EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2152

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152 af 27. november 2019 om europæisk erhvervsstatistik og om ophævelse af ti retsakter på området erhvervsstatistik (EØS-relevant tekst)

PE/81/2019/REV/1

OJ L 327, 17.12.2019, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj

17.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2152

af 27. november 2019

om europæisk erhvervsstatistik og om ophævelse af ti retsakter på området erhvervsstatistik

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af statistiske oplysninger om de økonomiske aktiviteter i medlemsstaternes virksomheder har hidtil været baseret på en række individuelle retsakter. Disse retsakter dækker konjunkturstatistik og erhvervsstrukturstatistik og statistik over produktion, handel med varer og tjenesteydelser inden for og uden for Unionen (international handel), udenlandske datterselskaber, forskning og udvikling (FoU), innovation samt anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og e-handel. Endvidere blev der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 (3) fastlagt en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål i Unionen.

(2)

Denne struktur baseret på individuelle retsakter tilvejebringer ikke den nødvendige konsistens mellem de individuelle statistiske områder, ligesom den heller ikke fremmer en integreret tilgang til udvikling, udarbejdelse og formidling af erhvervsstatistik. For så vidt angår denne forordning bør europæisk erhvervsstatistik også omfatte FoU-statistik inden for den videregående uddannelsessektor, den offentlige sektor og private nonprofitsektorer. En fælles retlig ramme bør fastlægges for at sikre konsistens på tværs af de forskellige europæiske erhvervsstatistikker og lette integrationen af de tilhørende statistiske processer.

(3)

Bedre integrerede statistiske processer, der er baseret på fælles metodiske principper, definitioner og kvalitetskriterier, bør føre til harmoniserede statistikker over Unionens erhvervssektors struktur, økonomiske aktiviteter, transaktioner og resultater, som er tilstrækkelig relevante og detaljerede til at opfylde brugerbehov.

(4)

EuroGroups-registret har til formål at sikre, at EU-retningslinjer, såsom Kommissionens henstilling 2003/361/EF (4), der er relevante for europæisk erhvervsstatistik, kan følges mere effektivt, navnlig med hensyn til identifikation af uafhængige virksomheder som defineret i artikel 3 i nævnte henstilling. Sådanne retningslinjer er nødvendige for at styrke retssikkerheden og forudsigeligheden i erhvervslivet og for at skabe lige vilkår for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Unionen.

(5)

Internationale retningslinjer, såsom Frascatimanualen, der vedrører FoU-statistik, og Oslomanualen, der vedrører innovationsdata, samt internationale aftaler, som er vedtaget af De Forenede Nationer, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, Den Internationale Valutafond og andre internationale og overnationale organisationer, er relevante for europæisk erhvervsstatistik. Sådanne retningslinjer bør så vidt muligt følges ved udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af EU-statistik og inden for den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre for at sikre, at EU-statistik er sammenlignelige med statistik, som sammenstilles af Unionens vigtigste internationale partnere. Unionens standarder, aftaler og retningslinjer bør dog anvendes konsekvent ved indsamlingen af data til europæisk erhvervsstatistik for så vidt angår emnerne FoU-input og innovation.

(6)

Den administrative byrde for virksomheder, navnlig for SMV'er, bør være så begrænset som muligt, idet andre datakilder end undersøgelser så vidt muligt bør tages i betragtning. For at lette den byrde, der hviler på virksomhederne, bør det være muligt at fastsætte forskellige krav til dataene afhængigt af størrelsen og betydningen af virksomhedernes økonomi i medlemsstaterne.

(7)

I det europæiske statistiske systems (ESS') vision for 2020 fastslås det, at data skal anvendes på tværs af statistiske områder, så nye fænomener (f.eks. globalisering) bedre kan analyseres, og EU-politikker med stor indvirkning bedre kan understøttes. Dataoutputtet bør være baseret på effektive og robuste statistiske processer i ESS. Det bredere anvendelsesområde for den fælles retlige ramme for erhvervsstatistik bør åbne mulighed for integrering af indbyrdes afhængige produktionsprocesser, der trækker på flere forskellige kilder.

(8)

Programmet for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik, der blev vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1297/2008/EF (5) og løb fra 2009 til 2013, var rettet mod at hjælpe med at tilpasse erhvervs- og handelsstatistikken til nye databehov og justere systemet for udarbejdelse af erhvervsstatistikker. Konklusionerne og anbefalingerne fra dette program vedrørende prioriteter og nye indikatorsæt, strømlining af rammerne for erhvervsrelateret statistik, mere effektiv udarbejdelse af erhvervs- og handelsstatistik og modernisering af statistik over varehandel inden for Unionen bør omsættes til retligt bindende bestemmelser.

(9)

Der er behov for en mere fleksibel tilgang inden for rammerne af europæisk erhvervsstatistik, således at der bliver mulighed for tilpasninger af den metodiske udvikling og en rettidig reaktion på nyopståede og behørigt begrundede brugerbehov for data som følge af de omskiftelige økonomiske forhold og det stadig mere globaliserede og komplekse erhvervsliv. Sådanne fremtidige tilpasninger bør understøttes af passende cost-benefit-analyser, og de deraf følgende nye datakrav bør ikke medføre væsentlige yderligere omkostninger eller byrder for medlemsstaterne eller respondenterne.

(10)

De nationale statistiske virksomhedsregistres og EuroGroups-registrets rolle som grundlæggende infrastruktur for indsamling og sammenstilling af data til europæisk erhvervsstatistik bør styrkes. De nationale statistiske virksomhedsregistre bør anvendes som den vigtigste informationskilde til statistisk analyse af virksomhedspopulationen og dens demografi, til definition af undersøgelsespopulationen og til etablering af forbindelse til administrative datakilder.

(11)

For at sikre de nationale statistiske virksomhedsregistres og EuroGroups-registrets rolle bør der fastlægges og indføres en unik identifikator for alle relevante enheder.

(12)

Den korrekte afgrænsning af koncerner i EuroGroups-registret ved hjælp af rettidige og pålidelige data bør opnås ved at anvende harmoniserede kriterier og regelmæssig opdatering af oplysningerne om kontrolrelationer mellem juridiske enheder, der er en del af koncerner.

(13)

For at forbedre effektiviteten i de statistiske produktionsprocesser i ESS og lette statistikbyrden for respondenterne bør de nationale statistikmyndigheder have ret til hurtig og gratis adgang til alle nationale administrative registre og til at anvende disse registre og integrere dem i statistikker i det omfang, det er nødvendigt for at udvikle, udarbejde og formidle europæisk erhvervsstatistik, i overensstemmelse med artikel 17a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (6).

(14)

Ved forordning (EF) nr. 223/2009 er der fastlagt en referenceramme for europæisk statistik. I henhold hertil skal principperne om faglig uafhængighed, upartiskhed, objektivitet, pålidelighed, statistisk fortrolighed og omkostningseffektivitet navnlig overholdes.

(15)

Med henblik på at udvikle, udarbejde og formidle national eller europæisk erhvervsstatistik eller forbedre kvaliteten af europæisk erhvervsstatistik bør de nationale statistikmyndigheder, der udarbejder erhvervsstatistik og vedligeholder den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, kunne udveksle og have adgang til mikrodata. Udveksling af mikrodata bør begrænses til behørigt begrundede tilfælde.

(16)

Tilvejebringelsen af en yderligere datakilde, som er baseret på udveksling af mikrodata om eksport af varer inden for Unionen, øger sammen med muligheden for at anvende innovative metoder medlemsstaternes fleksibilitet ved sammenstilling af statistik over varehandel inden for Unionen, hvilket gør det muligt for medlemsstaterne at lette virksomhedernes indberetningsbyrde. Formålet med udvekslingen er effektiv udvikling, udarbejdelse og formidling af statistik over international handel med varer og forbedring af kvaliteten af sådan statistik.

(17)

Forhandlingen, gennemførelsen og revisionen af handels- og investeringsaftaler mellem Unionen og tredjelande eller på multilateralt plan kræver, at de nødvendige statistiske oplysninger om medlemsstaternes handel med tredjelande stilles til rådighed for Kommissionen.

(18)

Der bør opretholdes en tæt forbindelse mellem systemet til indsamling af statistiske oplysninger og de skatte- og afgiftsmæssige formaliteter vedrørende merværdiafgift, som findes i forbindelse med handelen med varer mellem medlemsstaterne. Med henblik på statistik over varehandel inden for Unionen gør denne forbindelse det navnlig muligt at identificere eksportører og importører og kontrollere kvaliteten af de indsamlede oplysninger.

(19)

Grænseoverskridende varebevægelser, især fra eller til tredjelande, er undergivet toldtilsyn i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (7). Toldmyndighederne opbevarer eller har adgang til oplysninger eller optegnelser vedrørende sådanne bevægelser. Oplysninger eller optegnelser, der er knyttet til eller baseret på toldangivelser, bør anvendes til udarbejdelse af statistik over handelen med varer inden for Unionen.

(20)

For at kunne udarbejde statistik over international handel med varer og forbedre kvaliteten af denne statistik bør de nationale statistikmyndigheder i medlemsstaterne udveksle oplysninger om import og eksport af varer, der involverer toldmyndighederne i mere end én medlemsstat. For at sikre en harmoniseret sammenstilling af statistik bør det være obligatorisk at udveksle disse mikrodata mellem de nationale statistikmyndigheder.

(21)

For at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af europæisk erhvervsstatistik eller nationalregnskaber i overensstemmelse med begreberne og metoden i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (8) bør det være tilladt at udveksle fortrolige data mellem de berørte medlemsstaters nationale statistikmyndigheder, deres respektive nationale centralbanker, Den Europæiske Centralbank (ECB) og Kommissionen (Eurostat) alene til statistiske formål.

