EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2242

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2242 af 16. december 2019 om specificering af de tekniske aspekter for datasæt, fastlæggelse af de tekniske formater og fastlæggelse af de nærmere ordninger for og indholdet af kvalitetsrapporterne om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse på området indkomst og levevilkår i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 (EØS-relevant tekst)

C/2019/8836

OJ L 336, 30.12.2019, p. 133–273 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2242/oj

30.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/133


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2242

af 16. december 2019

om specificering af de tekniske aspekter for datasæt, fastlæggelse af de tekniske formater og fastlæggelse af de nærmere ordninger for og indholdet af kvalitetsrapporterne om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse på området indkomst og levevilkår i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 3, og artikel 13, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en korrekt gennemførelse af stikprøveundersøgelsen på området indkomst og levevilkår, EU-SILC, bør Kommissionen specificere de tekniske aspekter for datasættet, de tekniske formater for indberetning af oplysninger og de nærmere ordninger for og indholdet af kvalitetsrapporterne.

(2)

EU-SILC-undersøgelsen er et meget vigtigt instrument til at indsamle de oplysninger, der kræves i forbindelse med det europæiske semester og den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig for så vidt angår indkomstfordeling, fattigdom og social udstødelse samt forskellige hertil knyttede EU-politikker på området levevilkår og fattigdom som f.eks. børnefattigdom, adgang til sundhedspleje og andre tjenesteydelser, bolig, overdreven gældsætning og livskvalitet. Undersøgelsen er desuden den vigtigste datakilde til mikrosimuleringsformål og flashestimater for indkomstfordeling og fattigdom.

(3)

International sammenlignelighed af nationale og regionale statistikker over indkomst og levevilkår kræver, at der anvendes statistiske klassifikationer for regionale enheder, uddannelse, beskæftigelse og økonomisk sektor, som er forenelige med NUTS- (2), ISCED- (3), ISCO- (4) og NACE (5)-klassifikationer. Der bør også tages hensyn til de henstillinger, som De Forenede Nationer har fremsat i Canberra-Gruppens håndbog om statistikker over husstandes indkomst.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning specificeres de tekniske aspekter for datasættet, de tekniske formater for indberetning af oplysninger fra medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat) og de nærmere ordninger for fremsendelse og indholdet af kvalitetsrapporterne på området indkomst og levevilkår (EU-SILC).

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»feltarbejdsperiode«: den periode, i hvilken data indsamles fra respondenter

2)

»referenceperiode«: den periode, som en bestemt oplysning vedrører

3)

»tværsnits-«: i forbindelse med data, de data, der vedrører et bestemt tidspunkt eller en given referenceperiode

4)

»tidsserie-«: i forbindelse med data, de data, der vedrører givne efterfølgende referenceperioder, og som hvert år observeres over en vis tidsperiode for den samme observationsenhed

5)

»stikprøveperson«: et medlem af en privat husstand i den oprindelige stikprøve, som er mindst 16 år ved udgangen af indkomstreferenceperioden

6)

»stikprøvehusstand«: en privat husstand, i hvilken der bor mindst én stikprøveperson

7)

»udvalgt respondentmodel«: en stikprøvemåde baseret på individer, hvor den husstand, som den udvalgte respondent tilhører, er stikprøvehusstanden, og den udvalgte respondent er stikprøvepersonen

8)

»alder«: det antal år, som en person er fyldt ved udgangen af indkomstreferenceperioden

9)

»nuværende husstandsmedlem«: et medlem af en stikprøvehusstand på tidspunktet for dataindsamlingen eller -sammenstillingen

10)

»sambo«: et nuværende husstandsmedlem, som ikke er en stikprøveperson

11)

»husstandsudskilning«: en situation, hvor de stikprøvepersoner, der bor i en stikprøvehusstand på tidspunktet for runde x, bor i mere end én privat husstand inden for det nationale område, der er omfattet af målpopulationen, på tidspunktet for runde x+1; når der finder en husstandsudskilning sted, vil der kun være én oprindelig husstand og en eller flere udskilte husstande

12)

»oprindelig husstand«: en stikprøvehusstand, hvor der har fundet en husstandsudskilning sted, og hvor en stikprøveperson, der boede i den pågældende husstand på tidspunktet for runde x, stadig bor på samme adresse på tidspunktet for runde x+1. Hvis mere end én stikprøveperson boede i husstanden på tidspunktet for runde x og stadig bor på denne adresse på tidspunktet for runde x+1 men i forskellige husstande, betragtes den husstand, hvor den stikprøveperson stadig bor på den oprindelige adresse, der har det laveste personnummer som omhandlet i bilag III, som den oprindelige husstand. Hvis ingen stikprøveperson på tidspunktet for runde x+1 bor på adressen fra runde x, betragtes den husstand, hvor den stikprøveperson bor, der havde det laveste personnummer på tidspunktet for runde x, som den oprindelige husstand. Hvis denne person ikke længere er i live eller ikke længere bor i en privat husstand inden for målpopulationens nationale område, betragtes den husstand, hvor den stikprøveperson bor, der har det næstlaveste personnummer, som den oprindelige husstand. For den udvalgte respondentmodel forstås ved »oprindelig husstand« den udvalgte respondents husstand

13)

»udskilt husstand«: en husstand bestående af medlemmer af den husstand, hvor der har fundet en husstandsudskilning sted, og som ikke er den oprindelige husstand

14)

»husstandssammenlægning«: alle stikprøvepersoner fra forskellige stikprøvehusstande fra den foregående runde, som slår sig sammen og danner en ny husstand

15)

»modellering«: generering af oplysninger, som mangler i datasættet, ved at anvende væsentlige relationer med oplysninger, der ligger uden for datasættet

16)

»indsamlingsenhed«: en husstand eller en person, der har visse karakteristika, og som de indsamlede oplysninger vedrører

17)

»husstandens respondent«: den person, som der modtages husstandsoplysninger fra

18)

»rotationspanelstikprøve«: stikprøveudtagning baseret på et fast antal delstikprøver, som hver især er repræsentativ for målpopulationen på tidspunktet for dens udvælgelse. Hvert år roterer en delstikprøve ud, og der udtages en ny som erstatning

19)

»runde«: et år, hvor en delstikprøve deltager i undersøgelsen

20)

»panel«: en delstikprøve, der er observeret over en periode på mere end ét år.

Artikel 3

Statistiske begreber og beskrivelse af variabler

1.   Medlemsstaterne anvender de statistiske begreber, der er fastsat i bilag I.

2.   Variablernes tekniske karakteristika er dem, der er fastsat i bilag II, og vedrører:

a)

variablens identifikator

b)

variablens navn

c)

modalitetslabel og -kode

d)

indsamlingsenheden

e)

indsamlingsmetoden

f)

referenceperioden.

3.   De variabler, for hvilke manglende værdier ikke er tilladt, og for hvilke data skal imputeres, er dem, der er anført i bilag II.

4.   Samtlige husstands- og persondata skal kunne sammenknyttes i hele panelets varighed, både når det gælder tværsnits- og tidsserieoplysninger.

Artikel 4

Karakteristika for de statistiske populationer og observationsenhederne og reglerne om respondenter

1.   Målpopulationen på området indkomst og levevilkår er private husstande og alle de personer, der udgør disse husstande på medlemsstatens område.

2.   Oplysninger på husstands- og personniveau indsamles eller udarbejdes for alle husstandsmedlemmer, herunder alle stikprøvepersoner og samboer som specificeret i bilag II. I forbindelse med den udvalgte respondentmodel indsamles der kun data gennem individuelle interview fra udvalgte respondenter på 16 år eller derover. For en stikprøveperson indhentes der startende fra den anden runde oplysninger om, hvorvidt den pågældende person er forblevet på samme adresse eller er flyttet til en anden adresse fra et år til det næste, samt om de nye kontaktoplysninger i tilfælde af ændringer.

3.   Oplysninger om husstandsmedlemmer fra den foregående runde, som ikke længere er medlemmer af husstanden, indsamles for at fastslå, om de pågældende personer er afgået ved døden, eller om de er flyttet til udlandet eller til en institution eller til en anden adresse inden for det nationale område.

4.   En husstand skal være omfattet af indsamlingen eller sammenstillingen af detaljerede oplysninger, hvis den indeholder mindst én stikprøveperson.

5.   Både for den oprindelige husstand og den udskilte husstand indsamles eller udarbejdes de fulde oplysninger, der kræves for nuværende husstandsmedlemmer, samt de fulde oplysninger på husstandsniveau.

6.   Der skal gøres mindst tre forsøg på at komme i kontakt med en husstand eller en person, før den pågældende husstand eller person anses for ikke at svare, medmindre der er afgørende grunde til, at dette ikke kan ske (f.eks. afvisning af at medvirke eller forhold, der bringer interviewerens sikkerhed i fare).

7.   Hvis proxyinterview tillades, anvendes der i så begrænset omfang som muligt stedfortrædere, for så vidt angår:

a)

variablerne for personlig indkomst

b)

de variabler, der kræves for mindst ét husstandsmedlem på 16 år eller derover.

Hvis der gennemføres et proxyinterview, skal identifikationen af den person, der har givet oplysningerne, registreres.

8.   De nærmere karakteristika for identifikationen af husstande og personer er anført i bilag III.

Artikel 5

Referenceperioder

1.   Indkomstreferenceperioden er en 12-måneders periode, f.eks. det foregående kalender- eller skatteår.

2.   Referenceperioderne for variabler, som ikke refererer til indkomst, er anført i bilag II.

Artikel 6

Detaljerede stikprøvekarakteristika

1.   Kun medlemsstater, der anvendte den udvalgte respondentmodel før den 19. januar 2020 er bemyndiget til fortsat at anvende metoden i de følgende år.

2.   Der kan kun anvendes kontrolleret substitution af stikprøvehusstande eller -personer i det første år af hvert panel, hvis besvarelsesprocenten falder til under 60 %, og et af følgende forhold gør sig gældende:

a)

Stikprøvehusstanden eller -personen er ikke kontaktet, fordi den pågældende husstand/person ikke kan lokaliseres eller ikke er tilgængelig.

b)

Stikprøvehusstanden eller -personen er kontaktet, men interviewet er ikke gennemført, fordi husstanden eller personen ikke ønsker at medvirke, hele husstanden midlertidigt er væk, husstanden eller personen ikke er i stand til at svare, eller der er forhold, der bringer interviewerens sikkerhed i fare.

3.   Sættet af stikprøvehusstande eller -personer med henblik på substitution skal defineres inden dataindsamlingen. Der må ikke ske substitution med husstande eller personer, der ikke tilhører dette sæt.

4.   Der skal anvendes procedurer for at sikre, at substitutionsprocessen kontrolleres i videst muligt omfang. Sådanne procedurer skal indbefatte anvendelsen af en stikprøveplan, som sikrer, at de udvalgte substitutter nøje matcher de husstande eller personer, som de erstatter, med hensyn til deres vigtigste karakteristika.

5.   Mindre dele af et nationalt område, der udgør ikke over 2 % af den nationale befolkning, kan udelades fra EU-SILC, og det samme gælder de franske oversøiske departementer og territorier. Begge typer udeladelser må ikke finde sted samtidig.

6.   Hvis de delpopulationer, der er omfattet af undersøgelsen, er betydeligt underrepræsenteret i den opnåede stikprøve på grund af specifik bortfald eller frafald, skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger som f.eks. oversampling, kalibrering eller anvendelse af en relevant metode til at korrigere for de heraf resulterende systematiske fejl. De anvendte metoder, deres virkninger og eventuelle ulemper skal forklares og vurderes i kvalitetsrapporten.

Artikel 7

Dataindsamlingsperioder og -metoder

1.   Feltarbejdsperioden for data, der indberettes direkte af respondenterne, skal ligge så tæt op ad indkomstreferenceperioden som muligt, således at den tidsmæssige afstand mellem indkomstvariabler og de løbende variabler bliver så lille som muligt.

2.   Intervallet mellem indsamlingen eller sammenstillingen af data om en bestemt husstand eller person i flere på hinanden følgende runder holdes så tæt på 12 måneder som muligt.

3.   Data, der leveres direkte af respondenterne, skal indsamles ved hjælp af computerstøttede metoder, herunder computerstøttet personligt interview (CAPI), computerstøttet telefoninterview (CATI) og computerstøttet webinterview (CAWI). Der skal gives en begrundelse for eventuelle undtagelser.

Artikel 8

Regler om opfølgning

1.   Stikprøvepersoner, samboer og stikprøvehusstande skal observeres med henblik på undersøgelsen i hele panelets varighed i overensstemmelse med reglerne i stk. 2-7.

2.   Stikprøvepersoner, der flytter til en privat husstand inden for det nationale område, der er omfattet af undersøgelsen, skal følges til husstandens placering.

3.   Stikprøvepersoner, der midlertidigt er væk fra husstanden, men som stadig betragtes som medlemmer af husstanden, er omfattet af undersøgelsen i denne husstand.

4.   Stikprøvepersoner, som ikke længere er medlemmer af en privat husstand, eller som er flyttet uden for det nationale område, der er omfattet af undersøgelsen, eller til en institution, skal udgå af undersøgelsen.

5.   Samboer, der bor i en husstand, i hvilken der bor mindst én stikprøveperson, skal følges.

6.   Samboer, der bor i en husstand, i hvilken der ikke bor nogen stikprøveperson, skal udgå af undersøgelsen.

7.   En stikprøvehusstand skal udgå af undersøgelsen i følgende situationer:

a)

husstanden indgik ikke i stikprøven et enkelt år på grund af en af følgende omstændigheder:

1)

adressen var umulig at lokalisere

2)

adressen anvendtes ikke til beboelse eller var tom

3)

der var ingen oplysninger om, hvad der var sket med husstanden (husstanden er gået tabt)

4)

husstanden ønskede ikke at medvirke

b)

husstanden er ikke blevet kontaktet i panelets første år eller i to på hinanden følgende år på grund af en af følgende omstændigheder:

1)

det var ikke muligt at få adgang til adressen

2)

hele husstanden var midlertidigt væk eller kunne ikke svare på grund af sygdom eller anden alvorlig hindring.

