Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2130

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2130 af 25. november 2019 om nærmere regler for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under og efter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol af dyr og varer, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder (EØS-relevant tekst)

OJ L 321, 12.12.2019, p. 128–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2130/oj

12.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/128


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2130

af 25. november 2019

om nærmere regler for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under og efter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol af dyr og varer, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 52, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler, der gælder for medlemsstaternes kompetente myndigheder, når de foretager offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen, til verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden er overholdt.

(2)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 er sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i samme forordnings artikel 47, stk. 1, omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, medmindre de er undtaget fra sådan kontrol på grundlag af forordningens artikel 48. Denne offentlige kontrol skal omfatte dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol. Med henblik på at sikre en ensartet gennemførelse af artikel 49, 50 og 51 i forordning (EU) 2017/625 og en effektiv gennemførelse af offentlig kontrol af de ovenfor nævnte kategorier af dyr og varer bør der ved nærværende forordning fastsættes nærmere regler for dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol på grænsekontrolsteder.

(3)

Reglerne for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under og efter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol på ankomstgrænsekontrolsteder eller kontrolsteder, bør også gælde for visse kategorier af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af midlertidigt skærpet offentlig kontrol, andre betingelser for indførsel til Unionen og beredskabsforanstaltninger i henhold til de i artikel 47, stk. 1, litra d), e) og f), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede retsakter.

(4)

De aktiviteter, der er blevet gennemført under dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol inden denne forordnings anvendelsesdato, har vist sig at være effektive og sikre et højt præstationsniveau for kontrollen. Derfor bør reglerne i nærværende forordning være baseret på de samme principper som de krav vedrørende gennemførelse af dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol, der er fastsat i Rådets direktiv 91/496/EØF (2), 97/78/EF (3) og 2000/29/EF (4), Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (5) og (EF) nr. 282/2004 (6) og Kommissionens beslutning 97/794/EF (7).

(5)

Alle relevante dokumenter, som ifølge kravene skal ledsage sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, bør kontrolleres for at sikre, at de er baseret på det relevante standarddokument, at de generelle krav vedrørende certificering er opfyldt, og at de giver de garantier, der kræves i henhold til EU-lovgivningen eller gældende nationale regler.

(6)

Når sendinger af visse kategorier af de varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, indføres til Unionen, foreskriver EU-lovgivningen, at der skal foretages laboratorieanalyser, -test eller -diagnosticeringer, eller at transportmidlerne skal forsegles for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og for at undgå enhver risiko for folke-, dyre- og plantesundheden. I sådanne tilfælde bør resultaterne af laboratorieanalyserne, -testene eller -diagnosticeringerne eller forseglingsnumrene registreres i det fælles sundhedsimportdokument (CHED).

(7)

For at sikre sporbarheden af de dyr og varer, der indføres til Unionen, bør de originale officielle certifikater eller dokumenter eller, hvis det er relevant, kopi heraf opbevares i et vist tidsrum på EU-ankomstgrænsekontrolstedet.

(8)

Da der ved nærværende forordning fastsættes bestemmelser på de områder, der er omfattet af forordning (EF) nr. 136/2004 og (EF) nr. 282/2004 og beslutning 97/794/EF, bør nævnte retsakter ophæves med virkning fra nærværende forordnings anvendelsesdato.

(9)

Forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse fra den 14. december 2019. De regler, der fastsættes ved nærværende forordning, bør derfor også anvendes fra denne dato.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der nærmere regler for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under og efter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol, jf. artikel 49, 50 og 51 i forordning (EU) 2017/625, af sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 47, stk. 1.

Artikel 2

Nærmere regler for dokumentkontrol

1.   For hver sending af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 1, fastslår den kompetente myndighed, hvilken anvendelse dyrene og varerne er bestemt til i henhold til officielle certifikater, officielle attesteringer og andre dokumenter, der ledsager sendingen, samt det bestemmelsessted for sendingen, der er anført i disse certifikater, attesteringer og dokumenter.

