og udstyr til statisk beregning, herunder ADB

(Automatic Data-Base) for at kontrollere en stuvningsplan.

1.

Viden om speciel software til beregning af stabilitet, trim og belastning.

2.

Evne til at bestemme stabilitet og trim og til at anvende belastningstabeller, diagrammer og udstyr til statisk beregning.

3.3.   Bådføreren skal være i stand til at planlægge og sørge for sikker passagerbefordring og beskyttelse af passagererne under sejladsen, herunder at yde direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i overensstemmelse med kravene til uddannelse og instruktion i bilag IV til forordning (EU) nr. 1177/2010.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

forstå relevante nationale, europæiske og internationale forskrifter, normer og standarder vedrørende befordring af passagerer

1.

Viden om de gældende forskrifter og konventioner vedrørende passagerbefordring.

2.

Evne til at sørge for sikker ombordstigning og landgang for passagerer og deres velbefindende under sejladsen med særligt fokus på personer, der har behov for assistance, og sørge for direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i overensstemmelse med kravene til uddannelse og instruktion i bilag IV til forordning (EU) nr. 1177/2010.

3.

Evne til at kontrollere situationen i tilfælde af utæthed, brand, mand over bord, kollision og evakuering, herunder krisestyring og crowd management.

2.

arrangere og overvåge regelmæssige sikkerhedsøvelser som fastlagt i mønstringslisten for at garantere sikker optræden i potentielt farlige situationer

1.

Viden om ansvar ifølge internationale og nationale forskrifter, der påvirker fartøjets, passagerernes og besætningens sikkerhed.

2.

Evne til at håndtere og uddanne ombordværende personale med hensyn til sikkerhed.

3.

Yde førstehjælp om bord.

3.

respektere virkninger på stabiliteten af passagerfartøjet for så vidt angår passagerernes vægtfordeling, opførsel og kommunikation med passagerer

1.

Viden om regler og forskrifter vedrørende stabilitet.

2.

Evne til at anvende relevante foranstaltninger vedrørende vandtæthed, herunder påvirkning af passagerfartøjers trim og stabilitet.

3.

Viden om fartøjets konstruktion med betydning for trim og stabilitet og foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af delvist tab af intakt flydeevne/nedsat stabilitet for passagerfartøjer.

4.

Evne til at anvende standardiserede kommunikationsudtryk.

4.

definere og overvåge risikoanalyse af begrænset adgang for passagerer om bord og etablere et effektivt beskyttelsessystem om bord for at forebygge uautoriseret adgang

1.

Viden om og overholdelse af begrænsningen af antallet af passagerer ifølge passagerfartøjets certifikat.

2.

Viden om sikkerhedssystemer, der forhindrer uautoriseret adgang.

3.

Evne til at organisere vagtordninger (dvs. nattevagt) af hensyn til sikkerheden.

5.

analysere rapporter fra passagerer (f.eks. uforudsete hændelser, ærekrænkelse eller hærværk) med henblik på at reagere hensigtsmæssigt.

1.

Viden om passagerrettigheder og klager fra passagerer og om miljørisici i forbindelse med passagerbefordring.

2.

Evne til at forhindre passagerernes og besætningens miljøforurening.

3.

Evne til at håndtere klager og konfliktstyring.

4.

Evne til at kommunikere med ombordværende personale og alle interagerende parter.

4.   Driftsovervågning og kontrol af maskineri samt kontrol af elektriske og elektroniske systemer

4.1.   Bådføreren skal være i stand til at planlægge arbejdsgangen for driftsovervågning og kontrol af maskineri samt kontrol af elektriske og elektroniske systemer.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

anvende hovedmotorernes og hjælpeudstyrets samt deres kontrolsystemers funktioner

1.

Viden om driften af hovedmotor og hjælpeudstyr.

2.

Viden om egenskaberne ved brændstoffer og smøremidler.

3.

Viden om kontrolsystemer.

4.

Evne til at anvende forskellige fremdriftssystemer og systemer af hjælpemaskineri og -udstyr.

2.

overvåge og føre tilsyn med besætningsmedlemmer, som driver og vedligeholder hovedmotorer samt hjælpemaskineri og -udstyr.

1.

Evne til at lede besætningen i forbindelse med drift og vedligeholdelse af teknisk udstyr.

2.

Evne til at lede opstart og nedlukning af primært fremdriftssystem samt hjælpemaskineri og -udstyr.

4.2.   Bådføreren skal være i stand til at overvåge hovedmotorer samt hjælpemaskineri og -udstyr.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

give instrukser med henblik på at klargøre hovedmotorer samt hjælpemaskineri og -udstyr

1.

