EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2035

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg (EØS-relevant tekst)

C/2019/4625

OJ L 314, 5.12.2019, p. 115–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj

5.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/115


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2035

af 28. juni 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 3, stk. 5, artikel 87, stk. 3, artikel 94, stk. 3, artikel 97, stk. 2, artikel 101, stk. 3, artikel 106, stk. 1, artikel 118, stk. 1 og 2, artikel 119, stk. 1, artikel 122, stk. 2, artikel 271, stk. 2, og artikel 279, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EU) 2016/429 fastsat regler om forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder bl.a. regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier, og sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg inden for Unionen. Forordning (EU) 2016/429 giver også Kommissionen beføjelse til at vedtage regler, der supplerer visse af forordningens ikke-væsentlige bestemmelser ved hjælp af delegerede retsakter. Der bør derfor vedtages sådanne supplerende bestemmelser for at sikre, at systemet fungerer efter hensigten inden for den nye retlige ramme, der er fastlagt ved forordning (EU) 2016/429.

(2)

Der bør ved nærværende forordning fastsættes regler, der supplerer dem, der er fastsat i del IV, afsnit I, kapitel 1 og 2, i forordning (EU) 2016/429, for så vidt angår registreringsforpligtelsen for transportører, der transporterer visse opdrættede landdyr, bortset fra hovdyr, godkendelse af virksomheder, der holder landdyr, der udgør en betydelig dyresundhedsmæssig risiko, og rugerier, registrene over transportører af og virksomheder med opdrættede landdyr og rugeæg, som skal føres af de kompetente myndigheder, operatørernes forpligtelser vedrørende føring af fortegnelse samt sporbarhedskravene for opdrættede landdyr og rugeæg. Kommissionen er ved forordning (EU) 2016/429 tillige tillagt beføjelse til at fastsætte regler, der skal sikre, at forordningens del IV anvendes korrekt på flytninger af selskabsdyr, bortset fra ikke-kommercielle flytninger. Følgelig bør der ved nærværende forordning også fastsættes regler for sådanne flytninger.

(3)

»Rugeæg« er omfattet af definitionen af »avlsmateriale« i artikel 4, nr. 28), i forordning (EU) 2016/429 og er derfor omfattet af samme forordnings regler for avlsmateriale. Samtidig bør de dyresundhedsmæssige krav, der fastsættes ved nærværende forordning for fjerkræ og fugle i fangenskab, også gælde for rugeæg fra sådanne fugle, og rugeæg samt de virksomheder, der leverer dem, bør således være omfattet af nærværende forordning.

(4)

De supplerende regler, der fastsættes ved denne forordning, bør gælde for alle opdrættede landdyr; der findes imidlertid visse populationer af heste, som holdes under forhold, hvor de lever vildt eller delvis vildt i nærmere afgrænsede områder i Unionen, og som ikke er fuldstændig afhængige af menneskers kontrol for at kunne overleve og formere sig, og de sporbarhedskrav, der fastsættes ved denne forordning, kan derfor ikke anvendes fuldt ud på disse dyr. Det bør ved denne forordning derfor præciseres, at det — om end de inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429 fastsatte dyresundhedsbestemmelser generelt finder anvendelse på disse tamdyr af hestefamilien — er nødvendigt med visse specifikke undtagelser, eftersom det ikke er muligt at anvende identifikationskravene for opdrættede landdyr på heste, der lever uden for menneskers kontrol.

(5)

De regler, der fastsættes ved nærværende forordning, bør desuden supplere reglerne i del IX i forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår overgangsforanstaltningerne til beskyttelse af interessenters erhvervede rettigheder og berettigede forventninger som følge af allerede eksisterende EU-retsakter.

(6)

Reglerne i denne forordning er materielt forbundne og gælder for operatører, der transporterer eller holder landdyr eller rugeæg. For at sikre sammenhæng og enkelthed samt en effektiv anvendelse af reglerne og for at undgå overlapning heraf bør reglerne derfor fastsættes i én enkelt retsakt frem for i flere forskellige retsakter med mange krydshenvisninger. Denne tilgang er også i overensstemmelse med en af hovedmålsætningerne med forordning (EU) 2016/429, som var at strømline EU's dyresundhedsbestemmelser og dermed gøre dem mere gennemsigtige og lettere at anvende.

(7)

Ved artikel 87, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 tillægges Kommissionen beføjelse til at præcisere, for hvilke andre typer af transportører end transportører, der transporterer opdrættede hovdyr mellem medlemsstater eller mellem en medlemsstat og et tredjeland, transportørens transportaktiviteter udgør specifikke og væsentlige risici for så vidt angår visse dyrearter, og at fastsætte, hvilke oplysningskrav de pågældende transportører skal opfylde for at blive registreret i henhold til artikel 93 i forordning (EU) 2016/429. For at gøre det muligt for den kompetente myndighed effektivt at overvåge og forebygge, bekæmpe og udrydde overførbare dyresygdomme bør der derfor ved nærværende forordning fastlægges en liste over andre typer af transportører og fastsættes regler for disses fremlæggelse af oplysninger med henblik på registrering hos den kompetente myndighed.

(8)

I henhold til artikel 94, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429 må opdrættede hovdyr kun flyttes til en anden medlemsstat, hvis de pågældende dyr blev bragt sammen på virksomheder, der er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til samme forordning. Ved artikel 94, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2016/429 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter vedrørende undtagelser fra kravet om, at visse typer virksomheder skal ansøge den kompetente myndighed om godkendelse, hvis de pågældende virksomheder udgør en ubetydelig risiko.

(9)

På grund af den særlige situation, der gør sig gældende for dyr af hestefamilien, som ikke altid primært holdes med fødevareproduktion, men derimod ofte med rekreative og sportsrelaterede formål for øje og i de fleste tilfælde blot samles på en virksomhed, hvorfra de flyttes til en anden medlemsstat med henblik på f.eks. deltagelse i udstillinger, sportsbegivenheder, kulturarrangementer eller lignende arrangementer, bør der ved denne forordning fastsættes en undtagelse fra kravet om, at operatører af sådanne virksomheder skal ansøge den kompetente myndighed om godkendelse, idet disse virksomheder udgør en ubetydelig dyresundhedsrisiko, og der ikke gælder nogen krav vedrørende opholdsperiode i tilfælde af listeopførte sygdomme for dyr af hestefamilien.

(10)

I henhold til artikel 94, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/429 må rugeæg kun flyttes til en anden medlemsstat, hvis de pågældende æg kommer fra en virksomhed, der er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til samme forordning. Rugeæg fra fjerkræ eller andre fugle i fangenskab falder ind under definitionen af rugeæg i artikel 4 i forordning (EU) 2016/429, og operatører af virksomheder, der producerer æg, som skal flyttes til en anden medlemsstat, skal ansøge den kompetente myndighed om godkendelse af deres virksomhed.

(11)

Rugerier med fugle i fangenskab udgør imidlertid ikke den samme sundhedsrisiko for spredning af listeopførte sygdomme som fjerkrærugerier. Nyklækkede unger og rugeæg fra fugle i fangenskab er af langt mindre betydning og produceres i langt mindre mængder end fjerkræ til landbrugsproduktion. Dertil kommer, at de kommercielle handelskredsløb for produktion af fjerkræ og fugle i fangenskab, og navnlig for rugeæg, er indbyrdes forskellige og har begrænset kontakt med hinanden. Risikoen for spredning af listeopførte sygdomme til fjerkræ i forbindelse med flytning af nyklækkede unger og rugeæg fra fugle i fangenskab er derfor begrænset. Denne forordning bør derfor indeholde bestemmelser om undtagelse fra kravene vedrørende ansøgning til den kompetente myndighed om godkendelse for operatører af rugerier med fugle i fangenskab.

(12)

I henhold til artikel 94, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 må opdrættede hovdyr, fjerkræ og rugeæg kun flyttes til en anden medlemsstat, hvis de pågældende dyr eller rugeæg blev bragt sammen på eller hidrører fra virksomheder, der er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til samme forordning. Artikel 95 i forordning (EU) 2016/429 foreskriver desuden, at landdyr, der holdes på en virksomhed med status som afgrænset virksomhed, kun må flyttes til eller fra deres virksomhed, hvis denne af den kompetente myndighed har fået godkendt en sådan status i henhold til samme forordning. Den kompetente myndighed kan kun godkende disse virksomheder, hvis de opfylder visse krav vedrørende karantæne, isolation og andre biosikringsforanstaltninger, overvågning, faciliteter og udstyr, personale og dyrlæger samt den kompetente myndigheds tilsyn. I henhold til nævnte forordnings artikel 97, stk. 2, skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af supplerende regler for godkendelse af virksomheder under hensyntagen til disse krav.

(13)

Der bør med de krav, der fastsættes ved nærværende forordning vedrørende godkendelse af virksomhederne, tages hensyn til erfaringerne med anvendelsen af reglerne i Rådets direktiv 64/432/EØF (2), 92/65/EØF (3) og 2009/158/EF (4). Nævnte direktiver ophæves ved forordning (EU) 2016/429 med virkning fra den 21. april 2021.

(14)

I henhold til artikel 94, stk. 3, litra b), i forordning (EU) 2016/429 skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om, hvilke andre typer af virksomheder med opdrættede landdyr der også skal godkendes af den kompetente myndighed i henhold til artikel 94, stk. 1, i samme forordning. Et stigende antal hunde, katte og fritter fra forskellige virksomheder eller tidligere herreløse, vildtlevende, forsvundne, forladte eller konfiskerede hunde, katte og fritter bringes sammen på virksomheder med henblik på at samle dem i en sending, inden de flyttes til en anden medlemsstat. Der er ved direktiv 92/65/EØF allerede fastsat dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning af disse dyr til en anden medlemsstat. Med henblik på gennemførelse af en tilstrækkelig overvågning og anvendelse af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger på grundlag af overholdelse af visse krav med hensyn til medlemsstatens dyresundhedsstatus bør denne forordning foreskrive, at de pågældende virksomheder skal ansøge den kompetente myndighed om godkendelse, ligesom der ved forordningen bør fastsættes krav vedrørende sådan godkendelse.

(15)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 (5) er der fastsat dyresundhedsmæssige krav, som operatører af kontrolsteder, der ansøger den kompetente myndighed om godkendelse, skal overholde. Disse krav bør bibeholdes, men ajourføres, ved nærværende forordning, da de har vist sig at være effektive med hensyn til at forebygge spredning af dyresygdomme inden for Unionen.

(16)

Humlebier avles som regel i anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø, og som er omfattet af strenge biosikringsforanstaltninger og regelmæssigt kontrolleres af den kompetente myndighed og tjekkes for forekomst af sygdomme. Når sådanne anlæg er anerkendt og under tilsyn af den kompetente myndighed, er det — i modsætning til, hvad der gør sig gældende for bifamilier, der er sat ud i det fri — usandsynligt, at de vil blive berørt af forekomst af lille stadebille. Denne forordning bør derfor indeholde bestemmelser om, at sådanne anlæg skal godkendes og være under tilsyn af den kompetente myndighed, ligesom der ved forordningen bør fastsættes krav vedrørende sådan godkendelse.

(17)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 (6) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser for sådan import. Der er navnlig fastsat betingelser for den kompetente myndigheds godkendelse af karantænefaciliteter og -centre til sådanne fugle. For at undgå, at der gælder mange forskellige regler for karantænestationer med forskellige arter af landdyr, bør hovedindholdet af de pågældende krav bibeholdes med denne forordning, idet kravene dog bør tilpasses, så de kan anvendes på flere arter af landdyr.

(18)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (7) er der fastsat folke- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter med henblik på at forebygge og minimere risici for folke- og dyresundheden forårsaget af disse produkter og navnlig at beskytte sikkerheden i fødevare- og foderkæden. Der er ved nævnte forordning navnlig fastsat regler for indsamling, transport, lagring, håndtering, forarbejdning og anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter, herunder dyr, der er aflivet med henblik på udryddelse af epizootiske sygdomme, med henblik på at forhindre, at de udgør en risiko for dyre- og folkesundheden. Forordning (EF) nr. 1069/2009 udgør sammen med en række gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i henhold til samme forordning en generel ramme for bortskaffelse af døde dyr. I forbindelse med godkendelse af virksomheder i overensstemmelse med artikel 97 og 99 i forordning (EU) 2016/429 bør den kompetente myndighed sikre, at ansøgerne overholder de regler, der er fastsat inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1069/2009.

(19)

Det følger af artikel 101, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, at de kompetente myndigheder skal oprette og føre ajourførte registre over virksomheder og operatører, som de har registreret og godkendt, og at disse registre skal stilles til rådighed for Kommissionen og for de kompetente myndigheder i andre medlemsstater. Af hensyn til gennemsigtigheden bør disse registre også gøres tilgængelige for offentligheden.

(20)

Artikel 101, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 hjemler desuden, at Kommissionen vedtager delegerede retsakter om, hvilke oplysninger der specifikt skal være indeholdt i de registre, der føres af den kompetente myndighed, og vedrørende offentlig adgang til de godkendte virksomheders registre. Det bør derfor ved nærværende forordning fastlægges, hvilke oplysningsforpligtelser den kompetente myndighed har med hensyn til disse registre.

(21)

I artikel 102-105 i forordning (EU) 2016/429 er der fastsat krav vedrørende de minimumsoplysninger, der skal registreres af operatører af virksomheder og transportører, der er registreret eller godkendt af den kompetente myndighed, og det følger af samme forordnings artikel 106, at Kommissionen skal fastsætte regler, der supplerer disse krav vedrørende føring af fortegnelser. Operatører af virksomheder og transportører har førstehåndskendskab til opdrættede landdyr, der er i deres varetægt, og har, når dyr skal flyttes, pligt til at give den kompetente myndighed visse oplysninger med henblik på dyresundhedscertificering eller for at sikre dyrenes sporbarhed, og disse oplysninger er derfor let tilgængelige for den kompetente myndighed. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes regler om de oplysninger, der skal registreres af visse operatører af virksomheder og transportører, ud over dem, der allerede kræves i henhold til forordning (EU) 2016/429.

(22)

I henhold til artikel 112-115 i forordning (EU) 2016/429 skal operatører, der holder kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, identificere hvert dyr med et fysisk identifikationsmiddel og sikre, at dyrene ledsages af et identifikations- eller flytningsdokument, når de flyttes, samt overføre de påkrævede oplysninger til en elektronisk database, der føres af den kompetente myndighed. Operatører, der holder andre landdyr end kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, skal i henhold til artikel 117 i forordning (EU) 2016/429 også identificere hvert dyr med et fysisk identifikationsmiddel og sikre, at dyrene ledsages af et identifikations- eller flytningsdokument, i det omfang Kommissionen har vedtaget regler herom i henhold til samme forordnings artikel 118.