2.   Den kompetente myndighed undersøger alle officielle certifikater, officielle attesteringer og andre dokumenter, jf. artikel 3, nr. 41), i forordning (EU) 2017/625, eller deres elektroniske ækvivalenter, der er indgivet i informationsstyringssystem vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), der er omhandlet i artikel 131 i nævnte forordning, eller via eksisterende nationale systemer, for at fastslå, at:

a)

de er udstedt af tredjelandets kompetente myndighed, hvis det er relevant

b)

de opfylder kravene i artikel 89, stk. 1, og artikel 91, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625 og i de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 90 i nævnte forordning

c)

de svarer til den model, der er fastsat ved de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625

d)

oplysningerne i certifikaterne eller dokumenterne overholder de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625

3.   Den kompetente myndighed kontrollerer, at den operatør, der er ansvarlig for sendingen, fuldt ud og korrekt har udfyldt den relevante del af det fælles sundhedsimportdokument (CHED), jf. artikel 56, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, og at oplysningerne heri svarer til oplysningerne i de officielle certifikater, officielle attesteringer og andre dokumenter, der ledsager sendingen.

Artikel 3

Nærmere regler for identitetskontrol

1.   Under identitetskontrol af sendinger af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 1, verificerer den kompetente myndighed, at følgende elementer svarer til oplysningerne i de officielle certifikater, officielle attesteringer og andre dokumenter, der ledsager sendingerne:

a)

antal dyr og deres art, race, køn, alder og kategori, hvis det er relevant

b)

sendingernes indhold

c)

sendingernes mængde

d)

de relevante stempler og identifikationsmærker eller -koder, hvis det er relevant

e)

identifikation af transportmidlet, hvis det er relevant

f)

forseglinger på containere eller transportmiddel, hvis det er relevant.

2.   For sendinger af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter kan identitetskontrollen begrænses til at omfatte stk. 1, litra e) og f), hvis:

a)

sendingerne ikke er udvalgt til fysisk kontrol

b)

sendingerne er blevet pålæsset i transportenheder, der er lukket og låst med en forsegling

c)

forseglinger på containere eller transportmiddel er intakte og ikke har været genstand for manipulation

d)

forseglingerne på containere eller transportmiddel er anbragt af eller under tilsyn af den kompetente myndighed, der har udstedt det officielle certifikat, og

e)

de oplysninger, der fremgår af forseglinger, svarer til dem, der er angivet i det ledsagende officielle certifikat, som kræves i henhold til de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

3.   For sendinger af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter skal udvælgelsen af genstande eller pakninger med henblik på identitetskontrol omfatte 1 % af genstandene eller pakningerne i et parti, dog mindst 2 og højst 10 genstande eller pakninger. Hvis den kompetente myndighed på grundlag af udvalgte genstande eller pakninger ikke er i stand til at fuldføre identitetskontrollen, kan antallet af kontrollerede genstande eller pakninger forhøjes med henblik på mere omfattende kontrol og kan nå op på det samlede antal genstande eller pakninger i den pågældende sending.

4.   For sendinger af dyr foretages identitetskontrol på grundlag af følgende regler:

a)

For dyr, for hvilke EU-lovgivningen kræver individuel identifikation, udvælges mindst 10 % af dyrene, dog mindst 10 dyr, fra sendingen, så de udgør en repræsentativ prøve. Hvis sendingen omfatter færre end 10 dyr, foretages der identitetskontrol af alle dyr i sendingen.

b)

For dyr, for hvilke EU-lovgivningen ikke kræver individuel identifikation, kontrolleres mærkningen på et repræsentativt antal pakninger eller containere.

c)

Hvis identitetskontrollen fastsat i litra a) og b) ikke er tilfredsstillende, forøges antallet af kontrollerede dyr, idet det kan nå op på at udgøre samtlige dyr i den pågældende sending.

5.   Sendinger aflæsses helt eller delvis fra transportmidlet, hvis det er nødvendigt at have fuld adgang til hele sendingen med henblik på identitetskontrol.

Artikel 4

Nærmere regler for fysisk kontrol

1.   Under fysisk kontrol af sendinger af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 1, verificerer den kompetente myndighed, at sendingerne opfylder de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, og som gælder for de givne dyr eller varer, og de specifikke krav angivet i de relevante officielle certifikater, officielle attesteringer og andre dokumenter.

2.   Sendinger aflæsses helt eller delvis fra transportmidlet, hvis det er nødvendigt at have adgang til hele sendingen, med henblik på fysisk kontrol.

3.   Fysisk kontrol af dyr foretages i overensstemmelse med kravene i denne forordnings bilag I.

4.   Fysisk kontrol af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter og ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af midlertidigt skærpet offentlig kontrol, andre betingelser for indførsel til Unionen og beredskabsforanstaltninger i henhold til de i artikel 47, stk. 1, litra d), e) og f), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede retsakter, foretages i overensstemmelse med kravene i bilag II til nærværende forordning.

