EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2164

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2164 af 17. december 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EØS-relevant tekst)

C/2019/8954

OJ L 328, 18.12.2019, p. 61–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2164/oj

18.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/61


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2164

af 17. december 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 16, stk. 1, artikel 16, stk. 3, litra a), og artikel 21, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 16, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007 har flere medlemsstater fremsendt dossierer på visse stoffer til Kommissionen og de øvrige medlemsstater med henblik på disse stoffers godkendelse og optagelse i bilag I, II, VI og VIII til Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2). Disse oplysninger er blevet undersøgt af Ekspertgruppen vedrørende Teknisk Rådgivning om Økologisk Produktion (i det følgende benævnt »EGTOP«) og Kommissionen.

(2)

I sine henstillinger om gødninger (3) konkluderede EGTOP blandt andet, at stofferne »biokul«, »bløddyrsaffald og æggeskaller« samt »humin- og fulvosyre« overholder målsætningerne og principperne for økologisk produktion. Disse stoffer bør derfor optages i bilag I til forordning (EF) nr. 889/2008. EGTOP anbefalede ligeledes, at definitionen på »calciumcarbonat« som fastsat i samme bilag præciseres.

(3)

I sine henstillinger om plantebeskyttelsesmidler (4) konkluderede EGTOP blandt andet, at stofferne »maltodekstrin«, »hydrogenperoxid«, »terpener (eugenol, geraniol og thymol)«, »natriumchlorid«, »cerevisan« og pyrethriner fra andre planter end Chrysanthemum cinerariaefolium overholder målsætningerne og principperne for økologisk produktion. Disse stoffer bør derfor optages i bilag II til forordning (EF) nr. 889/2008. Desuden har EGTOP fremsat anbefalinger om strukturen i samme bilag.

(4)

I sine henstillinger om foder (5) konkluderede EGTOP blandt andet, at stofferne »guargummi« som et fodertilsætningsstof, »ekstrakt fra ægte kastanje« som et sensorisk tilsætningsstof og »vandfrit betain« til enmavede dyr og kun af naturlig eller økologisk oprindelse overholder målsætningerne og principperne for økologisk produktion. Disse stoffer bør derfor optages i bilag VI til forordning (EF) nr. 889/2008. I samme bilag er henvisningen til visse ensileringsmidler uklar og bør præciseres for at undgå forvirring.

(5)

I sine henstillinger om fødevarer (6) konkluderede EGTOP blandt andet, at stofferne »glycerol« som et fugtemiddel i gelekapsler og overfladebehandling af piller, »bentonit« som et teknologisk hjælpestof, »L(+)mælkesyre og kaustisk soda« som et teknologisk hjælpestof til udvinding af planteproteiner, »taragummipulver« som et fortykningsmiddel og »humleekstrakt og harpiksekstrakt« i sukkerfremstillingen overholder målsætningerne og principperne for økologisk produktion. Disse stoffer bør derfor optages i bilag VIII til forordning (EF) nr. 889/2008. Desuden anbefalede EGTOP at kræve, at taragummipulver, lecithiner, glycerol, johannesbrødkernemel, gellangummi, arabisk gummi, guargummi og carnaubavoks er økologisk fremstillet. Erhvervsdrivende bør tildeles en treårig overgangsperiode for at give dem tid til at tilpasse sig dette nye krav.

(6)

I bilag VIIIa til forordning (EF) nr. 889/2008 er visse henvisninger til betegnelser på tilsætningsstoffer uklare og bør præciseres for at undgå forvirring.

(7)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til denne forordning.

2)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til denne forordning.

3)

Bilag VI erstattes af teksten i bilag III til denne forordning.

4)

Bilag VIII erstattes af teksten i bilag IV til denne forordning.

5)

Bilag VIIIa erstattes af teksten i bilag V til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(3)  Final report on fertilisers III: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/final-report-egtop-fertilizers-iii_en.pdf.

(4)  Final report on plant protection products IV: https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.

(5)  Final report on feed III and food V: https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.

(6)  Final report on food IV og final report on feed III and food V: https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.


BILAG I

»BILAG I

Gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 6d, stk. 2

Bemærk:

A: tilladt i medfør af forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikel 16, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 834/2007

B: tilladt i medfør af forordning (EF) nr. 834/2007

Tilladelse

Navn

Produkter, der er sammensat af eller kun indeholder de nedenfor anførte stoffer:

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

A

Fast husdyrgødning

Produkt bestående af en blanding af husdyrgødning og vegetabilsk materiale (strøelse).

