EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2193

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2193 af 17. december 2019 om fastlæggelse af reglerne for beregning, kontrol og rapportering af data og om fastlæggelse af skemaer til data med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (meddelt under nummer C(2019) 8995) (EØS-relevant tekst)

C/2019/8995

OJ L 330, 20.12.2019, p. 72–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj

20.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/72


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/2193

af 17. december 2019

om fastlæggelse af reglerne for beregning, kontrol og rapportering af data og om fastlæggelse af skemaer til data med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

(meddelt under nummer C(2019) 8995)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (1), særlig artikel 11, stk. 3, og artikel 16, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 11, stk. 2, i direktiv 2012/19/EU fastsætter metoden for beregning af, om minimumsmålene for nyttiggørelse af WEEE i bilag V til direktivet er opfyldt.

(2)

For at sikre en ensartet beregning, kontrol og rapportering skal der fastsættes yderligere regler for en række parametre, der vedrører beregningen. Disse parametre vedrører bl.a. beregningen af vægten af WEEE, der er forberedt med henblik på genbrug, der ankommer til et genanvendelsesanlæg, eller der nyttiggøres og behandles i den medlemsstat, hvor WEEE er indsamlet, i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

(3)

Navnlig bør forberedelse med henblik på genbrug samt genanvendelse indgå i beregningen af, om et kombineret minimumsnyttiggørelsesmål er opfyldt.

(4)

For at sikre, at medlemsstaterne anvender reglerne om beregningsmetoder på samme måde, bør det desuden for de mest almindelige komponentmaterialer af WEEE og visse genanvendelsesprocesser fastlægges, hvilke affaldsmaterialer der bør medtages i beregningen, og fra hvilket tidspunkt sådanne materialer skal anses for at indgå i en genanvendelsesproces.

(5)

For at sikre, at de data, der skal rapporteres om genanvendelse af WEEE, er sammenlignelige, bør det tidspunkt, hvor materialerne anses for at indgå i en genanvendelsesproces, også gælde for affaldsmaterialer, der er ophørt med at være affald som følge af en indledende behandling.

(6)

Det er også nødvendigt at præcisere beregningsmetoden for mængden af WEEE, der er rapporteret som genanvendt eller nyttiggjort, for så vidt angår materialer, der er fjernet i løbet af den indledende behandling.

(7)

Eftersom behandling af WEEE kan indebære forskellige stadier, hvor WEEE kan sendes til andre medlemsstater eller eksporteres til steder uden for Unionen enten som hele enheder eller som dele, er det nødvendigt at præcisere, hvad der kan medregnes i vægten af WEEE, der behandles i de medlemsstater, der er involveret i en sådan proces.

(8)

Ifølge artikel 10, stk. 1, i direktiv 2012/19/EU kan behandlingen af WEEE på visse betingelser finde sted uden for den medlemsstat, der har indsamlet det, eller uden for Unionen. I så tilfælde må kun den medlemsstat, der har indsamlet det pågældende WEEE, tælle det med i beregningen af, om de respektive minimumsnyttiggørelsesmål er opfyldt.

(9)

Ifølge artikel 16, stk. 4, i direktiv 2012/19/EU skal medlemsstaterne indsamle bestemte oplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) og WEEE.

(10)

Artikel 16 i direktiv 2012/19/EU, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/849 (2), fastsætter, at medlemsstaterne for hvert kalenderår skal rapportere de data, der er indsamlet vedrørende gennemførelsen af stk. 4, til Kommissionen i et format, der fastlægges af Kommissionen. Et skema skal sikre, at de rapporterede data giver et solidt grundlag for at kunne kontrollere og overvåge, at minimumsmålene for indsamling og nyttiggørelse af WEEE i direktiv 2012/19/EU opfyldes.