5.   Der foretages laboratorietest til påvisning af farer ved animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter i overensstemmelse med den overvågningsplan, der er omhandlet i bilag II, punkt 5.

6.   Fysisk kontrol af planter, planteprodukter og andre objekter, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625, og som, hvis det er tilfældet, er omfattet af beredskabsforanstaltninger i henhold til de i artikel 47, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede retsakter, foretages i overensstemmelse med kravene i bilag III til nærværende forordning.

7.   Følgende sendinger af dyr kan markedsføres, før resultaterne af de laboratorietest, der er foretaget under den fysiske kontrol, foreligger:

a)

sendinger af hovdyr, der er udtaget prøver af, jf. kravene i bilag I, del III, hvis der ikke er mistanke om nogen umiddelbar fare for folkesundheden eller dyresundheden i forbindelse med de pågældende hovdyr, og

b)

sendinger af andre dyr som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625, hvis der ikke er mistanke om nogen umiddelbar fare for folkesundheden eller dyresundheden i forbindelse med de pågældende hovdyr.

8.   Sendinger af varer, der testes i henhold til den overvågningsplan, der er omhandlet i stk. 5, og for hvilke der ikke er mistanke om nogen umiddelbar fare for folkesundheden eller dyresundheden, kan markedsføres, før laboratorietestresultaterne foreligger.

9.   Hvis der udtages prøver af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625 til laboratorieanalyser under fysisk kontrol, og der ikke er mistanke om nogen umiddelbar fare for plantesundheden, kan sådanne sendinger markedsføres, før laboratorieprøvningsresultaterne foreligger.

Artikel 5

Aktiviteter, der skal gennemføres efter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol

1.   Efter afslutningen af den kontrol, der er foreskrevet i artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, skal den kompetente myndighed:

a)

lukke og med et officielt mærke identificere de pakninger, den har åbnet med henblik på identitetskontrol eller fysisk kontrol

b)

i de tilfælde, hvor det kræves i henhold til EU-lovgivningen, forsegle transportmidlet og angive forseglingsnummeret i CHED'et.

2.   De kompetente myndigheder registrerer i CHED'et alle resultater af laboratorieanalyser, -test eller -diagnosticeringer, så snart de foreligger, vedrørende sendinger, der er blevet testet og markedsført, før resultaterne af laboratorieundersøgelserne forelå.

3.   De originale officielle certifikater eller dokumenter eller elektroniske ækvivalenter, jf. artikel 50, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, opbevares af den kompetente myndighed på EU-ankomstgrænsekontrolstedet i mindst tre år fra den dato, hvor der blev givet tilladelse til indførsel af sendingerne til Unionen.

Det originale certifikat eller de originale dokumenter for de planter, planteprodukter og andre objekter, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625, kan dog opbevares ved hjælp af elektronisk lagring af oplysninger, forudsat at den kompetente myndighed genererer sådanne oplysninger på grundlag af det originale certifikat eller de originale dokumenter. I sådanne tilfælde ugyldiggøres eller destrueres det oprindelige certifikat eller dokument af den kompetente myndighed.

4.   Hvis de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, ikke kræver, at originale certifikater eller dokumenter skal forelægges for og opbevares af den kompetente myndighed, opbevarer den kompetente myndighed på EU-ankomstgrænsekontrolstedet en kopi i papirformat eller elektronisk format af det originale officielle certifikat eller af de originale officielle dokumenter, der er omhandlet i artikel 50, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, i mindst tre år fra den dato, hvor der blev givet tilladelse til indførsel til Unionen eller videre forsendelse af sendingerne.

Artikel 6

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 282/2004 og beslutning 97/794/EF ophæves med virkning fra den 14. december 2019.

2.   Forordning (EF) nr. 136/2004 ophæves med virkning fra den 14. december 2019.

Artikel 9 i forordning (EF) nr. 136/2004 finder dog fortsat anvendelse indtil den 20. april 2021 for så vidt angår listen over godkendte lande, som er opført på listen i bilag V til nævnte forordning.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56).

(3)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(4)  Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

(5)  Kommissionen forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 af 18. februar 2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (EUT L 49 af 19.2.2004, s. 11).

(7)  Kommissionens beslutning 97/794/EF af 12. november 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/496/EØF for så vidt angår veterinærkontrol af levende dyr, der skal indføres fra tredjelande (EFT L 323 af 26.11.1997, s. 31).