(23)

Ved artikel 118, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 tillægges Kommissionen beføjelse til at fastsætte nærmere krav til midlet til identifikation af opdrættede landdyr og reglerne om identifikations- og flytningsdokumenter for disse dyr samt nærmere regler om de i samme forordning omhandlede elektroniske databaser for opdrættede kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, og regler om udveksling af data mellem medlemsstaternes elektroniske databaser for opdrættet kvæg. Desuden tillægges Kommissionen ved artikel 118, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429 beføjelse til at fastsætte krav til alternative identifikationsmidler til opdrættede landdyr samt fritagelser og særlige bestemmelser for visse kategorier af disse dyr og specifikke bestemmelser om identifikations- og flytningsdokumentet for dyrene samt regler om identifikation og registrering af opdrættede landdyr efter deres indførsel til Unionen.

(24)

Kommissionen tillægges ved artikel 119, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 tillige beføjelse til at fastsætte regler vedrørende særlige undtagelser for operatører fra visse identifikations- og registreringskrav fastsat i nævnte retsakt. Ved artikel 122, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429 tillægges Kommissionen beføjelse til at fastsætte sporbarhedskrav for avlsmateriale af andre arter af opdrættede landdyr end kvæg, får, geder, svin og heste.

Forud for vedtagelsen af forordning (EU) 2016/429 var EU-reglerne om identifikation og registrering af kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien indeholdt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (8), Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 (9) og Rådets direktiv 2008/71/EF (10) og 2009/156/EF (11). Forordning (EU) 2016/429 ophæver og erstatter disse fire retsakter med virkning fra den 21. april 2021. De fire retsakter indeholdt regler om identifikationsmidler, identifikations- eller flytningsdokumenter og elektroniske databaser. De foreskrev også tidsfrister for operatørers anbringelse af identifikationsmidlerne på de pågældende opdrættede dyr. De gav tillige mulighed for en række undtagelser og fritagelser med hensyn til identifikationsmidler og flytningsdokumenter, uden at det går ud over opdrættede dyrs sporbarhed. Reglerne i nævnte retsakter har vist sig at være effektive med hensyn til at sikre sporbarheden for opdrættede kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien. Hovedindholdet af disse regler bør derfor bibeholdes, men ajourføres for at tage hensyn til de praktiske erfaringer, der er gjort med anvendelsen af dem, og den nuværende udvikling på det tekniske område. De nye frister for operatørers anbringelse af identifikationsmidlet på opdrættede landdyr bør fastsættes af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 120, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429.

(25)

For at sikre, at dyr af hestefamilien, der indføres til Unionen, først identificeres i overensstemmelse med EU-reglerne, efter at de er indført til Unionen, og forudsat at de bliver i Unionen, er det nødvendigt at henvise til de toldprocedurer, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (12).

(26)

Før vedtagelsen af forordning (EU) 2016/429 var EU-reglerne om sporbarhed for opdrættede hunde, katte og fritter samt fugle i fangenskab indeholdt i direktiv 92/65/EØF. Reglerne i nævnte direktiv har vist sig at være effektive med hensyn til at sikre sporbarheden for disse dyr. Hovedindholdet af disse regler bør derfor bibeholdes, men ajourføres for at tage hensyn til de praktiske erfaringer, der er gjort med anvendelsen af dem, og den nuværende udvikling på det tekniske område.

(27)

Det følger også af direktiv 92/65/EØF, at hunde, katte og fritter kun kan gøres til genstand for handel, hvis de ledsages af det samme identifikationsdokument som det, der skal anvendes ved ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, jf. artikel 6, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 576/2013 (13). Denne regel bør derfor bibeholdes i nærværende forordning.

(28)

Før vedtagelsen af forordning (EU) 2016/429 var EU-reglerne om sporbarheden for rugeæg indeholdt i direktiv 2009/158/EF. Det nuværende system for mærkning af rugeæg er veletableret. Hovedindholdet af disse regler bør derfor bibeholdes med nærværende forordning, men tilpasses efter de rammer, der er fastlagt ved forordning (EU) 2016/429.

(29)

Forud for vedtagelsen af forordning (EU) 2016/429 indeholdt Kommissionens forordning (EF) nr. 1739/2005 EU-regler om sporbarhed for landdyr, der holdes i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger (14). Reglerne i den forordning har også vist sig at være effektive med hensyn til at sikre sporbarheden for landdyr, der holdes i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger. Hovedindholdet af disse regler bør derfor bibeholdes, men ajourføres for at tage hensyn til de praktiske erfaringer, der er gjort med anvendelsen af dem.

(30)

Der gælder i henhold til forordning (EU) 2016/429 sygdomsspecifikke regler vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme for de i bilag II til samme forordning omhandlede listeopførte sygdomme, herunder infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis og infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis). Ved artikel 9 i forordning (EU) 2016/429 er der fastsat sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, som skal finde anvendelse på forskellige kategorier af listeopførte sygdomme. Det følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (15), at sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesreglerne for listeopførte sygdomme som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse på de i bilaget til samme gennemførelsesforordning omhandlede kategorier af listeopførte sygdomme for de sammesteds angivne listeopførte arter og grupper af listeopførte arter. Opdrættede dyr af kamelfamilien og hjortedyr er opført i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 som arter, der er modtagelige for disse infektioner. Der bør derfor ved nærværende forordning fastsættes harmoniserede regler for disse dyrs sporbarhed.

(31)

På grundlag af den helt særlige situation for rensdyrhold, som er tæt forbundet med samernes kulturarv i Nordeuropa, bør medlemsstaterne kunne opretholde særlige ordninger for det identifikationsmiddel, der er fastsat for rensdyr, som holdes på deres område. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes en særlig ordning for identifikation af disse dyr.

(32)

For så vidt angår dyr af hestefamilien foreskriver artikel 114 i forordning (EU) 2016/429, at operatører skal sikre, at dyr af hestefamilien er individuelt identificeret ved et korrekt udfyldt identifikationsdokument i hele dyrets levetid. Dertil kommer, at Kommissionen i henhold til nævnte forordnings artikel 120, stk. 2, skal vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende visse krav til dette dokument. Reglerne vedrørende identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid er i dag fastlagt som en del af dyresundhedsbestemmelserne i den retlige ramme, der udgøres af forordning (EU) 2016/429, men det er nødvendigt at tage hensyn til de krav vedrørende identifikation af disse dyr, der er fastsat ved andre bestemmelser i EU-retten. Der bør især tages hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF (16), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 (17), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 (18), Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1940 (19) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 (20) med henblik på at undgå alt for mange regler og identifikationsdokumenter, som ville øge de administrative og finansielle byrder unødigt. Dette behov for at rationalisere EU-regelsættet er særlig vigtigt for dyr af hestefamilien, da disse anvendes til en lang række formål, herunder sportsbegivenheder, som avlsdyr og også som fødevarer. Anvendelsen af dem kan desuden variere afhængigt af deres livsstadie, og det er derfor vigtigt, at identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid forbliver gyldigt til en række anvendelsesformål. Med de overgangsbestemmelser, der fastsættes ved denne forordning, må der desuden nødvendigvis tages hensyn til anvendelsestidsrummet for nævnte fem retsakter, så der sikres koordinering af gældende EU-regler.

(33)

Med henblik på en ensartet anvendelse af EU-lovgivningen om sporbarhed for opdrættede landdyr og for at sikre, at den er klar og gennemsigtig, bør Kommissionens forordning (EF) nr. 509/1999 (21) og (EF) nr. 2680/99 (22), Kommissionens beslutning 2000/678/EF (23) og 2001/672/EF (24), Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2004 (25), Kommissionens beslutning 2004/764/EF (26), Kommissionens forordning (EF) nr. 644/2005 (27) og (EF) nr. 1739/2005, Kommissionens beslutning 2006/28/EF (28), 2006/968/EF (29) og 2009/712/EF (30) og gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 ophæves ved nærværende forordning. For at sikre en gnidningsløs overgang til den nye retlige ramme for operatører af omrejsende cirkusser og dyreforestillinger bør flytnings- og identifikationsdokumenter i et format i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1739/2005 dog fortsat finde anvendelse indtil en dato, der fastsættes af Kommissionen i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 120, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429, for så vidt angår formatet for flytnings- og identifikationsdokumenter for opdrættede landdyr i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger.

(34)

Ved direktiv 2001/82/EF er der fastsat særlige regler for dyr af hestefamilien vedrørende behandling af dyr af hestefamilien, der indgår i fødevareproduktion, for så vidt angår veterinærlægemidler, forudsat at de pågældende dyr af hestefamilien er identificeret i overensstemmelse med EU-lovgivningen og at det i deres identifikationsdokument specifikt er angivet, at de ikke er bestemt til slagtning til konsum. Disse regler er nu i deres substans indarbejdet i forordning (EU) 2019/6, som ophæver og erstatter direktiv 2001/82/EF. Forordning (EU) 2019/6 finder anvendelse fra den 28. januar 2022 og således efter den dato, hvorfra forordning (EU) 2016/429 anvendes. De to retsakter er imidlertid indbyrdes forbundne, idet det følger af artikel 109, stk. 1, i forordning (EU) 2019/6, at Kommissionen skal vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere nævnte forordning for så vidt angår de oplysninger, der skal være indeholdt i identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid som omhandlet i forordning (EU) 2016/429, med henblik på opfyldelse af de i forordning (EU) 2019/6 fastsatte forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser. Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 er der desuden fastsat regler om identifikation af dyr af hestefamilien, herunder regler om identifikationsdokumenter for disse dyr, og det følger af forordningen, at EU-systemet til identifikation af dyr af hestefamilien bl.a. skal omfatte ét enkelt dokument, som er gyldigt i hele dyrets levetid. Endelig er der ved forordning (EU) 2016/1012 også fastsat regler om identifikation af dyr af hestefamilien. Det følger af samme forordning, at Kommissionen skal vedtage gennemførelsesretsakter til fastlæggelse af standardformularerne for identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid.

(35)

For at undgå unødvendige administrative og økonomiske byrder for operatører af opdrættede dyr af hestefamilien og de kompetente myndigheder bør identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid for opdrættede dyr af hestefamilien, som i dag er fastlagt ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/262, fortsat finde anvendelse indtil en dato, som fastsættes af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 120, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429 og artikel 109, stk. 2, i forordning (EU) 2019/6, for så vidt angår formatet for identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid for opdrættede dyr af hestefamilien.

(36)

Ved artikel 271 i forordning (EU) 2016/429 er der fastsat en overgangsperiode for indførelse af den nye retlige ramme, der fastsættes ved samme forordning, for operatører for så vidt angår identifikation af opdrættede kvæg, får, geder og svin, ligesom Kommissionen tillægges beføjelse til at afkorte denne overgangsperiode.

(37)

For at sikre en gnidningsløs overgang til den nye retlige ramme som fastlagt ved forordning (EU) 2016/429 for operatører, der holder landdyr, for så vidt angår identifikation og registrering af de pågældende dyr og til den nye retlige ramme for dyresundhedsbestemmelserne vedrørende flytning af dyrene, bør reglerne i nærværende forordning anvendes fra samme dato som dem, der er fastsat ved forordning (EU) 2016/429.

(38)

For at sikre en gnidningsløs overgang til den nye retlige ramme for operatører af virksomheder, der holder landdyr, som er registreret eller godkendt i henhold til direktiv 64/432/EØF og 92/65/EØF, forordning (EF) nr. 1760/2000 og (EF) nr. 21/2004 samt direktiv 2008/71/EF, 2009/156/EF og 2009/158/EF, bør disse operatører anses for at være registreret eller godkendt i henhold til nærværende forordning. Medlemsstaterne bør sikre, at disse operatører overholder alle de regler, der fastsættes ved nærværende forordning.

(39)

For at sikre en gnidningsløs overgang til den nye retlige ramme bør kvæg, får, geder, svin, dyr af hestefamilien, dyr af kamelfamilien og hjortedyr samt fugle af papegøjefamilien, der er identificeret og registreret inden den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, anses for at være identificeret og registreret i henhold til denne forordning og kunne flyttes inden for Unionen.

(40)

Denne forordning bør anvendes fra den 21. april 2021 i overensstemmelse med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/429 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

DEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning supplerer reglerne i forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår:

a)

registrerede og godkendte virksomheder med opdrættede landdyr og rugeæg

b)

sporbarhedskrav for følgende opdrættede landdyr:

i)

kvæg, får, geder, svin, dyr af hestefamilien, dyr af kamelfamilien og hjortedyr (hovdyr)

ii)

hunde, katte og fritter

iii)

fugle i fangenskab

iv)

rugeæg

v)

landdyr, der holdes i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger.

2.   I del II, afsnit I, kapitel 1, fastsættes kravene vedrørende registrering af transportører af opdrættede hunde, katte og fritter og fjerkræ, der transporterer sådanne dyr mellem medlemsstater eller mellem en medlemsstat og et tredjeland.

3.   I del II, afsnit I, kapitel 2, fastsættes der bestemmelser om undtagelser for operatører af virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af visse dyr af hestefamilien, og af rugerier med fugle i fangenskab fra kravet om, at virksomhederne skal ansøge den kompetente myndighed om godkendelse.

I samme kapitel fastsættes også krav vedrørende godkendelse af følgende typer virksomheder:

a)

virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr og fjerkræ, og hvorfra disse dyr skal flyttes til en anden medlemsstat, eller som modtager dyrene fra en anden medlemsstat

b)

rugerier, hvorfra rugeæg eller daggamle kyllinger skal flyttes til en anden medlemsstat

c)

virksomheder, der holder fjerkræ, og hvorfra fjerkræ bestemt til anden anvendelse end slagtning eller rugeæg skal flyttes til en anden medlemsstat.

Kravene vedrører isolation og andre biosikringsforanstaltninger, overvågningsforanstaltninger, faciliteter og udstyr, personale og den kompetente myndigheds tilsyn.

4.   I del II, afsnit I, kapitel 3, fastsættes kravene vedrørende godkendelse af følgende typer virksomheder:

a)

samlesteder for hunde, katte og fritter, hvorfra disse dyr skal flyttes til en anden medlemsstat

b)

dyreinternater for hunde, katte og fritter, hvorfra disse dyr skal flyttes til en anden medlemsstat

c)

kontrolsteder

d)

miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier, hvorfra disse dyr skal flyttes til en anden medlemsstat

e)

karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater, hvorfra disse dyr skal flyttes inden for samme medlemsstat eller til en anden medlemsstat.

