EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L2121

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2121 af 27. november 2019 om ændring af direktiv (EU) 2017/1132, for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (EØS-relevant tekst)

PE/84/2019/REV/1

OJ L 321, 12.12.2019, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2121/oj

12.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/2121

af 27. november 2019

om ændring af direktiv (EU) 2017/1132, for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50, stk. 1 og 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 (3) regulerer grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar. Reglerne om grænseoverskridende fusioner udgør en væsentlig milepæl i indsatsen for at forbedre det indre markeds funktion for selskaber og deres udøvelse af etableringsfriheden. Evaluering af disse regler viser imidlertid, at det er nødvendigt at ændre dem. Der bør desuden fastsættes regler om grænseoverskridende omdannelser og spaltninger, eftersom direktiv (EU) 2017/1132 kun indeholder regler om indenlandske spaltninger af aktieselskaber.

(2)

Etableringsfrihed er et af de grundlæggende principper i EU-retten. I henhold til artikel 49, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF«), sammenholdt med artikel 54 i TEUF indebærer selskabers etableringsfrihed bl.a. adgang til at oprette og lede sådanne selskaber på de vilkår, som er fastsat i etableringsmedlemsstatens lovgivning. I henhold til Den Europæiske Unions Domstols retspraksis omfatter dette retten for et selskab, der er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, til at omdanne sig til et selskab, der henhører under en anden medlemsstats retsregler, for så vidt som de betingelser, der er fastsat i denne anden medlemsstats lovgivning, og navnlig det kriterium, som sidstnævnte medlemsstat har fastsat med henblik på et selskabs tilknytning til dets nationale retsorden, overholdes.

(3)

I mangel af en samordning af EU-retten tilkommer det i overensstemmelse med artikel 54 i TEUF den enkelte medlemsstat at definere den tilknytning, der afgør, hvilken national ret der finder anvendelse på et selskab. Artikel 54 i TEUF ligestiller et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor og hovedvirksomhed som tilknytningsfaktorer. Som afklaret i retspraksis udelukker den omstændighed, at det kun er det vedtægtsmæssige hjemsted og ikke hovedkontoret eller hovedvirksomheden, der flyttes, derfor ikke i sig selv anvendelsen af etableringsfriheden i henhold til artikel 49 i TEUF.

(4)

Udviklingen i retspraksis har åbnet op for nye muligheder for selskaber i det indre marked for at fremme økonomisk vækst, effektiv konkurrence og produktivitet. Samtidig skal målet om et indre marked uden indre grænser for selskaber ligeledes bringes i overensstemmelse med andre mål for europæisk integration såsom social beskyttelse anført i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 9 i TEUF, samt fremme af den sociale dialog som anført i artikel 151 og 152 i TEUF. Selskabernes ret til at foretage omdannelser, fusioner og spaltninger på tværs af grænser bør gå hånd i hånd og være korrekt afbalanceret med beskyttelsen af medarbejdere, kreditorer og selskabsdeltagere.

(5)

Manglen på retlige rammer for grænseoverskridende omdannelser og spaltninger fører til retlig fragmentering og retsusikkerhed og skaber dermed hindringer for udøvelsen af etableringsfriheden. Det fører ligeledes til ineffektiv beskyttelse af medarbejdere, kreditorer og minoritetsinteresser i det indre marked.

(6)

Europa-Parlamentet har opfordret Kommissionen til at vedtage harmoniserede regler om grænseoverskridende omdannelser og spaltninger. En harmoniseret retlig ramme vil yderligere bidrage til at fjerne hindringerne for etableringsfriheden og samtidig sikre en passende beskyttelse af interessenter såsom medarbejdere, kreditorer og selskabsdeltagere.

(7)

Kommissionen bebudede i sin meddelelse af 28. oktober 2015 med titlen »Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne«, at den ville undersøge, om der var behov for at ajourføre de eksisterende regler for grænseoverskridende fusioner for at gøre det lettere for SMV'er at vælge deres foretrukne forretningsstrategier og foretage en bedre tilpasning til ændringer i markedsforhold, men uden at svække eksisterende jobbeskyttelse. I sin meddelelse af 25. oktober 2016 med titlen »Kommissionens arbejdsprogram 2017 — Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer« bebudede Kommissionen et initiativ til at lette grænseoverskridende fusioner.

(8)

I tillæg til nye regler for omdannelser fastsætter dette direktiv regler om grænseoverskridende spaltninger, både partielle og fuldstændige spaltninger, men disse regler drejer sig kun om grænseoverskridende spaltninger, der involverer oprettelse af nye selskaber. Dette direktiv indebærer ikke en harmoniseret ramme for grænseoverskridende spaltninger, hvor et selskab overfører aktiver og passiver til ét eller flere eksisterende selskaber, da sådanne tilfælde er blevet betragtet som værende meget komplekse med krav om inddragelse af kompetente myndigheder fra adskillige medlemsstater og medførende yderligere risici for så vidt angår omgåelse af EU-regler og nationale regler. Muligheden for at oprette et selskab gennem spaltning ved adskillelse som fastsat i dette direktiv giver selskaberne en ny harmoniseret procedure i det indre marked. Selskaber bør imidlertid frit kunne oprette datterselskaber i andre medlemsstater.

(9)

Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på selskaber under likvidation, hvor fordelingen af aktiver er påbegyndt. Desuden bør medlemsstaterne kunne vælge at udelukke selskaber, der er genstand for andre likvidationsprocedurer, fra dette direktivs anvendelse. Medlemsstaterne bør også kunne vælge ikke at anvende dette direktiv på selskaber, der er under insolvensbehandling som defineret i national ret, eller på rammer for forebyggende rekonstruktion som defineret i national ret, uanset om sådanne procedurer indgår i en national ramme for insolvens eller er reguleret uden for denne. Endvidere bør medlemsstater kunne vælge ikke at anvende dette direktiv på selskaber, der er genstand for kriseforebyggelsesforanstaltninger som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (4). Nærværende direktiv bør ikke berøre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1023 (5).

(10)

I betragtning af kompleksiteten af grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (samlet betegnet »grænseoverskridende transaktioner«) og de mange forskellige berørte interesser er det hensigtsmæssigt at foreskrive kontrol af lovligheden af grænseoverskridende transaktioner, inden de får virkning, for at sikre retssikkerhed. I denne forbindelse bør de kompetente myndigheder i de involverede medlemsstater sikre, at en afgørelse om godkendelse af en grænseoverskridende transaktion træffes på en retfærdig, objektiv og ikkediskriminerende måde og på grundlag af alle de relevante elementer, som kræves i EU‐retten og national ret.

(11)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes beføjelser til at give medarbejderne en øget beskyttelse i overensstemmelse med gældende EU-ret på det sociale område.

(12)

For at gøre det muligt at tage hensyn til alle interessenters legitime interesser i forbindelse med proceduren for en grænseoverskridende transaktion, bør selskabet udarbejde og offentliggøre planen for den foreslåede transaktion med de vigtigste oplysninger om denne. Administrations- eller ledelsesorganet bør, hvor det er foreskrevet i national ret eller er i henhold til national praksis eller begge, inddrage medarbejderrepræsentanter på øverste ledelsesniveau i afgørelsen om planen for en grænseoverskridende transaktion. Sådanne oplysninger bør som minimum omfatte selskabets eller selskabernes påtænkte retlige form, i givet fald stiftelsesdokumentet, vedtægterne, den foreslåede vejledende tidsplan for transaktionen og nærmere oplysninger om eventuelle beskyttelsesforanstaltninger, der tilbydes selskabsdeltagere og kreditorer. Der bør i registret offentliggøres en meddelelse, hvorved selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv informeres om, at de kan fremsætte bemærkninger til den foreslåede transaktion. Medlemsstaterne kan også beslutte, at den uafhængige ekspertrapport, der kræves i henhold til dette direktiv, skal offentliggøres.

(13)

Med henblik på at informere sine deltagere og medarbejdere bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende transaktion, udarbejde en rapport til dem. Rapporten bør forklare og begrunde de juridiske og økonomiske aspekter af den foreslåede grænseoverskridende transaktion og dens følger for medarbejderne. Navnlig bør rapporten forklare følgerne af den grænseoverskridende transaktion med hensyn til selskabets, herunder dets datterselskabers, fremtidige virksomhed. For så vidt angår selskabsdeltagerne bør rapporten omfatte de retsmidler, de har til rådighed, navnlig oplysninger om deres ret til at udtræde af selskabet. For medarbejderne bør rapporten redegøre for den foreslåede grænseoverskridende transaktions følger for beskæftigelsessituationen. Navnlig bør rapporten forklare, hvorvidt der vil ske væsentlige ændringer i de arbejdsvilkår, der er fastsat ved lov, i kollektive overenskomster eller i tværnationale virksomhedsaftaler, og i placeringen af selskabernes forretningssteder, herunder hovedkontoret, samt informere om ledelsesorganet og, hvor det er relevant, personale, udstyr, lokaler og aktiver før og efter den grænseoverskridende transaktion samt de forventede ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, gager og lønninger, den geografiske placering af bestemte stillinger og de forventede konsekvenser for de medarbejdere, der beklæder disse stillinger, samt den sociale dialog på virksomhedsplan, herunder i givet fald medarbejderrepræsentation på øverste ledelsesniveau. Rapporten bør også forklare, hvordan disse ændringer vil påvirke eventuelle datterselskaber. Der bør ikke gælde et krav om et afsnit for medarbejdere, hvis selskabets eneste medarbejdere er ansat i dets administrations- eller ledelsesorgan. For at øge beskyttelsen af medarbejderne bør enten medarbejderne selv eller deres repræsentanter desuden have mulighed for at udtale sig om afsnittet i rapporten, der redegør for den grænseoverskridende transaktions følger for dem. Forelæggelsen af rapporten og afgivelsen af en hvilken som helst udtalelse bør ikke berøre de gældende informations- og høringsprocedurer, der er fastsat på nationalt plan, herunder i forlængelse af gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF (6) eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF (7). Rapporten eller, hvor de udarbejdes særskilt, rapporterne bør stå til rådighed for selskabsdeltagerne og for medarbejderrepræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende transaktion, eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv.

(14)

Planen for den grænseoverskridende transaktion, tilbuddet om kontant kompensation fra selskabet til de deltagere, der ønsker at udtræde, og, hvor det er relevant, kapitalandelenes ombytningsforhold, herunder størrelsen af ethvert supplerende kontant udligningsbeløb inkluderet i planen, bør undersøges af en ekspert, der er uafhængig af selskabet. For så vidt angår ekspertens uafhængighed bør medlemsstaterne tage hensyn til kravene i artikel 22 og 22b i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (8).

(15)

De oplysninger, der offentliggøres af selskabet, bør være fyldestgørende og sætte interessenter i stand til at bedømme følgerne af den påtænkte grænseoverskridende transaktion. Selskaber bør dog ikke være forpligtet til at offentliggøre fortrolige oplysninger, ifald offentliggørelsen af disse vil være til skade for deres forretningsmæssige stilling, i overensstemmelse med EU-retten eller national ret. En sådan undladelse af offentliggørelse bør ikke undergrave de øvrige krav, der er fastsat i dette direktiv.

(16)

På grundlag af planen og rapporterne bør generalforsamlingen af deltagerne i selskabet eller selskaberne træffe beslutning om, hvorvidt denne plan og de nødvendige ændringer i stiftelsesdokumentet, herunder vedtægterne, skal vedtages. Det er vigtigt, at det krævede flertal for afstemningen er tilstrækkelig stort med henblik på at sikre, at beslutningen tages med et solidt flertal. Endvidere bør selskabsdeltagerne desuden have ret til at stemme om de nærmere ordninger regler for medarbejderes medbestemmelse, hvis de har forbeholdt sig ret hertil under generalforsamlingen.

(17)

Den manglende harmonisering af beskyttelsesforanstaltninger for selskabsdeltagere er blevet identificeret som en hindring for grænseoverskridende transaktioner. Selskaber og deres deltagere står over for mange forskellige former for beskyttelse, hvilket medfører kompleksitet og retsusikkerhed. Selskabsdeltagere bør derfor tilbydes den samme minimumsgrad af beskyttelse, uanset hvilken medlemsstat selskabet er beliggende i. Medlemsstaterne bør derfor kunne opretholde eller indføre yderligere regler om beskyttelse af selskabsdeltagere, medmindre sådanne regler er i strid med dem, der er fastsat i henhold til dette direktiv, eller med etableringsfriheden. Selskabsdeltageres individuelle ret til information bør ikke berøres.

(18)

Som følge af en grænseoverskridende transaktion står selskabsdeltagere ofte over for en situation, hvor de retsregler, der finder anvendelse på deres rettigheder, ændres, fordi de bliver deltagere i et selskab omfattet af en anden medlemsstats retsregler end de retsregler, der var gældende for selskabet inden transaktionen. Medlemsstaterne bør derfor som minimum fastsætte, at selskabsdeltagere, der besidder kapitalandele med stemmeret, og som stemte imod godkendelsen af planen, har ret til at udtræde af selskabet og modtage kontant kompensation for deres kapitalandele svarende til værdien af disse kapitalandele. Medlemsstaterne bør dog frit kunne beslutte også at give denne ret til andre selskabsdeltagere, f.eks. til deltagere med kapitalandele uden stemmeret eller deltagere, der som følge af en grænseoverskridende spaltning vil erhverve kapitalandele i det modtagende selskab i et andet forhold end dem de besad før transaktionen, eller til deltagere, for hvem der ikke ville være nogen ændring af gældende ret, men for hvem visse rettigheder ville ændre sig som følge af transaktionen. Dette direktiv bør ikke berøre nationale regler om gyldigheden af aftaler om salg og overdragelse af kapitalandele i selskaber eller særlige krav til retlig form. Medlemsstaterne bør for eksempel kunne kræve en notarialakt eller en bekræftelse af underskrifter.

(19)

Selskaberne bør så vidt muligt være i stand til at foretage et skøn over omkostningerne ved den grænseoverskridende transaktion. Selskabsdeltagere bør derfor være forpligtet til over for selskabet at erklære, om de har besluttet at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele. Denne forpligtelse bør ikke berøre eventuelle formelle krav, der er fastsat i national ret. Selskabsdeltagere kan også være forpligtet til samtidigt med denne erklæring eller inden for en bestemt tidsfrist at angive, om de har til hensigt at anfægte den tilbudte kontante kompensation og kræve yderligere kontant kompensation.

(20)

Beregningen af tilbuddet om kontant kompensation bør være baseret på alment accepterede værdiansættelsesmetoder. Selskabsdeltagerne bør have ret til at anfægte beregningen og forelægge spørgsmålet om, hvorvidt den kontante kompensation er tilstrækkelig, for en kompetent administrativ eller retlig myndighed eller et organ, der er bemyndiget i henhold til national ret, herunder voldgiftsretter. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at selskabsdeltagere, der har erklæret, at de har besluttet at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele, har ret til at indtræde i sådanne procedurer. Medlemsstaterne bør også kunne fastsætte tidsfrister i national ret for at indtræde i sådanne procedurer.

(21)

For så vidt angår grænseoverskridende fusioner eller spaltninger bør selskabsdeltagere, der ikke havde eller ikke udøvede retten til udtræden af selskabet, ikke desto mindre have ret til at anfægte kapitalandelenes ombytningsforhold. Ved vurderingen af tilstrækkeligheden af kapitalandelenes ombytningsforhold bør den kompetente administrative eller retlige myndighed eller et organ, der er bemyndiget i henhold til national ret, også tage hensyn til størrelsen af et eventuelt supplerende kontant udligningsbeløb, som er inkluderet i planen.

(22)

Efter en grænseoverskridende transaktion kunne de tidligere kreditorers krav på det eller de selskaber, der foretager transaktionen, blive berørt, hvor det selskab, der hæfter for gælden, efter transaktionen underlægges en anden medlemsstats retsregler. Reglerne for kreditorbeskyttelse varierer i dag medlemsstaterne imellem, hvilket øger kompleksiteten af proceduren for grænseoverskridende transaktioner væsentligt og skaber usikkerhed for både de involverede selskaber og deres kreditorer i forbindelse med inddrivelse eller fyldestgørelse af deres krav.

(23)

For at sikre, at kreditorerne har passende beskyttelse i tilfælde, hvor de ikke er tilfreds med den beskyttelse, der tilbydes af selskabet i planen, og hvor de muligvis ikke har fundet en tilfredsstillende løsning sammen med selskabet, bør kreditorer, der på forhånd har underrettet selskabet, kunne anmode den relevante myndighed om beskyttelsesforanstaltninger. Ved vurderingen af sådanne beskyttelsesforanstaltninger bør den relevante myndighed tage hensyn til, om en kreditors krav over for selskabet eller en tredjemand er af mindst en tilsvarende værdi og af en tilsvarende kreditkvalitet, som det var før den grænseoverskridende transaktion, og om kravet kan indbringes i samme jurisdiktion.

(24)

Medlemsstaterne bør sikre, at kreditorer, der indgik en forbindelse med selskabet, før selskabet offentliggjorde sin intention om at foretage en grænseoverskridende transaktion, har passende beskyttelse. Når planen for den grænseoverskridende transaktion er offentliggjort, bør kreditorerne kunne tage hensyn til den potentielle indvirkning af ændringen af jurisdiktion og gældende ret som følge af den grænseoverskridende transaktion. Kreditorer, der skal beskyttes, kan omfatte nuværende og tidligere medarbejdere med erhvervstilknyttede pensionsrettigheder og personer, der modtager arbejdsmarkedsrelaterede pensionsydelser. Ud over de generelle regler, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 (9), bør medlemsstaterne foreskrive, at sådanne kreditorer har muligheden for at indgive et krav i oprindelsesmedlemsstaten i en periode på to år efter, at en grænseoverskridende omdannelse har fået virkning. Den toårige beskyttelsesperiode, der er foreskrevet i dette direktiv for så vidt angår den jurisdiktion, hvor kreditorer, hvis krav er stiftet før offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse, kan gøre deres krav gældende, bør ikke berøre nationale retsregler om forældelsesfrister for krav.

(25)

Med henblik på at beskytte kreditorer mod risikoen for selskabets insolvens efter den grænseoverskridende transaktion bør medlemsstaterne endvidere kunne kræve, at selskabet eller selskaberne afgiver en solvenserklæring om, at de ikke har kendskab til nogen grund, der gør, at det eller de selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende transaktion, ikke vil kunne opfylde sine forpligtelser. Under disse omstændigheder bør medlemsstaterne kunne holde medlemmerne af ledelsesorganet personligt ansvarlige for denne erklærings nøjagtighed. Da medlemsstaternes retstraditioner er forskellige med hensyn til brugen af solvenserklæringer og deres mulige konsekvenser, bør det være op til medlemsstaterne at beslutte de fornødne konsekvenser af urigtige eller vildledende erklæringer, herunder i form af effektive og forholdsmæssige sanktioner og ansvarspådragelse i overensstemmelse med EU-retten.

(26)

Det er vigtigt at sikre, at medarbejderes ret til at blive informeret og hørt i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner respekteres fuldt ud. Informationen og høringen af medarbejdere i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner bør ske i overensstemmelse med de retlige rammer, der er foreskrevet i direktiv 2002/14/EF, og, hvor de finder anvendelse for fællesskabsvirksomheder eller fællesskabskoncerner, i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF samt, hvor den grænseoverskridende fusion eller den grænseoverskridende spaltning anses for at udgøre en overførsel af en virksomhed i den i Rådets direktiv 2001/23/EF (10) anvendte betydning, i overensstemmelse med direktiv 2001/23/EF. Nærværende direktiv berører ikke Rådets direktiv 98/59/EF (11), direktiv 2001/23/EF, 2002/14/EF eller 2009/38/EF. Da nærværende direktiv imidlertid fastlægger en harmoniseret procedure for grænseoverskridende transaktioner, er det navnligt hensigtsmæssigt at fastsætte en frist for, hvornår informationen og høringen af medarbejderne i forbindelse med den grænseoverskridende transaktion bør finde sted.

(27)

De medarbejderrepræsentanter, der er foreskrevet i national ret eller i givet fald i overensstemmelse med national praksis, bør også omfatte alle relevante organer, der er oprettet i overensstemmelse med EU-retten, såsom det europæiske samarbejdsudvalg, der er oprettet i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF, og det repræsentationsorgan, der er oprettet overensstemmelse med Rådets direktiv 2001/86/EF (12).

(28)

Medlemsstaterne bør sikre, at medarbejderrepræsentanter, når de varetager deres opgaver, nyder tilstrækkelig beskyttelse og tilstrækkelige garantier i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2002/14/EF, således at de på korrekt vis kan udføre de pligter, som de er blevet pålagt.

(29)

Med henblik på at foretage en analyse af rapporten for medarbejderne bør et selskab, der udfører en grænseoverskridende transaktion, stille de nødvendige ressourcer til rådighed for medarbejderrepræsentanterne, således at de kan udøve de rettigheder, der følger af dette direktiv, på en hensigtsmæssig måde.

