EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2099

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

PE/88/2019/REV/1

OJ L 322, 12.12.2019, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj

12.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2099

af 23. oktober 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (4) foreskriver, at standardiserede OTC-derivataftaler skal cleares gennem en central modpart (CCP) på linje med tilsvarende krav i andre G20-lande. Ved forordningen blev der også indført strenge tilsynskrav, organisatoriske krav og krav til god forretningsskik for CCP'er og indført ordninger for tilsynet med dem med henblik på at minimere risici for brugere af CCP'er og understøtte den finansielle stabilitet.

(2)

CCP-aktiviteten i Unionen og på verdensplan er vokset hastigt i omfang og rækkevidde siden vedtagelsen af forordning (EU) nr. 648/2012. Væksten i CCP-aktiviteten ser ud til at ville fortsætte i de kommende år med indførelsen af yderligere clearingforpligtelser og stigningen i frivillig clearing blandt modparter, der ikke er underlagt en clearingforpligtelse. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 (5) ændrer forordning (EU) nr. 648/2012 på en målrettet måde, forbedrer dens effektivitet og proportionalitet, skaber yderligere incitamenter for CCP'er til at tilbyde modparter central clearing af derivater og letter adgangen til clearing for små finansielle og ikkefinansielle modparter. Dybere og mere integrerede kapitalmarkeder opstået som et resultat af kapitalmarkedsunionen vil skabe et endnu større behov for grænseoverskridende clearing i Unionen og derved yderligere øge CCP'ernes betydning og indbyrdes forbundethed i det finansielle system.

(3)

Antallet af CCP'er, der i øjeblikket er etableret i Unionen og er meddelt tilladelse i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, er fortsat relativt begrænset, nemlig 16 i august 2019. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har anerkendt 33 tredjelands-CCP'er i henhold til nævnte forordning, hvilket betyder, at disse CCP'er kan tilbyde deres tjenesteydelser til clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen. Clearingmarkederne er velintegrerede i hele Unionen, men er stærkt koncentreret i visse bestemte aktivklasser og stærkt indbyrdes forbundne. Risikokoncentrationen betyder, at der er lav sandsynlig for, at en CCP bliver nødlidende, men at konsekvenserne, hvis det alligevel sker, potentielt er ekstremt vidtrækkende. I overensstemmelse med G20-konsensussen vedtog Kommissionen i november 2016 et forslag til forordning om genopretning og afvikling af CCP'er for at sikre, at myndighederne er ordentligt forberedt til at håndtere en nødlidende CCP, sikre finansiel stabilitet og begrænse omkostningerne for skatteyderne.

(4)

Uanset nævnte lovforslag og i lyset af clearings voksende omfang, kompleksitet og grænseoverskridende dimension i Unionen og på verdensplan bør de tilsynsmæssige rammer for EU- og tredjelands-CCP'er tages op til fornyet overvejelse. Ved at adressere identificerede problemer på et tidligt stadium og fastlægge klare og sammenhængende tilsynsrammer for både EU- og tredjelands-CCP'er vil stabiliteten i Unionens finansielle system som helhed blive styrket, ligesom den potentielle risiko for, at en CCP bliver nødlidende, bør blive endnu lavere.

(5)

I lyset af disse overvejelser vedtog Kommissionen den 4. maj 2017 en meddelelse om imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen, hvoraf det fremgår, at det er nødvendigt med yderligere ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012 for at forbedre den nuværende ramme, der sikrer finansiel stabilitet og understøtter yderligere udvikling og uddybning af kapitalmarkedsunionen.

(6)

De tilsynsmæssige rammer i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 er primært baseret på hjemlandets myndighed. Meddelelse af tilladelser til og tilsyn med CCP'er etableret i Unionen varetages i dag af medlemsstaternes kompetente myndigheder i samarbejde med kollegier sammensat af nationale tilsynsførende, ESMA, de relevante medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og andre relevante myndigheder. Kollegierne er afhængige af, at CCP'ens kompetente myndighed, som har ansvaret for at håndhæve bestemmelserne i forordning (EU) nr. 648/2012, koordinerer og forestår udveksling af oplysninger. En uensartet tilsynspraksis i Unionen i forhold til CCP'er kan skabe risiko for regel- og tilsynsarbitrage, som kan bringe den finansielle stabilitet i fare og føre til usund konkurrence. Kommissionen har gjort opmærksom på disse nye risici og behovet for større tilsynsmæssig konvergens i sin meddelelse om kapitalmarkedsunionen af 14. september 2016 og under den offentlige høring om de europæiske tilsynsmyndigheders (ESA'ernes) aktiviteter. Inden for ESMA's allerede eksisterende generelle rolle, som er at udfylde en koordinerende rolle mellem de kompetente myndigheder og på tværs af kollegierne med henblik på at opbygge en fælles tilsynskultur og sammenhængende tilsynspraksisser, sikre ensartede procedurer og konsekvente tilgange og styrke ensartetheden af tilsynsresultaterne, bør ESMA navnlig fokusere på tilsynsområder, som har en grænseoverskridende dimension eller en eventuel grænseoverskridende virkning. ESMA bør fastlægge de tilsynsområder, som har en grænseoverskridende dimension eller en eventuel grænseoverskridende virkning, på grundlag af sin ekspertise og sine erfaringer i forbindelse med anvendelsen af forordning (EU) nr. 648/2012.

(7)

I lyset af de finansielle markeders globale karakter og behovet for at rette op på uoverensstemmelser i tilsynet med EU- og tredjelands-CCP'er bør ESMA's muligheder for at fremme konvergensen i tilsynet med CCP'er styrkes. Der bør med henblik herpå nedsættes et permanent internt udvalg for CCP'er (»CCP-Tilsynsudvalget«), der har til opgave at håndtere opgaver vedrørende CCP'er, der er meddelt tilladelse i Unionen, og tredjelands-CCP'er. Oprettelsen, funktionerne og sammensætningen af CCP-Tilsynsudvalget, som nedsættes under ESMA, bør være en unik løsning for at samle ekspertise inden for CCP-tilsyn og bør ikke danne præcedens for ESA'erne.

(8)

CCP-Tilsynsudvalget bør have ansvaret for specifikke opgaver, som det tildeles i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, for at sikre et velfungerende indre marked samt finansiel stabilitet i Unionen og dens medlemsstater.

(9)

For at medtage alle praktiske erfaringer og al operationel ekspertise vedrørende tilsynet med CCP'er bør CCP-Tilsynsudvalget bestå af en formand, uafhængige medlemmer og de kompetente myndigheder i medlemsstater med en godkendt CCP. Hvis CCP-Tilsynsudvalget indkaldes til møde i forhold til godkendte CCP'er, bør centralbanker, der udsteder EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet af de pågældende CCP'er, på frivillig basis kunne deltage i CCP-Tilsynsudvalget i forbindelse med områder af vurderinger i hele Unionen af CCP'ernes modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger og relevante markedsudviklinger for at lette adgangen til oplysninger, der kan være relevante for udførelsen af deres opgaver. Hvis CCP-Tilsynsudvalget træder sammen i relation til tredjelands-CCP'er, bør centralbanker, der udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af den respektive tredjelands-CCP, på frivillig basis kunne deltage i CCP-Tilsynsudvalget med henblik på forberedelse af afgørelser vedrørende tredjelands-CCP'er, som er eller vil kunne blive systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater (niveau 2-CCP'er). Udstedende centralbanker bør være ikkestemmeberettigede medlemmer af CCP-Tilsynsudvalget. Formanden for CCP-Tilsynsudvalget bør kunne invitere medlemmer af kollegier som observatører for at sikre, at CCP-Tilsynsudvalget tager hensyn til andre relevante myndigheders synspunkter.

(10)

Med henblik på at sikre en passende grad af ekspertise og ansvarlighed bør CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer udpeges af ESMA's Tilsynsråd (»Tilsynsrådet«) på grundlag af merit, kendskab til clearing, efterhandel, tilsyn og finansielle anliggender samt erfaring med relevans for CCP-tilsyn og -regulering efter en åben udvalgsprocedure, der tilrettelægges og forvaltes af Tilsynsrådet med bistand fra Kommissionen under overholdelse af princippet om kønsmæssig balance. Før udpegelsen af CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer og senest en måned efter Tilsynsrådets udvælgelse af dem bør Europa-Parlamentet efter at have hørt de udvalgte personer godkende eller afvise deres udpegelse. Kun udvalgte kandidater, der er godkendt af Europa-Parlamentet, kan udpeges af Tilsynsrådet.

(11)

For at sikre gennemsigtighed og demokratisk kontrol og for at beskytte EU-institutionernes rettigheder bør CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer være ansvarlige over for Europa-Parlamentet og Rådet for alle afgørelser, der træffes på grundlag af forordning (EU) nr. 648/2012.

(12)

CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer bør handle uafhængigt og objektivt i Unionens interesse. De bør sikre, at der tages behørigt hensyn til behovet for et velfungerende indre marked og finansiel stabilitet i de enkelte medlemsstater med eller uden godkendte CCP'er og i Unionen.

(13)

For at sikre en hensigtsmæssig, effektiv og hurtig beslutningsproces i CCP-Tilsynsudvalget bør formanden, de uafhængige medlemmer og de kompetente myndigheder i medlemsstater med en godkendt CCP have stemmeret. Repræsentanterne for centralbanken eller centralbankerne og observatører bør ikke have stemmeret. CCP-Tilsynsudvalget bør træffe sine afgørelser med simpelt flertal blandt sine medlemmer, hvert stemmeberettiget medlem bør have én stemme, og formanden bør have den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. Den endelige beslutningsbeføjelse bør forblive hos Tilsynsrådet.

(14)

For at sikre en sammenhængende og konsekvent tilgang til tilsyn i Unionen bør CCP-Tilsynsudvalget have ansvar for at udarbejde visse specifikke afgørelser og udføre visse opgaver, som er betroet ESMA. Sådanne ansvarsområder styrker ESMA's koordinerende rolle mellem de kompetente myndigheder og på tværs af kollegierne med henblik på at opbygge en fælles tilsynskultur og sammenhængende tilsynspraksisser, navnlig med hensyn til tilsynsområder, som har en grænseoverskridende dimension eller en eventuel grænseoverskridende virkning. I denne henseende kan sådanne relevante tilsynsaktiviteter og afgørelser navnlig omfatte tilsynsområder, hvor en uensartet tilsynspraksis kan skabe risiko for regel- og tilsynsarbitrage eller bringe den finansielle stabilitet i fare. ESMA bør også underrettes om alle udtalelser vedtaget af kollegier som fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012, herunder grundlaget for den beslutningstagning, som kollegiets udtalelse vedrører, og eventuelle henstillinger, som kollegiet har tilsluttet sig i disse udtalelser.

(15)

Endvidere bør der ske en obligatorisk forudgående udveksling og drøftelse vedrørende udkast til afgørelser fra kompetente myndigheder for CCP'er på visse tilsynsområder af særlig betydning inden for rammerne af CCP-Tilsynsudvalget. På frivillig basis og på initiativ fra CCP'ernes kompetente myndigheder bør alle udkast til afgørelser desuden kunne gøres til genstand for en forudgående udveksling. ESMA bør ikke afgive en udtalelse, hvis der som følge af resultatet af udvekslingen og drøftelsen i CCP-Tilsynsudvalget ikke er blevet fastlagt et afvigende synspunkt. ESMA's beføjelse til at afgive udtalelser bør sikre, at CCP'ens kompetente myndighed modtager en yderligere reaktion vedrørende udkast til afgørelser fra en gruppe af tilsynsmyndigheder, som er specialiseret i og har erfaring med tilsyn med CCP'er. Sådanne udtalelser fra ESMA bør ikke have nogen indvirkning på CCP'ens kompetente myndigheds ansvar for at træffe den endelige afgørelse, hvilket betyder, at det endelige indhold af den pågældende afgørelse fortsat fuldt ud vil være overladt til CCP'ens kompetente myndigheds skøn. Såfremt den kompetente myndighed ikke er enig i en udtalelse fra ESMA, bør den fremsætte bemærkninger til ESMA om enhver væsentlig afvigelse fra den pågældende udtalelse. Den kompetente myndighed bør have mulighed for at fremsætte bemærkninger før, samtidig med eller efter at have vedtaget en afgørelse. Hvis den kompetente myndighed fremsætter bemærkninger efter at have vedtaget en afgørelse, bør den dog gøre dette hurtigst muligt. Udtalelsen fra ESMA bør ikke gribe ind i kollegiernes beføjelse til efter eget skøn at bestemme indholdet af deres udtalelse, hvor det er relevant.

(16)

Hvis tilsynsaktiviteter i forbindelse med CCP'er, som er meddelt tilladelse, viser manglende konvergens og sammenhæng i anvendelsen af forordning (EU) nr. 648/2012, herunder på grundlag af kompetente myndigheders obligatoriske og frivillige høring af ESMA og drøftelserne i CCP-Tilsynsudvalget, bør ESMA fremme den nødvendige grad af konvergens og konsekvens, bl.a. ved at udstede retningslinjer og henstillinger eller afgive udtalelser. For at lette denne proces bør CCP-Tilsynsudvalget kunne kræve af Tilsynsrådet, at det overvejer at vedtage retningslinjer, henstillinger og udtalelser fra ESMA. CCP-Tilsynsudvalget bør også kunne afgive udtalelser til Tilsynsrådet med hensyn til afgørelser, der skal træffes af ESMA vedrørende CCP'ernes kompetente myndigheders opgaver og aktiviteter. CCP-Tilsynsudvalget bør f.eks. fremsætte udtalelser om udkast til tekniske standarder eller udkast til retningslinjer udarbejdet af ESMA på området for tilladelse til og tilsyn med CCP'er.

(17)

For at sikre et effektivt tilsyn i forbindelse med tredjelands-CCP'er bør CCP-Tilsynsudvalget udarbejde fuldstændige udkast til afgørelser med henblik på godkendelse af Tilsynsrådet og udføre de opgaver, der er betroet ESMA for så vidt angår de bestemmelser om anerkendelse af og tilsyn med tredjelands-CCP'er, der er fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012. Da det er afgørende med samarbejde og udveksling af oplysninger, bør CCP-Tilsynsudvalget, når det træder sammen i relation til tredjelands-CCP'er, dele relevante oplysninger med Tredjelands-CCP-Kollegiet, herunder de fuldstændige udkast til afgørelser, som det forelægger Tilsynsrådet, endelige afgørelser truffet af Tilsynsrådet, dagsordener og referater af CCP-Tilsynsudvalgets møder og ansøgninger om anerkendelse fra CCP'er, der er etableret i et tredjeland.

(18)

For at sikre en effektiv udførelse af dets opgaver bør CCP-Tilsynsudvalget understøttes af specialiseret personale fra ESMA til at forberede dets møder, forberede de analyser, som er nødvendige for at udføre dets opgaver, og støtte det i dets internationale samarbejde.

(19)

Udstedende centralbanker bør inddrages i udarbejdelsen af CCP-Tilsynsudvalgets afgørelser i forbindelse med klassifikationen af tredjelands-CCP'er i henhold til deres systemiske betydning og tilsynet med niveau 2-CCP'er for at sikre korrekt udførelse af deres opgaver relateret til pengepolitik og betalingssystemernes smidige funktion. Da afgørelser truffet af ESMA angående niveau 2-CCP'er om marginkrav, likviditetsrisikokontrol, sikkerhedsstillelse, afvikling og godkendelse af interoperabilitetsordninger kan være af særlig relevans for centralbankers opgaver, bør CCP-Tilsynsudvalget høre centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'er, på grundlag af en »følg eller forklar«-mekanisme.

(20)

Tilsynsrådet bør vedtage de udkast til afgørelser, som forelægges af CCP-Tilsynsudvalget i henhold til den beslutningsproces, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (6). For at sikre en effektiv og hurtig beslutningsproces bør visse afgørelser, der ikke vedrører anerkendelse, klassificering af tredjelands-CCP'er, specifikke krav til niveau 2-CCP'er, revision eller tilbagetrækning af anerkendelse eller de væsentlige elementer af det løbende tilsyn med tredjelands-CCP'er, hvor samråd med de udstedende centralbanker er påkrævet, vedtages af Tilsynsrådet inden for tre arbejdsdage.

(21)

For yderligere at fremme konvergens med hensyn til tilsynsafgørelser bør ESMA have nye mandater til at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder om udvidelse af aktiviteter og tjenesteydelser og for at præcisere, på hvilke betingelser ændringer af CCP'ers modeller og parametre anses for betydelige. Desuden bør ESMA udstede de nødvendige retningslinjer for yderligere at præcisere de fælles procedurer for tilsynskontrollen og vurderingsprocessen i forhold til CCP'er.

(22)

Den måde, som kollegier oprettet til EU-CCP'er fungerer på, er af afgørende betydning for et effektivt tilsyn med CCP'er. For at sikre sammenhæng i processerne i kollegier i hele Unionen bør de skriftlige aftaler om de praktiske foranstaltninger for den måde, kollegier fungerer på, forbedres og standardiseres yderligere. For yderligere at styrke den rolle, som medlemmerne af kollegier spiller, bør de have ret til at bidrage til fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder. For at øge kollegiernes gennemsigtighed bør der være offentlighed om deres sammensætning. For at undgå interessekonflikter foreskriver Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (7), at ECB's tilsynsopgaver og pengepolitiske opgaver og andre opgaver bør udøves fuldstændig adskilt. Denne specifikke adskillelse af ECB's ansvarsområder bør anerkendes. Hvis ECB er medlem af et kollegium oprettet til en EU-CCP på grund af sin funktion som kompetent myndighed for et clearingmedlem inden for den fælles tilsynsmekanisme og på grund af sin funktion som en udstedende centralbank, som repræsenterer Eurosystemet, bør ECB derfor gives to stemmer i kollegiet.

(23)

Antallet af udstedende centralbanker og kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med clearingmedlemmer i de medlemsstater, der er repræsenteret i kollegier oprettet til EU-CCP'er, er i øjeblikket begrænset. For at lette adgangen til oplysninger for et større udsnit af udstedende centralbanker og kompetente myndigheder i andre medlemsstater, hvis finansielle stabilitet kan blive berørt af en CCP's alvorlige finansielle vanskeligheder, bør yderligere udstedende centralbanker og kompetente myndigheder kunne deltage i kollegierne efter anmodning. For at fremme ensartetheden i tilsynet med CCP'er i hele Unionen bør formanden for eller et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget også deltage i kollegierne. For at sikre en hensigtsmæssig, effektiv og hurtig beslutningsproces bør både udstedende centralbanker og kompetente myndigheder, der deltager på grundlag af en anmodning, og formanden for eller det uafhængige medlem af CCP-Tilsynsudvalget ikke have stemmeret.