Ikke fra jordløst husdyrbrug

A

Tørret fast husdyrgødning, herunder tørret fjerkrægødning

Ikke fra jordløst husdyrbrug

A

Kompost af husdyrgødning, herunder fjerkrægødning og komposteret fast husdyrgødning

Ikke fra jordløst husdyrbrug

A

Flydende husdyrgødning

Anvendes efter kontrolleret gæring og/eller passende opblanding

Ikke fra jordløst husdyrbrug

B

Komposteret eller forgæret blanding af husholdningsaffald

Produktet fremstillet af kildesorteret husholdningsaffald, der er blevet underkastet kompostering eller anaerob forgæring med henblik på produktion af biogas

Kun vegetabilsk og animalsk husholdningsaffald

Skal være produceret i et lukket og overvåget indsamlingssystem, som er godkendt af medlemsstaten

Maksimal koncentration i mg pr. kg tørstof:

cadmium: 0,7, kobber: 70, nikkel: 25, bly: 45, zink: 200, kviksølv:

0,4, chrom (i alt): 70, chrom (VI): ikke påviselig

A

Tørv

Må kun anvendes i forbindelse med havebrug (gartnerier, blomster- og trædyrkning, planteskoler)

A

Kompost fra svampedyrkning

Det oprindelige vækstmedium må kun være fremstillet af produkter i dette bilag

A

Ekskrementer fra orme (ormekompost) og fra insekter

 

A

Guano

 

A

Komposteret eller forgæret blanding af vegetabilsk materiale

Produkt fremstillet af blandinger af vegetabilsk materiale, der er blevet underkastet kompostering, eller der er sket en anaerob forgæring med henblik på produktion af biogas

B

Biogasfermentat indeholdende animalske biprodukter, som er nedbrudt sammen med materiale af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, som anført i dette bilag

Animalske biprodukter (herunder biprodukter fra vilde dyr) af kategori 3 og mave- og tarmindhold af kategori 2 (kategori 2 og 3 som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009  (1)) må ikke være fra jordløst husdyrbrug.

Processerne skal være i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011.

Anvendes ikke på de spiselige dele af afgrøder

B

Følgende produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse:

 

blodmel

 

hovmel

 

hornmel

 

benmel eller aflimet benmel

 

fiskemel

 

kødmel

 

fjermel

 

uld

 

pels (1)

 

hår

 

mejeriprodukter

 

hydrolyserede proteiner (2)

1)

Maksimal koncentration af chrom (VI) i mg pr. kg tørstof: ikke påviselig

2)

Anvendes ikke på de spiselige dele af afgrøder

A

Produkter eller biprodukter af vegetabilsk oprindelse til gødskning

Eksempler: F.eks. mel af oliekager/-skrå, kakaoskaller, maltspirer

B

Hydrolyserede proteiner af vegetabilsk oprindelse

 

A

Alger og algeprodukter

Når de er fremkommet direkte ved:

i)

fysisk behandling, herunder tørring, frysning og formaling

ii)

ekstraktion med vand eller syre og/eller basiske vandige opløsninger

iii)

gæring

A

Savsmuld og træflis

Træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

A

Komposteret bark

Træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

A

Træaske

Fra træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

A

Blødt råphosphat

Produkt defineret i punkt 7 i bilag IA.2 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 (2).

Cadmiumindhold på højst 90 mg pr. kg P205

A

Aluminium-calciumphosphat

Produkt defineret i punkt 6 i bilag IA.2 til forordning (EF) nr. 2003/2003

Cadmiumindhold på højst 90 mg pr. kg P205

Må kun anvendes på basisk jord (pH > 7,5)

A

Thomasphosphat

Produkter defineret i punkt 1 i bilag IA.2 til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Kainit eller kaliumråsalt

Produkter defineret i punkt 1 i bilag IA.3 til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Kaliumsulfat, muligvis indeholdende magnesiumsalt

Produkt, der er fremstillet af kaliumråsalt ved en fysisk udvindingsproces, og som muligvis også indeholder magnesiumsalte

A

Vinasse og vinasseekstrakt

Undtagen vinasse fra salmiakproduktion

A

Calciumcarbonat, f.eks.: kridt, mergel, pulveriseret kalksten, algekalk, fosfatholdigt kridt

Kun naturligt forekommende

B

Bløddyrsaffald

Kun hvis det stammer fra bæredygtigt fiskeri, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 7, i Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, eller økologisk akvakultur

B

Æggeskaller

Ikke fra jordløst husdyrbrug

A

Calciumcarbonat og magnesiumcarbonat

Kun naturligt forekommende

F.eks. dolomitkalk. pulveriseret magnesiumholdig kalksten

A

Magnesiumsulfat (kieserit)

Kun naturligt forekommende

A

Calciumchloridopløsning

Behandling af blade på æbletræer efter påvist calciummangel

A

Calciumsulfat (gips)