(30)

For at sikre, at medarbejderes medbestemmelse ikke indskrænkes uretmæssigt som følge af den grænseoverskridende transaktion, hvor det selskab, der foretager den grænseoverskridende transaktion, har indført en ordning for medarbejderes medbestemmelse, bør det eller de selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende transaktion, være forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve sådanne medbestemmelsesrettigheder, herunder gennem medarbejderrepræsentanters deltagelse i selskabets eller selskabernes relevante ledelses- eller tilsynsorganer. I et sådant tilfælde, hvor reelle forhandlinger mellem selskabet og medarbejderne finder sted, bør disse endvidere foretages i overensstemmelse med den procedure, der er foreskrevet i direktiv 2001/86/EF, med henblik på at finde en mindelig løsning, der forener selskabets ret til at foretage en grænseoverskridende transaktion med medarbejdernes ret til medbestemmelse. Som et resultat af disse forhandlinger bør enten en skræddersyet og aftalt løsning, eller hvor der ikke findes en aftale, referencebestemmelserne som fastsat i bilaget til direktiv 2001/86/EF finde tilsvarende anvendelse. For at sikre den aftalte løsning eller anvendelsen af disse referencebestemmelser bør selskabet ikke have mulighed for at ophæve medbestemmelsesretten ved at gennemføre en efterfølgende omdannelse, fusion eller spaltning, uanset om den er grænseoverskridende eller indenlandsk, i de første fire år.

(31)

For at forebygge omgåelse af medarbejdernes medbestemmelsesret gennem en grænseoverskridende transaktion bør det eller de selskaber, der foretager en grænseoverskridende transaktion, og som er registreret i den medlemsstat, der sikrer medarbejdernes medbestemmelsesret, ikke kunne foretage en grænseoverskridende transaktion uden først at indlede forhandlinger med medarbejderne eller deres repræsentanter, når det gennemsnitlige antal ansatte i det pågældende selskab svarer til fire femtedele af den nationale tærskel for udløsning af denne medbestemmelse.

(32)

Inddragelse af alle interessenter i grænseoverskridende transaktioner, navnlig inddragelse af medarbejdere, bidrager til, at der tages en langsigtet og bæredygtig tilgang for selskaber i hele det indre marked. I den forbindelse spiller beskyttelse og fremme af medarbejderes medbestemmelsesret i et selskabs øverste ledelsesorgan en vigtig rolle, navnlig når et selskab flytter eller omstrukturerer på tværs af grænser. Derfor er en vellykket gennemførelse af forhandlinger om medbestemmelsesret i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner afgørende og bør fremmes.

(33)

For at sikre, at der sker korrekt fordeling af opgaverne mellem medlemsstaterne og en effektiv og virkningsfuld forudgående kontrol af grænseoverskridende transaktioner bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for det eller de selskaber, der foretager den grænseoverskridende transaktion, have beføjelsen til at udstede en attest forud for omdannelsen, fusionen eller spaltningen (herefter »forudgående attest«). De kompetente myndigheder i medlemsstaterne for det eller de selskaber, der er et resultat af den grænseoverskridende transaktion, bør ikke kunne godkende den grænseoverskridende transaktion uden en sådan attest.

(34)

Med henblik på udstedelsen af en forudgående attest bør medlemsstaterne for det eller de selskaber, der foretager den grænseoverskridende transaktion, i overensstemmelse med national ret udpege en myndighed eller myndigheder med kompetence til at kontrollere lovligheden af transaktionen. Den kompetente myndighed kunne omfatte domstole, notarer eller andre myndigheder, en skattemyndighed eller en myndighed for finansielle tjenesteydelser. Hvor der er mere end én kompetent myndighed, bør selskabet kunne rette sin ansøgning om den forudgående attest til én enkelt kompetent myndighed udpeget af medlemsstaterne, som bør koordinere med de andre kompetente myndigheder. Den kompetente myndighed bør vurdere overholdelsen af alle relevante betingelser og den behørige afslutning af alle procedurer og formaliteter i den pågældende medlemsstat og bør træffe afgørelse om udstedelse af den forudgående attest senest tre måneder efter selskabets ansøgning, medmindre den kompetente myndighed nærer alvorlig tvivl, der indikerer, at den grænseoverskridende transaktion er etableret med henblik på misbrug eller svigagtige formål, der fører til eller tilsigter at føre til unddragelse eller omgåelse af EU-retten eller national ret, eller med kriminelle formål, og vurderingen kræver overvejelse af yderligere oplysninger eller udførelse af yderligere efterforskningsaktiviteter.

(35)

Under visse omstændigheder kunne selskabers ret til at foretage en grænseoverskridende transaktion misbruges eller anvendes til svigagtige formål, såsom til omgåelse af medarbejderrettigheder, sociale sikringsydelser eller skattemæssige forpligtelser, eller til kriminelle formål. Det er navnlig vigtigt at modvirke »postkasse-« eller »skuffeselskaber«, der er oprettet af med det formål at unddrage, omgå eller overtræde EU-retten eller national ret. Hvor den kompetente myndighed i forbindelse med kontrollen af lovligheden af en grænseoverskridende transaktion, herunder gennem høring af relevante myndigheder, bliver opmærksom på, at den grænseoverskridende transaktion er etableret med henblik på misbrug eller svigagtige formål, der fører til eller tilsigter at føre til unddragelse eller omgåelse af EU-retten eller national ret, eller med kriminelle formål, bør den ikke udstede den forudgående attest. De relevante procedurer, herunder enhver vurdering, bør gennemføres i overensstemmelse med national ret. I sådanne tilfælde bør den kompetente myndighed kunne forlænge perioden for vurderingen med op til tre måneder.

(36)

Hvor den kompetente myndighed nærer alvorlig tvivl, der indikerer, at den grænseoverskridende transaktion er etableret med henblik på misbrug eller svigagtige formål, bør vurderingen tage hensyn til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder og, hvor det er relevant, som minimum tage hensyn til vejledende faktorer vedrørende kendetegnene ved etableringen i den medlemsstat, hvor selskabet eller selskaberne skal registreres efter den grænseoverskridende transaktion, herunder hensigten med transaktion, sektoren, investeringen, nettoomsætningen og fortjenesten eller tabet, antallet af medarbejdere, balancens sammensætning, det skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres placering, udstyr, selskabets reelle ejere, medarbejdernes og bestemte medarbejdergruppers sædvanlige arbejdssteder, det sted, hvor bidrag til sociale sikringsordninger skal betales, antallet af udstationerede medarbejdere i året før den grænseoverskridende transaktion i den i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 (13) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF (14) anvendte betydning, antallet af medarbejdere, der på samme tid arbejder i mere end én medlemsstat i den i forordning (EF) nr. 883/2004 anvendte betydning, og de kommercielle risici, som selskabet eller selskaberne påtager sig før og efter den grænseoverskridende transaktion. Ved vurderingen bør der også tages hensyn til de relevante forhold og omstændigheder i forbindelse med medarbejdernes medbestemmelsesret, navnlig for så vidt angår forhandlinger om sådanne rettigheder, hvor disse forhandlinger blev udløst af, at fire femtedele af den gældende nationale tærskel blev nået. Alle disse elementer bør kun betragtes som vejledende faktorer i den samlede vurdering og bør derfor ikke vurderes isoleret. Hvis den grænseoverskridende transaktion ville resultere i, at selskabets faktiske ledelse eller økonomiske aktivitet placeres i den medlemsstat, hvor selskabet eller selskaberne skal registreres efter den grænseoverskridende transaktion, kan dette af den kompetente myndighed tages som indikation for fravær af misbrug eller svig.

(37)

Den kompetente myndighed bør også kunne indhente alle relevante oplysninger og dokumenter fra det selskab, der udfører den grænseoverskridende transaktion, eller fra andre kompetente myndigheder, herunder bestemmelsesmedlemsstatens myndigheder, med henblik på at foretage kontrol af lovligheden af den grænseoverskridende transaktion inden for de proceduremæssige rammer, der er fastlagt i national ret. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte de mulige konsekvenser for udstedelsen af den forudgående attest af de procedurer, der er indledt af selskabsdeltagere og kreditorer i overensstemmelse med dette direktiv.

(38)

Ved den vurdering, der kræves for at opnå en forudgående attest, bør den kompetente myndighed kunne gøre brug af en uafhængig ekspert. Medlemsstaterne bør fastsætte regler for at sikre, at eksperten eller den juridiske person, på hvis vegne eksperten optræder, er uafhængig af det selskab, der ansøger om en forudgående attest. Eksperten bør udpeges af den kompetente myndighed og bør ikke have nogen tidligere eller nuværende forbindelse med det pågældende selskab, som kan påvirke ekspertens uafhængighed.

(39)

For at sikre, at det selskab, der udfører den grænseoverskridende transaktion, ikke er til skade for sine kreditorer, bør den kompetente myndighed navnlig kunne kontrollere, om selskabet har opfyldt sine forpligtelser over for offentlige kreditorer, og om der er tilstrækkelig sikkerhed for udestående forpligtelser. Navnlig bør den kompetente myndighed kunne kontrollere, om selskabet er genstand for verserende retssager om f.eks. overtrædelse af social-, arbejdsmarkeds- eller miljøretten, som kunne resultere i, at selskabet pålægges yderligere forpligtelser, herunder for så vidt angår borgere og private enheder.

(40)

Medlemsstaterne bør indføre retssikkerhedsgarantier i overensstemmelse med de generelle principper om retlig prøvelse, herunder indføre mulighed for prøvelse af de kompetente myndigheders afgørelser i sager vedrørende grænseoverskridende transaktioner, mulighed for at udsætte en forudgående attests ikrafttræden for at give parterne tid til at anlægge sag ved den kompetente domstol og mulighed for at opnå foreløbige forholdsregler, hvor det er relevant.

(41)

Medlemsstaterne bør sikre, at gennemførelsen af visse proceduremæssige skridt, nemlig offentliggørelsen af planen, ansøgningen om den forudgående attest samt fremlæggelsen af alle oplysninger og dokumenter med henblik på bestemmelsesmedlemsstatens kontrol af lovligheden af den grænseoverskridende transaktion, kan gennemføres fuldt ud online, uden at ansøgerne behøver at møde op personligt for en kompetent myndighed i medlemsstaterne. Reglerne for anvendelse af digitale værktøjer og processer i selskabsretten, herunder de relevante beskyttelsesforanstaltninger, bør finde anvendelse i passende omfang. Den kompetente myndighed bør online kunne modtage ansøgningen om attesten forud for transaktionen, herunder indgivelsen af eventuelle oplysninger og dokumenter, medmindre dette undtagelsesvist er teknisk umuligt for den kompetente myndighed.

(42)

For at reducere omkostningerne og nedbringe varigheden af procedurerne og den administrative byrde for selskaberne bør medlemsstaterne anvende »engangsprincippet« på det selskabsretlige område, hvilket indebærer, at selskaberne ikke er forpligtet til at indgive de samme oplysninger til mere end én offentlig myndighed. Selskaberne bør eksempelvis ikke skulle indgive de samme oplysninger både til det nationale register og til den nationale offentlige tidende.

(43)

For at sikre et passende niveau af gennemsigtighed og brugen af digitale værktøjer og processer bør de forudgående attester, der udstedes af de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater, deles via systemet til sammenkobling af registre og gøres offentligt tilgængelige. I overensstemmelse med det generelle princip, der ligger til grund for direktiv (EU) 2017/1132, bør en sådan udveksling af oplysninger altid være gratis.

(44)

Ved foretagelsen af en grænseoverskridende omdannelse ændres et selskabs retlige form, uden at dette selskab mister sin status som juridisk person. Imidlertid bør hverken en grænseoverskridende omdannelse eller en grænseoverskridende fusion eller spaltning føre til omgåelse af stiftelseskravene i den medlemsstat, hvor selskabet efter denne grænseoverskridende transaktion skal registreres. Selskabet bør respektere sådanne betingelser fuldt ud, herunder kravet om at have hovedkontor i bestemmelsesmedlemsstaten og kravene vedrørende ledelsesmedlemmers uegnethed. For så vidt angår grænseoverskridende omdannelser bør bestemmelsesmedlemsstatens anvendelse af sådanne betingelser dog ikke berøre videreførelsen af det omdannede selskabs status som juridisk person.

(45)

Så snart en forudgående attest er modtaget, og efter kontrol af, at de retlige krav i den medlemsstat, hvor selskabet skal registreres efter den grænseoverskridende transaktion, er opfyldt, herunder en mulig kontrol af, om den grænseoverskridende transaktion udgør en omgåelse af EU-retten eller national ret, bør de kompetente myndigheder indføre selskabet i den pågældende medlemsstats register. Først efter denne registrering bør den kompetente myndighed i den tidligere medlemsstat for det eller de selskaber, der udfører den grænseoverskridende transaktion, slette selskabet i sit register. Det bør ikke være muligt for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor selskabet skal registreres efter den grænseoverskridende transaktion, at anfægte oplysningerne i den forudgående attest.

(46)

For at øge gennemsigtigheden af grænseoverskridende transaktioner er det vigtigt, at registrene i de berørte medlemsstater indeholder de nødvendige oplysninger fra andre registre om de selskaber, der er involveret i disse transaktioner, med henblik på at kunne følge disse selskabers historie. Navnlig bør aktmappen i det register, hvor selskabet var opført før den grænseoverskridende transaktion, indeholde det nye registreringsnummer, som dette selskab er tildelt efter den grænseoverskridende transaktion. På samme måde bør selskabets aktmappe i det register, hvor det er opført efter den grænseoverskridende transaktion, indeholde det oprindelige registreringsnummer tildelt selskabet før den grænseoverskridende transaktion.

(47)

Som følge af den grænseoverskridende omdannelse bør det selskab, der er resultatet af omdannelsen (det »omdannede selskab«) bevare sin status som juridisk person, sine aktiver og passiver og alle sine rettigheder og forpligtelser, herunder eventuelle rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakter, handlinger eller undladelser. Det omdannede selskab bør navnlig respektere eventuelle rettigheder og forpligtelser, der følger af ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold, herunder kollektive overenskomster.

(48)

Som følge af den grænseoverskridende fusion bør aktiverne og passiverne og alle rettigheder og forpligtelser, herunder eventuelle rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakter, handlinger eller undladelser, overdrages til det overtagende selskab eller til det nye selskab, og de deltagere i de fusionerende selskaber, som ikke udøver deres ret til at udtræde, bør blive deltagere i henholdsvis det overtagende selskab eller det nye selskab. Navnlig bør det overtagende selskab eller nye selskab respektere eventuelle rettigheder og forpligtelser, der følger af ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold, herunder kollektive overenskomster.

(49)

I forbindelse med den grænseoverskridende spaltning bør aktiverne og passiverne og alle rettigheder og forpligtelser, herunder eventuelle rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakter, handlinger eller undladelser, overføres til de modtagende selskaber i overensstemmelse med den fordeling, der er fastsat i spaltningsplanen, og deltagere i det spaltede selskab, der ikke udøver deres ret til at udtræde, bør blive deltagere i de modtagende selskaber, forblive deltagere i det spaltede selskab eller blive deltagere i begge selskaber. Modtagende selskaber bør navnlig respektere eventuelle rettigheder og forpligtelser, der følger af ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold, herunder kollektive overenskomster.

(50)

Af hensyn til retssikkerheden bør det ikke være muligt at erklære en grænseoverskridende transaktion, der er udført i overensstemmelse med proceduren i dette direktiv, for ugyldig. Denne begrænsning bør ikke berøre medlemsstaternes beføjelser, bl.a. vedrørende strafferet, forebyggelse og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, socialret, beskatning og retshåndhævelse i henhold til national ret, navnlig i tilfælde af, at de kompetente eller andre relevante myndigheder fastslår, navnlig på baggrund af nye væsentlige oplysninger, efter gennemførelsen af den grænseoverskridende transaktion, at den grænseoverskridende transaktion var etableret med henblik på misbrug eller svigagtige formål, der fører til eller tilsigter at føre til unddragelse eller omgåelse af EU-retten eller national ret eller, eller med kriminelle formål. I denne forbindelse kunne de kompetente myndigheder også vurdere, om den gældende nationale tærskel for medarbejdermedbestemmelse i den medlemsstat, hvor det selskab, der udfører den grænseoverskridende transaktion, er beliggende, blev nået eller overskredet i årene efter den grænseoverskridende transaktion.

(51)

En grænseoverskridende transaktion bør ikke berøre skattemæssige forpligtelser i forbindelse med et selskabs aktiviteter forud for denne transaktion.

(52)

For at sikre medarbejdernes rettigheder ud over medbestemmelsesretten berører dette direktiv ikke direktiv 98/59/EF, 2001/23/EF, 2002/14/EF og 2009/38/EF. National ret bør ligeledes finde anvendelse på områder, der falder uden for dette direktivs anvendelsesområde, såsom beskatning og social sikring.

(53)

Dette direktiv berører ikke de retlige eller administrative bestemmelser i national ret, der vedrører skatter i medlemsstaterne eller disse skatters territoriale og administrative underafdelinger, herunder håndhævelsen af skatteregler med hensyn til grænseoverskridende transaktioner.

(54)

Dette direktiv berører ikke Rådets direktiv 2009/133/EF (15), (EU) 2015/2376 (16), (EU) 2016/881 (17), (EU) 2016/1164 (18) og (EU) 2018/822 (19).

(55)

Dette direktiv berører ikke bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (20), der vedrører risiciene i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, navnlig forpligtelserne foreskrevet deri vedrørende udførelsen af passende kundekendskabsprocedurer på et risikobaseret grundlag og forpligtelserne vedrørende identificering og registrering af den reelle ejer af enhver nyligt oprettet enhed i den medlemsstat, hvor enheden er stiftet.

(56)

Dette direktiv berører ikke EU-retten vedrørende gennemsigtighed og aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber eller nationale regler, der er fastsat eller indført i medfør af sådan EU-ret.

(57)

Dette direktiv berører ikke EU-retten vedrørende kreditformidlere og andre finansielle foretagender eller nationale regler, der er fastsat eller indført i medfør af sådan EU-ret.

(58)

Målene for dette direktiv, nemlig at lette og regulere grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(59)

Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(60)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (21) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.

(61)

Kommissionen bør foretage en evaluering af dette direktiv, herunder en evaluering af gennemførelsen af bestemmelserne om medarbejderinformation, -høring og -medbestemmelse for så vidt angår grænseoverskridende transaktioner. Evalueringen bør navnlig tage sigte på at vurdere grænseoverskridende transaktioner, hvor forhandlinger om medarbejderes medbestemmelse blev udløst af opnåelse af fire femtedele af den gældende tærskel, og undersøge, om disse selskaber efter den grænseoverskridende transaktion nåede eller overskred den gældende tærskel for medarbejderes medbestemmelse i medlemsstaten for det selskab, der udførte den grænseoverskridende transaktion. I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (22) (den »interinstitutionelle aftale«) bør denne evaluering være baseret på de fem kriterier om effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi og danne grundlag for konsekvensanalyser af muligheder for yderligere foranstaltninger.

(62)

Der bør indsamles oplysninger for at vurdere resultaterne af dette direktivs bestemmelser i forhold til de mål, det forfølger, og som grundlag for en evaluering af direktiv (EU) 2017/1132 i overensstemmelse med punkt 22 i den interinstitutionelle aftale.

(63)

Direktiv (EU) 2017/1132 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132

I direktiv (EU) 2017/1132 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, sjette led, affattes således:

»—

grænseoverskridende omdannelser, grænseoverskridende fusioner og grænseoverskridende spaltninger af selskaber med begrænset ansvar«.

2)

I artikel 18, stk. 3, indsættes følgende litra:

»aa)

de dokumenter og oplysninger, som er omhandlet i artikel 86g, 86n, 86p, 123, 127a, 130, 160g, 160n og 160p«.

3)

Artikel 24 ændres således:

a)

Litra e) erstattes af følgende:

»e)

den detaljerede liste over data, der skal fremsendes med henblik på udveksling af oplysninger mellem registrene, som omhandlet i artikel 20, 28a, 28c, 30a og 34«.

b)

Følgende litra indsættes:

»ea)

den detaljerede liste over data, der skal fremsendes med henblik på udveksling af oplysninger mellem registre samt med henblik på offentliggørelse, som omhandlet i artikel 86g, 86n, 86p, 123, 127a, 130, 160g, 160n og 160p«.

c)

I stk. 3 tilføjes følgende punktum:

»Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakterne, der er omhandlet i litra ea), senest den 2. juli 2020.«

4)

Overskriften til afsnit II affattes således:

»OMDANNELSE, FUSION OG SPALTNING AF SELSKABER MED BEGRÆNSET ANSVAR«.

