Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2147

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2147 af 28. november 2019 om ændring og berigtigelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EØS-relevant tekst)

C/2019/8575

OJ L 325, 16.12.2019, p. 99–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2147/oj

16.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/99


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2147

af 28. november 2019

om ændring og berigtigelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 1, litra c),

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 17, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (3), særlig artikel 2, litra i), artikel 12, stk. 1, 4 og 5, artikel 13, stk. 2, og artikel 15, 16, 17 og 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 9, stk. 1, litra c), i direktiv 91/496/EØF kan dyrene transporteres i transit fra et tredjeland til et andet eller til det samme tredjeland, såfremt de frembyder sundhedsmæssige EU-garantier, der er anerkendt for mindst at svare til de garantier, der er fastlagt for samhandelen i EU med sådanne dyr.

(2)

I henhold til artikel 17, stk. 2, i direktiv 92/65/EØF bør import af sæd, æg og embryoner kun tillades, såfremt det pågældende avlsmateriale kommer fra tredjelande, der er opført på listen, og fra godkendte sædopsamlingsstationer og sædbanker eller embryoopsamlings- og embryoproduktionshold, der er omfattet af garantier, som mindst svarer til dem, der er fastsat i kapitel I i bilag D til nævnte direktiv.

(3)

De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import til Unionen af dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 2009/156/EF. Det indeholder bestemmelser om, at kun dyr af hestefamilien, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, som er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 (4) fastsættes betingelserne for indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner heraf. Herved fastsættes ligeledes listen over de tredjelande, fra hvilke medlemsstaterne kan indføre dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien samt de dyresundhedsmæssige krav og de krav vedrørende udstedelse af certifikater, der gælder for sådanne indførsler.

(5)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 fastsættes ligeledes procedurerne for ændring af midlertidig indførsel til endelig indførsel, hvilket kræver mere end én angivelse i del III i det fælles veterinærdokument (CVED) i Traces for at afslutte status som midlertidig indførsel. Muligheden for at foretage flere mere end én angivelse i del III i CVED'et, hvilket er nødvendigt for at gennemføre den procedure, der er beskrevet i artikel 19 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/659, findes ikke i den nuværende udgave af Traces og vil først blive muligt i det fælles sundhedsimportdokument (CHED), som Kommissionen skal indføre i overensstemmelse med artikel 58 i forordning (EU) 2017/625 (5), der finder anvendelse fra den 14. december 2019, inden for rammerne af udviklingen af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC). Det er derfor nødvendigt at udsætte anvendelsen af artikel 19, stk. 2, litra a), til nævnte dato.

(6)

Der kan gives tilladelse til indførsel af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien til Unionen fra tredjelande eller dele af tredjelandes område, hvorfra indførsel af dyr af hestefamilien er tilladt, forudsat at sendingen afsendes fra en godkendt sædopsamlingsstation eller sædbank, der er opført på en liste i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, litra b), i direktiv 92/65/EØF, og at den ledsages af et sundhedscertifikat. Det fremgår af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659, at indførsel til Unionen af sæd fra Barbados, Bermuda, Bolivia og Tyrkiet er tilladt. Disse lande har imidlertid ingen godkendte sædopsamlingsstationer. Bilag I til nævnte forordning bør derfor berigtiges, så det heraf fremgår, at indførsel til Unionen af sæd fra dyr af hestefamilien fra disse dyr ikke er tilladt, indtil mindst én sædopsamlingsstation er blevet godkendt.

(7)

Qatar har fremlagt dokumentation for godkendelse af en sædopsamlingsstation, jf. artikel 17, stk. 2, litra b), nr. ii), i direktiv 92/65/EØF, og denne sædopsamlingsstation blev opført på en liste den 10. marts 2017 (6). Det fremgår imidlertid af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659, at indførsel af sæd, der er udtaget fra registrerede heste i Qatar, ikke er tilladt. Derfor bør bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 berigtiges, så det heraf fremgår, at indførsel af sæd, der er indsamlet fra registrerede heste i Qatar, er tilladt.

(8)

Derfor bør oplysningerne vedrørende Barbados, Bermuda, Bolivia, Tyrkiet og Qatar i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 berigtiges.

(9)

Det fremgår af de seneste oplysninger om snive fra Brasilien, at visse dele af Brasiliens område ikke længere er frie for snive. Derfor bør indførsel af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien indstilles fra de dele af Brasiliens område, der ikke længere er frie for snive.