(22)

For at kunne udføre sine opgaver i henhold til traktaterne, navnlig opgaver vedrørende det indre markeds funktion, bør Kommissionen råde over fuldstændige, ajourførte og pålidelige oplysninger om produktionen af varer og tjenesteydelser i Unionen og om internationale handelsstrømme. Virksomheder har også brug for sådanne oplysninger til overvågning af deres markeder og den internationale dimension af disse markeder.

(23)

Medlemsstaterne eller de nationale kompetente myndigheder bør bestræbe sig på at forenkle indsamlingen af data fra europæiske virksomheder i det omfang, det er muligt. De nationale statistikmyndigheder bør tage hensyn til de seneste digitale udviklinger på det tidspunkt, hvor instrumenterne og metoderne til indsamling af data til statistik fastlægges, og bør opfordres til at gennemføre innovative tilgange.

(24)

Der er behov for erhvervsstatistik efter erhvervssektor for at kunne måle produktiviteten hos Unionens virksomheder. Der er navnlig en stigende efterspørgsel efter statistik om servicesektoren, som er den mest dynamiske sektor i moderne økonomier, specielt hvad angår denne sektors potentiale for vækst og jobskabelse og i lyset af forbindelserne til fremstillingssektoren. Denne tendens forstærkes yderligere af udviklingen af nye digitale tjenester. Den stigende efterspørgsel efter statistik gælder også for de kreative og kulturelle industrier som anført i Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2016 om en sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (9). Statistik over handelen med tjenesteydelser er afgørende for overvågningen af, hvordan det indre marked for tjenesteydelser og det digitale indre marked fungerer, og vurderingen af, hvilke konsekvenser hindringer har for handelen med tjenesteydelser.

(25)

Forordning (EF) nr. 223/2009 er referencerammen for nærværende forordning, herunder med hensyn til beskyttelse af fortrolige data. Da der i forbindelse med statistikker over international handel med varer er tale om meget detaljerede oplysninger, kræves der imidlertid særlige regler med hensyn til fortrolighed. Det er nødvendigt, at en importør eller eksportør af varer indgiver en anmodning til den nationale statistikmyndighed om, at statistiske resultater, som gør det muligt indirekte at identificere en sådan importør eller eksportør, ikke videregives. Den nationale statistikmyndighed bør anse anmodningen for begrundet, såfremt de statistiske resultater gør det muligt indirekte at identificere importøren eller eksportøren. Ellers bør den nationale statistikmyndighed kunne formidle de statistiske resultater i en form, som gør det muligt indirekte at identificere importøren eller eksportøren.

(26)

For at overvåge fremskridtene hen imod de mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien på medlemsstats- og EU-plan, kræves der harmoniseret statistik over Unionens økonomi vedrørende klimaændringer og ressourceeffektivitet, FoU, innovation, informationssamfundet, dækkende både markedsmæssige og ikkemarkedsmæssige aktiviteter, og erhvervslivet som helhed, navnlig erhvervsdemografi og beskæftigelse i forbindelse med markedsmæssige aktiviteter. Sådanne oplysninger gør det muligt for beslutningstagerne træffe velunderbyggede politikbeslutninger med henblik på at udvikle en økonomi, der er baseret på viden og innovation, forbedre SMV'ers adgang til det indre marked, fremme iværksætteri og forbedre bæredygtighed og konkurrenceevne.

(27)

Statistik over innovations- og FoU-aktiviteter er nødvendige for udviklingen og overvågningen af politikker, der har til formål at styrke medlemsstaternes konkurrenceevnen og øge deres potentiale for intelligent vækst og beskæftigelse på mellemlang og lang sigt. En voksende digitale økonomi og den øgede anvendelse af IKT er også blandt de vigtigste drivkræfter for konkurrenceevne og vækst i Unionen, og der er behov for statistik for at understøtte de relevante strategier og politikker, herunder fuldførelsen af det digitale indre marked.

(28)

Erhvervsstatistikker er også nødvendige for sammenstillingen af national- og regionalregnskaber i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013.

(29)

Pålidelig og rettidig statistik er nødvendig for at kunne aflægge rapport om den økonomiske udvikling i hver medlemsstat inden for rammerne af Unionens økonomiske politik. ECB har brug for hurtigt tilgængelig konjunkturstatistik til vurdering af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne som led i den fælles monetære politik.

(30)

Samtidig med at princippet om at levere erhvervsstatistik vedrørende hele økonomien fastholdes, bør datakravene i videst muligt omfang tage hensyn til forenklingsforanstaltninger med henblik på at lette byrden for virksomhedernes økonomi i relativt små medlemsstater i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Yderligere krav bør ikke pålægge respondenterne en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde.

(31)

Internationale standarder såsom initiativet Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) og statistiske eller tekniske standarder, der udarbejdes inden for ESS, såsom standarder for metadata og validering bør i relevant omfang også anvendes til europæisk erhvervsstatistik. Udvalget for det Europæiske Statistiske System har godkendt en ESS-standard for kvalitetsrapporter i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 223/2009. Disse standarder bør bidrage til harmoniseringen af kvalitetssikring og rapportering i henhold til nærværende forordning.

(32)

For at tage højde for den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at ændre typerne af statistiske oplysninger, at yderligere specificere enkelthederne for de statistiske oplysninger, der skal forelægges af skatte- og toldmyndighederne i overensstemmelse med henholdsvis bilag V og VI, og at ændre de detaljerede emner, der er angivet i bilag I og denne forordning, ved at reducere dækningsgraden for eksport af varer inden for Unionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (10). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(33)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning for så vidt angår detaljerne for variablerne samt foranstaltningerne vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed og proceduren for udveksling af fortrolige data med henblik på den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, ordningerne for, indholdet af og fristerne for fremsendelsen af rapporter om metadata og kvalitet, standarderne for fremsendelse af data og metadata og indrømmelse af undtagelser fra kravene i denne forordning eller fra de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der vedtages i medfør heraf, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen bør med samme formål tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår specificering af ordningerne for adgangen til og udvekslingen af visse administrative registre samt foranstaltningerne vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed og proceduren for udveksling af fortrolige data med henblik på statistik over varehandel inden for Unionen, specifikationerne for de relevante metadata, tidsplanen, ordningerne for indsamling og sammenstilling af statistiske oplysninger over eksport af varer inden for Unionen, der forelægges importmedlemsstaten, ordningerne for anvendelse af dækningsgraden for den samlede eksport af varer inden for Unionen med hensyn til referenceperioden, fastlæggelse af de tekniske specifikationer vedrørende de statistiske dataelementer for de statistiske oplysninger om varehandelen inden for Unionen, og som skal forelægges importmedlemsstaten, og de tilhørende forenklinger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (11).

(34)

Kommissionen bør, hvor det er hensigtsmæssigt, foretage cost-benefit-analyser og sikre, at de foranstaltninger, som den foreslår, ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne, særlig SMV'er, en væsentlig yderligere omkostning eller byrde, under hensyntagen til de forventede fordele for brugerne, og at de fører til en forbedring af statistikkens kvalitet.

(35)

Kommissionen bør kunne indrømme undtagelser fra anvendelsen af denne forordning eller fra delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til denne, hvor en sådan anvendelse medfører større tilpasninger af et nationalt statistisk system i en medlemsstat for så vidt angår tilrettelæggelse af yderligere undersøgelser eller gennemførelse af større tilpasninger af dens statistiske produktionssystem for at tilpasse sig nye datakilder eller muliggøre en kombination af forskellige kilder.

(36)

Hvor der er behov for nye datakrav eller for forbedringer af de datasæt, der er omfattet af denne forordning, bør Kommissionen kunne iværksætte pilotundersøgelser, der skal gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis. Som en prioritet bør Kommissionen kunne iværksætte pilotundersøgelser, der omfatter international handel med tjenesteydelser, fast ejendom, finansielle indikatorer og miljø og klima.

(37)

Målet for denne forordning, nemlig fastsættelse af en fælles ramme for europæisk erhvervsstatistik, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af harmonisering og sammenlignelighed bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(38)

Foranstaltningerne i denne forordning bør erstatte foranstaltningerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 (12), (EF) nr. 638/2004 (13), (EF) nr. 808/2004 (14), (EF) nr. 716/2007 (15), (EF) nr. 177/2008, (EF) nr. 295/2008 (16) og (EF) nr. 471/2009 (17), Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF (18) og Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (19) og (EF) nr. 1165/98 (20). Disse retsakter bør derfor ophæves.

(39)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (21).

(40)

Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges der en fælles retlig ramme for:

a)

udvikling, udarbejdelse og formidling af europæisk erhvervsstatistik som omhandlet i artikel 2, stk. 1

b)

den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Europæisk erhvervsstatistik omfatter:

a)

de statistiske enheders struktur, økonomiske aktiviteter og resultater, deres FoU- og innovationsaktiviteter, deres anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og e-handel samt globale værdikæder. I denne forordning omfatter europæisk erhvervsstatistik også FoU-statistik inden for den videregående uddannelsessektor, den offentlige sektor og private nonprofitsektorer

b)

produktionen af færdigvarer og tjenesteydelser og den internationale handel med varer og tjenesteydelser.

2.   Den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre omfatter de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret samt udvekslingen af data mellem dem i overensstemmelse med artikel 10.