BILAG I

Nærmere regler for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under fysisk kontrol af dyr, jf. artikel 4, stk. 3

I.   Inspektion vedrørende dyrenes egnethed til videre transport

1.

Der skal ved visuel inspektion foretages en samlet vurdering af alle dyr for at vurdere, om de er egnede til videre transport, under hensyntagen til varigheden af den allerede foretagne forsendelse, herunder de fodrings-, vandings- og hvileordninger, der har været anvendt. Der skal tages hensyn til varigheden af den resterende del af forsendelsen, herunder fodrings-, vandings- og hvileordninger, der er foreslået for denne del af forsendelsen.

2.

Dyrenes transportmidler og logbogen kontrolleres med hensyn til overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 (1).

II.   Klinisk undersøgelse

1.

Den kliniske undersøgelse af dyrene skal omfatte en visuel undersøgelse af alle dyr og skal mindst omfatte følgende:

a)

en visuel undersøgelse af dyrene, herunder en almenvurdering af deres sundhedsstatus, deres evne til at bevæge sig frit, tilstanden af deres hud og slimhinder samt ethvert tegn på unormalt udflåd osv.

b)

kontrol af åndedræts- og fordøjelsessystemerne

c)

kontrol af legemstemperatur ved stikprøver, hvis der er påvist abnormiteter i overensstemmelse med litra a) eller b)

d)

palpering, hvis der er påvist abnormiteter i overensstemmelse med litra a), b) eller c).

2.

Sendinger af dyr til avl eller produktion underkastes klinisk undersøgelse af mindst 10 % af dyrene, dog mindst 10 dyr, som udvælges, så de er repræsentative for hele sendingen. Hvis sendingen omfatter færre end 10 dyr, skal kontrollen omfatte alle dyr i sendingen.

3.

Sendinger af dyr til slagtning underkastes klinisk undersøgelse af mindst 5 % af dyrene, dog mindst 5 dyr, som udvælges, så de er repræsentative for hele sendingen. Hvis sendingen omfatter færre end 5 dyr, skal kontrollen omfatte alle dyr i sendingen.

4.

Antallet af dyr, der kontrolleres i overensstemmelse med punkt 2 og 3, skal øges og kan nå op på at udgøre samtlige dyr i den pågældende sending, hvis den fysiske kontrol ikke har været tilfredsstillende.

5.

Nedenstående dyr underkastes ikke individuel klinisk undersøgelse:

fjerkræ

fugle

akvakulturdyr og alle levende fisk

gnavere

dyr af hareordenen

bier og andre insekter

krybdyr og padder

andre hvirvelløse dyr

visse dyr til zoologiske haver og cirkus, herunder hovdyr, som anses for farlige

pelsdyr.

6.

For de i punkt 5 nævnte dyr består den kliniske undersøgelse af iagttagelse af sundhedstilstanden og adfærden hos hele gruppen eller hos et repræsentativt antal dyr. Hvis der ved ovennævnte kliniske undersøgelse viser sig noget unormalt, foretages der en mere grundig klinisk undersøgelse, herunder prøveudtagning, hvis det er relevant.

7.

Når det drejer sig om levende fisk, krebsdyr og bløddyr samt dyr til videnskabelige forskningscentre, der har en certificeret specifik sundhedsstatus, og som transporteres i forseglede containere under kontrollerede miljøbetingelser, foretages der kun klinisk undersøgelse og prøveudtagning, hvis det antages, at der kan foreligge en særlig risiko forbundet med de pågældende arter eller deres oprindelse, eller hvis der forekommer andre uregelmæssigheder.

III.   Prøveudtagningsprocedure for hovdyr

1.

Når det drejer sig om sendinger af hovdyr, skal der udtages prøver med henblik på at kontrollere, om sundhedskravene i de ledsagende officielle certifikater eller dokumenter eller elektroniske ækvivalenter er opfyldt, som følger:

a)

Der skal udtages prøver af mindst 3 % af de sendinger, der hver måned er ankommet til grænsekontrolstedet, til serologisk undersøgelse, undtagen af registrerede heste som defineret i artikel 2, litra c), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 (2), og de skal ledsages af et individuelt sundhedscertifikat, der attesterer overholdelse af de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i nævnte gennemførelsesforordning. Der skal udtages prøver af mindst 10 % af dyrene i hver sending, dog af mindst 4 dyr. Hvis den kompetente myndighed har begrundet mistanke om, at denne prøveudtagning ikke er konklusiv, øges nævnte procentdel, idet den kan nå op på at udgøre samtlige dyr i den pågældende sending.