Evne til at give besætningen instrukser i klargøringen og driften af hovedmotorer samt hjælpemaskineri og -udstyr.

2.

Evne til at opstille og overvåge tjeklister og give instrukser i den korrekte anvendelse af sådanne tjeklister.

3.

Evne til at instruere besætningen i principper, der skal overholdes ved overvågning af motorer.

2.

konstatere funktionsfejl og almindelige fejl og træffe foranstaltninger for at forebygge skader

1.

Viden om metoder til at afsløre fejl i motorer og maskineri.

2.

Evne til at opdage fejl, hyppige kilder til fejl eller uhensigtsmæssig behandling og til at reagere hensigtsmæssigt.

3.

Evne til at give instrukser om foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge skader, eller til at træffe kontrolforanstaltninger.

3.

forstå de fysiske og kemiske egenskaber ved olie og andre smøremidler

1.

Viden om egenskaberne ved de anvendte materialer.

2.

Evne til at anvende olie og andre smøremidler i overensstemmelse med deres specifikationer.

3.

Evne til at forstå håndbøger om maskineri.

4.

Viden om de operationelle egenskaber ved udstyr og systemer.

4.

evaluere motorers ydeevne.

Evne til at anvende og fortolke håndbøger med henblik på at evaluere motorers ydeevne og drive motorerne på en hensigtsmæssig måde.

4.3.   Bådføreren skal være i stand til at planlægge og udstede instrukser vedrørende den flydende strukturs pumpe og pumpekontrolsystem.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

overvåge pumpers rutinemæssige funktion samt ballast- og lastpumpesystemer.

1.

Viden om pumpesystemer og pumpefunktioner.

2.

Evne til at sørge for overvågning af sikker drift af lænse-, ballast- og lastpumpesystemer, herunder tilstrækkelige instrukser til besætningen, under hensyntagen til frie overfladers indvirkning på stabiliteten.

4.4.   Bådføreren skal være i stand til at tilrettelægge sikker brug og anvendelse, vedligeholdelse og reparation af den flydende strukturs elektrotekniske anordninger.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

forebygge potentiel beskadigelse af elektriske og elektroniske anordninger om bord

1.

Viden om elektroteknologi, elektronik, elektronisk udstyr og elektroniske sikkerhedsanordninger, f.eks. automation, instrumentering og kontrolsystemer, for at forebygge skader.

2.

Evne til at anvende sikre arbejdspraksisser.

2.

teste kontrolsystemer og instrumenter for at opdage fejl og samtidig træffe foranstaltninger for at reparere og vedligeholde elektrisk eller elektronisk kontroludstyr

1.

Viden om den flydende strukturs elektrotekniske testapparater.

2.

Evne til at gennemføre, teste og vedligeholde kontrolsystemer og træffe relevante foranstaltninger.

3.

give instrukser før og efter aktiviteter, der omfatter tilslutning til eller frakobling af tekniske anlæg på land.

1.

Viden om sikkerhedskrav i forbindelse med arbejde med elektriske systemer.

2.

Viden om konstruktionen af og de operationelle egenskaber for elektriske systemer og udstyr om bord i forhold til anlæg på land.

3.

Evne til at give instrukser for på ethvert tidspunkt at garantere sikker landtilslutning og for at genkende farlige situationer i forbindelse med anlæg på land.

4.5.   Bådføreren skal være i stand til at kontrollere, at vedligeholdelse og reparation af tekniske anordninger sker sikkert.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

sikre hensigtsmæssig anvendelse af værktøjer til vedligeholdelse og reparation af tekniske anordninger

1.

Viden om procedurer for vedligeholdelse og reparation af tekniske anordninger.

2.

Evne til at organisere og give instrukser i sikker vedligeholdelse og reparation ved brug af passende procedurer (kontrol), udstyr og software.

2.

vurdere materialers egenskaber og begrænsninger samt de procedurer, der skal anvendes for at vedligeholde og reparere tekniske anordninger

1.

Viden om egenskaberne for vedligeholdelse og reparation af tekniske anordninger.

2.

Evne til at anvende procedurer for vedligeholdelse og reparation af anordninger ifølge håndbøgerne.

3.

evaluere teknisk og intern dokumentation.

1.

Viden om konstruktionsspecifikationer og teknisk dokumentation.

2.

Evne til at opstille tjeklister for vedligeholdelse og reparation af tekniske anordninger.

