EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2098

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2098 af 28. november 2019 om midlertidige dyresundhedsmæssige krav til sendinger af animalske produkter til konsum, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland (meddelt under nummer C(2019) 8092) (EØS-relevant tekst)

C/2019/8092

OJ L 317, 9.12.2019, p. 111–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2098/oj

9.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/111


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/2098

af 28. november 2019

om midlertidige dyresundhedsmæssige krav til sendinger af animalske produkter til konsum, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland

(meddelt under nummer C(2019) 8092)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, nr. 5), tredje led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2002/99/EF er der fastsat generelle dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af animalske produkter til konsum fra tredjelande. Nærmere bestemt fastsættes det, at Kommissionen skal vedtage regler for visse typer indførsel af disse produkter. Dyresundhedsbestemmelserne i nævnte direktiv berører ikke og anvendes sideløbende med de regler for veterinærkontrol, der er fastsat i Rådets direktiv 97/78/EF (2).

(2)

Ved direktiv 97/78/EF er der fastsat regler for tilrettelæggelsen af veterinærkontrollen for sendinger af animalske produkter, der føres ind i Unionen fra tredjelande, herunder produkter, der er omfattet af direktiv 2002/99/EF. I henhold til artikel 15 i direktiv 97/78/EF skal medlemsstater på visse betingelser tillade genindførsel af sådanne produkter, når de er blevet afvist af et tredjeland. Disse betingelser omfatter certifikatkrav, og de har til formål at beskytte folke- og dyresundheden.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (3) blev direktiv 97/78/EF ophævet med virkning fra den 14. december 2019. Ved nævnte forordning indførtes en ny retlig ramme for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter til verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden anvendes korrekt. Heri fastsættes regler vedrørende bl.a. offentlig kontrol af sendinger af animalske produkter til Unionen, herunder fødevarer. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (4) blev direktiv 2002/99/EF desuden ophævet med virkning fra den 21. april 2021. I forordning (EU) 2016/429 er der fastsat regler for forebyggelse af dyresygdomme, herunder regler for indførsel af animalske produkter til Unionen. De regler, der er fastsat i de to nævnte forordninger, anvendes parallelt, men hvor reglerne, der er fastsat i forordning (EU) 2017/625, er af horisontal karakter, er de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429, mere sektorspecifikke, eftersom de vedrører dyresundhed.

(4)

Der er nu fastlagt supplerende regler ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2074 (5) i henhold til forordning (EU) 2017/625 for gennemførelsen af offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland. Disse supplerende regler har til formål at verificere, at de returnerede sendinger bl.a. overholder de dyresundhedsmæssige krav, og at de henviser til disse krav, som fastsat i Unionens dyresundhedsbestemmelser. Nævnte delegerede forordning finder anvendelse fra den 14. december 2019, som også er anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/625.

(5)

Kommissionens retsakter til gennemførelse af direktiv 2002/99/EF fastsætter ikke i øjeblikket specifikke dyresundhedsmæssige krav vedrørende genindførsel til Unionen af animalske produkter, som er blevet eksporteret fra Unionen, og som er blevet nægtet indførsel af et tredjeland. Der bør derfor fastsættes dyresundhedsmæssige krav vedrørende genindførsel til Unionen af sendinger af animalske produkter til konsum, som er blevet eksporteret fra Unionen, og som er blevet nægtet indførsel af tredjelande, for at skabe retssikkerhed om de dyresundhedsmæssige krav, der gælder for disse sendinger, og for at afbøde potentielle dyresundhedsmæssige risici fra den 14. december 2019, efter at direktiv 97/78/EF er blevet ophævet.

(6)

Navnlig bør aflæsning, opbevaring og genpålæsning af disse produkter i tredjelande ikke medføre en risiko for spredning og indslæbning i Unionen af patogener for visse af de listeopførte dyresygdomme, der er omhandlet i bilag I til direktiv 2002/99/EF.

(7)

Ud over de originale dokumenter, der er udstedt af den kompetente myndighed i eksportmedlemsstaten, bør det også være tilladt at verificere oprindelsen af sendinger af animalske produkter til konsum på grundlag af det originale officielle certifikats elektroniske ækvivalent indsendt via det informationsstyringssystem vedrørende offentlig kontrol, der er omhandlet i artikel 131 i forordning (EU) 2017/625 (IMSOC) og oprettet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (6).