Artikel 9

Fælles standarder for redigering, imputering, vægtning og skøn

1.   Imputering, modellering eller vægtning anvendes på data, hvis det er nødvendigt.

2.   Hvis manglende besvarelse vedrørende indkomstvariabler på komponentniveau medfører manglende data, anvendes passende metoder for statistisk imputering.

3.   Hvis en nettoindkomstvariabel på komponentniveau indsamles direkte, anvendes der passende metoder for statistisk imputering eller modellering, eller begge dele, for at nå frem til de krævede målvariabler vedrørende bruttoindkomst og omvendt.

4.   Hvis et individuelt spørgeskema ikke besvares i en stikprøvehusstand, anvendes der passende statistiske metoder for statistisk vægtning eller imputering til skønsmæssig beregning af husstandens indkomst i alt.

5.   Den procedure, der anvendes på dataene, skal bevare variationen i og korrelationen mellem variablerne. Der bør foretrækkes metoder, hvori indgår »fejlkomponenter« i de imputerede værdier, frem for de metoder, hvor der blot imputeres en forudsagt værdi.

6.   Der bør foretrækkes metoder, hvor der tages hensyn til korrelationsstrukturen (eller andre kendetegn ved den fælles distribution af variablerne), frem for marginalmetoden eller univariatmetoden.

Artikel 10

Formater for indberetning af oplysninger

1.   Medlemsstaterne indberetter de data, der opfylder variablernes karakteristika som specificeret i bilag II, i elektronisk form til Kommissionen (Eurostat).

2.   Medlemsstaterne fremsender dataene til Kommissionen (Eurostat) i form af mikrodatafiler (herunder passende vægte) ved hjælp af standarden for udveksling af statistiske data og metadata via den centrale dataportal, således at Kommissionen (Eurostat) kan hente dataene elektronisk. Dataene skal være fuldstændig kontrolleret og redigeret.

3.   Medlemsstaterne fremsender hvert år alle delstikprøver, der tilhører den roterende stikprøveplan for det pågældende år, uanset deres varighed. Alle delstikprøver fremsendes sammen.

4.   Medlemsstaterne leverer de metadata, der er nødvendige med henblik på mikrosimulering i overensstemmelse med de enkelte landes særlige karakteristika og efter en passende klassificering af variablerne om sociale ydelser, ved at anvende de i stk. 2 omhandlede udvekslingsstandarder.

Artikel 11

Kvalitetsrapportering

1.   Medlemsstaterne anvender kriterier for evaluering af kvaliteten og det nærmere indhold af kvalitetsrapporten som fastsat i bilag IV.

2.   Medlemsstaterne indberetter de kvalitetsrelaterede referencemetadata, der kræves i henhold til denne forordning, til Kommissionen (Eurostat) ved hjælp af standarden for udveksling af statistiske data og metadata. De fremsender metadataene via den centrale dataportal, således at Kommissionen (Eurostat) kan hente dataene elektronisk.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DE LEYEN

Formand


(1)  EUT L 261 I af 14.10.2019, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(3)  Den internationale standardklassifikation af uddannelser 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (på engelsk og fransk).

(4)  Kommissionens henstilling 2009/824/EF af 29. oktober 2009 om anvendelsen af den internationale standardfagklassifikation (ISCO-08) (EUT L 292 af 10.11.2009, s. 31).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG I

Definitioner af statistiske begreber

1.   BRUTTOINDKOMSTKOMPONENTER

1.1.   Arbejdstagerindkomst

Arbejdstagerindkomst defineres som det samlede vederlag i kontanter eller naturalier, som arbejdsgiveren udbetaler til arbejdstageren som modydelse for arbejde udført i indkomstreferenceperioden.

Arbejdstagerindkomst kan opdeles i:

1)

arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge (PY010G)

2)

arbejdstageres bruttoindkomst i naturalier (PY020G)

3)

arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger (PY030G).

1.1.1.   Arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge (PY010G)

Herved forstås den pengemæssige komponent i aflønningen af arbejdstagere i kontanter, som en arbejdsgiver udbetaler til en arbejdstager. Heri indgår også værdien af bidrag til sociale ordninger og indkomstskatter, som betales af arbejdstageren eller arbejdsgiveren på arbejdstagerens vegne til sociale ordninger eller skattemyndigheder.

Arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge omfatter:

løn i kontanter for udførte arbejdstimer eller arbejde udført som hoved- eller bibeskæftigelse eller lejlighedsvis beskæftigelse

betaling for timer, hvor der ikke er udført arbejde (f.eks. ferie med løn)

tillæg for overtid

bestyrelseshonorarer

akkordløn

ydelser for forsørgelse af børn

provisioner, drikkepenge og gratialer

supplerende lønudbetalinger (f.eks. trettende månedsløn)

overskudsdeling og bonusser i kontanter

løntillæg baseret på produktivitet

udstationeringstillæg (betragtet som en del af arbejdsvilkårene)

godtgørelse for transport til og fra arbejde

arbejdsgiveres betalinger til arbejdstagere eller tidligere arbejdstagere og andre ydelsesberettigede personer som supplement til sociale ordningers ydelser i forbindelse med sygdom, invaliditet, barsel eller efterladteydelser, når sådanne betalinger ikke tydeligt kan identificeres som sociale ydelser

arbejdsgiveres betalinger til en arbejdstager i stedet for løn gennem en social ordning, når arbejdstageren er uarbejdsdygtig som følge af sygdom, invaliditet eller barsel, når sådanne betalinger ikke tydeligt kan identificeres som sociale ydelser

kontante tilskud fra arbejdsgiveren til boligudgifter.

Arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge omfatter ikke:

arbejdsgiveres betalinger af godtgørelse for arbejdsrelaterede udgifter (f.eks. forretningsrejser)

fratrædelsesgodtgørelse som kompensation til arbejdstagere for et arbejdsforholds ophør før arbejdstageren har nået den normale pensionsalder for dette erhverv samt afskedigelsesgodtgørelse (henhører under »Arbejdsløshedsunderstøttelse« (PY090G))

godtgørelser for rent arbejdsrelaterede udgifter som f.eks. rejse- og opholdsudgifter eller udgifter til beskyttelsesbeklædning

engangsbetalinger ved opnåelse af den normale pensionsalder (henhører under »Alderdomsydelser« (PY100G))

fagforeningernes strejkegodtgørelse

arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger.

1.1.2.   Arbejdstageres bruttoindkomst i naturalier (PY020G)

Herved forstås de ikke-pengemæssige indkomstkomponenter, som arbejdsgiveren som en del af lønpakken til en arbejdstager kan levere gratis eller til nedsat pris. (Hvis varer eller tjenesteydelser anvendes både til private og arbejdsmæssige formål, skal der foretages en skønsmæssig beregning af den private anvendelse i forhold til den samlede anvendelse, hvorefter denne andel sættes i forhold til den samlede værdi).

Arbejdstageres bruttoindkomst i naturalier omfatter:

firmabil og dermed forbundne omkostninger (f.eks. gratis brændstof, bilforsikring, eventuelle skatter og gebyrer) til enten privat brug eller til både privat og arbejdsmæssig brug (PY021G)

gratis eller subventionerede måltider, spisebilletter

godtgørelse eller betaling af boligudgifter (f.eks. gas, elektricitet, vand, telefon eller mobiltelefonregninger)

bolig, som arbejdsgiveren gratis eller til nedsat husleje stiller til rådighed for arbejdstageren som husstandens primære eller sekundære bolig

andre varer og tjenesteydelser, som arbejdsgivere leverer gratis eller til nedsat pris til arbejdstagere, hvis de er en væsentlig indkomstkomponent på nationalt plan, eller de udgør en væsentlig indkomstkomponent for bestemte grupper af husstande.

Værdien af de varer og tjenesteydelser, som leveres gratis, beregnes på grundlag af deres markedspris. Værdien af de varer og tjenesteydelser, der leveres til nedsat pris, beregnes som forskellen mellem markedsværdien og det beløb, som betales af arbejdstageren.

Arbejdstageres bruttoindkomst i naturalier omfatter ikke:

udgifterne til arbejdsgiverens levering af disse varer og tjenesteydelser, hvis de er nødvendige for, at arbejdstageren kan udføre sit arbejde

boligtjenester på arbejdspladsen, som ikke kan benyttes af arbejdstagerens husstand

godtgørelse til arbejdstagere for indkøb af værktøj, udstyr og beklædning mv., som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i deres arbejde

særlige måltider eller drikkevarer som følge af ekstraordinære arbejdsbetingelser

varer eller tjenesteydelser, som leveres til arbejdstagere på arbejdspladsen, eller som kræves på grund af arbejdets art (f.eks. lægeundersøgelse).

1.1.3.   Obligatoriske/lovpligtige arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger (PY030G)

Ved arbejdsgiverbidrag forstås arbejdsgivernes betalinger i indkomstreferenceperioden til fordel for arbejdstagerne til sikringsinstitutioner (sociale fonde og kasser og private fondsbaserede sikringsordninger). Udtrykket dækker lovbefalede, overenskomstmæssige eller kontraktmæssige bidrag til sikring mod sociale risici. De dækker traditionelt lovbefalede aldersforsikringsordninger, lovbefalet sygeforsikring og arbejdsløshedsunderstøttelse. Arbejdsgiverbidrag betales for de fleste personer, der er i beskæftigelse, og kan fratrækkes de lønninger, de modtager, i overensstemmelse med de offentliggjorte regler.

Variablen omfatter:

arbejdsgiverbidrag til offentlige forsikringsordninger (socialsikring) (herunder lønskatter, der opkræves med henblik på socialsikring)

arbejdsgiverbidrag til private pensionsordninger, som er en del af en defineret sikringsordning i et land (f.eks. den anden pensionsforsikringssøjle)

lovbefalede arbejdsgiverbidrag til andre private pensionsordninger

lovbefalede eller overenskomstmæssige arbejdsgiverbidrag til private sygeforsikringer

lovbefalede eller overenskomstmæssige arbejdsgiverbidrag til livsforsikringer

lovbefalede eller overenskomstmæssige arbejdsgiverbidrag til andre arbejdsgiverforsikringsordninger (f.eks. invaliditet).

Variablen omfatter ikke frivillige bidrag fra arbejdsgivere.

1.2.   Selvstændiges indkomst

Ved selvstændiges indkomst forstås indkomst, som enkeltpersoner eller deres familiemedlemmer modtager i indkomstreferenceperioden som følge af deres nuværende eller tidligere udøvelse af selvstændig virksomhed. Ved selvstændig virksomhed forstås virksomhed, for hvilken aflønningen direkte afhænger af overskuddet (eller overskudspotentialet) af de producerede varer og tjenesteydelser (hvor eget forbrug betragtes som del af overskuddet). En selvstændig træffer beslutningerne vedrørende virksomhedens drift eller uddelegerer sådanne beslutninger, men forbliver ansvarlig for virksomhedens sundhed. (Ved »virksomhed« forstås her enkeltmandsvirksomhed). Aflønnes en person for deltagelse i hobbyaktiviteter, betragtes dette som et eksempel på selvstændig virksomhed.

Hvis de indsamlede eller sammenstillede indkomstdata hidrører fra et tidspunkt, som går forud for referenceperioden, foretages grundlæggende justeringer for at tilpasse dataene til indkomstreferenceperioden.

Indkomst ved selvstændig virksomhed kan opdeles i:

1)

bruttooverskud eller -tab i kontanter ved selvstændig virksomhed (inkl. royalties) (PY050G)

2)

værdi af varer produceret til eget forbrug (HY170G).

1.2.1.   Bruttooverskud eller -tab i kontanter ved selvstændig virksomhed (inkl. royalties) (PY050G)

Omfatter:

nettodriftsoverskud eller -tab for arbejdende ejere af eller partnere i et personligt foretagende med fradrag af renter af erhvervslån

royalties erhvervet i forbindelse med forfatterrettigheder, patentrettigheder mv., som ikke er medregnet i et personligt foretagendes overskud/tab

lejeindtægter fra udlejning af erhvervsbygninger, køretøjer, udstyr mv., som ikke er medregnet i et personligt foretagendes overskud/tab efter fradrag af tilhørende omkostninger, f.eks. renter af optagne lån, reparationer og vedligeholdelse samt forsikring.

Omfatter ikke:

bestyrelseshonorarer oppebåret af ejere af selskaber (henhører under »Arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge« (PY010G))

udbytte udbetalt af selskaber (henhører under »Renteindtægter, udbytte og gevinster af kapitalinvesteringer i personlige foretagender« (HY090G)

udbytte af kapital investeret i et personligt foretagende, hvori personen ikke arbejder (»sleeping partner«) (henhører under »Renteindtægter, udbytte og gevinster af kapitalinvesteringer i personlige foretagender« (HY090G))

lejeindtægter fra udlejning af jord og indtægter fra pensionærer eller lejere (henhører under »Indkomst fra udlejning af jord og fast ejendom« (HY040G))

lejeindtægter fra boliger, som ikke er medregnet i personlige foretagenders overskud/tab (henhører under »Indkomst fra udlejning af jord og fast ejendom« (HY040G)).

Indkomst ved selvstændig virksomhed beregnes som:

markedsmæssig produktion (bruttoomsætning, herunder værdien af varer produceret af virksomheden, men forbrugt af den selvstændige eller dennes husstand)

plus markedsværdien af varer og tjenesteydelser indkøbt til det personlige foretagende, men forbrugt af virksomhedsejeren og dennes husstand

plus formueindkomst fra finansielle eller andre aktiver, som tilhører foretagendet

minus forbrug i produktionen (råmaterialer, salgsomkostninger, distributionsomkostninger, vedligeholdelsesomkostninger, administrationsomkostninger mv.)

minus aflønning af arbejdstagere (lønninger og bidrag til sociale ordninger for ansatte)

minus produktions- og importskatter

minus udgifter til renter af erhvervslån

minus udgifter til leje af jord og andre ikke-producerede materielle aktiver, som virksomheden har lejet

minus forbrug af fast realkapital

plus subsidier.

Hvis den selvstændige eller virksomheden udarbejder årsregnskaber til skatteformål, beregnes bruttooverskuddet/-tabet i praksis som det nettodriftsoverskud/-tab, der figurerer i skatteregnskabet for den seneste 12-måneders periode før indkomstskat og lovpligtige bidrag til sociale sikringsordninger.