(11)

Ifølge direktivets artikel 16, stk. 7, skal de data, som medlemsstaterne rapporterer til Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 6, ledsages af en kvalitetskontrolrapport. Det er vigtigt, at kvalitetskontrolrapporterne er sammenlignelige for bl.a. at give Kommissionen mulighed for at gennemgå de rapporterede data, herunder tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilderne, metoden, der anvendes til beregning af WEEE-indsamlingsprocenten, beskrivelsen af eventuelle dokumenterede skøn, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Det er til dette formål nødvendigt at udarbejde et skema for kvalitetskontrolrapporten.

(12)

Ifølge artikel 7, stk. 1, i direktiv 2012/19/EU skal hver medlemsstat fra 2019 opnå en minimumsindsamlingsprocent på 65 % af gennemsnitsvægten af EEE, der er bragt i omsætning i de foregående tre år i den pågældende medlemsstat, eller alternativt 85 % af vægten af WEEE, der er genereret på medlemsstatens område. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/699 (3) fastsætter en fælles metode til beregning af vægten af EEE, der er bragt i omsætning i hver medlemsstat, og en fælles metode til beregning af den mængde WEEE, der er genereret i hver medlemsstat. Medlemsstaterne bør angive, hvilken metode de vælger at anvende til beregning af WEEE-indsamlingsprocenten i rapporteringsskemaet og i kvalitetskontrolrapporten.

(13)

Ifølge artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2012/19/EU skal alt EEE fra den 15. august 2018 klassificeres under de seks kategorier i bilag III til direktivet i modsætning til de ti kategorier, der forud for denne dato var gældende i en overgangsperiode. Rapporteringsskemaet bør afspejle denne overgang og dermed sikre, at de rapporterede oplysninger gør det muligt at kontrollere og overvåge, at målene for nyttiggørelse af WEEE per kategori, jf. artikel 11, stk. 1, og bilag V (del 3) i direktiv 2012/19/EU, opfyldes.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (4)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Regler for beregning af de minimumsnyttiggørelsesmål, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, i direktiv 2012/19/EU

1.   Vægten af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr (WEEE), der skal rapporteres som forberedt med henblik på genbrug, er vægten af hele apparater, der er blevet til affald, og af komponenter af WEEE, der efter kontrol, rengøring eller reparation kan genbruges uden yderligere sortering eller forbehandling.

Hvis komponenter forberedes med henblik på genbrug, er det kun vægten af selve komponenten, der skal rapporteres som forberedt med henblik på genbrug.

Hvis hele apparater forberedes med henblik på genbrug, og det kun er komponenter, som samlet set tegner sig for mindre end 15 % af apparatets samlede vægt, der erstattes af nye komponenter i løbet af forberedelsen med henblik på genbrug, skal hele apparatets vægt rapporteres som forberedt med henblik på genbrug.

Apparater og komponenter, som adskilles på behandlingsanlægget for WEEE, og som skal genbruges uden yderligere sortering eller forbehandling, skal også rapporteres som forberedt med henblik på genbrug.

2.   Vægten af WEEE, som kommer til et genanvendelsesanlæg, er vægten af materialer fra WEEE, som efter korrekt behandling i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i direktiv 2012/19/EU indgår i en genanvendelsesproces, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, som ikke er affald.

Indledende aktiviteter, bl.a. sortering, adskillelse, shredding eller anden indledende behandling med henblik på at fjerne affaldsmaterialer, som ikke er beregnet til efterfølgende omforarbejdning, anses ikke for nyttiggørelse.

Det tidspunkt, hvor visse affaldsmaterialer, der stammer fra WEEE, anses for at indgå i en genanvendelsesproces, er anført i bilag I. Hvis et affaldsmateriale ophører med at være affald som resultat af en indledende behandling på det tidspunkt, der er anført i bilag I, medregnes mængden af disse materialer i mængden af WEEE, der rapporteres som genanvendt.

Hvis der på et genanvendelsesanlæg foretages en indledende behandling, medregnes vægten af de materialer, der fjernes i løbet af den indledende behandling, og som ikke genanvendes, ikke i mængden af WEEE, der rapporteres som genanvendt eller nyttiggjort på anlægget, og tages ikke med i beregningen af, om målene for genanvendelse og nyttiggørelse er opfyldt.

