EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2104

Kommissionens Forordning (EU) 2019/2104 af 29. november 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 1 og 8 (EØS-relevant tekst)

C/2019/8725

OJ L 318, 10.12.2019, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2104/oj

10.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/74


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/2104

af 29. november 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 1 og 8

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Inden for rammerne af projektet Bedre kommunikation om regnskabsaflæggelse, som sigter mod at forbedre den måde, hvorpå finansielle oplysninger formidles til brugere af årsregnskaber, offentliggjorde International Accounting Standards Board den 31. oktober 2018Definition af væsentlig (ændringer til IAS 1 og IAS 8) med henblik på at præcisere definitionen af »væsentlig« for at gøre det lettere for virksomhederne at foretage væsentlighedsvurderinger og øge relevansen af oplysningerne i noterne til årsregnskabet.

(3)

Efter høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til den internationale regnskabsstandard (IAS) 1 Præsentation af årsregnskaber og IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Ændringer til IAS 1 og IAS 8 indebærer følgelig ændringer til IAS 10 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning, IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber og IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver.

(5)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

a)

IAS 1 Præsentation af årsregnskaber ændres som anført i bilaget til denne forordning.

b)

IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl ændres som anført i bilaget til denne forordning.

c)

IAS 10 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning ændres som anført i bilaget til denne forordning.

d)

IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber ændres som anført i bilaget til denne forordning.

e)

IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Definition af væsentlig

Ændringer til IAS 1 og IAS 8

Ændringer til IAS 1 Præsentation af årsregnskaber

Afsnit 7 ændres for en virksomhed, der har vedtaget ændringer til henvisningerne til begrebsrammen i IFRS-standarderne, der blev udstedt i 2018, og afsnit 139T tilføjes.

DEFINITIONER

7.

...

Væsentlig:

Oplysninger er væsentlige, hvis udeladelse, fejlangivelse eller sløring af oplysningerne med rimelighed kan forventes at påvirke de beslutninger, som de primære brugere af årsregnskaber præsenteret til brug for offentligheden træffer på grundlag af disse årsregnskaber, som giver finansielle oplysninger om en bestemt regnskabsaflæggende virksomhed.

Væsentlighed afhænger af oplysningernes art eller omfang eller begge dele. En virksomhed vurderer, om oplysninger, enten hver for sig eller sammen med andre oplysninger, er væsentlige i forbindelse med dens årsregnskab som helhed.

Oplysninger sløres, hvis oplysningerne meddeles på en sådan måde, at de har samme virkning for primære brugere af årsregnskaber, som hvis oplysningerne udelades eller angives fejlagtigt. Følgende er eksempler på omstændigheder, der kan medføre, at væsentlige oplysninger sløres:

a)

oplysninger om en væsentlig post, transaktion eller anden begivenhed anføres i årsregnskabet, men den anvendte sprogbrug er vag eller uklar

b)

oplysninger om en væsentlig post, transaktion eller anden begivenhed er spredt ud over hele årsregnskabet

c)

poster, transaktioner eller andre begivenheder af forskellig art er uhensigtsmæssigt sammendraget

d)

ensartede poster, transaktioner eller andre begivenheder er uhensigtsmæssigt opdelt, og

e)

forståeligheden af årsregnskaberne reduceres som følge af, at væsentlige oplysninger skjules af uvæsentlige oplysninger, således at en primær regnskabsbruger ikke er i stand til at afgøre, hvilke oplysninger der er væsentlige.

En vurdering af, om oplysninger med rimelighed kan forventes at påvirke de beslutninger, der er truffet af de primære regnskabsbrugere af en specifik regnskabsaflæggende virksomheds årsregnskab præsenteret til brug for offentligheden, kræver, at virksomheden tager disse regnskabsbrugeres karakteristika i betragtning samtidig med virksomhedens egne forhold.

Mange eksisterende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer kan ikke kræve, at de regnskabsaflæggende virksomheder formidler oplysninger direkte til dem og er nødt til at henholde sig til årsregnskaber præsenteret til brug for offentligheden for en stor del af de finansielle oplysninger, som de har brug for. Som følge heraf er de de primære regnskabsbrugere, til hvem årsregnskaber præsenteret til brug for offentligheden er rettet. Årsregnskaber udarbejdes for regnskabsbrugere, der har et rimeligt kendskab til forretningsmæssige og økonomiske forhold, og som gennemgår og analyserer oplysningerne omhyggeligt. Også velinformerede og omhyggelige regnskabsbrugere kan undertiden søge hjælp hos en rådgiver for at forstå oplysninger om komplekse økonomiske fænomener.

...

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

...