3.   De nationale statistiske virksomhedsregistre, der er omhandlet i stk. 2, omfatter:

a)

alle firmaer, som udøver økonomiske aktiviteter, der bidrager til bruttonationalproduktet (BNP), og deres lokale enheder

b)

de juridiske enheder, som disse firmaer består af

c)

for de firmaer, som på grund af deres størrelse har en væsentlig indflydelse, og hvis faglige enhed har en væsentlig indflydelse på de aggregerede (nationale) data, enten:

i)

den faglige enhed og størrelsen af hver faglig enhed, som disse firmaer består af, eller

ii)

NACE-koden for de pågældende firmaers biaktiviteter som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (22) og størrelsen af hver af disse biaktiviteter

d)

koncerner, som de pågældende firmaer tilhører.

4.   EuroGroups-registret omfatter følgende enheder, der er defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 (23):

a)

alle firmaer, som udøver økonomiske aktiviteter, der bidrager til BNP, og som er en del af en multinational koncern

b)

de juridiske enheder, som disse firmaer består af

c)

multinationale koncerner, som de pågældende firmaer tilhører.

5.   Private husholdninger er ikke omfattet af den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, for så vidt de varer og tjenesteydelser, de producerer, er til eget forbrug eller omfatter udlejning af egen fast ejendom.

6.   Udenlandske firmaers lokale enheder, som ikke udgør særskilte juridiske enheder (filialer), og som er klassificeret som kvasiselskaber i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013, betragtes som firmaer i de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret.

7.   Koncerner identificeres ud fra kontrolrelationerne mellem deres juridiske enheder i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013.

8.   Når der henvises til nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret, finder denne forordning kun anvendelse på enheder, som udelukkende eller delvis udøver en økonomisk aktivitet, og økonomisk inaktive juridiske enheder, som er en del af et firma i kombination med økonomisk aktive juridiske enheder.

9.   I den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre betragtes følgende som en økonomisk aktivitet:

a)

enhver aktivitet, der består i at tilbyde varer og tjenesteydelser på et givet marked

b)

ikkemarkedsmæssige tjenesteydelser, som bidrager til BNP

c)

direkte og indirekte besiddelser af aktive juridiske enheder.

Besiddelse af aktiver og/eller forpligtelser kan også betragtes som en økonomisk aktivitet.

10.   Statistiske enheder inden for den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre defineres i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 696/93 med forbehold af begrænsningerne specificeret i denne artikel.

Artikel 3

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

a)

»statistisk enhed«: statistiske enheder i den i forordning (EØF) nr. 696/93 anvendte betydning

b)

»indberettende enhed«: den enhed, der leverer dataene

c)

»område«: et eller flere datasæt, der dækker specifikke emner

d)

»emne«: indholdet af de oplysninger, der skal sammenstilles, hvor hvert emne dækker et eller flere detaljerede emner

e)

»detaljeret emne«: det detaljerede indhold af de oplysninger, der skal sammenstilles vedrørende et emne, hvor hvert detaljerede emne dækker en eller flere variabler

f)

»variabel«: et kendetegn ved en enhed, som kan antage mere end én værdi ud af et sæt værdier

g)

»markedsmæssig aktivitet«: markedsmæssig aktivitet i den i bilag A, kapitel 1, punkt 1.37, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning

h)

»ikkemarkedsmæssig aktivitet«: ikkemarkedsmæssig aktivitet i den i bilag A, kapitel 1, punkt 1.34, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning

i)

»markedsproducenter«: markedsproducenter som defineret i bilag A, kapitel 3, punkt 3.24, i forordning (EU) nr. 549/2013

j)

»ikkemarkedsproducenter«: ikkemarkedsproducenter som defineret i bilag A, kapitel 3, punkt 3.26, i forordning (EU) nr. 549/2013

k)

»nationale statistikmyndigheder«: de nationale statistiske kontorer og øvrige nationale myndigheder, som er ansvarlige for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæisk statistik, udpeget af hver medlemsstat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009

l)

»autoritativ kilde«: den eneste leverandør af dataposter, der indeholder data fra de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret i overensstemmelse med de i artikel 17 omhandlede kvalitetsstandarder

m)

»mikrodata«: individuelle observationer eller målinger af kendetegn for identificerbare indberettende enheder eller statistiske enheder

n)

»anvendelse til statistiske formål«: anvendelse til statistiske formål som defineret i artikel 3, nr. 8), i forordning (EF) nr. 223/2009

o)

»fortrolige data«: fortrolige data som defineret i artikel 3, nr. 7), i forordning (EF) nr. 223/2009

p)

»skattemyndigheder«: de nationale myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for anvendelsen af Rådets direktiv 2006/112/EF (24)

q)

»toldmyndigheder«: toldmyndigheder som defineret i artikel 5, nr. 1), i forordning (EU) nr. 952/2013

r)

»multinational koncern«: en gruppe af foretagender i den i afdeling III, punkt C, i bilaget til forordning (EØF) nr. 696/93 anvendte betydning, med mindst to firmaer eller juridiske enheder, der hver er beliggende i et forskelligt land.

2.   I artikel 11-15 forstås ved:

a)

»eksportmedlemsstat«: den medlemsstat, fra hvis statistikområde varer eksporteres til deres bestemmelsessted i en importmedlemsstat

b)

»importmedlemsstat«: den medlemsstat, til hvis statistikområde varer importeres fra en eksportmedlemsstat

c)

»varer«: alle løsøregenstande, herunder elektrisk energi og naturgas.

KAPITEL II

Datakilder

Artikel 4

Datakilder og metoder

Medlemsstaterne udarbejder de statistikker, der er omhandlet i artikel 6 og 7, samt opretter de nationale statistiske virksomhedsregistre i overensstemmelse med artikel 9, idet de anvender alle relevante datakilder, samtidig med at de undgår at pålægge respondenterne en urimelig byrde, og tager behørigt hensyn til de nationale statistikmyndigheders omkostningseffektivitet.

Til udarbejdelse af de statistikker og de nationale statistiske virksomhedsregistre, der kræves i henhold til denne forordning, og forudsat at resultaterne overholder de kvalitetskriterier, der er omhandlet i artikel 17, kan de nationale statistikmyndigheder anvende følgende datakilder, herunder en kombination heraf:

a)

undersøgelser

b)

administrative registre, herunder oplysninger fra skatte- og toldmyndigheder såsom årsregnskaber

c)

udvekslede mikrodata

d)

eventuelle andre relevante kilder, metoder eller innovative tilgange, så længe de muliggør udarbejdelse af data, der er sammenlignelige og lever op til de gældende specifikke kvalitetskrav.

For så vidt angår undersøgelser som omhandlet i stk. 2, litra a), er indberettende enheder, når medlemsstaterne anmoder herom, forpligtet til at give rettidige, retvisende og fuldstændige oplysninger til brug for udarbejdelse af de statistikker og de nationale statistiske virksomhedsregistre, der kræves i henhold til denne forordning.

De metoder og tilgange, der er omhandlet i stk. 2, litra d), skal være videnskabeligt baserede og veldokumenterede.

Artikel 5

Adgang til administrative registre og meddelelse af oplysninger

1.   I overensstemmelse med artikel 17a i forordning (EF) nr. 223/2009 har de nationale statistikmyndigheder og Kommissionen (Eurostat) ret til hurtig og gratis adgang til alle administrative registre og til at anvende disse registre og integrere dem i andre datakilder for at opfylde de statistiske krav i henhold til nærværende forordning og ajourføre de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret. De nationale statistikmyndigheders og Kommissionens (Eurostats) adgang til disse registre begrænses til administrative registre inden for deres egne respektive offentlige administrative systemer.

2.   Uden at dette berører stk. 1, giver skattemyndighederne i hver medlemsstat de kompetente nationale statistikmyndigheder oplysninger til statistiske formål vedrørende eksport og import af varer som specificeret i bilag V.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på at:

a)

ændre bilag V ved at fastlægge de typer af statistiske oplysninger, som skattemyndighederne skal fremlægge, og

b)

supplere denne forordning ved yderligere at specificere enkelthederne for de statistiske oplysninger, som skattemyndighederne skal fremlægge i overensstemmelse med bilag V.

3.   Uden at dette berører stk. 1, giver toldmyndighederne i hver medlemsstat de kompetente nationale statistikmyndigheder oplysninger til statistiske formål vedrørende eksport og import af varer som specificeret i bilag VI.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på at:

a)

ændre bilag VI ved at fastlægge de typer af statistiske oplysninger, som toldmyndighederne skal fremlægge, og

b)

supplere denne forordning ved yderligere at specificere enkelthederne for de statistiske oplysninger, som toldmyndighederne skal fremlægge i overensstemmelse med bilag VI.

4.   For at udarbejde harmoniseret statistik over international handel med varer og for at forbedre kvaliteten af denne statistik udveksler de nationale statistikmyndigheder i de berørte medlemsstater mikrodata til statistiske formål vedrørende eksport og import af varer, som de har modtaget fra deres toldmyndigheder, med henblik på estimering af deres medlemsstats quasitransiteksport eller ‐import.

For andre handelsstrømme, der involverer toldmyndighederne i mere end én medlemsstat, udveksler de nationale statistikmyndigheder de tilsvarende mikrodata vedrørende eksporten eller importen af varer for at forbedre kvaliteten af den pågældende statistik.

5.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer ordningerne for udveksling af data i overensstemmelse med denne artikel.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

KAPITEL III

Erhvervsstatistik

Artikel 6

Datakrav

1.   Europæisk erhvervsstatistik omfatter følgende områder:

a)

konjunkturstatistik

b)

erhvervsstatistik på landeniveau

c)

regional erhvervsstatistik

d)

statistik over internationale aktiviteter.