3.   Vægten af WEEE, der rapporteres som nyttiggjort, omfatter forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse, herunder energiudnyttelse.

4.   Vægten af WEEE, der rapporteres som behandlet i en given medlemsstat, må ikke omfatte vægten af WEEE, der sorteres og oplagres i den pågældende medlemsstat, inden det eksporteres til en anden medlemsstat eller til et sted uden for Unionen med henblik på behandling.

5.   Vægten af WEEE, som en medlemsstat rapporterer som behandlet i anden medlemsstat eller som behandlet uden for Unionen, skal omfatte mængderne af WEEE, som er hele apparater, der er blevet affald, og som sendes til en anden medlemsstat eller til et sted uden for Unionen med henblik på rensning, adskillelse, shredding, genanvendelse eller nyttiggørelse. Vægten må ikke omfatte mængderne af eksport af materiale, der stammer fra behandlingen af WEEE, der finder sted i den rapporterende medlemsstat.

6.   Hvis WEEE sendes til behandling i en anden medlemsstat eller eksporteres med henblik på behandling i et tredjeland, jf. artikel 10 i direktiv 2012/19/EU, er det kun den medlemsstat, der har indsamlet det og sendt eller eksporteret det pågældende WEEE til behandling, der må medregne det i de minimumsnyttiggørelsesmål, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, i direktiv 2012/19/EU.

7.   Medlemsstater må anvende dokumenterede skøn, jf. artikel 16, stk. 4, i direktiv 2012/19/EU til at beregne den gennemsnitlige procentdel af genanvendt og nyttiggjort materiale, der stammer fra WEEE, og af komponenter af WEEE.

Artikel 2

Datarapporteringsskemaer, jf. artikel 16, stk. 6, i direktiv 2012/19/EU, og kvalitetskontrolrapport

1.   Medlemsstaterne benytter skemaet i tabel 1 i bilag II til at rapportere mængden af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), som er bragt i omsætning på det nationale marked, mængden af WEEE, der er indsamlet via alle kanaler, indsamlingsprocenten og, hvis det er relevant, mængden af WEEE, der er genereret.

Dataene angives per kategori EEE som anført i bilag III til direktiv 2012/19/EU. For kategori 4 »Stort udstyr« rapporteres dataene i to underkategorier, nemlig »4a: Stort udstyr eksklusive fotovoltaiske paneler« og »4b: Fotovoltaiske paneler«.

2.   Medlemsstaterne benytter skemaet i tabel 2 i bilag II til at rapportere mængden af WEEE, der er forberedt med henblik på genbrug, mængden af WEEE, der er genanvendt og nyttiggjort, den samlede procentsats for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, nyttiggørelsesprocenten og mængden af WEEE, der behandles i medlemsstaten og eventuelt i anden medlemsstat eller uden for Unionen.

Dataene angives per kategori EEE som anført i bilag III til direktiv 2012/19/EU. For kategori 4 »Stort udstyr« rapporteres dataene i to underkategorier, nemlig »4a: Stort udstyr eksklusive fotovoltaiske paneler« og »4b: Fotovoltaiske paneler«.

3.   Medlemsstaterne rapporterer de data, der er omhandlet i stk. 1 og 2, i elektronisk form ved hjælp af en dataudveklingsstandard, som fastlægges af Kommissionen.

4.   Medlemsstaterne rapporterer data om vægten af EEE, der er bragt i omsætning, som beregnes i overensstemmelse med artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/699.

5.   Medlemsstaterne rapporterer data om vægten af WEEE, der er genereret, som beregnet i overensstemmelse med artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/699.

6.   Medlemsstaterne rapporterer den indsamlingsprocent, der er opnået i et rapporteringsår, beregnet på grundlag af gennemsnitsvægten af EEE, der er bragt i omsætning på deres marked i de tre forudgående år.

