EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2105

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2105 af 9. december 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2019/8849

OJ L 318, 10.12.2019, p. 79–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2105/oj

10.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/79


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2105

af 9. december 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 (2) er der opstillet en liste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen.

(2)

En række medlemsstater og Det Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (»EASA«) har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante for ajourføringen af denne liste, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Tredjelande og internationale organisationer har også indgivet relevante oplysninger. På grundlag af disse oplysninger bør listen ajourføres.

(3)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud over for dem i Unionen eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på listen i bilag A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006.

(4)

Kommissionen har givet de berørte luftfartsselskaber mulighed for at gennemgå de dokumenter, medlemsstaterne har indsendt, fremsætte skriftlige bemærkninger og give en mundtlig redegørelse til Kommissionen og det udvalg, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 2111/2005 (»Udvalget for Luftfartssikkerhed«).

(5)

Kommissionen har oplyst Udvalget for Luftfartssikkerhed om igangværende fælles samråd inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2111/2005 og Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 (3) med de kompetente myndigheder og luftfartsselskaber i Armenien, Hviderusland, Den Dominikanske Republik, Ækvatorialguinea, Gabon, Indonesien, Moldova og Rusland. Kommissionen har også oplyst Udvalget for Luftfartssikkerhed om luftfartssikkerhedssituationen i Angola, Congo (Brazzaville), Irak, Den Kirgisiske Republik, Malaysia, Nepal, Turkmenistan og Venezuela.

(6)

EASA har underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om de tekniske vurderinger, der blev foretaget i forbindelse med den indledende evaluering, og den kontinuerlige overvågning af godkendelser af tredjelandsoperatører (»TCO«), der er udstedt i henhold til bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 452/2014 (4).

(7)

EASA har også underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om resultaterne af analyserne af de rampeinspektioner, der er foretaget som led i programmet for sikkerhedsvurdering af udenlandske luftfartøjer (»SAFA«) i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (5).

(8)

EASA har desuden underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om de tekniske bistandsprojekter, der er gennemført i tredjelande, som er omfattet af driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 474/2006. EASA har fremlagt oplysninger om sine planer for og anmodninger om yderligere teknisk bistand og samarbejde for at forbedre den administrative og tekniske kapacitet hos de civile luftfartsmyndigheder i tredjelande med henblik på at bidrage til at afhjælpe en eventuel manglende overholdelse af de gældende internationale sikkerhedsstandarder for civil luftfart. Medlemsstaterne er blevet opfordret til at reagere på disse anmodninger på et bilateralt grundlag og koordinere med Kommissionen og EASA. I den forbindelse har Kommissionen gentaget, at det er nyttigt at give oplysninger til det internationale luftfartssamfund, navnlig gennem Organisationen for International Civil Luftfarts (»ICAO«) værktøj inden for partnerskabet for støtte til gennemførelse af luftfartssikkerhed, vedrørende teknisk bistand til tredjelande, der ydes af Unionen og af dens medlemsstater for at forbedre luftfartssikkerheden på verdensplan.

(9)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed har modtaget en ajourføring fra Eurocontrol om status for SAFA's og TCO'ers alarmfunktion samt de aktuelle statistikker over alarmmeldinger for luftfartsselskaber med driftsforbud.

EU-luftfartsselskaber

(10)

Efter EASA's analyse af oplysninger hidrørende fra rampeinspektioner af luftfartøjer, der tilhører EU-luftfartsselskaber, og fra standardiseringsinspektioner, der er udført af EASA, såvel som specifikke inspektioner og audit, som er udført af nationale luftfartsmyndigheder, har flere medlemsstater iværksat håndhævelsesforanstaltninger og underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed herom. Bulgarien har underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om foranstaltninger, der er truffet vedrørende luftfartsselskaber, der er certificeret i Bulgarien.

(11)

Medlemsstaterne har understreget, at de er parat til at tage de nødvendige skridt i tilfælde af, at relevante sikkerhedsoplysninger tyder på en umiddelbar sikkerhedsrisiko som følge af EU-luftfartsselskabers manglende overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder.

Luftfartsselskaber fra Armenien

(12)

Luftfartsselskaber fra Armenien har aldrig været opført i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(13)

EASA aflagde som led i sin TCO-godkendelsesprocedure i juli 2019 et besøg hos Armeniens civile luftfartsudvalg (»CAC«) og to luftfartsselskaber, nemlig Taron Avia LLC og Atlantis European Airways.