2.   Områderne omfatter et eller flere af følgende emner som nærmere beskrevet i bilag I:

a)

virksomhedspopulation

b)

globale værdikæder

c)

IKT-anvendelse og e-handel

d)

innovation

e)

international handel med varer

f)

international handel med tjenesteydelser

g)

investeringer

h)

forbrug af arbejdskraft

i)

output og resultater

j)

priser

k)

køb

l)

fast ejendom

m)

input til FoU.

3.   Hyppigheden, referenceperioden og den statistiske enhed for hvert emne er specificeret i bilag II.

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på at ændre de detaljerede emner, der er specificeret i bilag I.

5.   Ved udøvelsen af sine beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til stk. 4 sikrer Kommissionen, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

De delegerede retsakter sigter mod at opnå omkostnings- og byrdeneutralitet eller omkostnings- og byrdereduktion, og de må under ingen omstændigheder pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

b)

Højst et detaljeret emne for området konjunkturstatistik, tre detaljerede emner for området erhvervsstatistik på landeniveau, to detaljerede emner for området regional erhvervsstatistik og to detaljerede emner for området statistik over internationale aktiviteter, der er opført i bilag I, erstattes af et andet detaljeret emne, og højst et detaljeret emne i alt for alle områder tilføjes over en periode på fem på hinanden følgende år.

c)

Delegerede retsakter vedtages mindst 18 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene med undtagelse af emnerne innovation og IKT-anvendelse og e-handel, hvor de delegerede retsakter vedtages henholdsvis mindst seks måneder og mindst 15 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene.

d)

Ethvert nyt detaljeret emne vurderes for så vidt angår gennemførlighed ved hjælp af pilotundersøgelser, der gennemføres af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 20.

6.   Stk. 5, litra b), finder ikke anvendelse for:

a)

de detaljerede emner inden for emnerne innovation, IKT-anvendelse og e-handel og globale værdikæder

b)

ændringer, som skyldes ændringer i national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013 og i betalingsbalancestatistik i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 (25).

Artikel 7

Tekniske specifikationer for datakravene

1.   For de detaljerede emner, der er opført i bilag I, sammenstiller medlemsstaterne data af relevans for hvert detaljeret emne. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der yderligere specificerer følgende elementer i de data, der skal fremsendes i henhold til denne forordning, deres tekniske definitioner og forenklinger:

a)

variabler

b)

måleenhed

c)

statistisk population (herunder kravene med hensyn til markedsmæssige/ikkemarkedsmæssige aktiviteter eller producenter)

d)

klassifikationer (herunder produkt, lande og områder samt lister over transaktionstyper) og opdelinger

e)

fremsendelse af individuelle dataposter på frivillig basis

f)

anvendelse af approksimationer og kvalitetskrav

g)

frist for fremsendelse af data

h)

første referenceperiode

i)

vægtning og ændring af basisår for området konjunkturstatistik

j)

yderligere specifikationer, herunder referenceperioden, vedrørende emnet international handel med varer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

2.   Ved udøvelsen af de i stk. 1 omhandlede beføjelser for så vidt angår forenklinger tager Kommissionen hensyn til størrelsen og betydningen af virksomhedernes økonomi, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, for at lette byrden for virksomheder. Desuden sikrer Kommissionen, at det nødvendige input til sammenstilling af national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013 og betalingsbalancestatistik i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 184/2005 opretholdes. Gennemførelsesretsakter, undtagen de første gennemførelsesretsakter, der skal vedtages i medfør af nærværende forordning, vedtages mindst 18 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene for de emner, der er opført i bilag I. For emnerne innovation og IKT-anvendelse og e-handel vedtages gennemførelsesretsakterne henholdsvis mindst seks måneder og mindst 15 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene.

3.   Når Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 1, litra a), undtagen for emnerne opført i artikel 6, stk. 2, litra b, c) og d), sikrer den, at det antallet af variabler for hvert område opført i artikel 6, stk. 1, ikke overstiger:

a)

22 variabler for området konjunkturstatistik

b)

93 variabler for området erhvervsstatistik på landeniveau

c)

31 variabler for området regional erhvervsstatistik, og

d)

26 variabler for området statistik over internationale aktiviteter.

4.   Når Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 1, litra a), for emnerne opført i artikel 6, stk. 2, litra b), c) og d), sikrer Kommissionen, at det antallet af variabler for hvert emne ikke overstiger:

a)

20 variabler for emnet globale værdikæder

b)

73 variabler for emnet IKT-anvendelse og e-handel, og

c)

57 variabler for emnet innovation.

5.   Hvor der er behov for nye data for at imødekomme brugerbehov og for at sikre en vis grad af fleksibilitet, må Kommissionen højst ændre fem variabler for hvert af områderne konjunkturstatistik, regional erhvervsstatistik og statistik over internationale aktiviteter og højst 20 variabler for området erhvervsstatistik på landeniveau i en hvilken som helst periode på fem på hinanden følgende kalenderår i overensstemmelse med stk. 3. Disse maksimumtærskler gælder ikke for emnerne globale værdikæder, innovation og IKT-anvendelse og e-handel.

6.   Hvor der er behov for nye data for at imødekomme brugernes behov og for at sikre en vis grad af fleksibilitet efter de i artikel 20 omhandlede pilotundersøgelser, må det samlede antal variabler for de i nærværende artikels stk. 3 omhandlede områder, uanset nærværende artikels stk. 3, højst øges med ti variabler for alle områder.

7.   Ved udarbejdelsen af de i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter tages der hensyn til eventuelle mulige yderligere omkostninger eller administrative byrder for medlemsstaterne eller respondenterne tillige med en vurdering af den forventede forbedring af statistikkens kvalitet og andre direkte eller indirekte fordele som følge af det yderligere foreslåede tiltag.

Første afsnit af dette stykke gælder ikke for ændringer, som skyldes ændringer i klassifikationer og nomenklaturer eller ændringer i national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013 og betalingsbalancestatistik i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 184/2005.

KAPITEL IV

Virksomhedsregistre

Artikel 8

Europæisk ramme for statistiske virksomhedsregistre

1.   Kommissionen (Eurostat) opretter EuroGroups-registret over multinationale koncerner til statistiske formål på EU-plan.

2.   Medlemsstaterne opretter på nationalt plan et eller flere nationale statistiske virksomhedsregistre, hvoraf en fælles kerne harmoniseres i henhold til denne forordning, som grundlag for forberedelse og koordinering af undersøgelser, og som informationskilde til statistisk analyse af virksomhedspopulationen og dens demografi, til anvendelse af administrative data og til identifikation og konstruktion af statistiske enheder.

3.   Medlemsstaterne og Kommissionen (Eurostat) udveksler data med henblik på den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre som fastsat i artikel 10.

4.   De nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret er den autoritative kilde til udledning af harmoniserede statistiske virksomhedsregisterpopulationer af høj kvalitet i overensstemmelse med artikel 17 med henblik på udarbejdelse af europæiske statistikker.

De nationale statistiske virksomhedsregistre er den autoritative kilde til nationale statistiske virksomhedsregisterpopulationer. EuroGroups-registret er den autoritative kilde til ESS som en registerpopulation for erhvervsstatistik, der kræver koordinering af grænseoverskridende oplysninger vedrørende multinationale koncerner.

Artikel 9

Krav til den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

1.   De statistiske og juridiske enheder, der i overensstemmelse med artikel 8 er omfattet af den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, er kendetegnet ved de elementer, som er fastsat i begge følgende litra, som er nærmere specificeret i bilag III:

a)

registrets detaljerede emner og den unikke identifikator

b)

tidsplan og hyppighed.

2.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer variablerne vedrørende registrets detaljerede emner opført i bilag III.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

3.   Når Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 2, sikrer den, at medlemsstaterne eller respondenterne ikke pålægges væsentlige yderligere omkostninger eller byrder.

Artikel 10

Udveksling af og adgang til fortrolige data i forbindelse med den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

1.   Medlemsstaterne udveksler fortrolige data.

Med henblik herpå finder udvekslingen af fortrolige data, som omfatter variablerne opført i bilag IV, om multinationale koncerner og om enheder, der tilhører sådanne koncerner, sted, og udelukkende til statistiske formål, mellem de nationale statistikmyndigheder i de forskellige medlemsstater, hvor udvekslingen har til formål at sikre kvaliteten af oplysningerne om multinationale koncerner i Unionen. En sådan udveksling kan også finde sted med det formål at reducere indberetningsbyrden.

Hvor en sådan udveksling af fortrolige oplysninger har til formål at sikre kvaliteten af oplysningerne om multinationale koncerner i Unionen, og den relevante nationale statistikmyndighed, der leverer dataene, udtrykkeligt har givet tilladelse til udvekslingen, kan de nationale centralbanker være parter i udvekslingen af fortrolige data, udelukkende til statistiske formål.

2.   Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne udveksler fortrolige data.

Med henblik herpå fremsender de nationale statistikmyndigheder data, som omfatter variablerne opført i bilag IV, om multinationale koncerner og om enheder, der tilhører sådanne koncerner, til Kommissionen (Eurostat) for at levere oplysninger, udelukkende til statistiske formål, om multinationale koncerner i Unionen.

For at sikre et sammenhængende sæt af data og udelukkende for at anvende dem til statistiske formål fremsender Kommissionen (Eurostat) til de kompetente nationale statistikmyndigheder i hver medlemsstat data, som omfatter variablerne opført i bilag IV, om multinationale koncerner, herunder enheder, der tilhører sådanne koncerner, hvor mindst én juridisk enhed i koncernen er beliggende inden for den pågældende medlemsstats område.