Hvis en medlemsstat beregner indsamlingsprocenten på grundlag af den mængde WEEE, der er genereret på dens område, skal den rapportere data om vægten af WEEE, der er genereret, og data om indsamlingsprocenten for WEEE på grundlag af det WEEE, der er genereret.

Hvis en medlemsstat beregner indsamlingsprocenten på grundlag af gennemsnitsvægten af EEE, der er bragt i omsætning på dens område i de tre foregående år, kan den på frivilligt grundlag rapportere data om vægten af WEEE, der er genereret, og data om indsamlingsprocenten for WEEE på grundlag af det WEEE, der er genereret.

7.   Medlemsstaterne indgiver en kvalitetskontrolrapport ved at benytte skemaet i bilag III til denne afgørelse.

Hvis medlemsstaterne anvender dokumenterede skøn til rapportering af data om mængden og kategorierne af WEEE, der er indsamlet via alle kanaler, om WEEE, der er behandlet i medlemsstaten, eller om den gennemsnitlige procent af genanvendte og nyttiggjorte materialer, der stammer fra WEEE, og af komponenter af WEEE, skal den anvendte metode, som ligger til grund for disse skøn, beskrives i kvalitetskontrolrapporten.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Virginijus SINKEVIČIUS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/849 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 93).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/699 af 18. april 2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er bragt i omsætning i hver medlemsstat, og en fælles metode til beregning af den mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der er genereret i hver medlemsstat (EUT L 103 af 19.4.2017, s. 17).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).


BILAG I

TIDSPUNKT OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 2, HVOR AFFALDSMATERIALER, DER STAMMER FRA WEEE, INDGÅR I GENANVENDELSESPROCESSEN

Materiale

Tidspunkt, hvor materialet indgår i genanvendelsesprocessen

Glas

Sorteret glas, som ikke undergår yderligere forarbejdning, inden det tilføres en glasovn eller benyttes til fremstilling af filtreringsmedier, slibematerialer, glasbaseret isolering og byggematerialer.

Metaller

Sorteret metal, som ikke undergår yderligere forarbejdning, inden det tilføres en metalsmelter eller smelteovn.

Plast

Plast, som er udskilt af polymerer, og som ikke undergår yderligere forarbejdning, inden det bringes ind i en pelleterings-, ekstruderings- eller formpresningsproces.

Plastflager, som ikke undergår yderligere forarbejdning, inden de anvendes i et endeligt produkt.

Træ

Sorteret træ, som ikke undergår yderligere behandling, inden det anvendes til fremstilling af spånplader.

Sorteret træ, der bringes ind i en komposteringsproces.

Tekstiler

Sorteret tekstil, som ikke undergår yderligere forarbejdning, inden det anvendes til fremstilling af tekstilfibre, klude eller granulat.

Komponenter af WEEE, der består af flere materialer

Metaller, plast, glas, træ, tekstiler og andre materialer, der stammer fra behandlingen af WEEE-komponenter (f.eks. materialer fra behandlingen af printkort), som er genstand for genanvendelse.


BILAG II

DATARAPPORTERINGSSKEMA MED HENBLIK PÅ DIREKTIV 2012/19/EU OM WEEE

Tabel 1

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er bragt i omsætning, affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der er genereret og indsamlet, samt indsamlingsprocent for WEEE

 

1

2

3

4

5

6

Produktkategori

EEE bragt i omsætning

WEEE genereret

WEEE indsamlet fra private husholdninger

WEEE indsamlet fra andre brugere end private husholdninger i alt

WEEE indsamlet

Indsamlingsprocent for WEEE (%)

Metode

Vægt i alt (ton)

Vægt i alt (ton)

Vægt i alt (ton)

Vægt i alt (ton)

Vægt i alt (ton)

A. baseret på EEE bragt i omsætning (%)

B. baseret på WEEE genereret (%)

1.

Udstyr til temperaturudveksling

 

 

 

 

 

 

 

2.

Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 100 cm2

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lamper

 

 

 

 

 

 

 

4.