Foreligger der ikke årsregnskaber enten til skatteformål eller som virksomhedsregnskab, vil en alternativ fremgangsmåde til måling af indkomst ved selvstændig virksomhed være at opgøre de beløb eller værdien af de varer, som trækkes ud af virksomheden til egen anvendelse (til forbrug eller opsparing, herunder markedsværdien af varer, som virksomheden har produceret eller købt, men som anvendes til eget forbrug).

1.2.2.   Værdi af varer produceret til eget forbrug (HY170G)

Ved værdien af varer til eget forbrug forstås værdien af fødevarer og drikkevarer, som produceres og forbruges inden for samme husstand.

Værdien af varer produceret til eget forbrug beregnes som markedsværdien af de producerede varer med fradrag af produktionsomkostninger.

Værdien af fødevarer og drikkevarer medregnes, hvis de er en væsentlig indkomstkomponent på nationalt plan, eller hvis de udgør en væsentlig indkomstkomponent for bestemte grupper af husstande.

Denne værdi omfatter ikke:

værdien af husholdningstjenesteydelser

produktion med henblik på salg og den selvstændiges udtræk fra virksomheden (værdien heraf henhører under »Bruttooverskud eller -tab i kontanter ved selvstændig virksomhed« (inkl. royalties) (PY050G)).

1.3.   Formueindkomst

Ved formueindkomst forstås den indkomst med fradrag af påløbne udgifter, som ejeren af et finansielt aktiv eller et materielt, ikke-produceret aktiv (jord) modtager i indkomstreferenceperioden for at stille finansielle midler eller et materielt ikke-produceret aktiv til rådighed for en anden institutionel enhed.

Formueindkomst opdeles i:

1)

renteindtægter, udbytte og gevinster af kapitalinvesteringer i personlige foretagender (HY090G)

2)

Indkomst fra udlejning af jord og fast ejendom (HY040G)

3)

Pensionsydelser fra individuelle private ordninger (som ikke er omfattet af det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS)) (PY080).

1.3.1.   Renteindtægter, udbytte og gevinster af kapitalinvesteringer i personlige foretagender (HY090G)

Ved renteindtægter (ikke medregnet i et personligt foretagendes overskud/tab), udbytte og gevinster af kapitalinvesteringer i personlige foretagender forstås renteindtægter af aktiver som bankkonti, indlånsbeviser, obligationer mv., udbytte og gevinster af kapitalinvesteringer i personlige foretagender, hvor personer ikke arbejder, modtaget i indkomstreferenceperioden med fradrag af påløbne udgifter.

1.3.2.   Indkomst fra udlejning af jord og fast ejendom (HY040G)

Ved indkomst fra udlejning af jord og fast ejendom forstås indkomst modtaget i indkomstreferenceperioden ved udlejning af fast ejendom (f.eks. udlejning af en bolig (ikke medregnet i et personligt foretagendes overskud/tab), betalinger fra pensionærer eller lejere, udlejning af jord) med fradrag af omkostninger som renter af prioritetsgæld, mindre reparationer, vedligeholdelse, forsikring og andre omkostninger.

1.3.3.   Pensionsydelser fra individuelle private ordninger (som ikke er omfattet af ESSPROS) (PY080).

Ved regelmæssige pensionsydelser fra individuelle private ordninger (som ikke er omfattet af ESSPROS) forstås pensioner og livrenteydelser modtaget i indkomstreferenceperioden i form af renter eller udbytte fra individuelle private forsikringsordninger, dvs. officielt organiserede ordninger, hvor bidragene og deres omfang helt overlades til bidragyderen uafhængigt af dennes arbejdsgivere eller det offentlige.

Omfatter:

alderspension, efterladtepension, sygdomsydelser, invaliditetsydelser og arbejdsløshedsydelser i form af renter eller udbytte fra individuelle, private forsikringsordninger.

Omfatter ikke:

pensionsydelser fra obligatoriske offentlige ordninger

pensionsydelser fra obligatoriske arbejdsgiverbaserede ordninger.

1.4.   Modtagne løbende overførsler

1.4.1.   Sociale ydelser

Ved sociale ydelser (1) forstås løbende overførsler fra kollektivt organiserede ordninger eller uden for sådanne ordninger fra offentlige enheder og nonprofitinstitutioner rettet mod husstande til husstande i indkomstreferenceperioden (2) til dækning af de udgifter, som er forbundet med visse risici eller behov.

Sociale ydelser omfatter værdien af bidrag til sociale ordninger og indkomstskat af ydelserne, som modtageren skal betale til sociale sikringsordninger eller til skattemyndighederne.

For at en overførsel kan klassificeres som en social ydelse, skal et af følgende to kriterier være opfyldt:

ordningen skal være obligatorisk (i henhold til en lov, administrativ bestemmelse eller kollektiv overenskomst) for den pågældende gruppe

den skal være baseret på princippet om social solidaritet (dvs. hvis pensionen er forsikringsbaseret, er præmien og rettighederne ikke proportionale med de beskyttede personers individuelle udsættelse for risiko).

Sociale ydelser kan opdeles i:

1)

familie-/børneydelser (HY050G)

2)

boligydelser (HY070G)

3)

arbejdsløshedsunderstøttelse (PY090G)

4)

alderdomsydelser (PY100G)

5)

efterladteydelser (PY110G)

6)

sygdomsydelser (PY120G)

7)

invaliditetsydelser (PY130G)

8)

uddannelsesstøtte (PY140G)

9)

ydelser ved social udstødelse ikke andetsteds nævnt (HY060G).

Sociale ydelser klassificeres som indtægtsbestemte eller ikke-indtægtsbestemte ydelser og som bidragspligtige eller ikke- bidragspligtige ydelser.

Bidragspligtige ordninger er sociale sikringsordninger, der kræver, at de dækkede personer eller andre parter på deres vegne indbetaler bidrag for at sikre individuel ret til ydelser.

Ikke-bidragspligtige ordninger er sociale sikringsordninger, hvor retten til ydelser ikke er betinget af, at de dækkede personer eller andre parter på deres vegne har indbetalt bidrag.

Indtægtsbestemte sociale ydelser er sociale ydelser, som udtrykkeligt eller stiltiende beror på modtagerens indkomst eller formue, eller begge dele, der skal ligge under et bestemt niveau.

Ikke-indtægtsbestemte sociale ydelser er sociale ydelser, som ikke beror på modtagerens indkomst eller formue, eller begge dele, der skal ligge under et bestemt niveau.

Sociale ydelser omfatter ikke:

ydelser fra ordninger, hvortil modtageren udelukkende har foretaget frivillige indbetalinger uafhængigt af dennes arbejdsgiver eller det offentlige (henhører under »Pensionsydelser fra individuelle private ordninger (som ikke er omfattet af ESSPROS)« (PY080G)).

1.4.1.1.   Familie-/børneydelser (HY050G)

Ved familie-/børneydelser forstås:

ydelser i form af økonomisk støtte til husstande til forsørgelse af børn

ydelser i form af økonomisk støtte til personer, der forsørger andre slægtninge end deres børn.

Omfatter:

indkomsterstatningsydelse ved barsel: faste eller indkomstrelaterede betalinger, der yder en forælder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af fravær fra arbejdet i forbindelse med barsel i perioden før eller efter denne, eller begge dele, eller i forbindelse med adoption

fødselsgodtgørelse: ydelser, der normalt udbetales som et engangsbeløb eller i rater i forbindelse med barsel eller adoption

ydelse ved forældreorlov: ydelser udbetalt til enten moderen eller faderen ved afbrydelse af arbejde eller nedsat arbejdstid for at passe børn, normalt mindre børn

familieydelse eller børnetilskud: periodiske ydelser til en person i en husholdning med forsørgelsesberettigede børn for at bidrage til omkostningerne i forbindelse med deres opvækst

eller støtte udbetalt af det offentlige (statslig eller kommunal forvaltning), hvis ægtefællen af en eller anden grund ikke betaler underholdsbidrag eller børnebidrag. Det beløb, der udbetales af det offentlige, bør ikke registreres i variablerne HY080 og HY081

andre kontantydelser: ydelser betalt uafhængigt af familieydelser for at støtte husholdninger og hjælpe dem med afholdelse af særlige udgifter, som f.eks. omkostninger i forbindelse med specifikke behov i familier med enlige forældre eller familier med børn med handicap. Der kan være tale om periodiske ydelser eller engangsbeløb.

Omfatter ikke:

arbejdsgiveres betalinger til en ansat i stedet for løn gennem en socialsikringsordning, når den ansatte er uarbejdsdygtig på grund af barsel, når sådanne betalinger ikke tydeligt kan identificeres som sociale ydelser (henhører under »Arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge« (PY010G))

arbejdsgiveres betalinger til en ansat som supplement til barselsdagpenge fra en socialsikringsordning, når sådanne betalinger ikke tydeligt kan identificeres som sociale ydelser (henhører under »Arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge« (PY010G)).

1.4.1.2.   Boligydelser (HY070G)

Boligydelse omfatter støtte fra det offentlige for at hjælpe husstande med at klare boligudgifterne. Et væsentligt kriterium for tildeling af støtte er at bestemme, om ydelsen kræver en indtægtsvurdering.

Boligydelser omfatter:

huslejetilskud: en løbende behovsvurderet overførsel, som det offentlige midlertidigt eller i længere tid yder til lejere som hjælp til betaling af husleje

tilskud, der udbetales til ejere af egen bolig: en indtægtsbestemt overførsel, som det offentlige yder til ejere af egen bolig som hjælp til betaling af deres løbende boligudgifter: i praksis ofte hjælp til betaling af afdrag eller renter på prioritetsgæld, eller begge dele.

Omfatter ikke:

social boligpolitik baseret på skattesystemet (skattebegunstigelser)

alle kapitaloverførsler (især investeringstilskud).

1.4.1.3.   Arbejdsløshedsunderstøttelse (PY090G)

Ved arbejdsløshedsunderstøttelse forstås ydelser til hel eller delvis erstatning af indkomsttab som følge af tab af lønnet beskæftigelse; ydelser til sikring af et eksistensgrundlag eller en (bedre) indkomst for personer, der indtræder eller genindtræder på arbejdsmarkedet; ydelser til erstatning for indkomsttab som følge af delvis arbejdsløshed; ydelser til hel eller delvis erstatning for indkomsttab for ældre arbejdstagere, som ophører med lønnet beskæftigelse før den lovbestemte pensionsalder som følge af nedlæggelse af arbejdspladser af økonomiske grunde; ydelser, der bidrager til dækning af udgifterne til uddannelse eller videreuddannelse af arbejdssøgende; eller ydelser, der bidrager til at finansiere arbejdsløses udgifter i forbindelse med transport og flytning for at komme i beskæftigelse.

Omfatter:

fuld arbejdsløshedsunderstøttelse: ydelser til erstatning af indkomsttab i tilfælde, hvor en person er i stand til at arbejde og står til rådighed for arbejdsmarkedet, men ikke kan finde passende beskæftigelse, herunder også personer, der ikke tidligere har været i beskæftigelse

supplerende arbejdsløshedsunderstøttelse: ydelser til erstatning af løntab som følge af formelle ordninger til reduktion af antallet af arbejdstimer eller periodiske arbejdsperioder, eller begge dele, uanset årsagen hertil (lavkonjunktur, tekniske problemer, vejrforhold, ulykker osv.), og hvor der fortsat består et arbejdsgiver/arbejdstagerforhold

førtidspension tildelt ud fra arbejdsmarkedshensyn: periodiske ydelser til ældre arbejdstagere, som trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før den normale pensionsalder på grund af arbejdsløshed eller nedlæggelse af arbejdspladser, som skyldes økonomiske foranstaltninger som f.eks. omstrukturering af en industrisektor eller en virksomhed. Disse betalinger ophører normalt, når ydelsesmodtageren bliver berettiget til alderspension

erhvervsuddannelsesydelse: betalinger fra sociale kasser og fonde eller offentlige organer til målrettede grupper af personer i arbejdsstyrken, der deltager i erhvervsuddannelsesordninger for at forbedre deres muligheder for beskæftigelse

mobilitet og bosættelse: betalinger fra sociale kasser og fonde eller offentlige organer til arbejdsløse personer for at tilskynde dem til at flytte eller skifte erhverv for at søge eller få arbejde

fratrædelsesgodtgørelse (kompensation til arbejdstagere for et arbejdsforholds ophør, før de når den normale pensionsalder for det pågældende erhverv)

afskedigelsesgodtgørelse: engangsbeløb udbetalt til arbejdstagere, der uden selv at være skyld heri er blevet afskediget, fordi virksomheden ophører med eller neddrosler sine aktiviteter

andre kontantydelser: andre former for økonomisk hjælp, især betalinger til langtidsledige.

Omfatter ikke:

familieydelser for forsørgelsesberettigede børn (henhører under »Familie-/børneydelser« (HY050G)).

1.4.1.4.   Alderdomsydelser (PY100G)

Funktionen alderdom dækker social sikring mod risici i forbindelse med alderdom: indtægtstab, utilstrækkelig indkomst, manglende evne til selv at klare opgaverne i dagligdagen, reduceret deltagelse i det sociale liv osv.

Alderdomsydelser omfatter ydelser, der sikrer en erstatningsindkomst, når en ældre person trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, eller som sikrer en vis indkomst, når en ældre person når en nærmere bestemt alder.

Omfatter:

alderspension: periodiske ydelser med det formål at opretholde ydelsesmodtagerens indkomst, efter at denne er ophørt med indkomstgivende beskæftigelse ved den normale pensionsalder, eller at yde indkomststøtte til ældre

førtidspension: periodiske ydelser med det formål at opretholde ydelsesmodtagerens indkomst, efter at denne er ophørt med at arbejde før den normale pensionsalder, som defineret i den relevante ordning eller i referenceordningen. Førtidspensionering kan finde sted med eller uden nedsættelse af den normale pension

delpension: periodiske ydelser svarende til en del af den fulde alderspension, der udbetales til ældre arbejdstagere, der fortsat arbejder, men med et reduceret antal arbejdstimer, eller hvis indkomst fra erhvervsmæssig aktivitet falder til under et nærmere fastsat beløb

plejegodtgørelse: ydelse, der betales til ældre, som har behov for hyppig eller konstant bistand for at klare de ekstra udgifter til pleje, der er nødvendig for at hjælpe dem i alderdommen (bortset fra lægelig forsorg), når der ikke er tale om refusion af dokumenterede udgifter

kontante invaliditetsydelser, der udbetales efter opnåelse af den normale pensionsalder

engangsydelser, der udbetales ved opnåelse af den normale pensionsalder

andre kontantydelser: periodiske ydelser eller engangsbeløb, der udbetales ved pensionering eller i forbindelse med alderdom, som f.eks. engangsbeløb til personer, som ikke fuldt ud opfylder betingelserne for at modtage periodiske alderdomsydelser, eller som har været med i en ordning, der kun omfatter udbetaling af engangsbeløb ved pensionering.