Kravene vedrører karantæne, isolation og andre biosikringsforanstaltninger, overvågnings- og kontrolforanstaltninger, faciliteter og udstyr samt dyrlægetilsyn.

5.   I del II, afsnit I, kapitel 4, fastsættes kravene vedrørende godkendelse af afgrænsede virksomheder, hvorfra opdrættede landdyr skal flyttes inden for samme medlemsstat eller til en anden medlemsstat, med hensyn til karantæne, isolation og andre biosikringsforanstaltninger, overvågnings- og kontrolforanstaltninger, faciliteter og udstyr samt dyrlægetilsyn.

6.   I del II, afsnit II, kapitel 1, fastsættes den kompetente myndigheds oplysningsforpligtelser for så vidt angår dennes registre over:

a)

virksomheder med opdrættede landdyr

b)

rugerier

c)

transportører af opdrættede hovdyr, hunde, katte og fritter og fjerkræ, der transporterer sådanne dyr mellem medlemsstaterne eller mellem en medlemsstat og et tredjeland

d)

operatører, der beskæftiger sig med sammenbringning af opdrættede hovdyr og fjerkræ uafhængigt af en virksomhed.

7.   I del II, afsnit II, kapitel 2, fastsættes den kompetente myndigheds oplysningsforpligtelser for så vidt angår registre over godkendte virksomheder som omhandlet i del II, afsnit I, kapitel 2, 3 og 4.

8.   I del II, afsnit III, kapitel 1, fastsættes der forpligtelser for operatørerne vedrørende føring af fortegnelser ud over de forpligtelser, der er fastsat ved artikel 102, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, for følgende typer af registrerede eller godkendte virksomheder:

a)

alle virksomheder, der holder landdyr

b)

virksomheder, der holder:

i)

kvæg, får, geder og svin

ii)

dyr af hestefamilien

iii)

fjerkræ og fugle i fangenskab

iv)

hunde, katte og fritter

v)

honningbier

c)

omrejsende cirkusser og dyreforestillinger

d)

dyreinternater for hunde, katte og fritter

e)

kontrolsteder

f)

karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater

g)

afgrænsede virksomheder.

9.   I del II, afsnit III, kapitel 2, fastsættes der forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af registrerede eller godkendte rugerier ud over de forpligtelser, der er fastsat ved artikel 103, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429.

10.   I del II, afsnit III, kapitel 3, fastsættes der forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for registrerede transportører ud over de forpligtelser, der er fastsat i artikel 104, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429.

11.   I del II, afsnit III, kapitel 4, fastsættes der forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører, der beskæftiger sig med sammenbringning, ud over de forpligtelser, der er fastsat i artikel 105, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, for

a)

operatører af registrerede eller godkendte virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af opdrættede hovdyr og fjerkræ

b)

operatører, der beskæftiger sig med sammenbringning af opdrættede hovdyr og fjerkræ uafhængigt af en virksomhed

c)

operatører af samlesteder for hunde, katte og fritter, der er registreret hos den kompetente myndighed.

12.   I del III, afsnit I-IV, fastsættes der sporbarhedskrav for opdrættede dyr af arterne kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, herunder identifikationsmidler, dokumentation og elektroniske databaser.

13.   I del III, afsnit V, kapitel 1, fastsættes der sporbarhedskrav for opdrættede hunde, katte og fritter, herunder for selskabsdyr, når de flyttes til en anden medlemsstat af andre årsager end i ikke-kommercielt øjemed.

14.   I del III, afsnit V, kapitel 2, fastsættes der sporbarhedskrav for opdrættede dyr af kamelfamilien og hjortedyr.

15.   I del III, afsnit V, kapitel 3, fastsættes der sporbarhedskrav for opdrættede fugle i fangenskab.

16.   I del III, afsnit V, kapitel 4, fastsættes der sporbarhedskrav for opdrættede landdyr i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger.

17.   I del III, afsnit VI, fastsættes der sporbarhedskrav for rugeæg.

18.   I del III, afsnit VII, fastsættes der sporbarhedskrav for opdrættede kvæg, får, geder, svin, dyr af hestefamilien, hjortedyr og dyr af kamelfamilien efter indførsel til Unionen.

19.   I del IV fastsættes der visse overgangsforanstaltninger vedrørende direktiv 64/432/EØF og 92/65/EØF, forordning (EF) nr. 1760/2000, (EF) nr. 21/2004 og (EF) nr. 1739/2005, direktiv 2008/71/EF, 2009/156/EF og 2009/158/EF samt gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 vedrørende:

a)

registrering og godkendelse af virksomheder

b)

identifikation af opdrættede landdyr

c)

flytnings- og identifikationsdokumenter for opdrættede landdyr i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger

d)

identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid for opdrættede dyr af hestefamilien.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»hund«: et opdrættet dyr tilhørende Canis lupus-arter

2)

»kat«: et opdrættet dyr tilhørende Felis silvestris-arter

3)

»fritte«: et opdrættet dyr tilhørende Mustela putorius furo-arter

4)

»transportmåde«: den måde, hvorpå transport foregår, f.eks. ad vej, med jernbane, som lufttransport eller ad vandvejen

5)

»transportmidler«: vej- eller jernbanekøretøjer, skibe og fly

6)

»daggamle kyllinger«: alt fjerkræ på under 72 timer

7)

»samlested for hunde, katte og fritter«: en virksomhed, hvor sådanne dyr med samme sundhedsstatus bringes sammen fra mere end én virksomhed

8)

»dyreinternat«: en virksomhed, der holder tidligere herreløse, vildtlevende, forsvundne, forladte eller konfiskerede landdyr, hvis sundhedsstatus ikke nødvendigvis for alle dyrenes vedkommende er kendt på tidspunktet for deres ankomst til virksomheden

9)

»kontrolsteder«: kontrolsteder som omhandlet i forordning (EF) nr. 1255/97

10)

»miljømæssigt isoleret produktionsvirksomhed«: en virksomhed, hvis strukturer og strenge biosikringsforanstaltninger tilsammen sikrer, at dyreproduktionen effektivt er isoleret fra de tilhørende faciliteter og fra miljøet

11)

»humlebi«: dyr tilhørende arter af slægten Bombus

12)

»primater«: dyr tilhørende arter af ordenen Primates, bortset fra mennesker

13)

»honningbier«: dyr tilhørende arten Apis mellifera

14)

»virksomhedsdyrlæge«: en dyrlæge, som er ansvarlig for de aktiviteter, der udføres på karantænestationen for andre opdrættede landdyr end primater eller på en afgrænset virksomhed, jf. denne forordning

15)

»unikt registreringsnummer«: et nummer tildelt af den kompetente myndighed til en registreret virksomhed som omhandlet i artikel 93 i forordning (EU) 2016/429

16)

»unikt godkendelsesnummer«: et nummer tildelt af den kompetente myndighed til en virksomhed godkendt af samme myndighed i overensstemmelse med artikel 97 og 99 i forordning (EU) 2016/429

17)

»unik kode«: den entydige kode, hvormed operatører, der holder opdrættede dyr af hestearterne, skal sikre, at de pågældende dyr er individuelt identificeret, jf. artikel 114, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429, og som registreres i medlemsstatens elektroniske database, jf. samme forordnings artikel 109, stk. 1

18)

»dyrets identifikationskode«: den individuelle kode, der fremgår af det identifikationsmiddel, et dyr er forsynet med, og hvori følgende indgår:

a)

landekoden for den medlemsstat, hvor identifikationsmidlet er anbragt på dyret

b)

efterfulgt af det numeriske individuelle identifikationsnummer, som dyret er tildelt, på højst 12 cifre

19)

»kvæg« eller »dyr af kvægarterne«: dyr tilhørende hovdyrarter tilhørende slægterne Bison, Bos (herunder underslægterne Bos, Bibos, Novibos og Poephagus) og Bubalus (herunder underslægten Anoa) samt dyr fremkommet ved krydsning heraf

20)

»får« eller »dyr af fårearterne«: dyr tilhørende hovdyrarter tilhørende slægten Ovis samt dyr fremkommet ved krydsning heraf

21)

»geder« eller »dyr af gedearterne«: dyr tilhørende hovdyrarter af slægten Capra samt dyr fremkommet ved krydsning heraf

22)

»svin« eller »dyr af svinearterne«: dyr tilhørende hovdyrarter af familien Suidae opført i bilag III til forordning (EU) 2016/429

23)

»elektronisk identifikator«: en markør med radiofrekvensidentifikation (»RFID«)

24)

»dyr af hestearterne« eller »dyr af hestefamilien«: dyr tilhørende arter af enhovede dyr tilhørende slægten Equus (herunder heste, æsler og zebraer) samt dyr fremkommet ved krydsning heraf

25)

»elektronisk database«: en elektronisk database over opdrættede landdyr som omhandlet i artikel 109, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429

26)

»forsyningskæde«: en integreret produktionskæde med en fælles sundhedsstatus for så vidt angår listeopførte sygdomme i form af et samarbejdsnetværk af specialiserede virksomheder godkendt af den kompetente myndighed med henblik på artikel 53, mellem hvilke der flyttes svin for at fuldføre produktionscyklussen

27)

»identifikationsdokument i hele dyrets levetid«: ét enkelt identifikationsdokument, som er gyldigt i hele dyrets levetid, og hvormed operatører, der holder opdrættede dyr af hestearterne, skal sikre, at det pågældende dyr er individuelt identificeret, jf. artikel 114, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/429

28)

»raceforening«: enhver avlerforening eller avlsorganisation eller ethvert andet offentligt organ end kompetente myndigheder, som er anerkendt af en medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1012 med det formål at gennemføre et avlsprogram med racerene avlsdyr, som er indført i den eller de stambøger, den/det fører eller opretter

29)

»avlsenhed«: enhver avlerforening, avlsorganisation, privat virksomhed, opdrætterorganisation eller offentlig tjeneste i et tredjeland, som, for så vidt angår racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får, geder eller heste eller hybridavlssvin, er blevet accepteret af dette tredjeland i forbindelse med indførsel til Unionen af avlsdyr til avl

30)

»registreret dyr af hestefamilien«:

a)

et racerent avlsdyr tilhørende arterne Equus caballus eller Equus asinus, som er indført eller berettiget til indførelse i hovedafsnittet i en stambog oprettet af en raceforening eller en avlsenhed, der er anerkendt i henhold til artikel 4 eller 34 i forordning (EU) 2016/1012

b)

et opdrættet dyr tilhørende arten Equus caballus, som er registreret hos en international sammenslutning eller organisation, enten direkte eller gennem nationale sammenslutninger eller afdelinger, som administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste (»registreret hest«)

31)

»dyr af kamelfamilien«: dyr tilhørende hovdyrarter af familien Camelidae opført i bilag III til forordning (EU) 2016/429

32)

»hjortedyr«: dyr tilhørende hovdyrarter af familien Cervidae opført i bilag III til forordning (EU) 2016/429

33)

»rensdyr«: hovdyr tilhørende arten Rangifer tarandus, jf. listen i bilag III til forordning (EU) 2016/429

34)

»omrejsende cirkus«: omrejsende udstilling eller marked, hvori der indgår dyr eller dyreforestillinger, og som efter planen skal flyttes til en anden medlemsstat

35)

»dyreforestilling«: enhver forestilling med dyr, der holdes med henblik på en udstilling eller et marked; kan også være en del af et cirkus

36)

»avlsfjerkræ«: fjerkræ på 72 timer eller derover bestemt til produktion af rugeæg

37)

»flok«: alt fjerkræ eller alle fugle i fangenskab med samme sundhedsstatus, der holdes i samme anlæg eller samme indelukke, og som udgør én enkelt epidemiologisk enhed; for fjerkræ i bygninger omfatter dette alle fugle, der er fælles om en given luftmængde.

DEL II

REGISTRERING, GODKENDELSE, REGISTRE OG FØRING AF FORTEGNELSER

AFSNIT I

DEN KOMPETENTE MYNDIGHEDS REGISTRERING OG GODKENDELSE AF TRANSPORTØRER OG OPERATØRER AF VIRKSOMHEDER

KAPITEL 1

Registrering af transportører af andre opdrættede landdyr end hovdyr med henblik på transport mellem medlemsstater og transport til tredjelande

Artikel 3

Registreringsforpligtelser for transportører af opdrættede hunde, katte og fritter og fjerkræ

1.   Transportører, der transporterer opdrættede hunde, katte og fritter og fjerkræ mellem medlemsstaterne eller mellem en medlemsstat og et tredjeland, skal for at blive registreret i henhold til artikel 93 i forordning (EU) 2016/429, inden de indleder sådanne aktiviteter, give den kompetente myndighed oplysninger om:

a)

den pågældende transportørs navn og adresse

b)

hvilke arter der er planlagt transport for

c)

transportmåde

d)

transportmiddel.

2.   Transportører af opdrættede hunde, katte og fritter som omhandlet i stk. 1 skal underrette den kompetente myndighed om, hvor mange dyr der er planlagt transport for.

3.   Transportører af fjerkræ som omhandlet i stk. 1 skal underrette den kompetente myndighed om, hvilke kategorier af fjerkræ der er planlagt transport for.

4.   Transportører som omhandlet i stk. 1 skal underrette den kompetente myndighed om enhver:

a)

ændring i de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede forhold

b)

indstilling af transportaktiviteterne.

KAPITEL 2

Godkendelse af virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr og fjerkræ, rugerier samt virksomheder, der holder fjerkræ

Artikel 4

Undtagelser fra kravet om ansøgning til den kompetente myndighed om godkendelse for operatører af virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af visse dyr af hestefamilien, og af rugerier med fugle i fangenskab

Operatører af følgende virksomheder skal ikke ansøge den kompetente myndighed om godkendelse af deres virksomhed i overensstemmelse med artikel 96, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429:

a)

virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af dyr af hestefamilien, såfremt: de pågældende dyr sammenbringes med henblik på konkurrencer, væddeløb, opvisninger/skuer, træning, kollektive fritidsaktiviteter eller erhvervsaktiviteter eller som led i avl

b)

rugerier med fugle i fangenskab.

Artikel 5

Krav vedrørende godkendelse af virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr

Ved godkendelse af virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr, og hvorfra disse dyr skal flyttes til en anden medlemsstat, eller som modtager dyrene fra en anden medlemsstat, sikrer den kompetente myndighed, at de pågældende virksomheder opfylder følgende krav i del 1 i bilag I til denne forordning:

a)

punkt 1 vedrørende isolation og andre biosikringsforanstaltninger

b)

punkt 2 vedrørende faciliteter og udstyr

c)

punkt 3 vedrørende personale

d)

punkt 4 vedrørende den kompetente myndigheds overvågning.