5)

I afsnit II indsættes følgende kapitel før kapitel I:

»KAPITEL –I

Grænseoverskridende omdannelser

Artikel 86a

Anvendelsesområde

1.   Dette kapitel finder anvendelse på omdannelser af selskaber med begrænset ansvar, der er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats retsregler, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende i Unionen, til selskaber med begrænset ansvar, der henhører under en anden medlemsstats retsregler.

2.   Dette kapitel finder ikke anvendelse på grænseoverskridende omdannelser, der omfatter et selskab, hvis formål er kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og hvis andele på indehavernes begæring tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte over dette selskabs aktiver. Med sådanne tilbagekøb eller indløsninger sidestilles det forhold, at et sådant selskab handler med henblik på, at kursværdien af dets andele ikke kommer til at afvige mærkbart fra den bogførte nettoværdi.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at dette kapitel ikke finder anvendelse på selskaber i nogen af de følgende situationer:

a)

selskabet er under likvidation og er begyndt at distribuere aktiver til sine selskabsdeltagere

b)

selskabet er omfattet af anvendelsen af de afviklingsværktøjer, -beføjelser og ‐ordninger, der er omhandlet i afsnit IV i direktiv 2014/59/EU.

4.   Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende dette kapitel på selskaber, der er omfattet af:

a)

insolvensbehandling eller rammer for forebyggende rekonstruktion

b)

andre likvidationsprocedurer end dem, der er omhandlet i stk. 3, litra a), eller

c)

kriseforebyggelsesforanstaltninger som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 101), i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 86b

Definitioner

Med henblik på dette kapitel forstås ved:

1)

»selskab«: et selskab med begrænset ansvar af en af de i bilag II opførte former, der udfører en grænseoverskridende omdannelse

2)

»grænseoverskridende omdannelse«: en transaktion, hvorved et selskab uden at blive afviklet, opløst eller likvideret omdanner den retlige form, hvorunder det er registreret i oprindelsesmedlemsstaten, til en af de retlige former i bestemmelsesmedlemsstaten, der er opført i bilag II, og som minimum flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til bestemmelsesmedlemsstaten, samtidig med at det bevarer sin status som juridisk person

3)

»oprindelsesmedlemsstat«: den medlemsstat, hvor et selskab er registreret før en grænseoverskridende omdannelse

4)

»bestemmelsesmedlemsstat«: den medlemsstat, hvor et omdannet selskab registreres som resultat af en grænseoverskridende omdannelse

5)

»omdannet selskab«: et selskab, der er oprettet i en bestemmelsesmedlemsstat som resultat af en grænseoverskridende omdannelse.

Artikel 86c

Procedurer og formaliteter

I overensstemmelse med EU-retten regulerer oprindelsesmedlemsstatens retsregler de dele af procedurerne og formaliteterne, der skal overholdes i forbindelse med den grænseoverskridende omdannelse for at opnå attesten forud for omdannelsen, og bestemmelsesmedlemsstatens retsregler regulerer de dele af procedurerne og formaliteterne, der skal overholdes efter modtagelsen af attesten forud for omdannelsen.

Artikel 86d

Plan for grænseoverskridende omdannelser

Selskabets administrations- eller ledelsesorgan udarbejder planen for en grænseoverskridende omdannelse. Planen for en grænseoverskridende omdannelse skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

selskabets retlige form og navn i oprindelsesmedlemsstaten og placeringen af dets vedtægtsmæssige hjemsted i denne medlemsstat

b)

det omdannede selskabs foreslåede retlige form og navn i bestemmelsesmedlemsstaten og den påtænkte placering af dets vedtægtsmæssige hjemsted i denne medlemsstat

c)

selskabets stiftelsesdokumentet i bestemmelsesmedlemsstaten, hvor det er relevant, og vedtægterne, hvis de foreligger som et særskilt dokument

d)

den grænseoverskridende omdannelses foreslåede vejledende tidsplan

e)

de rettigheder, som det omdannede selskab tilsikrer selskabsdeltagere med særlige rettigheder og indehavere af andre værdipapirer end kapitalandele i selskabet, eller de foranstaltninger, der foreslås vedrørende disse personer

f)

beskyttelsesforanstaltninger tilbudt til kreditorer, såsom garantier eller tilsagn

g)

eventuelle særlige fordele, der indrømmes medlemmerne af selskabets administrations-, ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganer

h)

hvorvidt nogen incitamenter eller subsidier blev modtaget af selskabet i oprindelsesmedlemsstaten i de seneste fem år

i)

nærmere oplysninger om tilbuddet om kontant kompensation til selskabsdeltagere i overensstemmelse med artikel 86i

j)

den grænseoverskridende omdannelses sandsynlige følger for beskæftigelsen

k)

hvor det er relevant, oplysninger om de procedurer, hvorefter der i henhold til artikel 86l er fastsat nærmere ordninger for medarbejdernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til medbestemmelse i det omdannede selskab.

Artikel 86e

Rapport fra administrations- eller ledelsesorganet til selskabsdeltagere og medarbejdere

1.   Administrations- eller ledelsesorganet for selskabet udarbejder en rapport til selskabsdeltagere og medarbejderne, hvori den grænseoverskridende omdannelses juridiske og økonomiske aspekter forklares og begrundes, ligesom den grænseoverskridende omdannelses følger for medarbejderne forklares.

Den skal navnlig forklare den grænseoverskridende omdannelses følger for selskabets fremtidige virksomhed.

2.   Rapporten skal også indeholde et afsnit for selskabsdeltagere og et afsnit for medarbejdere.

Selskabet kan bestemme enten at udarbejde én rapport indeholdende begge disse afsnit eller at udarbejde særskilte rapporter for henholdsvis selskabsdeltagere og medarbejdere, der indeholder det relevante afsnit.

3.   Rapportens afsnit for selskabsdeltagere skal navnlig forklare følgende:

a)

den kontante kompensation og metoden anvendt til fastsættelse af den kontante kompensation

b)

den grænseoverskridende omdannelses følger for selskabsdeltagere

c)

de retsmidler og rettigheder, der står til rådighed for selskabsdeltagere i overensstemmelse med artikel 86i.

4.   Afsnittet af rapporten for selskabsdeltagere er ikke påkrævet, hvor alle selskabets deltagere har indvilliget i at give afkald på dette krav. Medlemsstaterne kan udelukke selskaber, der alene har én ejer, fra denne artikels bestemmelser.

5.   Rapportens afsnit for medarbejdere skal navnlig forklare følgende:

a)

den grænseoverskridende omdannelses følger for ansættelsesforholdene samt, hvor det er relevant, enhver foranstaltning til beskyttelse af disse ansættelsesforhold

b)

enhver væsentlig ændring i de gældende ansættelsesforhold eller i placeringen af selskabets forretningssteder

c)

hvorvidt de faktorer, der er anført i litra a) og b), berører selskabets eventuelle datterselskaber.

6.   Rapporten eller rapporterne stilles i alle tilfælde til rådighed elektronisk sammen med planen for den grænseoverskridende omdannelse, hvis den foreligger, for selskabsdeltagerne og for selskabets medarbejderrepræsentanter eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv, senest seks uger før datoen for den i artikel 86h omhandlede generalforsamling.

7.   Modtager selskabets administrations- eller ledelsesorgan rettidigt en udtalelse om de i stk. 1 og 5 omhandlede oplysninger framedarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv i henhold til national ret, informeres selskabsdeltagerne herom, og denne udtalelse vedhæftes rapporten.

8.   Afsnittet af rapporten for medarbejdere er ikke påkrævet, hvor et selskab og dets eventuelle datterselskaber ikke har andre medarbejdere end dem, der er ansat i administrations- eller ledelsesorganet.

9.   Hvor der gives afkald på det i stk. 3 omhandlede afsnit i rapporten for selskabsdeltagere i overensstemmelse med stk. 4, og hvor det i stk. 5 omhandlede afsnit for medarbejdere ikke er påkrævet i henhold til stk. 8, er rapporten ikke påkrævet.

10.   Stk. 1-9 i denne artikel berører ikke de gældende rettigheder til og procedurer for information og høring, der er foreskrevet på nationalt plan efter gennemførelsen af direktiv 2002/14/EF og 2009/38/EF.

Artikel 86f

Uafhængig ekspertrapport

1.   Medlemsstaterne sikrer, at en uafhængig ekspert undersøger planen for grænseoverskridende omdannelse og udarbejder en rapport til selskabsdeltagerne. Denne rapport stilles til rådighed for selskabsdeltagerne senest én måned før den i artikel 86h omhandlede generalforsamling. Eksperten kan afhængigt af medlemsstatens retsregler være en fysisk eller juridisk person.

2.   Den i stk. 1 omhandlede rapport skal i alle tilfælde indeholde ekspertens vurdering af tilstrækkeligheden af den kontante kompensation. Ved vurderingen af den kontante kompensation skal eksperten tage hensyn til en eventuel markedspris for selskabets kapitalandele forud for meddelelsen af forslaget om omdannelse eller til selskabets værdi uden indregning af virkningen af den foreslåede omdannelse i henhold til almindeligt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Rapporten skal som minimum:

a)

angive den eller de metoder, der er anvendt for at fastsætte den foreslåede kontante kompensation

b)

anføre, om den eller de anvendte metoder er hensigtsmæssige til beregning af den kontante kompensation, angive den værdi, som sådanne metoder resulterer i, og indeholde en udtalelse om den relative betydning, der tillægges disse metoder ved fastsættelsen af den vedtagne værdi, og

c)

beskrive eventuelle særlige værdiansættelsesvanskeligheder, der er opstået.

Eksperten skal have ret til at modtage alle de oplysninger fra selskabet, der er nødvendige for udførelsen af ekspertens hverv.

3.   Der kræves ikke nogen uafhængig eksperts undersøgelse af planen for den grænseoverskridende omdannelse og heller ikke nogen uafhængig ekspertrapport, hvis alle selskabsdeltagerne er enige herom.

Medlemsstaterne kan udelukke selskaber, der alene har én ejer, fra anvendelsen af denne artikel.

Artikel 86g

Offentliggørelse

1.   Medlemsstaterne sikrer, at følgende dokumenter offentliggøres af selskabet og gøres offentligt tilgængelige i oprindelsesmedlemsstatens register mindst en måned før den i artikel 86h omhandlede generalforsamling:

a)

planen for den grænseoverskridende omdannelse og

b)

en meddelelse til selskabsdeltagerne, kreditorerne og selskabets medarbejderrepræsentanter eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv om, at de senest fem arbejdsdage før generalforsamlingen kan indgive bemærkninger til selskabet vedrørende planen for den grænseoverskridende omdannelse.

Medlemsstaterne kan kræve, at den uafhængige ekspertrapport offentliggøres og gøres offentligt tilgængelig i registret.

Medlemsstaterne sikrer, at selskabet kan udelukke fortrolige oplysninger fra offentliggørelsen af den uafhængige ekspertrapport.

De dokumenter, der offentliggøres i overensstemmelse med dette stykke, skal også gøres tilgængelige via registersammenkoblingssystemet.

2.   Medlemsstaterne kan fritage et selskab fra det i nærværende artikels stk. 1 omhandlede krav om offentliggørelse, hvor det pågældende selskab i en sammenhængende periode, der begynder mindst en måned før den i artikel 86h omhandlede generalforsamling og slutter tidligst ved generalforsamlingens afslutning, gør de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede dokumenter gratis tilgængelige for offentligheden på sit websted.

Medlemsstaterne må dog ikke gøre denne fritagelse betinget af andre krav eller bindinger end dem, der er nødvendige for at garantere webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed, og som er proportionale for at nå disse mål.

3.   Hvor selskabet gør planen for den grænseoverskridende omdannelse tilgængelig i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, skal det indgive følgende oplysninger til registret i oprindelsesmedlemsstaten mindst en måned før den i artikel 86h omhandlede generalforsamling:

a)

selskabets retlige form og navn og placeringen af dets vedtægtsmæssige hjemsted i oprindelsesmedlemsstaten og den foreslåede retlige form og det foreslåede navn for det omdannede selskab i bestemmelsesmedlemsstaten og den foreslåede placering af dets vedtægtsmæssige hjemsted i denne medlemsstat

b)

det register, hvortil de dokumenter, der er omhandlet i artikel 14, er anmeldt for selskabet, og dets registreringsnummer i dette register

c)

oplysninger om de nærmere regler for udøvelse af de rettigheder, der tilkommer kreditorerne, medarbejderne og selskabsdeltagerne, og

d)

nærmere oplysninger om det websted, hvorfra planen for den grænseoverskridende omdannelse, meddelelsen, der er omhandlet i stk. 1, den uafhængige ekspertrapport og fuldstændige oplysninger om de nærmere ordninger, der er omhandlet i nærværende stykkes litra c), kan indhentes online og gratis.

Oprindelsesmedlemsstatens register gør de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra a)-d), offentligt tilgængelige.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes fuldt ud online, uden at ansøgerne behøver at give personligt møde for nogen kompetent myndighed i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i afsnit I, kapitel III.

5.   Medlemsstaterne kan ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, 2 og 3, kræve, at planen for den grænseoverskridende omdannelse eller de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, skal offentliggøres i den nationale offentlige tidende eller via en central elektronisk platform i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at de relevante oplysninger overføres fra registret til den nationale offentlige tidende eller til en central elektronisk platform.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 omhandlede dokumentation eller de i stk. 3 omhandlede oplysninger er gratis tilgængelig for offentligheden via registersammenkoblingssystemet.

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at ethvert gebyr, som selskabet opkræves af registrene for den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1 og 3, og, hvor det er relevant, for den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 5, ikke overstiger det beløb, der kræves for at dække omkostningerne forbundet med leveringen af sådanne tjenester.

Artikel 86h

Generalforsamlingens godkendelse

1.   Efter at have gjort sig bekendt med de i artikel 86e og 86f omhandlede rapporter, hvor det er relevant, medarbejderudtalelser indgivet i overensstemmelse med artikel 86e og bemærkninger indgivet i overensstemmelse med artikel 86g, afgør selskabets generalforsamling i form af en beslutning, hvorvidt planen for den grænseoverskridende omdannelse skal godkendes, og hvorvidt stiftelsesdokumentet samt vedtægterne, såfremt disse er indeholdt i et særskilt dokument, skal tilpasses.

2.   Selskabets generalforsamlingen kan forbeholde sig ret til at gøre den grænseoverskridende omdannelses gennemførelse betinget af generalforsamlingens udtrykkelige godkendelse af de ordninger, der er omhandlet i artikel 86l.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at der til godkendelse af planen for den grænseoverskridende omdannelse og enhver ændring af denne plan kræves et flertal på ikke under to tredjedele og ikke over 90 % af de stemmer der er knyttet enten til de kapitalandele eller til den tegnede kapital, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Stemmetærsklen må under alle omstændigheder ikke være højere end den, der er foreskrevet i national ret for godkendelse af grænseoverskridende fusioner.

4.   Hvor en bestemmelse i planen for den grænseoverskridende omdannelse eller en ændring af stiftelsesdokumentet for selskabet under omdannelse indebærer en forøgelse af en selskabsdeltagers økonomiske forpligtelser over for selskabet eller tredjemand, kan medlemsstaterne under sådanne bestemte omstændigheder kræve, at en sådan bestemmelse eller ændringen af stiftelsesdokumentet skal godkendes af den pågældende selskabsdeltager, forudsat at en sådan selskabsdeltager ikke er i stand til at udøve de rettigheder, der er fastsat i artikel 86i.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at generalforsamlingens godkendelse af den grænseoverskridende omdannelse ikke kan anfægtes alene med følgende begrundelser:

a)

den kontante kompensation, der er omhandlet i artikel 86d, litra i), er for lavt sat, eller

b)

de oplysninger om den kontante kompensation, der er omhandlet i litra a), opfylder ikke de retlige krav.

Artikel 86i

Beskyttelse af selskabsdeltagere

1.   Medlemsstaterne sikrer, at i det mindste de selskabsdeltagere, der stemte imod godkendelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse, har ret til at afhænde deres kapitalandele mod en passende kontant kompensation på de betingelser, der er fastsat i stk. 2-5.

Medlemsstaterne kan også foreskrive, at andre selskabsdeltagere skal have den ret, der er omhandlet i første afsnit.

Medlemsstaterne kan kræve, at udtrykkelig modstand mod planen for den grænseoverskridende omdannelse, selskabsdeltagernes hensigt om at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele, eller begge, skal være behørigt dokumenteret senest på den i artikel 86h omhandlede generalforsamling. Medlemsstaterne kan tillade, at registreringen af modstand mod planen for den grænseoverskridende omdannelse skal betragtes som behørig dokumentation for en negativ stemmeafgivelse.

2.   Medlemsstaterne fastsætter den periode, inden for hvilken de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1, skal meddele selskabet deres beslutning om at udøve retten til at afhænde deres kapitalandele. Denne periode må ikke strække sig over mere end en måned efter den i artikel 86h omhandlede generalforsamling. Medlemsstaterne sikrer, at selskabet stiller en elektronisk adresse til rådighed for modtagelse af denne meddelelse.

3.   Medlemsstaterne fastsætter endvidere den periode, inden for hvilken den kontante kompensation, der er angivet i planen for den grænseoverskridende omdannelse, skal betales. Denne periode må ikke slutte senere end to måneder efter det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende omdannelse får virkning i overensstemmelse med artikel 86q.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at alle selskabsdeltagere, der har meddelt deres beslutning om at udøve retten til at afhænde deres kapitalandele, men finder, at den kontante kompensation, som selskabet tilbyder, er for lavt sat, har ret til at kræve yderligere kontant kompensation ved den kompetente myndighed eller det kompetente organ, der er bemyndiget i henhold til national ret. Medlemsstaterne fastsætter en frist for at rejse krav om yderligere kontant kompensation.

Medlemsstaterne kan foreskrive, at den endelige afgørelse om at yde yderligere kontant kompensation gælder for alle de selskabsdeltagere, der har meddelt deres beslutning om at udøve retten til at afhænde deres kapitalandele i overensstemmelse med stk. 2.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsesmedlemsstatens retsregler finder anvendelse på de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1-4, og at enekompetencen til at afgøre eventuelle tvister vedrørende disse rettigheder falder inden for oprindelsesmedlemsstatens jurisdiktion.

Artikel 86j

Beskyttelse af kreditorer

1.   Medlemsstaterne indfører en passende ordning til beskyttelse af interesserne for kreditorer, hvis krav stammer fra tiden før offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse og ikke er forfaldet på tidspunktet for en sådan offentliggørelse.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, der er utilfredse med de beskyttelsesforanstaltninger, der tilbydes i planen for den grænseoverskridende omdannelse, som det fremgår af artikel 86d, litra f), inden for tre måneder efter offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse, der er omhandlet i artikel 86g, kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger, forudsat at sådanne kreditorer på troværdig vis kan godtgøre, at fyldestgørelsen af deres krav på grund af den grænseoverskridende omdannelse er i fare, og at selskabet ikke har iværksat hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger over for dem.

Medlemsstaterne sikrer, at beskyttelsesforanstaltningerne er betinget af, at den grænseoverskridende omdannelse får virkning i overensstemmelse med artikel 86q.

2.   Medlemsstaterne kan kræve, at selskabets administrations- eller ledelsesorgan afgiver en erklæring, der korrekt afspejler dets aktuelle finansielle stilling på en dato, som ikke er tidligere end en måned før offentliggørelsen af denne erklæring. Det skal angives i erklæringen, at på grundlag af de oplysninger, som selskabets administrations- eller ledelsesorgan havde til rådighed på datoen for denne erklæring, og efter at have foretaget rimelige forespørgsler, har det pågældende administrations- eller ledelsesorgan ikke kendskab til forhold, der gør, at selskabet, når omdannelsen får virkning, ikke ville kunne opfylde sine forpligtelser, når de forfalder. Erklæringen offentliggøres sammen med planen for den grænseoverskridende omdannelse i overensstemmelse med artikel 86g.

3.   Stk. 1 og 2 berører ikke anvendelsen af oprindelsesmedlemsstatens retsregler vedrørende fyldestgørelse eller sikring af økonomiske eller ikkeøkonomiske forpligtelser over for offentlige organer.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, hvis krav stammer fra tiden før offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse, kan indgive søgsmål mod selskabet også i oprindelsesmedlemsstaten inden for to år fra det tidspunkt, hvor omdannelse har fået virkning, uden at dette berører de værnetingsregler, der er fastsat EU-retten eller i national ret eller i en kontraktmæssig aftale. Muligheden for at indgive sådanne søgsmål skal være et supplement til andre regler om valg af værneting, der finder anvendelse i henhold til EU-retten.

Artikel 86k

Medarbejderinformation og -høring

1.   Medlemsstaterne sikrer, at medarbejdernes ret til information og høring respekteres i forbindelse med den grænseoverskridende omdannelse og udøves i overensstemmelse med de retlige rammer, der er foreskrevet i direktiv 2002/14/EF, og, i det omfang fællesskabsvirksomheder eller fællesskabskoncerner er berørt, i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF. Medlemsstaterne kan beslutte, at medarbejdernes ret til information og høring finder anvendelse med hensyn til medarbejdere i andre selskaber end dem, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2002/14/EF.