Alderdomsydelser omfatter ikke:

familietilskud for forsørgelsesberettigede børn (henhører under »Familie-/børneydelser« (HY050G))

førtidspensionering af arbejdsmarkedshensyn eller nedsat erhvervsevne (henhører under »Arbejdsløshedsunderstøttelse« (PY090G) og »Invaliditetsydelser« (PY130G))

ydelse, der betales til ældre, som har behov for hyppig eller konstant bistand for at klare de ekstra udgifter til forsorg, når der er tale om refusion af dokumenterede udgifter.

1.4.1.5.   Efterladteydelser (PY110G)

Efterladteydelser er ydelser, der sikrer personer under pensionsalderen en midlertidig eller permanent indkomst, hvis de har mistet en ægtefælle eller en af de nærmeste pårørende, almindeligvis hvis denne var hovedforsørgeren.

Ydelsesberettigede efterladte kan være den dødes ægtefælle eller tidligere ægtefælle eller hans eller hendes børn, børnebørn, forældre eller andre slægtninge. I nogle tilfælde kan ydelsen også betales til en person, der ikke tilhører familien.

En efterladteydelse tildeles normalt på grundlag af en afledt rettighed, dvs. en rettighed, der oprindeligt tilhørte en anden person, hvis dødsfald er en betingelse for tildeling af ydelsen.

Efterladteydelser omfatter:

efterladtepension: periodiske ydelser, som selv efter opnåelse af den normale pensionsalder udbetales til personer, der er blevet ydelsesberettigede som følge af deres forhold til en afdød, som var sikret under ordningen (enker, enkemænd, forældreløse børn og lignende)

ydelse ved dødsfald: engangsbeløb udbetalt til en person, der er blevet ydelsesberettiget som følge af sit forhold til en afdød (enker, enkemænd, forældreløse børn og lignende)

andre kontantydelser: andre periodiske ydelser eller engangsbeløb, som tildeles i henhold til en efterladt persons afledte rettigheder.

Omfatter ikke:

familietilskud for forsørgelsesberettigede børn (henhører under »Familie-/børneydelser« (HY050G))

begravelseshjælp

arbejdsgiveres betalinger til andre ydelsesberettigede personer som supplement til efterladteydelser, når sådanne betalinger ikke tydeligt kan identificeres som sociale ydelser (henhører under »Arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge« (PY010G)).

1.4.1.6.   Sygdomsydelser (PY120G)

Sygdomsydelser er kontante ydelser til fuld eller delvis erstatning for tabt arbejdsfortjeneste under midlertidig uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst.

Sygdomsydelser omfatter:

løn under sygdom: fast beløb eller indkomstafhængige betalinger, der skal yde den sikrede fuld eller delvis erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med midlertidig uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. Disse ydelser kan betales af selvstændige socialsikringsordninger, men de kan også ydes af arbejdsgiveren i form af fortsat lønudbetaling under sygdom

betalt fravær i tilfælde af mindreårigt barns sygdom eller tilskadekomst

andre kontantydelser: forskellige betalinger til sikrede i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst.

Omfatter ikke:

kontante ydelser til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste under midlertidig uarbejdsdygtighed som følge af graviditet (henhører under »Familie-/børneydelser« (HY050G))

kontante ydelser til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste under midlertidig uarbejdsdygtighed som følge af invaliditet (henhører under »Invaliditetsydelser« (PY130G))

arbejdsgiveres betalinger til en ansat i stedet for løn gennem en socialsikringsordning, når arbejdstageren ikke er i stand til at arbejde som følge af sygdom, når sådanne betalinger ikke tydeligt kan identificeres som sociale ydelser (henhører under »Arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge« (PY010G))

arbejdsgiveres betalinger til en ansat som supplement til sygedagpenge fra en socialsikringsordning, når sådanne betalinger ikke tydeligt kan identificeres som sociale ydelser (henhører under »Arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge« (PY010G)).

1.4.1.7.   Invaliditetsydelser (PY130G)

Ydelser, der sikrer en indkomst for personer under den normale pensionsalder i referenceordningen, hvis erhvervs- og indtjeningsevne som følge af et fysisk eller psykisk handicap ligger under et bestemt minimumsniveau fastsat i lovgivningen.

Invaliditet er manglende eller begrænset evne til at deltage i økonomisk aktivitet eller leve et normalt liv på grund af en fysisk eller psykisk svækkelse, der forventes at være permanent eller vedvare ud over en fastsat minimumsperiode.

Invaliditetsydelser omfatter:

invalidepension: regelmæssige betalinger, der skal opretholde eller bidrage til indkomsten for personer under den normale pensionsalder, hvis erhvervs- og indtjeningsevne som følge af et fysisk eller psykisk handicap ligger under et bestemt minimumsniveau fastsat i lovgivningen

førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne: regelmæssige betalinger til ældre arbejdstagere, før de når den normale pensionsalder, som følge af nedsat erhvervsevne. Disse betalinger ophører normalt, når ydelsesmodtageren bliver berettiget til at modtage alderspension

plejegodtgørelse: ydelse udbetalt til personer med handicap under den normale pensionsalder, som har behov for hyppig eller konstant bistand for at klare de ekstra udgifter til forsorg (undtagen lægebehandling). Der må ikke være tale om refusion af dokumenterede udgifter

økonomisk integrering af personer med handicap: ydelse udbetalt til personer med handicap, når de udfører arbejde specielt tilpasset deres forhold, normalt på et beskyttet værksted, eller når de deltager i erhvervsuddannelse

selvstændige invaliditetsydelser til børn med handicap uanset forsørgerforhold

andre kontantydelser: periodiske ydelser og engangsbeløb, der ikke falder ind under ovenstående rubrikker, som f.eks. lejlighedsvis indkomststøtte.

Invaliditetsydelser omfatter ikke:

ydelser til fuld eller delvis erstatning for tabt arbejdsfortjeneste under midlertidig uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller tilskadekomst (henhører under »Sygdomsydelser« (PY120G))

familieydelser, der udbetales til modtagere af invaliditetsydelser (henhører under »Familie-/børneydelser« (HY050G))

ydelser, der udbetales til efterladte forsørgelsesberettigede efter personer med handicap som f.eks. pensioner (henhører under »Efterladteydelser« (PY110G))

ydelser, som er refusion af dokumenterede udgifter

kontante invaliditetsydelser udbetalt efter opnåelse af den normale pensionsalder (henhører under »Alderdomsydelser« (PY100G))

arbejdsgiveres betalinger til en ansat eller tidligere ansat i stedet for løn gennem en socialsikringsordning, når den pågældende ansatte eller tidligere ansatte er uarbejdsdygtig som følge af invaliditet, hvis sådanne betalinger ikke tydeligt kan identificeres som sociale ydelser (henhører under »Arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge« (PY010G))

arbejdsgiveres betalinger til en ansat som supplement til invaliditetsydelser fra en socialsikringsordning, når sådanne betalinger ikke tydeligt kan identificeres som sociale ydelser (henhører under »Arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge« (PY010G)).

1.4.1.8.   Uddannelsesstøtte (PY140G)

Uddannelsesstøtte omfatter legater, stipendier og andre ydelser til uddannelsesformål til studerende.

1.4.1.9.   Ydelser ved social udstødelse ikke andetsteds nævnt (HY060G)

Sociale ydelser under funktionen »social udstødelse ikke andetsteds nævnt« omfatter ydelser til »socialt udstødte« eller »personer, der risikerer social udstødelse«. Den generelle målgruppe omfatter subsistensløse, indvandrere, flygtninge, narkotika- og alkoholmisbrugere og voldsofre.

Omfatter:

indkomststøtte: periodiske ydelser til personer med utilstrækkelige ressourcer. Betingelserne for at være berettiget til disse ydelser kan vedrøre ikke blot personlige ressourcer men også nationalitet, bopæl, alder, rådighed for arbejdsmarkedet og familiemæssig status. Ydelserne kan være af begrænset eller ubegrænset varighed, de kan udbetales til en enkeltperson eller til familien, og de kan ydes af den statslige eller den kommunale forvaltning og service

andre kontantydelser: støtte til subsistensløse og andre udsatte personer for at afbøde fattigdom og yde støtte i vanskelige situationer. Disse ydelser kan betales af private nonprofitorganisationer.

1.4.2.   Modtagne regelmæssige kontante overførsler mellem husstande

Modtagne regelmæssige kontante overførsler mellem husstande er regelmæssige pengebeløb, som er modtaget fra andre husstande eller personer i indkomstreferenceperioden.

»Regelmæssig« indebærer ikke nogen præcis tidsplan og kræver ikke stor hyppighed. Det kan svare til én af to forskellige tidsskalaer:

der kan være tale om et årligt beløb, der modtages hvert år eller over flere år

alternativt kan der være tale om periodiske (f.eks. månedlige) indtægter over en kort periode, der er indlejret i indkomstreferenceperioden (f.eks. seks måneder).

1.4.2.1   Modtagne regelmæssige kontante overførsler mellem husstande (HY080G)

Modtagne regelmæssige kontante overførsler mellem husstande er modtagne regelmæssige betalinger, også selv om det kun er én gang om året, som er til rådighed til finansiering af (regelmæssige) udgifter til forbrug.

Omfatter:

lovpligtige underholdsbidrag og børnebidrag

frivillige underholdsbidrag og børnebidrag, som modtages regelmæssigt

regelmæssige kontante bidrag fra personer, som ikke tilhører husstanden

regelmæssige kontante bidrag fra husstande i udlandet.

Omfatter ikke:

gratis eller subventioneret bolig, som en anden husstand stiller til rådighed (henhører under begrebet »Beregnet lejeværdi«)

arv og andre kapitaloverførsler, dvs. overførsler modtaget fra andre husstande, som husstanden ikke anser for at være fuldt til rådighed til forbrug i indkomstreferenceperioden

gaver og andre store, enkeltstående og uventede pengestrømme, såsom faste beløb til køb af en bil, et hus eller lignende, eller som gemmes til langsigtet forbrug (mere end ét år frem)

underholdsbidrag eller støtte udbetalt af det offentlige (statslig eller kommunal forvaltning og service), hvis ægtefællen af en eller anden grund ikke betaler underholdsbidrag/børnebidrag. Det beløb, der udbetales af det offentlige, skal registreres under familieydelser (variabel HY050).

1.4.2.2   Modtagne underholdsbidrag (HY081G)

Omfatter:

lovpligtige underholdsbidrag og børnebidrag

frivillige underholdsbidrag og børnebidrag, som modtages regelmæssigt.

Underholdsbidrag er indtægter for børn og/eller tidligere ægtefælle, der kan komme fra samme land eller fra et andet land.

Omfatter ikke:

regelmæssige kontante bidrag (bortset fra underholdsbidrag) fra personer, som ikke tilhører husstanden

regelmæssig kontante bidrag (bortset fra underholdsbidrag) fra husstande i udlandet

gratis eller subventioneret bolig, som en anden husstand stiller til rådighed (henhører under begrebet »Beregnet lejeværdi«)

arv og andre kapitaloverførsler, dvs. overførsler modtaget fra andre husstande, som husstanden ikke anser for at være fuldt til rådighed til forbrug i indkomstreferenceperioden

gaver og andre store, enkeltstående og uventede pengestrømme, såsom faste beløb til køb af en bil eller et hus, eller som gemmes til langsigtet forbrug (mere end ét år frem)

underholdsbidrag eller støtte udbetalt af det offentlige (statslig eller kommunal forvaltning og service), hvis ægtefællen af en eller anden grund ikke betaler underholdsbidrag/børnebidrag. Det beløb, der udbetales af det offentlige, skal registreres under familieydelser (variabel HY050).

1.5.   Anden modtagen indkomst

1.5.1.   Indkomst oppebåret af personer under 16 år (HY110G)

Indkomst oppebåret af personer under 16 år er bruttoindkomst, som alle husstandsmedlemmer under 16 år har oppebåret i indkomstreferenceperioden.

Omfatter ikke:

overførsler mellem husstandsmedlemmer

indkomst oppebåret på husstandsniveau (dvs. variablerne HY040G, HY050G, HY060G, HY070G, HY080G og HY090G).

1.6.   Renteudgifter

1.6.1.   Renter af prioritetsgæld (HY100G)

Renter af prioritetsgæld er de samlede bruttorenter (før eventuelle skattefradrag), der betales af prioritetsgæld i husstandens primære bolig i indkomstreferenceperioden.

Omfatter ikke:

andre betalinger i forbindelse med pant i fast ejendom — renter eller afdrag — som foretages samtidig som f.eks. terminsforsikring eller boligforsikring

betalinger i forbindelse med lån, der er optaget i boligen til finansiering af boligudgifter (f.eks. reparationer, renovering eller vedligeholdelse) eller til andre formål

tilbagebetaling af hovedstolen.

1.7.   Betalte løbende overførsler

Betalte løbende overførsler opdeles i:

1)

indkomstskat og bidrag til sociale ordninger (HY140G)

2)

løbende formueskatter (HY120G)

3)

arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger (PY030G)

4)

betalte regelmæssige kontante overførsler mellem husstande (HY130G).

1.7.1.   Indkomstskat og bidrag til sociale ordninger (HY140G)

Indkomstskatter er skatter af indkomst, udbytte og kapitalgevinster. De pålignes de faktiske eller skønnede indkomster, som oppebæres af enkeltpersoner, husstande eller beskatningsenheder. De omfatter skatter af formue, jord eller fast ejendom, hvis besiddelsen heraf anvendes som grundlag for vurdering af ejernes indkomst. Der bør også tages hensyn til skatter, der vedrører pensioner fra individuelle private ordninger (som ikke er omfattet af ESSPROS).