(10)

Efter en EU-audit i Mexico (7) blev indførslen af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien indstillet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/167/EU (8). De mexicanske myndigheder har efterfølgende fremlagt oplysninger, som i tilstrækkelig grad imødekommer de henstillinger, der blev fremsat som resultat af auditten. Derfor bør det være tilladt at indføre registrerede dyr af hestefamilien og avls- og brugsdyr af hestefamilien samt sæd fra registrerede heste fra de dele af Mexicos område, fra hvilke indførsel af sådanne varer blev indstillet.

(11)

Det er nødvendigt at anvende den nye officielle betegnelse »Nordmakedonien«.

(12)

Oplysningerne vedrørende Norge bør udgå fra bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for at afspejle landets særlige situation som EØS-land.

(13)

Kuwait underrettede den 25. juli 2019 Kommissionen om to tilfælde af snive (Burkholderia mallei) hos registrerede heste, der var i karantæne før udførsel med henblik på afsendelse til Unionen. Kuwait har øjeblikkeligt indstillet udførslen af registrerede heste til Unionen og truffet de nødvendige overvågnings- og kontrolforanstaltninger. Indførsel af registrerede heste fra Kuwait til Unionen bør derfor indstilles for en periode på mindst seks måneder.

(14)

Det er nødvendigt at ajourføre fodnoterne i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659. Af hensyn til klarheden bør bilag I udskiftes i sin helhed.

(15)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 blev konsolideret og berigtiget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1301 (9). Som følge af en formateringsmæssig fejl i punkt II.3.8. i dyresundheds- og dyrevelfærdsattesten, indeholder standardsundhedscertifikatet for midlertidig indførsel i bilag II, del 1, afsnit A, strengere krav vedrørende japansk hjernebetændelse end de krav, der er fastsat i dyresundhedscertifikaterne for transit og endelig indførsel, hvorved der opstår yderligere sundhedsrestriktioner. Denne fejl bør berigtiges, således at kravene vedrørende japansk hjernebetændelse er de samme som kravene for midlertidig indførsel af registrerede heste og transit og endelig indførsel af dyr af hestefamilien.

(16)

Testordningen for østlig og vestlig hesteencephalomyelitis i sundhedscertifikater i del 1 og 3 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 tager ikke i tilstrækkelig grad højde for flytning af føl af seropositive moderdyr samt rekonvalescens efter tidligere infektion, og derfor bør henvisningen til tidligere vaccination som årsag til serokonversion udgå.

(17)

Historisk set har der ikke været nogen indførsler af dyr af hestefamilien til slagtning fra lande, hvor der forekommer japansk hjernebetændelse. På grund af spredningen af denne sygdom til nye områder bør der træffes risikobegrænsende foranstaltninger med hensyn til denne sygdom, også i forbindelse med indførsel af sendinger af dyr af hestefamilien til slagtning. Det er derfor nødvendigt at ændre det dyresundhedscertifikat, der findes i bilag II, del 3, afsnit B, til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659.

(18)

Efter forsikringer fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) og visse tredjelande, som af OIE er anerkendt som værende frie for afrikansk hestepest, er det hensigtsmæssigt at forenkle de karantæne- og testbetingelser, som skal opfyldes af registrerede heste, der indføres til Unionen fra de pågældende lande. Det er derfor nødvendigt at ændre de dyresundhedscertifikater, der findes i del 1 og i del 3, afsnit A, i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659.

(19)

I titlen på standardsundhedscertifikatet til brug ved genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel med henblik på specifikke konkurrencer, jf. kolonne 16 i tabellen i bilag I, blev det undladt at inkludere en henvisning til en specifik række konkurrencer (LG Global Champions Tour). Det er desuden nødvendigt at præcisere omfanget af en anden række hestearrangementer, navnlig »American Games«. Af hensyn til den juridiske klarhed er det nødvendigt at udskifte bilag II, del 2, afsnit B, kapitel 1, til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659.

(20)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(21)

For at undgå en negativ indvirkning på handelen er det nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, der løber indtil den 31. december 2019, inden for hvilken dyresundhedscertifikater, der udstedes i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 som ændret ved forordning (EU) 2018/1301, accepteres, forudsat at de er udstedt inden den 22. december 2019.