2.   Uanset artikel 86e, stk. 7, og artikel 86g, stk. 1, litra b), skal medlemsstaterne sikre, at medarbejdernes ret til information og høring respekteres, i det mindste inden der træffes afgørelse om planen for den grænseoverskridende omdannelse eller om den rapport, der er omhandlet i artikel 86e, alt efter hvad der kommer først, på en sådan måde, at medarbejderne modtager et begrundet svar inden den i artikel 86h omhandlede generalforsamling.

3.   Uden at dette berører gældende bestemmelser eller praksis, der er gunstigere for medarbejderne, fastsætter medlemsstaterne de praktiske ordninger for udøvelsen af retten til information og høring i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2002/14/EF.

Artikel 86l

Medarbejderes medbestemmelse

1.   Uden at det berører stk. 2, er det omdannede selskab underlagt de regler vedrørende medarbejderes medbestemmelse, der eventuelt måtte gælde i bestemmelsesmedlemsstaten.

2.   De regler vedrørende medarbejderes medbestemmelse, der eventuelt måtte gælde i bestemmelsesmedlemsstaten, finder dog ikke anvendelse, hvis selskabet i de seks måneder, der går forud for offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse, har et gennemsnitligt antal medarbejdere svarende til fire femtedele af den gældende tærskel, der er fastsat i oprindelsesmedlemsstatens retsregler for at udløse medarbejderes medbestemmelse i den i artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF anvendte betydning, eller hvis bestemmelsesmedlemsstatens retsregler ikke:

a)

fastsætter mindst samme niveau for medarbejderes medbestemmelse som det, der gælder i selskabet før den grænseoverskridende omdannelse, målt i forhold til andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne i de administrations- eller tilsynsorganer, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i selskabets profitcentre, der er omfattet af medarbejderes medbestemmelse, eller

b)

giver medarbejderne i det omdannede selskabs bedrifter, der er beliggende i andre medlemsstater, den samme ret til at udøve medbestemmelse, som den giver medarbejdere, der er beskæftiget i bestemmelsesmedlemsstaten.

3.   I de i denne artikels stk. 2 omhandlede tilfælde fastsætter medlemsstaterne på tilsvarende vis og med forbehold af stk. 4-7 i denne artikel, reglerne for medarbejderes medbestemmelse i det omdannede selskab samt for deres inddragelse i fastsættelsen af disse rettigheder, i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 2157/2001 og i følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF:

a)

artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), og litra b), artikel 3, stk. 3, artikel 3, stk. 4, første og andet punktum, og artikel 3, stk. 5 og 7

b)

artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a), g) og h), og artikel 4, stk. 3 og 4

c)

artikel 5

d)

artikel 6

e)

artikel 7, stk. 1, med undtagelse af litra b), andet led

f)

artikel 8, 10, 11 og 12, og

g)

del 3, litra a), i bilaget.

4.   Ved anvendelsen af de i stk. 3 omhandlede principper og fremgangsmåder:

a)

giver medlemsstaterne det særlige forhandlingsorgan ret til med et flertal på to tredjedele af stemmerne, afgivet af medlemmer, der repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne, at beslutte ikke at indlede forhandlinger eller at afslutte allerede indledte forhandlinger, og støtte sig på de regler for medbestemmelse, der gælder i bestemmelsesmedlemsstaten

b)

kan medlemsstaterne i de tilfælde, hvor der efter forudgående forhandlinger gælder referencebestemmelser for medbestemmelse, og uanset sådanne bestemmelser beslutte at begrænse andelen af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet for det omdannede selskab. Hvis medarbejderrepræsentanterne i selskabet udgjorde mindst en tredjedel af administrations- eller tilsynsorganet, må begrænsningen dog aldrig føre til en lavere andel af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet end en tredjedel

c)

sikrer medlemsstaterne, at de regler for medarbejderes medbestemmelse, der gjaldt forud for den grænseoverskridende omdannelse, fortsat finder anvendelse indtil datoen for anvendelsen af efterfølgende aftalte regler eller, hvis der ikke findes aftalte regler, indtil anvendelsen af referencebestemmelserne i overensstemmelse med del 3, litra a), i bilaget til direktiv 2001/86/EF.

5.   Udvidelsen af medbestemmelsesretten til at omfatte medarbejdere i det omdannede selskab beskæftiget i andre medlemsstater, omhandlet i stk. 2, litra b), medfører ikke nogen forpligtelse for de medlemsstater, der vælger at gøre dette, til at medregne disse medarbejdere, når de beregner de tærskler for antallet af ansatte, der udløser medbestemmelsesret i henhold til nationalret.

6.   Hvis det omdannede selskab skal være omfattet af en ordning for medarbejderes medbestemmelse i overensstemmelse med de i stk. 2 omhandlede bestemmelser, er det forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve medbestemmelsesret

7.   Hvis det omdannede selskab er omfattet af en ordning for medarbejderes medbestemmelse, er det forpligtet til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at medarbejdernes medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde af efterfølgende omdannelser, fusioner eller spaltninger, uanset om de er grænseoverskridende elle indenlandske, i de første fire år efter, at den grænseoverskridende omdannelse har fået virkning, ved at lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 1-6, finde tilsvarende anvendelse.

8.   Et selskab skal informere sine medarbejdere eller deres repræsentanter om resultatet af forhandlingerne om medarbejderes medbestemmelse uden unødig forsinkelse.

Artikel 86m

Attest forud for omdannelsen

1.   Medlemsstaterne udpeger den domstol eller notar eller den eller de andre myndigheder, der har kompetence til at kontrollere grænseoverskridende omdannelsers lovlighed for de dele af proceduren, som reguleres af oprindelsesmedlemsstatens retsregler, og til at udstede en attest forud for omdannelsen, der bekræfter, at alle relevante betingelser er opfyldt, og at alle procedurer og formaliteter i oprindelsesmedlemsstaten er behørigt afsluttet (»den kompetente myndighed«).

En sådan afslutning af procedurer og formaliteter kan omfatte fyldestgørelse eller sikring af økonomiske eller ikkeøkonomiske forpligtelser over for offentlige organer eller opfyldelse af bestemte sektorspecifikke krav, herunder sikring af betalinger eller forpligtelser, der følger af igangværende sager.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at selskabets ansøgning om en attest forud for omdannelsen er ledsaget af følgende:

a)

planen for den grænseoverskridende omdannelse

b)

den i artikel 86e omhandlede rapport med en eventuelt ledsagende udtalelse og den i artikel 86f omhandlede rapport, hvor de foreligger

c)

eventuelle bemærkninger indgivet i overensstemmelse med artikel 86g, stk. 1, og

d)

oplysninger om generalforsamlingens godkendelse, der er omhandlet i artikel 86h.

3.   Medlemsstaterne kan kræve, at selskabets ansøgning om en attest forud for omdannelsen ledsages af yderligere oplysninger, såsom navnlig:

a)

antallet af medarbejdere på tidspunktet for udarbejdelsen af planen for den grænseoverskridende omdannelse

b)

eksistensen af datterselskaber og deres geografiske placering

c)

oplysninger om selskabets opfyldelse af sine forpligtelser over for offentlige organer.

Med henblik på dette stykke kan kompetente myndigheder, såfremt de ikke fremlægges af selskabet, rekvirere sådanne oplysninger fra andre relevante myndigheder.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen, der er omhandlet i stk. 2 og 3, herunder indgivelsen af alle oplysninger og dokumenter, kan gennemføres fuldt ud online, uden at ansøgerne behøver at give personligt møde for den kompetente myndighed i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i afsnit I, kapitel III.

5.   For så vidt angår overholdelsen af reglerne for medarbejdernes medbestemmelse som fastsat i artikel 86l kontrollerer den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten, at planen for den grænseoverskridende omdannelse indeholder oplysninger om procedurerne, i henhold til hvilke de relevante ordninger lægges fast, og om de forskellige muligheder for sådanne ordninger.

6.   Som led i den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, undersøger den kompetente myndighed følgende:

a)

alle de dokumenter og oplysninger, der fremlægges for den kompetente myndighed i overensstemmelse med stk. 2 og 3

b)

en angivelse fra selskabet om, at den i artikel 86l, stk. 3 og 4 omhandlede procedure er påbegyndt, hvor det er relevant.

7.   Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 omhandlede kontrol foretages senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af dokumenterne og oplysningerne vedrørende godkendelsen af den grænseoverskridende omdannelse på selskabets generalforsamling. Denne kontrol har et af følgende udfald:

a)

hvor det fastslås, at den grænseoverskridende omdannelse opfylder alle de relevante betingelser, og at alle fornødne procedurer og formaliteter er afsluttet, udsteder den kompetente myndighed attesten forud for omdannelsen

b)

hvor det fastslås, at den grænseoverskridende omdannelse ikke opfylder alle de relevante betingelser, eller at ikke alle nødvendige procedurer og formaliteter er afsluttet, udsteder den kompetente myndighed ikke attesten forud for omdannelsen og underretter selskabet om begrundelsen for sin afgørelse; i så fald kan den kompetente myndighed give selskabet muligheden for at opfylde de relevante betingelser eller afslutte procedurerne og formaliteterne inden for en rimelig frist.

8.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed ikke udsteder attesten forud for omdannelsen, hvor det i overensstemmelse med national ret fastlægges, at en grænseoverskridende omdannelse er etableret med henblik på misbrug eller svigagtige formål, der fører til eller tilsigter at føre til unddragelse eller omgåelse af EU-retten eller national ret, eller med kriminelle formål.

9.   Hvor den kompetente myndighed under den i stk. 1 omhandlede kontrol nærer alvorlig tvivl, der indikerer, at den grænseoverskridende omdannelse er etableret med henblik på misbrug eller svigagtige formål, der fører til eller tilsigter at føre til unddragelse eller omgåelse af EU-retten eller national ret, eller med kriminelle formål, tager den relevante forhold og omstændigheder i betragtning såsom, hvor det er relevant og ikke betragtet isoleret, indicier, som den kompetente myndighed har fået kendskab til i forbindelse med den i stk. 1 omhandlede kontrol, herunder gennem høring af relevante myndigheder. Vurderingen med henblik på dette stykke foretages fra sag til sag gennem en procedure, der er reguleret ved national ret.

10.   Hvor det med henblik på vurderingen i henhold til stk. 8 og 9 er nødvendigt at inddrage yderligere oplysninger eller at foretage yderligere efterforskningsaktiviteter, forlænges den i stk. 7 foreskrevne periode på tre måneder med op til tre måneder.

11.   Hvor det på grund af kompleksiteten af den grænseoverskridende procedure ikke er muligt at foretage vurderingen inden for de frister, der er foreskrevet i stk. 7 og 10, sikrer medlemsstaterne, at ansøgeren underrettes om årsagerne til enhver forsinkelse inden udløbet af disse frister.

12.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed kan høre andre relevante myndigheder med kompetence inden for de forskellige områder, der er berørt af den grænseoverskridende omdannelse, herunder myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten, og fra disse myndigheder og fra selskabet rekvirere de oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for at kontrollere lovligheden af den grænseoverskridende omdannelse, inden for de proceduremæssige rammer, der er fastsat i national ret. Med henblik på vurderingen kan den kompetente myndighed gøre brug af en uafhængig ekspert.

Artikel 86n

Fremsendelse af attesten forud for omdannelsen

1.   Medlemsstaterne sikrer, at attesten forud for omdannelsen deles med de myndigheder, der er omhandlet i artikel 86o, stk. 1, via registersammenkoblingssystemet.

Medlemsstaterne sikrer også, at attesten forud for omdannelsen er tilgængelig via registersammenkoblingssystemet.

2.   Adgang til attesten forud for omdannelsen er gratis for de myndigheder, der er omhandlet i artikel 86o, stk. 1, og for registrene.

Artikel 86o

Bestemmelsesmedlemsstatens kontrol af lovligheden af den grænseoverskridende omdannelse

1.   Medlemsstaterne udpeger den domstol, notar eller anden myndighed, der har kompetence til at kontrollere den grænseoverskridende omdannelses lovlighed for den del af proceduren, som reguleres af bestemmelsesmedlemsstatens retsregler, og til at godkende den grænseoverskridende omdannelse.

Denne myndighed sikrer navnlig, at det omdannede selskab overholder bestemmelserne i national ret om stiftelse og registrering af selskaber og, hvor det er relevant, at de nærmere regler for medarbejderes medbestemmelse er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 86l.

2.   Selskabet indgiver med henblik på nærværende artikels stk. 1 planen for den grænseoverskridende omdannelse, som er godkendt af den i artikel 86h omhandlede generalforsamling, til den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede myndighed.

3.   Hver medlemsstat sikrer, at enhver ansøgning med henblik på stk. 1 fra selskabet, herunder indgivelsen af alle oplysninger og dokumenter, kan gennemføres fuldt ud online, uden at ansøgerne behøver at give personligt møde for myndigheden omhandlet i stk. 1, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i afsnit I, kapitel III.

4.   Den i stk. 1 omhandlede myndighed skal godkende den grænseoverskridende omdannelse, så snart den har fastslået, at alle de relevante betingelser er behørigt opfyldt og formaliteterne behørigt afsluttet i bestemmelsesmedlemsstaten.

5.   Attesten forud for omdannelsen skal anerkendes af den i stk. 1 omhandlede myndighed som endegyldig bekræftelse af, at alle de gældende procedurer og formaliteter, der forud for omdannelsen skal opfyldes i oprindelsesmedlemsstaten, og uden hvilke den grænseoverskridende omdannelse ikke kan godkendes, er behørigt afsluttet.

Artikel 86p

Registrering

1.   Retsreglerne i oprindelsesmedlemsstaten og i bestemmelsesmedlemsstaten bestemmer for så vidt angår deres respektive områder ordningerne i overensstemmelse med artikel 16 for offentliggørelse af afslutningen af den grænseoverskridende omdannelse i deres registre.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at følgende oplysninger som minimum indføres i deres registre:

a)

i bestemmelsesmedlemsstatens register, at registreringen af det omdannede selskab er resultatet af en grænseoverskridende omdannelse

b)

i bestemmelsesmedlemsstatens register registreringsdatoen for det omdannede selskab

c)

i oprindelsesmedlemsstatens register, at sletningen eller fjernelsen af selskabet fra registret er resultatet af en grænseoverskridende omdannelse

d)

i oprindelsesmedlemsstatens register datoen for sletning eller fjernelse af selskabet fra registret

e)

i henholdsvis oprindelsesmedlemsstatens og bestemmelsesmedlemsstatens register selskabets registreringsnummer, navn og retlige form og det omdannede selskabs registreringsnummer, navn og retlige form

Registrene gør de i første afsnit omhandlede oplysninger offentligt tilgængelige via registersammenkoblingssystemet.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at registret i bestemmelsesmedlemsstaten underretter registret i oprindelsesmedlemsstaten via registersammenkoblingssystemet om, at den grænseoverskridende omdannelse har fået virkning. Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at registreringen af selskabet slettes eller fjernes omgående ved modtagelse af denne underretning.

Artikel 86q

Den grænseoverskridende omdannelses virkningstidspunkt

Bestemmelsesmedlemsstatens retsregler bestemmer den dato, hvor den grænseoverskridende omdannelse får virkning. Denne dato skal ligge efter foretagelsen af den kontrol, der er omhandlet i artikel 86m og 86o.

Artikel 86r

Virkninger af en grænseoverskridende omdannelse

En grænseoverskridende omdannelse har fra den i artikel 86q omhandlede dato følgende virkninger:

a)

alle selskabets aktiver og passiver, herunder alle kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser, er det omdannede selskabs

b)

deltagerne i selskabet fortsætter som selskabsdeltagere i det omdannede selskab, medmindre de har afhændet deres kapitalandele som omhandlet i artikel 86i, stk. 1

c)

selskabets rettigheder og forpligtelser, som bygger på ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold og eksisterer på det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende omdannelse får virkning, er det omdannede selskabs.

Artikel 86s

Uafhængige eksperter

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for som minimum det privatretlige ansvar, som påhviler den uafhængige ekspert, der er ansvarlig for at udarbejde den i artikel 86f omhandlede rapport.

2.   Medlemsstaterne skal have indført regler, der sikrer, at:

a)

eksperten og den juridiske person, på hvis vegne eksperten optræder, er uafhængig af og ikke har nogen interessekonflikt i forhold til det selskab, der ansøger om attesten forud for omdannelsen, og

b)

ekspertens udtalelse er upartisk og objektiv og afgives med henblik på at yde bistand til den kompetente myndighed i overensstemmelse med kravene om uafhængighed og uvildighed i henhold til de retsregler og faglige standarder, som eksperten er underlagt.

Artikel 86t

Gyldighed

En grænseoverskridende omdannelse, der har fået virkning i overensstemmelse med procedurerne til gennemførelse af dette direktiv, må ikke erklæres ugyldig.

Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes beføjelser, bl.a. i forbindelse med strafferet, forebyggelse og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, socialret, beskatning og retshåndhævelse, til at indføre foranstaltninger og sanktioner i henhold til national ret efter den dato, hvor den grænseoverskridende omdannelse fik virkning.«

6)

I artikel 119, nr. 2), foretages følgende ændringer:

a)

I slutningen af litra c) tilføjes », eller«.

b)

Følgende litra tilføjes:

»d)

et eller flere selskaber i forbindelse med deres opløsning uden likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et andet, eksisterende selskab (det overtagende selskab) uden det overtagende selskabs udstedelse af nye kapitalandele, forudsat at en person direkte eller indirekte besidder alle kapitalandelene i de fusionerende selskaber, eller at deltagerne i de fusionerende selskaber besidder deres værdipapirer og kapitalandele i det samme forhold i alle de fusionerende selskaber.«

7)

Artikel 120 ændres som følger:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Medlemsstaterne sikrer, at dette kapitel ikke finder anvendelse på selskaber i nogen af følgende situationer:

a)

selskabet er under likvidation og er begyndt at distribuere aktiver til sine selskabsdeltagere

b)

selskabet er omfattet af de afviklingsværktøjer, -beføjelser og -ordninger, der er fastsat i afsnit IV i direktiv 2014/59/EU.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»5.   Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende dette kapitel på selskaber, der er omfattet af:

a)

insolvensbehandling eller rammer for forebyggende rekonstruktion

b)

andre likvidationsprocedurer end dem, der er omhandlet i stk. 4, litra a), eller

c)

kriseforebyggelsesforanstaltninger som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 101), i direktiv 2014/59/EU.«

8)

I artikel 121 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra a), udgår.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   De i denne artikels stk. 1, litra b), omhandlede bestemmelser og formaliteter vedrører navnlig beslutningsprocessen i forbindelse med fusionen og beskyttelsen af medarbejdere, for så vidt angår andre rettigheder end dem, der er reguleret i artikel 133.«

9)

I artikel 122 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) og b) affattes således:

»a)

for hvert af de fusionerende selskaber, dets retlige form og navn og placeringen af dets vedtægtsmæssige hjemsted, og den retlige form og det navn, der foreslås for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion og den foreslåede placering af dets vedtægtsmæssige hjemsted

b)

ombytningsforholdet for værdipapirer eller kapitalandele i selskabet og størrelsen af eventuelle kontante udligningsbeløb, hvor det er relevant«.

b)

Litra h) og i) affattes således:

»h)

eventuelle særlige fordele, der indrømmes medlemmerne af de fusionerende selskabers administrations-, ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganer

i)

stiftelsesdokumentet for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, hvor det er relevant, og vedtægterne, hvis de foreligger som et særskilt dokument«.

c)

Følgende litraer tilføjes:

»m)

nærmere oplysninger om tilbuddet om kontant kompensation til selskabsdeltagere i overensstemmelse med artikel 126a

n)

beskyttelsesforanstaltninger tilbudt til kreditorer, såsom garantier eller tilsagn.«

10)

Artikel 123 og 124 affattes således:

»Artikel 123

Offentliggørelse

1.   Medlemsstaterne sikrer, at følgende dokumenter offentliggøres af selskabet og gøres offentligt tilgængelige i hvert af de fusionerende selskabers medlemsstats register mindst en måned før den i artikel 126 omhandlede generalforsamling:

a)

den fælles plan for den grænseoverskridende fusion og

b)

en meddelelse til selskabsdeltagerne, kreditorerne og det fusionerende selskabs medarbejderrepræsentanter eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv om, at de senest fem arbejdsdage før generalforsamlingen kan indgive bemærkninger til deres respektive selskab vedrørende den fælles plan for den grænseoverskridende fusion.

Medlemsstaterne kan kræve, at den uafhængige ekspertrapport skal offentliggøres og gøres offentligt tilgængelig i registret.