Produkter defineret i punkt 1 i bilag ID til forordning (EF) nr. 2003/2003

Kun naturligt forekommende

A, B

Kalkslam fra sukkerfabrikker

Biprodukt fra sukkerproduktion af sukkerroer og sukkerrør

A

Kalkslam fra vakuumsaltproduktion

Biprodukt fra vakuumsaltproduktionen fra saltlage, der findes i bjergene

A

Rent svovl

Produkter defineret i bilag ID.3 til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Sporstoffer

Uorganiske mikronæringsstoffer opført i del E i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Natriumchlorid

 

A

Stenmel og ler

 

B

Leonardit (rå, organisk aflejring rig på humussyrer)

Kun hvis det fremkommer som biprodukt ved minedrift

B

Humus- og fulvosyre

Kun hvis opnået ved uorganiske salte/opløsninger med undtagelse af ammoniumsalt eller opnået fra rensning af drikkevand

B

Xylit

Kun hvis det fremkommer som biprodukt ved minedrift (f.eks. som biprodukt ved udvinding af brunkul)

B

Chitin (polysaccharid udvundet af skal fra krebsdyr)

Kun hvis det stammer fra akvakulturproduktion eller bæredygtigt fiskeri, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 7, i Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, eller økologisk akvakultur

B

Organisk rig aflejring fra ferskvandsområder dannet ved udelukkelse af ilt

(f.eks. sapropel)

Kun økologiske sedimenter, der er biprodukter af ferskvandsforvaltning eller udvundet af tidligere ferskvandsområder

Hvor det er relevant, bør udvinding ske på en måde, der medfører minimal påvirkning af vandmiljøet

Kun sedimenter, som hidrører fra kilder fri for kontaminering af pesticider, persistente organiske miljøgifte og benzinlignende stoffer

Maksimal koncentration i mg pr. kg tørstof: cadmium: 0,7, kobber: 70, nikkel: 25, bly: 45, zink: 200, kviksølv: 0,4, chrom (i alt): 70, chrom (VI): ikke påviselig

B

Biokul — pyrolyseprodukt fremstillet af en række af organiske stoffer af vegetabilsk oprindelse og anvendt som gødningsstoffer

Kun fra plantemateriale uforarbejdet eller forarbejdet med produkter, der er optaget i bilag II

Maksimal værdi på 4 mg polycykliske aromatiske kulbrinter (PAHs) pr. kg tørstof (DM). Denne værdi skal fornyes hvert andet år og tage hensyn til risikoen for akkumulering på grund af flere ansøgninger

«

(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1).«


BILAG II

»BILAG II

Pesticider — plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 5, stk. 1

Alle stoffer, der er angivet i dette bilag, skal som minimum overholde de betingelser for anvendelse, der er fastsat i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1). Anden kolonne i hver tabel indeholder eventuelle mere restriktive betingelser for anvendelse i økologisk produktion.

1.   Stoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

Allium sativum (hvidløgsekstrakt)

 

Azadirachtin udvundet af Azadirachta indica

 

Bivoks

Kun som middel til beskyttelse af sår på træer

COS-OGA

 

Hydrolyserede proteiner, bortset fra gelatine

 

Laminarin

Tang skal enten være organisk dyrket i overensstemmelse med artikel 6d eller høstet på en bæredygtig måde i overensstemmelse med artikel 6c

Maltodextrin

 

Feromoner

Kun i fælder og dispensere

Planteolier

Alle anvendelser, undtaget som herbicid.

Pyrethriner

kun af vegetabilsk oprindelse

Kvassia udvundet af Quassia amara

Kun som insekticid, afskrækkende middel

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt

Kun på ikke-spiselige dele af afgrøder, og hvor afgrødemateriale ikke indtages af får eller geder

Salix spp.Cortex (også kendt som pilebarkekstrakt)

 

Terpener (eugenol, geraniol og thymol)

 

2.   Basisstoffer

Fødevarebaserede basisstoffer (inkl.: Lecithiner, saccharose, fructose, eddike, valle, chitosanhydrochlorid  (2), Equisetum arvense osv.)

Kun de basisstoffer defineret i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009  (3), som er defineret som fødevarer i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002, og som er af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

Stoffer, der ikke skal anvendes som herbicider.

