EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2102

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2102 af 27. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 for så vidt angår offentliggørelse af de oplysninger, der anvendes til beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne (EØS-relevant tekst)

OJ L 318, 10.12.2019, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2102/oj

10.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2102

af 27. november 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 for så vidt angår offentliggørelse af de oplysninger, der anvendes til beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/981 (2) er delegeret forordning (EU) 2015/35 (3) blevet ændret med henblik på at indføre yderligere principper om udskudte skatter for at sikre lige vilkår i Unionen. Visse skemaer i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 (4) bør tilpasses for at tage hensyn til disse ændringer.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 bør derfor ændres.

(3)

De ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/35, som indeholder krav om offentliggørelse af de oplysninger, der anvendes til beregning af justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne, skal anvendes fra den 1. januar 2020. De ændringer, der er omhandlet i nærværende forordning, har til formål at integrere disse krav i de relevante skemaer i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452. Nærværende forordning bør derfor anvendes fra samme dato.

(4)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (5), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/981 af 8. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 161 af 18.6.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1285).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 foretages følgende ændringer:

1)

I skema S.25.01.21 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen, tilføjes følgende tabeller:

 

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

 

Beregning af udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130«

LAC DT

R0640

 

LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

Maximum for LAC DT

R0690

 

2)

I skema S.25.02.21 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model, tilføjes følgende tabeller:

 

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

 

Beregning af udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130«

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

R0640

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

R0690

 

3)

I skema S.25.03.21 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller, tilføjes følgende tabeller:

 

»Metode i forbindelse med skattesats

 

 

Ja/Nej

 

 

C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

R0590

 

 

Beregning af udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130«

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

R0640

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0650

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0660

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

R0670

 

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

R0680

 

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

R0690

 


BILAG II

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit S.25.01 — Solvenskapitalkrav — For virksomheder, der anvender standardformlen, tilføjes følgende rækker i tabellen:

»Metode i forbindelse med skattesats

R0590/C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1. — Ja

2. — Nej

3. —Ikke relevant, fordi LAC DT ikke anvendes (i dette tilfælde er R0640 til R0690 ikke relevante)

Se EIOPA's Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177) (*1)

Beregning af justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

R0640/C0130

LAC DT

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som defineret i artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle bør svare til værdien i celle R0150/C0100 i S.25.01.

R0650/C0130

LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0660/C0130

LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0670/C0130

LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab allokeret til det næste år.

R0680/C0130

LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab tildelt til årene efter det næste år.

R0690/C0130

Maximum for LAC DT

Maximum for LAC DT, som kunne foreligge inden vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, som omhandlet i artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35

2)

I afsnit S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model, tilføjes de følgende rækker i tabellen:

»Metode i forbindelse med skattesats

R0590/C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1. — Ja

2. — Nej

3. —Ikke relevant, fordi LAC DT ikke anvendes (i dette tilfælde er R0640 til R0690 ikke relevante)

Se EIOPA's Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177)

Beregning af justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

R0640/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle bør svare til værdien i celle R0310/C0100 i S.25.02.

R0650/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0660/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0670/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab tildelt til det næste år.

R0680/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab tildelt til årene efter det næste år.

R0690/C0130

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

Maximum for udskudte skatters tabsabsorberende evne, som kunne foreligge inden vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, som omhandlet i artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35«

3)

I afsnit S.25.03 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller, tilføjes følgende rækker i tabellen:

»R0590/C0109

Metode baseret på gennemsnitlig skattesats

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1. — Ja

2. — Nej

3. —Ikke relevant, fordi LAC DT ikke anvendes (i dette tilfælde er R0640 til R0690 ikke relevante)

Se EIOPA's Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (EIOPA-BoS-14/177)

Beregning af justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne (LAC DT)

R0640/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som defineret i artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35. LAC-beløbet i denne celle bør svare til værdien i celle R0310/C0100 i S.25.02.

R0650/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i hjemfald af udskudte skatteforpligtelser

R0660/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, som beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet med henvisning til sandsynlige fremtidige skattepligtige overskud

R0670/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, indeværende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab tildelt til det næste år.

R0680/C0130

Beløb/skøn vedrørende LAC DT begrundet i tilbageførsel, kommende år

Beløb vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne, beregnet i overensstemmelse med artikel 207 i delegeret forordning (EU) 2015/35, begrundet i overskud fra tidligere år. Beløb vedrørende tab tildelt til årene efter det næste år.

R0690/C0130

Beløb/skøn vedrørende maksimum for LAC DT

Maximum for udskudte skatters tabsabsorberende evne, som kunne foreligge inden vurderingen af, hvorvidt stigningen i udskudte nettoskatteaktiver kan anvendes med henblik på justeringen, som omhandlet i artikel 207, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35«


(*1)  Retningslinjer EIOPA-BoS-14/177 af 2. februar 2015 for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).«


Top