(24)

For at styrke kollegiernes rolle bør de kunne afgive udtalelser om yderligere tilsynsområder med grundlæggende indvirkning på en CCP's forretningsaktiviteter, herunder om vurderingen af kapitalejere og deltagere med en kvalificeret andel af CCP'er og outsourcing af operationelle funktioner, tjenesteydelser eller aktiviteter. Efter anmodning fra et medlem af kollegiet bør kollegiet desuden have mulighed for i sine udtalelser at medtage henstillinger, som har til formål at afhjælpe mangler i en CCP's risikostyring og øge dens modstandsdygtighed, med forbehold af en flertalsafgørelse fra kollegiet. Kollegiets afstemning om at medtage sådanne henstillinger bør gennemføres adskilt fra kollegiets afstemning om udtalelsen. For at styrke virkningen af kollegiets udtalelser og henstillinger bør de kompetente myndigheder overveje dem nøje og give en begrundelse i tilfælde af betydelige afvigelser fra disse udtalelser eller henstillinger.

(25)

De tilsynsmæssige rammer i forordning (EU) nr. 648/2012 for tredjelands-CCP'er, der leverer clearingydelser i Unionen, vil også skulle revideres. Det er nødvendigt at forbedre adgangen til information, muligheden for at foretage kontrolbesøg og undersøgelser på stedet, muligheden for udveksling af oplysninger om tredjelands-CCP'er mellem Unionens og medlemsstaternes relevante myndigheder samt muligheden for at håndhæve ESMA's afgørelser over for tredjelands-CCP'er, for at forhindre vidtrækkende konsekvenser for den finansielle stabilitet for EU-enhederne. Der er også en risiko for, at ændringer i reglerne for tredjelands-CCP'er eller i et tredjelands regelsæt ikke vil kunne tages i betragtning og vil kunne have en negativ indvirkning på resultaterne af regulering eller tilsyn og derved føre til ulige konkurrencevilkår EU- og tredjelands-CCP'erne imellem.

(26)

En betydelig del af de finansielle instrumenter i EU-valutaer cleares af tredjelands-CCP'er. Dette indebærer betydelige udfordringer for Unionens og medlemsstaternes myndigheder med hensyn til at sikre finansiel stabilitet.

(27)

Kommissionen bør som led i sine bestræbelser på at opnå integrerede finansielle markeder fortsætte med ved hjælp af afgørelser om ækvivalens at konstatere, at tredjelandes retlige og tilsynsmæssige rammer opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. For at fremme gennemførelsen af den nuværende ækvivalensordning i relation til CCP'er bør Kommissionen om nødvendigt kunne præcisere kriterierne for vurdering af ækvivalensen af tredjelandes CCP-ordninger nærmere. Det er også nødvendigt at bemyndige ESMA til at overvåge den regulerings- og tilsynsmæssige udvikling i de CCP-ordninger i tredjelande, som Kommissionen har vurderet som værende ækvivalente. Formålet hermed er at sikre, at ækvivalenskriterierne og eventuelle særlige betingelser for anvendelse heraf fortsat opfyldes af tredjelande. ESMA bør aflægge rapport om sine resultater til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Tredjelands-CCP-Kollegiet på fortrolig basis.

(28)

Kommissionen kan i dag når som helst ændre, suspendere, revidere eller tilbagekalde en afgørelse om ækvivalens, navnlig hvis udviklingen i et tredjeland i væsentlig grad påvirker de elementer, der er vurderet i overensstemmelse med ækvivalenskravene i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Hvis et tredjelands relevante myndigheder ikke længere samarbejder med ESMA eller andre EU-tilsynsmyndigheder i god tro eller vedvarende undlader at overholde de gældende ækvivalenskrav, kan Kommissionen også blandt andet sende en advarsel til disse myndigheder eller offentliggøre en særlig henstilling. Hvis Kommissionen på et tidspunkt beslutter at tilbagekalde en afgørelse om ækvivalens, har den mulighed for at udsætte anvendelsesdatoen for den pågældende afgørelse for at imødegå risici for den finansielle stabilitet eller markedsforstyrrelser. Ud over de beføjelser, Kommissionen allerede har, bør den også kunne fastsætte særlige betingelser med henblik på at sikre, at ækvivalenskriterierne fortsat til stadighed opfyldes af det tredjeland, som en afgørelse om ækvivalens vedrører. Kommissionen bør også kunne fastsætte betingelser, der sikrer, at ESMA er i stand til effektivt at udøve sine beføjelser i forhold til tredjelands-CCP'er, der er anerkendt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, eller med hensyn til overvågning af udvikling på regulerings- og tilsynsområdet i tredjelande, der har relevans for vedtagne ækvivalensafgørelser.

(29)

På baggrund af den stadig mere grænseoverskridende dimension af CCP'er og af de indbyrdes forbindelser i Unionens finansielle system er det nødvendigt at forbedre Unionens evne til at identificere, overvåge og begrænse de potentielle risici i forbindelse med tredjelands-CCP'er. ESMA's rolle bør derfor styrkes for effektivt at føre tilsyn med tredjelands-CCP'er, der ansøger om at blive anerkendt til at levere clearingydelser i Unionen. Inddragelsen af Unionens udstedende centralbanker i arbejdet med at anerkende, føre tilsyn med, revidere anerkendelsen af og tilbagetrække anerkendelsen af tredjelands-CCP'er, der er aktive i den valuta, de udsteder, bør også styrkes. De udstedende centralbanker i Unionen bør således høres om visse aspekter, som påvirker deres pengepolitiske ansvarsområder i relation til finansielle instrumenter i EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af CCP'er etableret uden for Unionen.

(30)

Når Kommissionen har konstateret, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med EU-rammerne, bør der i processen med at anerkende CCP'er fra det pågældende tredjeland tages hensyn til de risici, som de pågældende CCP'er udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater.

(31)

I forbindelse med behandling af en tredjelands-CCP's ansøgning om anerkendelse bør ESMA vurdere omfanget af den systemiske risiko, CCP'en udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier fastsat ved denne forordning. Disse kriterier bør bidrage til den generelle vurdering. Hver for sig bør ingen af disse kriterier betragtes som bestemmende i sig selv. I forbindelse med vurdering af en tredjelands-CCP's risikoprofil bør ESMA tage hensyn til alle risici, herunder operationelle risici såsom svig, kriminel virksomhed, IT- og cyberrisici. Kommissionen bør præcisere disse kriterier yderligere ved en delegeret retsakt. Der bør ved specificeringen af disse kriterier tages hensyn til karakteren af de transaktioner, der er clearet af CCP'en, herunder deres kompleksitet, prisvolatiliteten og den gennemsnitlige løbetid, samt gennemsigtigheden og likviditeten på de pågældende markeder, og i hvilken grad CCP'ens clearingaktiviteter angives i euro eller andre EU-valutaer. I den forbindelse kan specifikke kendetegn vedrørende visse landbrugsderivataftaler, der opføres og udføres på regulerede markeder i tredjelande, og som vedrører markeder, der hovedsageligt yder tjenester til nationale, ikkefinansielle modparter i det pågældende tredjeland, hvor deres erhvervsrisici forvaltes gennem disse kontrakter, udgøre en ubetydelig risiko for clearingmedlemmer og handelspladser i Unionen, da de har en lav grad af systemisk indbyrdes afhængighed med resten af det finansielle system. Hvis der findes et gældende regelsæt for genopretning og afvikling af CCP'er i et tredjeland, bør ESMA tage hensyn hertil i sin analyse af, hvor stor en systemisk risiko den ansøgende CCP etableret i det pågældende tredjeland udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater.

(32)

CCP'er, der ikke er systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, bør betragtes som niveau 1-CCP'er. CCP'er, der er eller vil kunne blive systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, bør betragtes som niveau 2-CCP'er. Afgør ESMA, at en tredjelands-CCP ikke er systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, bør de eksisterende betingelser for anerkendelse i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 finde anvendelse på den pågældende CCP. Afgør ESMA, at en tredjelands-CCP er systemisk vigtig, bør den pågældende CCP pålægges specifikke krav. ESMA bør kun anerkende en sådan CCP, hvis den opfylder disse krav. Disse krav bør omfatte visse tilsynskrav som fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012, der har til formål at øge en CCP's sikkerhed og effektivitet. ESMA bør være direkte ansvarlig for at sikre, at en systemisk vigtig tredjelands-CCP opfylder disse krav. Relaterede krav bør desuden gøre det muligt for ESMA at gennemføre et fyldestgørende og effektivt tilsyn med den pågældende CCP i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

(33)

For at sikre, at den eller de centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'er, inddrages på behørig vis i anerkendelsen af niveau 2-CCP'er, bør ESMA, når den anerkender sådanne CCP'er, tage hensyn til deres overholdelse af specifikke krav, som de pågældende udstedende centralbanker måtte have pålagt i forbindelse med udførelsen af deres pengepolitiske opgaver. Disse krav bør vedrøre indgivelse af oplysninger til den eller de udstedende centralbanker efter disses begrundede anmodning, CCP'ers samarbejde med den eller de udstedende centralbanker i forbindelse med den vurdering af CCP'ens modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger, der udføres af ESMA, åbningen af en dag-til-dag-indlånskonto i den eller de udstedende centralbanker og krav i ekstraordinære situationer, som den eller de udstedende centralbanker finder nødvendige. Den eller de udstedende centralbankers adgangskriterier og -krav for åbning af en dag-til-dag-indlånskonto bør ikke udgøre en forpligtelse til at flytte alle eller en del af CCP'ens clearingydelser.

(34)

Med hensyn til de krav, som den eller de udstedende centralbanker kan pålægge i ekstraordinære situationer, kan transmissionen af pengepolitikken eller betalingssystemernes smidige funktion blive berørt af udviklingen i centralt clearede markeder i situationer såsom spændinger på markederne (navnlig penge- og genkøbsmarkederne), som CCP'en er afhængig af for at opnå likviditet; situationer, hvor CCP'ers transaktioner bidrager til likviditetsmangel på markedet, eller alvorlige fejl ved betalings- eller afviklingsordninger, der forhindrer CCP'erne i at indfri deres betalingsforpligtelser eller øge deres likviditetsbehov. Afgørelsen af, om der foreligger sådanne ekstraordinære situationer, afhænger udelukkende af pengepolitiske overvejelser og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med en nødsituation vedrørende CCP'en. I sådanne situationer begrænser tilsynsrammerne ikke nødvendigvis de deraf følgende risici fuldt ud, og det kan derfor blive nødvendigt med direkte foranstaltninger fra den eller de udstedende centralbanker for at sikre transmissionen af pengepolitikken og betalingssystemernes smidige funktion.

(35)

I sådanne ekstraordinære situationer kan det, i det omfang det er tilladt i henhold til deres respektive institutionelle rammer, være nødvendigt for udstedende centralbanker at pålægge midlertidige krav vedrørende likviditetsrisici, afviklingsordninger, marginkrav, sikkerhedsstillelse eller interoperabilitetsordninger. Manglende overholdelse af sådanne midlertidige krav kan eventuelt medføre, at ESMA trækker anerkendelsen af niveau 2-CCP'en tilbage. Disse krav kan navnlig omfatte midlertidig forbedringer af en niveau 2-CCP's likviditetsrisikostyring, såsom forhøjelse af likviditetsbufferen, forøgelse af opkrævningshyppigheden for intradagsmarginer og begrænsninger af valutaeksponeringer eller specifikke ordninger for at foretage kontantindskud og afvikle betalinger i centralbankens valuta. Kravene bør ikke omfatte andre tilsynsområder eller automatisk være ensbetydende med tilbagetrækning af anerkendelse. Endvidere bør anvendelsen af disse krav kun være en betingelse for anerkendelse i en begrænset periode på højst seks måneder, som eventuelt kan forlænges én gang med yderligere en periode, der ikke overstiger seks måneder. Efter udløbet af denne yderligere periode bør anvendelsen af disse krav ophøre med at være en betingelse for anerkendelse af en niveau 2-CCP. I forbindelse med en ny eller anden ekstraordinær situation bør udstedende centralbanker dog ikke forhindres i at pålægge midlertidige krav, hvis anvendelse vil være en betingelse for anerkendelse af en niveau 2-CCP i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

(36)

Inden anvendelsen af kravene eller inden en eventuel forlængelse heraf bør en udstedende centralbank over for ESMA, de øvrige centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares, og medlemmerne af Tredjelands-CCP-Kollegiet forklare virkningerne af de krav, den agter at pålægge, for effektiviteten, soliditeten og modstandsdygtigheden af CCP'er og begrunde, hvorfor kravene er nødvendige og forholdsmæssige med hensyn til at sikre transmissionen af pengepolitikken eller betalingssystemernes smidige funktion, og samtidig tage behørigt hensyn til behovet for at beskytte fortrolige eller følsomme oplysninger. For at undgå overlapning bør den udstedende centralbank samarbejde og løbende udveksle oplysninger med ESMA og med de øvrige centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares, vedrørende de midlertidige krav, der finder anvendelse i ekstraordinære situationer.

(37)

Den eller de udstedende centralbanker bør så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for 30 arbejdsdage efter fastsættelsen af, at en tredjelands-CCP ikke er en niveau 1-CCP, eller inden for 90 arbejdsdage efter indførelsen af yderligere krav bekræfte over for ESMA, hvorvidt en supplerende-kapital-CCP opfylder eventuelle yderligere krav, hvor disse krav er blevet indført efter en niveau 2-CCP er blevet anerkendt.

(38)

Omfanget af den risiko, en systemisk vigtig CCP udgør for det finansielle system og stabiliteten i Unionen, varierer. Kravene til systemisk vigtige CCP'er bør derfor anvendes på en måde, der står i rimeligt forhold til de risici, CCP'en kan udgøre for Unionen. Hvis ESMA, efter høring af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og i samråd med den eller de centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af en tredjelands-CCP, ud fra en fuldt begrundet vurdering, herunder en kvantitativ teknisk vurdering af omkostningerne og fordelene, konkluderer, at en tredjelands-CCP eller visse af dens clearingydelser har en sådan systemisk betydning, at overholdelse af de specifikke krav som fastsat ved forordning (EU) nr. 648/2012 ikke i tilstrækkeligt omfang vil imødegå risikoen for den finansielle stabilitet for Unionen eller for en eller flere af dens medlemsstater, bør ESMA, hvis andre foranstaltninger skønnes utilstrækkelige til at imødegå risiciene for den finansielle stabilitet, henstille til Kommissionen, at den pågældende CCP eller visse af dens clearingydelser ikke bør anerkendes. ESMA kan efter denne procedure henstille til Kommissionen, at den ikke anerkender en CCP med eller uden forudgående klassificering af CCP'en eller visse af dens tjenesteydelser som niveau 2-CCP.

(39)

På grundlag af denne henstilling bør Kommissionen som en sidste udvej tillægges beføjelse til at vedtage en gennemførelsesretsakt, der præciserer, at den pågældende tredjelands-CCP ikke bør kunne levere visse eller alle sine clearingydelser til clearingmedlemmer og handelspladser etableret i Unionen, medmindre CCP'en er meddelt tilladelse i en medlemsstat til at gøre dette i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 648/2012. I denne gennemførelsesretsakt bør der også fastsættes en passende tilpasningsperiode på højst to år, som kan forlænges én gang med yderligere seks måneder, og det bør angives, på hvilke betingelser den pågældende CCP kan fortsætte med at levere visse clearingydelser eller udøve visse clearingaktiviteter i tilpasningsperioden, og eventuelle foranstaltninger, der bør træffes i denne periode for at begrænse eventuelle omkostninger for clearingmedlemmerne og deres kunder, navnlig dem, der er etableret i Unionen.

(40)

Det er vigtigt for de udstedende centralbanker, at de høres individuelt af ESMA, og at de tilkendegiver deres enighed i enhver potentiel henstilling med henblik på at nægte en tredjelands-CCP anerkendelse, i betragtning af den konsekvens, en sådan henstilling kan have for den valuta, de udsteder, og om ESMA's rapport om anvendelsen af en kommissionsgennemførelsesretsakt, der iværksættes som følge af en sådan henstilling. I forbindelse med en sådan henstilling eller rapport bør en udstedende centralbanks enighed eller forbeholdenhed imidlertid kun vedrøre den valuta, den udsteder, og ikke henstillingen som helhed eller rapporten som helhed.

(41)

ESMA bør regelmæssigt revidere såvel anerkendelsen af tredjelands-CCP'er som deres klassificering som niveau 1- eller niveau 2-CCP'er. ESMA bør i den forbindelse tage hensyn til blandt andet ændringer i arten, omfanget og kompleksiteten af tredjelands-CCP'ens virksomhed. Sådanne revisioner bør finde sted mindst hvert femte år, og hver gang en anerkendt tredjelands-CCP har udvidet eller indskrænket omfanget af sine aktiviteter og tjenesteydelser i Unionen. Hvis ESMA efter denne revision bestemmer, at en niveau 1-CCP bør klassificeres som en niveau 2-CCP, bør ESMA fastsætte en passende tilpasningsperiode, som ikke overstiger 18 måneder, inden for hvilke CCP'en bør opfylde de krav, der finder anvendelse på niveau 2-CCP'er.

(42)

Efter anmodning fra en niveau 2-CCP bør ESMA også kunne tage hensyn til, i hvilket omfang en sådan CCP's overholdelse af gældende krav i det pågældende tredjeland kan sammenlignes med den pågældende CCP's overholdelse af kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Når vurderingen foretages, bør ESMA tage hensyn til den gennemførelsesretsakt vedtaget af Kommissionen, der fastslår, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i det tredjeland, hvor CCP'en er etableret, svarer til dem i forordning (EU) nr. 648/2012, og den bør tage hensyn til eventuelle betingelser, som anvendelse af den gennemførelsesretsakt kan være underlagt. For at sikre proportionalitet bør ESMA i sin vurdering også tage hensyn til, i hvilket omfang de finansielle instrumenter, der er clearet af CCP'en, er angivet i EU-valutaer. Kommissionen bør vedtage en delegeret retsakt om fastlæggelse af de nærmere regler og betingelser for vurdering af sådan sammenlignelig overholdelse.

(43)

ESMA bør have alle de nødvendige beføjelser til at føre tilsyn med anerkendte tredjelands-CCP'er for at sikre, at de vedvarende opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

(44)

For at fremme informationsudveksling og samarbejde mellem ESMA, medlemsstaternes kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med CCP'er og de kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med enheder, som tredjelands-CCP'ers aktiviteter kan have indvirkning på, bør ESMA oprette et Tredjelands-CCP-Kollegium. Kollegiets medlemmer bør kunne anmode om, at ethvert specifikt spørgsmål i forbindelse med tredjelands-CCP'er drøftes af CCP-Tilsynsudvalget.

(45)

For at gøre det muligt for ESMA at udføre sine opgaver i forhold til tredjelands-CCP'er effektivt bør tredjelands-CCP'er betale tilsynsgebyrer for ESMA's tilsyns- og administrationsopgaver. Gebyrer bør dække omkostninger i forbindelse med ansøgningerne om anerkendelse af tredjelands-CCP'er og tilsynet med disse. Kommissionen bør vedtage en delegeret retsakt, der yderligere præciserer gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og den måde, hvorpå de skal betales.