3.   Mikroorganismer eller stoffer, der produceres af eller hidrører fra mikroorganismer

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

Mikroorganismer

Ikke af GMO-oprindelse

Spinosad

 

Cerevisan

 

4.   Andre stoffer end de i punkt 1, 2 og 3 nævnte

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser eller begrænsninger for anvendelsen

Aluminiumsilikat (kaolin)

 

Calciumhydroxid

Når det anvendes som fungicid, kun til frugttræer, herunder planteskoler, til bekæmpelse af Nectria galligena

Kuldioxid

 

Kobberforbindelser i form af: kobberhydroxid, kobberoxychlorid, kobberoxid, bordeauxvæske og tribasisk kobbersulfat

 

Diammoniumfosfat

Kun til brug som lokkemiddel i fælder

Ethylen

 

Fedtsyrer

Alle anvendelser, undtaget som herbicid

Jernphosphat (jern(III)orthophosphat)

Præparater til overfladespredning mellem dyrkede planter

Hydrogenperoxid

 

Kiselgur (diatoméjord)

 

Svovlkalk (calciumpolysulfid)

 

Paraffinolie

 

Kalium- og natriumhydrogencarbonat (også kendt som kalium- og natriumbicarbonat)

 

Pyrethroider (kun deltamethrin og lambdacyhalothrin)

Kun i fælder med specifikke lokkemidler; kun mod Batrocera oleae og Ceratitis capitata Wied

Kvartssand

 

Natriumchlorid

Alle anvendelser, undtaget som herbicid

Svovl

 

«

(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(2)  Udvundet fra bæredygtigt fiskeri eller økologisk akvakultur.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).


BILAG III

»BILAG VI

Fodertilsætningsstoffer, der anvendes i foderstoffer, jf. artikel 22, litra g), artikel 24, stk. 2, og artikel 25m, stk. 2

Fodertilsætningsstoffer, der er opført i dette bilag, skal tillades i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003.

1.   TEKNOLOGISKE TILSÆTNINGSSTOFFER

a)   Konserveringsmidler

ID-numre eller Funktionelle grupper

Stof

Beskrivelse, anvendelsesbetingelser

 

E 200

Sorbinsyre

 

 

E 236

Myresyre

 

 

E 237

Natriumformiat

 

 

E 260

Eddikesyre

 

 

E 270

Mælkesyre

 

 

E 280

Propionsyre

 

 

E 330

Citronsyre

 

b)   Antioxidanter

ID-numre eller Funktionelle grupper

Stof

Beskrivelse, anvendelsesbetingelser

 

1b306(i)

Tocopherol-ekstrakt fra vegetabilske olier

 

 

1b306(ii)

Tocopherol-rige ekstrakter fra vegetabilske olier (delta-rige)

 

c)   Emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler

ID-numre eller Funktionelle grupper

Stof

Beskrivelse, anvendelsesbetingelser

 

1c322

Lecithiner

Kun hvis de stammer fra økologiske råvarer

 

 

 

Anvendelsen begrænset til foder til akvakulturdyr

d)   Bindemidler og antiklumpningsmidler

ID-numre eller Funktionelle grupper

Stof

Beskrivelse, anvendelsesbetingelser

 

E 412

Guargummi

 

 

E 535

Natriumferrocyanid

Maksimumsdosis på 20 mg/kg NaCl (beregnet som ferrocyanid-anion)

 

E 551b

Kolloidal kiselsyre

 

 

E 551c

Kiselgur (renset diatoméjord)

 

 

1m558i

Bentonit

 

 

E 559

Kaolinler, asbestfri

 

 

E 560

Naturlig blanding af steatit og chlorit

 

 

E 561

Vermiculit

 

 

E 562

Sepiolit

 

 

E 566

Natrolit-phonolit

 

 

1g568

Clinoptilolit af sedimentær oprindelse

 

 

E 599

Perlit

 

e)   Tilsætningsstoffer til ensilage

ID-numre eller Funktionelle grupper

Stof

Beskrivelse, anvendelsesbetingelser

1k

1k236

Enzymer og mikroorganismer

Myresyre

Anvendelsen begrænset til produktion af ensilage, når vejrforholdene ikke tillader en passende gæring

Brugen af myre-, propion-syre og deres natriumsalte ved produktion af ensilage er kun tilladt, hvis vejrforholdene ikke tillader en passende gæring.