Medlemsstaterne sikrer, at selskabet kan udelukke fortrolige oplysninger fra offentliggørelsen af den uafhængige ekspertrapport.

De dokumenter, der offentliggøres i overensstemmelse med dette stykke, skal også gøres tilgængelige via registersammenkoblingssystemet.

2.   Medlemsstaterne kan fritage fusionerende selskaber fra det i nærværende artikels stk. 1 omhandlede krav om offentliggørelse, hvor disse selskaber i en sammenhængende periode, der begynder mindst en måned før den i artikel 126 omhandlede generalforsamling og slutter tidligst ved generalforsamlingens afslutning, gør de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede dokumenter gratis tilgængelige for offentligheden på deres websteder.

Medlemsstaterne må dog ikke gøre denne fritagelse betinget af andre krav eller bindinger end dem, der er nødvendige for at garantere webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed, og som er proportionale for at nå disse mål.

3.   Hvor fusionerende selskaber gør den fælles plan for den grænseoverskridende fusion tilgængelig i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, skal de indgive følgende oplysninger til deres respektive register mindst en måned før den i artikel 126 omhandlede generalforsamling:

a)

for hvert af de fusionerende selskaber, dets retlige form og navn og dets vedtægtsmæssige hjemsted, og den foreslåede retlige form og det foreslåede navn for ethvert nyoprettet selskab og den foreslåede placering af dets vedtægtsmæssige hjemsted

b)

det register, hvortil de dokumenter, der er omhandlet i artikel 14, er anmeldt for hvert af de fusionerende selskaber, samt registreringsnummeret for det pågældende selskab i dette register

c)

oplysninger for hvert af de fusionerende selskaber om de nærmere regler for udøvelse af de rettigheder, der tilkommer kreditorerne, medarbejderne og selskabsdeltagerne, og

d)

nærmere oplysninger om det websted, hvorfra den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, meddelelsen, der er omhandlet i stk. 1, den uafhængige ekspertrapport og fuldstændige oplysninger om de nærmere ordninger, der er omhandlet i dette stykkes litra c), kan indhentes online og gratis.

Registret i hvert af de fusionerende selskabers medlemsstat gør de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra a)-d), offentligt tilgængelige.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes fuldt ud online, uden at ansøgerne behøver at give personligt møde for nogen kompetent myndighed i de fusionerende selskabers medlemsstater i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i afsnit I, kapitel III.

5.   Hvis fusionen ikke skal godkendes af generalforsamlingen i det overtagende selskab i overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, foretages den offentliggørelse, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, 2 og 3, senest én måned inden generalforsamlingen i det eller de andre fusionerende selskaber.

6.   Medlemsstaterne kan ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, 2 og 3, kræve, at den fælles plan for den grænseoverskridende fusion eller de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, offentliggøres i den nationale offentlige tidende eller via en central elektronisk platform i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at de relevante oplysninger overføres fra registret til den nationale offentlige tidende eller til en central elektronisk platform.

7.   Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 omhandlede dokumentation eller de i stk. 3 omhandlede oplysninger er gratis tilgængelig for offentligheden via registersammenkoblingssystemet.

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at ethvert gebyr, som selskabet opkræves af registrene for den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1 og 3, og, hvor det er relevant, for den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 6, ikke overstiger det beløb, der kræves for at dække omkostningerne forbundet med leveringen af sådanne tjenester.

Artikel 124

Rapport fra administrations- eller ledelsesorganet til selskabsdeltagerne og medarbejderne

1.   Administrations- eller ledelsesorganet i hvert af de fusionerende selskaber udarbejder en rapport til selskabsdeltagerne og medarbejderne, hvori den grænseoverskridende fusions juridiske og økonomiske aspekter forklares og begrundes, ligesom den grænseoverskridende fusions følger for medarbejderne forklares.

Den skal navnlig forklare den grænseoverskridende fusions følger for selskabets fremtidige virksomhed.

2.   Rapporten skal også indeholde et afsnit for selskabsdeltagere og et afsnit for medarbejdere.

Selskabet kan bestemme enten at udarbejde én rapport indeholdende begge disse afsnit eller at udarbejde særskilte rapporter for henholdsvis selskabsdeltagere og medarbejdere, der indeholder det relevante afsnit.

3.   Rapportens afsnit for selskabsdeltagere skal navnlig forklare følgende:

a)

den kontante kompensation og metoden anvendt til fastsættelse af den kontante kompensation

b)

kapitalandelenes ombytningsforhold og den metode, der er anvendt til fastsættelse af kapitalandelenes ombytningsforhold, hvor det er relevant

c)

den grænseoverskridende fusions følger for selskabsdeltagere

d)

de retsmidler og rettigheder, der står til rådighed for selskabsdeltagere i overensstemmelse med artikel 126a.

4.   Afsnittet af rapporten for selskabsdeltagere er ikke påkrævet, hvor alle selskabets deltagere har indvilliget i at give afkald på dette krav. Medlemsstaterne kan udelukke selskaber, der alene har én ejer, fra denne artikels bestemmelser.

5.   Rapportens afsnit for medarbejdere skal navnlig forklare følgende:

a)

den grænseoverskridende fusions følger for ansættelsesforholdene samt, hvor det er relevant, enhver foranstaltning til beskyttelse af disse ansættelsesforhold

b)

enhver væsentlig ændring i de gældende ansættelsesforhold eller i placeringen af selskabets forretningssteder

c)

hvorvidt de faktorer, der er anført i litra a) og b), berører selskabets eventuelle datterselskaber.

6.   Rapporten eller rapporterne stilles i alle tilfælde til rådighed elektronisk sammen med planen for den grænseoverskridende fusion, hvis den foreligger, for selskabsdeltagerne og for medarbejderrepræsentanterne i hvert af de fusionerende selskaber eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv, senest seks uger før datoen for den i artikel 126 omhandlede generalforsamling.

Hvor fusionen ikke skal godkendes af generalforsamlingen i det overtagende selskab i overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, stilles rapporten imidlertid til rådighed senest seks uger før generalforsamlingen i det eller de andre fusionerende selskaber.

7.   Modtager det fusionerende selskabs administrations- eller ledelsesorgan rettidigt en udtalelse om de i stk. 1 og 5 omhandlede oplysninger fra medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv i henhold til national ret, informeres selskabsdeltagerne herom, og denne udtalelse vedhæftes rapporten.

8.   Afsnittet af rapporten for medarbejdere er ikke påkrævet, hvor et fusionerende selskab og dets eventuelle datterselskaber ikke har andre medarbejdere end dem, der er ansat i administrations- eller ledelsesorganet.

9.   Hvor der gives afkald på det i stk. 3 omhandlede afsnit i rapporten for selskabsdeltagere i overensstemmelse med stk. 4, og hvor det i stk. 5 omhandlede afsnit for medarbejdere ikke er påkrævet i henhold til stk. 8, er rapporten ikke påkrævet.

10.   Stk. 1-9 i denne artikel berører ikke de gældende rettigheder til og procedurer for information og høring, der er foreskrevet på nationalt plan efter gennemførelsen af direktiv 2002/14/EF og 2009/38/EF.«

11)

I artikel 125 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Hvor fusionen ikke skal godkendes af generalforsamlingen i det overtagende selskab i overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, skal rapporten imidlertid stilles til rådighed senest én måned før datoen for generalforsamlingen i det eller de andre fusionerende selskaber.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Den i stk. 1 omhandlede rapport skal i alle tilfælde indeholde ekspertens vurdering af tilstrækkeligheden af den kontante kompensation og kapitalandelenes ombytningsforhold. Ved vurderingen af den kontante kompensation skal eksperten tage hensyn til en eventuel markedspris for de fusionerende selskabers kapitalandele forud for meddelelsen af forslaget om fusion eller til selskabernes værdi uden indregning af virkningen af den foreslåede fusion i henhold til almindeligt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Rapporten skal som minimum:

a)

angive den eller de metoder, der er anvendt for at nå frem til den foreslåede kontante kompensation

b)

angive den eller de metoder, der er anvendt for at fastsætte kapitalandelenes foreslåede ombytningsforhold

c)

anføre, om den eller de anvendte metoder er hensigtsmæssige til beregning af den kontante kompensation og kapitalandelenes ombytningsforhold, angive den værdi, som sådanne metoder resulterer i, og indeholde en udtalelse om den relative betydning, der tillægges disse metoder ved fastsættelsen af den vedtagne værdi, og, i fald der er benyttet forskellige metoder i de fusionerende selskaber, også anføre, om anvendelsen af forskellige metoder var berettiget, og

d)

beskrive eventuelle særlige værdiansættelsesvanskeligheder, der er opstået.

Eksperten skal have ret til at modtage alle de oplysninger fra de fusionerende selskaber, der er nødvendige for udførelsen af ekspertens hverv.«

c)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»Medlemsstaterne kan udelukke selskaber, der alene har én ejer, fra anvendelsen af denne artikel.«

12)

I artikel 126 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Efter i givet fald at have gjort sig bekendt med de i artikel 124 og 125 omhandlede rapporter, medarbejderudtalelser indgivet i overensstemmelse med artikel 124, og bemærkninger indgivet i overensstemmelse med artikel 123, afgør hvert af de fusionerende selskabers generalforsamling i form af en beslutning, hvorvidt den fælles plan for den grænseoverskridende fusion skal godkendes, og hvorvidt stiftelsesdokumentet samt vedtægterne, såfremt disse er indeholdt i et særskilt dokument, skal tilpasses.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   Medlemsstaterne sikrer, at generalforsamlingens godkendelse af den grænseoverskridende fusion ikke kan anfægtes alene med følgende begrundelser:

a)

kapitalandelenes ombytningsforhold, der er omhandlet i artikel 122, litra b), er for lavt sat

b)

den kontante kompensation, der er omhandlet i artikel 122, litra m), er for lavt sat, eller

c)

de oplysninger om kapitalandelenes ombytningsforhold, der er omhandlet i litra a), eller den kontante kompensation, der er omhandlet i litra b), opfylder ikke de retlige krav.«

13)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 126a

Beskyttelse af selskabsdeltagere

1.   Medlemsstaterne sikrer, at i det mindste de deltagere i de fusionerende selskaber, som stemte imod godkendelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, har ret til at afhænde deres kapitalandele mod en passende kontant kompensation på de betingelser, der er fastsat i stk. 2-6, forudsat at de som følge af fusionen ville erhverve kapitalandele i det selskab, der er resultatet af fusionen, og som reguleres af retsreglerne i en anden medlemsstat end deres respektive fusionerende selskabs medlemsstat.

Medlemsstaterne kan også foreskrive, at andre deltagere i de fusionerende selskaber skal have den ret, der er omhandlet i første afsnit.

Medlemsstaterne kan kræve, at udtrykkelig modstand mod den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, selskabsdeltagernes hensigter om at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele, eller begge, skal være behørigt dokumenteret senest på den i artikel 126 omhandlede generalforsamling. Medlemsstaterne kan tillade, at en registrering af modstand mod den fælles plan for den grænseoverskridende fusion skal betragtes som behørig dokumentation for en negativ stemmeafgivelse.

2.   Medlemsstaterne fastsætter den periode, inden for hvilken de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1, skal meddele det pågældende fusionerende selskab deres beslutning om at udøve retten til at afhænde deres kapitalandele. Denne periode må ikke strække sig over mere end en måned efter den i artikel 126 omhandlede generalforsamling. Medlemsstaterne sikrer, at de fusionerende selskaber stiller en elektronisk adresse til rådighed for modtagelse af denne meddelelse.

3.   Medlemsstaterne fastsætter endvidere den periode, inden for hvilken den kontante kompensation, der er angivet i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, skal betales. Denne periode må ikke slutte senere end to måneder efter det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende fusion får virkning i overensstemmelse med artikel 129.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at alle selskabsdeltagere, der har meddelt deres beslutning om at udøve retten til at afhænde deres kapitalandele, men finder, at den kontante kompensation, som det pågældende fusionerende selskab tilbyder, er for lavt sat, har ret til at kræve yderligere kontant kompensation ved den kompetente myndighed eller det kompetente organ, der er bemyndiget i henhold til national ret. Medlemsstaterne fastsætter en frist for at rejse krav om yderligere kontant kompensation.

Medlemsstaterne kan foreskrive, at den endelige afgørelse om at yde yderligere kontant kompensation gælder for alle de deltagere i det pågældende fusionerende selskab, der har meddelt deres beslutning om at udøve retten til at afhænde deres kapitalandele i overensstemmelse med stk. 2.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at den medlemsstats retsregler, som det fusionerende selskab er underlagt, finder anvendelse på de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1-4, og at enekompetencen til at afgøre eventuelle tvister vedrørende disse rettigheder falder inden for den pågældende medlemsstats jurisdiktion.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at deltagere i de fusionerende selskaber, som ikke har ret til at afhænde deres kapitalandele eller ikke har udøvet denne ret, men som finder, at kapitalandelenes ombytningsforhold, der er fastsat i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, er utilstrækkeligt, kan anfægte dette ombytningsforhold og kræve et kontant udligningsbeløb. Procedurer i den forbindelse skal indledes ved den kompetente myndighed eller det kompetente organ, der er bemyndiget i henhold til den medlemsstats retsregler, som det relevante fusionerende selskab er underlagt, inden for den frist, der er fastsat i denne nationale ret, og sådanne procedurer må ikke være til hinder for registrering af den grænseoverskridende fusion. Afgørelsen er bindende for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion.

Medlemsstaterne kan også foreskrive, at kapitalandelenes ombytningsforhold som fastsat i nævnte afgørelse gælder for alle de deltagere i det pågældende fusionerende selskab, som ikke har ret til at afhænde deres kapitalandele, eller som ikke har udøvet denne ret.

7.   Medlemsstaterne kan også foreskrive, at det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, kan yde kapitalandele eller andre former for kompensation i stedet for et kontant udligningsbeløb.

Artikel 126b

Beskyttelse af kreditorer

1.   Medlemsstaterne indfører en passende ordning til beskyttelse af interesserne for kreditorer, hvis krav stammer fra tiden før offentliggørelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion og ikke er forfaldet på tidspunktet for en sådan offentliggørelse.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, der er utilfredse med de beskyttelsesforanstaltninger, der tilbydes i den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, som det fremgår af artikel 122, litra n), inden for tre måneder efter offentliggørelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, der er omhandlet i artikel 123, kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger, forudsat at sådanne kreditorer på troværdig vis kan godtgøre, at fyldestgørelsen af deres krav på grund af den grænseoverskridende fusion er i fare, og at de fusionerende selskaber ikke har iværksat hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger over for dem.

Medlemsstaterne sikrer, at beskyttelsesforanstaltningerne er betinget af, at den grænseoverskridende fusion får virkning i overensstemmelse med artikel 129.

2.   Medlemsstaterne kan kræve, at hvert af de fusionerende selskabers administrations- eller ledelsesorgan afgiver en erklæring, der korrekt afspejler dets aktuelle finansielle stilling på en dato, som ikke er tidligere end en måned før offentliggørelsen af denne erklæring. Det skal angives i erklæringen, at på grundlag af de oplysninger, som de fusionerende selskabers administrations- eller ledelsesorganer havde til rådighed på datoen for denne erklæring, og efter at have foretaget rimelige forespørgsler, har det pågældende administrations- eller ledelsesorgan ikke kendskab til forhold, der gør, at det selskab, der er resultatet af fusionen, ikke ville kunne opfylde sine forpligtelser, når de forfalder. Erklæringen offentliggøres sammen med den fælles plan for den grænseoverskridende fusion i overensstemmelse med artikel 123.

3.   Stk. 1 og 2 berører ikke anvendelsen af retsreglerne i de fusionerende selskabers medlemsstater vedrørende fyldestgørelse eller sikring af økonomiske eller ikkeøkonomiske forpligtelser over for offentlige organer.

Artikel 126c

Medarbejderinformation og -høring

1.   Medlemsstaterne sikrer, at medarbejdernes ret til information og høring respekteres i forbindelse med den grænseoverskridende fusion og udøves i overensstemmelse med de retlige rammer, der er foreskrevet i direktiv 2002/14/EF, og direktiv 2001/23/EF hvor den grænseoverskridende fusion anses for at udgøre en overførsel af virksomhed i den i direktiv 2001/23/EF anvendte betydning, samt, i det omfang fællesskabsvirksomheder eller fællesskabskoncerner er berørt, i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF. Medlemsstaterne kan beslutte at medarbejdernes ret til information og høring finder anvendelse med hensyn til medarbejdere i andre selskaber end dem, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2002/14/EF.

2.   Uanset artikel 123, stk. 1, litra b), og artikel 124, stk. 7, skal medlemsstaterne sikre, at medarbejdernes ret til information og høring respekteres, i det mindste inden der træffes afgørelse om den fælles plan for den grænseoverskridende fusion eller om den rapport, der er omhandlet i artikel 124, alt efter hvad der kommer først, på en sådan måde, at medarbejderne modtager et begrundet svar inden den i artikel 126 omhandlede generalforsamling.

3.   Uden at dette berører gældende bestemmelser eller praksis, der er gunstigere for medarbejderne, fastsætter medlemsstaterne de praktiske ordninger for udøvelsen af retten til information og høring i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2002/14/EF.«

14)

Artikel 127 affattes således:

»Artikel 127

Attest forud for fusionen

1.   Medlemsstaterne udpeger den domstol eller notar eller den eller de andre myndigheder, der har kompetence til at kontrollere grænseoverskridende fusioners lovlighed for de dele af proceduren, som reguleres af retsreglerne i det fusionerende selskabs medlemsstat, og til at udstede en attest forud for fusionen, der bekræfter, at alle relevante betingelser er opfyldt, og at alle procedurer og formaliteter i det fusionerende selskabs medlemsstat er behørigt afsluttet (»den kompetente myndighed«).

En sådan afslutning af procedurer og formaliteter kan omfatte fyldestgørelse eller sikring af økonomiske eller ikkeøkonomiske forpligtelser over for offentlige organer eller opfyldelse af bestemte sektorspecifikke krav, herunder sikring af betalinger eller forpligtelser, der følger af igangværende sager.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at det fusionerende selskabs ansøgning om en attest forud for fusionen er ledsaget af følgende:

a)

den fælles plan for den grænseoverskridende fusion

b)

den i artikel 124 omhandlede rapport med en eventuelt ledsagende udtalelse og den i artikel 125 omhandlede rapport, hvor de foreligger

c)

eventuelle bemærkninger indgivet i overensstemmelse med artikel 123, stk. 1, og

d)

oplysninger om generalforsamlingens godkendelse, der er omhandlet i artikel 126.

3.   Medlemsstaterne kan kræve, at det fusionerende selskabs ansøgning om en attest forud for fusionen ledsages af yderligere oplysninger, såsom navnlig:

a)

antallet af medarbejdere på tidspunktet for udarbejdelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion

b)

eksistensen af datterselskaber og deres geografiske placering

c)

oplysninger om det fusionerende selskabs fyldestgørelse af sine forpligtelser over for offentlige organer.

Med henblik på dette stykke kan kompetente myndigheder, såfremt de ikke fremlægges af det fusionerende selskab, rekvirere sådanne oplysninger fra andre relevante myndigheder.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen, der er omhandlet i stk. 2 og 3, herunder indgivelsen af alle oplysninger og dokumenter, kan gennemføres fuldt ud online, uden at ansøgerne behøver at give personligt møde for den kompetente myndighed i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i afsnit I, kapitel III.

5.   For så vidt angår overholdelsen af reglerne for medarbejdernes medbestemmelse som fastsat i artikel 133, kontrollerer den kompetente myndighed i det fusionerende selskabs medlemsstat, at den fælles plan for den grænseoverskridende fusion indeholder oplysninger om procedurerne i henhold til hvilke de relevante ordninger lægges fast og om de forskellige muligheder for sådanne ordninger.

6.   Som led i den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, undersøger den kompetente myndighed følgende:

a)

alle de dokumenter og oplysninger, der fremlægges for den kompetente myndighed i overensstemmelse med stk. 2 og 3

b)

en angivelse fra de fusionerende selskaber om, at den i artikel 133, stk. 3 og 4, omhandlede procedure er påbegyndt, hvor det er relevant.

7.   Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 omhandlede kontrol foretages senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af dokumenterne og oplysningerne vedrørende godkendelsen af den grænseoverskridende fusion på det fusionerende selskabs generalforsamling. Denne kontrol har ét af følgende udfald:

a)

hvor det fastslås, at den grænseoverskridende fusion opfylder alle de relevante betingelser, og at alle fornødne procedurer og formaliteter er afsluttet, udsteder den kompetente myndighed attesten forud for fusionen

b)

hvor det fastslås, at den grænseoverskridende fusion ikke opfylder alle de relevante betingelser, eller at ikke alle nødvendige procedurer og formaliteter er afsluttet, udsteder den kompetente myndighed ikke attesten forud for fusionen og underretter selskabet om begrundelsen for sin afgørelse; i så fald kan den kompetente myndighed give selskabet muligheden for at opfylde de relevante betingelser eller afslutte procedurerne og formaliteterne inden for en rimelig frist.