(14)

Efter besøget konkluderede EASA, at CAC ikke systematisk havde fulgt den fastlagte certificeringsprocedure ved ajourføring af operationsspecifikationerne for disse luftfartsselskaber. CAC kunne desuden ikke give sikkerhed for, at det systematisk vurderede sikkerhedsstyringssystemerne, systemerne for fortsat luftdygtighed og vedligeholdelsesorganisationerne for de luftfartsselskaber, som det har certificeret. CAC manglede desuden kapacitet til at identificere væsentlige tilfælde af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder hos luftfartsselskaberne.

(15)

I forlængelse af EASA's anmærkninger i forbindelse med TCO-godkendelsesprocessen underrettede Kommissionen ved brev af 11. oktober 2019 CAC om visse sikkerhedsmæssige betænkeligheder i forbindelse med de luftfartsselskaber, der er registreret i Armenien, og den inviterede CAC og luftfartsselskabet Taron Avia til at deltage i en høring i Udvalget for Luftfartssikkerhed i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005.

(16)

Den 7. november 2019 afholdt Kommissionen, EASA og CAC et teknisk møde i Bruxelles. På mødet fremlagde CAC oplysninger om sine overvågningsaktiviteter, herunder planerne med hensyn til udvalgets reorganisering, rekrutteringen og uddannelsen af teknisk personale og forbedringen af dets overvågningskapacitet. CAC underrettede også Kommissionen om, at det den 7. november 2019 som følge af EASA's TCO-anmærkninger fra juli 2019 vedrørende Taron Avia LLC havde besluttet at tilbagekalde dette luftfartsselskabs Air Operator Certificate (»AOC«). Eftersom Taron Avia LLC som følge heraf indstillede sine operationer, var det ikke længere nødvendigt at invitere luftfartsselskabet til høring hos Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(17)

På grundlag af de tilgængelige oplysninger, herunder resultaterne af EASA's TCO-vurdering, de rampeinspektioner, som er foretaget af medlemsstaterne under SAFA-programmet, og de oplysninger, som er fremlagt af CAC, finder Kommissionen, at CAC bør udvikle sin kapacitet yderligere til inspektion af de luftfartsselskaber, som myndigheden har ansvar for at certificere og føre tilsyn med.

(18)

Under en høring i Udvalget for Luftfartssikkerhed, der fandt sted den 20. november 2019, fremlagde CAC en oversigt over sin organisation og struktur, herunder nærmere oplysninger om den arbejdsstyrke, der er tilknyttet afdelingen for luftdygtighed og afdelingen for flyveoperationer. CAC fremlagde nærmere oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til en række luftfartsselskaber, der er registreret i Armenien, om uddannelsen af inspektørerne og udvalgets fremtidige udvikling, herunder planerne om rekruttering af nye inspektører. Kommissionen understregede, at den har en forventning om, at CAC ligesom alle andre civile luftfartsmyndigheder kun udsteder AOC'er og accepterer luftfartøjer i sit register, hvis og når det fuldt ud er i stand til at føre tilsyn med dem.

(19)

Derudover fremhævede CAC den planlagte konvergens med Unionens regelsæt som følge af indgåelsen og gennemførelsen af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Armenien.

(20)

Under høringen gav CAC tilsagn om at holde Kommissionen løbende orienteret om sine tilsynsaktiviteter og tiltag for yderligere at forbedre sikkerheden inden for civil luftfart i Armenien, navnlig videreudviklingen og gennemførelsen af Armeniens statslige sikkerhedsprogram.

(21)

Kommissionen agter med hjælp fra EASA og medlemsstaternes støtte at gennemføre et EU-vurderingsbesøg i Armenien med henblik på at kontrollere, om CAC's certificering af og tilsyn med luftfartsselskaber gennemføres i overensstemmelse med de relevante internationale sikkerhedsstandarder. Vurderingsbesøget skal have fokus på CAC og udvalgte armenske luftfartsselskaber.

(22)

Selv om de forskellige mangler skal udbedres, er de ikke af en sådan art, at de udgør et tilstrækkeligt grundlag for, at alle luftfartsselskaber fra Armenien optages i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(23)

På grundlag af de tilgængelige oplysninger og i overensstemmelse med de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for luftfartsselskaber fra Armenien.