1k237

Natriumformiat

1k280

Propionsyre

1k281

Natriumpropionat

2.   SENSORISKE TILSÆTNINGSSTOFFER

D-numre eller Funktionelle grupper

Stof

Beskrivelse, anvendelsesbetingelser

2b

Aromastoffer

Kun ekstrakter fra landbrugsprodukter

 

Castanea sativa Mill.: Kastanjeekstrakt

 

3.   TILSÆTNINGSSTOFFER MED ERNÆRINGSMÆSSIGE EGENSKABER

a)   Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning

ID-numre eller Funktionelle grupper

Stof

Beskrivelse, anvendelsesbetingelser

3a

Vitaminer og provitaminer

Udvundet af landbrugsprodukter

Hvis udvundet syntetisk, kan kun de, der er identiske med vitaminer udledt af landbrugsprodukter, anvendes til enmavede dyr og akvakulturdyr

Hvis udvundet syntetisk, kan kun vitaminer af type A, D og E, der er identiske med vitaminer udvundet af landbrugsprodukter, anvendes til drøvtyggere, efter forudgående tilladelse fra medlemsstaterne baseret på en vurdering af drøvtyggernes muligheder for at skaffe sig de nødvendige mængder af de pågældende vitaminer gennem deres foderrationer

3a920

Vandfrit betain

Kun for enmavede dyr

Kun af naturlig oprindelse og hvis af økologisk oprindelse

b)   Forbindelser af sporstoffer

 

ID-numre eller Funktionelle grupper

Stof

Beskrivelse, anvendelsesbetingelser

 

E1 Jern

 

 

 

3b101

Jern(II)carbonat (siderit)

 

 

3b103

Jern(II)sulfat, monohydrat

 

 

3b104

Jern(II)sulfat, heptahydrat

 

 

3b201

Kaliumiodid

 

 

3b202

Calciumjodat, vandfrit

 

 

3b203

Coatet granulat af calciumjodat, vandfrit

 

 

3b301

Cobalt(II)acetattetrahydrat

 

 

3b302

Cobalt(II)carbonat

 

 

3b303

Cobalt(II)carbonathydroxid(2:3)monohydrat

 

 

3b304

Coatet granulat af cobalt(II)carbonathydroxid (2:3)monohydrat med overfladebehandling

 

 

3b305

Cobalt(II)sulfatheptahydrat

 

 

3b402

Kobber(II)dicarbonathydroxid

 

 

3b404

Kobber(II)oxid

 

 

3b405

Kobber(II)sulfat, pentahydrat

 

 

3b409

Kobberoxyklorid (TBCC)

 

 

3b502

Mangan-(II)-oxid

 

 

3b503

Mangansulfat, monohydrat

 

 

3b603

Zinkoxid

 

 

3b604

Zinksulfat-heptahydrat

 

 

3b605

Zinksulfat-monohydrat

 

 

3b609

Zinkchloridhydroxid, monohydrat (TBZC)

 

 

3b701

Natriummolybdatdihydrat

 

 

3b801

Natriumselenit

 

 

3b810, 3b811, 3b812,

3b813 og 3b817

Selenberiget gær, inaktiveret

 

4.   ZOOTEKNISKE TILSÆTNINGSSTOFFER

ID-numre eller Funktionelle grupper

Stof

Beskrivelse, anvendelsesbetingelser

Gruppe

 

anvendelse

4a, 4b, 4c og 4d

Enzymer og mikroorganismer i kategorien »Zootekniske tilsætningsstoffer«

 

«

BILAG IV

»BILAG VIII

Visse produkter og stoffer, der anvendes ved produktion af forarbejdede økologiske fødevarer, økologisk gær og økologiske gærprodukter jf. artikel 27, stk. 1, litra a), og artikel 27a, litra a)

DEL A — FØDEVARETILSÆTNINGSSTOFFER, HERUNDER BÆRESTOFFER

Ved beregningen omhandlet i artikel 23, stk. 4, litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 834/2007, beregnes tilsætningsstoffer, der er mærket med en asterisk i kolonnen med kodenummeret, som ingredienser af landbrugsoprindelse.

Kode

Navn

Forarbejdning af fødevarer af

Særlige betingelser og restriktioner ud over bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1333/2008

vegetabilsk oprindelse

animalsk oprindelse

E 153

Vegetabilsk kul

 

X

Asket gedeost

Morbier-ost

E 160b*

Annattoekstrakter, bixin, norbixin

 

X

Red Leicester-ost

Double Gloucester-ost

Cheddar

Mimolette-ost

E 170

Calciumcarbonat

X

X

Må ikke anvendes til farvning eller tilsætning af calcium til produkter

E 220

Svovldioxid

X

X (Kun for mjød)

I frugtvin (vin fremstillet af anden frugt end druer, inkl. cider og pæremost) og mjød med og uden tilsat sukker: 100 mg/l (Maksimalt indhold uanset oprindelse, udtrykt som SO2 i mg/l)

E 223

Natriummetabisulfit

 

X

Krebsdyr

E 224

Kaliummetabisulfit

X

X (Kun for mjød)

I frugtvin (vin fremstillet af anden frugt end druer, inkl. cider og pæremost) og mjød med og uden tilsat sukker: 100 mg/l (Maksimalt indhold uanset oprindelse, udtrykt som SO2 i mg/l)