8.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed ikke udsteder attesten forud for fusionen, hvor det i overensstemmelse med national ret fastlægges, at en grænseoverskridende fusion er etableret med henblik på misbrug eller svigagtige formål, der fører til eller tilsigter at føre til unddragelse eller omgåelse af EU-retten eller national ret, eller med kriminelle formål.

9.   Hvor den kompetente myndighed under den i stk. 1 omhandlede kontrol nærer alvorlig tvivl, der indikerer, at den grænseoverskridende fusion er etableret med henblik på misbrug eller svigagtige formål, der fører til eller tilsigter at føre til unddragelse eller omgåelse af EU-retten eller national ret, eller med kriminelle formål, tager den relevante forhold og omstændigheder i betragtning såsom, hvor det er relevant og ikke betragtet isoleret, indicier, som den kompetente myndighed har fået kendskab til i forbindelse med den i stk. 1 omhandlede kontrol, herunder gennem høring af relevante myndigheder. Vurderingen med henblik på dette stykke foretages fra sag til sag gennem en procedure, der er reguleret ved national ret.

10.   Hvor det med henblik på vurderingen i henhold til stk. 8 og 9 er nødvendigt at inddrage yderligere oplysninger eller at foretage yderligere efterforskningsaktiviteter, forlænges den i stk. 7 foreskrevne periode på tre måneder med op til tre måneder.

11.   Hvor det på grund af kompleksiteten af den grænseoverskridende procedure ikke er muligt at foretage vurderingen inden for de frister, der er foreskrevet i stk. 7 og 10, sikrer medlemsstaterne, at ansøgeren underrettes om årsagerne til enhver forsinkelse inden udløbet af disse frister.

12.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed kan høre andre relevante myndigheder med kompetence inden for de forskellige områder, der er berørt af den grænseoverskridende fusion, herunder myndigheder i medlemsstaten for det selskab, der er resultatet af fusionen, og fra disse myndigheder og fra det fusionerende selskab rekvirere de oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for at kontrollere lovligheden af den grænseoverskridende fusion, inden for de proceduremæssige rammer, der er fastsat i national ret. Med henblik på vurderingen kan den kompetente myndighed gøre brug af en uafhængig ekspert.«

15)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 127a

Fremsendelse af attesten forud for fusionen

1.   Medlemsstaterne sikrer, at attesten forud for fusionen deles med de myndigheder, der er omhandlet i artikel 128, stk. 1, via registersammenkoblingssystemet.

Medlemsstaterne sikrer også, at attesten forud for fusionen er tilgængelig via registersammenkoblingssystemet.

2.   Adgang til attesten forud for fusionen er gratis for de myndigheder, der er omhandlet i artikel 128, stk. 1, og for registrene.«

16)

I artikel 128 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Hvert af de fusionerende selskaber indgiver med henblik på nærværende artikels stk. 1 den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, som er godkendt af den i artikel 126 omhandlede generalforsamling, eller, i fald generalforsamlingens godkendelse ikke er påkrævet i henhold til artikel 132, stk. 3, den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, som er godkendt af hvert af de fusionerende selskaber i overensstemmelse med national ret, til den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede myndighed.«

b)

Følgende stykker tilføjes:

»3.   Medlemsstaterne sikrer, at enhver ansøgning med henblik på stk. 1 fra ethvert af de fusionerende selskaber, herunder indgivelsen af alle oplysninger og dokumenter, kan gennemføres fuldt ud online, uden at ansøgerne behøver at give personligt møde for den myndighed, der er omhandlet i stk. 1, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i afsnit I, kapitel III.

4.   Den i stk. 1 omhandlede myndighed skal godkende den grænseoverskridende fusion, så snart den har fastslået, at alle relevante betingelser er opfyldt.

5.   Attesten forud for fusionen skal anerkendes af den i stk. 1 omhandlede myndighed som endegyldig bekræftelse af, at alle de gældende procedurer og formaliteter, der i dens respektive medlemsstat skal opfyldes forud for fusionen, er behørigt afsluttet, uden hvilken den grænseoverskridende fusion ikke kan godkendes.«

17)

Artikel 130 affattes således:

»Artikel 130

Registrering

1.   Retsreglerne i de fusionerende selskabers medlemsstater og i medlemsstaten for det selskab, der er resultatet af fusionen, bestemmer for så vidt angår deres respektive områder ordningerne i overensstemmelse med artikel 16 for offentliggørelse af afslutningen af den grænseoverskridende fusion i deres registre.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at følgende oplysninger som minimum indføres i deres registre:

a)

i registret i medlemsstaten for det selskab, der er resultatet af fusionen, at registreringen af det selskab, der er resultatet af fusionen, er resultatet af en grænseoverskridende fusion

b)

i registret i medlemsstaten for det selskab, der er resultatet af fusionen, registreringsdatoen for det selskab, der er resultatet af fusionen

c)

i registret i hvert fusionerende selskabs medlemsstat, at sletningen eller fjernelsen af det fusionerende selskab fra registret er resultatet af en grænseoverskridende fusion

d)

i registret i hvert fusionerende selskabs medlemsstat datoen for sletning eller fjernelse af det fusionerende selskab fra registret

e)

i henholdsvis registret i hvert fusionerende selskabs medlemsstat og registret i medlemsstaten for det selskab, der er resultatet af fusionen, registreringsnummer, navn og retlig form for hvert af de fusionerende selskaber og for det selskab, der er resultatet af fusionen.

Registrene gør de i første afsnit omhandlede oplysninger offentligt tilgængelige via registersammenkoblingssystemet.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at registret i medlemsstaten for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, underretter registret i medlemsstaten for hvert af de fusionerende selskaber via registersammenkoblingssystemet om, at den grænseoverskridende fusion har fået virkning. Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at registreringen af det fusionerende selskab slettes eller fjernes omgående ved modtagelse af denne underretning.«

18)

I artikel 131 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   En grænseoverskridende fusion gennemført som fastsat i artikel 119, nr. 2), litra a), c) og d), har fra den i artikel 129 omhandlede dato følgende virkninger:

a)

alle det overtagne selskabs aktiver og passiver, herunder alle kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser, overdrages til det overtagende selskab

b)

deltagerne i det overtagne selskab bliver selskabsdeltagere i det overtagende selskab, medmindre de har afhændet deres kapitalandele som omhandlet i artikel 126a, stk. 1

c)

det overtagne selskab ophører med at eksistere.«

b)

Stk. 2, litra a) og b), affattes således:

»a)

alle de fusionerende selskabers aktiver og passiver, herunder alle kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser, overdrages til det nye selskab

b)

deltagerne i de fusionerende selskaber bliver selskabsdeltagere i det nye selskab, medmindre de har afhændet deres kapitalandele som omhandlet i artikel 126a, stk. 1«.

19)

I artikel 132 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Hvis en grænseoverskridende overtagelsesfusion gennemføres af et selskab, der besidder alle de kapitalandele og andre værdipapirer, der giver stemmeret på generalforsamlingen i det eller de overtagne selskaber, eller af en person, der direkte eller indirekte besidder alle kapitalandelene i det overtagende selskab og i det eller de overtagne selskaber, og det overtagende selskab ikke tildeler nogen kapitalandele under fusionen:

finder artikel 122, litra b), c), e) og m), artikel 125 og artikel 131, stk. 1, litra b), ikke anvendelse

finder artikel 124 og artikel 126, stk. 1, ikke anvendelse på det eller de overtagne selskaber.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   Hvis retsreglerne i alle de fusionerende selskabers medlemsstater indeholder en undtagelse fra kravet om generalforsamlingens godkendelse i overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, og nærværende artikels stk. 1, stilles den fælles plan for den grænseoverskridende fusion eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 123, stk. 1-3, og de rapporter, der er omhandlet i artikel 124 og 125, til rådighed mindst en måned inden beslutningen om fusionen skal træffes af selskabet i overensstemmelse med national ret.«

20)

I artikel 133 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 affattes indledningen således:

»2.   De regler vedrørende medarbejderes medbestemmelse, der eventuelt måtte gælde i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, har sit vedtægtsmæssige hjemsted, finder dog ikke anvendelse, hvis mindst et af de fusionerende selskaber i de seks måneder, der går forud for offentliggørelsen af den fælles plan for den grænseoverskridende fusion, har et gennemsnitligt antal medarbejdere svarende til fire femtedele af den gældende tærskel, som fastsat i retsreglerne i den medlemsstat, hvis jurisdiktion selskabet er underlagt, der udløser medarbejdernes medbestemmelse i den i artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF anvendte betydning, eller hvis den nationale ret, der finder anvendelse på det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, ikke:«.

b)

Stk. 4, litra a), affattes således:

»a)

giver medlemsstaterne, i fald mindst ét af de fusionerende selskaber anvender en ordning for medarbejderes medbestemmelse i den i artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF anvendte betydning, de fusionerende selskabers relevante organer ret til uden forudgående forhandling at vælge at være direkte underlagt de i del 3, litra b), i bilaget til nævnte direktiv omhandlede referencebestemmelser for medbestemmelse som fastlagt i lovgivningen i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, skal have sit vedtægtsmæssige hjemsted, og at efterleve disse bestemmelser fra datoen for registreringen«

c)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Hvis det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, er omfattet af en ordning for medarbejderes medbestemmelse, er det forpligtet til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at medarbejderes medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde af efterfølgende omdannelser, fusioner eller spaltninger, uanset om de er grænseoverskridende eller indenlandske, i de første fire år efter, at den grænseoverskridende fusion har fået virkning, ved at lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 1-6, finde tilsvarende anvendelse.«

d)

Følgende stykke tilføjes:

»8.   Et selskab informerer dets medarbejdere eller deres repræsentanter om, hvorvidt det vælger at anvende referencebestemmelserne for medbestemmelse, der er omhandlet i stk. 3, litra h), eller om det indleder forhandlinger i det særlige forhandlingsorgan. I sidstnævnte tilfælde informerer selskabet dets medarbejdere eller deres repræsentanter om resultatet af forhandlingerne uden unødig forsinkelse.«

21)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 133a

Uafhængige eksperter

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for som minimum det privatretlige ansvar, som påhviler den uafhængige ekspert, der er ansvarlig for at udarbejde den i artikel 125 omhandlede rapport.

2.   Medlemsstaterne skal have indført regler, der sikrer, at:

a)

eksperten eller den juridiske person, på hvis vegne eksperten optræder, er uafhængig af og ikke har nogen interessekonflikt i forhold til det selskab, der ansøger om attesten forud for fusionen, og

b)

ekspertens udtalelse er upartisk og objektiv og afgives med henblik på at yde bistand til den kompetente myndighed i overensstemmelse med kravene om uafhængighed og uvildighed i henhold til de retsregler og faglige standarder, som eksperten er underlagt.«

22)

I artikel 134 tilføjes følgende stykke:

»Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes beføjelser, bl.a. i forbindelse med strafferet, forebyggelse og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, socialret, beskatning og retshåndhævelse, til at indføre foranstaltninger og sanktioner i henhold til national ret efter den dato, hvor den grænseoverskridende fusion fik virkning.«

23)

I afsnit II tilføjes følgende kapitel:

»KAPITEL IV

Grænseoverskridende spaltninger af selskaber med begrænset ansvar

Artikel 160a

Anvendelsesområde

1.   Dette kapitel finder anvendelse på grænseoverskridende spaltninger af selskaber med begrænset ansvar, der er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats retsregler, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende i Unionen, forudsat mindst to af de selskaber med begrænset ansvar, der deltager i spaltningen, henhører under forskellige medlemsstaters retsregler (i det følgende benævnt »grænseoverskridende spaltning«).

2.   Uanset artikel 160b, nr. 4), finder dette kapitel ligeledes anvendelse på grænseoverskridende spaltninger, hvor retsreglerne i mindst en af de berørte medlemsstater tillader, at det kontante udligningsbeløb omhandlet i artikel 160b, nr. 4), litra a) og b), overskrider 10 % af den pålydende værdi, eller, i mangel af pålydende værdi, 10 % af den bogførte pariværdi af værdipapirerne eller kapitalandelene i de modtagende selskaber.

3.   Dette kapitel finder ikke anvendelse på grænseoverskridende spaltninger, der omfatter et selskab, hvis formål er kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og hvis andele på indehavernes begæring tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte over dette selskabs aktiver. Med sådanne tilbagekøb eller indløsninger sidestilles det forhold, at et sådant selskab handler med henblik på, at kursværdien af dets andele ikke kommer til at afvige mærkbart fra den bogførte nettoværdi.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at dette kapitel ikke finder anvendelse på selskaber i en af de følgende situationer:

a)

selskabet er under likvidation og er begyndt at distribuere aktiver til sine selskabsdeltagere

b)

selskabet er omfattet af anvendelsen af de afviklingsværktøjer, -beføjelser og ‐ordninger, der er omhandlet i afsnit IV i direktiv 2014/59/EU.

5.   Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende dette kapitel på selskaber, der er omfattet af:

a)

insolvensbehandling eller rammer for forebyggende rekonstruktion

b)

andre likvidationsprocedurer end dem, der er omhandlet i stk. 4, litra a), eller

c)

kriseforebyggelsesforanstaltninger som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 101), i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 160b

Definitioner

Med henblik på dette kapitel forstås ved:

1)

»selskab«: et selskab med begrænset ansvar af en af de i bilag II opførte former

2)

«spaltet selskab «: et selskab, der foretager en grænseoverskridende spaltningsproces, hvorved det overfører sine samlede aktiver og passiver til to eller flere selskaber i tilfælde af en fuldstændig spaltning, eller som overfører en del af sine aktiver og passiver til et eller flere selskaber i tilfælde af en partiel spaltning eller spaltning ved adskillelse

3)

»modtagende selskab«: et selskab nystiftet i forbindelse med en grænseoverskridende spaltning

4)

» grænseoverskridende spaltning«: en transaktion, hvorved:

a)

et spaltet selskab, som ved opløsning uden likvidation overfører sine samlede aktiver og passiver til to eller flere modtagende selskaber mod vederlag i form af værdipapirer eller kapitalandele i de modtagende selskaber til deltagerne i det spaltede selskab og eventuelt et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af den pålydende værdi eller, hvor de ikke har nogen pålydende værdi, et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende værdipapirers eller kapitalandeles bogførte pariværdi (»fuldstændig spaltning«)

b)

et spaltet selskab overfører en del af sine aktiver og passiver til et eller flere modtagende selskaber mod vederlag i form af værdipapirer eller kapitalandele i de modtagende selskaber, i det spaltede selskab eller i både de modtagende selskaber og det spaltede selskab og eventuelt et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af den pålydende værdi eller, hvor de ikke har nogen pålydende værdi, et kontant udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 % af de pågældende værdipapirers eller kapitalandeles bogførte pariværdi (»partiel spaltning«), eller

c)

et spaltet selskab overfører en del af sine aktiver og passiver til et eller flere modtagende selskaber mod udstedelse til det spaltede selskab af værdipapirer eller kapitalandele i de modtagende selskaber (»spaltning ved adskillelse«).

Artikel 160c

Procedurer og formaliteter

I overensstemmelse med EU-retten regulerer retsreglerne i den medlemsstat, hvor det spaltede selskab er etableret, de dele af procedurerne og formaliteterne, der skal overholdes i forbindelse med den grænseoverskridende spaltning for at opnå attesten forud for spaltningen, og retsreglerne i de modtagende selskabers medlemsstater regulerer de dele af procedurerne og formaliteterne, der skal overholdes efter modtagelsen af attesten forud for spaltningen.

Artikel 160d

Plan for grænseoverskridende spaltning

Det spaltede selskabs administrations- eller ledelsesorgan udarbejder planen for en grænseoverskridende spaltning. Planen for en grænseoverskridende spaltning skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

det spaltede selskabs retlige form og navn og placering af dets vedtægtsmæssige hjemsted og den foreslåede retlige form af og det foreslåede navn på det eller de nye selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, og den foreslåede placering af disses vedtægtsmæssige hjemsteder

b)

ombytningsforholdet for selskabernes værdipapirer eller kapitalandele og størrelsen af eventuelle kontante udligningsbeløb, hvor det er relevant

c)

de nærmere regler for tildeling af værdipapirer eller kapitalandele i de modtagende selskaber eller i det spaltede selskab

d)

den foreslåede vejledende tidsplan for den grænseoverskridende spaltning

e)

den grænseoverskridende spaltnings sandsynlige følger for beskæftigelsen

f)

den dato, fra hvilken besiddelsen af selskabernes værdipapirer eller kapitalandele giver ret til andel i udbyttet, og angivelse af eventuelle særlige betingelser, der påvirker denne ret

g)

den eller de datoer, fra hvilke det spaltede selskabs transaktioner regnskabsmæssigt anses som de modtagende selskabers transaktioner

h)

eventuelle særlige fordele, der indrømmes medlemmerne af det spaltede selskabs administrations-, ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganerne

i)

de rettigheder, som de modtagende selskaber tilsikrer deltagere i det spaltede selskab, som besidder særlige rettigheder, eller indehavere af andre værdipapirer end kapitalandele i det spaltede selskab, eller de foranstaltninger, der foreslås vedrørende disse personer

j)

de modtagende selskabers stiftelsesdokumenter hvor det er relevant, og deres vedtægter, hvis disse foreligger i et særskilt dokument, samt eventuelle ændringer af det spaltede selskabs stiftelsesdokument i tilfælde af en partiel spaltning eller en spaltning ved adskillelse

k)

hvor det er relevant, oplysninger om de procedurer, hvorefter der i henhold til artikel 160l er fastsat nærmere ordninger for medarbejdernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til medbestemmelse i de modtagende selskaber.

l)

en nøjagtig beskrivelse af det spaltede selskabs aktiver og passiver og en redegørelse for, hvordan disse aktiver og passiver skal fordeles mellem de modtagende selskaber eller forblive i det spaltede selskab i tilfælde af en partiel spaltning eller en spaltning ved adskillelse, herunder bestemmelser om behandling af aktiver eller passiver, der ikke er udtrykkeligt fordelt i planen for den grænseoverskridende spaltning, såsom aktiver eller passiver, der ikke er kendskab til på datoen for udarbejdelse af planen for den grænseoverskridende spaltning

m)

oplysninger om vurderingen af de aktiver og passiver, der skal tildeles hvert af de selskaber, som deltager i den grænseoverskridende spaltning

n)

datoen for det spaltede selskabs regnskab, som anvendes til at fastsætte betingelserne for den grænseoverskridende spaltning

o)

hvor det er relevant, fordelingen til deltagerne i det spaltede selskab af kapitalandele og værdipapirer i de modtagende selskaber, i det spaltede selskab eller i begge og kriteriet for denne fordeling.

p)

nærmere oplysninger om tilbuddet om kontant kompensation til selskabsdeltagerne i overensstemmelse med artikel 160i

q)

beskyttelsesforanstaltninger tilbudt til kreditorer, såsom garantier eller tilsagn.

Artikel 160e

Rapport fra administrations-eller ledelsesorganet til selskabsdeltagere og medarbejdere

1.   Administrations- eller ledelsesorganet for det spaltede selskab udarbejder en rapport til selskabsdeltagere og medarbejdere, hvori den grænseoverskridende spaltnings juridiske og økonomiske aspekter forklares og begrundes, ligesom den grænseoverskridende spaltnings følger for medarbejderne forklares.

Den skal navnlig forklare den grænseoverskridende spaltnings følger for selskabernes fremtidige virksomhed.

2.   Rapporten skal også indeholde et afsnit for selskabsdeltagere og et afsnit for medarbejdere.

Selskabet kan bestemme enten at udarbejde én rapport indeholdende begge disse afsnit eller at udarbejde særskilte rapporter for henholdsvis selskabsdeltagere og medarbejdere, der indeholder det relevante afsnit.

3.   Rapportens afsnit for selskabsdeltagere skal navnlig forklare følgende:

a)

den kontante kompensation og metoden anvendt til fastsættelse af den kontante kompensation

b)

kapitalandelenes ombytningsforhold og den metode eller de metoder, der er anvendt til fastsættelse af kapitalandelenes ombytningsforhold, hvor det er relevant

c)

den grænseoverskridende spaltnings følger for selskabsdeltagerne

d)

de rettigheder og retsmidler, der står til rådighed for selskabsdeltagere i overensstemmelse med artikel 160i.

4.   Afsnittet af rapporten er ikke påkrævet, hvor alle selskabets deltagere har indvilliget i at give afkald på dette krav. Medlemsstaterne kan udelukke selskaber, der alene har én ejer, fra denne artikels bestemmelser.

5.   Rapportens afsnit for medarbejdere skal navnlig forklare følgende:

a)

den grænseoverskridende spaltnings følger for ansættelsesforholdene samt, hvor det er relevant, enhver foranstaltning til beskyttelse af disse ansættelsesforhold

b)

enhver væsentlig ændring i de gældende ansættelsesforhold eller i placeringen af selskabets forretningssteder

c)

hvorvidt de faktorer, der er anført i litra a) og b), berører selskabets eventuelle datterselskaber.