b)

På baggrund af en risikovurdering foretaget af embedsdyrlægen, eller hvis det er foreskrevet i EU-lovgivningen, kan de nødvendige prøver udtages af ethvert dyr i en sending, der fremvises til offentlig kontrol.

c)

De nødvendige laboratorietest, der gennemføres med henblik på at verificere, om dyresundhedskravene er overholdt, eller, hvis det er relevant, om der forekommer restkoncentrationer og forurenende stoffer, skal foretages uden ophold.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 110 af 30.4.2018, s. 1).


BILAG II

Nærmere regler for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under fysisk kontrol af varer, jf. artikel 4, stk. 4

1.   

Den kompetente myndighed skal foretage fysisk kontrol for at verificere:

a)

at transportbetingelserne sikrede en korrekt opbevaring af varerne under hensyntagen til deres formål

b)

at det i henhold til EU-lovgivningen krævede temperaturområde under transport blev opretholdt, og at der ikke var mangler ved eller brud på kølekæden, ved hjælp af en undersøgelse af fortegnelser over temperaturområdet under transporten

c)

emballeringsmaterialets integritet.

2.   

Den kompetente myndighed skal foretage fysisk kontrol for at verificere, at mærkningen af »sidste anvendelsesdato« er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (1).

Den kompetente myndighed kan foretage fysisk kontrol for at verificere, at mærkningen er i overensstemmelse med andre krav, der er fastsat i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

3.   

Den kompetente myndighed skal verificere, at varerne er egnede til at blive anvendt til det påtænkte formål, og at deres egenskaber ikke har ændret sig under transporten, ved hjælp af:

a)

organoleptisk kontrol af varernes lugt, farve, konsistens eller smag eller

b)

enkle fysiske eller kemiske test med skæring, optøning eller kogning/stegning af varerne eller

c)

laboratorietest.

4.   

Når det drejer sig om sendinger af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter, skal den kompetente myndighed gennemføre de aktiviteter, der er omhandlet i punkt 3, som følger:

a)

Der skal indsamles et udvalg af genstande eller pakninger eller, hvis det drejer sig om produkter i løs vægt, prøver, før de i punkt 3 omhandlede aktiviteter gennemføres.

b)

Udvalget af prøver til undersøgelse, jf. punkt 3, litra a) og b), skal omfatte 1 % af genstandene eller pakningerne i en sending, dog mindst 2 genstande eller pakninger og højst 10 genstande eller pakninger. Den kompetente myndighed kan om nødvendigt øge antallet af genstande eller pakninger, der kontrolleres, for at foretage mere omfattende kontrol.

c)

De test, der er omhandlet i punkt 3, litra b) og c), skal foretages på en række prøver, der er udvalgt, så de er repræsentative for hele sendingen.

5.   

Med henblik på gennemførelsen af artikel 4, stk. 5, skal den kompetente myndighed udarbejde en overvågningsplan med det formål at overvåge overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, navnlig at påvise farer ved at angive de varer, der skal undersøges, og den testning, der skal foretages, og den skal foretage de i punkt 3, litra c), omhandlede laboratorietest i overensstemmelse med denne plan.

En sådan overvågningsplan skal være risikobaseret under hensyntagen til alle relevante parametre, såsom varernes art, den risiko, de udgør, hyppigheden og antallet af indgående sendinger og resultaterne af tidligere overvågning.

6.   

Hvad angår sendinger af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af foranstaltningerne i henhold til de i artikel 47, stk. 1, litra d), e) og f), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede retsakter, skal den kompetente myndighed foretage fysisk kontrol i overensstemmelse med følgende regler:

a)

Fysisk kontrol skal omfatte laboratorietest i overensstemmelse med de i artikel 47, stk. 1, litra d), e) og f), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede retsakter.

b)

Fysisk kontrol skal foretages på en sådan måde, at det ikke er muligt for ledere af fødevare- og foderstofvirksomheder eller deres repræsentanter at forudsige, om en bestemt sending vil blive omfattet af en sådan kontrol.

c)

Resultaterne af fysisk kontrol skal være tilgængelige så hurtigt som teknisk muligt.

d)

De testede sendinger skal være under officiel tilbageholdelse, indtil resultaterne af laboratorietestene foreligger, medmindre videre transport til det endelige bestemmelsessted tillades af den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet, jf. artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 (2).