5.   Vedligeholdelse og reparation

5.1.   Bådføreren skal være i stand til at tilrettelægge sikker vedligeholdelse og reparation af den flydende struktur og dens udstyr.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

sikre, at besætningsmedlemmerne optræder sikkert, når de anvender materialer og additiver

1.

Viden om sikre og effektive procedurer for vedligeholdelse og reparation.

2.

Evne til at overvåge og føre tilsyn med, at besætningsmedlemmerne anvender forholdsregler og bidrager til forebyggelse af forurening af vandmiljøet.

3.

Evne til at anvende og overholde de gældende arbejdsforskrifter og arbejdsregler og sikre, at de respekteres.

2.

definere, overvåge og sikre arbejdsordrer, så besætningsmedlemmerne selvstændigt kan udføre vedligeholdelse og reparation

1.

Viden om omkostningseffektiv og effektiv vedligeholdelse og om de gældende forskrifter.

2.

Evne til effektivt at anvende (digitale) vedligeholdelsesplanlægningsprogrammer.

3.

Evne til at kontrollere vedligeholdelse og reparation af den flydende strukturs indvendige og udvendige dele i overensstemmelse med de gældende krav, f.eks. sikkerhedsdatablade.

4.

Evne til at håndtere hygiejne om bord på den flydende struktur.

5.

Evne til at tilrettelægge affaldshåndtering under hensyntagen til miljøforskrifter, f.eks. CDNI-konventionen (Convention on the Collection, Deposit and Reception of Waste during Navigation on the Rhine and Inland Waterways).

6.

Evne til at udarbejde det periodiske program for vedligeholdelse af den flydende struktur.

7.

Evne til at overvåge og kontrollere tekniske dokumenter vedrørende den flydende struktur og føre vedligeholdelseslogbøger.

3.

indkøbe og kontrollere materiel og værktøjer vedrørende sundheds- og miljøbeskyttelse

1.

Evne til at administrere den flydende strukturs lagre.

2.

Evne til at tilrettelægge et sikkert arbejdssystem om bord, herunder anvendelse af farlige materialer til rengøring og konservering.

3.

Evne til at kontrollere kvaliteten af reparationer.

4.

sikre, at wirer og reb anvendes i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer og til det tiltænkte formål.

Evne til at instruere og føre tilsyn med besætningen i overensstemmelse med arbejdsprocedurerne og sikkerhedsbegrænsningerne ved brug af reb og wirer i overensstemmelse med den flydende strukturs certifikat og datablade.

6.   Kommunikation

6.1.   Bådføreren skal være i stand til at foretage forvaltning af de menneskelige ressourcer, være socialt ansvarlig og varetage tilrettelæggelsen af arbejdsgangen og uddannelsen om bord på den flydende struktur.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

tilrettelægge og tilskynde til teambuilding, vejlede besætningsmedlemmerne om pligter om bord og om nødvendigt træffe disciplinære foranstaltninger

1.

Viden om forvaltning af menneskelige ressourcer.

2.

Evne til at give instrukser til besætningen på en passende og professionel måde.

3.

Evne til at forklare de instrukser, der gives til besætningen.

4.

Evne til at give feedback til besætningen om den professionelle og sociale adfærd om bord.

5.

Evne til at håndtere opgaver og arbejdsbyrder, herunder: planlægning og koordinering, personalefordeling, tids- og ressourcemæssige begrænsninger og prioritering.

6.

Evne til at genkende og forebygge træthed.

2.

instruere besætningen i informations- og kommunikationssystemer

1.

Viden om de informations- og kommunikationssystemer, der findes om bord.

2.

Evne til at instruere besætningen i anvendelsen af den flydende strukturs kommunikations-, medie- og IT-systemer.

3.

indsamle, lagre og forvalte data i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

1.

Viden om anvendelsen af alle den flydende strukturs computersystemer.

2.

Evne til at indsamle og lagre data i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

6.2.   Bådføreren skal være i stand til at sikre god kommunikation til enhver tid, hvilket omfatter anvendelse af standardiserede kommunikationsudtryk i situationer, hvor der er kommunikationsproblemer.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

eskrive forhold ved brug af relevant teknisk og nautisk terminologi

1.

Viden om den korrekte anvendelse af tekniske og nautiske udtryk.

2.

Evne til at håndtere kommunikation.

2.

indhente, evaluere og anvende information, der er relevant for sikkerheden om bord, og søfartstekniske spørgsmål.

1.

Viden om procedurer, der skal følges ved alle former for alarm-, nød- og sikkerhedskommunikation.

2.

Evne til at anvende standardiserede kommunikationsudtryk.

6.3   Bådføreren skal være i stand til at fremme et afbalanceret og godt arbejdsmiljø om bord.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

sikre et godt arbejdsmiljø om bord

1.