6.   Rapporten eller rapporterne stilles i alle tilfælde til rådighed elektronisk sammen med planen for den grænseoverskridende spaltning, hvis den foreligger, for selskabsdeltagerne og for medarbejderrepræsentanterne i det spaltede selskab eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv, senest seks uger før datoen for den i artikel 160h omhandlede generalforsamling.

7.   Modtager det spaltede selskabs administrations- eller ledelsesorgan rettidigt en udtalelse om de i stk. 1 og 5 omhandlede oplysninger framedarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, fra medarbejderne selv i henhold til national ret, informeres selskabsdeltagerne herom, og denne udtalelse vedhæftes rapporten.

8.   Afsnittet af rapporten for medarbejdere er ikke påkrævet, hvor et spaltet selskab og dets eventuelle datterselskaber ikke har andre medarbejdere end dem, der er ansat i administrations- eller ledelsesorganet.

9.   Hvor der gives afkald på det i stk. 3 omhandlede afsnit i rapporten for selskabsdeltagere i overensstemmelse med. stk. 4, og hvor det i stk. 5 omhandlede afsnit for medarbejdere ikke er påkrævet i henhold til stk. 8, er rapporten ikke påkrævet.

10.   Stk. 1-9 i denne artikel berører ikke de gældende rettigheder til og procedurer for information og høring, der er foreskrevet på nationalt plan efter gennemførelsen af direktiv 2002/14/EF og 2009/38/EF.

Artikel 160f

Uafhængig ekspertrapport

1.   Medlemsstaterne sikrer, at en uafhængig ekspert undersøger planen for den grænseoverskridende spaltning og udarbejder en rapport til selskabsdeltagerne. Denne rapport stilles til rådighed for selskabsdeltagerne senest en måned før den i artikel 160h omhandlede generalforsamling. Eksperten kan afhængigt af medlemsstatens retsregler være en fysisk eller en juridisk person.

2.   Den i stk. 1 omhandlede rapport skal i alle tilfælde indeholde ekspertens vurdering af tilstrækkeligheden af den kontante kompensation og kapitalandelenes ombytningsforhold. Ved vurderingen af den kontante kompensation skal eksperten tage hensyn til en eventuel markedspris for det spaltede selskabs kapitalandele forud for meddelelsen af forslaget om spaltning eller til selskabets værdi uden indregning af virkningen af den foreslåede spaltning i henhold til almindeligt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Rapporten skal som minimum:

a)

angive den eller de metoder, der er anvendt for at fastsætte den foreslåede kontante kompensation

b)

angive den eller de metoder, der er anvendt for at nå frem til kapitalandelenes foreslåede ombytningsforhold

c)

anføre, om den eller de anvendte metoder er hensigtsmæssige til beregning af den kontante kompensation og kapitalandelenes ombytningsforhold, angive den værdi, som sådanne metoder resulterer i, og indeholde en udtalelse om den relative betydning, der tillægges disse metoder ved fastsættelsen af den vedtagne værdi, og

d)

beskrive eventuelle særlige værdiansættelsesvanskeligheder, der er opstået.

Eksperten skal have ret til at modtage alle de oplysninger fra det spaltede selskab, der er nødvendige for udførelsen af ekspertens hverv.

3.   Der kræves ikke nogen uafhængig eksperts undersøgelse af planen for den grænseoverskridende spaltning og heller ikke nogen uafhængig ekspertrapport, hvis alle deltagerne i det spaltede selskab er enige herom.

Medlemsstaterne kan udelukke selskaber, der alene har én ejer, fra anvendelsen af denne artikel.

Artikel 160g

Offentliggørelse

1.   Medlemsstaterne sikrer, at følgende dokumenter offentliggøres af selskabet og gøres offentligt tilgængelige i registret i det spaltede selskabs medlemsstat mindst en måned før den i artikel 160h omhandlede generalforsamling:

a)

planen for den grænseoverskridende spaltning og

b)

en meddelelse til det spaltede selskabs deltagere, kreditorer og medarbejderrepræsentanter eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, medarbejderne selv om, at de senest fem arbejdsdage før generalforsamlingen kan indgive bemærkninger til selskabet vedrørende planen for den grænseoverskridende spaltning.

Medlemsstaterne kan kræve, at den uafhængige ekspertrapport offentliggøres og gøres offentligt tilgængelig i registret.

Medlemsstaterne sikrer, at selskabet kan udelukke fortrolige oplysninger fra offentliggørelsen af den uafhængige ekspertrapport.

De dokumenter, der offentliggøres i overensstemmelse med dette stykke, skal også gøres tilgængelige via registersammenkoblingssystemet.

2.   Medlemsstaterne kan fritage et spaltet selskab fra det i nærværende artikels stk. 1 omhandlede krav om offentliggørelse, hvor det pågældende selskab i en sammenhængende periode, der begynder mindst en måned før den i artikel 160h omhandlede generalforsamling og slutter tidligst ved generalforsamlingens afslutning, gør de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede dokumenter gratis tilgængelige for offentligheden på sit websted.

Medlemsstaterne må dog ikke gøre denne fritagelse betinget af andre krav eller bindinger end dem, der er nødvendige for at garantere webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed, og som er proportionale for at nå disse mål.

3.   Hvor det spaltede selskab gør planen for den grænseoverskridende spaltning tilgængelig i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, skal det indgive følgende oplysninger til registret mindst en måned før den i artikel 160h omhandlede generalforsamling:

a)

det spaltede selskabs retlige form og navn og placeringen af dets vedtægtsmæssigt hjemsted samt den foreslåede retlige form og det foreslåede navn for det eller de nyoprettede selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, og den foreslåede placering af deres vedtægtsmæssige hjemsted

b)

det register, hvortil de dokumenter, der er omhandlet i artikel 14, er anmeldt for det spaltede selskab, samt dets registreringsnummer i dette register

c)

oplysninger om de nærmere regler for udøvelse af de rettigheder, der tilkommer kreditorerne, medarbejderne og selskabsdeltagerne, og

d)

nærmere oplysninger om det websted, hvorfra planen for den grænseoverskridende spaltning, meddelelsen, der er omhandlet i stk. 1, den uafhængige ekspertrapport og fuldstændige oplysninger om de nærmere ordninger, der er omhandlet i dette stykkes litra c), kan indhentes online og gratis.

Registret gør de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra a)-d), offentligt tilgængelige.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes fuldt ud online, uden at ansøgerne behøver at give personligt møde for nogen kompetent myndighed i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i afsnit I, kapitel III.

5.   Medlemsstaterne kan ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, 2 og 3, kræve, at planen for den grænseoverskridende spaltning eller de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, offentliggøres i den nationale offentlige tidende eller via en central elektronisk platform i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at de relevante oplysninger overføres fra registret til den nationale offentlige tidende eller til en central elektronisk platform.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 omhandlede dokumentation eller de i stk. 3 omhandlede oplysninger er gratis tilgængelig for offentligheden via registersammenkoblingssystemet.

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at ethvert gebyr, som selskabet opkræves af registrene for den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1 og 3, og, hvor det er relevant, for den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 5, ikke overstiger det beløb, der kræves for at dække omkostningerne forbundet med leveringen af sådanne tjenester.

Artikel 160h

Generalforsamlingens godkendelse

1.   Efter i givet fald at have gjort sig bekendt med de i artikel 160e og 160f omhandlede rapporter, medarbejderudtalelser indgivet i overensstemmelse med artikel 160e og bemærkninger indgivet i overensstemmelse med artikel 160g, afgør det spaltede selskabs generalforsamling i form af en beslutning, hvorvidt planen for den grænseoverskridende spaltning skal godkendes, og hvorvidt stiftelsesdokumentet samt vedtægterne, såfremt disse er indeholdt i et særskilt dokument, skal tilpasses.

2.   Det spaltede selskabs generalforsamling kan forbeholde sig ret til at gøre den grænseoverskridende spaltnings gennemførelse betinget af generalforsamlingens udtrykkelige godkendelse af de ordninger, der er omhandlet i artikel 160l.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at der til godkendelse af planen for den grænseoverskridende spaltning og enhver ændring af denne plan kræves et flertal på ikke under to tredjedele og ikke over 90 % af de stemmer der er knyttet enten til de kapitalandele eller til den tegnede kapital, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Stemmetærsklen må under alle omstændigheder ikke være højere end den, der er foreskrevet i national ret for godkendelse af grænseoverskridende fusioner.

4.   Hvor en bestemmelse i planen for den grænseoverskridende spaltning eller en ændring af det spaltede selskabs stiftelsesdokument indebærer en forøgelse af en selskabsdeltagers økonomiske forpligtelser over for selskabet eller tredjemand, kan medlemsstaterne under sådanne bestemte omstændigheder kræve, at en sådan bestemmelse eller ændringen af det spaltede selskab stiftelsesdokument skal godkendes af den pågældende selskabsdeltager, forudsat at en sådan selskabsdeltager ikke er i stand til at udøve de rettigheder, der er fastsat i artikel 160i.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at generalforsamlingens godkendelse af den grænseoverskridende spaltning ikke kan anfægtes alene med følgende begrundelser:

a)

kapitalandelenes ombytningsforhold, der er omhandlet i artikel 160d, litra b), er for lavt sat

b)

den kontante kompensation, der er omhandlet i artikel 160d, litra p), er for lavt sat, eller

c)

de oplysninger om kapitalandelenes ombytningsforhold, der er omhandlet i litra a), eller om den kontante kompensation, der er omhandlet i litra b), opfylder ikke de retlige krav.

Artikel 160i

Beskyttelse af selskabsdeltagere

1.   Medlemsstaterne sikrer, at i det mindste de deltagere i et spaltet selskab, som stemte imod godkendelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning, har ret til at afhænde deres kapitalandele mod en passende kontant kompensation på de betingelser, der er fastsat i stk. 2-6, forudsat at de som følge af den grænseoverskridende spaltning ville erhverve kapitalandele i de modtagende selskaber, som er underlagt retsreglerne i en anden medlemsstat end det spaltede selskabs medlemsstat.

Medlemsstaterne kan også foreskrive, at andre deltagere i det spaltede selskab skal have den ret, der er omhandlet i første afsnit.

Medlemsstaterne kan kræve, at udtrykkelig modstand mod planen for den grænseoverskridende spaltning, selskabsdeltagernes hensigt om at udøve deres ret til at afhænde deres kapitalandele, eller begge, skal være behørigt dokumenteret senest på den i artikel 160h omhandlede generalforsamling. Medlemsstaterne kan tillade, at registreringen af modstand mod planen for den grænseoverskridende spaltning skal betragtes som behørig dokumentation for en negativ stemmeafgivelse.

2.   Medlemsstaterne fastsætter den periode, inden for hvilken de selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1, skal meddele det spaltede selskab deres beslutning om at udøve retten til at afhænde deres kapitalandele. Denne periode må ikke strække sig over mere end en måned efter den i artikel 160h omhandlede generalforsamling. Medlemsstaterne sikrer, at det spaltede selskab stiller en elektronisk adresse til rådighed for modtagelse af denne meddelelse.

3.   Medlemsstaterne fastsætter endvidere den periode, inden for hvilken den kontante kompensation, der er angivet i planen for den grænseoverskridende spaltning, skal betales. Denne periode må ikke slutte senere end to måneder efter det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning i overensstemmelse med artikel 160q.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at alle selskabsdeltagere, der har meddelt deres beslutning om at udøve retten til at afhænde deres kapitalandele, men finder, at den kontante kompensation, som det spaltede selskab tilbyder, er for lavt sat, har ret til at kræve yderligere kontant kompensation ved den kompetente myndighed eller det kompetente organ, der er bemyndiget i henhold til national ret. Medlemsstaterne fastsætter en frist for at rejse krav om yderligere kontant kompensation.

Medlemsstaterne kan foreskrive, at den endelige afgørelse om at yde yderligere kontant kompensation gælder for alle de deltagere i det spaltede selskab, der har meddelt deres beslutning om at udøve retten til at afhænde deres kapitalandele i overensstemmelse med stk. 2.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at den medlemsstats retsregler, som det spaltede selskab er underlagt, finder anvendelse på de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1-4, og at enekompetencen til at afgøre eventuelle tvister vedrørende disse rettigheder falder inden for den pågældende medlemsstats jurisdiktion.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at deltagere i det spaltede selskab, som ikke har ret til at afhænde deres kapitalandele eller ikke har udøvet denne ret, men som finder, at kapitalandelenes ombytningsforhold, der er fastsat i planen for den grænseoverskridende spaltning, er utilstrækkeligt, kan anfægte dette ombytningsforhold og kræve et kontant udligningsbeløb. Procedurer i den forbindelse skal indledes ved den kompetente myndighed eller det kompetente organ, der er bemyndiget i henhold til den medlemsstats retsregler, som det spaltede selskab er underlagt, inden for den frist, der er fastsat i denne nationale ret, og sådanne procedurer må ikke være til hinder for registrering af den grænseoverskridende spaltning. Afgørelsen er bindende for de modtagende selskaber og, i tilfælde af en partiel spaltning, også for det spaltede selskab.

7.   Medlemsstaterne kan også foreskrive, at det berørte modtagende selskab og, i tilfælde af en partiel spaltning, også det spaltede selskab kan yde kapitalandele eller andre former for kompensation i stedet for et kontant udligningsbeløb.

Artikel 160j

Beskyttelse af kreditorer

1.   Medlemsstaterne indfører en passende ordning til beskyttelse af interesserne for kreditorer, hvis krav stammer fra tiden før offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning og ikke er forfaldet på tidspunktet for en sådan offentliggørelse.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, der er utilfredse med de beskyttelsesforanstaltninger, der tilbydes i planen for den grænseoverskridende spaltning, som det fremgår af artikel 160d, litra q), inden for tre måneder efter offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning, der er omhandlet i artikel 160g, kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger, forudsat at sådanne kreditorer på troværdig vis kan godtgøre, at fyldestgørelsen af deres krav på grund af den grænseoverskridende spaltning er i fare, og at selskabet ikke har iværksat hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger over for dem.

Medlemsstaterne sikrer, at beskyttelsesforanstaltningerne er betinget af, at den grænseoverskridende spaltning får virkning i overensstemmelse med artikel 160q.

2.   Hvis en kreditor i det spaltede selskab ikke fyldestgøres af det selskab, som forpligtelsen er tildelt, hæfter de øvrige modtagende selskaber, og i tilfælde af en partiel spaltning eller en spaltning ved adskillelse det spaltede selskab, solidarisk med det selskab, som forpligtelsen er tildelt, for denne forpligtelse. Den maksimale solidariske hæftelse for ethvert af de selskaber, der deltager i spaltningen, er imidlertid begrænset til værdien af de nettoaktiver, der tildeles det pågældende selskab, på det tidspunkt, hvor spaltningen får virkning.

3.   Medlemsstaterne kan kræve, at det spaltede selskabs administrations- eller ledelsesorgan afgiver en erklæring, der korrekt afspejler dets aktuelle finansielle stilling på en dato, som ikke er tidligere end en måned før offentliggørelsen af denne erklæring. Det skal angives i erklæringen, at på grundlag af de oplysninger, som det spaltede selskabs administrations- eller ledelsesorgan havde til rådighed på datoen for denne erklæring, og efter at have foretaget rimelige forespørgsler, har det pågældende administrations- eller ledelsesorgan ikke kendskab til forhold, der gør, at noget modtagende selskab, og i tilfælde af en partiel spaltning det spaltede selskab, ikke, efter at spaltningen får virkning, ville kunne opfylde de forpligtelser, det er tildelt i henhold til planen for den grænseoverskridende spaltning, når disse forpligtelser forfalder. Erklæringen offentliggøres sammen med planen for den grænseoverskridende spaltning i overensstemmelse med artikel 160g.

4.   Stk. 1, 2 og 3 berører ikke anvendelsen af retsreglerne i det spaltede selskabs medlemsstat vedrørende fyldestgørelse eller sikring af økonomiske eller ikkeøkonomiske forpligtelser over for offentlige organer.

Artikel 160k

Medarbejderinformation og -høring

1.   Medlemsstaterne sikrer, at medarbejdernes ret til information og høring respekteres i forbindelse med den grænseoverskridende spaltning og udøves i overensstemmelse med de retlige rammer, der er foreskrevet i direktiv 2002/14/EF, og direktiv 2001/23/EF hvor den grænseoverskridende spaltning anses for at udgøre en overførsel af virksomhed i den i direktiv 2001/23/EF anvendte betydning, samt, i det omfang fællesskabsvirksomheder eller fællesskabskoncerner er berørt, i overensstemmelse med direktiv 2009/38/EF. Medlemsstaterne kan beslutte at medarbejdernes ret til information og høring finder anvendelse med hensyn til medarbejdere i andre selskaber end dem, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2002/14/EF.

2.   Uanset artikel 160e, stk. 7, og artikel 160g, stk. 1, litra b), skal medlemsstaterne sikre, at medarbejdernes ret til information og høring respekteres, i det mindste inden der træffes afgørelse om planen for den grænseoverskridende spaltning eller om den rapport, der er omhandlet i artikel 160e, alt efter hvad der kommer først, på en sådan måde, at medarbejderne modtager et begrundet svar inden den i artikel 160h omhandlede generalforsamling.

3.   Uden at dette berører gældende bestemmelser eller praksis, der er gunstigere for medarbejderne, fastsætter medlemsstaterne de praktiske ordninger for udøvelsen af retten til information og høring i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2002/14/EF.

Artikel 160l

Medarbejderes medbestemmelse

1.   Uden at det berører stk. 2, er hvert modtagende selskab underlagt de regler vedrørende medarbejderes medbestemmelse, der eventuelt måtte gælde i den medlemsstat, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

2.   De regler vedrørende medarbejderes medbestemmelse, der eventuelt måtte gælde i den medlemsstat, hvor det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, har sit vedtægtsmæssige hjemsted, finder dog ikke anvendelse, hvis det spaltede selskab i de seks måneder, der går forud for offentliggørelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning, har et gennemsnitligt antal medarbejdere svarende til fire femtedele af den gældende tærskel, der er fastsat i retsreglerne i det spaltede selskabs medlemsstat for at udløse medarbejderes medbestemmelse i den i artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF anvendte betydning, eller hvis den nationale ret, der finder anvendelse på hvert af de modtagende selskaber, ikke:

a)

fastsætter mindst samme niveau for medarbejderes medbestemmelse som det, der gælder i det spaltede selskab før den grænseoverskridende spaltning, målt i forhold til andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne i de administrations- eller tilsynsorganer, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i selskabets profitcentre, der er omfattet af medarbejderes medbestemmelse, eller

b)

giver medarbejderne i de modtagende selskabers bedrifter, der er beliggende i andre medlemsstater, den samme ret til at udøve medbestemmelse, som den giver de medarbejdere, der er beskæftiget i den medlemsstat, hvor det modtagende selskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

3.   I de i denne artikels stk. 2 omhandlede tilfælde fastsætter medlemsstaterne på tilsvarende vis og med forbehold af stk. 4-7 i denne artikel reglerne for medarbejderes medbestemmelse i de selskaber, der er resultatet af den grænseoverskridende spaltning, samt for deres inddragelse i fastsættelsen af disse rettigheder, i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 2157/2001 og i følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF:

a)

artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), og litra b), artikel 3, stk. 3, artikel 3, stk. 4, første og andet punktum, og artikel 3, stk. 5 og 7

b)

artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a), g) og h), og artikel 4, stk. 3 og 4

c)

artikel 5

d)

artikel 6

e)

artikel 7, stk. 1 med undtagelse af litra b), andet led

f)

artikel 8, 10, 11 og 12, og

g)

del 3, litra a), i bilaget.

4.   Ved anvendelsen af de i stk. 3 omhandlede principper og fremgangsmåder:

a)

giver medlemsstaterne det særlige forhandlingsorgan ret til med et flertal på to tredjedele af stemmerne, afgivet af medlemmer, der repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne, at beslutte ikke at indlede forhandlinger eller at afslutte allerede indledte forhandlinger, og støtte sig på de regler for medbestemmelse, der gælder i hvert af de modtagende selskabers medlemsstater

b)

kan medlemsstaterne i de tilfælde, hvor der efter forudgående forhandlinger gælder referencebestemmelser for medbestemmelse, og uanset sådanne bestemmelser beslutte at begrænse andelen af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet for de modtagende selskaber. Hvis medarbejderrepræsentanter i det spaltede selskab udgjorde mindst en tredjedel af administrations- eller tilsynsorganet, må begrænsningen dog aldrig føre til en lavere andel af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet end en tredjedel

c)

sikrer medlemsstaterne, at de regler for medarbejdermedbestemmelse, der gjaldt forud for den grænseoverskridende spaltning, fortsat finder anvendelse indtil datoen for anvendelsen af efterfølgende aftalte regler eller, hvis der ikke findes aftalte regler, indtil anvendelsen af referencebestemmelserne i overensstemmelse med del 3, litra a), i bilaget til direktiv 2001/86/EF.