(22)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 foretages følgende ændringer og berigtigelser:

1)

Artikel 24, tredje afsnit, affattes således:

»Dog anvendes artikel 16, stk. 1, litra b), nr. iii), artikel 16, stk. 2, litra b), c) og d), artikel 16, stk. 3, artikel 16, stk. 4, litra a) og b), og artikel 16, stk. 5, artikel 17, stk. 1, litra d), samt artikel 19, stk. 2, litra a), fra den 14. december 2019.«

2)

Tabellen i bilag I, der indeholder listen over tredjelande og fodnoterne, erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

3)

Bilag II ændres og berigtiges i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Indtil den 31. december 2019 giver medlemsstaterne tilladelse til indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien, der ledsages af det relevante dyresundhedscertifikat udarbejdet i overensstemmelse med standardsundhedscertifikaterne i del 1 eller del 2, afsnit B, kapitel 1, eller del 3 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1301, forudsat at det relevante dyresundhedscertifikat blev udstedt inden den 22. december 2019.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 110 af 30.4.2018, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(6)  https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en

(7)  http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=2948

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/167/EU af 3. april 2013 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Mexico i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (EUT L 95 af 5.4.2013, s. 19).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1301 af 27. september 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 244 af 28.9.2018, s. 10).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 affattes listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke medlemsstaterne skal tillade indførsel af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra, således:

"Liste over tredjelande og dele af tredjelande(1), fra hvilke indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner er tilladt

ISO-kode

Tredjeland

Kode for delen af tredjelandet

Beskrivelse af delen af tredjelandet

SG

TA

Genindførsel

Import

Import

Transit

Særlige betingelser

RH

RH

RH

ES

RE

+

EBP

SÆD

O/E

Dyr af hestefamilien

 

RH

RE

EBP

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AE

De Forenede Arabiske Emirater

AE-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentina

AR-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Australien

AU-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BA

Bosnien-Hercegovina

BA-0

Hele landet

B

X

X

X

X

 

BB

Barbados

BB-0

Hele landet

D

X

X

X

X

 

BH

Bahrain

BH-0

Hele landet

E

X

X

X

X

 

BM

Bermudaøerne

BM-0

Hele landet

D

X

X

X

X

 

BO

Bolivia

BO-0

Hele landet

D

X

X

X

X

 

BR

Brasilien

BR-0

Hele landet

 

BR-1

Følgende stater:

Paraná og Rio de Janeiro

D

X

X

X

X

 

BY

Hviderusland

BY-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

X

 

CA

Canada

CA-0

Hele landet

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Schweiz (2)

CH-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Chile

CL-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Kina

CN-0

Hele landet

 

CN-1

Den hestesygdomsfrie zone i Conghua by, kommunen Guangzhou, Guangdong-provinsen, herunder biosikkerhedskorridorerne fra og til lufthavnen i Guangzhou og Hongkong

(se nærmere detaljer i rubrik 1)

G

X

X

X

X

 

CN-2

Stedet for afholdelse af Global Champions Tour på parkeringsområde nr. 15 ved EXPO 2010 og korridoren til Shanghai Pudong International Airport i den nordlige del af Pudong New Area og den østlige del af Minhang District i storbyområdet Shanghai (se nærmere detaljer i rubrik 1)

G

X

Kun, hvis der er udstedt certifikat i overensstemmelse med del 2, afsnit B, kapitel I, i bilag II

CR

Costa Rica

CR-0

Hele landet

 

CR-1

Storbyområdet San José

D

X

 

CU

Cuba

CU-0

Hele landet

D

X

X

X

X

 

DZ

Algeriet

DZ-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

 

EG

Egypten

EG-0

Hele landet

 

EG-1

Den hestesygdomsfrie zone, som er oprettet ved Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital på El Nasr road over for Al Ahly Club, Cairo, og hovedvejen til Cairo International Airport (se nærmere detaljer i rubrik 2)

E

X

X

X

 

FK

Falklandsøerne

FK-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

 

GL

Grønland

GL-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

 

HK

Hongkong

HK-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

IL

Israel (3)

IL-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

X

—-

X

 

IS

Island (4)

IS-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

—-

X

 

JM

Jamaica

JM-0

Hele landet

D

X

X

X

X

 

JO

Jordan

JO-0

Hele landet

E

X

X

X

X

 

JP

Japan

JP-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

KG

Kirgisistan

KG-0

Hele landet

 

KG-1

Regionen Issyk-Kul

B

X

X

 

KR

Korea (Republikken)

KR-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

KW

Kuwait

KW-0

Hele landet

E

 

LB

Libanon

LB-0

Hele landet

E

X

X

X

X

 

MA

Marokko

MA-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ME

Montenegro

ME-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

X

 