Evne til at være ansvarlig for tilrettelæggelsen af teammøder for at bevare en god og afbalanceret atmosfære om bord.

2.

Viden og bevidsthed om kønsrelaterede og kulturelt betingede forskelle.

3.

Viden om de relevante regler, der finder anvendelse i forbindelse med oplæring og uddannelse af studerende, lærlinge og praktikanter.

4.

Evne til at vejlede studerende, lærlinge og praktikanter på forskellige niveauer.

5.

Evne til at anvende grundlæggende principper og praksis for teamarbejde, herunder konfliktstyring.

2.

anvende national, europæisk og international sociallovgivning

1.

Viden om de forskellige nationale, europæiske og internationale sociallove.

2.

Evne til at instruere besætningsmedlemmerne i anvendelsen af de relevante dele af den gældende sociallovgivning.

3.

overholde et strengt forbud mod alkohol og narkotika og reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af overtrædelse, påtage sig ansvaret og forklare konsekvenserne af uhensigtsmæssig opførsel

1.

Viden om de gældende regler vedrørende alkohol og narkotika.

2.

Evne til at kommunikere og sikre, at den gældende lovgivning overholdes, og der er kendskab til virksomhedsreglerne vedrørende alkohol og narkotika.

3.

Evne til at reagere hensigtsmæssigt efter overtrædelse af lovgivning eller virksomhedsregler.

4.

organisere indkøb til og tilberedning af måltider om bord.

1.

Viden om principperne for sund ernæring.

2.

Evne til at instruere besætningsmedlemmerne i planlægning og tilberedning af måltider.

3.

Evne til at instruere og føre tilsyn med besætningsmedlemmerne for så vidt angår hygiejnestandarder.

4.

Evne til at instruere besætningsmedlemmerne i planlægning af indkøbsmuligheder.

7.   Sundhed og sikkerhed, passagerrettigheder og miljøbeskyttelse

7.1.   Bådføreren skal være i stand til at føre tilsyn med de relevante retlige krav og træffe foranstaltninger til at sikre menneskeliv.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

anvende national og international lovgivning og træffe foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder forebyggelse af ulykker

1.

Viden om lovgivning om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og forebyggelse af ulykker.

2.

Evne til at anvende sikkerhedsprocedurer baseret på den gældende lovgivning på området for sikkerhed og arbejdssikkerhed.

2.

kontrollere og overvåge gyldigheden af den flydende strukturs certifikat og andre dokumenter, der er relevante for den flydende struktur og dens drift

1.

Viden om forskrifter om periodisk kontrol af udstyr og konstruktionsdele.

2.

Evne til at kontrollere gyldigheden af certifikater og andre dokumenter, der er relevante for den flydende struktur og dens drift.

3.

overholde sikkerhedsforskrifter under alle arbejdsprocedurer ved brug af relevante sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ulykker

1.

Viden om sikker arbejdspraksis og arbejdsregler.

2.

Evne til at tilrettelægge sikre arbejdsprocedurer, motivere og føre tilsyn med besætningsmedlemmerne med henblik på at anvende sikre arbejdsregler.

4.

kontrollere og overvåge alle sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige ved rengøring af lukkede rum, inden personer åbner, træder ind i og rengør disse rum.

1.

Evne til at tilrettelægge sikkerhedskontrol og overvåge sikkerhedsprocedurer, hvis besætningen eller andre personer træder ind i lukkede rum (f.eks. ballasttanke, spunsvægge, tanke og mellemrum i dobbelt skrog), herunder holde vagt.

2.

Evne til at gennemføre en risikovurdering inden indtræden i lukkede rum.

3.

Viden om forholdsregler, der skal træffes inden indtræden i et lukket rum, og mens arbejdet udføres i et lukket rum, f.eks.:

farer i forbindelse med lukkede rum

atmosfæretest inden indtræden

kontrol af indtræden i lukkede rum

sikkerhedsforanstaltninger ved indtræden i lukkede rum

beskyttelsesudstyr (f.eks. seler og åndedrætsudstyr)

arbejde i lukkede rum.

4.

Evne til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i nødsituationer.

7.2.   Bådføreren skal være i stand til at opretholde sikkerheden for personer om bord, herunder yde direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i overensstemmelse med kravene til uddannelse og instruktion i bilag IV til forordning (EU) nr. 1177/2010.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

anvende livredningsudstyr og livredningsprocedurer på tilskadekomne og varetage egen sikkerhed

1.

Viden om tilgængeligt livredningsudstyr.