Stort udstyr (1)

(en ydre dimension på mere end 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Stort udstyr eksklusive fotovoltaiske paneler (1)

 

 

 

 

 

 

 

4b.

Fotovoltaiske paneler (1)

 

 

 

 

 

 

 

5.

Småt udstyr

(ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Småt IT- og telekommunikationsudstyr

(ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

WEEE indsamlet

 

 

 

 

 

 

 

Noter:

Lysegrå felter betyder, at det er frivilligt at rapportere data.

Mørkegrå felter betyder, at rapporteringen af de pågældende data kan være obligatorisk eller frivillig, jf. artikel 2, stk. 6, i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/… af 17. december 2019 om fastlæggelse af reglerne for beregning, kontrol og rapportering af data og om fastlæggelse af skemaer til data med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) [(EUT L 330 af 20.12.2019, s. XXX).

Medlemsstaterne skal skelne mellem faktiske nuller (0 ton) og manglende tal/ukendte mængder. Skriv »0« for at angive nul ton og »M«, hvis data ikke kendes


Tabel 2

Forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af WEEE, WEEE behandlet i hver medlemsstat, WEEE, der er eksporteret, procentsats for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse samt nyttiggørelsesprocent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Produktkategori

Forberedelse med henblik på genbrug

Genanvendelse

Forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse

Procentsats for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse

Nyttiggørelse

Nyttiggørelsesprocent

WEEE behandlet i medlemsstaten

WEEE behandlet i en anden medlemsstat

WEEE behandlet uden for Unionen

Vægt i alt (ton)

Vægt i alt (ton)

Vægt i alt (ton)

%

Vægt i alt (ton)

%

Vægt i alt (ton)

Vægt i alt (ton)

Vægt i alt (ton)

1.

Udstyr til temperaturudveksling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 100 cm2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lamper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Stort udstyr (1)

(en ydre dimension på mere end 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Stort udstyr eksklusive fotovoltaiske paneler (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b.

Fotovoltaiske paneler (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Småt udstyr

(ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Småt IT- og telekommunikationsudstyr

(ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEE indsamlet

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

Noter:

Medlemsstaterne skal skelne mellem faktiske nuller (0 ton) og manglende tal/ukendte mængder. Der skrives »0« for at angive nul ton og »M«, hvis data ikke kendes.


(1)  Med henblik på rapportering deles kategori 4 »Stort udstyr« op i underkategori »4a: Stort udstyr eksklusive fotovoltaiske paneler« og underkategori »4b: Fotovoltaiske paneler«. Medlemsstaterne rapporterer data for underkategori 4a og 4b og lader den samlede post for kategori 4 stå tom. Hvis det ikke er muligt for en medlemsstat at opdele dataene i underkategori 4a og 4b, udfylder den cellerne i de forskellige kolonner for den samlede post for kategori 4.

(2)  Med henblik på rapportering deles kategori 4 »Stort udstyr« op i underkategori »4a: Stort udstyr eksklusive fotovoltaiske paneler« og underkategori »4b: Fotovoltaiske paneler«. Medlemsstaterne rapporterer data for underkategori 4a og 4b og lader den samlede post for kategori 4 stå tom. Hvis det ikke er muligt for en medlemsstat at opdele dataene i underkategori 4a og 4b, udfylder den cellerne i de forskellige kolonner for den samlede post for kategori 4.


BILAG III

SKEMA TIL DEN KVALITETSKONTROLRAPPORT, DER SKAL LEDSAGE DE DATA, DER ER OMHANDLET I BILAG II

DEL 1

GENERELLE OPLYSNINGER

Medlemsstat

...

Titel

Kvalitetsrapport, der ledsager de data, der rapporteres med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38)

Organisation, der indgiver dataene og kvalitetskontrolrapporten

...

Kontaktperson/kontaktoplysninger

...

Referenceår

...

Dato for indgivelse/version

...

Krav om fortrolighed

Kvalitetskontrolrapporten må gøres tilgængelig

for offentligheden (på Kommissionens websted):

☐ Ja/☐ Ja, med undtagelse af afsnit: ...