(46)

ESMA bør kunne gennemføre undersøgelser og kontrolbesøg på stedet af niveau 2-CCP'er og tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner, tjenesteydelser eller aktiviteter til. Hvis det er relevant, bør de kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med de clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen, informeres om resultaterne af sådanne undersøgelser og kontrolbesøg på stedet. Hvis det er relevant for udførelsen af deres pengepolitiske opgaver, bør de centralbanker, der udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af CCP'en, kunne anmode om at deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet.

(47)

ESMA bør kunne pålægge tvangsbøder for at tvinge tredjelands-CCP'er til at bringe en overtrædelse til ophør, til at afgive fyldestgørende og korrekte oplysninger, som ESMA har krævet, eller til at underkaste sig en undersøgelse eller et kontrolbesøg på stedet.

(48)

ESMA bør kunne pålægge både niveau 1- og niveau 2-CCP'er bøder, hvis ESMA finder, at de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt forordning (EU) nr. 648/2012 ved at give ESMA ukorrekte eller vildledende oplysninger. ESMA bør tillige kunne pålægge niveau 2-CCP'er bøder, hvis ESMA finder, at de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt de supplerende krav, som de er underlagt i henhold til nævnte forordning. Hvis ESMA har vurderet, at en niveau 2-CCP i sin overholdelse af tredjelandets gældende retlige rammer kan anses for at overholde de krav, der er fastlagt i artikel 16 og afsnit IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012, bør den pågældende CCP's adfærd ikke anses for at være en overtrædelse af nævnte forordning, i det omfang den overholder disse sammenlignelige krav.

(49)

Bøderne bør stå i forhold til overtrædelsens alvor. Overtrædelser bør inddeles i forskellige grupper, for hvilke der fastsættes forskellige bøder. Til beregning af bøden for en specifik overtrædelse bør ESMA anvende en totrinsmetode, der består i fastsættelse af et grundbeløb og om nødvendigt justering af dette grundbeløb med visse koefficienter. Grundbeløbet bør fastsættes under hensyntagen til den pågældende tredjelands-CCP's årlige omsætning, og justeringerne bør foretages ved at forhøje eller nedsætte grundbeløbet ved anvendelse af de relevante koefficienter i overensstemmelse med denne forordning.

(50)

Denne forordning fastsætter koefficienter i tilknytning til skærpende og formildende omstændigheder for at give ESMA de nødvendige værktøjer til at pålægge en bøde, der står i forhold til alvoren af den overtrædelse, en tredjelands-CCP har begået, idet der tages hensyn til de omstændigheder, hvorunder overtrædelsen er begået.

(51)

Beslutningen om at pålægge bøder eller tvangsbøder bør baseres på en uafhængig undersøgelse.

(52)

Før der træffes afgørelse om pålæggelse af bøder eller tvangsbøder, bør ESMA give de personer, der er omfattet af proceduren, lejlighed til at blive hørt, så deres ret til forsvar respekteres.

(53)

ESMA bør afholde sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller domfældelse på baggrund af faktiske omstændigheder, der er identiske, eller som i det væsentlige er ens, har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

(54)

Afgørelser truffet af ESMA, der pålægger bøder og tvangsbøder, bør kunne tvangsfuldbyrdes, og deres tvangsfuldbyrdelse bør ske efter den borgerlige retsplejes regler i den stat, på hvis område den finder sted. Den borgerlige retsplejes regler bør ikke omfatte straffeprocessuelle regler, men kan omfatte administrative procedureregler.

(55)

ESMA bør tillægges beføjelse til, hvis en niveau 2-CCP overtræder bestemmelserne, at iværksætte en række tilsynsforanstaltninger, herunder at kræve, at niveau 2-CCP'en bringer overtrædelsen til ophør, og som en sidste udvej at trække anerkendelsen tilbage, hvis niveau 2-CCP'en i alvorlig grad eller gentagne gange har overtrådt forordning (EU) nr. 648/2012. ESMA bør anvende tilsynsforanstaltningerne under hensyntagen til overtrædelsens art og alvor og under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Før den træffer en afgørelse om tilsynsforanstaltninger, bør ESMA give de personer, der er genstand for proceduren, lejlighed til at blive hørt for at respektere deres ret til forsvar. Hvis ESMA beslutter at trække en anerkendelse tilbage, bør ESMA begrænse eventuelle markedsforstyrrelser ved at fastsætte en passende tilpasningsperiode, der ikke overstiger to år.

(56)

I forbindelse med kompetente myndigheders og ESMA's godkendelse af væsentlige ændringer af modeller og parametre vedtaget for at beregne en CCP's marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonden, sikkerhedsstillelseskrav og andre risikokontrolmekanismer bør de proceduremæssige aspekter og samspillet mellem den pågældende godkendelse og kollegiets afgørelse klargøres. Det bør være muligt om nødvendigt at vedtage en væsentlig ændring af modellerne eller parametrene, især hvis deres hurtige ændring er nødvendig for at sikre, at CCP'ens risikostyring er forsvarlig.

(57)

Effektivt tilsyn med CCP'er afhænger af opbygningen af kompetencer, ekspertise og færdigheder samt af opbygningen af samarbejdsforhold og udveksling af erfaringer institutionerne imellem. Da alle disse er processer, der udvikles over tid og følger deres egne dynamikker, bør der ved udformningen af et funktionelt og effektivt CCP-tilsynssystem tages hensyn til den potentielle udvikling på lang sigt. Derfor vil kompetencefordelingen som fastsat i denne forordning sandsynligvis udvikle sig, efterhånden som ESMA's rolle og kapacitet understøttet af CCP-Tilsynsudvalget udvikler sig. Med henblik på at udvikle en effektiv og modstandsdygtig tilsynsmæssig tilgang til CCP'er bør Kommissionen foretage en revision af effektiviteten af ESMA's opgaver, navnlig CCP-Tilsynsudvalgets opgaver, i forbindelse med at fremme en konvergerende og sammenhængende anvendelse i Unionen af forordning (EU) nr. 648/2012 og af ansvarsfordelingen mellem Unionens og medlemsstaternes institutioner og organer. Kommissionen bør også aflægge rapport om nærværende forordnings indvirkning på de lige vilkår for CCP'er og vurdere rammerne for anerkendelse af og tilsyn med tredjelands-CCP'er. Kommissionen bør forelægge rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle relevante forslag.

(58)

For at sikre, at reglerne i denne forordning anvendes effektivt i forhold til tredjelands-CCP'er, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), for så vidt angår nærmere præcisering af gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og den måde, hvorpå de skal betales, præcisering af de kriterier, der afgør, hvorvidt en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, nærmere præcisering af de kriterier, der skal anvendes i dens ækvivalensvurderinger af tredjelande, nærmere angivelse af, hvordan og på hvilke betingelser tredjelands-CCP'er skal opfylde bestemte krav, yderligere procedureregler vedrørende pålæggelse af bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om retten til forsvar, tidsfrister, opkrævning af bøder eller tvangsbøder og forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af tvangsbøder eller bøder, og foranstaltninger til at ændre bilag IV for at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (8). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(59)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, navnlig med hensyn til anerkendelse af tredjelands-CCP'er og ækvivalensen af tredjelandes retlige rammer, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (9).

(60)

For at sikre ensartet harmonisering af regler og tilsynspraksis vedrørende udvidelse af aktiviteter og tjenesteydelser, kollegier og revision af modeller, stresstestning og backtestning bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet af ESMA med hensyn til følgende: på hvilke betingelser supplerende tjenesteydelser eller aktiviteter, som en CCP ønsker at udvide sine forretningsaktiviteter til, ikke er omfattet af den første tilladelse, på hvilke betingelser EU-valutaer skal betragtes som de mest relevante med henblik på de udstedende centralbankers medlemskab i kollegier og de nærmere praktiske ordninger for kollegiers funktion, og på hvilke betingelser ændringer af CCP'ers modeller og parametre er betydelige. Kommissionen bør vedtage disse reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(61)

Målene for denne forordning, nemlig at gøre CCP'er mere sikre og effektive ved at fastsætte ensartede krav til deres aktiviteter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(62)

ESMA bør vente med at bruge sin beføjelse til at anerkende en tredjelands-CCP som niveau 1- eller niveau 2-CCP, indtil de kriterier, der gør det muligt at vurdere, a) hvorvidt en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for det finansielle system i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, og b) sammenlignelig overholdelse er nærmere præciseret.

(63)

Forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 648/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

de CCP'er, der har tilladelse i henhold til artikel 17 eller er anerkendt i henhold til artikel 25, og henholdsvis tilladelses- eller anerkendelsesdatoen, med angivelse af de CCP'er, der har tilladelse eller er anerkendt med henblik på clearingforpligtelsen«.

2)

I artikel 15 tilføjes følgende stykke:

»3.

For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA i samarbejde med ESCB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, på hvilke betingelser supplerende tjenesteydelser eller aktiviteter, som en CCP ønsker at udvide sine forretningsaktiviteter med, ikke er omfattet af den første tilladelse og derfor kræver en udvidelse af en tilladelse i overensstemmelse med denne artikels stk. 1, og ligeledes præciserer proceduren for høring af det kollegium, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 18, om, hvorvidt disse betingelser er opfyldt eller ej.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 2. januar 2021.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

3)

Artikel 17, stk. 3, affattes således:

»3.

Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen vurderer den kompetente myndighed, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig. Hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, fastsætter den kompetente myndighed en frist, inden for hvilken den ansøgende CCP skal stille supplerende oplysninger til rådighed. Når den kompetente myndighed har modtaget sådanne supplerende yderligere oplysninger, fremsender den omgående disse til ESMA og det kollegium, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1. Når den kompetente myndighed har vurderet, at ansøgningen er fuldstændig, underretter den ansøgende CCP og medlemmerne af kollegiet og ESMA herom.«

4)

I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.

Senest 30 kalenderdage efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning i overensstemmelse med artikel 17, opretter, styrer og leder CCP'ens kompetente myndighed et kollegium med henblik på at fremme udøvelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 og 54.«

b)

Stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

formanden eller et af de uafhængige medlemmer af CCP-Tilsynsudvalget, der er omhandlet i artikel 24a, stk. 2, litra a) og b)«.

c)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med CCP'ens clearingmedlemmer, som er etableret i de tre medlemsstater med de samlet set største bidrag til CCP'ens misligholdelsesfond, som omhandlet i artikel 42, over en etårig periode, herunder, hvis det er relevant, ECB inden for rammerne af de opgaver, den er blevet tillagt i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (*1), vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for den fælles tilsynsmekanisme.

(*1)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).«"

d)

I stk. 2 indsættes følgende litra:

»ca)

de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med CCP'ens clearingmedlemmer, bortset fra dem, der er omhandlet i litra c), hvis CCP'ens kompetente myndighed giver sit samtykke. Disse kompetente myndigheder anmoder om samtykke fra CCP'ens kompetente myndighed til at deltage i kollegiet og begrunder anmodningen ud fra deres vurdering af den indflydelse, som CCP'ens alvorlige finansielle vanskeligheder kan have på den finansielle stabilitet i deres respektive medlemsstat. Hvis CCP'ens kompetente myndighed ikke imødekommer anmodningen, forelægger den en fuldstændig og detaljeret begrundelse på skrift.«

e)

I stk. 2 tilføjes følgende litra:

»i)

de centralbanker, der udsteder EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af CCP'en, bortset fra dem, der er omhandlet i litra h), hvis CCP'ens kompetente myndighed giver sit samtykke. Disse udstedende centralbanker anmoder om samtykke fra CCP'ens kompetente myndighed til at deltage i kollegiet og begrunder anmodningen ud fra deres vurdering af den indflydelse, som CCP'ens alvorlige finansielle vanskeligheder kan have på den respektive udstedelsesvaluta. Hvis CCP'ens kompetente myndighed ikke imødekommer anmodningen, forelægger CCP'ens kompetente myndighed en fuldstændig og detaljeret begrundelse på skrift.«

f)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»CCP'ens kompetente myndighed offentliggør en liste over medlemmerne af kollegiet på sit websted. Listen ajourføres af CCP'ens kompetente myndighed hurtigst muligt efter enhver ændring i kollegiets sammensætning. CCP'ens kompetente myndighed underretter ESMA om listen senest 30 kalenderdage efter oprettelsen af kollegiet eller ændringen i dets sammensætning. Efter at have modtaget underretningen fra CCP'ens kompetente myndighed offentliggør ESMA hurtigst muligt listen over medlemmerne af det pågældende kollegium på sit websted.«

g)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»For at lette udførelsen af de opgaver, som kollegierne er blevet tildelt i henhold til første afsnit, har medlemmerne af de i stk. 2 omhandlede kollegier ret til at bidrage til fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder, navnlig ved at tilføje punkter til dagsordenen for mødet.«

h)

Stk. 5, andet afsnit, affattes således:

»I denne aftale fastsættes de praktiske foranstaltninger for kollegiets drift, herunder de nærmere regler for:

i)

afstemningsprocedurer som omhandlet i artikel 19, stk. 3

ii)

procedurerne for fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder

iii)

hyppigheden af kollegiets møder

iv)

formatet for og omfanget af de oplysninger, som CCP'ernes kompetente myndighed skal forelægge for kollegiets medlemmer, navnlig med hensyn til de oplysninger, som skal forelægges i henhold til artikel 21, stk. 4

v)

de passende minimumsfrister for kollegiemedlemmernes vurdering af den relevante dokumentation

vi)

de nærmere bestemmelser for kommunikation mellem kollegiets medlemmer.

I aftalen kan også fastsættes opgaver, der kan betros CCP'ens kompetente myndighed eller et andet medlem af kollegiet.«

i)

Stk. 6 affattes således:

»6.

For at sikre, at kollegierne fungerer på en ensartet og sammenhængende måde i hele Unionen, udarbejder ESMA i samarbejde med ESCB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, under hvilke betingelser de i stk. 2, litra h), omhandlede EU-valutaer kan betragtes som de mest relevante, og detaljerne vedrørende de praktiske foranstaltninger, jf. stk. 5.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 2. januar 2021.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

5)

I artikel 19 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»1a.

Hvis kollegiet afgiver udtalelse i henhold til denne forordning efter anmodning fra et medlem af kollegiet og efter vedtagelse af et flertal i kollegiet, jf. denne artikels stk. 3, kan denne udtalelse ud over fastlæggelsen af, hvorvidt CCP'en overholder denne forordning, indeholde henstillinger med henblik på at afhjælpe mangler i CCP'ens risikostyring og øge dens modstandsdygtighed.

Hvis kollegiet kan afgive udtalelse, kan enhver udstedende centralbank, som er medlem af kollegiet i henhold til artikel 18, stk. 2, litra h) og i), vedtage henstillinger vedrørende den valuta, som kollegiet udsteder.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.

En flertalsudtalelse fra kollegiet vedtages med simpelt flertal af dets medlemmer.

For kollegier på op til og med 12 medlemmer har højst to kollegiemedlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. For kollegier på over 12 medlemmer har højst tre medlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

Hvis ECB er medlem af kollegiet, jf. artikel 18, stk. 2, litra c) og h), har ECB to stemmer.

De i artikel 18, stk. 2, litra a), ca) og i), omhandlede kollegiemedlemmer har ikke stemmeret i forbindelse med kollegiets udtalelser.«

c)

Følgende stykke tilføjes:

»4.

Uden at det berører proceduren i artikel 17, overvejer den kompetente myndighed nøje den udtalelse, som kollegiet er nået til enighed om i overensstemmelse med stk. 1, herunder eventuelle henstillinger med henblik på at afhjælpe mangler i CCP'ens risikostyring og øge dens modstandsdygtighed. Såfremt CCP'ens kompetente myndighed ikke er enig i en udtalelse fra kollegiet, herunder eventuelle henstillinger deri med henblik på at afhjælpe mangler i CCP'ens risikostyring og øge dens modstandsdygtighed, skal dens afgørelse indeholde den fulde begrundelse herfor og en redegørelse for enhver væsentlig afvigelse fra udtalelsen eller henstillingerne.«

6)

I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.

Uden at dette berører kollegiets rolle, foretager de i artikel 22 omhandlede kompetente myndigheder en revision af de ordninger, strategier, procedurer og mekanismer, som CCP'er har gennemført for at kunne opfylde denne forordning, og evaluerer de risici, herunder som minimum finansielle og operationelle risici, som CCP'er er eller kan være udsat for.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.

De kompetente myndigheder fastlægger hyppigheden og omfanget af den revision og evaluering, der er omhandlet i stk. 1, under særlig hensyntagen til størrelsen, den systemiske betydning, arten, omfanget, kompleksiteten af aktiviteterne samt de pågældende CCP'ers indbyrdes forbindelse med andre finansielle markedsinfrastrukturer. Revisionen og evalueringen foretages mindst én gang om året.

CCP'er er underlagt kontrolbesøg på stedet. Efter anmodning fra ESMA kan de kompetente myndigheder opfordre ESMA's personale til at deltage i kontrolbesøg på stedet.

Den kompetente myndighed kan fremsende alle oplysninger, som den modtager fra CCP'er under eller i forbindelse med kontrolbesøg på stedet, til ESMA.«

c)

Stk. 6 affattes således:

»6.

For at sikre ensartethed i formatet for og hyppigheden og omfanget af den revision, der udføres af de nationale kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne artikel, udsteder ESMA senest den 2. januar 2021 retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for, på en måde, der passer til CCP'ernes størrelse, struktur og interne organisation og til arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter, yderligere at præcisere de fælles procedurer for og metoder til den tilsynsrevision og evalueringsproces, der er omhandlet i stk. 1 og 2, og i nærværende artikels stk. 3, første afsnit.«

7)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 23a

Tilsynssamarbejde mellem de kompetente myndigheder og ESMA vedrørende CCP'er, som er meddelt tilladelse

1.   ESMA udfylder en koordinerende rolle mellem de kompetente myndigheder og på tværs af kollegierne med henblik på at opbygge en fælles tilsynskultur og sammenhængende tilsynspraksisser, sikre ensartede procedurer og konsekvente tilgange og styrke ensartetheden af tilsynsresultaterne, navnlig med hensyn til tilsynsområder, som har en grænseoverskridende dimension eller en eventuel grænseoverskridende virkning.

2.   De kompetente myndigheder forelægger deres udkast til afgørelser for ESMA, inden de vedtager en retsakt eller en foranstaltning i henhold til artikel 7, 8, 14, 15, 29-33, 35, 36 og 54.

De kompetente myndigheder kan også forelægge udkast til afgørelser for ESMA, inden de vedtager andre retsakter eller foranstaltninger i overensstemmelse med deres opgaver i henhold til artikel 22, stk. 1.

3.   Inden for 20 arbejdsdage efter modtagelsen af et udkast til afgørelse, der er forelagt i overensstemmelse med stk. 2 i forbindelse med en bestemt artikel, afgiver ESMA om nødvendigt en udtalelse om det pågældende udkast til afgørelse til den kompetente myndighed for at fremme en konsekvent og sammenhængende anvendelse af den pågældende artikel.