2.

Evne til at anvende livredningsudstyr og livredningsprocedurer på tilskadekomne og varetage egen sikkerhed.

2.

tilrettelægge krisestyringsøvelser vedrørende opførsel i nødsituationer, f.eks. brand, advarsel om utæthed, eksplosion, kollision, mand over bord og evakuering

1.

Viden om nødprocedurer.

2.

Evne til at instruere besætningsmedlemmerne i nødprocedurer.

3.

Evne til at tilrettelægge periodisk uddannelse af den ombordværende besætning for at være forberedt på nødsituationer, herunder tilrettelæggelse af brandbekæmpelse, og afbrydelse af øvelser på den flydende struktur.

3.

give instrukser vedrørende forebyggelse af brand, personlige værnemidler, metoder, brandbekæmpelsesmateriel, åndedrætsværn og mulig anvendelse af disse anordninger i nødsituationer

1.

Viden om de gældende brandforebyggelsesforskrifter og forskrifter vedrørende anvendelsen af tobak og mulige antændingskilder.

2.

Evne til at overholde de relevante instrukser om branddetektorsystemer, fast og mobilt brandslukningsudstyr og tilknyttede anordninger, f.eks. pumpe-, rednings-, bjergnings-, personligt beskyttelses- og kommunikationsudstyr.

3.

Evne til at kontrollere overvågningen og vedligeholdelsen af branddetektor- brandslukningssystemer og -udstyr.

4.

Evne til at instruere besætningen og ombordværende personale i at anvende sikre arbejdsregler og vedligeholde personlige værnemidler og personligt sikkerhedsudstyr.

4.

yde førstehjælp

1.

Evne til at handle i overensstemmelse med førstehjælpsstandarder og -praksis.

5.

etablere et effektivt system om bord med henblik på at kontrollere livredningsudstyr og anvende personlige værnemidler korrekt

1.

Viden om forskrifterne vedrørende livredningsudstyr og sikre arbejdsvilkår.

2.

Evne til at vedligeholde og udføre periodisk kontrol af driftstilstanden af livrednings-, brandbekæmpelses- og sikkerhedsudstyr og -systemer.

3.

Evne til at give besætningsmedlemmerne og det ombordværende personale instrukser i, hvordan de korrekt anvender personlige værnemidler, motivere dem til dette og føre tilsyn med dette.

6.

tilrettelægge assistance til handicappede og bevægelseshæmmede personer.

1.

Viden om uddannelseskrav og instrukser, jf. bilag IV til forordning (EU) nr. 1177/2010.

2.

Evne til at give og tilrettelægge direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede personer.

7.3.   Bådføreren skal være i stand til at udarbejde beredskabs- og havarikontrolplaner og håndtere nødsituationer.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

iværksætte udarbejdelsen af redningsplaner til forskellige nødsituationer

1.

Viden om forskellige typer nødsituationer, der kan forekomme, f.eks. kollision, brand, oversvømmelse eller synkning.

2.

Evne til at tilrettelægge beredskabsplaner om bord for indsatsen i nødsituationer og tildele specifikke opgaver til besætningsmedlemmerne, herunder overvågning og kontrol.

2.

uddanne i metoder til at forebygge brand, genkendelse af arnesteder og brandbekæmpelse i overensstemmelse med besætningsmedlemmernes forskellige kvalifikationer

1.

Viden om procedurer for brandbekæmpelse med særlig vægt på taktik og kommando.

2.

Viden om anvendelsen af vand til brandslukning med hensyn til virkningen på fartøjets stabilitet og evne til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger.

3.

Evne til at kommunikere og koordinere under brandbekæmpelse, herunder kommunikation med eksterne organisationer, og til at deltage aktivt i rednings- og brandbekæmpelsesaktioner.

3.

uddanne i anvendelse af livredningsudstyr

1.

Viden om de særlige egenskaber og faciliteter ved redningsudstyr.

2.

Evne til at søsætte og bjærge fartøjets båd og instruere besætningsmedlemmerne og det ombordværende personale i anvendelsen af båden.

4.

give instrukser om redningsplaner, flugtruter og interne kommunikations- og alarmsystemer.

1.

Viden om forskrifter, der finder anvendelse på redningsplaner og beredskabsplaner.

2.

Evne til at give instrukser om redningsplaner, flugtruter og interne kommunikations- og alarmsystemer.

7.4.   Bådføreren skal være i stand til at sikre, at kravene til miljøbeskyttelse overholdes.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

træffe forholdsregler for at forebygge miljøbeskyttelse og anvende relevant udstyr

1.