For at sikre effektivitet og høj kvalitet i forbindelse med udarbejdelsen af EuroGroups-registret, udelukkende til statistiske formål, fremsender Kommissionen (Eurostat) til de nationale statistikmyndigheder data, som omfatter variablerne opført i bilag IV, om alle multinationale koncerner, der er registreret i EuroGroups-registret, herunder enheder, der tilhører disse koncerner.

3.   Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne udveksler fortrolige data til identifikation af juridiske enheder.

Med henblik herpå fremsender de nationale statistikmyndigheder data om juridiske enheder, der er registreret i selskabsform, begrænset til identifikationsvariablerne, de demografiske variabler og stratifikationsparametrene opført i bilag IV, til Kommissionen (Eurostat), udelukkende med henblik på entydig identifikation af juridiske enheder i Unionen.

For at sikre effektivitet og høj kvalitet i forbindelse med udarbejdelsen af EuroGroups-registret fremsender Kommissionen (Eurostat) data om juridiske enheder, begrænset til identifikationsvariablerne, de demografiske variabler og stratifikationsparametrene opført i bilag IV, til de nationale statistikmyndigheder i hver medlemsstat, udelukkende med henblik på identifikation af juridiske enheder i Unionen.

4.   Udveksling af fortrolige data mellem Kommissionen (Eurostat) og centralbankerne, udelukkende til statistiske formål, kan finde sted mellem Kommissionen (Eurostat) og de nationale centralbanker og mellem Kommissionen (Eurostat) og ECB, hvor udvekslingen har til formål at sikre kvaliteten af oplysninger om multinationale koncerner i Unionen, og de kompetente nationale statistikmyndigheder udtrykkeligt har givet tilladelse til udvekslingen.

5.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer de tekniske detaljer for variablerne opført i bilag IV.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

6.   For at sikre, at de data, der udveksles i henhold til denne artikel, udelukkende anvendes til statistiske formål, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed for sådanne data samt proceduren for dataudvekslingen.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

7.   Når Kommissionen (Eurostat), de nationale statistikmyndigheder, de nationale centralbanker og ECB modtager fortrolige data om enheder, der er beliggende inden eller uden for det nationale område, behandler de i henhold til denne artikel disse oplysninger fortroligt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009.

Fremsendelse af fortrolige data mellem de nationale statistikmyndigheder og Kommissionen (Eurostat) finder sted i det omfang, fremsendelsen er nødvendig udelukkende til statistiske formål for udarbejdelse af europæiske statistikker. Enhver yderligere fremsendelse kræver udtrykkelig tilladelse fra den nationale myndighed, der har indsamlet dataene.

8.   Medlemsstaterne og Kommissionen træffer passende foranstaltninger til at forhindre og pålægge sanktioner for enhver krænkelse af princippet om statistisk fortrolighed af de udvekslede data. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

KAPITEL V

Udveksling af fortrolige data med henblik på statistik over varehandel inden for Unionen

Artikel 11

Udveksling af fortrolige data

1.   Udveksling af fortrolige data mellem medlemsstaterne om eksport af varer inden for Unionen finder sted, udelukkende til statistiske formål, mellem de nationale statistikmyndigheder, som bidrager til at udvikle, udarbejde og formidle statistik over varehandel inden for Unionen.

De tekniske specifikationer for datakravene som omhandlet i artikel 7, stk. 1 og 2, finder også anvendelse på udveksling af fortrolige data i overensstemmelse med dette kapitel.

2.   De nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten giver de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten statistiske oplysninger om dens eksport af varer inden for Unionen til denne medlemsstat som fastsat i artikel 12.

3.   De nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten giver de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten de metadata, der er relevante for anvendelsen af de udvekslede data til sammenstilling af statistik.

4.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer, hvilke oplysninger der skal betragtes som relevante metadata som omhandlet i stk. 3, samt tidsplanen for leveringen af disse oplysninger og de statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

5.   Uden at dette berører denne artikels stk. 1, giver den medlemsstat, der leverer de udvekslede fortrolige data, tilladelse til, at de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten anvender dem til udarbejdelse af andre statistikker, forudsat at disse data udelukkende anvendes til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 20-26 i forordning (EF) nr. 223/2009.

6.   Efter anmodning fra de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten kan importmedlemsstaten give de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten de mikrodata, der er indsamlet om dens import af varer inden for Unionen fra den pågældende eksportmedlemsstat.

Artikel 12

Statistiske oplysninger, der skal udveksles

1.   De statistiske oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, består af:

a)

mikrodata indsamlet med henblik på statistik over varehandelen inden for Unionen

b)

data sammenstillet om specifikke varer eller varebevægelser, og

c)

data sammenstillet ved hjælp af oplysninger i toldangivelserne.

2.   De i artikel 11, stk. 2, omhandlede statistiske oplysninger, som faktisk er indsamlet ved hjælp af konjunkturundersøgelser eller fra administrative data, skal dække mindst 95 % af værdien af hver medlemsstats samlede eksport af varer inden for Unionen til alle de øvrige medlemsstater tilsammen.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på at ændre denne forordning ved at mindske denne dækningsgrad for eksport af varer inden for Unionen i lyset af den tekniske og økonomiske udvikling, samtidig med at statistik, der opfylder de gældende kvalitetsstandarder, bevares.

3.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter de tekniske specifikationer vedrørende indsamling og sammenstilling af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, og yderligere specificerer anvendelsen af den i stk. 2 omhandlede dækningsgrad for så vidt angår referenceperioden.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

Artikel 13

Statistiske dataelementer

1.   De mikrodata, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), skal indeholde følgende statistiske dataelementer:

a)

det individuelle identifikationsnummer, der er tildelt partneroperatøren i importmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 214 i direktiv 2006/112/EF

b)

referenceperioden

c)

handelsstrømmen

d)

varen

e)

partnermedlemsstaten

f)

oprindelseslandet

g)

varernes værdi

h)

varemængden

i)

transaktionstypen.

De mikrodata, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), kan indeholde transportmåden og leveringsbetingelserne, forudsat at eksportmedlemsstaten indsamler disse statistiske dataelementer.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer de statistiske dataelementer, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, litra a)-i), og specificerer listen over de statistiske dataelementer, der gælder for specifikke varer eller varebevægelser, og de data, der er sammenstillet ved hjælp af oplysningerne i toldangivelserne, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra b) og c).

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

2.   Medlemsstaterne kan under visse betingelser, der opfylder kvalitetskravene, forenkle de oplysninger, der skal gives, for så vidt en sådan forenkling ikke får negative konsekvenser for statistikkens kvalitet.

I specifikke tilfælde kan medlemsstaterne indsamle et reduceret sæt statistiske dataelementer som omhandlet i stk. 1 eller indsamle oplysningerne vedrørende visse af disse dataelementer på et mindre detaljeret niveau.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer de ordningerne for den forenkling, der er omhandlet i første afsnit, og den maksimale værdi af den eksport inden for Unionen, der kan drage fordel af en sådan forenkling.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

Artikel 14

Beskyttelse af udvekslede fortrolige data

1.   Mikrodataposter vedrørende en eksportør, hvis anmodning om statistisk fortrolighed i overensstemmelse med artikel 19 er accepteret af de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten, stilles af de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten til rådighed for de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten med den faktiske værdi og alle de statistiske dataelementer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, og med et flag, der angiver, at denne mikrodatapost er underlagt fortrolighedskrav.

2.   De nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten kan gøre brug af mikrodataposter om eksport, som er underlagt fortrolighedskrav, ved udarbejdelsen af statistiske resultater vedrørende import inden for Unionen. Hvis de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten gør brug af mikrodataposter om eksport, som er underlagt fortrolighedskrav, sikrer de, at de statistiske resultater om import inden for Unionen, der formidles af de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten, overholder den statistiske fortrolighed, som de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten har givet tilsagn om.

3.   Med henblik på at sikre beskyttelsen af de fortrolige data, der udveksles i henhold til dette kapitel, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed for sådanne data, herunder ordningerne for anvendelsen af stk. 1 og 2 samt proceduren for udveksling af data.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

4.   Medlemsstaterne og Kommissionen træffer passende foranstaltninger til at forhindre og pålægge sanktioner for enhver krænkelse af princippet om statistisk fortrolighed for de udvekslede data. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

Artikel 15

Adgang til udvekslede fortrolige data til videnskabelige formål

Adgang til de udvekslede fortrolige data kan gives til forskere, der udfører statistiske analyser til videnskabelige formål, i overensstemmelse med artikel 23 i forordning (EF) nr. 223/2009 med forbehold for tilladelse fra de kompetente nationale statistikmyndigheder i den eksportmedlemsstat, som leverede dataene.

Kapitel VI

Udveksling af fortrolige data med henblik på europæisk erhvervsstatistik og nationalregnskaber

Artikel 16

Udveksling af fortrolige data — bemyndigelsesbestemmelse

1.   Det er kun tilladt at udveksle fortrolige data, som indsamles eller sammenstilles i medfør af denne forordning, mellem de berørte medlemsstaters nationale statistikmyndigheder, deres respektive nationale centralbanker, ECB og Kommissionen (Eurostat) til statistiske formål, hvor udvekslingen er nødvendig for at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af europæisk erhvervsstatistik eller nationalregnskaber i overensstemmelse med begreberne og metoden i forordning (EU) nr. 549/2013.

2.   De nationale statistikmyndigheder, de nationale centralbanker, Kommissionen (Eurostat) og ECB, der har modtaget fortrolige data, behandler disse oplysninger fortroligt og anvender dem udelukkende til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 20-26 i forordning (EF) nr. 223/2009.