☐ Nej

Hvis nej, angiv tydeligt, hvilke afsnit der er fortrolige og begrundelsen herfor: ...

for medlemmerne af Udvalget for den Tekniske Tilpasning (UTT) og ekspertgruppen for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE):

☐ Ja/☐ Ja, med undtagelse af afsnit: ...

☐ Nej,

Hvis nej, angiv tydeligt, hvilke afsnit der er fortrolige og begrundelsen herfor: ...

DEL 2

DATAKILDE, DATAVALIDERINGSPROCES OG DÆKNING

A.   Anvendte metoder og datakilder

A.1:   Metode til beregning af mængden af EEE, der er bragt i omsætning

Angiv, hvilken metode der er anvendt til at beregne mængden af EEE, der er bragt i omsætning i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/699 af 18. april 2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er bragt i omsætning i hver medlemsstat, og en fælles metode til beregning af den mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der er genereret i hver medlemsstat (EUT L 103 af 19.4.2017, s. 17).

...

A.2:   Metode til beregning af indsamlingsprocenten for WEEE

Angiv, hvilken metode der er anvendt til beregning af indsamlingsprocenten for WEEE.

Hvis den anvendte metode er baseret på gennemsnitsvægten af EEE, der er bragt i omsætning i de foregående tre år, angives data om mængden af EEE, der er bragt i omsætning i de tre år forud for referenceåret:

 

Vægt (ton) i alt af EEE, der er bragt i omsætning i en medlemsstat

År (et år før referenceåret))

 

År (to år før referenceåret))

 

År (tre år før referenceåret))

 

Gennemsnitsvægt af de tre år=

(summen af linje 1 + 2+3 delt med 3)

 

A.3:   Datakilde

Beskriv datakilden til de forskellige punkter, der er anført i det følgende (f.eks. optællinger/nationale statistikker/rapporteringspligter for forretningsenheder eller certificerede forretningsenheder/agenturer/sammenslutninger/undersøgelser af affaldssammensætninger/den specifikke konsekvensanalyser, der kan være krav om i national ret, og relevante forskrifter)

a)   EEE bragt i omsætning (Tabel 1: kolonne 1)

Angiv, hvilke kilder er anvendt til at indsamle data om EEE, der er bragt i omsætning

...

b)   WEEE genereret (Tabel 1: kolonne 2)

Angiv data om vægten af genereret WEEE beregnet ved hjælp af WEEE-beregningsværktøjet, og specificer eventuelle dataopdateringer af WEEE-beregningsværktøjet.

Disse data er obligatoriske for de medlemsstater, der rapporterer indsamlingsprocenten for WEEE beregnet på grundlag af genereret WEEE. For de medlemsstater, der rapporterer indsamlingsprocenten for WEEE beregnet på grundlag af gennemsnitsvægten af EEE, der er bragt i omsætning i de foregående tre år, er det frivilligt at oplyse disse data.

...

c)   WEEE indsamlet (Tabel 1: kolonne 3, 4, 5 og 6)

Angiv, hvilke kilder der er anvendt til at indsamle data om WEEE, som er indsamlet via alle kanaler. Bemærk, at ifølge artikel 7, stk. 2, i direktiv 2012/19/EU skal mængden af WEEE, der er indsamlet, være mængden af WEEE, der er:

a) modtaget af indsamlings- og behandlingsanlæg

b) modtaget af distributører

c) indsamlet særskilt af producenter eller af tredjemand, som handler på deres vegne.

Angiv specifikt, om der er indført ordninger, hvorved indehavere og distributører som minimum kan returnere WEEE gratis, jf. artikel 5 i direktiv 2012/19/EU, og oplys nærmere om, hvilke data der kan indhentes ved hjælp af disse ordninger.