E250

natriumnitrit

 

X

For kødprodukter Dette tilsætningsstof må kun benyttes, hvis det over for myndighederne er godtgjort, at der ikke findes et teknologisk alternativ, der giver den samme garanti og/eller gør det muligt at bevare produktets specifikke kendetegn. Ikke sammen med E252 Vejledende tilsat mængde udtrykt som NaNO2: 80 mg/kg, maksimal restmængde udtrykt som NaNO2: 50 mg/kg

E252

Kaliumnitrat

 

X

Kødprodukter Dette tilsætningsstof må kun benyttes, hvis det over for myndighederne er godtgjort, at der ikke findes et teknologisk alternativ, der giver den samme garanti og/eller gør det muligt at bevare produktets specifikke kendetegn. Ikke sammen med E250 Vejledende tilsat mængde udtrykt som NaNO3: 80 mg/kg, maksimal restmængde udtrykt som NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Mælkesyre

X

X

 

E 290

Kuldioxid

X

X

 

E 296

Æblesyre

X

 

 

E 300

Ascorbinsyre

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: Kødprodukter

E 301

Natriumascorbat

 

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: Kødprodukter i forbindelse med nitrater og nitritter

E 306(*)

Tocopherolrig ekstrakt

X

X

Antioxidant

E 322(*)

Lecithiner

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: Mejeriprodukter.

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion. Finder anvendelse fra den 1. januar 2022. Indtil denne dato kun hvis fremstillet af økologiske råvarer

E 325

Natriumlactat

 

X

Mælkebaserede produkter og kødprodukter

E 330

Citronsyre

X

X

 

E 331

Natriumcitrater

X

X

 

E 333

Calciumcitrater

X

 

 

E 334

Vinsyre (L(+)-)

X

X (Kun for mjød)

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: Mjød

E 335

Natriumtartrater

X

 

 

E 336

Kaliumtartrater

X

 

 

E 341(i)

Monocalcium phosphat

X

 

Hævemiddel til selvhævende mel

E 392*

Ekstrakter af Rosmarin

X

X

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion

E 400

Alginsyre

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: mælkebaserede produkter

E 401

Natriumalginat

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: mælkebaserede produkter

E 402

Kaliumalginat

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: mælkebaserede produkter

E 406

Agar

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: mælkebaserede produkter og kødprodukter

E 407

Carragenan

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: mælkebaserede produkter

E 410*

Johannesbrødkernemel

X

X

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion. Finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

E 412*

Guargummi

X

X

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion. Finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

E 414*

Arabisk gummi

X

X

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion. Finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

E 415

Xanthangummi

X

X

 

E 417

Taragummipulver

X

X

Fortykningsmiddel

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion. Finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

E 418

Gellangummi

X

X

Kun høj acyl

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion. Finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

E 422

Glycerin

X

X

Kun af vegetabilsk oprindelse

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion. Finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

Til planteekstrakt, smagsstoffer, fugtemiddel i gelekapsler og som overfladebelægning til piller

E 440 (i)*

Pektin

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: mælkebaserede produkter

E 464

Hydroxypropylmethylcellulose

X

X

Indkapsling: materiale til kapsler

E 500

Natriumcarbonater

X

X

 

E 501

Kalium Karbonater

X

 

 

E 503

Ammonium Karbonater

X

 

 

E 504

Magnesium Karbonater

X

 

 

E 509

Calciumklorid

 

X

Koagulering af mælk

E 516

Calciumsulfat

X

 

Transportør

E 524

Natriumhydroxid

X

 

Til overfladebehandling af »Laugengebäck« og regulering af surhedsgraden i økologiske aromastoffer

E 551

Siliciumdioxid

X

X

Til urter og krydderier i tørret pulverform, aromastoffer og propolis

E 553b

Talkum

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: Til overfladebehandling af pølser

E 901

Bivoks

X

 

Kun som overfladebehandlingsmiddel i konfekture

Bivoks fra økologisk produktion

E 903

Carnaubavoks

X

 

Som overfladebehandlingsmiddel i konfekture

Som risikometode til påkrævet ekstrem koldforarbejdning af frugt som en karantæneforanstaltning mod skadelige organismer (Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1279)  (1).

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion. Finder anvendelse fra den 1. januar 2022. Indtil denne dato kun hvis fremstillet af økologiske råvarer.