KAPITEL VII

Kvalitet, fremsendelse og formidling

Artikel 17

Kvalitet

1.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre kvaliteten af den europæiske erhvervsstatistik, der fremsendes, og af de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret.

2.   I denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse.

3.   Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de fremsendte data og metadata på en gennemsigtig og verificerbar måde.

4.   Med henblik på stk. 3 fremsender medlemsstaterne årligt følgende til Kommissionen (Eurostat):

a)

kvalitets- og metadatarapporter for de data, der fremsendes i henhold til denne forordning

b)

kvalitets- og metadatarapporter vedrørende de nationale statistiske virksomhedsregistre.

For flerårige statistikker skal hyppigheden af kvalitets- og metadatarapporterne, der er omhandlet i første afsnit, litra a), være den samme som for den berørte statistik.

5.   Kommissionen (Eurostat) fremlægger årlige kvalitets- og metadatarapporter vedrørende EuroGroups-registret for medlemsstaterne.

6.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvori ordningerne for, indholdet af og fremsendelsesfrister for kvalitets- og metadatarapporterne specificeres.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2. De må ikke pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

Indholdet af rapporterne begrænses til de vigtigste og mest afgørende kvalitetsaspekter.

7.   Medlemsstaterne underretter hurtigst muligt Kommissionen (Eurostat) om alle relevante oplysninger eller ændringer med hensyn til gennemførelsen af denne forordning, der kan påvirke kvaliteten af de fremsendte data. Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om væsentlige metodemæssige eller andre ændringer, som påvirker kvaliteten af de nationale statistiske virksomhedsregistre. Oplysningerne skal gives så hurtigt som muligt og senest seks måneder efter, at en sådan ændring er trådt i kraft.

8.   Efter en behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen (Eurostat) fremlægger medlemsstaterne yderligere oplysninger, som er nødvendige for at evaluere de statistiske oplysningers kvalitet, og som ikke må pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

Artikel 18

Fremsendelse af data og metadata

1.   Medlemsstaterne fremsender de data og metadata, der kræves i henhold til denne forordning, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med standarderne for udveksling af data og metadata. Hvor de fremsendte data er fortrolige, vil den faktiske værdi blive sendt med et flag, der angiver, at den er underlagt fortrolighedskrav og ikke må videreformidles.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger sådanne standarder samt proceduren for fremsendelse af dataene og metadataene. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

2.   Efter en behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen (Eurostat) foretager medlemsstaterne statistiske analyser af de nationale statistiske virksomhedsregistre og fremsender resultaterne til Kommissionen (Eurostat).

Kommissionen (Eurostat) kan vedtage gennemførelsesretsakter, der specificerer formatet og proceduren for fremsendelsen af resultaterne af sådanne statistiske analyser.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

Kommissionen (Eurostat) sikrer, at sådanne gennemførelsesretsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

3.   Efter en behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen (Eurostat) fremlægger medlemsstaterne alle relevante oplysninger vedrørende gennemførelsen af denne forordning i medlemsstaterne. Sådanne anmodninger fra Kommissionen må ikke pålægge medlemsstaterne en væsentlig yderligere administrativ eller finansiel byrde.

Artikel 19

Fortrolighed vedrørende formidling af statistik om international handel med varer

Kun efter anmodning fra en importør eller eksportør af varer beslutter den nationale statistikmyndighed, hvorvidt statistiske resultater vedrørende den respektive import eller eksport skal videreformidles uden ændring eller efter begrundet anmodning fra den pågældende importør eller eksportør skal ændres, således at det gøres umuligt at identificere den pågældende importør eller eksportør for at overholde princippet om statistisk fortrolighed i overensstemmelse med artikel 20, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 223/2009.

KAPITEL VIII

Pilotundersøgelser og finansiering

Artikel 20

Pilotundersøgelser

1.   Hvor Kommissionen (Eurostat) konstaterer, at der er behov for væsentlige nye datakrav eller forbedringer af de datasæt, der er omfattet af denne forordning, kan den iværksætte pilotundersøgelser, der gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis, inden en ny dataindsamling. Disse pilotundersøgelser omfatter pilotundersøgelser om international handel med tjenesteydelser, fast ejendom, finansielle indikatorer og miljø og klima.

2.   Sådanne pilotundersøgelserne gennemføres for at vurdere, om det er relevant og gennemførligt at indsamle disse data. Resultaterne af disse undersøgelser evalueres af Kommissionen (Eurostat) i samarbejde med medlemsstaterne og de vigtigste interessenter. Ved evalueringen af resultaterne tages der hensyn til de fordele og de yderligere omkostninger og byrder for virksomhederne og de nationale statistikmyndigheder i forbindelse med forbedringerne.

3.   Efter den i stk. 2 omhandlede evaluering udarbejder Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne en rapport om resultaterne af de i stk. 1 omhandlede undersøgelser. Rapporten offentliggøres.

4.   Kommissionen aflægger rapport senest den 7. januar 2022 og derefter hvert andet år om de overordnede fremskridt, der er gjort med hensyn til de i stk. 1 omhandlede pilotundersøgelser. Disse rapporter offentliggøres.

Kommissionen lader, hvis det er relevant og under hensyntagen til evalueringen af de i stk. 2 omhandlede resultater, disse rapporter ledsage af forslag om indførelse af nye datakrav.

Artikel 21

Finansiering

1.   Med henblik på gennemførelsen af denne forordning kan Unionen give de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder på den liste, der er fastlagt i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, finansiel støtte til omkostningerne ved:

a)

udvikling eller gennemførelse af datakrav og databehandling inden for erhvervsstatistik

b)

udviklingen af metoder, der sigter mod at øge kvaliteten eller reducere omkostningerne og den administrative byrde ved indsamling og udarbejdelse af erhvervsstatistik og til at forbedre den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

c)

udviklingen af metoder, der sigter mod at reducere den administrative og finansielle byrde, der er forbundet med de indberettende enheders, særlig SMV'ers, levering af de krævede oplysninger

d)

deltagelse i de i artikel 20 omhandlede pilotundersøgelser

e)

udviklingen eller forbedringen af processer, IT-systemer og lignende støttefunktioner, der sigter mod at udarbejde statistikker af højere kvalitet eller reducere den administrative og finansielle byrde.

2.   Unionens finansielle bidrag ydes i overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 (26) og artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (27).

3.   Unionens finansielle bidrag må ikke overstige 95 % af de støtteberettigede omkostninger.

KAPITEL IX

Afsluttende bestemmelser

Artikel 22

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2 og 3, artikel 6, stk. 4, og artikel 12, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 6. januar 2020. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 5, stk. 2 og 3, artikel 6, stk. 4, og artikel 12, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 2 eller 3, artikel 6, stk. 4, eller artikel 12, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 23

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 24

Undtagelser

1.   Hvor anvendelsen af denne forordning eller gennemførelsesforanstaltninger og delegerede retsakter vedtaget i medfør heraf i en medlemsstats nationale statistiske system kræver store tilpasninger, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der indrømmer undtagelser herfra i maksimalt tre år.

Den relevante medlemsstat indgiver en behørigt begrundet anmodning om en sådan undtagelse til Kommissionen inden for tre måneder efter den pågældende retsakts ikrafttræden.

Virkningen af en sådan undtagelse på sammenligneligheden af medlemsstaternes data eller på beregningen af de krævede rettidige og repræsentative europæiske aggregater skal holdes på et minimum. Byrden for respondenterne skal tages i betragtning, når der indrømmes en undtagelse.

2.   Hvor der fortsat er grundlag for en undtagelse vedrørende de områder, hvorpå der er gennemført pilotundersøgelser som omhandlet i artikel 20, ved slutningen af den periode, som den var indrømmet for, kan Kommissionen vedtage en gennemførelsesretsakter, der indrømmer en yderligere undtagelse for en periode på maksimalt ét år.

Den relevante medlemsstat indgiver en anmodning, der angiver begrundelsen og de detaljerede grunde til støtte for en sådan forlængelse, til Kommissionen ikke senere end seks måneder før udgangen af gyldighedsperioden af den undtagelse, der er givet i henhold til stk. 1.

3.   De gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.

Artikel 25

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 48/2004, (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 716/2007, (EF) nr. 177/2008 og (EF) nr. 295/2008, beslutning nr. 1608/2003/EF og forordning (EØF) nr. 3924/91 ophæves med virkning fra den 1. januar 2021.

2.   Forordning (EF) nr. 638/2004 og (EF) nr. 471/2009 ophæves med virkning fra den 1. januar 2022.

3.   Forordning (EF) nr. 1165/98 ophæves med virkning fra den 1. januar 2024.

4.   Stk. 1, 2 og 3 berører ikke de forpligtelser, der er fastsat i disse retsakter om fremsendelse af data og metadata, herunder kvalitetsrapporter, vedrørende referenceperioder, der helt eller delvist ligger før de respektive datoer i de pågældende stykker.

5.   Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 26

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

3.   Artikel 5, stk. 2, 3 og 4, og artikel 11-15 finder dog anvendelse fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 27. november 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  EUT C 77 af 1.3.2018, s. 2.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.11.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (EUT L 61 af 5.3.2008, s. 6).

(4)  Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1297/2008/EF af 16. december 2008 om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets) (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 76).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

(9)  EUT C 238 af 6.7.2018, s. 28.

(10)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009 (EUT L 7 af 13.1.2004, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 (EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 17).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF af 22. juli 2003 om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker vedrørende videnskab og teknologi (EUT L 230 af 16.9.2003, s. 1).

(19)  Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1).

(20)  Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1).

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(22)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(23)  Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1).

(24)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(25)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23).

(26)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12).

(27)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).