(24)

Gennem en prioritering af rampeinspektioner af alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Armenien, bør medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsætte kontrollen af, at luftfartsselskaber, der er certificeret i Armenien, overholder de relevante internationale sikkerhedsstandarder.

(25)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen se sig nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Hviderusland

(26)

Luftfartsselskaber fra Hviderusland har aldrig været opført i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(27)

Den 17. september 2018 indledte Kommissionen som følge af sikkerhedsmangler, som EASA havde påpeget inden for rammerne af TCO-godkendelsesproceduren, samråd med Hvideruslands luftfartsmyndighed (»AD-BLR«) i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 473/2006.

(28)

Efter høringen i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 3. april 2019 anerkendte Udvalget for Luftfartssikkerhed AD-BLR's fremskridt med hensyn til gennemførelsen af internationale sikkerhedsstandarder, men det slog samtidig fast, at AD-BLR skulle sikre yderligere forbedringer af sin sikkerhedstilsynskapacitet.

(29)

Den 5. november 2019 afholdt Kommissionen, EASA og repræsentanter fra AD-BLR et teknisk møde. Formålet med dette møde var at gennemgå den plan for afhjælpende foranstaltninger, der var blevet gennemført af AD-BLR, og de tilknyttede foranstaltninger, som AD-BLR har iværksat for at sikre, at dens sikkerhedstilsynssystem effektivt overholder de internationale sikkerhedsstandarder. Mødet viste, at der var behov for, at AD-BLR gav Kommissionen yderligere oplysninger vedrørende visse foranstaltninger. Den 14. november 2019 modtog Kommissionen disse yderligere oplysninger.

(30)

Kommissionen anmodede også AD-BLR om at revidere planen for afhjælpende foranstaltninger ved at arbejde videre med analysen af de grundlæggende årsager til de sikkerhedsmangler, der blev konstateret i forbindelse med EU-vurderingsbesøget i marts 2019, med henblik på at drøfte planen i første kvartal af 2020 på et senere teknisk møde i Bruxelles.

(31)

Den 20. november 2019 aflagde Kommissionen rapport til Udvalget for Luftfartssikkerhed om oplysningerne fra AD-BLR, navnlig de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af det særlige inspektorat for luftfartssektoren, oprettelsen af kvalitetsafdelingen, status for programmet for den fornyede certificering af luftfartsselskaber, som er certificeret af AD-BLR, og de foranstaltninger, der er truffet for at forbedre overvågningsprogrammet. Kommissionen underrettede også Udvalget for Luftfartssikkerhed om, at den civile luftfarts situation i Hviderusland fortsat ville blive fulgt nøje.

(32)

I overensstemmelse med de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for luftfartsselskaber fra Hviderusland.

(33)

Gennem en prioritering af rampeinspektioner af alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Hviderusland, bør medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsætte kontrollen af, at luftfartsselskaber, der er certificeret i Hviderusland, overholder de relevante internationale sikkerhedsstandarder.

(34)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen blive nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Den Dominikanske Republik

(35)

Luftfartsselskaber fra Den Dominikanske Republik har aldrig været opført i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(36)

Den 15. april 2019 indledte Kommissionen som følge af sikkerhedsmangler, som EASA havde påpeget inden for rammerne af TCO-godkendelsesproceduren, og på grundlag af analysen af rampeinspektioner, der er foretaget under SAFA-programmet, samråd med Instituto Dominicano de Aviación Civil (»IDAC«) i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 473/2006.

(37)

Den 10. oktober 2019 afholdt Kommissionen, EASA, en repræsentant for en medlemsstat og repræsentanter fra IDAC et teknisk møde. På dette møde gav IDAC Kommissionen en generel orientering om luftfartssektoren i Den Dominikanske Republik, det personale, der var til rådighed for tilsynsaktiviteterne, og den måde, hvorpå sådanne aktiviteter udføres. Visse luftfartsselskabers vanskeligheder i forbindelse med TCO-godkendelsesprocessen, hovedsagelig på grund af sikkerhedsmangler, og anmærkningerne i forbindelse med SAFA-rampeinspektionerne blev også drøftet. IDAC meddelte Kommissionen, at der ville blive iværksat afhjælpende foranstaltninger for at håndtere de grundlæggende årsager til de sikkerhedsmangler, som EASA har påpeget. IDAC oplyste navnlig om de igangværende foranstaltninger inden for uddannelse af personale.