E 938

Kvælstof Argon

X

X

 

E 939

Helium

X

X

 

E 941

Erythritol

X

X

 

E 948

Ilt

X

X

 

E 968

Erythritol

X

X

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion uden brug af ionbytteteknologi

DEL B — TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER OG ANDRE PRODUKTER, SOM MÅ ANVENDES VED FORARBEJDNING AF ØKOLOGISK FREMSTILLEDE INGREDIENSER AF LANDBRUGSOPRINDELSE

Navn

Tilberedning af alle fødevarer af vegetabilsk oprindelse

Tilberedning af alle fødevarer af animalsk oprindelse

Særlige betingelser og restriktioner ud over bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1333/2008

Vand

X

X

Drikkevand som omhandlet i Rådets direktiv 98/83/EF

Calciumklorid

X

 

Koaguleringsmiddel

Calciumcarbonat

X

 

 

Calciumhydroxid

X

 

 

Calciumsulfat

X

 

Koaguleringsmiddel

Magnesiumchlorid (eller nigari)

X

 

Koaguleringsmiddel

Kaliumcarbonat

X

 

Med hensyn til fødevarer af vegetabilsk oprindelse: tørring af druer

Natriumcarbonat

X

X

 

Mælkesyre

 

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: Til regulering af pH-værdien i saltlage ved ostefremstilling

L(+)mælkesyre fra gæring

X

 

Med hensyn til fødevarer af vegetabilsk oprindelse: til forarbejdning af vegetabilsk proteinekstrakt

Citronsyre

X

X

 

Natriumhydroxid

X

 

Med hensyn til fødevarer af vegetabilsk oprindelse: til sukkerfremstilling, til fremstilling af olie bortset fra olivenolie, til forarbejdning af vegetabilsk proteinekstrakt

Svovlsyre

X

X

Gelatinefremstilling

Sukkerfremstilling

Humleekstrakt

X

 

Med hensyn til fødevarer af vegetabilsk oprindelse: kun til antimikrobielt brug til fremstilling af sukker.

Hvis de stammer fra økologisk produktion

Harpiksekstrakt

X

 

Med hensyn til fødevarer af vegetabilsk oprindelse: kun til antimikrobielt brug til fremstilling af sukker.

Hvis de stammer fra økologisk produktion

Saltsyre

 

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: Gelatinefremstilling, til regulering af pH-værdien i saltlage ved forarbejdning af Gouda, Edam og Maasdammer oste, Boerenkaas, Friese og Leidse Nagelkaas.

Ammoniumhydroxid

 

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: gelatinefremstilling

Hydrogenperoxid

 

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: gelatinefremstilling

Kuldioxid

X

X

 

Kvælstof

X

X

 

Ethanol

X

X

Opløsningsmiddel

Garvesyre

X

 

Filtreringsmiddel

Ægalbumin

X

 

 

Kasein

X

 

 

Gelatine

X

 

 

Husblas

X

 

 

Vegetabilske olier

X

X

Indfedtnings-, slip- eller antiskumningsmiddel

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion

Siliciumdioxid i form af gel eller kolloid opløsning

X

 

 

Aktiveret kul

X

 

 

Talkum

X

 

I overensstemmelse med de specifikke renhedskriterier for fødevaretilsætningsstof E 553b

Bentonit

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: som antiklumpningsmiddel til mjød

Celluloser

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: Gelatinefremstilling

Diatoméjord

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: Gelatinefremstilling

Perlit

X

X

Med hensyn til fødevarer af animalsk oprindelse: Gelatinefremstilling

Hasselnøddeskaller

X

 

 

Rismel

X

 

 

Bivoks

X

 

Slipmiddel

Bivoks fra økologisk produktion

Carnaubavoks

X

 

Slipmiddel

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion. Finder anvendelse fra den 1. januar 2022. Indtil denne dato kun hvis fremstillet af økologiske råvarer

Eddikesyre

 

X

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion

Til forarbejdning af fisk. Ved naturlig gæring. Må ikke fremstilles af eller fra GMO.

Thiaminhydrochlorid

X

X

Kun til forarbejdning af frugtvin, inkl. cider, pæremost og mjød

Diammoniumfosfat

X

X

Kun til forarbejdning af frugtvin, inkl. cider, pæremost og mjød

Træfibre

X

X

Kun fra tømmer, der er certificeret og stammer fra bæredygtig skovdrift

Det træ, der anvendes, må ikke indeholde giftige stoffer (fra behandling efter høst, naturligt forekommende giftstoffer eller giftstoffer fra mikroorganismer)

DEL C — HJÆLPESTOFFER TIL PRODUKTION AF GÆR OG GÆRPRODUKTER

Navn

Primærgær

Gærtilberedninger/-formuleringer

Særlige betingelser

Calciumklorid

X

 

 

Kuldioxid

X

X

 

Citronsyre

X

 

Til regulering af pH-værdien ved gærproduktionen

Mælkesyre

X

 

Til regulering af pH-værdien ved gærproduktionen

Kvælstof

X

X

 

Ilt

X

X

 

Kartoffelstivelse

X

X

Til filtrering

Kun hvis de stammer fra økologisk produktion

Natriumcarbonat

X

X

Til regulering af pH-værdien

Vegetabilske olier

X

X

Indfedtnings-, slip- eller antiskumningsmiddel. Kun hvis de stammer fra økologisk produktion«

«

(1)  Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1279 af 14. juli 2017 om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EUT L 184 af 15.7.2017, s. 33).