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2008 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og Kommissionens beslutning 2007/777/EF (se side 73 i denne EUT).


BILAG III

Nærmere regler for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under fysisk kontrol af planter, planteprodukter og andre objekter, jf. artikel 4, stk. 6

1.   

Den kompetente myndighed skal foretage fysisk kontrol af sendinger og partier heraf i deres helhed eller af repræsentative prøver. Ensartede partier i sendingen identificeres på grundlag af oplysningerne i det officielle plantesundhedscertifikat og under hensyntagen til de elementer, der er omhandlet i punkt 2.

2.   

Et partis ensartethed, jf. artikel 2, nr. 7), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 (1), identificeres på grundlag af følgende elementer, som fremgår af det officielle plantesundhedscertifikat:

oprindelse

avler

emballeringsfacilitet

emballagetype

slægt, art, sort eller modenhedsgrad

eksportør

produktionsområde

regulerede skadegørere og deres karakteristika

behandling på oprindelsesstedet

type af forarbejdning.

3.   

Prøveudtagning af partier i en sending skal omfatte identifikation af den relevante selvstændige enhed til prøveudtagning. For visse planter eller planteprodukter identificeres enheden som følger:

frugter i botanisk forstand: 1 frugt

afskårne blomster: 1 stilk

blade/løv, bladgrøntsager: 1 blad

rodknolde, løg, jordstængler: 1 knold, løg eller jordstængel

planter til plantning: 1 plante

grene: 1 gren

træ og bark: bestemmes fra sag til sag; dog skal det mindste stykke veje mindst 1 kg

frø: 1 frø.

Hvis enheden ikke kan afgrænses på grund af emballagens størrelse, form eller udførelse, defineres den mindste pakningsenhed som enheden til prøveudtagning.

4.   

Prøveudtagning med henblik på fysisk kontrol udført ved visuel inspektion foretages under følgende prøveudtagningsordninger, afhængigt af varerne og som anført i den relevante tabel i International Standards for Phytosanitary Measures No 31 Methodologies for sampling of consignments (ISPM31):

a)

ikke-hvilende planter til plantning med rod:

prøveudtagningsordning, der med 95 % pålidelighed identificerer en forekomst af inficerede planter på 1 % eller derover

b)

hvilende planter til plantning, herunder rodknolde, løg og jordstængler:

prøveudtagningsordning, der med 95 % pålidelighed identificerer en forekomst af inficerede planter på 2 % eller derover

c)

frø eller planteprodukter, som opfylder de særlige betingelser i artikel 3 og 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1756/2004 (2):

prøveudtagningsordning, der med 80 % pålidelighed identificerer en forekomst af inficerede planter på 5 % eller derover

d)

stiklinger uden rod, planter, planteprodukter og andre objekter, der ikke er omfattet af litra a), b) og c):

prøveudtagningsordning, der med 95 % pålidelighed identificerer en forekomst af inficerede planter på 5 % eller derover

e)

partier af frø og bladgrøntsager bestående af 500 enheder eller derunder:

hypergeometrisk prøveudtagningsordning, der med 95 % pålidelighed identificerer en forekomst af inficerede planter på 10 % eller derover.

5.   

Enhver foranstaltning, der træffes som reaktion på manglende overholdelse af reglerne, skal relateres til partiet som identificeret forud for den fysiske kontrol.

6.   

Der skal udtages en minimumsmængde prøver til laboratorietest til påvisning af latent infektion af planter til plantning i henhold til en risikoanalyse i overensstemmelse med følgende kriterier:

a)

historikken over niveauet af EU-karantæneskadegørere, der er tilbageholdt og anmeldt af medlemsstaterne i henhold til artikel 11, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/2031, herunder prioriterede skadegørere som defineret i samme forordnings artikel 6, stk. 1, fra et oprindelsestredjeland

b)

forekomsten af en prioriteret skadegører i oprindelsestredjelandet ifølge de foreliggende videnskabelige oplysninger

c)

oplysninger, der er tilgængelige via IMSOC.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1756/2004 af 11. oktober 2004 om fastsættelse af de nærmere betingelser for den nødvendige dokumentation og kriterierne for type og niveau for formindskelse af plantesundhedskontrollen af visse planter, planteprodukter eller andre objekter, der er opført i del B i bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 6).


Top