Indkomstskat omfatter:

skatter af personlige indkomster, husholdningers eller beskatningsenheders indkomster (arbejdsindkomst, formuebesiddelse, virksomhedsdrift, pensioner mv.), herunder skatter, som fratrækkes af arbejdsgiverne (kildeskat). Hertil hører også indkomstskat for ejere af personlige foretagender, som er betalt i indkomstreferenceperioden

refusion af skat, som er modtaget i indkomstreferenceperioden, og som vedrører indbetalt skat af indkomst oppebåret i indkomstreferenceperioden eller i tidligere år. Dette beløb vil blive betragtet som en nedsættelse af indbetalt skat

renter af skatterestancer og skattebøder, som er betalt i indkomstreferenceperioden.

Som en undtagelse kan medlemsstater, der anvender data fra registre, og andre medlemsstater, for hvilke dette er den mest hensigtsmæssige tilgang, indberette skatter af »modtagen indkomst« i indkomstreferenceåret, hvis det kun marginalt påvirker sammenligneligheden.

Indkomstskat omfatter ikke:

afgifter for jagt- og fisketegn og skydetilladelse.

Bidrag til sociale ordninger er bidrag, som arbejdstagere, selvstændige, arbejdsløse, pensionister og i givet fald andre personer har betalt til obligatoriske offentlige eller arbejdsgiverbaserede socialsikringsordninger (pension, sygesikring mv.) i indkomstreferenceperioden.

1.7.2.   Løbende formueskatter (HY120G)

Løbende formueskatter er skatter, som betales med regelmæssige mellemrum for ejendomsretten eller brugsretten til jord og bygninger samt løbende skatter på nettoformue og andre aktiver (smykker og andre ydre tegn på rigdom). De løbende formueskatter, som skal indberettes, er de skatter, der er betalt i indkomstreferenceperioden.

Løbende formueskatter omfatter:

løbende ejendomsskatter af husstandens primære bolig

løbende ejendomsskatter af andre ejendomme

renter af skatterestancer og skattebøder, som er betalt i indkomstreferenceperioden

ejendomsskatter, som lejere har betalt direkte til skattevæsenet.

Løbende formueskatter omfatter ikke:

afgifter, som opkræves lejlighedsvis som f.eks. arve- og gaveafgifter

skatter af formue, jord eller fast ejendom, når besiddelsen heraf anvendes som grundlag for vurdering af ejernes indkomst (henhører under »Indkomstskat og bidrag til sociale ordninger« (HY140G))

skatter på jord, bygninger eller andre aktiver, der ejes eller lejes af foretagender og anvendes i produktionen (sådanne skatter betragtes som produktionsskatter og fratrækkes den markedsmæssige produktion af selvstændig virksomhed for at beregne komponenten »Bruttooverskud eller -tab i kontanter ved selvstændig virksomhed (inkl. royalties)« (PY050G)).

1.7.3.   Løbende ejendomsskatter af husstandens primære bolig (HY121G)

Dette udtryk henviser til skatter, der med regelmæssige mellemrum betales af ejerne af boligen for ejendomsretten eller brugsretten til jord og bygninger på det sted, hvor boligen er beliggende. De løbende skatter, som skal indberettes, er de skatter, der er betalt i indkomstreferenceperioden.

1.7.4.   Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger (PY030G)

Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger er defineret under arbejdstageres indkomst.

1.7.5.   Betalte regelmæssige kontante overførsler mellem husstande

Dette udtryk henviser til regelmæssige pengebeløb, der er udbetalt til andre husstande i indkomstreferenceperioden.

»Regelmæssig« henviser ikke til nogen præcis tidsplan og kræver ikke stor hyppighed. Det kan svare til to forskellige tidsskalaer:

der kan være tale om et årligt beløb, der modtages hvert år eller over flere år

eller der kan være tale om periodiske (f.eks. månedlige) indtægter over en kort periode, der er indlejret i indkomstreferenceperioden (f.eks. seks måneder).

1.7.5.1   Betalte regelmæssige kontante overførsler mellem husstande (HY130G)

Dette udtryk henviser til regelmæssige pengebeløb, der er udbetalt til andre husstande i indkomstreferenceperioden. De bør henvise til regelmæssige betalinger, også selv om det kun er én gang om året, som foretages ud af indkomsten.

Betalte regelmæssige kontante overførsler mellem husstande omfatter:

lovpligtige underholdsbidrag og børnebidrag

frivillige underholdsbidrag og børnebidrag, som betales regelmæssigt

regelmæssige kontante bidrag til personer, som ikke tilhører husstanden

regelmæssige kontante bidrag til husstande i udlandet.

Udtrykket omfatter ikke kapitaloverførsler og opsparede midler.

1.7.5.2   Betalte underholdsbidrag (HY131G)

Underholdsbidrag er bidrag for børn og/eller tidligere ægtefælle, i det samme land eller et andet land.

Underholdsbidrag omfatter:

lovpligtige underholdsbidrag og børnebidrag

frivillige underholdsbidrag og børnebidrag, som betales regelmæssigt

Underholdsbidrag omfatter ikke:

regelmæssige kontante bidrag (bortset fra underholdsbidrag) til personer, som ikke tilhører husstanden

regelmæssig kontante bidrag (bortset fra underholdsbidrag) til husstande i udlandet

kapitaloverførsler og opsparede midler.

2.   NETTOINDKOMSTKOMPONENTER

Nettoindkomstkomponenterne er afledt af de tilsvarende bruttoindkomstkomponenter efter fradrag af kildeskat og bidrag til sociale ordninger.

Nettokomponenterne kan tilvejebringes:

1)

med fradrag af kildeskat og bidrag til sociale ordninger

2)

med fradrag af kildeskat

3)

med fradrag af bidrag til sociale ordninger.

3.   HUSSTANDENS SAMLEDE BRUTTOINDKOMST OG DISPONIBLE INDKOMST

3.1.   Husstandens samlede bruttoindkomst (HY010) beregnes således:

Summen af alle husstandsmedlemmers personlige bruttoindkomstkomponenter (arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge (PY010G); firmabil (PY021G), bruttooverskud eller -tab i kontanter ved selvstændig virksomhed (inkl. royalties) (PY050G); pensionsydelser fra individuelle private ordninger (som ikke er omfattet af ESSPROS) (PY080G), arbejdsløshedsunderstøttelse (PY090G); alderdomsydelser (PY100G); efterladteydelser (PY110G); sygdomsydelser (PY120G); invaliditetsydelser (PY130G) og uddannelsesstøtte (PY140G) plus bruttoindkomstkomponenter på husstandsplan (indkomst fra udlejning af jord og fast ejendom (HY040G); familie-/børneydelser (HY050G); ydelser ved social udstødelse ikke andetsteds nævnt (HY060G); boligydelser (HY070G); modtagne regelmæssige kontante overførsler mellem husstande (HY080G); renteindtægter, udbytte og gevinster af kapitalinvesteringer i personlige foretagender (HY090G) og indkomst oppebåret af personer under 16 år (HY110G)).

3.2.   Husstandens samlede disponible indkomst (HY020) beregnes således:

Summen af alle husstandsmedlemmers personlige bruttoindkomstkomponenter (arbejdstageres bruttoindkomst i kontanter eller kvasipenge (PY010G); firmabil (PY021G); bruttooverskud eller -tab i kontanter ved selvstændig virksomhed (inkl. royalties) (PY050G); pensionsydelser fra individuelle private ordninger (som ikke er omfattet af ESSPROS) (PY080G), arbejdsløshedsunderstøttelse (PY090G); alderdomsydelser (PY100G); efterladteydelser (PY110G); sygdomsydelser (PY120G); invaliditetsydelser (PY130G) og uddannelsesstøtte (PY140G)) plus bruttoindkomstkomponenter på husstandsplan (indkomst fra udlejning af jord og fast ejendom (HY040G); familie-/børneydelser (HY050G); ydelser ved social udstødelse ikke andetsteds nævnt (HY060G); boligydelser (HY070G); modtagne regelmæssige kontante overførsler mellem husstande (HY080G); renteindtægter, udbytte og gevinster af kapitalinvesteringer i personlige foretagender (HY090G) og indkomst oppebåret af personer under 16 år (HY110G)) minus løbende formueskatter (HY120G); betalte regelmæssige kontante overførsler mellem husstande (HY130G) og indkomstskat og bidrag til sociale ordninger (HY140G)).

Det betyder: HY020 = HY010 — HY120G — HY130G — HY140G.

Variablen HY140G omfatter regulering af for meget/lidt betalt skat, kildeskat og bidrag til sociale ordninger (hvis relevant).

3.3.   Husstandens samlede disponible indkomst før sociale overførsler ekskl. alderdoms- og efterladteydelser (HY022) beregnes således:

Den samlede disponible indkomst (HY020) minus de samlede nettooverførsler plus alderdomsydelser (PY100N) og efterladteydelser (PY110N) (dvs. den samlede disponible indkomst (HY020) minus arbejdsløshedsunderstøttelse (PY090N); sygdomsydelser (PY120N); invaliditetsydelser (PY130N); uddannelsesstøtte (PY140N); familie-/børneydelser (HY050N); ydelser ved social udstødelse ikke andetsteds nævnt (HY060N) og boligydelser (HY070N)).

3.4.   Husstandens samlede disponible indkomst før sociale overførsler inkl. alderdoms- og efterladteydelser (HY023) beregnes således:

Den samlede disponible indkomst (HY020) minus de samlede nettooverførsler (arbejdsløshedsunderstøttelse (PY090N); alderdomsydelser (PY100N); efterladteydelser (PY110N); sygdomsydelser (PY120N); invaliditetsydelser (PY130N); uddannelsesstøtte (PY140N); familie-/børneydelser (HY050N); ydelser ved social udstødelse ikke andetsteds nævnt (HY060N) og boligydelser (HY070N)).

3.5.   Den ækvivalerede disponible indkomst defineres som:

Husstandens samlede disponible indkomst divideret med husstandens »ækvivalente størrelse«.

3.6.   Ækvivalent størrelse

Henviser til OECD's ændrede ækvivalensskala (som tildeler en vægt på 1,0 for den første voksne, 0,5 for andre personer på 14 år eller derover, som bor i husstanden, og 0,3 for hvert barn under 14 år).

4.   ANDRE ELEMENTER, DER IKKE BETRAGTES SOM EN DEL AF INDKOMSTEN

4.1.   Bidrag til individuelle private pensionsordninger (PY035G)

Bidrag, som i indkomstreferenceperioden er betalt til individuelle private pensionsordninger, vedrører pensionsforsikringer, som de enkelte husstande på eget initiativ og til egen fordel har tegnet uafhængigt af deres arbejdsgivere eller det offentlige og uden for sociale sikringsordninger.

Disse bidrag udgør modydelsen til pensionsydelser fra individuelle private ordninger (som ikke er omfattet af ESSPROS) (PY080G).

Udtrykket omfatter bidrag til individuelle pensionsordninger omfattende alderdoms-, efterladte-, sygdoms-, invaliditets- og arbejdsløshedsydelser.


(1)  De sociale ydelser, som er omfattet af EU-SILC, er med undtagelse af boligydelser begrænset til kontante ydelser.

(2)  For at få et mere præcist billede af husstandens forhold behandles engangsydelser, som er modtaget i indkomstreferenceperioden, efter Eurostats tekniske anbefalinger. På samme måde kan udbetalinger af engangsydelser, som er modtaget før indkomstreferenceperioden, medregnes og imputeres efter Eurostats anbefalinger.


BILAG II

Variablernes tekniske karakteristika

Variabelidentifikator

Variabel

Modalitetskode

Modalitetslabel

Indsamlingsenhed

Indsamlingsmetode

Referenceperiode

OPLYSNINGER OM DATAINDSAMLING

DB010

Undersøgelsesår

År

Undersøgelsesår

Husstand

Ramme

Aktuel

DB020

Bopælsland

SCL GEO-kode

Bopælsland

Husstand

Ramme

Konstant

DB040

Bopælsregion

NUTS (to cifre)

Region (to cifre)

Husstand

Ramme, register eller interviewer

Aktuel

DB040_F

Bopælsregion

(flag)

1

Udfyldt i henhold til NUTS

 

 

 

-1

Mangler

DB050

Stratum

1–99999

Stratumidentifikator

Husstand

Ramme, register eller stikprøveplan

Efter valg

DB050_F

Stratum

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

2

Selvrepræsenterende PSU

3

»Kollapset« stratum på grund af en enkelt PSU (kun for husstande, der er udvalgt i det pågældende stratum med den enkelte PSU)

-2

Ikke relevant (ingen stratifikation)

DB060

Primær stikprøveenhed (PSU)

1–99999

Identifikator af primære stikprøveenheder

Husstand

Ramme, register eller stikprøveplan

Efter valg

DB060_F

Primær stikprøveenhed (PSU)

(flag)

1

Rotation gennemføres på PSU-niveau (PSU roterer ind i og ud af stikprøven)

 

 

 

2

Rotation gennemføres på SSU-niveau eller husstandsniveau (PSU forbliver i stikprøven i hele EU-SILC's varighed)

-2

Ikke relevant (hverken et første eller andet trin i stikprøveudvælgelsen)

DB062

Sekundær stikprøveenhed (SSU)

1–99999

Identifikator af sekundære stikprøveenheder

Husstand

Ramme, register eller stikprøveplan

Efter valg

DB062_F

Sekundær stikprøveenhed (SSU)

(flag)

1

Rotation gennemføres på PSU-niveau (PSU roterer ind i og ud af stikprøven)

 

 

 

2

Rotation gennemføres på SSU-niveau eller husstandsniveau (PSU forbliver i stikprøven i hele EU-SILC's varighed)

-2

Ikke relevant (hverken et første eller andet trin i stikprøveudvælgelsen)

DB070

Rækkefølge ved udtagning af PSU

1–99999

Rækkefølge ved udtagning af PSU

Husstand

Ramme, register eller stikprøveplan

Efter valg

DB070_F

Rækkefølge ved udtagning af PSU

(flag)

11

Rækkefølgen i stikprøvegrundlaget fastsættes for alle EU-SILC-undersøgelsesår, og PSU'er udvælges med samme sandsynlighed (inden for eksplicitte strata).