Artikel 6

Krav vedrørende godkendelse af virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af fjerkræ

Ved godkendelse af virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af fjerkræ, og hvorfra disse dyr skal flyttes til en anden medlemsstat, eller som modtager dyrene fra en anden medlemsstat, sikrer den kompetente myndighed, at de pågældende virksomheder opfylder følgende krav i del 2 i bilag I til denne forordning:

a)

punkt 1 vedrørende isolation og andre biosikringsforanstaltninger

b)

punkt 2 vedrørende faciliteter og udstyr

c)

punkt 3 vedrørende personale

d)

punkt 4 vedrørende den kompetente myndigheds overvågning.

Artikel 7

Krav vedrørende godkendelse af rugerier

Ved godkendelse af rugerier, hvorfra rugeæg fra fjerkræ eller daggamle kyllinger skal flyttes til en anden medlemsstat, sikrer den kompetente myndighed, at de pågældende virksomheder opfylder kravene i:

a)

bilag I, del 3, punkt 1, vedrørende biosikringsforanstaltninger

b)

bilag I, del 3, punkt 2, og bilag II, del 1 og 2, vedrørende overvågning

c)

bilag I, del 3, punkt 3, vedrørende faciliteter og udstyr

d)

bilag I, del 3, punkt 4, vedrørende personale

e)

bilag I, del 3, punkt 5, vedrørende den kompetente myndigheds tilsyn.

Artikel 8

Krav vedrørende godkendelse af virksomheder, der holder fjerkræ

Ved godkendelse af virksomheder, der holder fjerkræ, og hvorfra fjerkræ bestemt til anden anvendelse end slagtning eller rugeæg skal flyttes til en anden medlemsstat, sikrer den kompetente myndighed, at de pågældende virksomheder opfylder kravene i:

a)

bilag I, del 4, punkt 1, vedrørende biosikringsforanstaltninger

b)

bilag I, del 4, punkt 2, og bilag II, del 2, vedrørende overvågning

c)

bilag I, del 4, punkt 3, vedrørende faciliteter og udstyr.

KAPITEL 3

Godkendelse af virksomheder, der holder landdyr

Artikel 9

Forpligtelse for operatører af visse typer virksomheder, der holder landdyr, til at ansøge den kompetente myndighed om godkendelse

Operatører af følgende typer virksomheder skal ansøge den kompetente myndighed om godkendelse i overensstemmelse med artikel 96, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 og må ikke indlede deres aktiviteter, før deres virksomhed er blevet godkendt:

a)

samlesteder for hunde, katte og fritter, hvorfra disse dyr flyttes til en anden medlemsstat

b)

dyreinternater for hunde, katte og fritter, hvorfra disse dyr flyttes til en anden medlemsstat

c)

kontrolsteder

d)

miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier, hvorfra disse dyr flyttes til en anden medlemsstat

e)

karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater, hvorfra disse dyr flyttes inden for samme medlemsstat eller til en anden medlemsstat.

Artikel 10

Krav vedrørende godkendelse af samlesteder for hunde, katte og fritter

Ved godkendelse af samlesteder for hunde, katte og fritter, hvorfra disse dyr skal flyttes til en anden medlemsstat, sikrer den kompetente myndighed, at de pågældende virksomheder opfylder følgende krav i del 5 i bilag I til denne forordning:

a)

punkt 1 vedrørende isolation og andre biosikringsforanstaltninger

b)

punkt 3 vedrørende faciliteter og udstyr.

Artikel 11

Krav vedrørende godkendelse af dyreinternater for hunde, katte og fritter

Ved godkendelse af dyreinternater, hvorfra hunde, katte og fritter skal flyttes til en anden medlemsstat, sikrer den kompetente myndighed, at de pågældende virksomheder opfylder følgende krav i del 5 i bilag I til denne forordning:

a)

punkt 2 vedrørende isolation og andre biosikringsforanstaltninger

b)

punkt 3 vedrørende faciliteter og udstyr.

Artikel 12

Krav vedrørende godkendelse af kontrolsteder

Ved godkendelse af kontrolsteder sikrer den kompetente myndighed, at de pågældende kontrolsteder opfylder følgende krav i del 6 i bilag I til denne forordning:

a)

punkt 1 vedrørende isolation og andre biosikringsforanstaltninger

b)

punkt 2 vedrørende faciliteter og udstyr.

Artikel 13

Krav vedrørende godkendelse af miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier

Ved godkendelse af miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier, hvorfra humlebier skal flyttes til en anden medlemsstat, sikrer den kompetente myndighed, at de pågældende virksomheder opfylder følgende krav i del 7 i bilag I til denne forordning:

a)

punkt 1 vedrørende biosikrings- og overvågningsforanstaltninger

b)

punkt 2 vedrørende faciliteter og udstyr.

Artikel 14

Krav vedrørende godkendelse af karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater

Ved godkendelse af karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater, hvorfra disse dyr skal flyttes inden for samme medlemsstat eller til en anden medlemsstat, sikrer den kompetente myndighed, at de pågældende virksomheder opfylder følgende krav i del 8 i bilag I til denne forordning:

a)

punkt 1 vedrørende karantæne, isolation og andre biosikringsforanstaltninger

b)

punkt 2 vedrørende overvågnings- og kontrolforanstaltninger

c)

punkt 3 vedrørende faciliteter og udstyr.

Artikel 15

Forpligtelser for operatører af karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater

Operatører af karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater som omhandlet i artikel 14 skal:

a)

indføre de fornødne ordninger for gennemførelse af post mortem-inspektion i passende faciliteter på virksomheden eller i et laboratorium

b)

ved kontrakt eller ved hjælp af et andet juridisk instrument sikre sig bistand fra en virksomhedsdyrlæge, som skal være ansvarlig for at:

i)

føre tilsyn med virksomhedens aktiviteter og overholdelsen af godkendelsesbetingelserne i artikel 14

ii)

gennemgå den i bilag I, del 8, punkt 2, litra a), omhandlede sygdomsovervågningsplan efter behov og mindst en gang om året.

KAPITEL 4

Godkendelse af afgrænsede virksomheder, hvorfra landdyr skal flyttes inden for en medlemsstat eller til en anden medlemsstat

Artikel 16

Krav vedrørende godkendelse af status for afgrænsede virksomheder med landdyr

Ved godkendelse af afgrænsede virksomheder med landdyr, der skal flyttes inden for samme medlemsstat eller til en anden medlemsstat, sikrer den kompetente myndighed, at de pågældende virksomheder opfylder følgende krav i del 9 i bilag I til denne forordning:

a)

punkt 1 vedrørende karantæne, isolation og andre biosikringsforanstaltninger

b)

punkt 2 vedrørende overvågnings- og kontrolforanstaltninger

c)

punkt 3 vedrørende faciliteter og udstyr.

Artikel 17

Forpligtelser for operatører af afgrænsede virksomheder med landdyr

Operatører af afgrænsede virksomheder med landdyr som omhandlet i artikel 16 skal:

a)

indføre de fornødne ordninger for gennemførelse af post mortem-inspektion i passende faciliteter på virksomheden eller i et laboratorium

b)

ved kontrakt eller ved hjælp af et andet juridisk instrument sikre sig bistand fra en virksomhedsdyrlæge, som skal være ansvarlig for at:

i)

føre tilsyn med virksomhedens aktiviteter og overholdelsen af godkendelsesbetingelserne i artikel 16

ii)

gennemgå den i bilag I, del 9, punkt 2, litra a), omhandlede sygdomsovervågningsplan efter behov og mindst en gang om året.

AFSNIT II

REGISTRE, DER SKAL FØRES AF DEN KOMPETENTE MYNDIGHED FOR REGISTREREDE OG GODKENDTE TRANSPORTØRER OG OPERATØRER AF VIRKSOMHEDER

KAPITEL 1

Registre over virksomheder, transportører og operatører, der er registreret hos den kompetente myndighed

Artikel 18

Den kompetente myndigheds oplysningsforpligtelser vedrørende registre over virksomheder med opdrættede landdyr og rugerier

Den kompetente myndighed registrerer i sit register over virksomheder med opdrættede landdyr og rugerier, som er registreret hos myndigheden, følgende oplysninger for hver virksomhed:

a)

det unikke registreringsnummer, som virksomheden er tildelt

b)

dato for registrering hos den kompetente myndighed

c)

navn og adresse på operatøren af virksomheden

d)

virksomhedens beliggenhed, med angivelse af adresse og geografiske koordinater (breddegrad og længdegrad)

e)

en beskrivelse af virksomhedens faciliteter

f)

virksomhedstypen

g)

arterne, kategorierne og antallet af landdyr og rugeæg på virksomheden

h)

periode, hvor der holdes dyr eller rugeæg på virksomheden, hvis disse ikke altid forefindes her, herunder bestemte årstider eller i forbindelse med bestemte begivenheder

i)

virksomhedens sundhedsstatus, hvis en sådan er tildelt af den kompetente myndighed

j)

restriktioner for flytning af dyr, rugeæg eller produkter til og fra virksomheden, hvis sådanne restriktioner er pålagt af den kompetente myndighed

k)

dato for indstilling af aktiviteter, hvis operatøren har underrettet den kompetente myndighed om en sådan indstilling.

Artikel 19

Den kompetente myndigheds oplysningsforpligtelser vedrørende registre over transportører af opdrættede hovdyr, hunde, katte og fritter og fjerkræ

1.   Den kompetente myndighed skal i sit register over transportører, der transporterer opdrættede hovdyr, hunde, katte og fritter og fjerkræ mellem medlemsstater eller mellem en medlemsstat og et tredjeland og er registreret hos myndigheden, registrere følgende oplysninger for hver transportør:

a)

det unikke registreringsnummer, som virksomheden er tildelt

b)

dato for registrering hos den kompetente myndighed

c)

operatørens navn og adresse

d)

hvilke arter der er planlagt transport for

e)

transportmåde

f)

transportmiddel

g)

dato for indstilling af aktiviteter, hvis operatøren har underrettet den kompetente myndighed om en sådan indstilling.

2.   Den kompetente myndighed registrerer i sit register for hver transportør af opdrættede hovdyr, hunde, katte og fritter som omhandlet i stk. 1 oplysninger om antallet af dyr, der er planlagt transport for.

3.   Den kompetente myndighed registrerer i sit register for hver transportør af fjerkræ som omhandlet i stk. 1 oplysninger om de kategorier af fjerkræ, der er planlagt transport for.

Artikel 20

Den kompetente myndigheds oplysningsforpligtelser vedrørende registre over operatører, der beskæftiger sig med sammenbringning af opdrættede hovdyr og fjerkræ uafhængigt af en virksomhed

Den kompetente myndighed registrerer i sit register over operatører, der beskæftiger sig med sammenbringning af opdrættede hovdyr og fjerkræ uafhængigt af en virksomhed og er registreret hos myndigheden, herunder operatører, der køber og sælger sådanne dyr, følgende oplysninger for hver operatør:

a)

det unikke registreringsnummer, som virksomheden er tildelt

b)

dato for registrering hos den kompetente myndighed

c)

operatørens navn og adresse

d)

arter og kategorier af opdrættede hovdyr og fjerkræ, der skal bringes sammen

e)

dato for indstilling af aktiviteter, hvis operatøren har underrettet den kompetente myndighed om en sådan indstilling.

KAPITEL 2

Registre over virksomheder, der er godkendt af den kompetente myndighed

Artikel 21

Den kompetente myndigheds oplysningsforpligtelser vedrørende registre over godkendte virksomheder

Den kompetente myndighed registrerer i sit register over godkendte virksomheder som omhandlet i del II, afsnit I, kapitel 2, 3 og 4, følgende oplysninger for hver virksomhed:

a)

det unikke godkendelsesnummer, der er tildelt af den kompetente myndighed

b)

dato for den kompetente myndigheds godkendelse eller for en eventuel suspension eller inddragelse af en sådan godkendelse

c)

operatørens navn og adresse

d)

virksomhedens beliggenhed, med angivelse af adresse og geografiske koordinater (breddegrad og længdegrad)

e)

en beskrivelse af virksomhedens faciliteter

f)

virksomhedstypen

g)

arterne, kategorierne og antallet af landdyr, rugeæg eller daggamle kyllinger på virksomheden

h)

periode, hvor der holdes dyr på virksomheden, hvis disse ikke altid forefindes her, herunder bestemte årstider eller i forbindelse med bestemte begivenheder

i)

sundhedsstatus, hvis virksomheden er tildelt en sådan af den kompetente myndighed

j)

eventuelle restriktioner for flytning af dyr eller avlsmateriale til og fra virksomheden pålagt af den kompetente myndighed

k)

dato for indstilling af aktiviteter, hvis operatøren har underrettet den kompetente myndighed om en sådan indstilling.

AFSNIT III

FORPLIGTELSER VEDRØRENDE FØRING AF FORTEGNELSER FOR OPERATØRER UD OVER DE FORPLIGTELSER, DER ER FASTSAT VED FORORDNING (EU) 2016/429

KAPITEL 1

Operatører af virksomheder, der er registreret eller godkendt af den kompetente myndighed

Artikel 22

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for alle virksomheder, der holder landdyr

Operatører af alle registrerede eller godkendte virksomheder, der holder landdyr, skal registrere følgende oplysninger:

a)

identifikationskoden, der fremgår af identifikationsmidlet, hvis et sådant er anbragt, for hvert identificeret dyr, der holdes på virksomheden

b)

dyrenes oprindelsesvirksomheds unikke registrerings- eller godkendelsesnummer, hvis dyrene hidrører fra en anden virksomhed

c)

dyrenes bestemmelsesvirksomheds unikke registrerings- eller godkendelsesnummer, hvis dyrene er bestemt til en anden virksomhed.

Artikel 23

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af virksomheder, der holder kvæg, får, geder og svin

1.   Operatører af registrerede virksomheder, der holder kvæg, får, geder og svin, skal registrere følgende oplysninger om disse dyr:

a)

fødselsdato for hvert dyr, der holdes på virksomheden

b)

dato for dyrs naturlige død, slagtning eller bortkomst på virksomheden (for hvert enkelt dyr)

c)

type elektronisk identifikator eller tatovering og dens placering, hvis anvendt på dyret

d)

den oprindelige identifikationskode for hvert identificeret dyr, hvis koden er blevet ændret, samt årsagen til denne ændring.

2.   Operatører af virksomheder, der holder får og geder, skal registrere de i stk. 1, litra a), omhandlede oplysninger ved angivelse af fødselsåret for hvert af de dyr, der holdes på virksomheden.