(38)

På mødet orienterede IDAC også om graden af gennemførelsen af det statslige sikkerhedsprogram i Den Dominikanske Republik. I tillid til, at dets aktiviteter gennemføres i fuld overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder, opfordrede IDAC Unionen til at aflægge et vurderingsbesøg. Kommissionen finder, at det bestemt er nødvendigt at gennemføre et EU-vurderingsbesøg inden det næste møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(39)

Selv om Kommissionen og EASA har konstateret forskellige mangler gennem en analyse af de oplysninger, der er modtaget via dokumenter og det tekniske møde, er manglerne ikke af en sådan karakter, at det berettiger at optage luftfartsselskaber fra Den Dominikanske Republik i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(40)

På grundlag af de tilgængelige oplysninger og i overensstemmelse med de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for luftfartsselskaber fra Den Dominikanske Republik.

(41)

Gennem en prioritering af rampeinspektioner af alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Dominikanske Republik, bør medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsætte kontrollen af, at luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Dominikanske Republik, overholder de relevante internationale sikkerhedsstandarder.

(42)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen blive nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Ækvatorialguinea

(43)

I 2006 var alle luftfartsselskaber, der var certificeret i Ækvatorialguinea, opført i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(44)

I oktober 2017 blev der aflagt et EU-vurderingsbesøg i Ækvatorialguinea, hvor der blev foretaget en vurdering af det arbejde, der udføres af luftfartsmyndigheden, Autoridad Aeronautica de Guineas Ecuatorial (AAGE). Der blev også aflagt besøg hos de to aktive luftfartsselskaber, der er certificeret i Ækvatorialguinea, nemlig CEIBA Intercontinental og Cronos Airlines. EU-vurderingsbesøget viste, at der er behov for yderligere forbedringer for at holde sikkerhedstilsynssystemet ajour med de seneste ændringer af de internationale sikkerhedsstandarder. Med henblik herpå udarbejdede AAGE en plan for afhjælpende foranstaltninger.

(45)

I december 2018 gav AAGE over for Kommissionen udtryk for sin interesse i at genåbne en dialog om ændring af bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Ækvatorialguinea. Den 12. februar 2019 sendte Kommissionen en skrivelse til AAGE, hvori den anmodede om en detaljeret rapport om gennemførelsen af planen for afhjælpende foranstaltninger og om andre relevante oplysninger, der viser om, at AAGE har gjort fremskridt med hensyn til at afhjælpe sikkerhedsmanglerne. AAGE fremsendte oplysninger mellem den 11. juli og den 20. august 2019, som var ufuldstændige, og derfor meddelte Kommissionen den 10. september 2019 AAGE, at oplysningerne var ufuldstændige. Den 17. september 2019 og den 28. oktober 2019 sendte AAGE yderligere oplysninger vedrørende henholdsvis CEIBA Intercontinental og Cronos Airlines samt oplysninger om AAGE's organisation, personale og tilsynsaktiviteter.

(46)

Den 6. november 2019 konkluderede EASA, at alle ønskede dokumenter var blevet forelagt, og at disse oplysninger viste, at overvågningsaktiviteterne inden for AAGE's sikkerhedstilsynssystem var blevet forbedret, bl.a. var tilsynsaktiviteterne med hensyn til de to kommercielle luftfartsselskaber CEIBA Intercontinental og Cronos Airlines blevet styrket. EASA konkluderede imidlertid også, at man stadig havde betænkeligheder med hensyn til AAGE's evne til at rette varigt op på manglerne.

(47)

I overensstemmelse med de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for luftfartsselskaber fra Ækvatorialguinea.

(48)

Gennem en prioritering af rampeinspektioner af alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Ækvatorialguinea, bør medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsætte kontrollen af, at luftfartsselskaber, der er certificeret i Ækvatorialguinea, overholder de relevante internationale sikkerhedsstandarder.

Luftfartsselskaber fra Gabon

(49)

I 2008 (6) blev alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Gabon, opført i bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006, med undtagelse af Gabon Airlines og Afrijet, som blev opført i bilag B til nævnte forordning.

(50)

Samrådene mellem Kommissionen og Gabons kompetente myndighed, Agence Nationale de l’Aviation Civile (»ANAC Gabon«), fortsatte med henblik på at overvåge ANAC's fremskridt med at sikre, at myndighedens system for tilsyn med flyvesikkerheden lever op til de internationale sikkerhedsstandarder.