...

d)   Forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af WEEE (Tabel 2: kolonne 1, 2 og 5)

Bemærk, at ifølge artikel 11, stk. 2, i direktiv 2012/19/EU, skal der anvendes data om vægten af WEEE, dets komponenter og materialer eller stoffer, der ankommer (input) til et anlæg til forberedelse med henblik på genbrug, et genanvendelsesanlæg eller et nyttiggørelsesanlæg efter korrekt behandling, jf. artikel 8, stk. 2, i direktiv 2012/19/EU.

Angiv, hvilke kilder der er anvendt for data om forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af WEEE, jf. artikel 11, stk. 4, i direktiv 2012/19/EU.

Angiv forskellen mellem input til et anlæg til forberedelse med henblik på genbrug, et genanvendelsesanlæg, en forbrænding (eller udsmeltning) eller et (energi-)nyttiggørelsesanlæg.

...

e)   WEEE behandlet (Tabel 2: kolonne 7, 8 og 9)

Angiv, hvilke kilder der er anvendt til at indsamle data om WEEE behandlet i medlemsstaten, i en anden medlemsstat eller uden for Unionen.

Giv også en generel beskrivelse af de behandlingssystemer, der findes i medlemsstaten, og specificer, om behandlingskravene eller minimumskvalitetskravene til behandling af indsamlet WEEE i medlemsstaten adskiller sig fra eller går videre end, hvad der er anført i bilag VII i direktiv 2012/19/EU. Beskriv i så fald disse krav.

...

B.   Datakildekvalitet/datavalideringsproces

B.1:   Datakildekvalitet

Beskriv kvaliteten af de forskellige kilder, der er benyttet (herunder udfordringer vedrørende datakvaliteten, og hvordan du agter at forbedre kvaliteten i fremtiden).

...

B.2:   Kvaliteten af skøn over EEE, der er bragt i omsætning under forskellige kategorier

I tilfælde af, at der forud for medlemsstaternes indsamling af data, indsamles data af aktører for andre EEE-kategorier end dem, der er specificeret i direktiv 2012/19/EU, eller for underkategorier, beskriv da, hvilke kategorier eller underkategorier af data der gælder, og hvordan data for disse kategorier omsættes til data for EEE-kategorierne i direktiv 2012/19/EU.

B.3:   Kontrol med målenes opfyldelse

Beskriv de nationale foranstaltninger, der skal fremme opfyldelsen af målene for indsamling, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse og nyttiggørelse.

Oplys også, hvilke foranstaltninger der er truffet for at oplyse brugere af EEE og tilskynde dem til at medvirke til håndteringen af WEEE, jf. artikel 14 i direktiv 2012/19/EU.

Hvis der rapporteres om mængder af WEEE »behandlet i en anden medlemsstat« eller »behandlet uden for Unionen«, angives:

om denne eksport tages i betragtning ved beregningen af nyttiggørelsesprocenten og procentsatsen for genbrug og genanvendelse

hvordan nyttiggørelsesprocenten og procenten for genbrug og genanvendelse for den eksporterede mængde er udledt.

Hvis der er et krav om, at der ud over det bevis, der kræves ifølge artikel 10, stk. 2, i direktivet 2012/19/EU, skal forelægges dokumentation med henblik på de kompetente myndigheders godkendelse af eksporten, beskrives, hvilken dokumentation der kræves.

...

B.4:   Datatilpasning og dataoverensstemmelse

Beskriv, hvilke foranstaltninger der er truffet for at undgå, at importeret WEEE medregnes to gange, idet det ikke skal regnes med i opfyldelsen af målene og ikke skal rapporteres under behandling, forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse i den importerende medlemsstat.

Beskriv eventuelle korrektioner for import og eksport, for eksempel for at tage hensyn til privat import og eksport eller vildledende angivelser (brugte EEE i stedet for WEEE) eller andet.

...

B.5:   Datavalideringsproces

Beskriv, hvilken metode der er anvendt til at validere data.

Redegør ligeledes nærmere for de inspektions- og kontrolsystemer, der anvendes i medlemsstaten til at kontrollere gennemførelsen af direktiv 2012/19/EU.

...

C.   Fuldstændighed/dækning

C.1: Dækker de tidligere nævnte datakilder hele sektoren?