3.   Operatører af virksomheder, der holder svin, er fritaget for at skulle registrere de i stk. 1, litra a), omhandlede oplysninger.

4.   Er får, geder eller svin, der holdes på virksomheden, kun identificeret med det unikke identifikationsnummer fra den virksomhed, hvor de er født, skal operatøren af virksomheden registrere de i stk. 1 omhandlede oplysninger for hver gruppe af dyr med det samme entydige identifikationsnummer fra den virksomhed, hvor de er født, og det samlede antal dyr i den pågældende gruppe.

5.   Er svin, der holdes på virksomheden, ikke identificeret i overensstemmelse med artikel 53, er operatøren af virksomheden:

a)

ikke forpligtet til at registrere de i stk. 1 omhandlede oplysninger

b)

forpligtet til for hver gruppe af dyr, der flyttes fra vedkommendes virksomhed, at registrere de i artikel 102, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/429 omhandlede oplysninger samt det samlede antal dyr i gruppen.

Artikel 24

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af virksomheder, der holder dyr af hestefamilien

Operatører af registrerede virksomheder, der holder dyr af hestefamilien, skal registrere følgende oplysninger for hvert opdrættet dyr af hestefamilien:

a)

den unikke kode

b)

dato for fødsel på virksomheden

c)

dato for naturlig død, bortkomst eller slagtning på virksomheden.

Artikel 25

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af virksomheder, der holder fjerkræ og fugle i fangenskab

Operatører af registrerede eller godkendte virksomheder, der holder fjerkræ, og operatører af virksomheder, der holder fugle i fangenskab, skal registrere følgende oplysninger:

a)

produktionsresultaterne for fjerkræ

b)

sygeligheden for fjerkræ og fugle i fangenskab på virksomheden samt oplysninger om årsagen.

Artikel 26

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af virksomheder, der holder hunde, katte og fritter

Operatører af registrerede virksomheder, der holder hunde, katte og fritter, skal registrere følgende oplysninger for hvert af disse dyr:

a)

fødselsdato

b)

dato for død eller bortkomst på virksomheden.

Artikel 27

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af virksomheder, der holder honningbier

Operatører af registrerede virksomheder, der holder honningbier, skal for hver bigård registrere nærmere oplysninger om enhver midlertidig flytning af bistader, med information om som minimum sted og start- og slutdato for hver enkelt stadeflytning samt antallet af bistader, der er flyttet.

Artikel 28

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af omrejsende cirkusser og dyreforestillinger

Operatører af registrerede omrejsende cirkusser og dyreforestillinger skal registrere følgende oplysninger for hvert dyr:

a)

dato for dyrets død eller bortkomst på virksomheden

b)

navn og adresse på den operatør, der har ansvaret for dyrene, eller ejeren af selskabsdyrene

c)

nærmere oplysninger om flytningerne af omrejsende cirkusser og dyreforestillinger.

Artikel 29

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af dyreinternater for hunde, katte og fritter

Operatører af godkendte dyreinternater for hunde, katte og fritter skal registrere følgende oplysninger for hvert af disse dyr:

a)

anslået alder og køn, race eller farve

b)

dato for anbringelse eller for aflæsning af den injicerbare transponder

c)

de observationer, der er gjort vedrørende tilførte dyr i isolationsperioden

d)

dato for død eller bortkomst på virksomheden.

Artikel 30

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af kontrolsteder

Operatører af godkendte kontrolsteder skal registrere nummerpladen eller registreringsnummeret på de transportmidler, der anvendes til aflæsning af dyr, og transportørens unikke registreringsnummer, hvis et sådant findes.

Artikel 31

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater

Operatører af godkendte karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater skal registrere følgende oplysninger:

a)

anslået alder og køn for de dyr, der holdes på virksomheden

b)

nummerplade eller registreringsnummer på de transportmidler, der anvendes til af- og pålæsning af dyr, og transportørens unikke registreringsnummer, hvis et sådant findes

c)

nærmere oplysninger om gennemførelsen og resultaterne af den i bilag I, del 8, punkt 2, litra a), omhandlede sygdomsovervågningsplan

d)

resultaterne af kliniske undersøgelser, laboratorietest og post mortem-test som omhandlet i bilag I, del 8, punkt 2, litra b)

e)

nærmere oplysninger om vaccination og behandling af modtagelige dyr som omhandlet i bilag I, del 8, punkt 2, litra c)

f)

eventuelle instrukser fra den kompetente myndighed vedrørende observationer gjort under eventuel isolation eller karantæne.

Artikel 32

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af afgrænsede virksomheder

Operatører af godkendte afgrænsede virksomheder skal registrere følgende supplerende oplysninger:

a)

anslået alder og køn for de dyr, der holdes på virksomheden

b)

nummerplade eller registreringsnummer på de transportmidler, der anvendes til af- og pålæsning af dyr, og transportørens unikke registreringsnummer, hvis et sådant findes

c)

nærmere oplysninger om gennemførelsen og resultaterne af den i bilag I, del 9, punkt 2, litra a), omhandlede sygdomsovervågningsplan

d)

resultaterne af kliniske undersøgelser, laboratorietest og post mortem-test som omhandlet i bilag I, del 9, punkt 2, litra b)

e)

nærmere oplysninger om vaccination og behandling af modtagelige dyr som omhandlet i bilag I, del 9, punkt 2, litra c)

f)

nærmere oplysninger om isolation eller karantæne af tilførte dyr, eventuelle instruktioner fra den kompetente myndighed vedrørende isolation og karantæne og observationer gjort under eventuel isolation eller karantæne.

KAPITEL 2

Rugerier

Artikel 33

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af rugerier

Operatører af registrerede eller godkendte rugerier skal registrere følgende oplysninger for hver flok:

a)

art og antal af daggamle kyllinger eller nyklækkede unger af andre arter eller rugeæg på rugeriet

b)

flytninger af daggamle kyllinger, nyklækkede unger af andre arter og rugeæg til og fra deres virksomheder, med angivelse af (alt efter hvad der er relevant):

i)

deres oprindelses- eller bestemmelsessted, med angivelse af virksomhedens unikke registrerings- eller godkendelsesnummer, alt efter hvad der er relevant

ii)

datoer for flytningerne

c)

antallet af æg, der er udrugede, men ikke klækkede, og deres planlagte bestemmelsessted, herunder virksomhedens unikke registrerings- eller godkendelsesnummer, alt efter hvad der er relevant

d)

klækningsresultater

e)

nærmere oplysninger om eventuelle vaccinationsprogrammer.

KAPITEL 3

Transportører, der er registreret hos den kompetente myndighed

Artikel 34

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for registrerede transportører af opdrættede landdyr

Registrerede transportører skal registrere følgende supplerende oplysninger for hvert transportmiddel, der anvendes til transport af opdrættede landdyr:

a)

nummerplade eller registreringsnummer

b)

datoer og klokkeslæt for pålæsning af dyrene på oprindelsesvirksomheden

c)

navn, adresse og entydigt registreringsnummer eller godkendelsesnummer for hver besøgt virksomhed

d)

datoer og klokkeslæt for aflæsning af dyrene på bestemmelsesvirksomheden

e)

datoer og steder for rengøring, desinfektion og frigørelse af transportmidlerne for parasitter og gnavere

f)

referencenumre på de dokumenter, der ledsager dyrene.

KAPITEL 4

Operatører, der beskæftiger sig med sammenbringning

Artikel 35

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af opdrættede hovdyr og fjerkræ

Operatører af registrerede eller godkendte virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af opdrættede hovdyr og fjerkræ, skal registrere følgende oplysninger:

a)

dato for dyrs død og bortkomst på virksomheden

b)

nummerplade eller registreringsnummer på de transportmidler, der anvendes til på- eller aflæsning af dyrene, og det unikke registreringsnummer for transportøren af disse dyr, hvis et sådant findes

c)

referencenumre på de dokumenter, der skal ledsage dyrene.

Artikel 36

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører, der beskæftiger sig med sammenbringning af opdrættede hovdyr og fjerkræ uafhængigt af en virksomhed

Registrerede operatører, der beskæftiger sig med sammenbringning af opdrættede hovdyr og fjerkræ uafhængigt af en virksomhed, skal registrere følgende oplysninger for hvert dyr, der sælges:

a)

det unikke godkendelses- eller registreringsnummer på den virksomhed, der beskæftiger sig med sammenbringning, og som dyret har passeret igennem, efter at det har forladt oprindelsesvirksomheden, og inden det er blevet solgt, hvis et sådant findes

b)

salgsdato

c)

navn og adresse på køberen af dyret

d)

nummerplade eller registreringsnummer på de transportmidler, der anvendes til på- eller aflæsning af dyrene, og transportørens unikke registreringsnummer, hvis et sådant findes

e)

referencenumre på de dokumenter, der skal ledsage dyrene.

Artikel 37

Forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af samlesteder for hunde, katte og fritter

Operatører af godkendte samlesteder for hunde, katte og fritter skal registrere nummerplade eller registreringsnummer på de transportmidler, der anvendes til på- eller aflæsning af dyrene, og transportørens unikke registreringsnummer, hvis et sådant findes.

DEL III

SPORBARHED FOR OPDRÆTTEDE LANDDYR OG RUGEÆG

AFSNIT I

SPORBARHED FOR OPDRÆTTET KVÆG

KAPITEL 1

Identifikationsmidler og -metoder

Artikel 38

Forpligtelser for operatører, der holder kvæg, vedrørende midler og metoder til identifikation af opdrættet kvæg samt anbringelse og anvendelse heraf

1.   Operatører, der holder kvæg, skal sikre, at kvæget er individuelt identificeret med et konventionelt øremærke, jf. bilag III, litra a), som:

a)

anbringes i begge dyrets ører, med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode på identifikationsmidlet

b)

anbringes på kvæg på den virksomhed, hvor dyrene er født

c)

ikke må fjernes, ændres eller udskiftes uden tilladelse fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kvæget holdes.

2.   Operatører, der holder kvæg, kan udskifte:

a)

et af de i stk. 1 omhandlede konventionelle øremærker med en elektronisk identifikator, der er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kvæget holdes

b)

begge de i stk. 1 omhandlede konventionelle øremærker med en elektronisk identifikator, der er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kvæget holdes, i overensstemmelse med den i artikel 39, stk. 1, fastsatte fritagelsesbestemmelse.

Artikel 39

Den kompetente myndighed fritagelse af operatører af afgrænsede virksomheder og operatører fra identifikationskravene for kvæg, der holdes til kulturelle, historiske, rekreative, videnskabelige eller sportsrelaterede formål

1.   Den kompetente myndighed kan fritage operatører af afgrænsede virksomheder og operatører, der holder kvæg til kulturelle, historiske, rekreative, videnskabelige eller sportsrelaterede formål, fra identifikationskravene for kvæg i artikel 38, stk. 1, litra a).

2.   Ved indrømmelse af fritagelser i henhold til stk. 1 sikrer den kompetente myndighed, at mindst ét af de i bilag III, litra d) og e), angivne identifikationsmidler er godkendt af den kompetente myndighed til identifikation af kvæg, der holdes af operatører, som er fritaget i henhold til nærværende artikels stk. 1.

Den kompetente myndighed indfører procedurer for indgivelse af ansøgninger fra operatører om en sådan fritagelse i henhold til nærværende artikels stk. 1.

Artikel 40

Særlige bestemmelser vedrørende identifikation af kvæg af racer, der opdrættes specifikt med henblik på traditionelle kulturarrangementer og sportsbegivenheder

Den kompetente myndighed kan give operatører, der holder kvæg af racer, som opdrættes specifikt med henblik på traditionelle kulturarrangementer og sportsbegivenheder, tilladelse til at identificere disse dyr individuelt ved hjælp af et alternativt identifikationsmiddel, som er godkendt af den kompetente myndighed, efter fjernelse af det i artikel 38, stk. 1, litra a), omhandlede konventionelle øremærke, forudsat at det identificerede dyr forbliver utvetydigt forbundet med sin identifikationskode.

Artikel 41

Udskiftning af det i artikel 38, stk. 1, omhandlede konventionelle øremærke til opdrættet kvæg

1.   Medlemsstaterne kan for alle eller bestemte kategorier af kvæg, der holdes på deres område, tillade, at et af de i artikel 38, stk. 1, litra a), omhandlede konventionelle øremærker udskiftes med et af de i bilag III, litra c), d) og e), omhandlede identifikationsmidler.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag III, litra a), c), d) og e), angivne identifikationsmidler opfylder følgende krav:

a)

De viser dyrets identifikationskode.

b)

De er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kvæget holdes.

3.   Medlemsstaterne indfører procedurer for følgende:

a)

ansøgninger fra fabrikanter om godkendelse af identifikationsmidler til kvæg, der holdes på deres område

b)

ansøgninger fra operatører, der holder kvæg, om tildeling af identifikationsmidler til deres virksomhed.

4.   Medlemsstaterne udarbejder en liste over kvægracer opdrættet specifikt med henblik på traditionelle kulturarrangementer og sportsbegivenheder, som holdes på deres område, og gør listen tilgængelig for offentligheden.

KAPITEL 2

Elektronisk database

Artikel 42

Regler om oplysninger i elektroniske databaser for opdrættet kvæg

Den kompetente myndighed lagrer de i artikel 109, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429 omhandlede oplysninger for hvert enkelt opdrættet stykke kvæg i en elektronisk database i overensstemmelse med følgende regler:

a)

Dyrets identifikationskode skal registreres.

b)

Typen af elektronisk identifikator, hvis anvendt på dyret, skal registreres som angivet i bilag III, litra c), d) og e).

c)

Følgende oplysninger skal registreres for virksomheder, der holder kvæg:

i)

det unikke registreringsnummer, som virksomheden er tildelt

ii)

navn og adresse på operatøren af virksomheden.

d)

Følgende oplysninger skal registreres for hver flytning af kvæg til og fra virksomheden:

i)

oprindelsesvirksomhedens og bestemmelsesvirksomhedens unikke registreringsnummer

ii)

ankomstdato

iii)

afsendelsesdato

e)

dato for kvægs naturlige død, bortkomst eller slagtning på virksomheden.