(51)

I ICAO's audit af januar 2019 blev det konkluderet, at ANAC Gabon opnåede en effektiv gennemførelse af de internationale sikkerhedsstandarder på 72,6 %, hvilket er en stigning fra 26,1 % i 2016.

(52)

Fra den 14. til den 18. oktober 2019 blev der aflagt et EU-vurderingsbesøg i Gabon på ANAC Gabons kontorer og hos de to nuværende certificerede luftfartsselskaber, nemlig Afrijet Business Service og Solenta Aviation Gabon.

(53)

Under besøget viste ANAC Gabon, at myndigheden havde gjort betydelige fremskridt i de seneste år, dvs. at den er i stand til at opretholde og håndhæve et solidt regelsystem. Det ser ud til, at de nationale bestemmelser regelmæssigt ajourføres, når der vedtages nye ændringer af ICAO's standarder og anbefalede praksis. ANAC Gabon fremlagde dokumentation for, at myndigheden har indført en fast procedure for rekruttering og uddannelse af sit personale. Personalet er velkvalificeret og motiveret, men det er fortsat svært at opnå erfaring. ANAC Gabon bør sikre, at der indføres en effektiv forvaltning af de kompetencer, der er nødvendige for dens aktiviteter. Under besøget fremlagde ANAC Gabon dokumentation for, at certificeringen af luftfartsselskaber var gennemført i overensstemmelse med ICAO's procedurer, og at alle aktiviteter var veldokumenterede. Der var også dokumentation for, at ANAC Gabon var i stand til at føre tilsyn med luftfartsaktiviteterne i Gabon og tage hånd om de påpegede sikkerhedsmangler.

(54)

Konklusionen på besøgene hos de to luftfartsselskaber, der i øjeblikket er certificeret i Gabon, var, at de begge havde kontrol med hensyn til fortsat luftdygtighed og gennemførte operationer i overensstemmelse med de gældende internationale sikkerhedsstandarder. Stikprøver af andre aktiviteter har imidlertid afdækket nogle mindre mangler, hvoraf ingen har en umiddelbar indvirkning på luftfartssikkerheden.

(55)

Den 20. november 2019 hørte Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed ANAC Gabon og luftfartselskaberne Afrijet Business Service og Solenta Aviation Gabon.

(56)

Under denne høring gav ANAC Gabon Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed en præsentation af det system, der er indført for at sikre sikkerhedstilsynet med de luftfartsselskaber, der er certificeret i Gabon. Myndigheden forklarede, at fremskridtene med den effektive gennemførelse af de internationale sikkerhedsstandarder, hvilket ICAO's audit i 2019 viste, var et resultat af en række tiltag, som man havde iværksat siden 2012. ANAC Gabon understregede sit engagement med hensyn til at fortsætte forbedringerne ved at orientere Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om gennemførelsen af den plan for afhjælpende foranstaltninger, der var blevet udarbejdet som opfølgning på resultaterne af EU-vurderingsbesøget i oktober 2019. Deri indgår de strategiske mål, der er fastlagt for fremtiden, som f.eks. indførelse af et statsligt sikkerhedsprogram, certificering af et kvalitetssystem og yderligere forbedring af den effektive gennemførelse af de internationale sikkerhedsstandarder. Det er alt sammen en positiv udvikling. Den forventede vækst i den civile luftfartsaktivitet i Gabon vil imidlertid kræve, at ANAC Gabon vedtager specifikke afbødningsforanstaltninger, navnlig med hensyn til antallet af medarbejdere i organisationen og den nødvendige ekspertise.

(57)

I forbindelse med høringen fremlagde Afrijet Business Service en oversigt over luftfartsselskabets organisation og struktur, dets nuværende flåde- og ruteudviklingsplaner og centrale elementer i dets sikkerhedsstyringssystem, herunder dets procedure for fareidentifikation og risikoreduktion.

(58)

Solenta Aviation Gabon fremlagde en oversigt over luftfartsselskabets organisation og struktur, dets nuværende flåde- og ruteudviklingsplaner og centrale elementer i dets sikkerhedsstyringssystem, herunder dets procedure for fareidentifikation og risikoreduktion. Selskabet understregede sit engagement i fortsatte sikkerhedsforbedringer, hvilket især kom til udtryk i dets redegørelse for kompleksiteten af luftfartsselskabets operationer og personaleforvaltning, herunder de sikkerhedsstyringsprocesser, der anvendes for at sørge for sikre operationer. Det tilføjede, at ANAC Gabon fører nøje tilsyn med disse operationer.