BILAG I

EMNER, SOM SKAL DÆKKES

Område 1: Konjunkturstatistik

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Erhvervsdemografiske begivenheder

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse

Præsterede arbejdstimer

Arbejdsomkostninger

Priser

Importpriser

Producentpriser

Output og resultater

Produktion

Salgsmængde

Nettoomsætning

Fast ejendom

Fast ejendom

Område 2: Erhvervsstatistik på landeniveau

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Population af aktive firmaer

Erhvervsdemografiske begivenheder (nyoprettede virksomheder, virksomhedslukninger, virksomhedsoverlevelser)

Udenlandsk kontrollerede firmaer

Udenlandsk kontrollerende firmaer og indenlandske datterselskaber

Population af firmaer involveret i international handel

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse

Beskæftigelse i forbindelse med erhvervsdemografiske begivenheder (nyoprettede firmaer, firmalukninger, firmaoverlevelser)

Beskæftigelse i udenlandsk kontrollerede firmaer

Beskæftigelse i udenlandsk kontrollerende firmaer og indenlandske datterselskaber

Præsterede arbejdstimer

Arbejdsomkostninger

Arbejdsomkostninger i udenlandsk kontrollerede firmaer

FoU-input

FoU-udgifter

FoU-beskæftigelse

FoU-udgifter i udenlandsk kontrollerede firmaer

FoU-beskæftigelse i udenlandsk kontrollerede firmaer

Offentligt finansieret FoU

Køb

Køb af varer og tjenesteydelser

Ændring i beholdning af varer

Udenlandsk kontrollerede firmaers køb af varer og tjenesteydelser

Firmaers import

Output og resultater

Nettoomsætning

Bruttoavance på varer til videresalg

Produktionsværdi

Værditilvækst

Bruttooverskud af produktionen

Udenlandsk kontrollerede firmaers nettoomsætning

Udenlandsk kontrollerede firmaers produktionsværdi

Udenlandsk kontrollerede firmaers værditilvækst

Nettoomsætning i udenlandsk kontrollerende firmaer og i indenlandske datterselskaber

Industriproduktion

Firmaers eksport

Investeringer

Bruttoinvesteringer

Udenlandsk kontrollerede firmaers bruttoinvesteringer

Innovation

Innovation

IKT-anvendelse og e-handel

IKT-anvendelse og e-handel

Område 3: Regional erhvervsstatistik

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Population efter region

Erhvervsdemografiske begivenheder efter region (nyoprettede firmaer, firmalukninger, firmaoverlevelser)

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse efter region

Beskæftigelse i forbindelse med erhvervsdemografiske begivenheder efter region (nyoprettede firmaer, firmalukninger, firmaoverlevelser)

Arbejdsomkostninger efter region

FoU-input

FoU-udgifter efter region

FoU-beskæftigelse efter region

Område 4: Statistik over internationale aktiviteter

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Population af firmaer i udlandet, der kontrolleres af institutionelle enheder hjemmehørende i det indberettende land

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse i firmaer i udlandet, der kontrolleres af institutionelle enheder hjemmehørende i det indberettende land

Arbejdsomkostninger i firmaer i udlandet, der kontrolleres af institutionelle enheder hjemmehørende i det indberettende land

Investeringer

Bruttoinvesteringer foretaget af firmaer i udlandet, der kontrolleres af institutionelle enheder hjemmehørende i det indberettende land

Output og resultater

Nettoomsætning i firmaer i udlandet, der kontrolleres af institutionelle enheder hjemmehørende i det indberettende land

International handel med varer

Varehandel inden for Unionen

Varehandel uden for Unionen

International handel med tjenesteydelser

Import af tjenesteydelser

Eksport af tjenesteydelser

Tjenesteydelser – netto

Globale værdikæder

Globale værdikæder


BILAG II

HYPPIGHEDEN, REFERENCEPERIODE OG DEN STATISTISKE ENHED FOR EMNERNE

Område 1: Konjunkturstatistik

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Kvartalsvis

Kvartal

Juridisk enhed

Forbrug af arbejdskraft

Kvartalsvis (månedligt valgfrit)

Kvartalsvis (måned valgfrit)

Faglig enhed

Priser

Månedlig

med følgende undtagelser

– producentpriser for tjenesteydelser og producentpriser for nye bygninger til beboelse: kvartalsvis

Måned

med følgende undtagelser

– producentpriser for tjenesteydelser og producentpriser for nye bygninger til beboelse: kvartalsvis (måned valgfrit)

Faglig enhed

med følgende undtagelse

– importpriser: ikke relevant

Output og resultater

Månedlig

med følgende undtagelse

– små lande for så vidt angår hovedafdeling F i NACE: kvartalsvis (månedlig, valgfrit)

Måned

med følgende undtagelse

– små lande for så vidt angår hovedafdeling F i NACE: kvartalsvis (månedlig, valgfrit)

Faglig enhed

 

Månedlig; kvartalsvis for små * lande for så vidt angår hovedafdeling F i NACE

* Jf. de i artikel 7, stk. 1, omhandlede gennemførelsesretsakter.

 

 

Fast ejendom

Kvartalsvis (månedlig, valgfrit)

Kvartal (månedlig, valgfrit)

Ikke relevant

Område 2: Erhvervsstatistik på landeniveau

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Årligt

Kalenderår

Firma

Forbrug af arbejdskraft

Årligt

Kalenderår

Firma

FoU-input

Hvert andet år

med følgende undtagelser

– opdeling af egne FoU-udgifter, FoU-personale og antal forskere efter aktivitetssektor samt for offentlige budgetbevillinger til FoU og national offentlig finansiering til tværnationalt koordineret FoU: årlig

Kalenderår

Firma for erhvervslivet

Institutionel enhed for de øvrige sektorer

Køb

Årlig

med følgende undtagelse

– betalinger til underentreprenører: hvert tredje år

Kalenderår

Firma

Output og resultater

Årlig

med følgende undtagelser

– opdeling af nettoomsætning efter produkt og kundens hjemsted for NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 og 73.2: hvert andet år

nettoomsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter, nettoomsætning ved industrielle aktiviteter, nettoomsætning ved industrielle aktiviteter undtagen bygge- og anlægsvirksomhed, nettoomsætning ved bygge- og anlægsvirksomhed, nettoomsætning ved tjenesteydelser, nettoomsætning ved køb og videresalg og ved formidlingsaktiviteter, nettoomsætning ved bygningsarbejder og nettoomsætning ved anlægsarbejder: hvert femte år

– indkomst fra underentrepriser: hvert tredje år

Kalenderår

Firma

med følgende undtagelser

– solgt produktion, produktion i underentreprise og faktisk produktion: faglig enhed

Investeringer

Årlig

med følgende undtagelse

– investeringer i immaterielle aktiver: hvert tredje år

Kalenderår

Firma

Innovation

Hvert andet år

Referenceperioden er perioden på tre år inden udgangen af ethvert lige kalenderår

Firma

IKT-anvendelse og e-handel

Årlig

Det kalenderår, hvor den gennemførelsesretsakt, der fastlægger variablerne, vedtages;

Kalenderåret efter det år, hvor den gennemførelsesretsakt, der fastlægger variablerne for de øvrige variabler, vedtages

Firma

Område 3. Regional erhvervsstatistik

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Årlig

Kalenderår

Firma

med følgende undtagelse

– antal lokale enheder (valgfrit for hovedafdeling K i NACE): lokal enhed

Forbrug af arbejdskraft

Årlig

Kalenderår

Firma

med følgende undtagelser

– antal ansatte og selvstændige i lokale enheder, lønninger og andet vederlag i lokale enheder: lokal enhed

FoU-input

Hvert andet år

Kalenderår

Firma for erhvervslivet Institutionel enhed for de øvrige sektorer

Område 4. Statistik over internationale aktiviteter

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Årlig

Kalenderår

Firma

Forbrug af arbejdskraft

Årlig

Kalenderår

Firma

Investeringer

Årlig

Kalenderår

Firma

Output og resultater

Årlig

Kalenderår

Firma

International handel med varer

Månedlig

med følgende undtagelse

– hvert andet år for kombineret opdeling efter produkt og faktureringsvaluta for import og eksport af varer uden for Unionen

Skal specificeres i gennemførelsesretsakter i medfør af artikel 7, stk. 1, litra j)

Ikke relevant

International handel med tjenesteydelser

Årlig

med følgende undtagelse

– opdeling af tjenesteydelser på første niveau: kvartalsvis

Kalenderår

med følgende undtagelse

– opdeling af tjenesteydelser på første niveau: kvartalsvis

Ikke relevant

Globale værdikæder

Hvert tredje år

Tre kalenderår, referenceår t og referenceperiode t-2 til t

Firma


BILAG III

ELEMENTER I DEN EUROPÆISKE RAMME FOR STATISTISKE VIRKSOMHEDSREGISTRE

Del A: Registrets detaljerede emner og unikke identifikator

1.

De enheder, der er opført i de nationale statistiske virksomhedsregistre og i EuroGroups-registret som omhandlet i denne forordnings artikel 2, forsynes med et identifikationsnummer sammen med de i del C specificerede detaljerede emner for registret.

2.

De enheder, der er opført i de nationale statistiske virksomhedsregistre og i EuroGroups-registret, identificeres entydigt ved hjælp af et identifikationsnummer for at styrke den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistres infrastrukturfunktion. Disse identifikationsnumre leveres af de nationale statistikmyndigheder. De identifikationsnumre for juridiske enheder og multinationale koncerner, der er relevante for EuroGroups-registret, leveres af Kommissionen (Eurostat). De nationale statistikmyndigheder kan til nationale formål bibeholde yderligere identifikationsnumre i de nationale statistiske virksomhedsregistre.