139T

Definition af væsentlig (ændringer til IAS 1 og IAS 8), udstedt i oktober 2018, medførte ændring af afsnit 7 i IAS 1 og afsnit 5 i IAS 8 og ophævelse af afsnit 6 i IAS 8. Virksomheden skal anvende disse ændringer fremadrettet for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller derefter. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

Ændringer til IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl

Afsnit 5 ændres for en virksomhed, der har vedtaget ændringer til henvisningerne til begrebsrammen i IFRS-standarderne, der blev udstedt i 2018. Afsnit 6 udgår, og afsnit 54H tilføjes.

DEFINITIONER

5.

...

Væsentlig er defineret i afsnit 7 i IAS 1 og anvendes i denne standard med samme betydning.

...

6.

[Udgår]

...

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

...

54H

Definition af væsentlig (ændringer til IAS 1 og IAS 8), udstedt i oktober 2018, medførte ændring af afsnit 7 i IAS 1 og afsnit 5 i IAS 8 og ophævelse af afsnit 6 i IAS 8. Virksomheden skal anvende disse ændringer fremadrettet for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller derefter. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

Ændringer til andre IFRS-standarder og publikationer

Ændringer til IAS 10 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Afsnit 21 ændres, og afsnit 23C tilføjes.

Ikke-regulerende begivenheder efter regnskabsårets afslutning

21.

Hvis ikke-regulerende begivenheder efter regnskabsårets afslutning er væsentlige, kan udeladelse af oplysning herom med rimelighed forventes at have indflydelse på de beslutninger, som de primære brugere af årsregnskaber præsenteret til brug for offentligheden træffer på grundlag af disse årsregnskaber, som giver finansielle oplysninger om en bestemt regnskabsaflæggende virksomhed. Derfor skal en virksomhed give følgende oplysninger for hver væsentlig kategori af ikke-regulerende begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

a)

arten af begivenheden, og

b)

et skøn over den økonomiske virkning af begivenheden eller en erklæring om, at et sådant skøn ikke kan foretages.

...

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

...

23C

Definition af væsentlig (ændringer til IAS 1 og IAS 8), udstedt i oktober 2018, vedrørte ændring af afsnit 21. Virksomheden skal anvende disse ændringer fremadrettet for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller derefter. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom. Virksomheden skal anvende disse ændringer, når den anvender ændringerne af definitionen af væsentlig i afsnit 7 i IAS 1 og afsnit 5 og 6 i IAS 8.

Ændringer til IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber

Afsnit 24 ændres, og afsnit 58 tilføjes.

Væsentlighed

...

24.

I IAS 1 defineres væsentlige oplysninger, og der kræves separat oplysning om væsentlige poster, herunder (eksempelvis) ophørte aktiviteter, og IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl kræver offentliggørelse af ændringer i regnskabsmæssige skøn, fejl og ændringer i anvendt regnskabspraksis. De to standarder indeholder ikke vejledning om kvantitet ved bedømmelsen af væsentlighed.

...

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

...

58.

Definition af væsentlig (ændringer til IAS 1 og IAS 8), udstedt i oktober 2018, medførte ændring af afsnit 24. Virksomheden skal anvende disse ændringer fremadrettet for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller derefter. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom. Virksomheden skal anvende disse ændringer, når den anvender ændringerne af definitionen af væsentlig i afsnit 7 i IAS 1 og afsnit 5 og 6 i IAS 8.

Ændringer til IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver

Afsnit 75 ændres, og afsnit 104 tilføjes.

Omstrukturering

...

75.

En beslutning, som er truffet af ledelsen eller bestyrelsen før regnskabsårets afslutning, om at gennemføre en omstrukturering medfører ikke en faktisk forpligtelse ved regnskabsårets afslutning, medmindre virksomheden før regnskabsårets afslutning har

a)

påbegyndt gennemførelsen af omstruktureringen eller

b)

oplyst de personer, som er berørt af planen, om den overordnede omstruktureringsplan på en tilstrækkelig specifik måde til at give disse personer en berettiget forventning om, at virksomheden vil gennemføre omstruktureringen.

Såfremt en virksomhed først efter regnskabsårets afslutning påbegynder gennemførelsen af en omstruktureringsplan eller oplyser de personer, som er berørt af planen, om planens hovedtræk, kræves oplysning i henhold til IAS 10, Begivenheder efter regnskabsårets afslutning, hvis omstruktureringen er væsentlig, og såfremt udeladelse af oplysning herom med rimelighed kan forventes at have indflydelse på de beslutninger, som de primære brugere af årsregnskaber præsenteret til brug for offentligheden træffer på grundlag af disse årsregnskaber, som giver finansielle oplysninger om en bestemt regnskabsaflæggende virksomhed.

...

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

...

104.

Definition af væsentlig (ændringer til IAS 1 og IAS 8), udstedt i oktober 2018, medførte ændring af afsnit 75. Virksomheden skal anvende disse ændringer fremadrettet for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller derefter. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom. Virksomheden skal anvende disse ændringer, når den anvender ændringerne af definitionen af væsentlig i afsnit 7 i IAS 1 og afsnit 5 og 6 i IAS 8.


Top