EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2180

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2180 af 16. december 2019 om fastlæggelse af de nærmere ordninger for og indholdet i kvalitetsrapporter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 (EØS-relevant tekst)

C/2019/8837

OJ L 330, 20.12.2019, p. 8–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2180/oj

20.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2180

af 16. december 2019

om fastlæggelse af de nærmere ordninger for og indholdet i kvalitetsrapporter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 13, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De nærmere ordninger for og indholdet i kvalitetsrapporter, herunder oplysninger om metoden for vurdering af opfyldelsen af præcisionskravene, fastlægges af Kommissionen i forbindelse med de data, som medlemsstaterne skal indberette til Eurostat.

(2)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges de nærmere ordninger for kvalitetsrapporterne og det krævede indhold heri, herunder en oversigt over metoden for vurdering af opfyldelsen af præcisionskravene, for så vidt angår de data, som medlemsstaterne skal indberette til Kommissionen (Eurostat) i henhold til forordning (EU) 2019/1700.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»proxyinterview«: et interview med en anden person end den person, som anmodes om oplysninger, efter specifikke regler, som fastsættes ved hver undersøgelse, og hvor det specificeres, i hvilke tilfælde proxyinterview kan accepteres

2)

»bortfald«: den omstændighed, at man ved en undersøgelse ikke har kunnet indsamle data for alle dataelementer i spørgeskemaet eller fra populationsenheder, der er udpeget til dataindsamling, eller begge dele, nærmere bestemt:

a)

»bortfald, der skyldes ikke-svarende enheder«: en type bortfald, som forekommer, når der ikke er indsamlet data om en populationsenhed, der er udpeget til dataindsamling

b)

»bortfald, der skyldes ikke-besvarede spørgsmål«: en type bortfald, som forekommer, når der ikke er indsamlet data om en undersøgelsesvariabel i relation til en udpeget populationsenhed

3)

»stikprøvefejl«: del af forskellen mellem en populationsværdi og et estimat for denne værdi beregnet på grundlag af en tilfældig stikprøve, som skyldes, at kun en delmængde af populationen er angivet

4)

»ikkestikprøvefejl«: fejl i stikprøveestimater, som ikke kan tilskrives stikprøveudsving

5)

»substitution«: med hensyn til respondenter, udskiftning af en enhed, der oprindeligt var udtaget til stikprøven med en anden enhed, herunder udskiftning mellem husstande eller inden for en husstand

6)

»kriterieopfyldende enheder«: det sæt af populationsenheder, der er udvalgt fra stikprøvegrundlaget, og som er en del af målpopulationen

7)

»ikke-kriterieopfyldende enheder«: enheder i stikprøven, som ikke er en del af målpopulationen

8)

»nettostikprøve«, også benævnt »opnået stikprøve«: det sæt af populationsenheder (herunder substitutionsenheder), der er udvalgt fra stikprøvegrundlaget, og fra hvilke der er indhentet tilstrækkelige oplysninger til, at enheden kan medtages i undersøgelsesskønnene

9)

»bruttostikprøve«, også benævnt »oprindelig stikprøve«: det sæt af populationsenheder, der oprindeligt blev udvalgt fra stikprøvegrundlaget. Bruttostikprøven omfatter de kriterieopfyldende enheder (nettostikprøven og bortfald, der skyldes ikke-svarende enheder) og de ikke-kriterieopfyldende enheder

10)

»imputering«: en procedure til anførelse af en værdi for et specifikt dataelement, hvis der ikke foreligger noget svar.

Artikel 3

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporterne skal indeholde kvalitetsrelaterede data og metadata i overensstemmelse med de kvalitetskriterier og statistiske begreber, der er fastsat i bilaget. Disse rapporter skal også henvise til eventuelle tilfælde, hvor de relevante kvalitetskriterier ikke blev opfyldt, eller hvor statistiske begreber ikke blev anvendt korrekt, eller begge dele.