Såfremt det udkast til afgørelse, der forelægges for ESMA i overensstemmelse med stk. 2, viser manglende konvergens eller sammenhæng i anvendelsen af denne forordning, udsteder ESMA retningslinjer eller henstillinger for at fremme den nødvendige konsekvens eller sammenhæng i anvendelsen af denne forordning i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.   Såfremt ESMA vedtager en udtalelse i overensstemmelse med stk. 3, tager den kompetente myndighed behørigt hensyn hertil og underretter ESMA om enhver efterfølgende handling eller undladelse heraf. Såfremt den kompetente myndighed ikke er enig i en udtalelse fra ESMA, fremsætter den bemærkninger til ESMA om enhver væsentlig afvigelse fra den pågældende udtalelse.«

8)

Artikel 24 affattes således:

»Artikel 24

Nødsituationer

CCP'ens kompetente myndighed eller enhver anden relevant myndighed underretter hurtigst muligt ESMA, kollegiet, de relevante medlemmer af ESCB og andre relevante myndigheder om enhver nødsituation vedrørende en CCP, herunder udviklingen på de finansielle markeder, der kan have en negativ indvirkning på markedets likviditet, transmissionen af pengepolitikken, betalingssystemernes smidige funktion eller det finansielle systems stabilitet i en af de medlemsstater, hvor CCP'en eller et af dens clearingmedlemmer er etableret.«

9)

Følgende kapitel indsættes:

»KAPITEL 3A

CCP-Tilsynsudvalg

Artikel 24a

CCP-Tilsynsudvalg

1.   ESMA nedsætter i overensstemmelse med artikel 41 i forordning (EU) nr. 1095/2010 et permanent internt udvalg, der har til opgave at forberede udkast til afgørelser, som vedtages af Tilsynsrådet, og udføre de i nærværende artikels stk. 7, 9 og 10 fastsatte opgaver (»CCP-Tilsynsudvalget«).

2.   CCP-Tilsynsudvalget består af:

a)

formanden, der har stemmeret

b)

to uafhængige medlemmer, der har stemmeret

c)

de i nærværende forordnings artikel 22 omhandlede kompetente myndigheder i medlemsstater med en godkendt CCP, som har stemmeret; såfremt en medlemsstat har udpeget flere kompetente myndigheder, kan hver enkelt udpeget kompetent myndighed i denne medlemsstat beslutte at udpege én repræsentant med henblik på deltagelse i henhold til dette litra, men med henblik på afstemningsprocedurerne i artikel 24c betragtes repræsentanterne for den respektive medlemsstat tilsammen som ét stemmeberettiget medlem

d)

Følgende udstedende centralbanker:

i)

såfremt CCP-Tilsynsudvalget indkaldes til møde i forhold til tredjelands-CCP'er for så vidt angår udarbejdelsen af alle afgørelser vedrørende de i nærværende artikels stk. 10 omhandlede artikler i forbindelse med niveau 2-CCP'er og vedrørende artikel 25, stk. 2a, de udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), som har anmodet om medlemskab af CCP-Tilsynsudvalget, og som ikke har stemmeret

ii)

såfremt CCP-Tilsynsudvalget indkaldes til møde i forhold til CCP'er, som er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 14, i forbindelse med drøftelserne vedrørende nærværende artikels stk. 7, litra b), og stk. 7, litra c), nr. iv), de centralbanker, som udsteder EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet af godkendte CCP'er, som har anmodet om medlemskab af CCP-Tilsynsudvalget, og som ikke har stemmeret.

Der gives automatisk medlemskab med henblik på nr. i) og ii) efter en enkeltstående skriftlig anmodning rettet til formanden.

3.   Formanden kan indbyde medlemmerne af kollegierne, jf. artikel 18, som observatører til møderne i CCP-Tilsynsudvalget, når det er relevant og nødvendigt.

4.   Møderne i CCP-Tilsynsudvalget indkaldes af dets formand på dennes eget initiativ eller efter anmodning fra et af dets stemmeberettigede medlemmer. CCP-Tilsynsudvalget afholder møder mindst fem gange om året.

5.   CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer er fuldtidsansatte, uafhængige fagkyndige. De udpeges af Tilsynsrådet på grundlag af merit, kompetencer, kendskab til clearing, efterhandel, tilsyn og finansielle anliggender samt erfaring med relevans for CCP-tilsyn og -regulering efter en åben udvalgsprocedure.

Før udpegelsen af CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer og senest en måned efter udvælgelsen, som foretages af Tilsynsrådet, der forelægger Europa-Parlamentet sin liste over de kandidater, der er udvalgt under iagttagelse af kønsbalancen, godkender eller afviser Europa-Parlamentet, efter at have hørt de udvalgte kandidater, deres udpegelse.

Hvis CCP-Tilsynsudvalgets formand eller et af de uafhængige medlemmer ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udføre sit hverv eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en gennemførelsesafgørelse om afskedigelse af vedkommende. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Europa-Parlamentet eller Rådet kan meddele Kommissionen, at de anser betingelserne for afskedigelse af CCP-Tilsynsudvalgets formand eller et af de uafhængige medlemmer for at være opfyldt, hvilket Kommissionen skal reagere på.

CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer har en mandatperiode på fem år, som kan forlænges én gang.

6.   CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer må ikke beklæde noget hverv på nationalt plan, EU-plan eller internationalt plan. De handler uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Hverken medlemsstaterne, Unionens institutioner eller organer eller andre offentlige eller private organer må forsøge at påvirke CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer i udførelsen af deres opgaver.

I overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd, jf. artikel 68 i forordning (EU) nr. 1095/2010, er CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer efter udtrædelsen af tjenesten fortsat bundet af pligten til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller acceptere visse fordele.

7.   I forhold til CCP'er, som er meddelt tilladelse eller ansøger om tilladelse i henhold til nærværende forordnings artikel 14, udarbejder CCP-Tilsynsudvalget med henblik på nærværende forordnings artikel 23a, stk. 1, afgørelser og udfører de opgaver, der er betroet ESMA i nærværende forordnings artikel 23a, stk. 3, og i følgende litraer:

a)

mindst én gang årligt foretage en fagfællesbedømmelse af alle de kompetente myndigheders tilsynsaktiviteter i forbindelse med tilladelsen til og tilsynet med CCP'er i overensstemmelse med artikel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010

b)

mindst én gang årligt igangsætte og koordinere vurderinger i hele Unionen af CCP'ernes modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010

c)

fremme regelmæssig udveksling og debat blandt kompetente myndigheder, som er udpeget i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 22, stk. 1, vedrørende:

i)

relevante tilsynsaktiviteter og afgørelser, der er vedtaget af de kompetente myndigheder, jf. artikel 22, når de udfører deres opgaver i overensstemmelse med nærværende forordning vedrørende tilladelse til og tilsyn med CCP'er, der er etableret på deres område

ii)

udkast til afgørelser, der er forelagt for ESMA af en kompetent myndighed i overensstemmelse med artikel 23a, stk. 2, første afsnit

iii)

udkast til afgørelser, der på frivillig basis er forelagt for ESMA af en kompetent myndighed i overensstemmelse med artikel 23a, stk. 2, andet afsnit

iv)

relevante markedsudviklinger, herunder situationer eller begivenheder, der påvirker eller sandsynligvis vil påvirke den tilsynsmæssige eller finansielle soliditet eller modstandsdygtighed af CCP'er, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 14, eller deres clearingmedlemmer

d)

underrettes om og drøfte alle udtalelser og henstillinger, som vedtages af kollegierne i henhold til nærværende forordnings artikel 19, for at bidrage til, at kollegierne fungerer konsekvent og ensartet, og for at fremme sammenhæng i anvendelsen af nærværende forordning blandt dem.

Med henblik på første afsnit, litra a)-d), giver de kompetente myndigheder ESMA alle relevante oplysninger og al relevant dokumentation hurtigst muligt.

8.   Hvis de aktiviteter eller den udveksling, der er omhandlet i stk. 7, litra a)-d), afslører manglende konvergens og sammenhæng i anvendelsen af denne forordning, udsteder ESMA de nødvendige retningslinjer eller henstillinger i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 eller afgiver udtalelser i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Når en vurdering omhandlet i stk. 7, litra b), afdækker manglende modstandsdygtighed hos en eller flere CCP'er, udarbejder ESMA de nødvendige henstillinger i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

9.   Desuden kan CCP-Tilsynsudvalget:

a)

på grundlag af sine aktiviteter i overensstemmelse med stk. 7, litra a)-d), anmode Tilsynsrådet om at overveje, om det er nødvendigt, at ESMA vedtager retningslinjer, henstillinger og udtalelser for at rette op på manglende konvergens og sammenhæng i anvendelsen af denne forordning blandt kompetente myndigheder og kollegier. Tilsynsrådet overvejer nøje sådanne anmodninger og afgiver et passende svar

b)

forelægge udtalelser for Tilsynsrådet om de afgørelser, der skal træffes i overensstemmelse med artikel 44 i forordning (EU) nr. 1095/2010, med undtagelse af afgørelser omhandlet i nævnte forordnings artikel 17 og 19 vedrørende de opgaver, der er tillagt de kompetente myndigheder, som er omhandlet i nærværende forordnings artikel 22.

10.   CCP-Tilsynsudvalget udarbejder i forhold til tredjelands-CCP'er udkast til afgørelser, der skal træffes af Tilsynsrådet, og udfører de opgaver, der er betroet ESMA i artikel 25, 25a, 25b og 25f-25q og artikel 85, stk. 6.

11.   I forhold til tredjelands-CCP'er deler CCP-Tilsynsudvalget dagsordenerne for sine møder, inden møderne afholdes, mødereferaterne, de fuldstændige udkast til afgørelser, som det forelægger for Tilsynsrådet, og de endelige afgørelser truffet af Tilsynsrådet med det i artikel 25c omhandlede Tredjelands-CCP-Kollegium.

12.   CCP-Tilsynsudvalget understøttes af specialiseret personale fra ESMA med tilstrækkelig viden, kompetence og erfaring med henblik på at:

a)

forberede CCP-Tilsynsudvalgets møder

b)

forberede de analyser, som er nødvendige for, at CCP-Tilsynsudvalget kan udføre sine opgaver

c)

støtte CCP-Tilsynsudvalget i dets internationale samarbejde på administrativt plan.

13.   Med henblik på denne forordning sikrer ESMA strukturel adskillelse mellem CCP-Tilsynsudvalget og øvrige funktioner omhandlet i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 24b

Høring af de udstedende centralbanker

1.   Med hensyn til afgørelser, der skal træffes i henhold til artikel 41, 44, 46, 50 og 54, vedrørende niveau 2-CCP'er, hører CCP-Tilsynsudvalget de udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f). Hver udstedende centralbank kan besvare høringen. Alle svar skal være modtaget inden for ti arbejdsdage fra fremsendelsen af udkastet til afgørelse. I nødsituationer må ovennævnte periode ikke overstige 24 timer. Hvis en udstedende centralbank foreslår ændringer eller gør indsigelse mod udkast til afgørelser i henhold til artikel 41, 44, 46, 50 og 54, skal den forelægge en fuldstændig og detaljeret begrundelse på skrift. Ved høringsperiodens udløb overvejer CCP-Tilsynsudvalget nøje de ændringer, der er foreslået af de udstedende centralbanker.

2.   Hvis CCP-Tilsynsudvalget ikke afspejler de ændringer, som en udstedende centralbank har foreslået, i sit udkast til afgørelse, underretter CCP-Tilsynsudvalget skriftligt den pågældende udstedende centralbank og anfører sin fulde begrundelse for ikke at have taget de ændringer, som den udstedende centralbank har foreslået, i betragtning og forklarer eventuelle afvigelser fra disse ændringer. CCP-Tilsynsudvalget forelægger Tilsynsrådet de ændringer, der er foreslået af de udstedende centralbanker, og forklarer, hvorfor det ikke har taget dem i betragtning, sammen med sit udkast til afgørelse.

3.   Med hensyn til afgørelser, der skal træffes i henhold til artikel 25, stk. 2c, og artikel 85, stk. 6, søger CCP-Tilsynsudvalget samtykke fra de udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), i spørgsmål vedrørende de valutaer, som de udsteder. Hver udstedende centralbank anses for at have givet sit samtykke, medmindre den foreslår ændringer eller gør indsigelse inden for ti arbejdsdage fra fremsendelsen af udkastet til afgørelse. Hvis en udstedende centralbank foreslår ændringer eller gør indsigelse mod et udkast til afgørelse, skal den forelægge en fuldstændig og detaljeret begrundelse på skrift. Hvis en udstedende centralbank foreslår ændringer for så vidt angår spørgsmål vedrørende den valuta, som den udsteder, kan CCP-Tilsynsudvalget kun forelægge Tilsynsrådet udkastet til afgørelse som ændret for så vidt angår disse spørgsmål. Hvis en udstedende centralbank gør indsigelse mod spørgsmål vedrørende den valuta, som den udsteder, medtager CCP-Tilsynsudvalget ikke disse spørgsmål i det udkast til afgørelse, som det forelægger Tilsynsrådet til vedtagelse.

Artikel 24c

Beslutningstagning i CCP-Tilsynsudvalget

CCP-Tilsynsudvalget træffer sine afgørelser med simpelt flertal blandt sine stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Artikel 24d

Beslutningstagning i Tilsynsrådet

Hvis CCP-Tilsynsudvalget forelægger udkast til afgørelser for Tilsynsrådet i henhold til denne forordnings artikel 25, stk. 2, 2a, 2b, 2c og 5, artikel 25p, artikel 85, stk. 6, og artikel 89, stk. 3b, og derudover kun for niveau 2-CCP'er i overensstemmelse med denne forordnings artikel 41, 44, 46, 50 og 54, træffer Tilsynsrådet afgørelse om disse udkast til afgørelser i overensstemmelse med artikel 44 i forordning (EU) nr. 1095/2010 inden for ti arbejdsdage.

Hvis CCP-Tilsynsudvalget forelægger udkast til afgørelser for Tilsynsrådet i henhold til andre artikler end dem, der er nævnt i første afsnit, træffer Tilsynsrådet afgørelse om disse udkast til afgørelser i henhold til artikel 44 i forordning (EU) nr. 1095/2010 inden for tre arbejdsdage.

Artikel 24e

Ansvarlighed

1.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan opfordre CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer til under fuld hensyntagen til deres uafhængighed at fremsætte en erklæring. CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer afgiver erklæringen over for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes herom.

2.   CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer aflægger skriftlig rapport om CCP-Tilsynsudvalgets vigtigste aktiviteter til Europa-Parlamentet og til Rådet, når der anmodes herom og mindst 15 dage før afgivelsen af den i stk. 1 omhandlede erklæring.

3.   CCP-Tilsynsudvalgets formand og de uafhængige medlemmer rapporterer alle relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet anmoder om på ad hoc-basis og fortrolig basis. Denne rapport må ikke indeholde fortrolige oplysninger om individuelle CCP'er.«

10)

I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.

En CCP, der er etableret i et tredjeland, kan kun levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, hvis CCP'en er anerkendt af ESMA.«

b)

I stk. 2 tilføjes følgende litra:

»e)

det ikke er fastslået, at CCP'en er systemisk vigtig eller vil kunne blive systemisk vigtig, jf. stk. 2a, og at den derfor er en niveau 1-CCP.«

c)

Følgende stykker indsættes:

»2a.

ESMA afgør efter høring af ESRB og de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), om en tredjelands-CPP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater (niveau 2-CCP), ved at tage hensyn til samtlige af følgende kriterier:

a)

arten, omfanget og kompleksiteten af CCP'ens forretningsaktiviteter i Unionen og, i det omfang dens forretningsaktiviteter kan have en systemisk indvirkning på Unionen eller en eller flere af medlemsstaterne, uden for Unionen, herunder:

i)

værdien samlet set og i hver enkelt af Unionens valutaer af transaktioner, der er clearet af CCP'en, eller CPP'ens samlede eksponering i forbindelse med clearingaktiviteter mod dens clearingmedlemmer, og, i det omfang disse oplysninger foreligger, deres kunder og indirekte kunder, som er etableret i Unionen, herunder hvis de er udpeget af medlemsstaterne som andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er) i henhold til artikel 131, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, og

ii)

CCP'ens risikoprofil, bl.a. for så vidt angår juridiske og operationelle risici og forretningsrisici

b)

den indvirkning, som det, at en CCP bliver nødlidende eller udsat for en forstyrrelse, ville have på:

i)

de finansielle markeder, herunder likviditeten på de pågældende markeder

ii)

finansieringsinstitutter

iii)

det finansielle system som helhed eller

iv)

den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater

c)

strukturen af CCP'ens clearingmedlemskab, herunder, i det omfang disse oplysninger foreligger, strukturen af dens clearingmedlemmers netværk af kunder og indirekte kunder, som er etableret i Unionen

d)

hvorvidt der i finansielle instrumenter i EU-valutaer for clearingmedlemmerne findes alternative clearingydelser, der leveres af andre CCP'er, og, i det omfang disse oplysninger foreligger, hvilke kunder og indirekte kunder, der er etableret i Unionen

e)

CCP'ens forbindelse, indbyrdes afhængighedsforhold eller andre former for samspil med andre infrastrukturer på det finansielle marked, andre finansieringsinstitutter og det finansielle system som helhed, i det omfang dette sandsynligvis vil påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater.

Kommissionen vedtager senest den 2. januar 2021 en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 for yderligere at præcisere de i første afsnit omhandlede kriterier.

Uden at dette berører resultatet af anerkendelsesprocessen, underretter ESMA efter at have foretaget den i første afsnit omhandlede vurdering inden for 30 arbejdsdage fra fastsættelsen af, at den pågældende CCP's ansøgning er fuldstændig i overensstemmelse med stk. 4, andet afsnit, den ansøgende CCP om, hvorvidt den betragtes som en niveau 1-CCP eller ej.

2b.

Afgør ESMA, at en CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig (niveau 2-CCP), jf. stk. 2a, anerkender den kun den pågældende CCP med henblik på at levere visse clearingydelser eller udøve visse clearingaktiviteter, hvis følgende betingelser, foruden betingelserne i stk. 2, litra a)-d), er opfyldt:

a)

CCP'en opfylder på tidspunktet for anerkendelsen og derefter til stadighed kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V. For så vidt angår CCP'ens opfyldelse af artikel 41, 44, 46, 50 og 54 hører ESMA de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), efter proceduren i artikel 24b, stk. 1. ESMA tager i overensstemmelse med artikel 25a hensyn til, i hvilket omfang en CCP opfylder disse krav gennem opfyldelse af tilsvarende krav, der gælder i det pågældende tredjeland

b)

de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), har inden for 30 arbejdsdage fra fastsættelsen af, at en tredjelands-CCP ikke er en niveau 1-CCP i overensstemmelse med stk. 2a, eller efter revision i overensstemmelse med stk. 5 over for ESMA skriftligt bekræftet, at CCP'en opfylder følgende krav, som de pågældende udstedende centralbanker måtte have pålagt i forbindelse med udførelsen af deres pengepolitiske opgaver:

i)

forelæggelse af de oplysninger, som den udstedende centralbank måtte kræve på begrundet anmodning, såfremt ESMA ikke er kommet i besiddelse af disse oplysninger på anden vis

ii)

fuldt og behørigt samarbejde med den udstedende centralbank i forbindelse med vurderingen af CCP'ens modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger foretaget i overensstemmelse med artikel 25b, stk. 3

iii)

åbning eller tilkendegivelse af hensigt om åbning af en dag-til-dag-indlånskonto i den udstedende centralbank i overensstemmelse med de relevante adgangskriterier og -krav

iv)

opfyldelse af krav anvendt i ekstraordinære situationer af den udstedende centralbank om inden for dens kompetencer at tackle midlertidige systemiske likviditetsrisici, der påvirker transmissionen af pengepolitikken eller betalingssystemernes smidige funktion og vedrører likviditetsrisikokontrol, marginkrav, sikkerhedsstillelse, afviklingsordninger eller interoperabilitetsordninger.

