EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2138

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2138 af 5. december 2019 om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

ST/13790/2019/INIT

EUT L 324 af 13.12.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2138/oj

13.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/7


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/2138

af 5. december 2019

om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 168 i direktiv 2006/112/EF fastsættes det, at en afgiftspligtig person har ret til at fradrage moms på levering af varer eller ydelser, som vedkommende anvender i forbindelse med sine afgiftspligtige transaktioner. I nævnte direktivs artikel 26, stk. 1, litra a), sidestilles afgiftspligtige personers eller disses personales anvendelse af virksomhedsaktiver til private formål eller i øvrigt til formål, der er deres virksomhed uvedkommende, med levering af ydelser mod vederlag.

(2)

Ved Rådets beslutning 2007/441/EF (2) bemyndiges Italien til i henhold til artikel 168 i direktiv 2006/112/EF at begrænse retten til at fradrage moms til 40 % for moms på visse udgifter i forbindelse med visse motorkøretøjer, der ikke udelukkende anvendes i forretningsmæssigt øjemed. For køretøjer, der er omfattet af denne begrænsning på 40 %, skal Italien fritage afgiftspligtige personer for at skulle sidestille deres private brug med levering af ydelser mod vederlag i henhold til artikel 26, stk. 1, litra a), i direktiv 2006/112/EF. Beslutning 2007/441/EF, som er forlænget flere gange, udløber den 31. december 2019.

(3)

Ved brev registreret i Kommissionen den 12. april 2019 anmodede Italien om tilladelse til fortsat at anvende de fravigelsesforanstaltninger, der er tilladt ved beslutning 2007/441/EF (»fravigelsesforanstaltningerne«), for yderligere en periode indtil den 31. december 2022.

(4)

Ved brev af 13. maj 2019 fremsendte Kommissionen i henhold til artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF Italiens anmodning til de øvrige medlemsstater. Kommissionen meddelte ved brev af 14. maj 2019 Italien, at den rådede over alle de oplysninger, som den finder nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(5)

Sammen med anmodningen fremlagde Italien i overensstemmelse med artikel 6, andet afsnit, i beslutning 2007/441/EF en rapport til Kommissionen, der indeholdt en bedømmelse af den anvendte begrænsning af den betalte procentsats. På grundlag af de foreliggende oplysninger fastholder Italien, at en sats på 40 % fortsat er berettiget. Italien fastholder ligeledes, at en suspension af kravet om, at der skal betales moms af privat brug af et motorkøretøj, som er omfattet af nævnte begrænsning på 40 %, stadig er nødvendig for at sikre, at foranstaltningen er fuldstændig og konsekvent. Ifølge Italien ville dette forhindre dobbeltbeskatning. Italien fastholder ligeledes, at disse fravigelsesforanstaltninger er berettigede ud fra behovet for at forenkle momsopkrævningen og forhindre momsunddragelse som følge af ukorrekt regnskabsføring og falsk momsangivelse.

(6)

En forlængelse af fravigelsesforanstaltningerne bør begrænses til det tidsrum, der er nødvendigt for at vurdere, om fravigelsesforanstaltningerne er effektive, og om procentsatsen er hensigtsmæssig. Der bør derfor meddeles Italien tilladelse til fortsat at anvende fravigelsesforanstaltningerne indtil den 31. december 2022.

(7)

Der bør fastsættes en frist for anmodning om tilladelse til eventuel yderligere forlængelse af fravigelsesforanstaltningerne ud over 2022, som Italien måtte finde nødvendig. Endvidere bør Italien i henhold til artikel 6, andet afsnit, i beslutning 2007/441/EF sammen med en sådan anmodning om forlængelse pålægges at fremlægge en rapport, der indeholder en bedømmelse af den anvendte begrænsning af den betalte procentsats.

(8)

Fravigelsesforanstaltningerne vil kun i ubetydelig grad påvirke den samlede moms, der opkræves i det endelige forbrugsled, og får ingen negative virkninger for Unionens egne indtægter hidrørende fra moms.

(9)

Beslutning 2007/441/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2007/441/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Enhver anmodning om tilladelse til at forlænge fravigelsesforanstaltningerne i denne beslutning skal indgives til Kommissionen senest den 1. april 2022. Anmodningen skal ledsages af en rapport, der indeholder en bedømmelse af den begrænsning af den betalte procentsats, der anvendes på grundlag af denne beslutning.«

2)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Denne beslutning udløber den 31. december 2022.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2020.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2019.

På Rådets vegne

Formand

M. LINTILÄ


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets beslutning 2007/441/EF af 18. juni 2007 om bemyndigelse af Den Italienske Republik til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 33).


Top