EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2129

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2129 af 25. november 2019 om regler for ensartet anvendelse af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af visse sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen (EØS-relevant tekst)

OJ L 321, 12.12.2019, p. 122–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2129/oj

12.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/122


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2129

af 25. november 2019

om regler for ensartet anvendelse af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af visse sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 54, stk. 3, første afsnit, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders offentlige kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen, til verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden er overholdt.

(2)

Ved artikel 54, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til at fastsætte regler for ensartet anvendelse af en passende hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af de kategorier af dyr og varer, som er omhandlet i nævnte forordnings artikel 47, stk. 1, litra a) og b). Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol bør derfor fastsættes afhængigt af den risiko, som det enkelte dyr eller den enkelte vare eller kategori af dyr eller varer udgør for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår genetisk modificerede organismer, også for miljøet.

(3)

For at sikre, at hyppigheden af den fysiske kontrol, der kræves i henhold til nærværende forordning, overholdes på en ensartet måde, bør der i nærværende forordning fastsættes bestemmelser om anvendelse af det informationsstyringssystem vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), der er omhandlet i artikel 131 i forordning (EU) 2017/625, til udvælgelse af sendinger til fysisk kontrol.

(4)

Den hyppighed, der fastsættes i overensstemmelse med nærværende forordning, bør gælde for de dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2017/625, og som er bestemt til at blive markedsført. Hyppigheden af den fysiske kontrol, der foretages på grænsekontrolsteder for at sikre overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (2), bør dog fastsættes i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 45, stk. 5.

(5)

Ved Rådets direktiv 91/496/EØF (3) fastsættes der regler for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Unionen fra tredjelande. I henhold til nævnte direktivs artikel 4 skal alle sendinger af dyr underkastes identitetskontrol og fysisk kontrol.

(6)

Direktiv 91/496/EØF ophæves ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra den 14. december 2019. I betragtning af den risiko, som visse kategorier af dyr udgør for menneskers eller dyrs sundhed og dyrevelfærden, bør den samme hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol som den, der er fastsat ved eller i overensstemmelse med direktiv 91/496/EØF, fortsat gælde for dyr, der indføres til Unionen fra tredjelande.

(7)

For at sikre, at den offentlige kontrol er effektiv, bør der foretages identitetskontrol og fysisk kontrol på en sådan måde, at det ikke er muligt for den operatør, der er ansvarlig for sendingen, at forudsige, om en given sending vil blive underkastet fysisk kontrol.

(8)

Ved artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2130 (4) fastsættes der nærmere regler for identitetskontrol af varer som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625, alt efter om sendingen underkastes fysisk kontrol eller ej.

(9)

Der bør fastsættes basiskriterier for fastsættelse af basishyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter under hensyntagen til oplysninger om de risici, der er forbundet med de pågældende kategorier af dyr og varer, og tilgængelige videnskabelige vurderinger.

(10)

På grundlag af oplysninger, der indsamles af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 125, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, om resultatet af kontrol foretaget af Kommissionens eksperter i tredjelande i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 120, stk. 1, og oplysninger, der indsamles via IMSOC, bør det være muligt at ændre den hyppighed af fysisk kontrol, der følger af basiskriterierne.

(11)

For at sikre effektiviteten af den offentlige kontrol bør den hyppighed, der fastsættes i overensstemmelse med denne forordning, gøres tilgængelig via IMSOC.

(12)

For så vidt angår visse tredjelande, med hvilke Unionen har indgået veterinæraftaler om ækvivalens, bør hyppigheden af fysisk kontrol af bestemte produkter reduceres, idet der bl.a. tages hensyn til anvendelsen af regionaliseringsprincippet, når der er tale om en dyresygdom, og til andre veterinærprincipper. Derfor bør den hyppighed af fysisk kontrol, der er anført i disse veterinæraftaler, anvendes med denne forordning.