Artikel 43

Regler om udveksling af data om kvæg mellem elektroniske databaser i medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne sikrer, at deres elektroniske databaser vedrørende kvæg opfylder følgende krav:

a)

De er sikret i overensstemmelse med gældende national ret.

b)

De indeholder som minimum de i artikel 42 omhandlede ajourførte oplysninger.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at deres elektroniske databaser forvaltes af et informationssystem, der kan anvende og forvalte kvalificerede digitale signaturer til dataudvekslinger med henblik på at garantere uafviseligheden af:

a)

de udvekslede meddelelsers ægthed, således at der gives garantier for meddelelsens oprindelse

b)

de udvekslede meddelelsers integritet, således at der gives garantier for, at meddelelsen ikke er blevet ændret eller ødelagt

c)

tidsmæssig information om de udvekslede meddelelser, således at der gives garanti for, at disse er sendt på et bestemt tidspunkt.

3.   Medlemsstaten underretter uden unødigt ophold, og under alle omstændigheder senest 24 timer efter at være blevet opmærksom på det, den medlemsstat, som der er etableret elektronisk dataudveksling med, om ethvert brud på sikkerheden eller tab af integritet, som har væsentlig indvirkning på dataenes gyldighed eller på de personoplysninger, der er indeholdt i dem.

KAPITEL 3

Identifikationsdokumenter

Artikel 44

Identifikationsdokumenter for opdrættet kvæg

Identifikationsdokumenter for opdrættet kvæg som omhandlet i artikel 112, litra b), i forordning (EU) 2016/429 skal indeholde følgende oplysninger:

a)

de i artikel 42, litra a)-d), omhandlede oplysninger

b)

det enkelte dyrs fødselsdato

c)

navnet på den udstedende kompetente myndighed eller det udstedende organ, der har fået tildelt opgaven

d)

udstedelsesdato.

AFSNIT II

SPORBARHED FOR OPDRÆTTEDE FÅR OG GEDER

KAPITEL 1

Identifikationsmidler og -metoder

Artikel 45

Forpligtelser for operatører af opdrættede får og geder vedrørende midler og metoder til identifikation af disse dyr samt anbringelse og anvendelse heraf

1.   Operatører, der holder får og geder bestemt til at blive flyttet direkte til et slagteri, inden de er 12 måneder gamle, skal sikre, at hvert af disse dyr er identificeret med som minimum et konventionelt øremærke anbragt i et af dyrets ører eller et konventionelt kodemærke som angivet i bilag III, litra a) eller b), med synlig, let læselig og uudslettelig visning af enten:

a)

det unikke registreringsnummer på den virksomhed, hvor dyret er født

eller

b)

dyrets identifikationskode.

2.   Operatører, der holder får og geder, som ikke er bestemt til at blive flyttet direkte til et slagteri, inden de er 12 måneder gamle, skal sikre, at hvert af disse dyr er individuelt identificeret som følger:

a)

med et konventionelt øremærke som angivet i bilag III, litra a), med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode

og

b)

med et af de i bilag III, litra c)-f), angivne identifikationsmidler, som er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor fårene og gederne holdes, med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode.

3.   Operatører, der holder får og geder, skal sikre, at:

a)

identifikationsmidlerne er anvendt på fårene og gederne på den virksomhed, hvor de er født

b)

identifikationsmidler ikke fjernes, ændres eller udskiftes, eller er blevet det, uden den kompetente myndigheds tilladelse.

4.   Operatører, der holder får og geder, kan udskifte:

a)

et af de i stk. 2 omhandlede godkendte identifikationsmidler, i overensstemmelse med de i artikel 46, stk. 1, 2, 3 og 4, fastsatte undtagelser

b)

begge de i stk. 2 omhandlede identifikationsmidler med en elektronisk identifikator, der er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor fårene og gederne holdes, i overensstemmelse med den i artikel 47, stk. 1, fastsatte fritagelsesbestemmelse.

Artikel 46

Undtagelser fra kravene i artikel 45 for så vidt angår midler og metoder til identifikation af opdrættede får og geder samt anbringelse og anvendelse heraf

1.   Uanset kravet i artikel 45, stk. 2, litra a), skal operatører, der holder får og geder, som tilhører en population af dyr, der er født med ører, som er for små til isætning af et konventionelt øremærke som angivet i bilag III, litra a), sikre, at sådanne dyr er individuelt identificeret med et konventionelt kodemærke som angivet i litra b) i samme bilag, med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode.

2.   Uanset kravet i artikel 45, stk. 2, litra a), kan operatører, der holder får og geder, som ikke er bestemt til at blive flyttet til en anden medlemsstat, udskifte det konventionelle øremærke som angivet i bilag III, litra a), med en tatovering som angivet i litra g) i samme bilag med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode, forudsat at den kompetente myndighed har tilladt anvendelse af en vombolus som angivet i litra d) i samme bilag.

3.   Uanset artikel 45, stk. 2, litra b), kan operatører, der holder får og geder, som ikke er bestemt til at blive flyttet til en anden medlemsstat, og operatører, der holder får eller geder, som er undtaget fra kravet om anvendelse af en elektronisk identifikator i overensstemmelse med artikel 48, udskifte den elektroniske identifikator med en tatovering som angivet i bilag III, litra g), med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode.

4.   Uanset artikel 45, stk. 2, kan operatører, der holder får og geder, som er bestemt til at blive transporteret til slagteriet, enten efter at have været genstand for sammenbringning eller efter at være blevet opfedet på en anden virksomhed, identificere de enkelte dyr med som minimum et elektronisk øremærke som angivet i bilag III, litra c), anbragt i et af dyrets ører, med synlig, let læselig og uudslettelig visning af det unikke registreringsnummer på den virksomhed, hvor dyret er født, og med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode, forudsat at det pågældende dyr:

a)

ikke er bestemt til at blive flyttet til en anden medlemsstat

og

b)

slagtes, inden det er 12 måneder gammelt.

Artikel 47

Fritagelse af operatører af afgrænsede virksomheder og operatører, der holder dyr til kulturelle, rekreative eller videnskabelige formål, fra kravene i artikel 45, stk. 2

1.   Den kompetente myndighed kan fritage operatører af afgrænsede virksomheder og operatører, der holder får og geder til kulturelle, rekreative eller videnskabelige formål, fra identifikationskravene i artikel 45, stk. 2, under forudsætning af at betingelserne i nærværende artikels stk. 2 er opfyldt.

2.   Den kompetente myndighed sikrer, at enten en vombolus som angivet i bilag III, litra d), eller en injicerbar transponder som angivet i litra e) i samme bilag er blevet godkendt af myndigheden til identifikation af får og geder som omhandlet i stk. 1, og at det pågældende godkendte identifikationsmiddel opfylder kravene i artikel 48, stk. 3.

Den kompetente myndighed indfører procedurer for indgivelse af ansøgninger fra operatører om en sådan fritagelse i henhold til nærværende artikels stk. 1.

Artikel 48

Medlemsstaternes fravigelse af kravene i artikel 45, stk. 2, og medlemsstaternes forpligtelser vedrørende identifikationsmidler

1.   Uanset artikel 45, stk. 2, litra b), kan medlemsstaterne give operatører, der holder får eller geder, tilladelse til at udskifte de i bilag III, litra c)-f), angivne identifikationsmidler med et konventionelt øremærke eller et konventionelt kodemærke som angivet i litra a) eller b) i samme bilag, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Det samlede antal får og geder, der holdes på dens område, overstiger ikke 600 000 som registreret i en elektronisk database,

og

b)

de opdrættede får og geder er ikke bestemt til at blive flyttet til en anden medlemsstat.

2.   Uanset artikel 45, stk. 2, litra b), kan medlemsstaterne give operatører, der holder geder, tilladelse til at udskifte de i bilag III, litra c)-f), angivne identifikationsmidler med et konventionelt øremærke eller et konventionelt kodemærke som angivet i litra a) eller b) i samme bilag, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Det samlede antal geder, der holdes på dens område, overstiger ikke 160 000 som registreret i en elektronisk database,

og

b)

de opdrættede geder er ikke bestemt til at blive flyttet til en anden medlemsstat.

3.   Medlemsstaten sikrer, at de i bilag III, litra a)-f), angivne identifikationsmidler opfylder følgende krav:

a)

De viser dyrets identifikationskode.

b)

De er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor fårene eller gederne holdes.

4.   Medlemsstaterne indfører procedurer for indgivelse af ansøgninger fra:

a)

fabrikanter om godkendelse af identifikationsmidler til får og geder, der holdes på deres område

b)

operatører om tildeling af identifikationsmidler til deres virksomhed til får og geder.

KAPITEL 2

Elektronisk database

Artikel 49

Regler om oplysninger i elektroniske databaser for opdrættede får og geder

Den kompetente myndighed lagrer de i artikel 109, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/429 omhandlede oplysninger vedrørende opdrættede får og geder i en elektronisk database i overensstemmelse med følgende regler:

a)

Følgende oplysninger skal registreres for virksomheder, der holder disse dyr:

i)

det unikke registreringsnummer, som virksomheden er tildelt

ii)

navn og adresse på operatøren af virksomheden.

b)

Følgende oplysninger skal registreres for hver flytning af disse dyr til og fra virksomheden:

i)

det samlede antal dyr

ii)

oprindelsesvirksomhedens og bestemmelsesvirksomhedens unikke registreringsnummer

iii)

ankomstdato

iv)

afsendelsesdato.

KAPITEL 3

Flytningsdokumenter

Artikel 50

Flytningsdokumenter for opdrættede får og geder, der skal flyttes inden for en medlemsstats område

Flytningsdokumenter som omhandlet i artikel 113, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/429 for opdrættede får og geder, der skal flyttes inden for en enkelt medlemsstats område, skal indeholde følgende oplysninger:

a)

dyrets individuelle identifikationskode eller det unikke registreringsnummer på den virksomhed, hvor dyret er født, som det fremgår af identifikationsmidlet

b)

type elektronisk identifikator som angivet i bilag III, litra c)-f), og dens placering, hvis anvendt på dyret

c)

de i artikel 49, litra a), nr. i), og artikel 49, litra b), nr. i), ii) og iv), omhandlede oplysninger

d)

transportørens unikke registreringsnummer

e)

transportmidlets nummerplade eller registreringsnummer.

Artikel 51

Undtagelser fra visse krav i artikel 50 vedrørende flytningsdokumenter for opdrættede får og geder, der er bestemt til at blive bragt sammen på en medlemsstats område

Den kompetente myndighed kan dispensere fra kravene i artikel 50, litra a), for operatører af virksomheder, hvorfra opdrættede får og geder skal flyttes til en virksomhed, hvor de er bestemt til at blive bragt sammen, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Operatørerne må ikke transportere de opdrættede får og geder i samme transportmiddel som dyr fra andre virksomheder, medmindre partierne af de respektive dyr holdes fysisk adskilt fra hinanden i transportmidlet.

b)

Operatørerne af virksomheder, hvor dyrene skal bringes sammen, skal, hvis de har fået tilladelse hertil fra den kompetente myndighed, registrere hvert enkelt dyrs individuelle identifikationskode, jf. artikel 50, litra a), på vegne af operatøren af den virksomhed, hvorfra får og geder modtages, og denne operatør opbevarer disse fortegnelser.

c)

Den kompetente myndighed skal have givet operatørerne af de virksomheder, hvor fårene og gederne skal bringes sammen, adgang til den i artikel 49 omhandlede elektroniske database.

d)

Operatørerne af virksomheder, hvor dyrene skal bringes sammen, skal have indført procedurer til at sikre, at de i litra b) omhandlede oplysninger registreres i den i artikel 49 omhandlede elektroniske database.

AFSNIT III

SPORBARHED FOR OPDRÆTTEDE SVIN

KAPITEL 1

Identifikationsmidler og -metoder

Artikel 52

Forpligtelser for operatører, der holder svin, vedrørende midler og metoder til identifikation af opdrættede svin samt anbringelse og anvendelse heraf

1.   Operatører af virksomheder, der holder svin, skal sikre, at hvert enkelt svin er identificeret med følgende identifikationsmidler:

a)

et konventionelt øremærke som angivet i bilag III, litra a), eller et elektronisk øremærke som angivet i bilag III, litra c), anbragt i et af dyrets ører, med synlig, let læselig og uudslettelig visning af det unikke registreringsnummer på

i)

den virksomhed, hvor dyret er født

eller

ii)

den sidste virksomhed i forsyningskæden som omhandlet i artikel 53, hvis det pågældende dyr flyttes til en virksomhed uden for denne forsyningskæde

eller

b)

en tatovering som angivet i bilag III, litra g), påført på dyret med uudslettelig visning af det unikke registreringsnummer på

i)

den virksomhed, hvor dyret er født

eller

ii)

den sidste virksomhed i forsyningskæden som omhandlet i artikel 53, hvis det pågældende dyr flyttes til en virksomhed uden for denne forsyningskæde.

2.   Operatører af virksomheder, der holder svin, skal sikre, at:

a)

identifikationsmidlerne er anvendt på svin på:

i)

den virksomhed, hvor dyret er født

eller

ii)

den sidste virksomhed i forsyningskæden som omhandlet i artikel 53, hvis det pågældende dyr flyttes til en virksomhed uden for denne forsyningskæde

b)

identifikationsmidler ikke fjernes, ændres eller udskiftes, eller er blevet det, uden den kompetente myndigheds tilladelse.

3.   Operatører af virksomheder, der holder svin, kan udskifte de i stk. 1 omhandlede identifikationsmidler med en elektronisk identifikator, der er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor svinene holdes, i overensstemmelse med den i artikel 54, stk. 1, fastsatte fritagelsesbestemmelse.

Artikel 53

Undtagelser fra kravene i artikel 52 for så vidt angår midler og metoder til identifikation af opdrættede svin i forsyningskæden

Uanset artikel 52 kan den kompetente myndighed give tilladelse til undtagelser fra forpligtelsen til at identificere svin for operatører af virksomheder i forsyningskæden, når de pågældende dyr er bestemt til at blive flyttet inden for denne forsyningskæde inden for den pågældende medlemsstats område, forudsat at den praktiske anvendelse af sporbarhedsforanstaltninger i denne medlemsstat sikrer fuld sporbarhed for disse dyr.

Artikel 54

Den kompetente myndigheds fritagelse af operatører af afgrænsede virksomheder og operatører, der holder svin til kulturelle, rekreative eller videnskabelige formål, fra identifikationskravene

1.   Den kompetente myndighed kan fritage operatører af afgrænsede virksomheder og operatører, der holder svin til kulturelle, rekreative eller videnskabelige formål, fra identifikationskravene for svin i artikel 52, stk. 1.

2.   Ved indrømmelse af fritagelser i henhold til stk. 1 sikrer den kompetente myndighed, at en injicerbar transponder som angivet i bilag III, litra e), er godkendt af myndigheden til identifikation af svin som omhandlet i nærværende artikels stk. 1, og at det pågældende godkendte identifikationsmiddel opfylder kravene i artikel 55, stk. 1.