 

 

 

12

Rækkefølgen i stikprøvegrundlaget fastsættes for alle EU-SILC-undersøgelsesår, og PSU'er udvælges ikke med samme sandsynlighed (inden for eksplicitte strata).

21

Rækkefølgen i stikprøvegrundlaget kan ændre sig over tid, og PSU'er udvælges med samme sandsynlighed (inden for eksplicitte strata).

22

Rækkefølgen i stikprøvegrundlaget kan ændre sig over tid, og PSU'er udvælges ikke med samme sandsynlighed (inden for eksplicitte strata).

-2

Ikke relevant (ingen systematisk udvælgelse)

DB075

Rotationsgruppe

1-9

Rotationsgruppe

Husstand

Afledt

Konstant

DB075_F

Rotationsgruppe

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-2

Ikke relevant (rotationsstikprøveplan ikke anvendt)

DB076

Interviewrunde

1-9

Interviewrunde

Husstand

Afledt

Aktuel

DB076_F

Interviewrunde

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

DB110

Husstandsstatus

1

Husstand fra tidligere runde: Samme adresse som sidste interview

Husstand

Interviewer

Aktuel

2

Husstand fra tidligere runde: Hele husstanden flyttede til en privat husstand inden for landets grænser

3

Husstanden ikke længere omfattet af undersøgelsen: Hele husstanden flyttede til en kollektiv husstand eller institution inden for landets grænser

4

Husstanden ikke længere omfattet af undersøgelsen: Husstanden flyttede til udlandet

5

Husstanden ikke længere omfattet af undersøgelsen: Hele husstanden afgik ved døden

6

Husstanden ikke længere omfattet af undersøgelsen: Husstanden har ikke nogen stikprøveperson

7

Adresse ikke kontaktet: Adgang til husstanden ikke mulig (på grund af f.eks. klimatiske forhold)

8

Ny husstand i denne runde: Opsplittet husstand

9

Ny husstand i denne runde: Ny adresse tildelt stikprøven i denne runde eller første runde

10

Husstandssammenlægning

11

Adresse ikke kontaktet: Mistet husstand (ingen oplysninger om, hvad der er sket med husstanden)

DB110_F

Husstandsstatus

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

DB120

Kontaktet adresse

11

Adresse/telefon kontaktet

Husstand

Interviewer

Aktuel

21

Adresse/telefon ikke kontaktet: ikke lokaliseret/ikke fundet

22

Adresse/telefon ikke kontaktet: adgang ikke mulig

23

Adresse/telefon ikke kontaktet: findes ikke/ikke bopælsadresse eller privat adresse/ikke beboet/ikke hovedbopæl

DB120_F

Kontaktet adresse

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-2

Ikke relevant (DB110 ikke lig med 2, 8 eller 9)

DB130

Resultat af husstandsspørgeskemaet

11

Husstandsspørgeskemaet udfyldt

Husstand

Interviewer

Aktuel

21

Medvirken afvist

22

Hele husstanden midlertidigt borte så længe feltarbejdet varede

23

Husstand ikke i stand til at svare (sygdom eller anden hindring...)

24

Anden grund

DB130_F

Resultat af husstandsspørgeskemaet

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (DB120 ikke lig med 11 og DB110 ikke lig med 1)

DB135

Husstandens accept af interview

1

Interview accepteret til database

Husstand

Afledt

Aktuel

2

Interview afvist

DB135_F

Husstandens accept af interview

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (DB130 ikke lig med 11)

RB010

Undersøgelsesår

År

Undersøgelsesår

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder) og tidligere husstandsmedlemmer

Ramme

Aktuel

RB020

Bopælsland

SCL GEO-kode

Bopælsland

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder) og tidligere husstandsmedlemmer

Ramme

Konstant

HB010

Undersøgelsesår

År

Undersøgelsesår

Husstand

Ramme

Aktuel

HB020

Bopælsland

SCL GEO-kode

Bopælsland

Husstand

Ramme

Konstant

HB040

Dag, husstandsinterviewet fandt sted

1-31

Dag, husstandsinterviewet fandt sted

Husstand

Interviewer

Aktuel

HB040_F

Dag, husstandsinterviewet fandt sted

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

HB050

Måned, husstandsinterviewet fandt sted

1-12

Måned, husstandsinterviewet fandt sted

Husstand

Interviewer

Aktuel

HB050_F

Måned, husstandsinterviewet fandt sted

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

HB060

År, husstandsinterviewet fandt sted

År

År, husstandsinterviewet fandt sted

Husstand

Interviewer

Aktuel

HB060_F

År, husstandsinterviewet fandt sted

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

HB100

Antal minutter brugt til at udfylde husstandsspørgeskemaet

1-90

Antal minutter brugt til at udfylde husstandsspørgeskemaet

Husstand

Interviewer

Aktuel

HB100_F

Antal minutter brugt til at udfylde husstandsspørgeskemaet

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

PB010

Undersøgelsesår

År

Undersøgelsesår

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Ramme

Aktuel

PB020

Bopælsland

SCL GEO-kode

Bopælsland

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Ramme

Konstant

PB090

Dag, det personlige interview fandt sted

1-31

Dag, det personlige interview fandt sted

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Interviewer

Aktuel

PB090_F

Dag, det personlige interview fandt sted

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PB100

Måned, det personlige interview fandt sted

1-12

Måned, det personlige interview fandt sted

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Interviewer

Aktuel

PB100_F

Måned, det personlige interview fandt sted

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PB110

År, det personlige interview fandt sted

År

År, det personlige interview fandt sted

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Interviewer

Aktuel

PB110_F

År, det personlige interview fandt sted

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PB120

Antal minutter brugt til at udfylde det personlige spørgeskema

1-90

Antal minutter brugt til at udfylde det personlige spørgeskema

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Interviewer

Aktuel

PB120_F

Antal minutter brugt til at udfylde det personlige spørgeskema

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (registeroplysninger)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

DENTIFIKATION

DB030

Husstands-ID

ID-nummer

Husstands-ID

Husstand

Ramme eller interviewer

Aktuel

RB030

Person-ID

ID-nummer

Person-ID

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder) og tidligere husstandsmedlemmer

Ramme eller interviewer

Konstant

RB032

Løbenummer for personen i husstanden

Nummer

Løbenummer for personen i husstanden

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Ramme eller interviewer

Aktuel

RB032_F

Løbenummer for personen i husstanden

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-2

Ikke relevant (husstand bestående af kun én person)

RB040

Nuværende husstandsidentifikation (ID)

ID-nummer

Nuværende husstandsidentifikation (ID)

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder) og tidligere husstandsmedlemmer

Ramme eller interviewer

Aktuel

RB100

Stikprøveperson eller sambo

1

Stikprøveperson

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Ramme eller interviewer

Konstant

2

Sambo

RB100_F

Stikprøveperson eller sambo

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

HB030

Husstands-ID

ID-nummer

Husstands-ID

Husstand

Ramme, register eller interviewer

Aktuel

HB070

Person-ID for den person, som besvarede husstandsspørgeskemaet

ID-nummer

Person-ID for den person, som besvarede husstandsspørgeskemaet

Husstand

Interviewer

Aktuel

HB070_F

Person-ID for den person, som besvarede husstandsspørgeskemaet

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

PB030

Person-ID

ID-nummer

Person-ID

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Ramme, register eller interviewer

Konstant

PB265

Person-ID for den person, som udfyldte det individuelle spørgeskema

ID-nummer

Person-ID for den person, som udfyldte det individuelle spørgeskema

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Interviewer

Aktuel

PB265_F

Person-ID for den person, som udfyldte det individuelle spørgeskema

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PB260 ikke lig med 2)

VÆGTNING

DB080

Stikprøvevægt for husstande

Vægt

Stikprøvevægt for husstande

Husstand

Beregnet

Aktuel

DB080_F

Stikprøvevægt for husstande

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-2

Ikke relevant (ikke det første år i undersøgelsen eller opsplitning)

DB090

Tværsnitsvægt for husstande

Vægt

Tværsnitsvægt for husstande

Husstand

Beregnet

Aktuel

DB090_F

Tværsnitsvægt for husstande

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-7

Ikke relevant (DB010 ikke lig med »sidste gennemførelsesår«)

DB095

Tidsserievægt for husstande

Vægt

Tidsserievægt for husstande

Husstand

Beregnet

Aktuel

DB095_F

Tidsserievægt for husstande

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-2

Ikke relevant (DB110 lig med 9 og DB010 lig med »sidste gennemførelsesår«)

RB050

Persontværsnitsvægt

Vægt

Persontværsnitsvægt

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Beregnet

Aktuel

RB050_F

Persontværsnitsvægt

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-7

Ikke relevant (RB010 ikke lig med »sidste gennemførelsesår«)

RB060

Personbasisvægt

Vægt

Personbasisvægt

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Beregnet

Aktuel

RB060_F

Personbasisvægt

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

RB062

Tidsserievægt (to års varighed)

Vægt

Tidsserievægt (to års varighed)

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Beregnet

Aktuel

RB062_F

Tidsserievægt (to års varighed)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (kun et forløb på ét år for personen, dvs. person i første runde)

RB063

Tidsserievægt (tre års varighed)

Vægt

Tidsserievægt (tre års varighed)

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Beregnet

Aktuel

RB063_F

Tidsserievægt (tre års varighed)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (mindre end et forløb på tre år for personen, dvs. person i første eller anden runde)

RB064

Tidsserievægt (fire års varighed)

Vægt

Tidsserievægt (fire års varighed)

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Beregnet

Aktuel

RB064_F

Tidsserievægt (fire års varighed)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (mindre end et forløb på fire år for personen, dvs. person i første, anden eller tredje runde)

RB065

Tidsserievægt (fem års varighed)

Vægt

Tidsserievægt (fem års varighed)

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Beregnet

Aktuel

RB065_F

Tidsserievægt (fem års varighed)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (mindre end et forløb på fem år for personen, dvs. person i første, anden, tredje eller fjerde runde)

-5

Ikke relevant (land har et fireårigt panel)

RB066

Tidsserievægt (seks års varighed)

Vægt

Tidsserievægt (seks års varighed)

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Beregnet

Aktuel

RB066_F

Tidsserievægt (seks års varighed)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (mindre end et forløb på seks år for personen, dvs. person i første, anden, tredje, fjerde eller femte runde)

-5

Ikke relevant (land har et fireårigt panel)

RL070

Tværsnitsvægt for børn, børnepasning

Vægt

Tværsnitsvægt for børn, børnepasning

Alle nuværende husstandsmedlemmer, der ikke er over 12 år gamle (alder på interviewdatoen)

Beregnet

Aktuel

RL070_F

Tværsnitsvægt for børn, børnepasning

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-2

Ikke relevant (person ældre end 12 år på interviewdatoen)

-7

Ikke relevant (RB010 ikke lig med »sidste gennemførelsesår«)

PB040

Persontværsnitsvægt (for alle hustandsmedlemmer på 16 år og derover)

Vægt

Persontværsnitsvægt (for alle hustandsmedlemmer på 16 år og derover)

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Beregnet

Aktuel

PB040_F

Persontværsnitsvægt (for alle hustandsmedlemmer på 16 år og derover)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-7

Ikke relevant (RB010 ikke lig med »sidste gennemførelsesår«)

PB050

Personbasisvægt (for alle hustandsmedlemmer på 16 år og derover)

Vægt

Personbasisvægt (for alle hustandsmedlemmer på 16 år og derover)

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Beregnet

Aktuel

PB050_F

Personbasisvægt (for alle hustandsmedlemmer på 16 år og derover)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

PB060

Persontværsnitsvægt for udvalgt respondent

Vægt

Persontværsnitsvægt for udvalgt respondent

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Beregnet

Aktuel

PB060_F

Persontværsnitsvægt for udvalgt respondent

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-2

Ikke relevant (land anvender ikke den udvalgte respondentmodel)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

-7

Ikke relevant (PB010 ikke lig med »sidste gennemførelsesår«)

PB070

Personstikprøvevægt for udvalgt respondent

Vægt

Personstikprøvevægt for udvalgt respondent

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Beregnet

Aktuel

PB070_F

Personstikprøvevægt for udvalgt respondent

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-2

Ikke relevant (land anvender ikke den udvalgte respondentmodel)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PB080

Personbasisvægt for udvalgt respondent

Vægt

Personbasisvægt for udvalgt respondent

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Beregnet

Aktuel

PB080_F

Personbasisvægt for udvalgt respondent

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-2

Ikke relevant (land anvender ikke den udvalgte respondentmodel)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

INTERVIEWKARAKTERISTIKA

RB250

Datastatus

11

Oplysninger kun indhentet fra interview

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Interviewer

Aktuel

12

Oplysninger kun indhentet fra registre

13

Oplysninger indhentet fra både: interview og registre

14

Oplysninger indhentet ved fuld imputering af data

21

Person ikke i stand til at svare (sygdom eller anden hindring mv.) og proxyinterview ikke mulig

22

Spørgeskema, der er udfyldt af respondenten selv, ikke returneret

23

Medvirken afvist

31

Personen midlertidigt fraværende og proxyinterview ikke mulig

32

Ikke kontaktet af andre grunde

33

Oplysninger ikke indhentet: grund ukendt

RB250_F

Datastatus

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-2

Ikke relevant (RB245 ikke lig med 1, 2 eller 3)

HB130

Anvendt interviewmetode (husstand)

1

Papirstøttet personligt interview (PAPI)

Husstand

Interviewer

Aktuel

2

Computerstøttet personligt interview (CAPI)

3

Computerstøttet telefoninterview (CATI)

4

Computerstøttet webinterview (CAWI)

5

Andet

HB130_F

Anvendt interviewmetode (husstand)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

PB260

Arten af deltagelse i undersøgelsen

1

Direkte deltagelse

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Interviewer

Aktuel

2

Indirekte deltagelse

PB260_F

Arten af deltagelse i undersøgelsen

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PB270

Anvendt interviewmetode (person)

1

Papirstøttet personligt interview (PAPI)

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Interviewer

Aktuel

2

Computerstøttet personligt interview (CAPI)

3

Computerstøttet telefoninterview (CATI)

4

Computerstøttet webinterview (CAWI)

5

Andet

PB270_F

Anvendt interviewmetode (person)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PLACERING