De krav, der er omhandlet i nr. iv), sikrer effektiviteten, soliditeten og modstandsdygtigheden af CCP'er og tilpasses kravene i denne forordnings artikel 16 og afsnit IV og V.

Anvendelsen af kravene i nr. iv) er en betingelse for anerkendelse i en begrænset periode på højst seks måneder. Hvis den udstedende centralbank ved udgangen af denne periode finder, at den ekstraordinære situation fortsat består, kan anvendelsen af kravene med henblik på anerkendelse forlænges én gang med yderligere en periode, der ikke overstiger seks måneder.

Inden pålæggelse eller forlængelse af kravene i nr. iv) underretter den udstedende centralbank ESMA, de øvrige udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), og medlemmerne af Tredjelands-CCP-Kollegiet og forklarer dem virkningerne af de krav, den agter at pålægge, for effektiviteten, soliditeten og modstandsdygtigheden af CCP'er og giver en begrundelse for, at kravene er nødvendige og forholdsmæssige med hensyn til at sikre transmissionen af pengepolitikken eller betalingssystemernes smidige funktion i forbindelse med den valuta, den udsteder. ESMA forelægger den udstedende centralbank en udtalelse senest ti arbejdsdage efter forelæggelsen af udkastet til krav eller forlængelse. I nødsituationer må perioden ikke overstige 24 timer. ESMA vurderer i sin udtalelse navnlig de pålagte kravs virkninger for CCP'ens effektivitet, soliditet og modstandsdygtighed. De andre udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), kan afgive en udtalelse inden for samme frist. Ved høringsperiodens udløb overvejer den udstedende centralbank nøje de ændringer, der er foreslået i udtalelserne fra ESMA eller de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f).

Den udstedende centralbank underretter også Europa-Parlamentet og Rådet, inden den forlænger anvendelsen af de krav, der anvendes i ekstraordinære situationer, jf. nr. iv).

Den udstedende centralbank samarbejder og udveksler løbende oplysninger med ESMA og de øvrige udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nr. iv), navnlig for så vidt angår vurderingen af systemiske likviditetsrisici og de pålagte kravs virkninger for CCP'ers effektivitet, soliditet og modstandsdygtighed.

Hvis en udstedende centralbank pålægger et af de nærværende litra nævnte krav efter anerkendelse af en niveau 2-CCP, betragtes opfyldelsen af et sådant krav som en betingelse for anerkendelse, og den udstedende centralbank forelægger inden for 90 arbejdsdage ESMA en skriftlig bekræftelse på, at CCP'en opfylder kravet.

Har en udstedende centralbank ikke givet ESMA en skriftlig bekræftelse inden fristens udløb, kan ESMA betragte nævnte krav som værende opfyldt

c)

CCP'en har givet ESMA:

i)

en skriftlig erklæring underskrevet af dens juridiske repræsentant, hvori den giver udtryk for CCP'ens ubetingede samtykke til:

inden for tre arbejdsdage efter fremsættelsen af en anmodning fra ESMA at fremlægge alle de dokumenter, optegnelser, oplysninger og data, der er i den pågældende CCP's besiddelse på det tidspunkt, hvor anmodningen fremsættes, og

give ESMA adgang til samtlige af CCP'ens forretningslokaler

ii)

en begrundet juridisk udtalelse fra en uafhængig juridisk ekspert, som bekræfter, at samtykket er gyldigt og kan håndhæves i henhold til den relevante gældende lovgivning

d)

CCP'en har gennemført alle nødvendige foranstaltninger og indført alle nødvendige procedurer for at sikre faktisk opfyldelse af kravene i litra a) og c)

e)

Kommissionen har ikke vedtaget en gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med stk. 2c.

2c.

ESMA kan efter høring af ESRB og i samråd med de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), i overensstemmelse med artikel 24b, stk. 3, og svarende til omfanget af CCP'ens systemiske betydning, jf. nærværende artikels stk. 2a, ud fra en fuldt begrundet vurdering konkludere, at en CCP eller visse af dens clearingydelser har en sådan systemisk betydning, at den pågældende CCP ikke bør anerkendes til at levere visse clearingydelser eller udøve visse clearingaktiviteter. En udstedende centralbanks samtykke vedrører kun den valuta, den udsteder, og ikke den i dette stykkes andet afsnit omhandlede henstilling i sin helhed. I sin vurdering skal ESMA også:

a)

redegøre for, hvordan opfyldelse af betingelserne i stk. 2b ikke er tilstrækkelig til at imødegå risikoen for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater

b)

beskrive kendetegnene ved de clearingydelser, som CCP'en leverer, herunder de krav om likviditet og fysisk afvikling, der er forbundet med leveringen af de pågældende tjenesteydelser

c)

forelægge en kvantitativ teknisk vurdering af omkostningerne og fordelene ved samt konsekvenserne af en afgørelse om ikke at anerkende CCP'en til at levere visse clearingydelser eller udøve visse clearingaktiviteter under hensyntagen til:

i)

forekomsten af potentielle alternativer som erstatning for leveringen af de pågældende clearingydelser i de pågældende valutaer til clearingmedlemmer og, i det omfang disse oplysninger foreligger, deres kunder og indirekte kunder, der er etableret i Unionen

ii)

de potentielle konsekvenser af at lade de udestående aftaler, som ihændehaves af CCP'en, være omfattet af gennemførelsesretsakten.

På grundlag af sin vurdering henstiller ESMA til Kommissionen, at den vedtager en gennemførelsesretsakt, som bekræfter, at den pågældende CCP ikke bør anerkendes til at levere clearingydelser eller udøve clearingaktiviteter.

Kommissionen har mindst 30 arbejdsdage til at vurdere ESMA's henstilling.

Efter fremsættelse af en henstilling som omhandlet i andet afsnit kan Kommissionen som en sidste udvej vedtage en gennemførelsesretsakt, der præciserer,

a)

at nogle af eller alle den pågældende tredjelands-CCP's clearingydelser efter tilpasningsperioden som fastlagt af Kommissionen i overensstemmelse med dette afsnits litra b) kun kan leveres til clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, af den pågældende CCP, efter at den har fået tilladelse hertil i overensstemmelse med artikel 14

b)

en passende tilpasningsperiode for CCP'en, dens clearingmedlemmer og deres kunder. Tilpasningsperioden må ikke overstige to år og kan kun forlænges én gang med endnu en periode på seks måneder, såfremt begrundelsen for at indrømme en tilpasningsperiode stadig er til stede

c)

betingelserne for, at den pågældende CCP kan fortsætte med at levere visse clearingydelser eller udøve visse clearingaktiviteter i løbet af tilpasningsperioden, jf. litra b)

d)

alle foranstaltninger, der iværksættes i løbet af tilpasningsperioden for at begrænse de potentielle omkostninger for clearingmedlemmer og deres kunder, navnlig dem, der er etableret i Unionen.

I forbindelse med fastlæggelsen af de i fjerde afsnit, litra a) og b), nævnte tjenesteydelser og tilpasningsperioden vurderer Kommissionen:

a)

kendetegnene ved de tjenesteydelser, som CCP'en tilbyder, og deres substituerbarhed

b)

om og i hvilket omfang udestående clearede transaktioner er omfattet af gennemførelsesretsaktens anvendelsesområde, under hensyntagen til de juridiske og økonomiske konsekvenser af at medtage dem

c)

de eventuelle omkostninger for clearingmedlemmerne og, hvis disse oplysninger foreligger, deres kunder, navnlig dem, der er etableret i Unionen.

Gennemførelsesretsakten vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 86, stk. 2.«

d)

I stk. 3 foretages følgende ændringer:

i)

Indledningen affattes således:

»3.

I forbindelse med vurderingen af, om betingelserne i stk. 2, litra a)-d), er opfyldt, hører ESMA:«

ii)

Litra f) affattes således:

»f)

de centralbanker, der udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af CCP'en.«

e)

Stk. 4, andet-femte afsnit, erstattes af følgende:

»Den ansøgende CCP giver ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige med henblik på dens anerkendelse. Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen vurderer ESMA, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig. Hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, fastsætter ESMA en frist, inden for hvilken den ansøgende CCP skal fremlægge de supplerende oplysninger. ESMA videresender straks alle de oplysninger, der er modtaget fra den ansøgende CCP, til Tredjelands-CCP-Kollegiet.

Afgørelsen om anerkendelse baseres på de for niveau 1-CCP'er i stk. 2 og for niveau 2-CCP'er i stk. 2, litra a)-d), og stk. 2b fastsatte betingelser. Den skal være uafhængig af enhver vurdering, der danner grundlag for afgørelsen om ækvivalens som omhandlet i artikel 13, stk. 3. ESMA giver senest 180 arbejdsdage fra fastsættelsen af, at ansøgningen er fuldstændig, jf. andet afsnit, den ansøgende CCP skriftlig meddelelse om, hvorvidt anerkendelsen er meddelt eller nægtet, med en fuldstændig begrundelse herfor.«

f)

Stk. 4, sjette afsnit, affattes således:

»ESMA offentliggør på sit websted en liste over de CCP'er, der er anerkendt i henhold til denne forordning, sammen med en angivelse af deres klassificering som niveau 1-CCP'er eller niveau 2-CCP'er.«

g)

Stk. 5 affattes således:

»5.

ESMA foretager efter høring af de i stk. 3 omhandlede myndigheder og enheder en revision af anerkendelsen af en CCP, der er etableret i et tredjeland:

a)

hvis den pågældende CCP har til hensigt at udvide eller indskrænke omfanget af sine aktiviteter og tjenesteydelser i Unionen; i så fald underretter CCP'en ESMA herom og forelægger alle de nødvendige oplysninger, og

b)

under alle omstændigheder mindst hvert femte år.

Revisionen foretages i overensstemmelse med stk. 2-4.

Hvis ESMA efter revisionen omhandlet i første afsnit bestemmer, at en tredjelands-CCP, som er blevet klassificeret som niveau 1-CCP, bør klassificeres som niveau 2-CCP, fastsætter ESMA en passende tilpasningsperiode, som ikke må overstige 18 måneder, inden for hvilken CCP'en skal opfylde kravene omhandlet i stk. 2b. ESMA kan forlænge tilpasningsperioden med op til yderligere seks måneder på begrundet anmodning fra CCP'en eller den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med clearingmedlemmerne, hvis en sådan forlængelse er begrundet i ganske særlige omstændigheder og konsekvenser for de clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen.«

h)

Stk. 6 affattes således:

»6.

Kommissionen kan vedtage en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011, hvori konstateres, at:

a)

et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at CCP'er, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, til stadighed opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav, der er fastsat i nærværende forordnings afsnit IV

b)

disse CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland

c)

de retlige rammer i det pågældende tredjeland omfatter et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til de retlige ordninger i tredjelande.

Kommissionen kan gøre anvendelsen af en gennemførelsesretsakt som omhandlet i første afsnit betinget af, at et tredjeland til stadighed effektivt opfylder alle krav deri, og af, at ESMA effektivt kan udøve sine beføjelser i forhold til tredjelands-CCP'er, der er anerkendt i henhold til stk. 2 og 2b, eller med hensyn til overvågning som omhandlet i stk. 6b, herunder via indgåelse og anvendelse af samarbejdsordninger som omhandlet i stk. 7.«

i)

Følgende stykker indsættes:

»6a.

Kommissionen kan vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 med henblik på nærmere at præcisere de i stk. 6, litra a), b) og c), omhandlede kriterier.

6b.

ESMA overvåger udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i tredjelande, for hvilke der er vedtaget gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 6.

Bemærker ESMA en udvikling på regulerings- eller tilsynsområdet i de pågældende tredjelande, som vil kunne påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, underretter ESMA straks Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og medlemmerne af Tredjelands-CCP-Kollegiet som omhandlet i artikel 25c. Alle sådanne oplysninger behandles fortroligt.

ESMA forelægger hvert år Kommissionen og medlemmerne af Tredjelands-CCP-Kollegiet som omhandlet i artikel 25c en fortrolig rapport om udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i de tredjelande, der er omhandlet i første afsnit.«

j)

I stk. 7 foretages følgende ændringer:

i)

Indledningen affattes således:

»7.

ESMA etablerer effektive samarbejdsordninger med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige rammer er blevet anerkendt som værende ækvivalente med denne forordning i overensstemmelse med stk. 6. Sådanne aftaler præciserer som minimum:«.

ii)

Litra a) affattes således:

»a)

mekanismen for udveksling af oplysninger mellem ESMA, de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), og de kompetente myndigheder i de berørte tredjelande, herunder adgang til alle oplysninger, som ESMA har anmodet om vedrørende CCP'er, der har tilladelse i tredjelande, f.eks. væsentlige ændringer af risikomodeller og -parametre, udvidelse af CCP'ernes aktiviteter og tjenesteydelser, ændringer i strukturen af kundekonti og i anvendelsen af betalingssystemer, som har væsentlige virkninger for Unionen«.

iii)

Litra d) affattes således:

»d)

procedurerne for koordination af tilsynsaktiviteterne, herunder tilladelse fra tredjelandes myndigheder til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til henholdsvis artikel 25g og 25h«.

iv)

Følgende litraer tilføjes:

»e)

de nødvendige procedurer for effektiv overvågning af udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i et tredjeland

f)

procedurerne for tredjelandes myndigheder til at sikre effektiv håndhævelse af afgørelser truffet af ESMA i overensstemmelse med artikel 25b, 25f-25m, 25p og 25q

g)

procedurerne for tredjelandes myndigheder til hurtigst muligt at underrette ESMA, Tredjelands-CCP-Kollegiet omhandlet i artikel 25c og de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), om enhver nødsituation vedrørende den anerkendte CCP, herunder udviklingen på de finansielle markeder, der kan have en negativ indvirkning på markedets likviditet og det finansielle systems stabilitet i Unionen eller i en af dens medlemsstater, samt procedurer og beredskabsplaner til håndtering af sådanne situationer

h)

samtykke fra tredjelandes myndigheder til videregivelse af alle oplysninger, de har givet ESMA i henhold til samarbejdsordninger med de i stk. 3 omhandlede myndigheder, og medlemmerne af Tredjelands-CCP-Kollegiet, dog med forbehold af de krav om tavshedspligt, der er fastlagt i artikel 83.«

v)

Som sidste afsnit tilføjes:

»Hvis ESMA finder, at et tredjelands kompetente myndighed har undladt at anvende nogen af de bestemmelser, der er fastlagt i en samarbejdsordning, som er indgået i henhold til dette stykke, underretter ESMA straks Kommissionen herom i al fortrolighed. I så fald kan Kommissionen beslutte at revidere den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i overensstemmelse med stk. 6.«

11)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 25a

Sammenlignelig overholdelse

1.   En CCP som omhandlet i artikel 25, stk. 2b, kan indgive en begrundet anmodning om, at ESMA vurderer, hvorvidt denne CCP i sin overholdelse af tredjelandets gældende retlige rammer og under hensyn til bestemmelserne i den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, kan anses at overholde kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V. ESMA fremsender omgående anmodningen til Tredjelands-CCP-Kollegiet.

2.   Den i stk. 1 omhandlede anmodning skal indeholde det faktuelle grundlag for at fastslå, at der er tale om sammenlignelighed, samt en beskrivelse af, hvorfor opfyldelse af gældende krav i tredjelandet er ensbetydende med opfyldelse af kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V.

3.   For at sikre, at den i stk. 1 omhandlede vurdering effektivt afspejler de reguleringsmæssige mål med kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V og Unionens interesser som helhed, vedtager Kommissionen en delegeret retsakt, som præciserer følgende:

a)

de elementer, der som minimum skal vurderes med henblik på nærværende artikels stk. 1

b)

de nærmere regler og betingelser for at foretage vurderingen.

Kommissionen vedtager den delegerede retsakt omhandlet i første afsnit i overensstemmelse med artikel 82 senest den 2. januar 2021.

Artikel 25b

Vedvarende opfyldelse af betingelserne for anerkendelse

1.   ESMA er ansvarlig for at udføre de opgaver, der følger af denne forordning, med hensyn til løbende at føre tilsyn med, at anerkendte niveau 2-CCP'er opfylder de i artikel 25, stk. 2b, litra a), nævnte krav. For så vidt angår artikel 41, 44, 46, 50 og 54 hører ESMA de udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), i overensstemmelse med artikel 24b, stk. 1.

ESMA kræver mindst hvert år en bekræftelse fra hver niveau 2-CCP på, at kravene i artikel 25, stk. 2b, litra a), c) og d), fortsat er opfyldt.

Vurderer en udstedende centralbank som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), at en niveau 2-CCP ikke længere opfylder betingelsen i artikel 25, stk. 2b, litra b), underretter den omgående ESMA.

2.   Hvis en niveau 2-CCP undlader at give ESMA den bekræftelse, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, eller hvis ESMA modtager en underretning i henhold til stk. 1, tredje afsnit, anses CCP'en for ikke længere at opfylde betingelserne for anerkendelse i henhold til artikel 25, stk. 2b, og proceduren i artikel 25p, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse.

3.   ESMA foretager i samarbejde med ESRB vurderinger af anerkendte niveau 2-CCP'ers modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010 koordineret med vurderingerne omhandlet i artikel 24a, stk.7, litra b). Udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), kan bidrage til sådanne vurderinger i forbindelse med udførelsen af deres pengepolitiske opgaver. Ved udførelsen af disse vurderinger medtager ESMA i det mindste finansielle og operationelle risici og sikrer overensstemmelse med de vurderinger af modstandsdygtigheden hos Unionens CCP'er, der foretages i henhold til nærværende forordnings artikel 24a, stk. 7, litra b).

Artikel 25c

Tredjelands-CCP-Kollegium

1.   ESMA opretter et kollegium for tredjelands-CCP'er med henblik på at lette udvekslingen af oplysninger.

2.   Kollegiet består af:

a)

formanden for CCP-Tilsynsudvalget, som er formand for kollegiet

b)

de to uafhængige medlemmer af CCP-Tilsynsudvalget

c)

de kompetente myndigheder omhandlet i artikel 22; i medlemsstater, hvor mere end én myndighed er udpeget som kompetent i overensstemmelse med artikel 22, træffer disse myndigheder aftale om en fælles repræsentant

d)

de kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen

e)

de kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med handelspladser, der er etableret i Unionen, som serviceres eller skal serviceres af CCP'erne

f)

de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med værdipapircentraler, som er etableret i Unionen, og som CCP'erne er tilknyttet eller agter at blive tilknyttet

g)

medlemmerne af ESCB.