MK

Nordmakedonien

MK-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

X

 

MO

Macao

MO-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

MY

Malaysia

MY-0

Hele landet

 

MY-1

Halvøen

G

X

X

X

X

 

MU

Mauritius

MU-0

Hele landet

E

X

X

 

MX

Mexico

MX-0

Hele landet

C

 

MX-1

Hovedstadsområdet Mexico City

C

X

Kun, hvis der er udstedt certifikat i overensstemmelse med del 2, afsnit B, kapitel I, i bilag II

MX-2

Hele landet undtagen staterne Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz og Tamaulipas

C

X

X

X

X

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

 

OM

Oman

OM-0

Hele landet

E

X

X

X

X

 

PE

Peru

PE-0

Hele landet

 

PE-1

Regionen Lima

D

X

X

X

X

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

PM-0

Hele landet

A

X

X

X

 

PY

Paraguay

PY-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

X

 

QA

Qatar

QA-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

 

RS

Serbien (5)

RS-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

X

 

RU

Rusland

RU-0

Hele landet

 

RU-1

Provinserne Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm og Kurgan

B

X

X

X

X

X

X

 

RU-2

Regionerne Stavropol og Krasnodar

B

X

X

X

X

X

X

 

RU-3

Karelen, Mari-el, Mordova, Tjuvasjien, Kalmykien, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkarien, Nordossetien, Ingusjien og Karatjajevo-Tjerkessien

B

X

X

X

X

X

X

 

SA

Saudi-Arabien

SA-0

Hele landet

 

SA-1

Hele landet, undtagen SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

Beskyttelses- og overvågningszoner i provinserne Jizan, Asir og Najran som beskrevet i rubrik 3

 

SG

Singapore

SG-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

TH

Thailand

TH-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

TN

Tunesien

TN-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

 

TR

Tyrkiet

TR-0

Hele landet

 

TR-1

Provinserne Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag

E

X

X

X

X

 

UA

Ukraine

UA-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

US

USA

US-0

Hele landet

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

UY-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

Hele landet

 

ZA-1

Storbyområdet Cape Town

(se nærmere detaljer i rubrik 4)

F

Kommissionens beslutning 2008/698/EF


(1)  Hvor officiel regionalisering er gældende, jf. artikel 13, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/156/EF.

(2)  Jf. dog specifikke krav for certifikatudstedelse og kontrolkrav i afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen (EUT L 114 af 30.4.2002, s. 1).

(3)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.

(4)  Jf. dog specifikke krav for certifikatudstedelse i artikel 17 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT L1 af 3.1.1994, s. 3).

(5)  Som defineret i artikel 135 i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Serbien på den anden side (EUT L 278 af 18.10.2013, s. 16)."


BILAG II

I bilag II foretages følgende ændringer:

1)

Del 1 affattes således:

"DEL 1

Midlertidig indførsel og transit

Afsnit A

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved midlertidig indførsel af registrerede heste til Unionen for en periode på mindre end 90 dage

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Afsnit B

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved transit gennem Unionen af levende dyr af hestefamilien fra et tredjeland eller en del af et tredjeland til et andet tredjeland eller til en anden del af samme tredjeland

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21 "

2)

Del 2, afsnit B, kapitel 1 affattes således:

"Kapitel 1

Standardsundhedscertifikater og standarderklæringer til brug ved genindførsel til Unionen af registrerede heste til konkurrencer efter midlertidig udførsel for højst 90 dage med henblik på deltagelse i hestearrangementer i Det Internationale Rideforbunds regi

(arrangement til forberedelse af De Olympiske Lege, De Paralympiske Lege, World Equestrian Games, Asian Equestrian Games, American Equestrian Games (herunder PanAmerican Games, South American Games, Central American Games og Caribbean Games), Endurance World Cup i De Forenede Arabiske Emirater og LG Global Champions Tour)

Image 22

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26 "

3)

Del 3 affattes således:

"DEL 3

Import

Afsnit A

Standardsundhedscertifikater og standarderklæring til brug ved import til Unionen af en individuelt registreret hest, et registreret dyr af hestefamilien eller et avls- og brugsdyr af hestefamilien

Image 27

Image 28

Image 29

Image 30

Image 31

Image 32

Image 33

Image 34

Image 35

Image 36

Image 37

Afsnit B

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved import til Unionen af sendinger af tamdyr af hestefamilien til slagtning

Image 38

Image 39

Image 40

Image 41

Image 42

Image 43

Image 44

Image 45

Image 46 "


Top