3.   Den kompetente myndighed indfører procedurer for indgivelse af ansøgninger fra operatører om en sådan fritagelse i henhold til nærværende artikels stk. 1.

Artikel 55

Medlemsstaternes forpligtelser vedrørende midler og metoder til identifikation af opdrættede svin samt anbringelse og anvendelse heraf

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag III, litra a), c), e) og g), angivne identifikationsmidler opfylder følgende krav:

a)

De viser enten:

i)

det unikke registreringsnummer på den virksomhed, hvor dyret er født

eller

ii)

for dyr, der skal flyttes fra virksomheden i en forsyningskæde som omhandlet i artikel 53 til en anden virksomhed uden for den pågældende forsyningskæde, det unikke registreringsnummer for den sidste virksomhed i forsyningskæden.

b)

De er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor svinene holdes.

2.   Medlemsstaterne indfører procedurer for indgivelse af ansøgninger fra:

a)

fabrikanter om godkendelse af identifikationsmidler til svin, der holdes på deres område

b)

operatører om tildeling af identifikationsmidler til deres virksomhed til svin.

3.   Medlemsstaterne udarbejder en liste over virksomheder i forsyningskæden som omhandlet i artikel 53 på deres område og gør listen tilgængelig for offentligheden.

KAPITEL 2

Elektronisk database

Artikel 56

Regler om oplysninger i elektroniske databaser for opdrættede svin

Den kompetente myndighed lagrer de i artikel 109, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/429 omhandlede oplysninger vedrørende opdrættede svin i en elektronisk database i overensstemmelse med følgende regler:

a)

Følgende oplysninger skal registreres for virksomheder, der holder disse dyr:

i)

det unikke registreringsnummer, som virksomheden er tildelt

ii)

navn og adresse på operatøren af virksomheden.

b)

Følgende oplysninger skal registreres for hver flytning af disse dyr til og fra virksomheden:

i)

det samlede antal dyr

ii)

oprindelsesvirksomhedens og bestemmelsesvirksomhedens unikke registreringsnummer

iii)

ankomstdato

iv)

afsendelsesdato.

KAPITEL 3

Flytningsdokumenter

Artikel 57

Flytningsdokumenter for opdrættede svin, der skal flyttes inden for en medlemsstats område

Flytningsdokumenter som omhandlet i artikel 115, litra b), i forordning (EU) 2016/429 for opdrættede dyr af svinearterne, der skal flyttes inden for en enkelt medlemsstats område, skal indeholde følgende oplysninger:

a)

de oplysninger, der skal opbevares i den elektroniske database, jf. artikel 56, litra a), nr. i), og artikel 56, litra b), nr. i), ii) og iv)

b)

transportørens unikke registreringsnummer

c)

transportmidlets nummerplade eller registreringsnummer.

AFSNIT IV

SPORBARHED FOR OPDRÆTTEDE DYR AF HESTEFAMILIEN

KAPITEL 1

Identifikationsmidler og -metoder

Artikel 58

Forpligtelser for operatører, der holder dyr af hestefamilien, vedrørende midler og metoder til identifikation af disse dyr samt anbringelse og anvendelse heraf

1.   Operatører af opdrættede dyr af hestefamilien skal sikre, at dyrene er individuelt identificeret med følgende identifikationsmidler:

a)

en injicerbar transponder som angivet i bilag III, litra e)

b)

et identifikationsdokument i hele dyrets levetid.

2.   Operatører af opdrættede dyr af hestefamilien skal sikre, at:

a)

dyr af hestefamilien identificeres inden for de i artikel 12, stk. 1 og 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 fastsatte frister

b)

identifikationsmidler som omhandlet i stk. 1 ikke fjernes, ændres eller udskiftes, eller er blevet det, uden tilladelse fra den kompetente myndighed for den virksomhed, hvor de pågældende dyr sædvanligvis holdes

3.   Operatører af opdrættede dyr af hestefamilien indgiver — på vegne af og efter aftale med dyrets ejer, hvis operatøren ikke selv ejer dyrene — en ansøgning om udstedelse af et identifikationsdokument i hele dyrets levetid, jf. artikel 65 eller 66, til den kompetente myndighed for den virksomhed, hvor dyrene sædvanligvis holdes, og giver den kompetente myndighed de oplysninger, der er nødvendige for at udfylde identifikationsdokumentet og fortegnelserne i den i artikel 64 omhandlede database.

Artikel 59

Medlemsstaternes forpligtelser vedrørende midler og metoder til identifikation af opdrættede dyr af hestefamilien samt anbringelse og anvendelse heraf

1.   Medlemsstaterne kan tillade, at den i artikel 58, stk. 1, litra a), omhandlede injicerbare transponder udskiftes med:

a)

et enkelt konventionelt øremærke som angivet i bilag III, litra a), anvendt på dyr af hestefamilien, der holdes med henblik på kødproduktion, forudsat at det pågældende dyr enten er født i den pågældende medlemsstat eller er importeret til den pågældende medlemsstat, uden at det har været forsynet med et fysisk identifikationsmiddel, inden det blev indført til Unionen

b)

en alternativ metode godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 62, som utvetydigt forbinder dyret af hestefamilien med identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid som omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra b).

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 58, stk. 1, litra a), og i nærværende artikels stk. 1, litra a), angivne identifikationsmidler opfylder følgende krav:

a)

De viser dyrets identifikationskode.

b)

De er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor dyrene af hestefamilien er identificeret i overensstemmelse med artikel 58, stk. 2, litra a).

3.   Medlemsstaterne:

a)

indfører procedurer for indgivelse af ansøgninger fra fabrikanter om godkendelse af identifikationsmidler til opdrættede dyr af hestefamilien, der holdes på deres område

b)

fastsætter frister for indgivelse af ansøgninger om udstedelse af det i artikel 58, stk. 1, litra b), omhandlede identifikationsdokument.

Artikel 60

Undtagelser vedrørende identifikation for opdrættede dyr af hestefamilien, der lever delvis vildt

1.   Uanset artikel 58, stk. 2, litra a), kan medlemsstaterne angive populationer af opdrættede dyr af hestefamilien, der lever delvis vildt i visse dele af deres område, og som kun er omfattet af kravet om identifikation i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, hvis de:

a)

fjernes fra sådanne populationer, undtagen hvis de under officielt tilsyn overføres fra én nærmere angivet population til en anden

eller

b)

overgår til husdyrhold i fangenskab.

2.   Inden medlemsstaterne gør brug af undtagelsen i stk. 1, underretter de Kommissionen om, hvilke populationer af dyr af hestefamilien der er tale om, og hvilke områder de pågældende dyr lever delvis vildt i.

3.   Uanset artikel 58, stk. 1, kan medlemsstaterne tillade, at der anvendes en injicerbar transponder som angivet i bilag III, litra e), mere end 12 måneder før udstedelsen af et identifikationsdokument i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1, forudsat at dyrets identifikationskode som vist af den injicerbare transponder registreres af operatøren på tidspunktet for implantering af den injicerbare transponder og overføres til den kompetente myndighed.

Artikel 61

Undtagelser vedrørende identifikation for opdrættede dyr af hestefamilien, der flyttes til et slagteri eller ledsages af et midlertidigt identifikationsdokument

1.   Uanset artikel 58, stk. 2, litra a), kan den kompetente myndighed tillade, at der anvendes en forenklet metode til identifikation af dyr af hestefamilien bestemt til at blive flyttet til slagteriet, for hvilke der ikke er udstedt et identifikationsdokument i hele dyrets levetid i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1, forudsat at:

a)

dyrene af hestefamilien er under 12 måneder gamle

b)

der er sikret ubrudt sporbarhed for dyrene fra den virksomhed, hvor de er født, til slagteriet i samme medlemsstat.

Dyrene af hestefamilien skal transporteres direkte til slagteriet, og de skal under transporten være individuelt identificeret med en injicerbar transponder, et konventionelt eller elektronisk øremærke eller et konventionelt eller elektronisk kodemærke som angivet i bilag III, litra a), b), c), e) og f).

2.   Uanset artikel 58, stk. 2, litra a), udsteder den kompetente myndighed efter anmodning fra operatøren af dyret af hestefamilien et midlertidigt identifikationsdokument for det tidsrum, hvor det i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1, udstedte identifikationsdokument er udleveret til den kompetente myndighed med henblik på ajourføring af identifikationsoplysningerne i dette dokument.

Artikel 62

Godkendelse af alternative metoder til identifikation af opdrættede dyr af hestefamilien

1.   Medlemsstaterne kan tillade egnede alternative metoder til identifikation af opdrættede dyr af hestefamilien, herunder registrering af mærker, som utvetydigt forbinder det pågældende dyr af hestefamilien med identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, og som viser, at dyret er blevet identificeret.

2.   Medlemsstater, der tillader alternative identifikationsmetoder i henhold til stk. 1, sikrer, at:

a)

de alternative identifikationsmetoder kun anvendes i undtagelsestilfælde til identifikation af dyr af hestefamilien, der er indført i bestemte stambøger, eller anvendes til særlige formål eller til dyr af hestefamilien, der af sundheds- eller dyrevelfærdshensyn ikke kan identificeres med en injicerbar transponder

b)

enhver godkendt alternativ identifikationsmetode eller kombination af sådanne metoder giver mindst de samme garantier som en injicerbar transponder

c)

formatet for oplysningerne om den alternative identifikationsmetode, der er anvendt på et dyr af hestefamilien, er egnet til indlæsning i en søgbar database.

Artikel 63

Forpligtelser for operatører, der anvender alternative identifikationsmetoder

1.   Operatører, der anvender en godkendt alternativ identifikationsmetode i henhold til artikel 62, stk. 1, skal give den kompetente myndighed og om fornødent andre operatører de nødvendige redskaber til at tilgå de pågældende identifikationsoplysninger eller skal selv påtage sig at verificere identiteten af dyret af hestefamilien over for de pågældende myndigheder eller operatører.

2.   For så vidt angår alternative identifikationsmetoder baseret på karakteristika ved dyret af hestefamilien, der kan ændre sig med tiden, skal operatøren give den kompetente myndighed de oplysninger, der er nødvendige for at ajourføre det i artikel 62 omhandlede identifikationsdokument og den i artikel 64 omhandlede database.

3.   Raceforeninger og internationale foreninger eller organisationer, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste, kan kræve, at dyr af hestefamilien, der er identificeret efter en alternativ identifikationsmetode, jf. artikel 62, identificeres ved implantering af en injicerbar transponder med henblik på indførelse eller registrering af racerene avlsdyr af hestearterne i stambøger eller registrering af heste til konkurrencer eller væddeløb.

KAPITEL 2

Elektronisk database

Artikel 64

Regler om oplysninger i elektroniske databaser for opdrættede dyr af hestefamilien

Den kompetente myndighed lagrer de i artikel 109, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/429 omhandlede oplysninger vedrørende opdrættede dyr af hestefamilien i en elektronisk database i overensstemmelse med følgende regler:

a)

For den virksomhed, hvor de pågældende dyr af hestefamilien sædvanligvis holdes, skal følgende registreres:

i)

det unikke registreringsnummer, som virksomheden er tildelt

ii)

navn og adresse på operatøren af virksomheden.

b)

For hvert dyr af hestefamilien, der sædvanligvis holdes på virksomheden, skal følgende registreres:

i)

den unikke kode

ii)

hvis den findes, dyrets identifikationskode som vist af et fysisk identifikationsmiddel

iii)

hvis den injicerede transponder ikke er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det pågældende dyr af hestefamilien blev identificeret i overensstemmelse med artikel 58, stk. 2, aflæsningssystemet for den pågældende injicerede transponder

iv)

alle oplysninger om nye identifikationsdokumenter eller duplikat- eller erstatningsidentifikationsdokumenter, der måtte være udstedt for dyret

v)

dyreart

vi)

dyrets køn, med mulighed for at indføre kastrationsdato

vii)

fødselsdato og -land som oplyst af operatøren af det opdrættede dyr af hestefamilien

viii)

dato for naturlig død på virksomheden eller bortkomst som oplyst af operatøren af det opdrættede dyr af hestefamilien eller dato for slagtning af dyret

ix)

navn og adresse på den kompetente myndighed eller det udstedende organ, der har fået tildelt opgaven, som har udstedt identifikationsdokumentet

x)

dato for udstedelse af identifikationsdokumentet.

c)

For hvert dyr af hestefamilien, der holdes på virksomheden i over 30 dage, registreres den unikke kode, undtagen hvis der er tale om:

i)

dyr af hestefamilien, der deltager i konkurrencer, væddeløb, opvisninger/skuer, træning eller trækdyrsaktiviteter i højst 90 dage

ii)

handyr af hestefamilien til avl, som holdes i avlssæsonen

iii)

hundyr af hestefamilien til avl, som holdes i højst 90 dage.

KAPITEL 3

Identifikationsdokumenter

Artikel 65

Identifikationsdokumenter for hele dyrets levetid for opdrættede dyr af hestefamilien

1.   Identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

dyrets identifikationskode som vist af den injicerbare transponder eller øremærket

b)

den unikke kode, som dyret er tildelt for hele sin levetid, og som identificerer

i)

den elektroniske database, hvori den kompetente myndighed eller det udstedende organ registrerede de oplysninger, der var nødvendige for at udstede det første identifikationsdokument i hele dyrets levetid, jf. artikel 58, stk. 1, litra b), og om nødvendigt et erstatningsidentifikationsdokument i hele dyrets levetid, jf. artikel 69, stk. 2, litra b)

ii)

den numeriske identifikationskode for hvert enkelt dyr af hestefamilien i denne database

c)

dyreart

d)

dyrets køn, med mulighed for at indføre kastrationsdato

e)

fødselsdato og -land som oplyst af operatøren af det opdrættede dyr af hestefamilien

f)

navn og adresse på den udstedende kompetente myndighed eller det udstedende organ, der har fået tildelt opgaven

g)

dato for udstedelse af identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid

h)

oplysninger om eventuel udskiftning af det fysiske identifikationsmiddel og dyrets identifikationskode som vist på det udskiftede fysiske identifikationsmiddel

i)

hvis det er relevant:

i)

det valideringsmærke, der er udstedt og indsat i identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid af den kompetente myndighed eller af det organ, hvortil denne opgave er delegeret, for en periode på højst 4 år, og som dokumenterer, at dyret sædvanligvis opholder sig på en virksomhed, der af den kompetente myndighed er anerkendt som værende en virksomhed med lav sundhedsrisiko på grund af hyppige dyresundhedsbesøg, supplerende identitetskontrol og sundhedsundersøgelser og ingen brug af naturlig bedækning på virksomheden, undtagen i særlige, til formålet indrettede og fra resten af virksomheden adskilte faciliteter, med mulighed for forlængelse af gyldighedsperioden for det udstedte valideringsmærke

eller

ii)

licensen til deltagelse i hestekonkurrencer, der er udstedt og indsat i identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid for en periode på højst 4 år af det nationale forbund under det internationale rideforbund (Fédération Equestre Internationale), eller til deltagelse i væddeløb udstedt af den kompetente væddeløbsorganisation, og som dokumenterer, at der aflægges mindst to dyrlægebesøg om året, herunder de besøg, der er nødvendige for at foretage regelmæssig vaccination mod hesteinfluenza, og undersøgelser, der er påkrævet i forbindelse med flytninger til andre medlemsstater eller tredjelande, med mulighed for forlængelse af gyldighedsperioden for den udstedte licens.