3.   Medlemmerne af kollegiet kan anmode CCP-Tilsynsudvalget om at drøfte specifikke spørgsmål vedrørende en CCP, der er etableret i et tredjeland. Denne anmodning skal fremsættes skriftligt og indeholde en detaljeret begrundelse for anmodningen. CCP-Tilsynsudvalget overvejer nøje sådanne anmodninger og afgiver et passende svar.

4.   Kollegiet oprettes og drives på grundlag af en skriftlig aftale mellem alle dets medlemmer. Alle kollegiets medlemmer er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med artikel 83.

Artikel 25d

Gebyrer

1.   ESMA opkræver CCP'er, der er etableret i et tredjeland, følgende gebyrer i overensstemmelse med denne forordning og med den delegerede retsakt, der vedtages i henhold til stk. 3:

a)

gebyrer, der er forbundet med ansøgninger om anerkendelse som omhandlet i artikel 25

b)

årlige gebyrer, der er forbundet med ESMA's opgaver i overensstemmelse med denne forordning, i forbindelse med CCP'er, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 25.

2.   De i stk. 1 omhandlede gebyrer skal stå i et rimeligt forhold til den berørte CCP's omsætning og dække alle ESMA's omkostninger i forbindelse med anerkendelsen og udførelsen af dens opgaver i henhold til denne forordning.

3.   Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 for yderligere at præcisere følgende:

a)

gebyrernes art

b)

de tjenester, for hvilke gebyrerne skal erlægges

c)

gebyrernes størrelse

d)

den måde, hvorpå gebyrerne skal betales af følgende:

i)

en CCP, der ansøger om at blive anerkendt

ii)

en anerkendt CCP, der er klassificeret som en niveau 1-CCP i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2

iii)

en anerkendt CCP, der er klassificeret som en niveau 2-CCP i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2b.

Artikel 25e

Udøvelse af de i artikel 25f-25h omhandlede beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 25f-25h er tillagt ESMA, en embedsmand derfra eller anden person bemyndiget af dem, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 25f

Anmodning om oplysninger

1.   ESMA kan på simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at anerkendte CCP'er og tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til, tilvejebringer alle de oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning.

2.   Når ESMA sender en simpel anmodning om oplysninger i henhold til stk. 1, anfører den samtlige følgende oplysninger:

a)

en henvisning til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)

formålet med anmodningen

c)

hvilke oplysninger der kræves

d)

fristen for tilvejebringelse af oplysningerne

e)

meddelelse til den person, som anmodes om oplysningerne, om, at det ikke er obligatorisk at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt besvarer anmodningen, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f)

bøden som fastsat i artikel 25j sammenholdt med bilag III, afsnit V, litra a), hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende.

3.   Når ESMA kræver, at der tilvejebringes oplysninger i henhold til stk. 1 ved en afgørelse, anfører den samtlige følgende oplysninger:

a)

en henvisning til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b)

formålet med anmodningen

c)

hvilke oplysninger der kræves

d)

fristen for tilvejebringelse af oplysningerne

e)

de tvangsbøder som fastsat i artikel 25k, som er foreskrevet, hvis fremlæggelsen af de ønskede oplysninger er ufuldstændig

f)

bøden som fastsat i artikel 25j sammenholdt med bilag III, afsnit V, litra a), for at undlade at stille de krævede oplysninger til rådighed, eller hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende, og

g)

retten til at påklage afgørelsen for ESMA's klagenævn og til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol (»Domstolen«) i overensstemmelse med artikel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.   De personer, der er omhandlet i stk. 1, eller deres repræsentanter og for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres klienters vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5.   ESMA fremsender straks et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor de i stk. 1 omhandlede personer, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

Artikel 25g

Generelle undersøgelser

1.   ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage nødvendige undersøgelser af niveau 2-CCP'er og tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner, tjenesteydelser eller aktiviteter til. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, som ESMA har bemyndiget, beføjelse til at:

a)

undersøge optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver, uanset det medium, hvorpå eller hvori de er lagret

b)

tage eller erhverve bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c)

indkalde og anmode niveau 2-CCP'er eller deres repræsentanter eller personale om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolbesøgets genstand og formål, og at optage svarene

d)

udspørge enhver anden juridisk eller fysisk person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e)

anmode om oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik.

Udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra c), kan efter en begrundet anmodning til ESMA medvirke ved sådanne undersøgelser, hvis undersøgelserne er relevante for udførelsen af deres pengepolitiske opgaver.

Det Tredjelands-CCP-Kollegium, der er omhandlet i artikel 25c, underrettes hurtigst muligt om eventuelle resultater, der kan være relevante for udførelsen af dets opgaver.

2.   De embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses også om de tvangsbøder, der er foreskrevet i artikel 25k, hvis de krævede optegnelser, data, procedurer og eventuelt andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til niveau 2-CCP'er, ikke gives eller er ufuldstændige, og om de bøder, der er foreskrevet i artikel 25j sammenholdt med bilag III, afsnit V, litra b), hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til niveau 2-CCP'er, er ukorrekte eller vildledende.

3.   Niveau 2-CCP'er er forpligtede til at underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på grundlag af en afgørelse truffet af ESMA. Afgørelsen skal angive undersøgelsens genstand og formål, de tvangsbøder der er omhandlet i denne forordnings artikel 25k, de retsmidler, der er til rådighed i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og retten til at få prøvet afgørelsen ved Domstolen.

4.   ESMA underretter, inden det orienterer en niveau 2-CCP om en undersøgelse, den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor undersøgelsen skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed kan på ESMA's anmodning bistå de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed kan også deltage i undersøgelserne. Undersøgelser foretaget i et tredjeland i henhold til denne artikel gennemføres i henhold til de samarbejdsordninger, der er etableret med den relevante kompetente tredjelandsmyndighed.

Artikel 25h

Kontrolbesøg på stedet

1.   ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet i ethvert forretningslokale, på ethvert areal eller i enhver ejendom tilhørende niveau 2-CCP'er og tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner, tjenesteydelser eller aktiviteter til.

De udstedende centralbanker, der er omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), kan indgive en begrundet anmodning til ESMA om at deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet, hvis det er relevant for udførelsen af deres pengepolitiske opgaver.

Tredjelands-CCP-Kollegiet omhandlet i artikel 25c underrettes hurtigst muligt om eventuelle resultater, der kan være relevante for udførelsen af dets opgaver.

2.   De embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, kan få adgang til forretningslokaler, arealer eller ejendom, som tilhører de juridiske personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om kontrolbesøg på stedet, og udøve alle de beføjelser, der fremgår af artikel 25g, stk. 1. De har også beføjelse til at forsegle alle forretningslokaler og bøger eller registre i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3.   ESMA underretter i tilstrækkelig tid inden kontrolbesøget den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor besøget skal gennemføres, herom. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget korrekt og effektivt og efter at have informeret den relevante kompetente tredjelandsmyndighed, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående varsel til CCP'en. Kontrolbesøg foretaget i et tredjeland i henhold til denne artikel gennemføres i henhold til de samarbejdsordninger, der er etableret med den relevante kompetente tredjelandsmyndighed.

De embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for og formålet med kontrolbesøget samt de tvangsbøder, der er foreskrevet i artikel 25k, hvis de berørte personer ikke underkaster sig kontrolbesøget.

4.   Niveau 2-CCP'er skal underkaste sig kontrolbesøg på stedet, som ESMA har påbudt ved afgørelse. Afgørelsen skal angive kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætte tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyse om de tvangsbøder, der er foreskrevet i artikel 25k, de retsmidler, der er til rådighed i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og om retten til at få prøvet afgørelsen ved Domstolen.

5.   Embedsmænd og de personer, der er bemyndiget eller udpeget af den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, kan på ESMA's anmodning aktivt bistå embedsmændene og andre personer, der er bemyndiget af ESMA. Embedsmænd fra den relevante kompetente tredjelandsmyndighed kan også deltage i kontrolbesøget på stedet.

6.   ESMA kan også anmode kompetente tredjelandsmyndigheder om at udføre særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet, som foreskrevet i denne artikel og i artikel 25g, stk. 1, på ESMA's vegne.

7.   Hvis embedsmændene og de andre ledsagende personer, der er bemyndiget af ESMA, finder, at en person modsætter sig et kontrolbesøg, der er påbudt i henhold til nærværende artikel, kan ESMA anmode den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed om at yde dem den bistand, der er nødvendig for, at de kan gennemføre deres kontrolbesøg på stedet, herunder i givet fald anmode om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

Artikel 25i

Procedureregler for at træffe tilsynsforanstaltninger og pålægge bøder

1.   Finder ESMA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er alvorlig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, udpeger ESMA en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i ESMA til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte inddraget i anerkendelsen af eller tilsynet med den pågældende CCP og skal udføre sine opgaver uafhængigt af ESMA.

2.   Efterforskningsembedsmanden undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle udtalelser fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til ESMA.

Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på udførelsen af sine arbejdsopgaver udøve beføjelsen til at anmode om oplysninger i henhold til artikel 25f og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til artikel 25g og 25h. Efterforskningsembedsmanden overholder ved udøvelsen af disse beføjelser artikel 25e.

Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle de dokumenter og oplysninger, som ESMA har indsamlet i forbindelse med sine aktiviteter.

3.   Efterforskningsembedsmanden giver efter at have afsluttet sin undersøgelse, og inden dossieret med resultaterne indsendes til ESMA, de personer, der er genstand for undersøgelserne, lejlighed til at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

Retten til forsvar for de berørte personer skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

4.   Ved indsendelse af dossieret med resultaterne til ESMA underretter efterforskningsembedsmanden de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.

5.   ESMA afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de berørte personer anmoder herom, efter at have hørt de personer, der er genstand for undersøgelserne i overensstemmelse med artikel 25l, hvorvidt de personer, der har været genstand for undersøgelsen, har begået en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i overensstemmelse med artikel 25q og pålægger en bøde i overensstemmelse med artikel 25j.

6.   Efterforskningsembedsmanden må ikke deltage i ESMA's overvejelser om sagen eller på nogen anden måde gribe ind i ESMA's beslutningsproces.

7.   Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 82 for yderligere at præcisere procedurereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om retten til forsvar, frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæggelse og håndhævelse af sanktioner.

8.   ESMA henviser sager til de relevante myndigheder til undersøgelse og eventuel strafforfølgning, hvis ESMA i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til nærværende forordning finder, at der er alvorlig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der vides at kunne udgøre en strafbar handling i henhold til tredjelandets gældende retlige ramme. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis den er bekendt med, at en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller domfældelse på baggrund af faktiske omstændigheder, der er identiske, eller som i det væsentlige er ens, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 25j

Bøder

1.   Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 25i, stk. 5, at en CCP forsætligt eller uagtsomt har begået en af de overtrædelser, der er anført i bilag III, træffer ESMA afgørelse om pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2.

En CCP anses for forsætligt at begået en overtrædelse, hvis ESMA finder objektive faktorer, der viser, at CCP'en eller dens øverste ledelse begik overtrædelsen med overlæg.

2.   Grundbeløbene for de bøder, der er omhandlet i stk. 1, er op til det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er lidt, som følge af overtrædelsen, hvis det er muligt at beregne disse beløb, eller op til 10 % af en juridisk persons samlede årlige omsætning som defineret i relevant EU-ret i det foregående regnskabsår.

3.   De i stk. 2 fastsatte grundbeløb justeres om nødvendigt under hensyntagen til skærpende eller formildende omstændigheder i overensstemmelse med de relevante koefficienter, der er fastsat i bilag IV.

De relevante skærpende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én skærpende koefficient finder anvendelse, lægges forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt skærpende koefficient, til grundbeløbet.

De relevante formildende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én formildende koefficient finder anvendelse, trækkes forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt formildende koefficient, fra grundbeløbet.

4.   Uanset stk. 2 og 3 kan bøden højst udgøre 20 % af den berørte CCP's årlige omsætning i det foregående regnskabsår, men hvis CCP'en direkte eller indirekte har haft en fortjeneste på grund af overtrædelsen, skal bøden mindst svare til den pågældende fortjeneste.

Udgør en handling eller undladelse fra en CCP's side mere end én af de overtrædelser, der er anført i bilag III, finder kun den største bøde beregnet i overensstemmelse med stk. 2 og 3 i tilknytning til én af disse overtrædelser anvendelse.

Artikel 25k

Tvangsbøder

1.   ESMA træffer afgørelse om pålæggelse af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

a)

en niveau 2-CCP til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 25q, stk. 1, litra a)

b)

en person som omhandlet i artikel 25f, stk. 1, til at give fuldstændige oplysninger, som der er anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 25f

c)

en niveau 2-CCP:

i)

til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige registre, data, procedurer eller alt andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 25g, eller

ii)

til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 25h.

2.   En tvangsbøde skal være effektiv og forholdsmæssig. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3.   Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne udgøre 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er anført i afgørelsen om at pålægge tvangsbøden.

4.   En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af ESMA's afgørelse. ESMA tager efter nævnte periodes udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 25l

Høring af de berørte personer

1.   Før ESMA træffer afgørelse om en bøde eller tvangsbøde i henhold til artikel 25j og 25k, giver den de personer, der er genstand for proceduren, lejlighed til at blive hørt om ESMA's undersøgelsesresultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

Dette stykkes første afsnit finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hurtig indsats for at undgå betydelig og overhængende skade på det finansielle system. I så fald kan ESMA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.

2.   Retten til forsvar for de personer, der er genstand for proceduren, skal respekteres fuldt ud i procedureforløbet. De har ret til aktindsigt i ESMA's sagsakter med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder beskyttes. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.

Artikel 25m

Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel af bøder og tvangsbøder

1.   ESMA offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til denne forordnings artikel 25j og 25k, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger som omhandlet i forordning (EF) nr. 45/2001.

2.   Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 25j og 25k er af administrativ karakter.

3.   Træffer ESMA afgørelse om ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter ESMA Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de relevante kompetente tredjelandsmyndigheder herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

4.   Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 25j og 25k kan tvangsfuldbyrdes.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter den borgerlige retsplejes regler i den medlemsstat eller det tredjeland, på hvis område den finder sted.

5.   Beløb fra bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 25n

Prøvelse ved Domstolen

Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til afgørelser, hvorved ESMA pålægger en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan ophæve, nedsætte eller forhøje den pågældende bøde eller tvangsbøde.

Artikel 25o

Ændringer af bilag IV

For at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 82 vedrørende foranstaltninger til ændring af bilag IV.

Artikel 25p

Tilbagetrækning af anerkendelse

1.   Uden at det berører artikel 25q, og med forbehold af følgende stykker trækker ESMA efter høring af de i artikel 25, stk. 3, omhandlede myndigheder og enheder en afgørelse om anerkendelse, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 25, tilbage, hvis:

a)

den pågældende CCP ikke har gjort brug af anerkendelsen inden for seks måneder, udtrykkeligt giver afkald på anerkendelsen eller er ophørt med at drive virksomhed i over seks måneder

b)

den pågældende CCP har opnået anerkendelsen på grundlag af urigtige erklæringer eller på anden uretmæssig vis

c)

den pågældende CCP alvorligt og systematisk har overtrådt en eller flere af betingelserne for anerkendelse i artikel 25 eller ikke længere opfylder nogen af disse betingelser og i en af disse situationer ikke har truffet den afhjælpende foranstaltning, som ESMA har anmodet om, inden for en passende frist på højst seks måneder

d)

ESMA ikke effektivt kan udøve sine beføjelser i henhold til nærværende forordning over den pågældende CCP, fordi CCP'ens tredjelandsmyndighed ikke har forsynet ESMA med alle relevante oplysninger eller samarbejdet med ESMA i overensstemmelse med artikel 25, stk. 7

e)

den i artikel 25, stk. 6, omhandlede gennemførelsesretsakt er trukket tilbage eller suspenderet, eller en eller flere af de dertil knyttede betingelser ikke længere er opfyldt.

ESMA kan begrænse tilbagetrækningen af anerkendelsen til en bestemt tjenesteydelse, aktivitet eller klasse af finansielle instrumenter.

Ved fastsættelse af ikrafttrædelsesdatoen for afgørelsen om at trække anerkendelsen tilbage bestræber ESMA sig på at begrænse potentielle markedsforstyrrelser til et minimum og fastsætte en passende tilpasningsperiode, der ikke må overstige to år.

2.   Inden ESMA trækker anerkendelsen tilbage i overensstemmelse med denne artikels stk. 1, litra c), tager den højde for muligheden for at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 25q, stk. 1, litra a), b) og c).

Konstaterer ESMA, at der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger inden udløbet af den givne frist på højst seks måneder i henhold til denne artikels stk. 1, første afsnit, litra c), eller at de trufne foranstaltninger ikke er hensigtsmæssige, trækker ESMA efter høring af de i artikel 25, stk. 3, nævnte myndigheder afgørelsen om anerkendelse tilbage.

3.   ESMA underretter hurtigst muligt den relevante kompetente tredjelandsmyndighed om en afgørelse om tilbagetrækning af anerkendelsen af en anerkendt CCP.

4.   Enhver af de i artikel 25, stk. 3, omhandlede myndigheder, som finder, at en af betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan anmode ESMA om at undersøge, om betingelserne for tilbagetrækning af anerkendelsen af en anerkendt CCP eller af dens anerkendelse med hensyn til en bestemt tjenesteydelse, aktivitet eller klasse af finansielle instrumenter er opfyldt. Beslutter ESMA sig for ikke at trække anerkendelsen af den pågældende CCP tilbage, giver ESMA den anmodende myndighed en fuldstændig begrundelse herfor.

Artikel 25q

ESMA's tilsynsforanstaltninger

1.   Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 25i, stk. 5, at en niveau 2-CCP har begået en af de overtrædelser, der er anført i bilag III, træffer den én eller flere af følgende afgørelser:

a)

krav om, at CCP'en bringer overtrædelsen til ophør

b)

pålæggelse af bøder, jf. artikel 25j

c)

udstedelse af offentlige meddelelser

d)

tilbagetrækning af anerkendelsen af CCP'en eller dens anerkendelse med hensyn til en bestemt tjenesteydelse, aktivitet eller klasse af finansielle instrumenter i henhold til artikel 25p.

2.   ESMA tager i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede afgørelser overtrædelsens art og alvor i betragtning under hensyntagen til følgende kriterier:

a)

overtrædelsens varighed og hyppighed

b)

hvorvidt overtrædelsen har afsløret alvorlige eller systemiske svagheder i CCP'ens procedurer eller i dens styringssystemer eller interne kontrol

c)

hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

d)

hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt.