Viden om procedurer til forebyggelse af miljøforurening.

2.

Evne til at træffe forholdsregler for at forebygge miljøforurening.

3.

Evne til at anvende sikre bunkeringprocedurer.

4.

Evne til at træffe foranstaltninger og give instrukser i tilfælde af skade, kollision og grundstødning, herunder lukning af utætheder.

2.

anvende miljøbeskyttelseslove

1.

Viden om miljøforskrifter.

2.

Evne til at motivere besætningsmedlemmerne og det ombordværende personale til at træffe relevante foranstaltninger for at sikre en miljøvenlig optræden eller til at handle på en miljøvenlig måde.

3.

anvende udstyr og materialer på en økonomisk og miljøvenlig måde

1.

Viden om procedurer for bæredygtig udnyttelse af ressourcer.

2.

Evne til at instruere besætningen i at anvende udstyr og materialer på en økonomisk og miljøvenlig måde.

4.

instruere i og overvåge bæredygtig bortskaffelse af affald.

1.

Viden om lovgivningen om affaldsbortskaffelse.

2.

Evne til at sikre bæredygtig bortskaffelse af affald og til at instruere besætningsmedlemmerne og det ombordværende personale i overensstemmelse hermed.

III.   KOMPETENCEKRAV TIL SEJLADS PÅ INDRE VANDVEJE FOR SØGÅENDE SKIBSFART

1.   En bådfører, der sejler på indre vandveje for søgående skibsfart, skal være i stand til at arbejde med ajourførte diagrammer og søkort, efterretninger for skippere og søfarende og andre publikationer, der er særlige for vandveje for søgående skibsfart.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

anvende oplysninger fra specifikke søfartsmæssige informationskilder og regler, der finder anvendelse på indre vandveje for søgående skibsfart.

1.

Viden om anvendelsen af sødiagrammer og -kort over indre vandveje for søgående skibsfart.

2.

Evne til korrekt at anvende diagrammer og kort over indre vandveje for søgående skibsfart under hensyntagen til forhold vedrørende nøjagtighed og kortlæsning, f.eks. kortdato, symboler, dybdemålinger, bundbeskrivelse, dybde og data samt internationale diagramstandarder som f.eks. ECDIS.

3.

Viden om jord- og satellitbaseret navigation til bestemmelse af bestiknavigation, lodsning, koordinater, geodætisk bredde og længde, horisontal geodætisk position, forskel mellem bredde og højde, afstand og hastighed over jord, angivelse af verdenshjørner, kurs, kurs over grunden, kompaskurs korrigeret med afdrift som resultat af vindretning og -styrke, styret kurs og pejling, bestemmelse af kurs, bestemmelse af kurs med vind- og strømvirkning, bestemmelse af kurs med virkning af strøm og plotposition ved sejlads på rute og pejlinger.

4.

Evne til at anvende efterretninger for skippere og søfarende og andre informationstjenester som f.eks. sejlanvisninger, planlægningsvejledninger, fyrlister og maritime sikkerhedsoplysninger (MSI).

5.

Viden om færdselsregler, der finder anvendelse på indre vandveje for søgående skibsfart, herunder relevante dele af internationale søvejsregler.

6.

Viden om de regler, der finder anvendelse i nødsituationer på indre vandveje for søgående skibsfart.

7.

Evne til at anvende skibsudstyr, der er omhandlet i specifikke forskrifter.

2.   En bådfører, der sejler på indre vandveje for søgående skibsfart, skal være i stand til at anvende tidevandsdata, tidevandsstrømme, -perioder og -cyklusser, tidspunktet for tidevandsstrømme og tidevande og variationer på tværs af en flodmunding.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

respektere tidevand, vejrudsigter og forhold, inden der kastes los, og under sejlads.

1.

Viden om publikationer og oplysninger til forudsigelse af tidevand og strømme, f.eks. tidevandstabeller, tidevandsprognoser for underordnede stationer, oplysninger om is, høj/lav vandstand, kajpladser og havneoversigter med henblik på at bestemme vandstand, strømretning og -kraft og tilgængelig dybde.

2.

Viden om virkningerne af vejrforhold, formen af land og andre faktorer med tilknytning til tidevandsstrømme.

3.

Evne til at bestemme virkningen af tidevandsniveau, strøm, vejrforhold og bølger på den planlagte rute af hensyn til sejladssikkerheden.