Artikel 4

Oversigt over metoder for vurdering af opfyldelsen af præcisionskravene

Kommissionen (Eurostat) vurderer, i hvilket omfang de data, som medlemsstaterne har fremsendt i henhold til bilag II til forordning (EU) 2019/1700, opfylder præcisionskravene. Hvis Kommissionen (Eurostat) konstaterer, at præcisionskravene ikke er opfyldt, vurderes den manglende opfyldelse ud fra følgende:

omfanget og hyppigheden heraf og indvirkningen på kvaliteten af de vigtigste indikatorer, navnlig deres sammenlignelighed

om situationen hurtigt kan afhjælpes, og om medlemsstaterne foretager de nødvendige korrektioner på en effektiv måde

om den manglende opfyldelse kan afhjælpes indirekte, navnlig ved hjælp af skønsmetoder, og om medlemsstaterne træffer passende afhjælpende foranstaltninger

i hvilket omfang medlemsstaterne fører kontrol med manglende opfyldelse, som kan skyldes forhold, som de ikke har kontrol over

i hvilket omfang den manglende opfyldelse varer ved under flere på hinanden følgende dataindsamlingsrunder

om der foreligger en plan for afhjælpende foranstaltninger, som er godkendt af Kommissionen (Eurostat), og om den gennemføres effektivt; ved vurderingen af en sådan plan vil der blive taget hensyn til den tid, der er nødvendig for at rette op på tilfælde af manglende opfyldelse, navnlig for så vidt angår indsamling af paneldata.

Artikel 5

Tekniske standarder for fremsendelse af kvalitetsrapporter

1.   For at understøtte kvalitetsstyring og procesdokumentation skal kvalitetsrapporterne fremsendes i overensstemmelse med de af Kommissionen (Eurostat) fastsatte tekniske standarder.

2.   For at muliggøre elektronisk datagenfinding skal kvalitetsrapporterne fremsendes til Kommissionen (Eurostat) via den centrale dataportal.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 261I af 14.10.2019, s. 1.


BILAG

Kvalitetskriterier og statistiske begreber

Kvalitetsrapporterne skal indeholde kvalitetsrelaterede data og metadata i overensstemmelse med følgende kvalitetskriterier og statistiske begreber.

Hvis et bestemt statistisk begreb ikke er relevant for en statistisk operation, bør dette begreb forblive i kvalitetsrapporten ledsaget af ordene »ikke relevant«.

1.   KONTAKT

Kontaktpunkter (personer eller organisationer) for henvendelser angående data eller metadata, herunder kontaktoplysninger.

2.   STATISTISK FREMSTILLING

Beskrivelse af de formidlede data, der kan vises til brugerne i form af tabeller, grafer eller kort.

2.1.   Databeskrivelse

Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved datasættet.

2.2.   Klassificeringssystem

Hvis det er relevant, listen over klassificeringer og opdelinger, der anvendes i forbindelse med data, og eventuelle afvigelser fra europæiske statistiske standarder eller internationale standarder.

2.3.   Sektordækning

Beskrivelse af de vigtigste emner, som datasættet omfatter.

2.4.   Statistiske begreber og definitioner, herunder referenceperioden

Listen over alle de variabler, der afviger fra standarddefinitionen, med angivelse af de anvendte nationale begreber og eventuelle forskelle mellem de nationale begreber og de respektive dataindsamlinger.

2.5.   Statistiske enheder

Beskrivelse af observationsenhederne.

2.6.   Statistisk population

Beskrivelse af den statistiske målpopulation eller de populationer, som datasættet henviser til, dvs. den population, som der skal indsamles oplysninger om.

2.6.1.   Population(er), som ikke er omfattet

Oplysninger om eventuelle delpopulationer, som ikke er omfattet af dataindsamlingen (f.eks. hjemløse eller personer, der bor i en institution), herunder en beskrivelse af en sådan population og det bedste kvantitative estimat herfor.

2.7.   Referenceområde

Beskrivelse af det geografiske område, som det undersøgte statistiske fænomen vedrører: det omfattede geografiske område og en liste over områder, der er udelukket.

2.8.   Tidsdækning

De perioder eller tidspunkter, som observationen henviser til.

3.   STATISTISK BEARBEJDNING

Behandling af data for at aflede nye oplysninger ud fra et givet sæt regler

3.1.   Kildedata

Beskrivelse af kilden til de statistiske rådata (f.eks. interview, administrative data, andre kilder). Hvis der anvendes administrative registre, bør de beskrives klart (kilde, primært formål, mulige mangler osv.).

3.1.1.   Stikprøvegrundlag

Beskrivelse af de metoder, der er anvendt til at tilvejebringe eller danne stikprøvegrundlaget.