(59)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderer Kommissionen derfor, at listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen bør ændres for at lade alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Gabon, udgå af bilag A og B til forordning (EF) nr. 474/2006.

(60)

Gennem en prioritering af rampeinspektioner af alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Gabon, bør medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsætte kontrollen af, at luftfartsselskaber, der er certificeret i Gabon, overholder de relevante internationale sikkerhedsstandarder.

(61)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen blive nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Indonesien

(62)

Alle luftfartsselskaber fra Indonesien blev fjernet fra bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 i juni 2018, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/871 (7). Med henblik på at kontrollere systemet for tilsynet med flyvesikkerheden i Indonesien yderligere holder Kommissionen og Indonesiens generaldirektorat for civil luftfart (»DGCA Indonesia«) fortsat samråd, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 473/2006. I den forbindelse sendte DGCA Indonesia ved brev af 27. september 2019 oplysninger og en ajourføring vedrørende tilsynsaktiviteterne for perioden fra marts 2019 til september 2019. Ud over ajourføringen om planen for afhjælpende foranstaltninger som følge af EU-vurderingsbesøget i marts 2018 omfattede oplysningerne fra DGCA Indonesia også en ajourføring om listen over AOC-indehavere, registrerede luftfartøjer, ulykker, alvorlige hændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder samt håndhævelsesforanstaltninger iværksat af DGCA Indonesia.

(63)

DGCA Indonesia har også oplyst Kommissionen om status for de afhjælpende foranstaltninger, der blev truffet som følge af ICVM-besøget (ICAO Coordinated Validation Mission), som fandt sted i 2017, og hvor der er sket en kontinuerlig forbedring, navnlig inden for luftdygtighed.

(64)

Efter at Kommissionen har undersøgt de oplysninger og den dokumentation, den har modtaget, finder den, at de fleste af de redegørelser, der blev givet om planen for afhjælpende foranstaltninger samt om alvorlige hændelser og håndhævelsesforanstaltninger, er tilstrækkelige. Som følge heraf blev nogle af anmærkningerne lukket, og de foreslåede nye frister for gennemførelsen blev godkendt.

(65)

Den 29. oktober 2019 blev den endelige rapport om ulykken på Lion Airs flyvning JT610 offentliggjort. Som led i Kommissionens fortsatte overvågning af Indonesien vil den anmode DGCA Indonesia om fortsat at levere oplysninger, der relaterer sig dertil, navnlig med hensyn til opfølgningen på rapportens sikkerhedsanbefalinger.

(66)

I overensstemmelse med de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen for luftfartsselskaber fra Indonesien.

(67)

Gennem en prioritering af rampeinspektioner af alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Indonesien, bør medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsætte kontrollen af, at luftfartsselskaber, der er certificeret i Indonesien, overholder de relevante internationale sikkerhedsstandarder.

(68)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen blive nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Moldova

(69)

I april 2019 (8) blev alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Moldova, bortset fra de tre luftfartsselskaber Air Moldova, Fly One og Aerotranscargo, omfattet af fuldstændigt driftsforbud, hvilket hovedsagelig skyldtes, at Moldovas civile luftfartsmyndighed (CAAM) ikke var i stand til at gennemføre og håndhæve de gældende internationale sikkerhedsstandarder.

(70)

Der blev i forbindelse med et EU-vurderingsbesøg i februar 2019 konstateret en lav grad af gennemførelse af internationale sikkerhedsstandarder, og der blev i den forbindelse fremsat en række bemærkninger angående CAAM's regler, procedurer og praksis.

(71)

Den 24. oktober 2019 blev der afholdt et teknisk møde med deltagelse af repræsentanter for Kommissionen, EASA, en medlemsstat og CAAM. På mødet fremlagde CAAM oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at udvikle nationale lovgivningsmæssige rammer i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder og med det mål at forbedre sikkerhedstilsynssystemet i Moldova, herunder de skridt, der er taget med henblik på at indføre en bedre kvalitetsstyringsfunktion i myndigheden.