3.   En bådfører, der sejler på indre vandveje for søgående skibsfart, skal være i stand til at anvende SIGNI (mærker og signaler på indre vandveje) og IALA (Den Internationale Sammenslutning af Fyrvæsener) til sikker sejlads på indre vandveje for søgående skibsfart.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

anvende SIGNI (mærker og signaler på indre vandveje) og IALA (Den Internationale Sammenslutning af Fyrvæsener) eller andre lokale afmærkninger og signalsystemer.

1.

Viden om sømærker, IALA, del A, afmærknings- og signalsystemer som f.eks. bøjeretning, antal, afmærkning af genstande og suprastrukturer, laterale og kardinale afmærkninger, tvedelte sømærker, supplerende afmærkninger, afmærkning af farlige punkter og hindringer, afmærkning af farvandsforløbet samt kanaler, havneindsejlinger, sømærker og belysning og karakteristika for belysning.

2.

Evne til at anvende afmærknings- og signalsystemerne til at bestemme den flydende strukturs position på vandvejen under hensyntagen til lokale forhold og betingelser.

IV.   Kompetencekrav til sejlads med radarnavigation

1.   En bådfører, der sejler med radarnavigation, skal være i stand til at træffe passende forholdsregler i forbindelse med sejlads med radarnavigation, inden der kastes los.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

forberede starten på en sejlads og brug af radarnavigationsudstyr og drejehastighedsindikatorer til sejlads, specifikt under forhold med nedsat sigtbarhed.

1.

Generel viden om radiobølger og viden om principperne for anvendelse af radar og mere specifikt

forplantningshastigheden for radiobølger

refleksion af radiobølger

nøgleparametre for radarnavigationsudstyr (anvendt frekvensområde, transmissionskraft, impulsvarighed, omdrejningshastighed for antenne, antenneegenskaber, displaydimensioner og rækkevidde, minimumsrækkevidde, radial opløsning og azimutopløsning osv.).

2.

Generel viden om funktionen af drejehastighedsindikatorer og deres anvendelse.

3.

Evne til at tænde for, justere og kontrollere radarnavigationsudstyr, f.eks. Tune, Gain, Brilliance, On/Standby, Range, og til at anvende omdrejningstællere ved sejlads på indre vandveje og kontrollere deres korrekte anvendelse.

2.   En bådfører, der sejler med radarnavigation, skal være i stand til at fortolke radardisplayet og analysere de oplysninger, radaren giver.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

fortolke radardisplayet korrekt med hensyn til egen og andre flydende strukturers positioner

1.

Evne til at fortolke radardisplayet ved korrekt at identificere

antennens position på skærmen og kurslinjen

angive position, kurs og drejning af egen flydende struktur

bestemme afstande og rækkevidde.

2.

Evne til at fortolke, hvordan andre trafikdeltagere optræder (stationære flydende strukturer, modsejlende flydende strukturer og flydende strukturer, der sejler i samme retning).

2.

analysere andre oplysninger, radaren giver.

1.

Evne til at analysere de oplysninger, radaren giver, f.eks. kurslinje (HL), elektronisk kurslinje (EBL), afstandsringe og variable afstandsringe (VRM), målspor, decentrering og parallelle linjer (P-linjer), og til at forklare radarbilledet.

2.

Viden om begrænsningen af oplysninger, der gives af radarnavigationsudstyret.

3.

Evne til at fortolke stationære genstande og genstande i bevægelse, der vises på radaren.

3.   En bådfører, der sejler med radarnavigation, skal være i stand til at reducere interferens af forskellig oprindelse.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

identificere og reducere forstyrrelser fra egen flydende struktur

1.

Viden om forstyrrelser, der kan være forårsaget af brud på eller opdeling af antennestrålen, af skyggevirkninger (blinde vinkler) eller af multi-refleksioner (f.eks. i området med lastrum).

2.

Evne til at træffe foranstaltninger for at reducere forstyrrelser fra egen flydende struktur.

2.

identificere og reducere forstyrrelser fra miljøet

1.

Viden om forstyrrelser fra regn eller bølger, spredte felter (f.eks. broer), multi-refleksioner, falske ekkoer/spøgelsesekkoer, højspændingsledninger, radarskygger og spredning på grund af flervejsudbredelse.

2.

Evne til at træffe foranstaltninger for at reducere forstyrrelser fra miljøet (ved hjælp af Anti-Rain Clutter (FTC) og Anti-Sea Clutter (STC)).

3.

identificere og reducere forstyrrelser fra andre radarnavigationsanlæg.

1.

Viden om udseendet af forstyrrelser forårsaget af andre radarnavigationsanlæg.

2.

Evne til at træffe foranstaltninger for at fjerne forstyrrelser fra andre radarnavigationsanlæg (interferensrejektion/IR).