3.1.2.   Stikprøveplan

Beskrivelse af følgende aspekter:

Type stikprøveplan (stratificeret, flertrin, samlet i klynger, ét trin, to trin)

Stratificering og delstratificeringskriterier

Stikprøvestørrelse

3.2.   Dataindsamlingshyppighed

Oplysninger om, hvor hyppigt et datasæt indsamles.

3.3.   Dataindsamling

Beskrivelse af de metoder, der er anvendt til at indsamle data (CAPI, CAWI, CATI osv.). Det nationale spørgeskema, der er anvendt til dataindsamling, bør vedlægges sammen med den tilhørende oversættelse til engelsk.

3.4.   Datavalidering

Beskrivelse af de procedurer, der er anvendt til kontrol og validering af kilde- og resultatdata, herunder en redegørelse for, hvordan resultaterne af disse valideringer overvåges og anvendes.

3.5.   Datasammenstilling

Beskrivelse af datasammenstillingsprocessen (f.eks. dataredigering, imputering, vægtning, justering for bortfald, kalibrering, anvendt model osv.). Hvert trin i vægtningen skal beskrives særskilt: beregning af stikprøvevægte, justering for bortfald (hvordan stikprøvevægten korrigeres under hensyntagen til forskelle i svarprocenter), kalibrering (niveau og variabler, der er anvendt i forbindelse med justeringen, anvendt metode), beregning af de endelige vægte.

4.   KVALITETSSTYRING

Systemer og strukturer inden for en organisation til styring af kvaliteten af statistiske produkter og processer.

4.1.   Kvalitetssikring

Beskrivelse af kvalitetssikringsrammen og/eller kvalitetsstyringssystemet (f.eks. EFQM, ISO 9000), der anvendes i organisationen.

4.2.   Kvalitetsvurdering

Beskrivelse af den overordnede kvalitet af de statistiske resultater, der sammenfatter de vigtigste styrker og eventuelle kvalitetsmangler ved standardkvalitetskriterierne: relevans, nøjagtighed, pålidelighed, aktualitet, punktlighed, sammenlignelighed og kohærens. Eventuelle kompromiser mellem kvalitetsaspekter og planlagte kvalitetsforbedringer kan nævnes.

5.   RELEVANS

5.1.   Brugerbehov

Oplysninger (hvis de foreligger) om (eventuelle nye) brugerbehov i forbindelse med indsamlede data.

5.2.   Brugertilfredshed

Oplysninger (hvis de foreligger) om databrugeres tilfredshed i relation til data, der indsamles og stilles til rådighed.

5.3.   Fuldstændighed

Beskrivelse af eventuel manglende opfyldelse for så vidt angår variabler, som ikke er indberettet.

6.   NØJAGTIGHED OG PÅLIDELIGHED

6.1.   Generel nøjagtighed

Sammenfatning af de forskellige elementer i en vurdering af nøjagtigheden knyttet til et givet datasæt eller område:

Beskrivelse af de vigtigste kilder til tilfældige og systematiske fejl i de statistiske resultater med en sammenfattende vurdering af alle fejl med særlig fokus på indvirkningen på de vigtigste estimater.

Datarevisionsaspekter, hvis det er relevant.

6.2.   Stikprøvefejl

Beskrivelse af metoden til beregning af præcisionsestimater.

Præcisionsmålinger af estimater i overensstemmelse med de tekniske specifikationer for de enkelte datasæt.

Standardfejl på nationalt og, hvor det er påkrævet, regionalt plan (NUTS 2), for de vigtigste indikatorer, der er nævnt i bilag II til forordning (EU) 2019/1700.

6.3.   Ikkestikprøvefejl

6.3.1.   Dækningsfejl

Beskrivelse af forskelle mellem rammepopulationen og målpopulationen.

Hyppighed af og tidsplan for ajourføring af rammen.

Fejl, som skyldes uoverensstemmelse mellem stikprøvegrundlaget og målpopulationen og delpopulationerne (overrepræsentation, underrepræsentation, fejlklassificering).

6.3.2.   Målefejl

Beskrivelse af fejl, der forekommer under dataindsamlingen, og som bevirker, at de registrerede variabelværdier afviger fra de sande værdier.

Beskrivelse af de bestræbelser, der er gjort med hensyn til udformning og testning af spørgeskemaet (herunder adressering af fejl som følge af dataindsamling, hvor der anvendes flere forskellige måder og/eller kilder).

Beskrivelse af interviewers uddannelse.

Proxyinterviewprocenter.