(72)

CAAM fremlagde også oplysninger om myndighedens styringsvejledning, tjeklisten for analysen af manglerne i sikkerhedsprogrammet samt den statslige sikkerhedspolitik og status for gennemførelsen af sikkerhedsstyringssystemet for de moldoviske luftfartsselskaber. Derudover meddelte CAAM Kommissionen, at der som følge af audit og inspektioner udført vedrørende de luftfartsselskaber, der er registreret i Moldova, var fire AOC'er, som var blevet suspenderet, hvoraf to igen blev sat i kraft, mens to i sidste ende blev tilbagekaldt, nemlig for CA Î.M »TANDEM AERO« SRL og CA »OSCAR JET« SRL.

(73)

I henhold til de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, vurderer Kommissionen, at listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen bør ændres for at lade luftfartsselskaberne CA Î.M »TANDEM AERO« SRL og CA »OSCAR JET« SRL udgå af bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006.

(74)

Gennem en prioritering af rampeinspektioner af alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Moldova, bør medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsætte kontrollen af, at luftfartsselskaber, der er certificeret i Moldova, overholder de relevante internationale sikkerhedsstandarder.

(75)

Hvis relevante sikkerhedsoplysninger tyder på, at der er umiddelbare sikkerhedsrisici som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen blive nødsaget til at træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaber fra Rusland

(76)

Kommissionen, EASA og medlemsstaternes kompetente myndigheder er fortsat med nøje at overvåge sikkerhedsforholdene hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Rusland og beflyver Unionen, herunder gennem en prioritering af de rampeinspektioner, som er udført hos visse russiske luftfartsselskaber i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012.

(77)

Den 25. oktober 2019 mødtes repræsentanter fra Kommissionen, EASA og en medlemsstat med repræsentanter for den russiske føderale lufttransportmyndighed (»FATA«) med henblik på at se på sikkerhedsforholdene hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Rusland, på baggrund af rampeinspektionsrapporter, der er udført i perioden mellem 19. marts 2019 og 4. oktober 2019, og på at identificere tilfælde, hvor FATA's tilsynsaktiviteter burde styrkes.

(78)

Gennemgangen af SAFA-rampeinspektionerne af de luftfartsselskaber, der er certificeret i Rusland, afslørede ingen væsentlige eller tilbagevendende sikkerhedsmangler. Under mødet orienterede FATA Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at de luftfartsselskaber, der er certificeret i Rusland, overholder de krav til sprogfærdigheder på engelsk, som er fastlagt af ICAO.

(79)

På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder de oplysninger, der blev fremlagt af FATA på mødet, finder Kommissionen, at FATA på nuværende tidspunkt har den nødvendige evne og vilje til at afhjælpe sikkerhedsmangler. På dette grundlag har Kommissionen konkluderet, at der ikke var behov for at høre de russiske luftfartsmyndigheder eller nogen af de luftfartsselskaber, der er certificeret i Rusland, i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(80)

I overensstemmelse med de fælles kriterier, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2111/2005, finder Kommissionen derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at ændre listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen ved at optage luftfartsselskaber fra Rusland på denne.

(81)

Medlemsstaterne bør fortsat kontrollere russiske luftfartsselskabers faktiske overholdelse af de relevante internationale sikkerhedsstandarder gennem en prioritering af rampeinspektioner i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012.

(82)

Hvis disse inspektioner afslører en umiddelbar sikkerhedsrisiko som følge af manglende overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder, kan Kommissionen pålægge de pågældende luftfartsselskaber, der er certificeret i Rusland, et driftsforbud og inkludere dem i bilag A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006.

(83)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor ændres.

(84)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 2111/2005 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag A erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag B erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2019.

På Kommissionens vegne

For formanden

Adina VĂLEAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 8).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 452/2014 af 29. april 2014 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for tredjelandsoperatørers flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 133 af 6.5.2014, s. 12).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 715/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (EUT L 197 af 25.7.2008, s. 36).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/871 af 14. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen (EUT L 152 af 15.6.2018, s. 5).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/618 af 15. april 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen (EUT L 106 af 17.4.2019, s. 1).