3.   ESMA underretter hurtigst muligt den berørte CCP om enhver afgørelse, der træffes i henhold til stk. 1, og videregiver den til de relevante kompetente tredjelandsmyndigheder og til Kommissionen. ESMA offentliggør enhver sådan afgørelse på sit websted senest ti arbejdsdage efter den dato, hvor den blev vedtaget.

Samtidig med offentliggørelsen af sin afgørelse, jf. første afsnit, offentliggør ESMA endvidere den pågældende CCP's ret til at påklage afgørelsen, det forhold, hvis det er relevant, at en sådan klage er indgivet, idet det præciseres, at klagen ikke har opsættende virkning, og det forhold, at ESMA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den anfægtede afgørelse i overensstemmelse med artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

12)

I artikel 32, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Vurderingen af den kompetente myndighed vedrørende den i artikel 31, stk. 2, omhandlede underretning og de i artikel 31, stk. 3, omhandlede oplysninger gøres til genstand for en udtalelse fra kollegiet, jf. artikel 19.«

13)

Artikel 35, stk. 1, sidste afsnit, affattes således:

»En CCP må ikke outsource vigtige aktiviteter forbundet med risikostyring, medmindre outsourcing er godkendt af den kompetente myndighed. Den kompetente myndigheds afgørelse gøres til genstand for en udtalelse fra kollegiet, jf. artikel 19.«

14)

I artikel 49 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.

En CCP reviderer regelmæssigt de modeller og parametre, der er vedtaget med henblik på at beregne marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer. Den udsætter hyppigt modellerne for strenge stresstests for at vurdere deres modstandsdygtighed under ekstreme, men plausible markedsvilkår og foretager backtests for at vurdere den anvendte metodologis pålidelighed. CCP'en indhenter en uafhængig godkendelse, underretter sin kompetente myndighed og ESMA om testresultaterne og indhenter deres godkendelse, jf. stk. 1a, 1b, 1c, 1d og 1e, inden væsentlige ændringer af modellerne og parametrene vedtages.

De vedtagne modeller og parametre, herunder enhver væsentlig ændring heraf, gøres til genstand for en udtalelse fra kollegiet i overensstemmelse med nedenstående stykker.

ESMA drager omsorg for, at oplysninger om resultaterne af stresstestene videregives til ESA'erne, ESCB og Den Fælles Afviklingsinstans, så disse sættes i stand til at vurdere finansielle virksomheders eksponering mod CCP'ers misligholdelse.«

b)

Følgende stykker indsættes:

»1a.

Agter en CCP at vedtage en væsentlig ændring af de i stk. 1 omhandlede modeller og parametre, skal den ansøge den kompetente myndighed og ESMA om godkendelse af ændringen. CCP'en skal vedlægge sine ansøgninger en uafhængig godkendelse af de påtænkte ændringer. Den kompetente myndighed og ESMA bekræfter hver især modtagelsen af den fuldstændige ansøgning over for CCP'en.

1b.

Senest 50 arbejdsdage efter modtagelsen af de fuldstændige ansøgninger foretager den kompetente myndighed og ESMA hver især en risikovurdering af den væsentlige ændring og fremlægger deres rapporter for det kollegium, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 18.

1c.

Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af de i stk. 1b omhandlede rapporter vedtager kollegiet en flertalsudtalelse i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3. Uanset en midlertidig vedtagelse i overensstemmelse med stk. 1e må den kompetente myndighed ikke træffe afgørelse om at meddele eller nægte godkendelse af væsentlige ændringer af modeller og parametre, indtil en sådan udtalelse er blevet vedtaget af kollegiet, medmindre kollegiet ikke har vedtaget denne udtalelse inden for fristen.

1d.

Senest 90 arbejdsdage efter modtagelsen af de i stk. 1a omhandlede ansøgninger giver den kompetente myndighed og ESMA hver især CCP'en og hinanden skriftlig meddelelse om, hvorvidt godkendelsen er meddelt eller nægtet, og giver herunder en fuldstændig begrundelse herfor.

1e.

CCP'en må ikke ændre de i stk. 1 omhandlede modeller og parametre væsentligt, før den har indhentet godkendelse fra sin kompetente myndighed og ESMA. Den kompetente myndighed kan i samråd med ESMA give tilladelse til midlertidig vedtagelse af en væsentlig ændring af disse modeller eller parametre inden deres godkendelse, hvis det er behørigt begrundet.«

c)

Følgende stykke tilføjes:

»5.

For at sikre ensartede betingelser for anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA efter høring af EBA andre relevante kompetente myndigheder og medlemmerne af ESCB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer, på hvilke betingelser ændringerne af de i stk. 1 omhandlede modeller og parametre er væsentlige.

ESMA fremsender senest den 2. januar 2021 udkastet til disse reguleringsmæssige tekniske standarder til Kommissionen.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

15)

I artikel 82 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, 3 og 4 affattes således:

»2.

Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 6, artikel 4, stk. 3a, artikel 25, stk. 2a, artikel 25, stk. 6a, artikel 25a, stk. 3, artikel 25d, stk. 3, artikel 25i, stk. 7, artikel 25o, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3, og artikel 85, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3.

Den i artikel 1, stk. 6, artikel 4, stk. 3a, artikel 25, stk. 2a, artikel 25, stk. 6a, artikel 25a, stk. 3, artikel 25d, stk. 3, artikel 25i, stk. 7, artikel 25o, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3, og artikel 85, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.

Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt bestræber Kommissionen sig på at høre ESMA og hører eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.«

b)

Stk. 6 affattes således:

»6.

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 6, artikel 4, stk. 3a, artikel 25, stk. 2a, artikel 25, stk. 6a, artikel 25a, stk. 3, artikel 25d, stk. 3, artikel 25i, stk. 7, artikel 25o, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3, og artikel 85, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

16)

I artikel 85 tilføjes følgende stykker:

»6.

ESMA skal i samarbejde med ESRB og i overensstemmelse med artikel 24b, stk. 3, i samråd med de centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af den tredjelands-CCP, som den i artikel 25, stk. 2c, andet afsnit, omhandlede gennemførelsesretsakt er rettet til, forelægge Kommissionen en rapport om anvendelsen af bestemmelserne i den pågældende gennemførelsesretsakt, hvori det navnlig vurderes, om risikoen for den finansielle stabilitet for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater er mindsket tilstrækkeligt. ESMA forelægger Kommissionen sin rapport inden for 12 måneder inden udløbet af den tilpasningsperiode, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2c, fjerde afsnit, litra b). En udstedende centralbanks enighed vedrører kun den valuta, den udsteder, og ikke rapporten som helhed.

Senest 12 måneder efter fremsendelsen af den i første afsnit omhandlede rapport udarbejder Kommissionen en rapport om anvendelsen af bestemmelserne i den pågældende gennemførelsesretsakt. Kommissionen forelægger rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle relevante forslag.

7.

Senest den 2. januar 2023 udarbejder Kommissionen en rapport med en vurdering af effektiviteten af:

a)

ESMA's opgaver, navnlig CCP-Tilsynsudvalgets opgaver, med hensyn til at fremme konvergens og sammenhæng i anvendelsen af denne forordning blandt de i artikel 22 omhandlede kompetente myndigheder og de i artikel 18 omhandlede kollegier

b)

rammerne for anerkendelse af og tilsyn med tredjelands-CCP'er

c)

rammerne for sikring af lige vilkår mellem CCP'er, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 14, samt mellem godkendte CCP'er og tredjelands-CCP'er, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 25

d)

ansvarsfordelingen mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de udstedende centralbanker.

Kommissionen forelægger rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag.«

17)

I artikel 89 indsættes følgende stykker:

»3a.

ESMA udøver først sine beføjelser i henhold til artikel 25, stk. 2a, 2b og 2c, fra datoen for ikrafttrædelsen af de i artikel 25, stk. 2a, andet afsnit, og artikel 25a, stk. 3, omhandlede delegerede retsakter og for så vidt angår CCP'er, for hvilke ESMA ikke har vedtaget en afgørelse om anerkendelse i henhold til artikel 25 inden den 1. januar 2020, fra datoen for ikrafttrædelsen af den relevante gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 25, stk. 6.

3b.

ESMA opretter og styrer et kollegium i henhold til artikel 25c for alle de CCP'er, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 25 inden den 1. januar 2020, senest fire måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2a, andet afsnit.

3c.

ESMA foretager i overensstemmelse med artikel 25, stk. 5, og senest 18 måneder efter ikrafttrædelsen af den i artikel 25, stk. 2a, andet afsnit, omhandlede delegerede retsakt en revision af afgørelserne om anerkendelse, der er vedtaget i henhold til artikel 25, stk. 1, inden ikrafttrædelsesdatoen for de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2a, andet afsnit, og artikel 25a, stk. 3.

Hvis ESMA efter revisionen i henhold til dette stykkes første afsnit bestemmer, at en CCP, som er blevet anerkendt inden den 1. januar 2020, bør klassificeres som en niveau 2-CCP i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2a, fastsætter ESMA en passende tilpasningsperiode, som ikke må overstige 18 måneder, inden for hvilken CCP'en skal opfylde kravene omhandlet i artikel 25, stk. 2b. ESMA kan forlænge tilpasningsperioden med op til yderligere seks måneder efter begrundet anmodning fra CCP'en eller enhver af de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen, hvis en sådan forlængelse er begrundet i ganske særlige omstændigheder og i konsekvenser or de clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen.«

18)

Artikel 90 affattes således:

»Artikel 90

ESMA's personale og ressourcer

Senest 2. januar 2022 foretager ESMA et skøn over de personale- og ressourcebehov, der følger af dens overtagelse af sine beføjelser og pligter i overensstemmelse med denne forordning, og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport.«

19)

Teksterne i bilaget til nærværende forordning tilføjes som bilag III og IV.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. oktober 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  EUT C 385 af 15.11.2017, s. 3.

(2)  EUT C 434 af 15.12.2017, s. 63.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 18.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 15.10.2019.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(7)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(8)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


BILAG

Følgende tekster tilføjes som bilag III og IV til forordning (EU) nr. 648/2012.

»BILAG III

Liste over overtrædelser, der er omhandlet i artikel 25j, stk. 1

I.

Overtrædelser i forbindelse med kapitalkrav:

a)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 16, stk. 1, ved at undlade at have en permanent og separat startkapital på mindst 7,5 mio. EUR

b)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 16, stk. 2, ved at undlade at have kapital, herunder tilbageholdt overskud og reserver, som står i et rimeligt forhold til den risiko, der hidrører fra dens aktiviteter, og til enhver tid er tilstrækkelig til at sikre en velordnet afvikling eller omstrukturering af disse aktiviteter over en passende periode og en passende beskyttelse af CCP'en mod kredit-, modparts- og markedsrisici, operationelle og juridiske risici samt forretningsrisici, der ikke allerede er omfattet af specifikke finansielle ressourcer, jf. artikel 41-44.

II.

Overtrædelser i forbindelse med organisatoriske krav eller interessekonflikter:

a)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 26, stk. 1, ved at undlade at have solide forvaltningsordninger, hvilket omfatter en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling og effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som den er eller kan blive udsat for, samt hensigtsmæssige interne kontrolmekanismer, herunder solide administrative og regnskabsmæssige procedurer

b)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 26, stk. 2, ved at undlade at vedtage passende regler og procedurer, som er tilstrækkeligt effektive til at sikre overholdelse, herunder dens lederes og ansattes overholdelse, af denne forordning

c)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 26, stk. 3, ved at undlade at opretholde eller anvende en organisatorisk struktur, som sikrer kontinuitet og regelmæssighed i leveringen af dens tjenesteydelser og udøvelsen af dens aktiviteter, eller ved at undlade at anvende hensigtsmæssige og forholdsmæssigt afpassede systemer, ressourcer og procedurer

d)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 26, stk. 4, ved at undlade at holde indberetningsvejene for risikostyring og for dens øvrige drift klart adskilt

e)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 26, stk. 5, ved at undlade at opstille, gennemføre eller opretholde en lønpolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring, og som ikke skaber incitamenter til en lempelse af risikostandarderne

f)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 26, stk. 6, ved at undlade at opretholde passende informationsteknologiske systemer til at kunne håndtere kompleksiteten, forskelligartetheden og typen af tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, for at sikre et højt sikkerhedsniveau og beskytte opbevarede oplysningernes integritet og fortrolighed

g)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 26, stk. 7, ved at undlade at offentliggøre dens forvaltningsordning, forretningsbestemmelser eller dens adgangskriterier for clearingmedlemskab vederlagsfrit

h)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 26, stk. 8, ved at undlade at være underlagt hyppig og uafhængig revision eller ved at undlade at fremlægge resultaterne af disse revisioner for bestyrelsen eller ved at undlade af stille disse resultater til rådighed for ESMA

i)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 27, stk. 1, eller artikel 27, stk. 2, andet afsnit, ved at undlade at sikre, at dens øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmer har et tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelige erfaringer til at sikre en sund og forsigtig ledelse af CCP'en

j)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 27, stk. 2, ved at undlade at sikre, at mindst en tredjedel, dog ikke mindre end to, af medlemmerne af bestyrelsen er uafhængige, eller ved at undlade at indbyde repræsentanter for clearingmedlemmernes kunder til bestyrelsesmøderne, når der behandles spørgsmål af relevans for artikel 38 og 39, eller ved at lade godtgørelsen til de uafhængige medlemmer og andre medlemmer af bestyrelsen, som ikke indgår i ledelsen, stå i forhold til CCP'ens driftsresultat

k)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 27, stk. 3, ved at undlade på entydig vis at fastlægge bestyrelsens opgaver og ansvarsområder eller ved at undlade at stille referatet af bestyrelsesmøderne til rådighed for ESMA eller revisorerne

l)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 28, stk. 1, ved at undlade at nedsætte et risikoudvalg eller ved at undlade at lade dette risikoudvalg bestå af repræsentanter for dens clearingmedlemmer og uafhængige bestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter for dens kunder, ved at sammensætte risikoudvalget på en sådan måde, at én af disse repræsentantgrupper råder over et flertal i risikoudvalget, eller ved at undlade behørigt at orientere ESMA om risikoudvalgets aktiviteter og afgørelser, hvis ESMA har anmodet om at blive behørigt orienteret

m)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 28, stk. 2, ved at undlade på entydig vis at fastsætte mandatet, forvaltningsordningen til sikring af uafhængighed, arbejdsgangen eller adgangskravene for risikoudvalgets medlemmer, eller hvorledes de vælges, eller ved at undlade at gøre forvaltningsordningen offentligt tilgængelig eller ved at undlade at fastsætte, at risikoudvalgets formand skal være et uafhængigt bestyrelsesmedlem, og at det rapporterer direkte til bestyrelsen, og at det afholder regelmæssige møder

n)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 28, stk. 3, ved at undlade at give risikoudvalget mulighed for at give anbefaling til bestyrelsen om enhver ordning, der kan påvirke CCP'ens risikostyring, eller ved at undlade at gøre en rimelig indsats for at konsultere risikoudvalget om udviklinger, der påvirker risikostyringen i nødsituationer

o)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 28, stk. 5, ved at undlade straks at underrette ESMA om enhver afgørelse, hvor bestyrelsen beslutter ikke at følge risikoudvalgets anbefaling

p)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 29, stk. 1, ved at undlade at opbevare alle optegnelser om de tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, i en periode på mindst ti år, hvilket er nødvendigt for at give ESMA mulighed for at kontrollere, at CCP'en overholder denne forordning

q)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 29, stk. 2, ved at undlade at opbevare alle oplysninger om alle aftaler, som den har behandlet, i en periode på mindst ti år efter en aftales ophævelse på en måde, som gør det muligt at identificere en transaktions oprindelige vilkår, inden CCP'ens clearing

r)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 29, stk. 3, ved at undlade på anmodning at stille de i artikel 29, stk. 1 og 2, omhandlede optegnelser og oplysninger eller alle oplysninger om de clearede aftalers positioner, uanset på hvilken handelsplads transaktionerne blev gennemført, til rådighed for ESMA og de relevante medlemmer af ESCB

s)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 30, stk. 1, ved at undlade, eller ved urigtigt eller ufuldstændigt, at oplyse identiteten på sine kapitalejere eller deltagere, som, uanset om det er direkte eller indirekte, i form af fysiske eller juridiske personer, har en kvalificeret andel, eller størrelsen heraf

t)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 30, stk. 4, ved at tillade, at de i artikel 30, stk. 1, omhandlede personer udøver deres indflydelse på en måde, der vil kunne hindre en sund og forsigtig ledelse af CCP'en

u)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 31, stk. 1, ved at undlade, eller ved forkert eller ufuldstændigt, at underrette ESMA om eventuelle ændringer i sin ledelse eller ved at undlade at forelægge ESMA alle oplysninger, der er nødvendige for at vurdere overholdelsen af artikel 27, stk. 1, eller artikel 27, stk. 2, andet afsnit

v)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 33, stk. 1, ved at undlade at opretholde eller anvende effektive og skriftlige organisatoriske og administrative retningslinjer med henblik på at identificere eller forvalte potentielle interessekonflikter mellem sig selv, herunder dens ledelse, personale eller enhver anden person med direkte eller indirekte kontrol eller snævre forbindelser, og dens clearingmedlemmer eller deres kunder, som CCP'en kender til, eller ved at undlade at opretholde eller gennemføre passende procedurer med sigte på at løse eventuelle interessekonflikter

w)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 33, stk. 2, ved at undlade klart at oplyse clearingmedlemmet eller dette clearingmedlems berørte kunde, som CCP'en har kendskab til, om interessekonflikters generelle karakter eller om kilderne til interessekonflikter, før den påtager sig nye transaktioner fra det pågældende clearingmedlem, hvis de organisatoriske eller administrative retningslinjer, der er indført af denne CCP for at håndtere interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at sikre, at risikoen for at skade clearingmedlemmers eller kunders interesser undgås

x)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 33, stk. 3, ved i sine skriftlige retningslinjer at undlade at tage hensyn til ethvert forhold, som CCP'en er eller burde være bekendt med, og som kan give anledning til en interessekonflikt som følge af strukturen og forretningsaktiviteter i andre selskaber, til hvem den har et moder- eller datterselskabsforhold

y)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 33, stk. 5, ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at forebygge misbrug af de oplysninger, den opbevarer i sine systemer, eller forhindre brug af nævnte oplysninger til andre forretningsaktiviteter, eller at en fysisk person, som har snævre forbindelser til en CCP eller en juridisk person, som har et moder- eller datterselskab til CCP'en, anvender fortrolige oplysninger, som er registreret i CCP'en, til forretningsmæssige formål, uden forudgående samtykke fra den kunde, som disse fortrolige oplysninger tilhører

z)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 36, stk. 1, ved at undlade at handle redeligt og professionelt i overensstemmelse med sine clearingmedlemmers og deres kunders bedste interesse

aa)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 36, stk. 2, ved at undlade at have tilgængelige, klare og fair regler for omgående behandling af klager

ab)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 37, stk. 1 eller 2, ved løbende at anvende diskriminerende, uigennemsigtige eller subjektive adgangskriterier eller ved på anden måde at undlade løbende at sikre fair og åben adgang til CCP'en eller ved at undlade løbende at sikre, at dens clearingmedlemmer har tilstrækkelige finansielle ressourcer og tilstrækkelig operationel kapacitet til at opfylde de forpligtelser, som følger af deltagelse i en CCP, eller ved at undlade at foretage en omfattende undersøgelse af, om dens clearingmedlemmer overholder bestemmelserne, én gang om året

ac)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 37, stk. 4, ved at undlade at have objektive og gennemsigtige procedurer for suspension og velordnet udtræden af clearingmedlemmer, som ikke længere opfylder kriterierne i artikel 37, stk. 1

ad)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 37, stk. 5, ved at nægte et clearingmedlem, som opfylder kriterierne i artikel 37, stk. 1, adgang, hvis der ikke foreligger en behørig skriftlig begrundelse for en sådan nægtelse af adgang, som er baseret på en omfattende risikoanalyse

ae)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 38, stk. 1, ved at undlade at give sine clearingmedlemmers kunder særskilt adgang til de specifikke tjenesteydelser, der leveres

af)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 39, stk. 7, ved at undlade at tilbyde de forskellige adskillelsesniveauer, der er omhandlet i nævnte stykke, på rimelige forretningsmæssige vilkår.