6.3.3.   Bortfaldsfejl

Beskrivelse af:

Tilgængelige karakteristika ved ikke-respondenter.

Bortfald, der skyldes ikke-svarende enheder, og bortfald, der skyldes ikke-besvarede spørgsmål, i procent.

Substitutionsprocenter.

Bruttostikprøvestørrelse (oprindelig stikprøvestørrelse), antal kriterieopfyldende enheder og nettostikprøvestørrelse, herunder substitutionsenheder (opnået stikprøvestørrelse)

6.3.4.   Bearbejdningsfejl

Beskrivelse af fejl i bearbejdningen og konsekvenserne for de endelige dataindsamlingsresultater som følge af en ukorrekt gennemførelse af korrekt planlagte gennemførelsesmetoder.

Beskrivelse af kvalitetskontrol og dataredigeringsprocessen.

Beskrivelse af imputeringsprocedurer.

Imputeringsprocenter.

6.3.5.   Modelantagelsesfejl

Hvis det er relevant: beskrivelse af fejl, som følger af områdespecifikke modeller, der er nødvendige for at fastlægge målet for skønnet.

6.4.   Sæsonkorrektion (hvis relevant)

Beskrivelse af de statistiske teknikker, der er anvendt til at korrigere for sæsonvirkninger, der påvirker en dataserie.

6.5.   Datarevision — politik

Beskrivelse af den politik, der skal sikre gennemsigtigheden af formidlede data, og hvor foreløbige data revideres efter sammenstilling.

6.6.   Datarevision — praksis

Oplysninger om praksis for datarevisioner.

7.   AKTUALITET OG PUNKTLIGHED

Oplysninger om:

Dato for formidling af nationale resultater.

Antal dage mellem afslutningen af feltarbejdet og den første fuldstændigt validerede indberetning af data til Kommissionen (Eurostat).

Datoen for den første fuldstændige indberetning af data til Kommissionen (Eurostat). Hvis indberetning af data ikke finder sted inden den frist, der er fastsat i forordning (EU) 2019/1700, skal den manglende overholdelse af fristen begrundes.

8.   KOHÆRENS OG SAMMENLIGNELIGHED

Beskrivelse af, hvordan de krav, der er fastsat på det specifikke område, er opfyldt, herunder, hvor det er relevant, virkningen af eventuelle afvigelser fra spørgeskemaet og definitionerne.

8.1.   Sammenlignelighed — geografisk

Beskrivelse af eventuelle problemer med sammenlignelighed mellem forskellige regioner i landet.

8.2.   Sammenlignelighed — over tid

Oplysninger om længden af sammenlignelige tidsserier, herunder de år, hvor der forekom eventuelle seriebrud, og årsagerne hertil.

8.3.   Kohærens — tværgående

Sammenligning med eksterne kilder for alle relevante variabler, hvor sådanne eksterne data efter de berørte medlemsstaters opfattelse er tilstrækkeligt pålidelige.

8.4.   Kohærens — statistikker, der vedrører perioder på eller under et år

Hvis relevant.

8.5.   Kohærens — Nationalregnskaber

Hvis relevant.

8.6.   Kohærens — intern

Oplysninger om eventuel manglende kohærens mellem resultaterne af den statistiske proces.

9.   TILGÆNGELIGHED OG KLARHED

Oplysninger om:

Formidlingsformater.

Dokumentation for metode og kvalitet.

10.   OMKOSTNINGER OG BYRDE

Byrden for respondenterne og eventuelle omkostninger forbundet med indsamling og produktion af det statistiske produkt. Den gennemsnitlige varighed af husstandsinterview bør angives. Hvis det er muligt og relevant, bør varigheden af husstandsinterviewet indberettes efter dataindsamlingsmetode.

11.   FORTROLIGHED

Oplysninger om dataejerskab, der angiver, i hvilket omfang uretmæssig udbredelse heraf vil skade kildens eller andre relevante parters interesser.

Fortrolighedspolitik — beskrivelse af eventuelle bestemmelser ud over den europæiske lovgivning, der er relevante for den statistiske fortrolighed, der anvendes på dataene.

Fortrolighed – databehandling: generel beskrivelse af de regler, der anvendes til behandling af mikrodata og makrodata (herunder tabeldata) for så vidt angår statistisk fortrolighed.

12.   BEMÆRKNINGER

Supplerende beskrivende tekst, som kan indgå i kvalitetsrapporten.


Top