4.   En bådfører, der sejler med radarnavigation, skal være i stand til at navigere med radarnavigation under hensyn til de relevante regler for sejlads på indre vandveje i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastlægger kravene til radarnavigation (såsom bemandingskrav eller tekniske krav til fartøjer).

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

anvende reglerne for anvendelse af radar.

1.

Viden om de specifikke regler for anvendelse af radar inden for de fastsatte regler, der finder anvendelse på sejlads på indre vandveje, og inden for de gældende politiforskrifter (f.eks. sejlads i situationer med nedsat sigtbarhed, brug af radar, når sigtbarheden ikke er nedsat, og obligatorisk anvendelse af radar ved sejlads), brug af VHF, lydsignaler og aftaler om kurs.

2.

Viden om tekniske krav til flydende strukturer, der anvender radarnavigationsudstyr, i overensstemmelse med de gældende tekniske forskrifter, f.eks. ES-TRIN (europæisk standard om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje).

3.

Evne til at korrekt at anvende radarnavigationsudstyr, drejehastighedsindikatorer og Inland ECDIS kombineret med radar.

4.

Viden om bemandingskravene i situationer med nedsat sigtbarhed og god sigtbarhed.

5.

Evne til at fordele opgaver til besætningsmedlemmer og give hensigtsmæssige instrukser.

5.   En bådfører, der sejler med radarnavigation, skal kunne håndtere særlige omstændigheder, såsom trafiktæthed, svigtende anordninger og farlige situationer.

Bådføreren skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

reagere hensigtsmæssigt under særlige omstændigheder, såsom trafiktæthed, svigtende anordninger og andre uklare og farlige situationer.

1.

Viden om muligheder for at reagere ved tæt trafik.

2.

Evne til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger ved tæt trafik.

3.

Viden om afbødningsforanstaltninger og hensigtsmæssige reaktionsmønstre i tilfælde af svigtende anordninger.

4.

Evne til at reagere i tilfælde af svigtende anordninger.

5.

Viden om foranstaltninger, der eventuelt skal træffes i tilfælde af uklare eller farlige trafiksituationer.

6.

Evne til at reagere i tilfælde af uklare eller farlige trafiksituationer.

V.   KOMPETENCEKRAV TIL EKSPERTER I PASSAGERSKIBSFART

1.   Eksperten skal være i stand til at tilrettelægge anvendelsen af redningsudstyr om bord på passagerfartøjer.

Eksperten skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

tilrettelægge anvendelsen af redningsudstyr.

1.

Viden om sikkerhedskontrolplaner, herunder:

beredskabsplan og sikkerhedsplan

beredskabsplaner og -procedurer.

2.

Viden om redningsudstyr og dets funktioner og evne til at demonstrere anvendelsen af redningsudstyr.

3.

Viden om områder, der er tilgængelige for bevægelseshæmmede passagerer.

4.

Evne til at demonstrere anvendelsen af redningsudstyr for passagerer, herunder bevægelseshæmmede passagerer.

2.   Eksperten skal være i stand til at anvende sikkerhedsinstrukser og træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af passagerer generelt, og navnlig i nødsituationer (f.eks. evakuering, havari, kollision, grundstødning, brand, eksplosion eller andre situationer, hvor der kan opstå panik), herunder yde direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i overensstemmelse med kravene til uddannelse og instruktion i bilag IV til forordning (EU) nr. 1177/2010.

Eksperten skal være i stand til at:

KOLONNE 1

KOMPETENCE

KOLONNE 2

VIDEN OG FÆRDIGHEDER

1.

anvende sikkerhedsinstrukser

1.

Evne til at overvåge sikkerhedssystemerne og -udstyret og til at tilrettelægge kontrol af sikkerhedsudstyr på passagerfartøjer, herunder røgdykkerapparater.

2.

Evne til at gennemføre øvelser i nødsituationer.

3.

Evne til at instruere besætningsmedlemmer og ombordværende personale, som er tildelt opgaver ifølge beredskabsplanen, i anvendelsen af redningsudstyr, flugtruter, samlings- og evakueringsområder i tilfælde af en nødsituation.

4.

Evne til at give oplysninger til passagerer, når sejladsen påbegyndes, om adfærdskodeksen og indholdet af sikkerhedsplanen.

2.

træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte passagerer generelt og i nødsituationer

1.

Evne til at implementere beredskabsplanen for evakuering af dele af fartøjet eller hele fartøjet under hensyntagen til forskellige nødsituationer (f.eks. røg, brand, utæthed, fare for fartøjets stabilitet og farer, der udspringer af den transporterede last om bord).