(13)

Ved Kommissionens beslutning 94/360/EF (5) fastsættes der en reduceret hyppighed af fysisk kontrol for visse kategorier af varer, der underkastes veterinærkontrol. Da der ved nærværende forordning fastsættes bestemmelser på de områder, der er omfattet af beslutning 94/360/EF, bør nævnte beslutning ophæves med virkning fra den dato, der er fastsat i nærværende forordning.

(14)

Forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse fra den 14. december 2019. De regler, der fastsættes ved nærværende forordning, bør derfor også anvendes fra denne dato.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved nærværende forordning fastsættes der regler for ensartet anvendelse af en passende hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2017/625, og som er bestemt til markedsføring.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»hyppighed«: den ved denne forordning fastsatte procentuelle minimumsandel af det antal sendinger af dyr og varer som omhandlet i artikel 1, der ankommer til grænsekontrolstedet i en given periode, som de kompetente myndigheder skal foretage identitetskontrol og fysisk kontrol af

2)

»IMSOC«: informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol, jf. artikel 131 i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 3

Udvælgelse af sendinger til fysisk kontrol

1.   De kompetente myndigheder udvælger sendinger til fysisk kontrol efter følgende procedure:

a)

IMSOC genererer automatisk en tilfældig udvælgelse af en sending.

b)

De kompetente myndigheder kan beslutte at udvælge sendingen i overensstemmelse med litra a) eller udvælge en anden sending af samme varekategori og samme vareoprindelse.

2.   For hver sending, der udvælges til fysisk kontrol i henhold til nærværende artikels stk. 1, foretager den kompetente myndighed identitetskontrol som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2130.

Artikel 4

Hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol

1.   De kompetente myndigheder foretager identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter med den hyppighed, der fastsættes i overensstemmelse med artikel 5.

2.   For de tredjelande, der er opført i bilag II, og med hvilke Unionen har indgået aftaler om ækvivalens, foretages den fysiske kontrol med den hyppighed, der er fastsat i disse aftaler.

Artikel 5

Fastsættelse og ændring af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol, der foretages af dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter

1.   Basishyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af dyr og varer som omhandlet i artikel 1 er fastsat i nærværende forordnings bilag I på grundlag af de videnskabelige vurderinger og oplysninger, der er omhandlet i artikel 54, stk. 3, første afsnit, litra a), nr. v) og vi), i forordning (EU) 2017/625.

2.   Hyppigheden af fysisk kontrol af bestemte varer fra et bestemt tredjeland kan øges, hvis der konstateres alvorlige mangler på grundlag af:

a)

oplysninger indsamlet af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 125, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 eller

b)

resultatet af kontrol, som Kommissionens eksperter har foretaget i henhold til artikel 120, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625.

I så fald øges den hyppighed, der er fastsat i henhold til stk. 1, til den næstfølgende højere basishyppighed, der er fastsat i bilag I, eller — hvis der gælder en hyppighed på 30 % for den pågældende varekategori — til en hyppighed på 50 %.

3.   Hyppigheden af fysiske kontrol øges fra den basishyppighed, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 1, til den næstfølgende højere basishyppighed, der er fastsat i bilag I, eller — hvis der gælder en hyppighed på 30 % for den pågældende varekategori — til en hyppighed på 50 %, såfremt data og oplysninger, der er indsamlet via IMSOC, for bestemte varer fra et bestemt tredjeland viser, at manglende overholdelse af reglerne konstateret ved fysisk kontrol i de seneste 12 måneder for den pågældende varekategori overstiger den gennemsnitlige manglende overholdelse for den pågældende kategori af varer fra alle tredjelande med 30 %.

4.   Hvis kriterierne i stk. 2 eller 3 ikke længere er opfyldt, nedsættes hyppigheden til den i bilag I fastsatte basishyppighed.

5.   Kommissionen gør hyppighed fastsat i overensstemmelse med denne artikel tilgængelig for de kompetente myndigheder og for operatører via IMSOC.