DB100

Urbaniseringsgrad

1

Byer

Husstand

Beregnet

Aktuel

2

Mindre byer og forstæder

3

Rurale områder

DB100_F

Urbaniseringsgrad

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler (tilladt fra runde 2)

DEMOGRAFI

RB080

Fødselsår

År

Fødselsår

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Husstandens respondent eller registre

Konstant

RB080_F

Fødselsår

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

RB081

Alder (antal fyldte år)

Alder

Alder

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Afledt

Aktuel

RB081_F

Alder (antal fyldte år)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

RB082

Alder (antal fyldte år) på interviewtidspunktet

Alder

Alder

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Afledt

Aktuel

RB082_F

Alder (antal fyldte år) på interviewtidspunktet

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

RB083

Fødselsdag har fundet sted på interviewtidspunktet

1

Ja

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Husstandens respondent, registre eller afledt

Aktuel

2

Nej

RB083_F

Fødselsdag har fundet sted på interviewtidspunktet

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

RB090

Køn

1

Mand

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Husstandens respondent eller registre

Aktuel

2

Kvinde

RB090_F

Køn

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

RB110

Status over husstandsmedlemmer

1

Tilhørte husstanden ved tidligere runder eller er nuværende husstandsmedlem

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder) og tidligere husstandsmedlemmer

Husstandens respondent eller registre

Aktuel

2

Flyttet til denne husstand fra en anden stikprøvehusstand siden sidste runde

3

Flyttet til denne husstand fra husstand uden for stikprøven siden sidste runde

4

Født i denne husstand siden sidste runde

5

Flyttet siden sidste runde eller sidste interview hvis ikke kontaktet i sidste runde

6

Afgået ved døden

RB110_F

Status over husstandsmedlemmer

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

RB120

Sted, personen flyttede til

1

En privat husstand inden for landets grænser

Tidligere husstandsmedlemmer

Husstandens respondent eller registre

Aktuel

2

En kollektiv husstand eller institution inden for landets grænser

3

Udlandet

4

Ingen oplysninger

RB120_F

Sted, personen flyttede til

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (RB110 ikke lig med 5)

RB220

Fader-ID

ID-nummer

Fader-ID

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Afledt

Aktuel

RB220_F

Fader-ID

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (faderen er ikke husstandsmedlem)

RB230

Moder-ID

ID-nummer

Moder-ID

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Afledt

Aktuel

RB230_F

Moder-ID

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (moderen er ikke husstandsmedlem)

RB240

Ægtefælle-/partner-ID

ID-nummer

Ægtefælle-/partner-ID

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Afledt

Aktuel

RB240_F

Ægtefælle-/partner-ID

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (har ingen ægtefælle/partner eller ægtefælle/partner er ikke husstandsmedlem)

RB245

Respondentens status

1

Nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Afledt

Aktuel

2

Udvalgt respondent

3

Ikke udvalgt respondent

4

Personen opfylder ikke kriterierne

RB245_F

Respondentens status

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

PB140

Fødselsår

År

Fødselsår

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Konstant

PB140_F

Fødselsår

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PB150

Køn

1

Mand

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

2

Kvinde

PB150_F

Køn

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PB160

Fader-ID

ID-nummer

Fader-ID

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Aktuel

PB160_F

Fader-ID

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (faderen er ikke husstandsmedlem)

PB170

Moder-ID

ID-nummer

Moder-ID

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Aktuel

PB170_F

Moder-ID

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (moderen er ikke husstandsmedlem)

PB180

Ægtefælle-/partner-ID

ID-nummer

Ægtefælle-/partner-ID

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Aktuel

PB180_F

Ægtefælle-/partner-ID

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (personen har ingen ægtefælle/partner, eller ægtefælle/partner er ikke husstandsmedlem)

PB190

Civilstand

1

Aldrig været gift

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

2

Gift

3

Separeret

4

Enke(mand)

5

Skilt

PB190_F

Civilstand

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PB200

Partnerskab

1

Ja, registreret partnerskab

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

2

Ja, ikke-registreret partnerskab

3

Nej

PB200_F

Partnerskab

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

STATSBORGERSKAB OG MIGRANTBAGGRUND

RB280

Fødeland

SCL GEO-kode

Fødeland

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Husstandens respondent eller registre

Konstant

FOR

Udenlandsk født, men fødeland ukendt

RB280_F

Fødeland

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

RB290

Primært statsborgerskabsland

SCL GEO-kode

Primært statsborgerskabsland

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Husstandens respondent eller registre

Aktuel

STLS

Statsløs

FOR

Udenlandsk statsborgerskab, men land ukendt

RB290_F

Primært statsborgerskabsland

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

 

3

Imputeret

 

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

 

-1

Mangler

 

PB230

Faderens fødeland

SCL GEO-kode

Faderens fødeland

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Konstant

FOR

Faderen er udenlandsk født, men fødelandet ukendt

PB230_F

Faderens fødeland

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PB240

Moderens fødeland

SCL GEO-kode

Moderens fødeland

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Konstant

FOR

Moderen er udenlandsk født, men fødelandet ukendt

PB240_F

Moderens fødeland

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

HUSSTANDENS SAMMENSÆTNING

RB200

Beboerstatus

1

I øjeblikket husstandsmedlem

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Husstandens respondent eller registre

Aktuel

2

Midlertidigt fraværende

RB200_F

Beboerstatus

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

RG_Z#

Relationer mellem husstandsmedlemmerne

10

Partner (lavt niveau)

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Husstandens respondent eller registre

Aktuel

11

Ægtemand/hustru/registreret partner (højt niveau)/valgfri

12

Partner/samlever (højt niveau)/valgfri

20

Søn/datter (lavt niveau)

21

Biologisk/adopteret søn/datter (højt niveau)/valgfri

22

Stedsøn/steddatter (højt niveau)/valgfri

30

Svigersøn/svigerdatter (lavt niveau; højt niveau)

40

Barnebarn (lavt niveau; højt niveau)

50

Forælder (lavt niveau)

51

Biologisk forælder/adoptivforælder (højt niveau)/valgfri

52

Stedforælder (højt niveau)/valgfri

60

Svigerforælder (lavt niveau; højt niveau)

70

Bedsteforælder (lavt niveau; højt niveau)

80

Bror/søster (lavt niveau)

81

Biologisk bror/søster (højt niveau)/valgfri

82

Stedbror/stedsøster (højt niveau)/valgfri

90

Anden slægtning (lavt niveau; højt niveau)

95

Anden person, som ikke er slægtning (lavt niveau; højt niveau)

99

Ikke oplyst (lavt niveau; højt niveau)

RG_Z#_F

Relationer mellem husstandsmedlemmerne

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (husstand bestående af kun én person)

HUSSTANDENS SAMMENSÆTNING — YDERLIGERE SPECIFIKKE OPLYSNINGER

HB110

Husstandstype

1

Enpersonshusstand

Husstand

Afledt

Aktuel

2

Enlig forælder med mindst et barn under 25 år

3

Enlig forælder med alle børn på 25 år eller derover

4

Par uden barn eller børn

5

Par med mindst et barn under 25 år

6

Par med alle børn på 25 år eller derover

7

Anden type husstand

HB110_F

Husstandstype

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

HB120

Husstandsstørrelse

1-99

Samlet antal husstandsmedlemmer

Husstand

Afledt

Aktuel

HB120_F

Husstandsstørrelse

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

PB205

Partnere, der bor i samme husstand

1

Person, der lever med en registreret partner eller de facto-partner

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Aktuel

2

Person, der ikke lever med en registreret partner eller de facto-partner

PB205_F

Partnere, der bor i samme husstand

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

VARIGHED AF OPHOLDET I LANDET

RB285

Varighed af opholdet i bopælslandet (i hele år)

År

Antal år i dette land (siden den seneste etablering af sædvanlig bopæl i dette land)

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Husstandens respondent eller registre

Aktuel

RB285_F

Varighed af opholdet i bopælslandet (i hele år)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (er født i dette land og har aldrig boet i udlandet i mindst 1 år)

HANDICAP OG MINIMUM EUROPEAN HEALTH MODULE

PH010

Selvoplevet generel sundhedstilstand

1

Meget god

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

2

God

3

Middel (hverken god eller dårlig)

4

Dårlig

5

Meget dårlig

PH010_F

Selvoplevet generel sundhedstilstand

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PH020

Langvarige sundhedsproblemer

1

Ja

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

2

Nej

PH020_F

Langvarige sundhedsproblemer

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PH030

Aktivitetsbegrænsning på grund af sundhedsproblemer

1

Alvorlig begrænsning

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

2

Begrænsning, men ikke alvorlig

3

Slet ingen begrænsning

PH030_F

Aktivitetsbegrænsning på grund af sundhedsproblemer

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

BØRNS SUNDHED

RCH010

Generel sundhedstilstand (barn)

1

Meget god

Alle nuværende husstandsmedlemmer, der ikke er over 15 år gamle (individniveau)

Husstandens respondent

Aktuel

2

God

3

Middel (hverken god eller dårlig)

4

Dårlig

5

Meget dårlig

RCH010_F

Generel sundhedstilstand (barn)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-4

Ikke relevant (personen er over 15 år)

-7

Ikke relevant (variabel ikke indsamlet i det pågældende år)

RCH020

Aktivitetsbegrænsning på grund af sundhedsproblemer (barn)

1

Alvorlig begrænsning

Alle nuværende husstandsmedlemmer, der ikke er over 15 år gamle (individniveau)

Husstandens respondent

Aktuel

2

Begrænsning, men ikke alvorlig

3

Slet ingen begrænsning

RCH020_F

Aktivitetsbegrænsning på grund af sundhedsproblemer (barn)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-4

Ikke relevant (personen er over 15 år)

-7

Ikke relevant (variabel ikke indsamlet i det pågældende år)

ADGANG TIL SUNDHEDSPLEJE

PH040

Uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling

1

Ja, der var mindst et tilfælde, hvor personen havde behov for lægeundersøgelse eller -behandling og ikke fik det

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

De seneste 12 måneder

2

Nej, der var ikke noget tilfælde, hvor personen havde behov for lægeundersøgelse eller -behandling og ikke fik det

PH040_F

Uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (personen havde ikke behov for lægeundersøgelse eller -behandling)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PH050

Hovedårsag til uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling

1

Havde ikke råd (for dyrt)

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

De seneste 12 måneder

2

Venteliste

3

Kunne ikke få tid pga. arbejde, pasning af børn eller af andre personer

4

For stor afstand/ingen transportmulighed

5

Bange for læge/hospitaler/undersøgelse/behandling

6

Ønskede at vente og se, om tilstanden ville blive bedre af sig selv

7

Kendte ikke nogen god læge eller specialist

8

Anden grund

PH050_F

Hovedårsag til uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PH040 ikke lig med 1)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PH060

Uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling

1

Ja, der var mindst et tilfælde, hvor personen havde behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling og ikke fik det

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

De seneste 12 måneder

2

Nej, der var ikke noget tilfælde, hvor personen havde behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling og ikke fik det

PH060_F

Uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (personen havde ikke behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PH070

Hovedårsag til uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling

1

Havde ikke råd (for dyrt)

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

De seneste 12 måneder

2

Venteliste

3

Kunne ikke få tid pga. arbejde, pasning af børn eller af andre personer

4

For stor afstand/ingen transportmulighed

5

Bange for (tand)læge/hospitaler/undersøgelse/behandling

6

Ønskede at vente og se, om tilstanden ville blive bedre af sig selv

7

Kendte ikke nogen god tandlæge

8

Anden grund

PH070_F

Hovedårsag til uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PH060 ikke lig med 1)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

ADGANG TIL SUNDHEDSPLEJE (BØRN)

HCH010

Uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling (børn)

1

Ja, der var mindst et tilfælde, hvor mindst et af børnene ikke fik en lægeundersøgelse eller -behandling

Alle nuværende husstandsmedlemmer, der ikke er over 15 år gamle (husstandsniveau)

Husstandens respondent

De seneste 12 måneder

2

Nej, barnet/børnene fik en lægeundersøgelse eller -behandling, hver gang der var brug for det

HCH010_F

Uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling (børn)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (ingen af børnene havde behov for lægebehandling eller -undersøgelse)

-4

Ikke relevant (ingen børn i alderen 0-15 år i husstanden)

-7

Ikke relevant (variabel ikke indsamlet i det pågældende år)

HCH020

Hovedårsag til uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling (børn)

1

Havde ikke råd (for dyrt)

Alle nuværende husstandsmedlemmer, der ikke er over 15 år gamle (husstandsniveau)

Husstandens respondent

De seneste 12 måneder

2

Venteliste

3

Kunne ikke få tid pga. arbejde, pasning af andre børn eller af andre personer

4

For stor afstand eller ingen transportmulighed

5

Anden grund

HCH020_F

Hovedårsag til uopfyldt behov for lægeundersøgelse eller -behandling (børn)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (HCH010 ikke lig med 1)

-4

Ikke relevant (ingen børn i alderen 0-15 år i husstanden)

-7

Ikke relevant (variabel ikke indsamlet i det pågældende år)

HCH030

Uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling (børn)

1

Ja, der var mindst et tilfælde, hvor mindst et af børnene ikke fik en tandlægeundersøgelse eller -behandling

Alle nuværende husstandsmedlemmer, der ikke er over 15 år gamle (husstandsniveau)

Husstandens respondent

De seneste 12 måneder

2

Nej, barnet/børnene fik en tandlægeundersøgelse eller -behandling, hver gang der var brug for det

HCH030_F

Uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling (børn)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (ingen af børnene havde behov for tandlægebehandling eller -undersøgelse)

-4

Ikke relevant (ingen børn i alderen 0-15 år i husstanden)

-7

Ikke relevant (variabel ikke indsamlet i det pågældende år)

HCH040

Hovedårsag til uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling (børn)

1

Havde ikke råd (for dyrt)

Alle nuværende husstandsmedlemmer, der ikke er over 15 år gamle (husstandsniveau)

Husstandens respondent

De seneste 12 måneder

2

Venteliste

3

Kunne ikke få tid pga. arbejde, pasning af andre børn eller af andre personer

4

For stor afstand eller ingen transportmulighed

5

Anden grund

HCH040_F

Hovedårsag til uopfyldt behov for tandlægeundersøgelse eller -behandling (børn)

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (HCH030 ikke lig med 1)

-4

Ikke relevant (ingen børn i alderen 0-15 år i husstanden)