BILAG V

»BILAG VIIIa

Produkter og stoffer, der er tilladt til anvendelse i eller tilsætning til de i artikel 29c omhandlede økologiske vinavlsprodukter

Behandling i overensstemmelse med bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

Produkt eller stof

Særlige betingelser og restriktioner inden for de grænser og betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1234/2007 og (EF) nr. 606/2009

Nr. 1: Brug til beluftning eller iltning

Luft

Luftformig ilt

 

Nr. 3: Centrifugering og filtrering

Perlit

Celluloser

Diatoméjord

Kun til brug som inaktivt filtreringsmiddel

Nr. 4: Brug til at skabe en inaktiv atmosfære og behandle produktet uden luftens indvirkning

Kvælstof

Kuldioxid

Argon

 

Nr. 5, 15 og 21: Anvendelse

Gær  (1), gærskorpe

 

Nr. 6: Anvendelse

Diammoniumfosfat

Thiaminhydrochlorid

Autolyseret gær

 

Nr. 7: Anvendelse

Svovldioxid

Kaliumbisulfit eller kaliummetabisulfit

(a)

Det maksimale svovldioxidindhold må ikke overstige 100 mg/l for rødvin, jf. nr. 1 a) i del A i bilag I B til forordning (EF) nr. 606/2009, ved et restsukkerindhold på under 2 g/l

(b)

Det maksimale svovldioxidindhold må ikke overstige 150 mg/l for hvidvin og rosévin, jf. nr. 1 b) i del A i bilag I B til forordning (EF) nr. 606/2009, ved et restsukkerindhold på under 2 g/l.

(c)

For alle andre kategorier vin nedsættes det maksimale svovldioxidindhold, der er anvendt i henhold til bilag I B til forordning (EF) nr. 606/2009 den 1. august 2010, med 30 mg/l.

Nr. 9: Anvendelse

Trækul til ønologisk brug

 

Nr. 10: Klaring

Spiselig gelatine  (2)

Vegetabilske proteiner af hvede eller ærter  (2)

Husblas  (2)

Ægalbumin  (2)

Tannin  (2)

Kartoffelproteiner  (2)

Gærproteinekstrakter  (2)

Kasein

Chitosan udvundet af Aspergillus niger

Kaliumkaseinat

Siliciumdioxid

Bentonit

Pektolytiske enzymer

 

Nr. 12: Brug til syring

Mælkesyre

L(+)-vinsyre

 

Nr. 13: Brug til afsyring

L(+)-vinsyre

Calciumcarbonat

Neutralt kaliumtartrat

Kaliumbicarbonat

 

Nr. 14: Tilføjelse

Aleppofyrharpiks

 

Nr. 17: Anvendelse

Mælkesyrebakterier

 

Nr. 19: Tilføjelse

L-ascorbinsyre

 

Nr. 22: Brug til bobledannelse

Nitrogen

 

Nr. 23: Tilføjelse

Kuldioxid

 

Nr. 24: Tilsætning til stabilisering af vinen

Citronsyre

 

Nr. 25: Tilføjelse

Tannin  (2)

 

Nr. 27: Tilføjelse

Metavinsyre

 

Nr. 28: Anvendelse

Akaciegummi 2)  (2) (= gummi arabicum)

 

Nr. 30: Anvendelse

Kaliumbitartrat

 

Nr. 31: Anvendelse

Kobbercitrat

 

Nr. 35: Anvendelse

Gærmannoproteiner

 

Nr. 38: Anvendelse

Egetræsspåner

 

Nr. 39: Anvendelse

Kaliumalginat

 

Nr. 44: Anvendelse

Chitosan udvundet af Aspergillus niger

 

Nr. 51: Anvendelse

Iinaktiveret gæring

 

Behandling i overensstemmelse med bilag III, nr. A. 2, litra b), til forordning (EF) nr. 606/2009

Calciumsulfat

Kun for »vino generoso« eller »vino generoso de licor«

«

(1)  For de enkelte gærstammer: om muligt udvundet af økologiske råvarer.

(2)  Om muligt afledt af økologiske råvarer.


Top