Artikel 6

Ophævelse

Beslutning 94/360/EF ophæves med virkning fra den 14. december 2019.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2130 af 25. november 2019 om nærmere regler for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under og efter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol af dyr og varer, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder (se side 128 i denne EUT.).

(5)  Kommissionens beslutning 94/360/EF af 20. maj 1994 om mindre hyppig fysisk kontrol af sendinger af bestemte produkter, der skal indføres fra tredjelande i henhold til direktiv 90/675/EØF (EFT L 158 af 25.6.1994, s. 41).


BILAG I

Basiskriterier for fastsættelse af basishyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter

Basiskriterier for fastsættelse af basishyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol

Basishyppighed, der gælder for

Risikokategori

Kategori af dyr eller varer  (*1)

identitetskontrol

fysisk kontrol

I

Dyr

100 %

100 %

II

Hakket kød, maskinsepareret kød og tilberedt kød til konsum

Fjerkrækød til konsum

Kaninkød, vildtkød og kødprodukter heraf til konsum

Konsumæg

Ægprodukter til konsum, som opbevares på frost eller ved lave temperaturer

Konsummælk

Mejeriprodukter og colostrumbaserede produkter til konsum, som opbevares på frost eller ved lave temperaturer

Fiskevarer fra akvakultur og toskallede bløddyr til konsum, som ikke er i hermetisk lukkede beholdere, der har til formål at gøre dem stabile ved omgivelsestemperatur

Animalske biprodukter og afledte produkter til fodring af opdrættede dyr

100 %

30 %

III

Kød, bortset fra kød, der er nævnt under kategori II, og kødprodukter afledt heraf til konsum

Afsmeltet animalsk fedt og grever til konsum

Fjerkrækødprodukter til konsum

Ægprodukter til konsum, bortset fra produkter, der er nævnt under kategori II

Mejeriprodukter og colostrumbaserede produkter til konsum, bortset fra produkter. der er nævnt under kategori II

Fiskevarer, bortset fra fiskevarer, der er nævnt under kategori II

Honning og andre biavlsprodukter til konsum

Sammensatte produkter

Rugeæg

Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler afledt af animalske biprodukter

Frølår og snegle til konsum

Insekter til konsum

100 %

15 %

IV

Gelatine og kollagen til konsum

Naturtarme

Sæd og embryoner

Animalske biprodukter og afledte produkter, bortset fra produkter, der er nævnt under kategori II og III

100 %

5 %

V

Højt forarbejdede produkter til konsum

Hø og halm

Andre varer end dem, der er nævnt under kategori II, kategori III og IV

100 %

1 %


(*1)  Hyppigheden af fysisk kontrol af sendinger af vareprøver skal være i overensstemmelse med beskrivelsen af de varekategorier, der er angivet i dette bilag.


BILAG II

Liste over visse tredjelande, jf. artikel 4, stk. 2, og hyppigheden af fysisk kontrol

1.   New Zealand

For New Zealands vedkommende er hyppigheden som fastsat i den aftale, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 97/132/EF (1) i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter.

2.   Canada

For Canadas vedkommende er hyppigheden som fastsat i bilag VIII til den aftale, som blev godkendt ved Rådets afgørelse 1999/201/EF (2).

3.   Chile

For Chiles vedkommende er hyppigheden som fastsat i aftalen om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger i samhandelen med dyr, animalske produkter, planter, planteprodukter og andre varer og dyrevelfærd, der er fastsat i bilag IV til den associeringsaftale, som blev godkendt ved Rådets afgørelse 2002/979/EF (3).


(1)  Rådets afgørelse 97/132/EF af 17. december 1996 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsmæssige foranstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (EFT L 57 af 26.2.1997, s. 4).

(2)  Rådets afgørelse 1999/201/EF af 14. december 1998 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (EFT L 71 af 18.3.1999, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2002/979/EF af 18. november 2002 om undertegnelse af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side (EFT L 352 af 30.12.2002, s. 1).


Top