(8)

En sending af animalske produkter til konsum, som er blevet returneret til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland, bør kunne transporteres til et bestemmelsessted i Unionen, hvor den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet i Unionen har indvilliget i at modtage den pågældende sending.

(9)

Det er nødvendigt at sikre, at sendinger af animalske produkter til konsum, som er blevet returneret til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland, ankommer til deres bestemmelsessted i Unionen. De proceduremæssige krav, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1666 (7), bør derfor finde anvendelse på overvågningen af transporten og ankomsten af disse sendinger fra EU-ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet.

(10)

De dyresundhedsmæssige krav i denne afgørelse bør anvendes frem til den 21. april 2021, eftersom forordning (EU) 2016/429 og Kommissionens delegerede forordning om dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen, flytning og håndtering efter indførsel af visse dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier finder anvendelse fra denne dato.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet giver tilladelse til indførsel til Unionen af sendinger af animalske produkter som defineret i artikel 2, nr. 4), i Rådets direktiv 2002/99/EF, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland, hvis følgende krav er opfyldt:

a)

Sendingen ledsages af det originale officielle certifikat eller dokument udstedt af den kompetente myndighed i eksportmedlemsstaten eller dens elektroniske ækvivalent indsendt via det informationsstyringssystem vedrørende offentlig kontrol, der er omhandlet i artikel 131 i forordning (EU) 2017/625 (IMSOC) og oprettet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 eller en bekræftet kopi heraf.

b)

Sendingen ledsages af en erklæring fra den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet i Unionen, hvori det bekræftes, at den accepterer at modtage sendingen med angivelse af bestemmelsesstedet for dets tilbagesendelse til Unionen.

c)

Sendingen ledsages af et af følgende dokumenter, der angiver årsagen til, at tredjelandet nægtede indførsel, og, hvis det er relevant, sted og dato for aflæsning, opbevaring og genpålæsning i tredjelandet samt følgende oplysninger:

i)

for containere eller pakninger med en intakt original forsegling, en erklæring fra den operatør, der er ansvarlig for sendingen, hvori det bekræftes, at transporten har fundet sted under forhold, der er hensigtsmæssige for den pågældende type produkter af animalsk oprindelse, og at indholdet af sendingen ikke blev ændret under transporten, eller

ii)

en officiel erklæring fra den kompetente myndighed eller en anden offentlig myndighed i tredjelandet, hvori det bekræftes, at kravene i litra d) er opfyldt.

d)

Hvis de animalske produkter blev aflæsset i et tredjeland, attesterer tredjelandets kompetente myndighed eller en anden offentlig myndighed, at:

i)

de animalske produkter ikke har undergået anden håndtering end aflæsning, opbevaring og genpålæsning i tredjelandet

ii)

der er indført effektive foranstaltninger for at undgå, at de animalske produkter blev kontamineret med sygdomsfremkaldende agenser, der forårsager overførbare dyresygdomme, jf. bilag I til direktiv 2002/99/EF, under aflæsning, opbevaring og genpålæsning i tredjelandet

iii)

stedet/stederne for aflæsning, opbevaring og genpålæsning i tredjelandet ikke var omfattet af dyresundhedsmæssige flytningsrestriktioner som følge af overførbare dyresygdomme, jf. bilag I til direktiv 2002/99/EF, under aflæsning, opbevaring og genpålæsning i tredjelandet.

2.   Uanset stk. 1, litra a), skal sendingens oprindelse i tilfælde, hvor den i nævnte bestemmelse omhandlede dokumentation ikke er udstedt af den kompetente myndighed i eksportmedlemsstaten, på anden måde bekræftes på grundlag af dokumentation fra den operatør, der er ansvarlig for sendingen.

3.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet overvåger transport og ankomst til bestemmelsesstedet for sendingen af animalske produkter i henhold til artikel 2 og 3 i delegeret forordning (EU) 2019/1666.

Artikel 2

Denne afgørelse finder anvendelse fra den 14. december 2019 til den 21. april 2021.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2074 af 23. september 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for særlig offentlig kontrol af sendinger af visse dyr og varer med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførelse af et tredjeland (EUT L 316 af 6.12.2019, s. 6).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (»IMSOC-forordningen«) (EUT L 261 af 14.10.2019, s. 37).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1666 af 24. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 af 4.10.2019, s. 1).


Top