BILAG I

Bilag A til forordning (EF) nr. 474/2006 affattes således:

»BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER MED DRIFTSFORBUD I UNIONEN, MED UNDTAGELSER (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (»AOC«) eller licens

ICAO-designatorkode på tre bogstaver

Luftfartsselskabets hjemstat

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Den Islamiske Republik Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Afghanistan, herunder:

 

 

Den Islamiske Republik Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Den Islamiske Republik Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Den Islamiske Republik Afghanistan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Angola, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen TAAG Angola Airlines og Heli Malongo, herunder:

 

 

Republikken Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Republikken Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Ukendt

Republikken Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Republikken Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Ukendt

Republikken Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Ukendt

Republikken Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Ukendt

Republikken Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Republikken Angola

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Republikken Congo, herunder:

 

 

Republikken Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republikken Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Ukendt

Republikken Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Ukendt

Republikken Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republikken Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republikken Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Ukendt

Republikken Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Ukendt

Republikken Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republikken Congo

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), herunder:

 

 

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Djibouti, herunder:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Ukendt

DAO

Djibouti

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder:

 

 

Ækvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ækvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Ukendt

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Eritrea, herunder:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder:

 

 

Den Kirgisiske Republik

AIR BISHKEK (tidligere EASTOK AVIA)

15

EAA

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Den Kirgisiske Republik

HELI SKY

47

HAC

Den Kirgisiske Republik

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Den Kirgisiske Republik

S GROUP INTERNATIONAL

(tidligere S GROUP AVIATION)

45

IND

Den Kirgisiske Republik

SKY BISHKEK

43

BIS

Den Kirgisiske Republik

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Den Kirgisiske Republik

SKY WAY AIR

39

SAB

Den Kirgisiske Republik

TEZ JET

46

TEZ

Den Kirgisiske Republik

VALOR AIR

07

VAC

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia

 

 

Republikken Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Libyen, herunder:

 

 

Libyen

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libyen

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libyen

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libyen

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libyen

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libyen

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libyen

PETRO AIR

025/08

PEO

Libyen

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Moldova, undtagen Air Moldova, Fly One og Aerotranscargo, herunder:

 

 

Republikken Moldova

Î.M »VALAN ICC« SRL

MD009

VLN

Republikken Moldova

CA »AIM AIR« SRL

MD015

AAM

Republikken Moldova

CA »AIR STORK« SRL

MD018

MSB

Republikken Moldova

Î M »MEGAVIATION« SRL

MD019

ARM

Republikken Moldova

CA »PECOTOX-AIR« SRL

MD020

PXA

Republikken Moldova

CA »TERRA AVIA« SRL

MD022

TVR

Republikken Moldova

CA »FLY PRO« SRL

MD023

PVV

Republikken Moldova

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Nepal, herunder:

 

 

Republikken Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Ukendt

Republikken Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Ukendt

Republikken Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Republikken Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Ukendt

Republikken Nepal

GOMA AIR

064/2010

Ukendt

Republikken Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Republikken Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Ukendt

Republikken Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Ukendt

Republikken Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Ukendt

Republikken Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Ukendt

Republikken Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Republikken Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Ukendt

Republikken Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Republikken Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Ukendt

Republikken Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Republikken Nepal

SITA AIR

033/2000

Ukendt

Republikken Nepal

TARA AIR

053/2009

Ukendt

Republikken Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Republikken Nepal

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i São Tomé og Príncipe, herunder:

 

 

São Tomé og Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé og Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

RTV

São Tomé og Príncipe

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

 

 

Republikken Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ukendt

RUM

Republikken Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ukendt

DTY

Republikken Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Republikken Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Republikken Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ukendt

PRR

Republikken Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Republikken Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Republikken Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sudan, herunder:

 

 

Republikken Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Republikken Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Republikken Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Republikken Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Republikken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Ukendt

Republikken Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Republikken Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Republikken Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Republikken Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Republikken Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Republikken Sudan

SUN AIR

51

SNR

Republikken Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Republikken Sudan

«

(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet lease-luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er omfattet af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


BILAG II

Bilag B til forordning (EF) nr. 474/2006 affattes således:

»BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I UNIONEN (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (»AOC«)

ICAO-designatorkode på tre bogstaver

Luftfartsselskabets hjemstat

Luftfartøjstype med begrænsning

Registreringsnummer eller ‑numre og serienummer eller ‑numre, hvis de/det er kendt

Registreringsstat

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP.

Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336).

Comorerne

IRAN AIR

FS100

IRA

Den Islamiske Republik Iran

Alle luftfartøjer af typen Fokker F100 og af typen Boeing B747.

Luftfartøjer af typen Fokker F100, som er opført på AOC, og luftfartøjer af typen Boeing 747, som er opført på AOC.

Den Islamiske Republik Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen TU-204.

Hele flåden, undtagen: P-632 og P-633.

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

«

(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet lease-luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er omfattet af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


Top