-7

Ikke relevant (variabel ikke indsamlet i det pågældende år)

HOVEDBESKÆFTIGELSESSITUATION (SELVDEFINERET)

RB211

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

1

Beskæftiget

Alle nuværende husstandsmedlemmer (uanset alder)

Husstandens respondent eller registre

Aktuel

2

Arbejdsløs

3

Pensioneret

4

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

5

Under uddannelse

6

Hjemmegående

7

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

8

Andet

RB211_F

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PL032

Selvdefineret nuværende økonomisk status

1

Beskæftiget

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

2

Arbejdsløs

3

Pensioneret

4

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

5

Under uddannelse

6

Hjemmegående

7

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

8

Andet

PL032_F

Selvdefineret nuværende økonomisk status

(flag)

1

Udfyldt

 

 

 

-1

Mangler

PL040A

Jobniveau

1

Selvstændig med ansatte

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

2

Selvstændig uden ansatte

3

Lønmodtager

4

Medarbejdende familiemedlem (ulønnet)

PL040A_F

Jobniveau

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PL032 ikke lig med 1)

PL040B

Jobniveau (seneste job)

1

Selvstændig med ansatte

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Seneste situation

2

Selvstændig uden ansatte

3

Lønmodtager

4

Medarbejdende familiemedlem (ulønnet)

PL040B_F

Jobniveau (seneste job)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant ((PL016 ikke lig med 3) og (PL032 ikke lig med 1))

GRUNDLÆGGENDE JOBKARAKTERISTIKA

PL051A

Stilling/fag i hovedbeskæftigelse

ISCO-08

ISCO på 2-cifret niveau

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

PL051A_F

Stilling/fag i hovedbeskæftigelse

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PL032 ikke lig med 1)

PL051B

Stilling/fag (seneste job)

ISCO-08

ISCO på 2-cifret niveau

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Seneste situation

PL051B_F

Stilling/fag (seneste job)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant ((PL016 ikke lig med 3) og (PL032 ikke lig med 1))

PL111A

Den lokale enheds økonomiske aktivitet (for hovedbeskæftigelsen)

NACE rev. 2

NACE rev.2 på 2-cifret niveau

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

PL111A_F

Den lokale enheds økonomiske aktivitet (for hovedbeskæftigelsen)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PL032 ikke lig med 1)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL111B

Den lokale enheds økonomiske aktivitet (seneste job)

NACE rev. 2

NACE rev.2 på 2-cifret niveau

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant) i den erhvervsaktive alder, der har tidligere erhvervserfaring

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Seneste situation

PL111B_F

Den lokale enheds økonomiske aktivitet (seneste job)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant ((PL016 ikke lig med 3) og (PL032 ikke lig med 1) eller respondent ikke i den erhvervsaktive alder)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL145

Fuldtids- eller deltidsansættelse i hovedbeskæftigelsen (selvdefineret)

1

Fuldtidsjob

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

2

Deltidsjob

PL145_F

Fuldtids- eller deltidsansættelse i hovedbeskæftigelsen (selvdefineret)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PL032 ikke lig med 1)

KONTRAKTENS VARIGHED

PL141

Fast/ikke fast arbejde i hovedbeskæftigelsen

11

Tidsbegrænset skriftlig kontrakt

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

12

Tidsbegrænset mundtlig aftale

21

Fast skriftlig kontrakt

22

Fast mundtlig aftale

PL141_F

Fast/ikke fast arbejde i hovedbeskæftigelsen

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PL040A ikke lig med 3)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

NÆRMERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSMARKEDSSITUATION

PL073

Antal måneder som fuldtidsansat

0-12

Antal måneder

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Indkomstreferenceperiode

PL073_F

Antal måneder som fuldtidsansat

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PL074

Antal måneder som deltidsansat

0-12

Antal måneder

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Indkomstreferenceperiode

PL074_F

Antal måneder som deltidsansat

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PL075

Antal måneder som selvstændig på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

0-12

Antal måneder

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Indkomstreferenceperiode

PL075_F

Antal måneder som selvstændig på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PL076

Antal måneder som selvstændig på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

0-12

Antal måneder

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Indkomstreferenceperiode

PL076_F

Antal måneder som selvstændig på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PL080

Antal måneder, hvor personen var arbejdsløs

0-12

Antal måneder

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Indkomstreferenceperiode

PL080_F

Antal måneder, hvor personen var arbejdsløs

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PL085

Antal måneder, hvor personen var pensioneret

0-12

Antal måneder

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Indkomstreferenceperiode

PL085_F

Antal måneder, hvor personen var pensioneret

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PL086

Antal måneder, hvor personen ikke var i stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

0-12

Antal måneder

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Indkomstreferenceperiode

PL086_F

Antal måneder, hvor personen ikke var i stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PL087

Antal måneder, hvor personen studerede

0-12

Antal måneder

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Indkomstreferenceperiode

PL087_F

Antal måneder, hvor personen studerede

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PL088

Antal måneder, hvor personen aftjente værnepligt

0-12

Antal måneder

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Indkomstreferenceperiode

PL088_F

Antal måneder, hvor personen aftjente værnepligt

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-5

Ikke relevant (dette begreb anvendes ikke i landet)

PL089

Antal måneder, hvor personen var hjemmegående

0-12

Antal måneder

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Indkomstreferenceperiode

PL089_F

Antal måneder, hvor personen var hjemmegående

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PL090

Antal måneder med anden beskæftigelse

0-12

Antal måneder

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Afledt

Indkomstreferenceperiode

PL090_F

Antal måneder med anden beskæftigelse

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PL271

Varighed af den seneste ledighedsperiode

0-60

Antal måneder

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Seneste fem år fra udgangen af indkomstreferenceperioden

PL271_F

Varighed af den seneste ledighedsperiode

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

LEDELSESANSVAR

PL150

Ledelsesansvar i hovedbeskæftigelsen

1

Ja

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

2

Nej

PL150_F

Ledelsesansvar i hovedbeskæftigelsen

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PL040A ikke lig med 3)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

TIDLIGERE ERHVERVSERFARING

PL016

Tidligere erhvervserfaring

1

Personer har aldrig været i beskæftigelse

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

2

Person har erhvervserfaring, der er begrænset til lejlighedsvist arbejde

3

Person har anden erhvervserfaring end den, der er erhvervet ved lejlighedsvist arbejde

PL016_F

Tidligere erhvervserfaring

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PL032 lig med 1)

PL200

Antal år med erhvervsarbejde (som lønmodtager eller selvstændig)

0-65

Antal år

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Arbejdsliv

PL200_F

Antal år med erhvervsarbejde (som lønmodtager eller selvstændig)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PL016 ikke lig med 3)

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

AKTIVITETSKALENDER

PL211A

Hovedaktivitet i januar

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211A_F

Hovedaktivitet i januar

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL211B

Hovedaktivitet i februar

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211B_F

Hovedaktivitet i februar

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL211C

Hovedaktivitet i marts

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211C_F

Hovedaktivitet i marts

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL211D

Hovedaktivitet i april

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211D_F

Hovedaktivitet i april

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL211E

Hovedaktivitet i maj

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211E_F

Hovedaktivitet i maj

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL211F

Hovedaktivitet i juni

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211F_F

Hovedaktivitet i juni

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL211G

Hovedaktivitet i juli

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211G_F

Hovedaktivitet i juli

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL211H

Hovedaktivitet i august

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211H_F

Hovedaktivitet i august

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL211I

Hovedaktivitet i september

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211I_F

Hovedaktivitet i september

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL211J

Hovedaktivitet i oktober

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211J_F

Hovedaktivitet i oktober

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL211K

Hovedaktivitet i november

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211K_F

Hovedaktivitet i november

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

PL211L

Hovedaktivitet i december

1

Fuldtidsansat lønmodtager

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Indkomstreferenceperiode

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig, der arbejder på fuld tid (herunder medarbejdende familiemedlem)

4

Selvstændig, der arbejder på deltid (herunder medarbejdende familiemedlem)

5

Arbejdsløs

6

Under uddannelse

7

Pensioneret

8

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

9

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

10

Hjemmegående

11

Andet

PL211L_F

Hovedaktivitet i december

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-3

Ikke relevant (respondent ikke udvalgt (RB245 lig med 3))

ARBEJDSTID

PL060

Normalt antal arbejdstimer pr. uge i hovedbeskæftigelse

1-99

Antal timer

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

PL060_F

Normalt antal arbejdstimer pr. uge i hovedbeskæftigelse

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PL032 ikke lig med 1)

-6

Varierende antal timer (når der over en periode på fire uger ikke kan angives noget gennemsnit)

PL100

Normalt antal arbejdstimer i alt pr. uge i bibeskæftigelse(r)

1-99

Antal timer

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

PL100_F

Normalt antal arbejdstimer i alt pr. uge i bibeskæftigelse(r)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PL032 ikke lig med 1)

-4

Ikke relevant (ingen bibeskæftigelse(r))

-6

Varierende antal timer (når der over en periode på fire uger ikke kan angives noget gennemsnit)

HØJESTE FULDFØRTE UDDANNELSE

PE041

Højeste fuldførte uddannelse

0

Ingen formel uddannelse eller med uddannelse under ISCED 1-niveau

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

1

ISCED 1 Primæruddannelse

2

ISCED 2 Sekundæruddannelse på første trin

3

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin

34

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin — almen/kun for personer på 35 år og derover

342

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (almen) — delvis niveauafslutning, uden direkte adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

343

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (almen) — niveauafslutning, uden direkte adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

344

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (almen) — niveauafslutning, med direkte adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

349

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (almen) — ikke muligt at sondre mht. adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

35

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin — erhvervsrettet/kun for personer på 35 år og derover

352

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (erhvervsrettet) — delvis niveauafslutning, uden direkte adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

353

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (erhvervsrettet) — niveauafslutning, uden direkte adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

354

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (erhvervsrettet) — niveauafslutning, med direkte adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

359

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (erhvervsrettet) — ikke muligt at sondre mht. adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

39

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin — retning ukendt/kun for personer på 35 år og derover

392

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (retning ukendt) — delvis niveauafslutning, uden direkte adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

393

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (retning ukendt) — niveauafslutning, uden direkte adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

394

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (retning ukendt) — niveauafslutning, med direkte adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

399

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin (retning ukendt) — ikke muligt at sondre mht. adgang til tertiæruddannelse/kun for personer i alderen 16-34

4

ISCED 4 Postsekundær ikke-tertiæruddannelse

44

ISCED 4 Postsekundær ikke-tertiæruddannelse — almen

45

ISCED 4 Postsekundær ikke-tertiæruddannelse — erhvervsrettet

49

ISCED 4 Postsekundær ikke-tertiæruddannelse — retning ukendt

5

ISCED 5 Kortvarig tertiæruddannelse

54

ISCED 5 Kortvarig tertiæruddannelse — almen

55

ISCED 5 Kortvarig tertiæruddannelse — erhvervsrettet

59

ISCED 5 Kortvarig tertiæruddannelse — retning ukendt

6

ISCED 6 Bachehoruddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau

7

ISCED 7 Masteruddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau

8

ISCED 8 Ph.d.-uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau

PE041_F

Højeste fuldførte uddannelse

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

DELTAGELSE I FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITETER (aktuelt)

RL010

Førskoleniveau

0-99

Antal timer i en sædvanlig uge

Alle nuværende husstandsmedlemmer, der ikke er over 12 år gamle (alder på interviewdatoen)

Husstandens respondent eller registre

En typisk uge

RL010_F

Førskoleniveau

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (personen har ikke adgang til førskoleinstitution på grund af alder ELLER er omfattet af obligatorisk skolegang ELLER er over 12 år)

RL020

Obligatorisk skolegang

0-99

Antal timer i en sædvanlig uge

Alle nuværende husstandsmedlemmer, der ikke er over 12 år gamle (alder på interviewdatoen)

Husstandens respondent eller registre

En typisk uge

RL020_F

Obligatorisk skolegang

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (personen er ikke omfattet af obligatorisk skolegang på grund af alder ELLER er over 12 år)

PE010

Deltagelse i formel uddannelse (studerende eller lærling)

1

Ja

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

2

Nej

PE010_F

Deltagelse i formel uddannelse (studerende eller lærling)

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

PE021

Niveau for nuværende/seneste formelle uddannelsesaktivitet

0

Førskoleuddannelse

Alle nuværende husstandsmedlemmer på 16 år og derover

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Aktuel

1

ISCED 1 Primæruddannelse

2

ISCED 2 Sekundæruddannelse på første trin

3

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin/kun for personer på 35 år og derover

34

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin — almen/kun for personer i alderen 16-34 år

35

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin — erhvervsrettet/kun for personer i alderen 16-34 år

39

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin — retning ukendt/kun for personer i alderen 16-34 år

4

ISCED 4 Postsekundær ikke-tertiæruddannelse/kun for personer på 35 år og derover

44

ISCED 4 Postsekundær ikke-tertiæruddannelse — almen/kun for personer i alderen 16-34 år

45

ISCED 4 Postsekundær ikke-tertiæruddannelse — erhvervsrettet/kun for personer i alderen 16-34 år

49

ISCED 4 Postsekundær ikke-tertiæruddannelse — retning ukendt/kun for personer i alderen 16-34 år

5

ISCED 5 Kortvarig tertiæruddannelse/kun for personer på 35 år og derover

54

ISCED 5 Kortvarig tertiæruddannelse — almen/kun for personer i alderen 16-34 år

55

ISCED 5 Kortvarig tertiæruddannelse — erhvervsrettet/kun for personer i alderen 16-34 år

59

ISCED 5 Kortvarig tertiæruddannelse — retning ukendt/kun for personer i alderen 16-34 år

6

ISCED 6 Bachehoruddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau

7

ISCED 7 Masteruddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau

8

ISCED 8 Ph.d.-uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau

PE021_F

Niveau for nuværende/seneste formelle uddannelsesaktivitet

(flag)

1

Indsamlet via undersøgelse/interview

 

 

 

2

Indsamlet fra administrative data

3

Imputeret

4

Ikke muligt at fastslå en kilde

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PE010 ikke lig med 1)

LIVSKVALITET

PW010

Generel tilfredshed med livet

0-10

Slet ikke tilfreds — fuldt ud tilfreds

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midler