☐ Ja/☐ Nej


C.2: Er der anvendt dokumenterede skøn over EEE, der er bragt i omsætning, i overensstemmelse med gennemførelsesforordning 2017/699?

☐ Ja/☐ Nej


C.3: Er der anvendt dokumenterede skøn over WEEE, der er indsamlet og behandlet, og som er taget i betragtning ved rapporteringen om opfyldelsen af de relevante mål?

☐ Ja/☐ Nej

Hvis ja, beskriv, hvilken metode der er anvendt for at nå frem til sådanne skøn, og giv relevant understøttende dokumentation for sådanne skøn.

...


C.4: Er der anvendt dokumenterede skøn over den gennemsnitlige procentdel af genanvendte og nyttiggjorte materialer, der stammer fra WEEE, og af komponenter af WEEE, som er taget i betragtning ved rapporteringen om opfyldelsen af de relevante mål?

☐ Ja/☐ Nej

Hvis ja, beskriv, hvilken metode der er anvendt for at nå frem til sådanne skøn, og giv relevant understøttende dokumentation for sådanne skøn.

...


C.5: Hvilken andel (%) af WEEE, der er indsamlet og behandlet, er omfattet eller skønnes at være omfattet af rapporteringsordningen?

...

D.   Andet

D.1:   Manglende data

Hvis der mangler obligatoriske data, beskriv da årsagerne til de manglende data, og hvilke foranstaltninger der er truffet for at afhjælpe situationen.

...

D.2:   Sandsynlighedskontrol

Angiv om nogle af de følgende situationer er opstået:

1.

Mængden af EEE, der er bragt i omsætning, er mindre end 10 kg per indbygger per år.

☐ Ja/☐ Nej

2.

Mængden af WEEE, der er indsamlet, er større end mængden af EEE, der er bragt i omsætning.

☐ Ja/☐ Nej

3.

Indsamlingsprocenten for WEEE er over 75 % af EEE, der er bragt i omsætning, eller over 100 % af WEEE, der er genereret?

☐ Ja/☐ Nej

4.

Mængden af WEEE, der er behandlet, er større end mængden af WEEE, der er indsamlet.

☐ Ja/☐ Nej

5.

Mængden af WEEE, der er genanvendt (inklusive forberedelse med henblik på genbrug) er større end mængden af WEEE, der nyttiggjort (inklusive forberedelse med henblik på genbrug).

☐ Ja/☐ Nej

6.

Genanvendelsesprocenten (inklusive forberedelse med henblik på genbrug) er over 95 %.

☐ Ja/☐ Nej

7.

Nyttiggørelsesprocenten (inklusive forberedelse med henblik på genbrug) er over 99 %.

☐ Ja/☐ Nej

8.

Brud i tidsrækken (væsentlige ændringer af de mængder, der er rapporteret over tid)

☐ Ja/☐ Nej

Hvis svaret er ja på et eller flere spørgsmål, giv da yderligere oplysninger om tilfældene og grundene hertil.

...

E.   Forskelle i forhold til data rapporteret i tidligere år

Beskriv og begrund eventuelle væsentlige ændringer i metoden for dataindsamling eller datavalidering eller i de metoder, der er anvendt til beregning af indsamlings- og nyttiggørelsesprocenten for WEEE for det aktuelle referenceår, i forhold til de tilgange og metoder, der er anvendt for tidligere referenceår.

...

F.   Vigtigste nationale websteder, referencedokumenter og publikationer

Angiv eventuelle andre relevante informationskilder, herunder rapporter, der behandler aspekter af datakvalitet og datadækning eller andre aspekter af håndhævelse, såsom rapporter fra producentansvarsorganisationer om resultater i forbindelse med indsamling, behandling og genanvendelse af WEEE, rapporter om bedste praksis i forbindelse med indsamling og behandling af WEEE, rapporter om import og eksport af WEEE og alle andre datakilder og informationer vedrørende WEEE.

...


Top