5.   Udvidelsen af medbestemmelsesretten til at omfatte medarbejdere i de modtagende selskaber beskæftiget i andre medlemsstater, som omhandlet i stk. 2, litra b), medfører ikke nogen forpligtelse for de medlemsstater, der vælger at gøre dette, til at medregne disse medarbejdere, når de beregner de tærskler for antallet af ansatte, der udløser medbestemmelsesret i henhold til national ret.

6.   Hvis nogen af de modtagende selskaber skal være omfattet af en ordning for medarbejderes medbestemmelse i overensstemmelse med de i stk. 2 omhandlede bestemmelser, er dette selskab forpligtet til at antage en retlig form, der giver mulighed for at udøve medbestemmelsesret.

7.   Hvis det modtagende selskab er omfattet af en ordning for medarbejderes medbestemmelse, er det forpligtet til at træffe foranstaltninger, der sikrer, at medarbejdernes medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde af efterfølgende omdannelser, fusioner eller spaltninger, uanset om de er grænseoverskridende eller indenlandske, i de første fire år efter, at den grænseoverskridende spaltning har fået virkning, ved at lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 1-6, finde tilsvarende anvendelse.

8.   Et selskab skal informere sine medarbejdere eller deres repræsentanter om resultatet af forhandlingerne om medarbejderes medbestemmelse uden unødig forsinkelse.

Artikel 160m

Attest forud for spaltningen

1.   Medlemsstaterne udpeger den domstol eller notar eller den eller de andre myndigheder, der har kompetence til at kontrollere grænseoverskridende spaltningers lovlighed for de dele af proceduren, som reguleres af retsreglerne i det spaltede selskabs medlemsstat, og til at udstede en attest forud for spaltningen, der bekræfter, at alle de relevante betingelser er opfyldt, og at alle procedurer og formaliteter i den pågældende medlemsstat er behørigt afsluttet (»den kompetente myndighed«).

En sådan afslutning af procedurer og formaliteter kan omfatte fyldestgørelse eller sikring af økonomiske eller ikkeøkonomiske forpligtelser over for offentlige organer eller opfyldelse af bestemte sektorspecifikke krav, herunder sikring af betalinger eller forpligtelser, der følger af igangværende sager.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen om en attest forud for spaltningen fra det spaltede selskab er ledsaget af følgende:

a)

planen for den grænseoverskridende spaltning

b)

den i artikel 160e omhandlede rapport med en eventuelt ledsagende udtalelse og den i artikel 160f omhandlede rapport, hvor de foreligger

c)

eventuelle bemærkninger indgivet i overensstemmelse med artikel 160g, stk. 1, og

d)

oplysninger om generalforsamlingens godkendelse, der er omhandlet i artikel 160h.

3.   Medlemsstaterne kan kræve, at det spaltede selskabs ansøgning om en attest forud for spaltningen ledsages af yderligere oplysninger, såsom navnlig:

a)

antallet af medarbejdere på tidspunktet for udarbejdelsen af planen for den grænseoverskridende spaltning

b)

eksistensen af datterselskaber og deres geografiske placering

c)

oplysninger om det spaltede selskabs fyldestgørelse af sine forpligtelser over for offentlige organer.

Med henblik på dette stykke kan kompetente myndigheder, såfremt de ikke fremlægges af det spaltede selskab, rekvirere sådanne oplysninger fra andre relevante myndigheder.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen, der er omhandlet i stk. 2 og 3, herunder indgivelsen af alle oplysninger og dokumenter, kan gennemføres fuldt ud online, uden at ansøgerne behøver at give personligt møde for den kompetente myndighed i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i afsnit I, kapitel III.

5.   For så vidt angår overholdelsen af de nærmere regler for medarbejdernes medbestemmelse som fastsat i artikel 160l, kontrollerer den kompetente myndighed i det spaltede selskabs medlemsstat, at planen for den grænseoverskridende spaltning indeholder oplysninger om procedurerne, i henhold til hvilke de relevante ordninger lægges fast, og om de forskellige muligheder for sådanne ordninger.

6.   Som led i den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, undersøger den kompetente myndighed følgende:

a)

alle de dokumenter og oplysninger, der fremlægges for den kompetente myndighed i overensstemmelse med stk. 2 og 3

c)

en angivelse fra det spaltede selskab om, at den i artikel 160l, stk. 3 og 4, omhandlede procedure er påbegyndt, hvor det er relevant.

7.   Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 omhandlede kontrol foretages senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af dokumenterne og oplysningerne vedrørende godkendelsen af den grænseoverskridende spaltning på det spaltede selskabs generalforsamling. Denne kontrol har et af følgende udfald:

a)

hvor det fastslås, at den grænseoverskridende spaltning opfylder alle de relevante betingelser, og at alle fornødne procedurer og formaliteter er afsluttet, udsteder den kompetente myndighed attesten forud for spaltningen

b)

hvor det fastslås, at den grænseoverskridende spaltning ikke opfylder alle de relevante betingelser, eller at ikke alle nødvendige procedurer og formaliteter er afsluttet, udsteder den kompetente myndighed ikke attesten forud for spaltningen og underretter selskabet om begrundelsen for sin afgørelse; i så fald kan den kompetente myndighed give selskabet muligheden for at opfylde de relevante betingelser eller afslutte procedurerne og formaliteterne inden for en rimelig frist.

8.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed ikke udsteder attesten forud for spaltningen, hvor det i overensstemmelse med national ret fastlægges, at en grænseoverskridende spaltning er etableret med henblik på misbrug eller svigagtige formål, der fører til eller tilsigter at føre til unddragelse eller omgåelse af EU-retten eller national ret, eller med kriminelle formål.

9.   Hvor den kompetente myndighed under den i stk. 1 omhandlede kontrol nærer alvorlig tvivl, der indikerer, at den grænseoverskridende spaltning er etableret med henblik på misbrug eller svigagtige formål, der fører til eller tilsigter at føre til unddragelse eller omgåelse af EU-retten eller national ret, eller med kriminelle formål, tager den relevante forhold og omstændigheder i betragtning såsom, hvor det er relevant og ikke betragtet isoleret, indicier, som den kompetente myndighed har fået kendskab til i forbindelse med den i stk. 1 omhandlede kontrol, herunder gennem høring af de relevante myndigheder. Vurderingen med henblik på dette stykke foretages fra sag til sag gennem en procedure, der er reguleret ved national ret.

10.   Hvor det med henblik på vurderingen i henhold til stk. 8 og 9 er nødvendigt at inddrage yderligere oplysninger eller at foretage yderligere efterforskningsaktiviteter, forlænges den i stk. 7 foreskrevne periode på tre måneder med op til tre måneder.

11.   Hvor det på grund af kompleksiteten af den grænseoverskridende procedure ikke er muligt at foretage vurderingen inden for de frister, der er fastsat i foreskrevet i stk. 7 og 10, sikrer medlemsstaterne, at ansøgeren underrettes om årsagerne til enhver forsinkelse inden udløbet af disse frister.

12.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed kan høre andre relevante myndigheder med kompetence inden for de forskellige områder, der er berørt af den grænseoverskridende spaltning, herunder myndigheder i de modtagende selskabers medlemsstat, og fra disse myndigheder og fra det spaltede selskab rekvirere de oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for at kontrollere lovligheden af den grænseoverskridende spaltning, inden for de proceduremæssige rammer, der er fastsat i national ret. Med henblik på vurderingen kan den kompetente myndighed gøre brug af en uafhængig ekspert.

Artikel 160n

Fremsendelse af attesten forud for spaltningen

1.   Medlemsstaterne sikrer, at attesten forud for spaltningen deles med de myndigheder, der er omhandlet i artikel 160o, stk. 1, via registersammenkoblingssystemet.

Medlemsstaterne sikrer også, at attesten forud for spaltningen er tilgængelig via registersammenkoblingssystemet.

2.   Adgang til attesten forud for spaltningen er gratis for de myndigheder, der er omhandlet i artikel 160o, stk. 1, og for registrene.

Artikel 160o

Kontrol af lovligheden af den grænseoverskridende spaltning

1.   Medlemsstaterne udpeger den domstol, notar eller anden myndighed, der har kompetence til at kontrollere den grænseoverskridende spaltnings lovlighed for den del af proceduren, som vedrører afslutningen af den grænseoverskridende spaltning, og som reguleres af retsreglerne i de modtagende selskabers medlemsstater, og til at godkende den grænseoverskridende spaltning.

Denne eller disse myndigheder sikrer navnlig, at de modtagende selskaber overholder bestemmelserne i national ret om stiftelse og registrering af selskaber og, hvor det er relevant, at de nærmere regler for medarbejderes medbestemmelse er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 160l.

2.   Det spaltede selskab indgiver med henblik på nærværende artikels stk. 1 planen for den grænseoverskridende spaltning, som er godkendt af den i artikel 160h omhandlede generalforsamling, til hver af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede myndigheder.

3.   Hver medlemsstat sikrer, at enhver ansøgning med henblik på stk. 1 fra det spaltede selskab, herunder indgivelsen af alle oplysninger og dokumenter, kan gennemføres fuldt ud online, uden at ansøgerne behøver at give personligt møde for myndigheden omhandlet i stk. 1, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i afsnit I, kapitel III.

4.   Den i stk. 1 omhandlede myndighed skal godkende den grænseoverskridende spaltning, så snart den har fastslået, at alle de relevante betingelser er behørigt opfyldt, og at formaliteterne i bestemmelsesmedlemsstaten er behørigt afsluttet.

5.   Attesten forud for spaltningen skal anerkendes af den i stk. 1 omhandlede myndighed som endegyldig bekræftelse af, at alle de gældende procedurer og formaliteter, der forud for spaltningen skal opfyldes i det spaltede selskabs medlemsstat, er behørigt afsluttet, uden hvilken den grænseoverskridende spaltning ikke kan godkendes.

Artikel 160p

Registrering

1.   Retsreglerne i det spaltede selskabs og de modtagende selskabers medlemsstater bestemmer for så vidt angår deres respektive områder ordningerne i overensstemmelse med artikel 16 for offentliggørelse af afslutningen af den grænseoverskridende spaltning i deres registre.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at følgende oplysninger som minimum indføres i deres registre:

a)

i registret i de modtagende selskabers medlemsstater, at registreringen af det modtagende selskab er resultatet af en grænseoverskridende spaltning

b)

i registret i de modtagende selskabers medlemsstater registreringsdatoerne for de modtagende selskaber

c)

i registret i det spaltede selskabs medlemsstat i tilfælde af en fuldstændig spaltning, at sletningen eller fjernelsen af det spaltede selskab fra registret er resultatet af en grænseoverskridende spaltning

d)

i registret i det spaltede selskabs medlemsstat i tilfælde af en fuldstændig spaltning datoen for sletningen eller fjernelsen af det spaltede selskab fra registret

e)

i registrene i henholdsvis det spaltede selskabs medlemsstat og i de modtagende selskabers medlemsstater registreringsnummer, navn og retlig form for det spaltede selskab og de modtagende selskaber.

Registrene gør de i første afsnit omhandlede oplysninger offentligt tilgængelige via registersammenkoblingssystemet.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at registrene i de modtagende selskabers medlemsstater underretter registret i det spaltede selskabs medlemsstat via registersammenkoblingssystemet om, at de modtagende selskaber er blevet registreret. Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at registreringen af det spaltede selskab i tilfælde af en fuldstændig spaltning slettes eller fjernes fra registret omgående ved modtagelse af alle disse underretninger.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at registret i det spaltede selskabs medlemsstat via registersammenkoblingssystemet underretter registrene i de modtagende selskabers medlemsstater om, at den grænseoverskridende spaltning har fået virkning.

Artikel 160q

Den grænseoverskridende spaltnings virkningstidspunkt

Retsreglerne i det spaltede selskabs medlemsstat bestemmer den dato, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning. Denne dato skal ligge efter foretagelsen af den kontrol, der er omhandlet i artikel 160m og 160o, og efter registrene har modtaget alle de underretninger, der er omhandlet i artikel 160p, stk. 3.

Artikel 160r

Virkninger af den grænseoverskridende spaltning

1.   En grænseoverskridende fuldstændig spaltning har fra den i artikel 160q omhandlede dato følgende virkninger:

a)

alle det spaltede selskabs aktiver og passiver, herunder alle kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser, overdrages til de modtagende selskaber i overensstemmelse med den fordeling, der er fastsat i planen for den grænseoverskridende spaltning

b)

det spaltede selskabs deltagere bliver deltagere i de modtagende selskaber i overensstemmelse med den fordeling af kapitalandele, der er fastsat i planen for den grænseoverskridende spaltning, medmindre de har afhændet deres kapitalandele som omhandlet i artikel 160i, stk. 1

c)

de af det spaltede selskabs rettigheder og forpligtelser, som bygger på ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold og eksisterer på det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning, overdrages til de modtagende selskaber

d)

det spaltede selskab ophører med at eksistere.

2.   En grænseoverskridende partiel spaltning har fra den i artikel 160q omhandlede dato følgende virkninger:

a)

en del af det spaltede selskabs aktiver og passiver, herunder kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser, overdrages til det modtagende selskab, mens den resterende del forbliver det spaltede selskabs i overensstemmelse med den fordeling, der er fastsat i planen for den grænseoverskridende spaltning

b)

i hvert fald nogle af det spaltede selskabs deltagere bliver deltagere i det eller de modtagende selskaber, og i hvert fald nogle af selskabsdeltagerne forbliver i det spaltede selskab eller bliver deltagere i begge selskaber i overensstemmelse med den fordeling af kapitalandele, der er fastsat i planen for den grænseoverskridende spaltning, medmindre de har afhændet deres kapitalandele som omhandlet i artikel 160i, stk. 1

c)

de af det spaltede selskabs rettigheder og forpligtelser, som bygger på ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold og eksisterer på det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning, og som tildeles det eller de modtagende selskaber i henhold til planen for den grænseoverskridende spaltning, overdrages til det eller de pågældende modtagende selskaber.

3.   En grænseoverskridende spaltning ved adskillelse har fra den i artikel 160q omhandlede dato følgende virkninger:

a)

en del af det spaltede selskab aktiver og passiver herunder kontrakter, kreditter, rettigheder og forpligtelser, overdrages til det modtagende selskab, mens den resterende del forbliver det spaltede selskabs i overensstemmelse med den fordeling, der er fastsat i planen for den grænseoverskridende spaltning

b)

kapitalandelene i det eller de modtagende selskaber tildeles det spaltede selskab

c)

de af det spaltede selskabs rettigheder og forpligtelser, som bygger på ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold, og som eksisterer på det tidspunkt, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning, og tildeles det eller de modtagende selskaber i henhold til planen for den grænseoverskridende spaltning, overdrages til det eller de pågældende modtagende selskaber.

4.   Uden at det berører artikel 160j, stk. 2, sikrer medlemsstaterne, at hvor et aktiv eller en forpligtelse henhørende under det spaltede selskab ikke er udtrykkeligt tildelt i planen for den grænseoverskridende spaltning, som omhandlet i artikel 160d, litra l), og hvor fortolkningen af denne plan ikke gør det muligt at afgøre tildelingen, tildeles aktivet, betalingen herfor eller forpligtelsen alle de modtagende selskaber eller, i tilfælde af en partiel spaltning eller en spaltning ved adskillelse, alle de modtagende selskaber og det spaltede selskab proportionalt til den andel af nettoaktiverne, som de hver især er tildelt i planen for den grænseoverskridende spaltning.

5.   Kræver medlemsstaternes retsregler i tilfælde af en grænseoverskridende spaltning, at særlige formaliteter skal være opfyldt for, at overdragelsen af visse af det spaltede selskabs aktiver, rettigheder og forpligtelser får retsvirkning over for tredjemand, skal disse formaliteter opfyldes af det spaltede selskab eller de modtagende selskaber, alt efter hvad der er relevant.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at kapitalandele i et modtagende selskab ikke kan ombyttes med kapitalandele i det spaltede selskab, som enten indehaves af selskabet selv eller gennem en person, der handler i eget navn, men for selskabets regning.

Artikel 160s

Forenklede formaliteter

Hvor en grænseoverskridende spaltning udføres som en spaltning ved adskillelse, finder artikel 160d, litra b), c), f), i), o) og p), samt artikel 160e, 160f og 160i ikke anvendelse.

Artikel 160t

Uafhængige eksperter

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for som minimum det privatretlige ansvar, som påhviler den uafhængige ekspert, der er ansvarlig for at udarbejde den i artikel 160f omhandlede rapport

2.   Medlemsstaterne skal have indført regler, der sikrer, at:

a)

eksperten eller den juridiske person, på hvis vegne eksperten optræder, er uafhængig af og ikke har nogen interessekonflikt i forhold til det selskab, der ansøger om attesten forud for spaltningen, og

b)

ekspertens udtalelse er upartisk og objektiv og afgives med henblik på at yde bistand til den kompetente myndighed i overensstemmelse med kravene om uafhængighed og uvildighed i henhold til de retsregler og faglige standarder, som eksperten er underlagt.

Artikel 160u

Gyldighed

En grænseoverskridende spaltning, der har fået virkning i overensstemmelse med procedurerne til gennemførelse af dette direktiv, må ikke erklæres ugyldig.

Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes beføjelser, bl.a. i forbindelse med strafferet, forebyggelse og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, socialret, beskatning og retshåndhævelse, til at indføre foranstaltninger og sanktioner i henhold til national ret efter den dato, hvor den grænseoverskridende spaltning fik virkning.«

24)

Titlen på bilag II affattes således:

»Selskabsformer omhandlet i artikel 7, stk. 1, artikel 13, artikel 29, stk. 1, artikel 36, stk. 1, artikel 67, stk. 1, artikel 86b, nr. 1) og 2), artikel 119, stk. 1, litra a), og artikel 160b, nr. 1)«.

Artikel 2

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler om foranstaltninger og sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale regler, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Medlemsstaterne kan fastsætte strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser.

Foranstaltningerne og sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. januar 2023. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Rapportering og gennemgang

1.   Kommissionen foretager senest den 1. februar 2027 en evaluering af dette direktiv, herunder en evaluering af gennemførelsen af bestemmelserne om medarbejderinformation, -høring og ‐medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner, herunder en vurdering af reglerne for andelen af medarbejderrepræsentanter i administrationsorganet for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende transaktion, og effektiviteten af beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med forhandlinger om medarbejderes medbestemmelsesret under hensyntagen til den dynamiske karakter af selskaber, der vokser hen over landegrænser, og forelægger en rapport om resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, navnlig med tanke på det eventuelle behov for at indføre en harmoniseret ramme for medarbejderrepræsentation på øverste ledelsesniveau i EU-retten, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag.

Medlemsstaterne giver Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde denne rapport, navnlig oplysninger om antallet af grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger, deres varighed og de dermed forbundne omkostninger, oplysninger om de tilfælde, hvor der er givet afslag på en attest forud for en transaktion, samt aggregerede statistiske data for antallet af forhandlinger om medarbejderes medbestemmelsesret i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner. Medlemsstaterne giver også Kommissionen oplysninger om, hvordan kompetenceregler, der finder anvendelse i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner, fungerer, og hvilke virkninger de har haft.

2.   I rapporten vurderes navnlig de procedurer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel -I og IV i direktiv (EU) 2017/1132, især deres varighed og omkostninger.

3.   Rapporten skal omfatte en vurdering af, om det er muligt at fastlægge regler for grænseoverskridende spaltninger, der ikke er omfattet af dette direktiv, herunder navnlig grænseoverskridende spaltninger ved overtagelse.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 27. november 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

D.M SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  EUT C 62 af 15.2.2019, s. 24.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 18.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.11.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1023 af 20. juni 2019 om rammer for forebyggende rekonstruktion, gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 (rekonstruktions- og insolvensdirektivet) (EUT L 172 af 26.6.2019, s. 18).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af medarbejderne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre medarbejderne (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).

(10)  Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

(11)  Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).

(12)  Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse (EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af medarbejdere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

(15)  Rådets direktiv 2009/133/EF af 19. oktober 2009 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE's eller SCE's vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater (EUT L 310 af 25.11.2009, s. 34).

(16)  Rådets direktiv (EU) 2015/2376 af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (EUT L 332 af 18.12.2015, s. 1).

(17)  Rådets direktiv (EU) 2016/881 af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (EUT L 146 af 3.6.2016, s. 8).

(18)  Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion (EUT L 193 af 19.7.2016, s. 1).

(19)  Rådets direktiv (EU) 2018/822 af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger (EUT L 139 af 5.6.2018, s. 1).

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

(21)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.

(22)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.


Top