Del B: Tidsplan og hyppighed

3.

De nationale virksomhedsregistre og EuroGroups-registret ajourføres ved nyoprettelse og fjernelse af enheder mindst en gang om året.

4.

Ajourføringshyppigheden afhænger af enhedens kendetegn, den pågældende variabel, enhedens størrelse og den kilde, der almindeligvis anvendes til ajourføringen.

5.

Medlemsstaterne kopierer hvert år de nationale virksomhedsregistre i den form, de har ved årets udgang, og opbevarer kopien i mindst 30 år til analyseformål. Kommissionen (Eurostat) kopierer hvert år EuroGroups-registret i den form, det har ved årets udgang, og opbevarer kopien i mindst 30 år til analyseformål.

Del C: Detaljerede emner for virksomhedsregistrene

De nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret indeholder for de respektive enheder, der er defineret i denne forordnings artikel 2, følgende detaljerede emner pr. enhed.

ENHEDER

DETALJEREDE EMNER

1. JURIDISKE ENHEDER

Identifikation

Demografiske begivenheder

Stratifikationsparametre

Relation til firma

Relationer til andre registre

Relation til koncern

Kontrol over enheder

Ejerforhold

2. KONCERN

Identifikation

Demografiske begivenheder

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

3. FIRMA

Identifikation

Relation til andre enheder

Demografiske begivenheder

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

4. LOKAL ENHED

Identifikation

Demografiske begivenheder

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Relationer til andre enheder og registre

5. FAGLIG ENHED

hvis omfattet som statistisk enhed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, litra c)

Identifikation

Demografiske begivenheder

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Relationer til andre enheder og registre


BILAG IV

DETALJEREDE EMNER OG VARIABLER TIL UDVEKSLING AF FORTROLIGE DATA I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE RAMME FOR STATISTISKE VIRKSOMHEDSREGISTRE

Hvor »betinget« er angivet i feltet, er oplysningen påkrævet, hvis den er tilgængelig i medlemsstaterne, og hvor »valgfrit« er angivet i feltet, anbefales det at afgive oplysning.

1.   

Data, der skal fremsendes af de kompetente nationale statistikmyndigheder til Kommissionen (Eurostat), og som kan udveksles mellem de kompetente nationale statistikmyndigheder (artikel 10, stk. 1 og 2)

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Juridisk enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den juridiske enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher i den i bilag A, kapitel 18, punkt 18.12, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (betinget)

Flag for special purpose entities i den i bilag A, kapitel 2, punkt 2.17-2.20, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (valgfrit)

 

Kontrol over enheder

Identifikationsvariabler for den juridiske enhed, som enten er kontrolleret eller kontrollerer

 

Ejerforhold

Identifikationsvariabler for enhed, som enten ejes eller ejer

Andele (%) i den eller de hjemmehørende juridiske enheder, der ejes af den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de hjemmehørende juridiske enheder, der ejer den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) i den eller de ikkehjemmehørende juridiske enheder, der ejes af den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de ikkehjemmehørende juridiske enheder, der ejer den juridiske enhed (betinget)

Start- og slutdato for andele (betinget)

Koncern

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Koncernens hovedaktivitet på 2-cifret niveau i NACE

Koncernens biaktiviteter på 2-cifret niveau i NACE (valgfrit)

Antal ansatte og selvstændige (betinget)

Nettoomsætning (betinget)

Koncernens samlede aktiver (betinget)

Lande, hvor ikkehjemmehørende firmaer eller lokale enheder er beliggende (valgfrit)

Firma

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Relation til andre enheder

Identifikationsnummer eller -numre for den eller de juridiske enheder, som firmaet består af

Identifikationsnummer for den koncern, som firmaet tilhører

 

Demografiske begivenheder

Dato for påbegyndelse af aktiviteterne

Dato for aktiviteternes endelige ophør

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Virksomhedens hovedaktivitet på 4-cifret niveau i NACE

Antal ansatte og selvstændige

Antal ansatte

Nettoomsætning

Institutionel sektor og delsektor i henhold til forordning (EU) nr. 549/2013

2.   

Data, der skal fremsendes af Kommissionen (Eurostat) til de kompetente nationale statistikmyndigheder, og som kan udveksles mellem Kommissionen (Eurostat) og de kompetente centralbanker i tilfælde af tilladelse (artikel 10, stk. 2 og 4)

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Juridisk enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den juridiske enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Juridisk form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher i den i bilag A, kapitel 18, punkt 18.12, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (betinget)

Flag for special purpose entities i den i bilag A, kapitel 2, punkt 2.17-2.20, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (valgfrit)

 

Relation til firma

Identifikationsvariabler for den eller de firmaer, som enheden tilhører

Dato for sammenslutning med firmaet eller firmaerne (betinget)

Dato for udskillelse fra firmaet eller firmaerne (betinget)

 

Relationer til andre registre

Relationer til andre registre

 

Relation til koncern

Identifikationsvariabler for den koncern, som enheden tilhører

Dato for sammenslutning med koncernen

Dato for udskillelse fra koncernen

 

Kontrol over enheder

Identifikationsvariabler for den juridiske enhed, som enten er kontrolleret eller kontrollerer

 

Ejerforhold

Identifikationsvariabler for enhed, som enten ejes eller ejer

Andele (%) i den eller de hjemmehørende juridiske enheder, der ejes af den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de hjemmehørende juridiske enheder, der ejer den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) i den eller de ikkehjemmehørende juridiske enheder, der ejes af den juridiske enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de ikkehjemmehørende juridiske enheder, der ejer den juridiske enhed (betinget)

Start- og slutdato for andele (betinget)

Koncern

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Dato for etablering af koncernen

Dato for koncernens ophør

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Koncernens hovedaktivitet på 2-cifret niveau i NACE

Koncernens biaktiviteter på 2-cifret niveau i NACE (valgfrit)

Antal ansatte og selvstændige (betinget)

Nettoomsætning (betinget)

Koncernens samlede aktiver (betinget)

Lande, hvor ikkehjemmehørende firmaer eller lokale enheder er beliggende (valgfrit)

Firma

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Relation til andre enheder

Identifikationsnummer eller -numre for den eller de juridiske enheder, som firmaet består af

Identifikationsnummer for den multinationale eller nationale koncern, som firmaet tilhører

 

Demografiske begivenheder

Dato for påbegyndelse af aktiviteterne

Dato for aktiviteternes endelige ophør

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Koncernens hovedaktivitet på 4-cifret niveau i NACE

Koncernens biaktiviteter på 4-cifret niveau i NACE (betinget)

Antal ansatte og selvstændige

Antal ansatte

Antal ansatte i fuldtidsækvivalenter (valgfrit)

Nettoomsætning

Institutionel sektor og delsektor i den i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning

3.   

Udveksling af data om juridiske enheder, der er registreret i selskabsform med henblik på identifikation (artikel 10, stk. 3)

3.1.

Data, der skal fremsendes af de kompetente nationale statistikmyndigheder til Kommissionen (Eurostat) om hjemmehørende juridiske enheder, der er registreret i selskabsform

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Juridisk enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den juridiske enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher i den i bilag A, kapitel 18, punkt 18.12, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (betinget)

3.2.

Data, der skal fremsendes af de kompetente nationale statistikmyndigheder til Kommissionen (Eurostat) om udenlandske juridiske enheder, der er registreret i selskabsform

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Juridisk enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den juridiske enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form (valgfrit)

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher i den i bilag A, kapitel 18, punkt 18.12, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (betinget)

3.3.

Data, der skal fremsendes af Kommissionen (Eurostat) til de kompetente nationale statistikmyndigheder om juridiske enheder, der er registreret i selskabsform

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Juridisk enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den juridiske enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher i den i bilag A, kapitel 18, punkt 18.12, i forordning (EU) nr. 549/2013 anvendte betydning (betinget)


BILAG V

Oplysninger, som de ansvarlige skattemyndigheder i hver medlemsstat skal give til den nationale statistikmyndighed, omhandlet i artikel 5, stk. 2

a)

oplysninger fra momsangivelserne for de afgiftspligtige personer eller de ikkeafgiftspligtige juridiske personer, som for den givne periode har anmeldt leveringer af varer inden for Unionen i overensstemmelse med artikel 251, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF, eller erhvervelser af varer inden for Unionen i overensstemmelse med. artikel 251, litra c), i nævnte direktiv

b)

oplysninger fra oversigterne om leveringer inden for Unionen taget fra momsoversigterne i overensstemmelse med artikel 264 og 265 i direktiv 2006/112/EF

c)

oplysninger om erhvervelser inden for Unionen som meddelt af alle andre medlemsstater i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 (1).


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1).


BILAG VI

Oplysninger, som de ansvarlige toldmyndigheder i hver medlemsstat skal give til den nationale statistikmyndighed, omhandlet i artikel 5, stk. 3:

a)

oplysninger til identifikation af den person, der foretager eksport inden for Unionen og import inden for Unionen af varer, der er omfattet af toldprocedurerne for aktiv forædling

b)

registrerings- og identifikationsdata for erhvervsdrivende, som findes i henhold til EU-toldbestemmelser, og som er tilgængelige i det elektroniske system vedrørende EORI-nummer som omhandlet i artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (1)

c)

de registreringer om import og eksport baseret på toldangivelser, som er godkendt eller gjort til genstand for afgørelser af de nationale toldmyndigheder, og:

i)

som er indgivet hos dem, eller

ii)

for hvilke den supplerende angivelse i henhold til artikel 225 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 er tilgængelig gennem direkte elektronisk adgang i bevillingshaverens system.


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


Top