III.

Overtrædelser i forbindelse med operationelle krav:

a)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 34, stk. 1, ved at undlade at udarbejde, gennemføre eller opretholde en hensigtsmæssig forretningskontinuitetsplan og en katastrofeberedskabsplan, som har til formål at sikre opretholdelsen af CCP'ens funktioner, sikre rettidig genopretning af alle transaktioner og opfyldelse af CCP'ens forpligtelser, og som mindst giver mulighed for at genoptage alle transaktioner fra det tidspunkt, hvor de blev afbrudt, for at give den pågældende CCP mulighed for at opretholde driftssikkerheden og gennemføre afvikling på den planlagte dato

b)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 34, stk. 2, ved at undlade at etablere, gennemføre eller opretholde en passende procedure, der har til formål at sikre rettidig og korrekt afvikling eller overførsel af kundernes og clearingmedlemmernes aktiver og positioner i tilfælde af tilbagetrækning af anerkendelsen i medfør af en afgørelse i henhold til artikel 25

c)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 35, stk. 1, andet afsnit, ved at outsource vigtige aktiviteter forbundet med risikostyring af den pågældende CCP uden ESMA's godkendelse

d)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 39, stk. 1, ved at undlade at føre særskilte fortegnelser og konti, som til enhver tid sætter den i stand til straks på konti hos CCP'en at skelne aktiver og positioner, som opbevares på vegne af et givet clearingmedlem, fra aktiver og positioner, som opbevares på vegne af ethvert andet clearingmedlem, og fra dens egne aktiver

e)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 39, stk. 2, ved at undlade at tilbyde at føre og ved ikke at føre, hvor der anmodes herom, særskilte fortegnelser og konti, som gør det muligt for de enkelte clearingmedlemmer på konti hos CCP'en at skelne det pågældende clearingmedlems aktiver og positioner fra dem, som opbevares på vegne af kunderne

f)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 39, stk. 3, ved at undlade at tilbyde at føre og ved ikke at føre, hvor der anmodes herom, særskilte fortegnelser og konti, som gør det muligt for de enkelte clearingmedlemmer på konti hos CCP'en at skelne aktiver og positioner, som opbevares på vegne af en kunde, fra dem, som opbevares på vegne af andre kunder, eller ved at undlade at tilbyde clearingmedlemmerne mulighed for at åbne flere konti i deres eget navn på vegne af deres kunder, hvor der anmodes herom

g)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 40 ved at undlade at måle og vurdere så tæt på realtid som muligt dens likviditets- og krediteksponeringer over for de enkelte clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, over for en anden CCP, som den har indgået en interoperabilitetsordning med, eller ved at undlade at have adgang til relevante prisfastsættelseskilder for at kunne måle eksponeringerne korrekt på et rimeligt omkostningsgrundlag

h)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 41, stk. 1, ved at undlade at pålægge, anmode om eller opkræve marginer for at begrænse sine krediteksponeringer fra sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger, eller ved at pålægge, anmode om eller opkræve marginer, som ikke er tilstrækkelige til at dække eventuelle eksponeringer, som CCP'en skønner vil forekomme, indtil de relevante positioner realiseres, eller til at dække tab, som følger af mindst 99 % af eksponeringsbevægelserne inden for en passende tidshorisont, eller til at sikre, at CCP'en som et minimum dagligt stiller fuld sikkerhed for sine eksponeringer over for alle sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, alle CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger, eller om nødvendigt til at tage hensyn til eventuelle procykliske effekter

i)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 41, stk. 2, ved at undlade ved fastsættelse af marginkrav at indføre modeller og parametre, som tager højde for de clearede produkters risikoprofil og intervallet mellem marginopkrævninger, markedslikviditet og mulige ændringer under transaktionens forløb

j)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 41, stk. 3, ved at undlade at anmode om og opkræve marginer på intradagsbasis, i det mindste når forud fastsatte tærskler overskrides

k)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 42, stk. 3, ved at undlade at opretholde en misligholdelsesfond, der som minimum sætter den i stand til under ekstreme, men plausible markedsvilkår at modstå misligholdelse hos det clearingmedlem, over for hvilket CCP'en har de største eksponeringer, eller hos det andet- og det tredjestørste clearingmedlem, hvis summen af deres eksponeringer er større, eller ved at udvikle scenarier, som ikke omfatter de perioder, hvor de markeder, som CCP'en leverer tjenester til, oplevede de største udsving, og en række potentielle fremtidige scenarier, som tager højde for pludselige salg af finansielle ressourcer og hurtige reduktioner i markedslikviditeten.

l)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 43, stk. 2, hvis misligholdelsesfonden, som er omhandlet i artikel 42, og de andre finansielle ressourcer, som er omhandlet i artikel 43, stk. 1, ikke sætter den i stand til at modstå misligholdelse hos de to clearingmedlemmer, over for hvilke den har de største eksponeringer under ekstreme, men plausible markedsvilkår

m)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 44, stk. 1, ved at undlade til enhver tid at have adgang til passende likviditet for at kunne gennemføre sine tjenester og aktiviteter eller ved at undlade dagligt at måle sit potentielle likviditetsbehov

n)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 45, stk. 1, 2 og 3, ved at undlade at bruge de marginer, som et misligholdende clearingmedlem har indbetalt, forud for andre finansielle midler til dækning af tab

o)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 45, stk. 4, ved at undlade at anvende egne dedikerede ressourcer inden anvendelse af ikkemisligholdende clearingmedlemmers bidrag til misligholdelsesfonden

p)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 46, stk. 1, ved at acceptere andet end højlikvid sikkerhedsstillelse med minimal kredit- og markedsrisiko til dækning af sin indledende og løbende eksponering over for clearingmedlemmer, hvor anden sikkerhedsstillelse ikke er tilladt i henhold til den delegerede retsakt, der vedtages af Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 3

q)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 47, stk. 1, ved at investere sine finansielle midler i andet end kontantmidler eller højlikvide finansielle instrumenter med minimal markeds- og kreditrisiko, som skal kunne realiseres hurtigt med en minimal negativ indvirkning på prisen til følge

r)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 47, stk. 3, ved at undlade at deponere finansielle instrumenter, der indbetales som marginer eller som bidrag til misligholdelsesfonden, hos operatører af værdipapirafviklingssystemer, som sikrer fuld beskyttelse af disse finansielle instrumenter, i det omfang disse er tilgængelige, eller ved at undlade at anvende andre meget sikre ordninger med autoriserede finansieringsinstitutter

s)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 47, stk. 4, ved at deponere kontantmidler på andre måder end via meget sikre ordninger hos autoriserede finansieringsinstitutter eller via anvendelse af centralbankernes stående indskudsfacilitet eller en tilsvarende ordning i centralbankregi

t)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 47, stk. 5, ved at deponere aktiver hos en tredjepart uden at sikre, at aktiver tilhørende clearingmedlemmer kan skelnes fra aktiver tilhørende CCP'en og aktiver tilhørende den pågældende tredjepart ved anvendelse af konti med forskellige navne i tredjepartens regnskab eller tilsvarende foranstaltninger, der resulterer i samme grad af beskyttelse, eller ved ikke at have øjeblikkelig adgang til de finansielle instrumenter i påkrævet tilfælde

u)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 47, stk. 6, ved at investere sin kapital eller beløb, som har oprindelse i de krav, der er fastsat i artikel 41-44, i egne værdipapirer eller i dens moderselskabs eller datterselskabs værdipapirer

v)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 48, stk. 1, ved ikke at råde over detaljerede procedurer, som skal følges, hvis et clearingmedlem ikke opfylder CCP'ens deltagelseskrav som fastsat i artikel 37 inden for den tidsfrist og efter de procedurer, som CCP-en har fastsat, eller ved at undlade i detaljer at opstille de procedurer, som skal følges, hvis et clearingmedlems misligholdelse ikke anmeldes af CCP'en, eller ved at undlade at revidere disse procedurer årligt

w)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 48, stk. 2, ved at undlade at træffe omgående foranstaltninger med henblik på at begrænse tab og likviditetspres, som følger af clearingmedlemmers misligholdelser, og sikre, at lukning af clearingmedlemmers positioner ikke griber forstyrrende ind i dens transaktioner eller udsætter ikkemisligholdende clearingmedlemmer for tab, som de ikke kunne forudse eller kontrollere

x)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 48, stk. 3, ved at undlade straks at underrette ESMA, inden misligholdelsesproceduren meddeles eller udløses

y)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 48, stk. 4, ved at undlade at sikre, at dens misligholdelsesprocedurer kan håndhæves, og ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at den har retlige beføjelser til at realisere det misligholdende clearingmedlems egne positioner og overføre eller realisere det misligholdende clearingmedlems kunders positioner

z)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 49, stk. 1, ved at undlade regelmæssigt at revidere de modeller og parametre, den har indført med henblik på at beregne marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer, ved at undlade hyppigt at udsætte modellerne for strenge stresstest for at vurdere deres modstandsdygtighed under ekstreme, men plausible markedsvilkår, ved ikke at foretage backtests for at vurdere den anvendte metodologis pålidelighed, ved at undlade at indhente en uafhængig godkendelse, ved at undlade at underrette ESMA om testresultaterne eller ved at undlade at indhente ESMA's godkendelse, inden modellerne og parametrene ændres væsentligt, hvor ESMA ikke gav tilladelse til midlertidig vedtagelse af den pågældende ændring inden dens godkendelse

aa)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 49, stk. 2, ved at undlade regelmæssigt at teste de centrale aspekter ved sine misligholdelsesprocedurer eller ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at alle clearingmedlemmer forstår dem og har indført passende foranstaltninger med henblik på at håndtere en misligholdelsessituation

ab)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 50, stk. 1, ved at undlade at anvende, hvis det er praktisk og muligt, centralbankpenge til at afvikle sine transaktioner eller ved at undlade at tage skridt til nøje at afgrænse kontantafviklingsrisici, hvis der ikke anvendes centralbankpenge

ac)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 50, stk. 3, ved at undlade at fjerne hovedrisikoen ved i det omfang, det er muligt, at anvende princippet om levering mod betaling, hvis den pågældende CCP er forpligtet til at foretage eller modtage levering af finansielle instrumenter

ad)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 50a eller 50b ved at undlade at beregne KCCP som anført i nævnte artikler eller ved at undlade at følge de regler for beregningen af KCCP, som er fastsat i artikel 50a, stk. 2, samt i artikel 50b og 50d

ae)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 50a, stk. 3, ved at undlade at beregne KCCP mindst én gang hvert kvartal eller ved at beregne den mindre hyppigt end krævet af ESMA i overensstemmelse med artikel 50a, stk. 3

af)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 51, stk. 2, ved at undlade at have ikkediskriminerende adgang både til de data, den har brug for til at varetage sine funktioner, fra en handelsplads i det omfang, CCP'en opfylder de driftsmæssige og tekniske krav fastsat af handelspladsen, og til det relevante afviklingssystem

ag)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 52, stk. 1, ved at indgå en interoperabilitetsaftale uden at opfylde de krav, der er fastsat i litra a)-d) i nævnte stykke

ah)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 53, stk. 1, ved på konti at undlade at skelne mellem aktiver og positioner, der opbevares på vegne af en anden CCP, som den har indgået en interoperabilitetsordning med

ai)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 54, stk. 1, ved at indgå en interoperabilitetsaftale uden forhåndsgodkendelse fra ESMA.

IV.

Overtrædelser i forbindelse med gennemsigtighed og oplysningers tilgængelighed:

a)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 38, stk. 1, ved at undlade at offentliggøre priserne og gebyrerne for hver af de tjenesteydelser, som leveres, særskilt, herunder oplysninger om prisafslag og rabatter og betingelserne for at kunne drage fordel af nævnte reduktioner

b)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 38, stk. 1, ved at undlade at forelægge oplysninger om omkostninger og indtægter i forbindelse med de tjenesteydelser, der leveres, for ESMA

c)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 38, stk. 2, ved at undlade at underrette clearingmedlemmer og deres kunder om de risici, der er forbundet med tjenesteydelserne

d)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 38, stk. 3, ved at undlade at underrette dens clearingmedlemmer eller ESMA om de prisoplysninger, der anvendes til at beregne deres ultimo dagen-eksponering over for clearingmedlemmerne, eller ved at undlade at offentliggøre de clearede transaktioners volumen inden for hvert instrument, som cleares af CCP'en på et samlet grundlag

e)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 38, stk. 4, ved at undlade at offentliggøre de operationelle og tekniske krav, som er forbundet med kommunikationsprotokollerne, der omfatter indholdet og de meddelelsesformater, den anvender til at kommunikere med tredjemand, herunder de operationelle og tekniske krav, der er omhandlet i artikel 7

f)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 38, stk. 5, ved at undlade at offentliggøre alle overtrædelser begået af clearingmedlemmer af kriterierne i artikel 37, stk. 1, eller de krav, der er fastsat i artikel 38, stk. 1, undtagen hvis ESMA mente, at en sådan offentliggørelse ville udgøre en trussel mod den finansielle stabilitet eller tilliden til markedet eller ville være til alvorlig skade for de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade

g)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 38, stk. 6, ved ikke at forsyne sine clearingmedlemmer med et simuleringsværktøj, som sætter dem i stand til at fastsætte den yderligere initialmargen på bruttobasis, som CCP'en kan kræve ved clearing af en ny transaktion, eller ved at gøre nævnte værktøj tilgængeligt på usikret grundlag

h)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 38, stk. 7, ved ikke at forsyne sine clearingmedlemmer med oplysninger om de initialmargenmodeller, den anvender, som nærmere fastsat i nævnte stykkes andet punktum, litra a), b) og c)

i)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 39, stk. 7, ved at undlade at offentliggøre beskyttelsesniveauerne og de omkostninger, der er forbundet med de forskellige adskillelsesniveauer, den tilbyder

j)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 49, stk. 3, ved at undlade at offentliggøre centrale oplysninger om sin risikostyringsmodel og de forudsætninger, der er lagt til grund for de stresstest, der er omhandlet i artikel 49, stk. 1

k)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 50, stk. 2, ved at undlade tydeligt gøre rede for sine forpligtelser med hensyn til levering af finansielle instrumenter, herunder om den er forpligtet til at foretage eller modtage levering af et finansielt instrument, eller om den dækker deltageres tab i forbindelse med leveringsprocessen

l)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 50c, stk. 1, ved at undlade at oplyse de clearingmedlemmer, som er institutter, eller deres kompetente myndigheder om de oplysninger, der er omhandlet i artikel 50c, stk. 1, litra a)-e)

m)

en niveau 2-CCP overtræder artikel 50c, stk. 2, ved at undlade at underrette de clearingmedlemmer, som er institutter, mindst én gang hvert kvartal eller ved at underrette dem mindre hyppigt end krævet af ESMA i overensstemmelse med artikel 50c, stk. 2.

V.

Overtrædelser i forbindelse med hindringer for tilsynsaktiviteterne:

a)

en CCP overtræder artikel 25f ved at undlade at stille oplysninger til rådighed som svar på en afgørelse, der kræver oplysninger i henhold til artikel 25f, stk. 3, eller ved at fremlægge ukorrekte eller vildledende oplysninger som svar på en simpel anmodning om oplysninger fra ESMA i medfør af artikel 25f, stk. 2, eller som svar på en afgørelse fra ESMA, der kræver oplysninger i henhold til artikel 25f, stk. 3

b)

en CCP eller dens repræsentanter forelægger ukorrekte eller vildledende oplysninger som svar på forespørgsler fremsat i medfør af artikel 25g, stk. 1, litra c)

c)

en CCP overtræder artikel 25g, stk. 1, litra e), ved ikke at efterkomme ESMA's anmodning om oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik

d)

en niveau 2-CCP efterkommer ikke rettidigt en tilsynsforanstaltning som krævet i henhold til en afgørelse vedtaget af ESMA i medfør af artikel 25q

e)

en niveau 2-CCP underkaster sig ikke et kontrolbesøg på stedet som krævet i henhold til en afgørelse om kontrolbesøg på stedet vedtaget af ESMA i medfør af artikel 25h.

»BILAG IV

Liste over koefficienter knyttet til skærpende og formildende omstændigheder i forbindelse med anvendelsen af artikel 25j, stk. 3

Følgende koefficienter finder kumulativt anvendelse på de grundbeløb, der er fastsat i artikel 25j, stk. 2:

I.

Justeringskoefficienter knyttet til skærpende omstændigheder:

a)

hvis overtrædelsen er begået gentagne gange, anvendes en yderligere koefficient på 1,1 for hver gang, den er gentaget

b)

hvis overtrædelsen er begået i mere end seks måneder, anvendes en koefficient på 1,5

c)

hvis overtrædelsen har afsløret systemiske svagheder ved CCP'ens organisation, navnlig i dens procedurer, forvaltningssystemer eller interne kontroller, anvendes en koefficient på 2,2

d)

hvis overtrædelsen har en negativ indvirkning på kvaliteten af CCP'ens tjenesteydelser og aktiviteter, anvendes en koefficient på 1,5

e)

hvis overtrædelsen er begået forsætligt, anvendes en koefficient på 2

f)

hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, efter at overtrædelsen er konstateret, anvendes en koefficient på 1,7

g)

hvis CCP'ens øverste ledelse ikke har samarbejdet med ESMA om gennemførelsen af dennes undersøgelser, anvendes en koefficient på 1,5.

II.

Justeringskoefficienter knyttet til formildende omstændigheder:

a)

hvis overtrædelsen er begået i mindre end ti arbejdsdage, anvendes en koefficient på 0,9

b)

hvis CCP'ens øverste ledelse kan godtgøre, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,7

c)

hvis CCP'en hurtigt, effektivt og i fuldt omfang har underrettet ESMA om overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,4

d)

hvis CCP'en frivilligt har truffet foranstaltninger for at sikre, at en lignende overtrædelse ikke kan begås fremover, anvendes en koefficient på 0,6.

«

Top