2.   Identifikationsdokumenter for hele dyrets levetid for registrerede dyr af hestefamilien og for dyr af hestefamilien identificeret i overensstemmelse med artikel 62 skal, ud over de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede oplysninger, som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af dyret med illustrationer og ord, med mulighed for at ajourføre disse oplysninger

b)

detaljerede oplysninger om eventuelle alternative identifikationsmetoder

c)

i påkommende tilfælde oplysninger om racen i overensstemmelse med bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1940

d)

i påkommende tilfælde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne anvende identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid til sportsrelaterede formål i overensstemmelse med kravene fra de relevante organisationer, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste, herunder oplysninger om undersøgelser for og vaccinationer mod listeopførte eller ikke-listeopførte sygdomme, alt efter hvad der kræves for at få adgang til konkurrencer og væddeløb og for at få udstedt den i stk. 1, litra i), nr. ii), omhandlede licens.

Artikel 66

Forpligtelser for operatører af opdrættede dyr af hestefamilien vedrørende identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid

1.   Operatører af opdrættede dyr af hestefamilien skal sikre, at disse dyr til enhver tid ledsages af deres identifikationsdokument i hele dyrets levetid.

2.   Uanset stk. 1 er operatører ikke forpligtet til at sikre, at opdrættede dyr af hestefamilien ledsages af deres identifikationsdokument i hele dyrets levetid, hvis de pågældende dyr:

a)

er opstaldet eller på græs, og identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid kan fremvises umiddelbart af operatøren af det opdrættede dyr af hestefamilien eller operatøren af den virksomhed, hvor dyret holdes

b)

midlertidigt rides, drives, herunder forspændt køretøj, eller føres:

i)

i nærheden af den virksomhed, hvor dyret holdes i en medlemsstat

eller

ii)

under flytning i forbindelse med græsningsskifte af dyr til og fra registrerede sommergræsningsarealer, forudsat at identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid kan fremvises på afsendelsesvirksomheden

c)

ikke er fravænnede dyr af hestefamilien og ledsager moderen eller ammehoppen

d)

deltager i træning eller en prøve som led i en hestekonkurrence eller et hestevæddeløb eller -arrangement og i den forbindelse er nødt til midlertidigt at forlade den virksomhed, hvor træningen, konkurrencen, væddeløbet eller arrangementet finder sted

e)

flyttes eller transporteres i en nødsituation, som vedrører de pågældende dyr selv eller den virksomhed, hvor de holdes.

3.   Operatører af opdrættede dyr af hestefamilien må ikke flytte et dyr af hestefamilien, der ledsages af det i artikel 61, stk. 2, omhandlede midlertidige dokument, til slagteriet.

4.   Operatører af opdrættede dyr af hestefamilien skal returnere identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid til den udstedende kompetente myndighed eller det udstedende organ, hvortil denne opgave er delegeret, som afkodet fra den unikke kode efter dyrets død eller bortkomst.

Artikel 67

Den kompetente myndigheds forpligtelser vedrørende udstedelse af duplikat- eller erstatningsidentifikationsdokumenter for hele dyrets levetid

1.   Efter ansøgning fra operatøren udsteder den kompetente myndighed eller det udstedende organ, der har fået tildelt opgaven, et duplikatidentifikationsdokument i hele dyrets levetid, hvis identiteten af det pågældende opdrættede dyr af hestefamilien kan fastslås, og operatøren enten

a)

har anmeldt, at identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, der er udstedt for det pågældende dyr, er bortkommet

eller

b)

ikke har identificeret dyret inden for de i artikel 58, stk. 2, litra a), fastsatte frister.

2.   Den kompetente myndighed udsteder efter ansøgning fra operatøren eller på eget initiativ et erstatningsidentifikationsdokument, hvis dyrets identitet ikke kan fastslås, og operatøren enten

a)

har anmeldt, at identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, der er udstedt for det pågældende dyr, er bortkommet

eller

b)

ikke har opfyldt identifikationskravene i artikel 58, stk. 2, litra b).

Artikel 68

Den kompetente myndigheds forpligtelser vedrørende udstedelse af nye identifikationsdokumenter for hele dyrets levetid for registrerede dyr af hestefamilien

Hvis et identificeret dyr af hestefamilien bliver et registreret dyr af hestefamilien, og identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, der er udstedt for det pågældende dyr, ikke kan tilpasses, så det opfylder kravene i artikel 65, stk. 2, udsteder den kompetente myndighed eller det udstedende organ, der har fået tildelt opgaven, efter anmodning fra operatøren af dyret af hestefamilien et identifikationsdokument i hele dyrets levetid indeholdende de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 65, stk. 1 og 2, til erstatning for det tidligere identifikationsdokument.

Artikel 69

Den kompetente myndigheds forpligtelser vedrørende duplikat- eller erstatningsidentifikationsdokumenter eller nye identifikationsdokumenter

1.   Den kompetente myndighed eller det udstedende organ, der har fået tildelt opgaven, indfører oplysninger om udstedelse af et duplikat- eller erstatningsidentifikationsdokument i overensstemmelse med artikel 67 eller udstedelse af et nyt identifikationsdokument i overensstemmelse med artikel 68 i den i artikel 64 omhandlede elektroniske database.

2.   Den udstedende kompetente myndighed eller det udstedende organ, der har fået tildelt opgaven, indfører

a)

i et duplikatidentifikationsdokument i hele dyrets levetid og i nye identifikationsdokumenter for hele dyrets levetid den unikke kode, som dyret er tildelt i overensstemmelse med artikel 65, stk. 1, litra b), i forbindelse med udstedelsen af det første identifikationsdokument i hele dyrets levetid

eller

b)

i erstatningsidentifikationsdokumentet for hele dyrets levetid den unikke kode, som det pågældende dyr af hestefamilien er tildelt i forbindelse med udstedelsen af dokumentet.

AFSNIT V

SPORBARHED FOR OPDRÆTTEDE HUNDE, KATTE OG FRITTER, DYR AF KAMELFAMILIEN OG HJORTEDYR, FUGLE I FANGENSKAB OG LANDDYR I OMREJSENDE CIRKUSSER OG DYREFORESTILLINGER

KAPITEL 1

Sporbarhed for opdrættede hunde, katte og fritter

Afdeling 1

Identifikationsmidler

Artikel 70

Forpligtelser for operatører, der holder hunde, katte og fritter, vedrørende midler og metoder til identifikation af disse dyr samt anbringelse og anvendelse heraf

Operatører, der holder hunde, katte og fritter, skal sikre, at:

a)

de pågældende dyr er individuelt identificeret med en injicerbar transponder som angivet i bilag III, litra e), når de flyttes til en anden medlemsstat

b)

den injicerbare transponder, der er bestemt til implantering i dyret, er godkendt af den kompetente myndighed

c)

læseenheden, der gør det muligt til enhver tid at kontrollere dyrets individuelle identifikation, stilles til rådighed for den kompetente myndighed, såfremt den implanterede injicerbare transponder ikke er godkendt af den kompetente myndighed.

Afdeling 2

Identifikationsdokumenter

Artikel 71

Identifikationsdokumenter for opdrættede hunde, katte og fritter

Operatører, der holder hunde, katte og fritter, skal sikre, at ethvert sådant dyr, der flyttes til en anden medlemsstat, ledsages af et identifikationsdokument som omhandlet i artikel 6, litra d), i forordning (EU) nr. 576/2013, behørigt udfyldt og udstedt i overensstemmelse med samme forordnings artikel 22.

Afdeling 3

Sporbarhed for selskabsdyr

Artikel 72

Sporbarhedskrav for andre flytninger end ikke-kommercielle flytninger

Operatører skal sikre, at selskabsdyr, der flyttes til en anden medlemsstat af andre årsager end i ikke-kommercielt øjemed, overholder reglerne i artikel 70 og 71.

KAPITEL 2

Sporbarhed for opdrættede dyr af kamelfamilien og hjortedyr

Artikel 73

Forpligtelser for operatører, der holder dyr af kamelfamilien og hjortedyr, for så vidt angår midler og metoder til identifikation af disse dyr samt anbringelse og anvendelse heraf

1.   Operatører, der holder dyr af kamelfamilien, skal sikre, at dyrene er individuelt identificeret med enten:

a)

et konventionelt øremærke som angivet i bilag III, litra a), anbragt i begge dyrets ører, med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode,

eller

b)

en injicerbar transponder som angivet i bilag III, litra e), med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode.

2.   Operatører, der holder hjortedyr, skal sikre, at dyrene er individuelt identificeret med et af følgende identifikationsmidler:

a)

et konventionelt øremærke som angivet i bilag III, litra a), anbragt i begge dyrets ører, med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode,

eller

b)

en injicerbar transponder som angivet i bilag III, litra e), med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode,

eller

c)

en tatovering som angivet i bilag III, litra g), påført på dyret med uudslettelig visning af dyrets identifikationskode.

3.   Operatører af virksomheder, der holder dyr af kamelfamilien og hjortedyr, skal sikre, at:

a)

identifikationsmidlerne er anvendt på dyrene på den virksomhed, hvor de er født

b)

identifikationsmidler ikke fjernes, ændres eller udskiftes, eller er blevet det, uden den kompetente myndigheds tilladelse.

c)

læseenheden, der gør det muligt til enhver tid at kontrollere dyrets individuelle identifikation, stilles til rådighed for den kompetente myndighed, såfremt den implanterede injicerbare transponder ikke er godkendt af den kompetente myndighed.

Artikel 74

Fritagelse af operatører, der holder rensdyr

Som undtagelse fra kravene i artikel 73, stk. 2, skal operatører, der holder rensdyr, sikre, at hvert af de dyr, der holdes på deres virksomheder, er identificeret efter en alternativ metode, som er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed.

Artikel 75

Medlemsstaternes forpligtelser vedrørende midler til identifikation af opdrættede dyr af kamelfamilien og hjortedyr

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag III, litra a), e) og g), angivne identifikationsmidler opfylder følgende krav:

a)

De viser dyrets identifikationskode.

b)

De er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor dyrene af kamelfamilien og hjortedyrene holdes.

2.   Medlemsstaterne indfører procedurer for følgende:

a)

ansøgninger fra fabrikanter om godkendelse af identifikationsmidler til dyr af kamelfamilien og hjortedyr, der holdes på deres område

b)

ansøgninger fra operatører, der holder dyr af kamelfamilien og hjortedyr, om tildeling af identifikationsmidler til deres virksomhed.

KAPITEL 3

Sporbarhed for fugle i fangenskab

Artikel 76

Forpligtelser for operatører, der holder fugle af papegøjefamilien, vedrørende midler og metoder til identifikation af disse dyr samt anbringelse og anvendelse heraf

1.   Operatører, der holder fugle af papegøjefamilien, skal sikre, at dyrene i forbindelse med flytning til en anden medlemsstat er individuelt identificeret med et af følgende identifikationsmidler:

a)

en fodring som angivet i bilag III, litra h), anbragt på mindst ét af dyrets ben, med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode

eller

b)

en injicerbar transponder som angivet i bilag III, litra e), med synlig, let læselig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode,

eller

c)

en tatovering som angivet i bilag III, litra g), påført på dyret med synlig og uudslettelig visning af dyrets identifikationskode.

2.   Operatører, der holder fugle af papegøjefamilien, skal:

a)

sikre, at det i stk. 1, litra b), omhandlede identifikationsmiddel er godkendt af den kompetente myndighed

b)

stille læseenheden, der gør det muligt til enhver tid at kontrollere dyrets individuelle identifikation, til rådighed for den kompetente myndighed, såfremt det i stk. 1, litra b), omhandlede identifikationsmiddel ikke er godkendt af den kompetente myndighed.

KAPITEL 4

Sporbarhed for opdrættede landdyr i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger

Afdeling 1

Flytnings- og identifikationsdokumenter for opdrættede landdyr i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger

Artikel 77

Den kompetente myndigheds forpligtelser vedrørende flytningsdokumentet for opdrættede landdyr i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger

1.   Den kompetente myndighed udsteder et flytningsdokument som omhandlet i artikel 117, litra b), i forordning (EU) 2016/429, for alle opdrættede landdyr i omrejsende cirkusser eller dyreforestillinger, der er bestemt til at blive flyttet til en anden medlemsstat, bortset fra lagomorfer, gnavere, honningbier og humlebier.

2.   Den kompetente myndighed sikrer, at det i stk. 1 omhandlede flytningsdokument som minimum indeholder følgende oplysninger:

a)

det kommercielle navn på det omrejsende cirkus eller dyreforestillingen

b)

det unikke registreringsnummer på det omrejsende cirkus eller dyreforestillingen som tildelt af den kompetente myndighed

c)

navn og adresse på operatøren af det omrejsende cirkus eller dyreforestillingen

d)

art og antal

e)

for hvert dyr, som operatøren af det omrejsende cirkus eller dyreforestillingen ikke er ansvarlig for, navn og adresse på den operatør, der er ansvarlig for dyret, eller ejeren af selskabsdyret

f)

dyrets identifikationskode som vist af de i artikel 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 og 76 omhandlede identifikationsmidler

g)

type elektronisk identifikator og dens placering, hvis anvendt på dyret, jf. litra f)

h)

i påkommende tilfælde identifikationsmærket, identifikationsmidlet og placeringen heraf for andre dyr end de i litra f) omhandlede, som operatøren har anvendt

i)

dato for flytning af hvert enkelt dyr til og fra det omrejsende cirkus eller dyreforestillingen

j)

navn, adresse og underskrift for den embedsdyrlæge, der har udstedt identifikationsdokumentet

k)

dato for udstedelse af flytningsdokumentet.

Artikel 78

Den kompetente myndigheds forpligtelser vedrørende identifikationsdokumentet for opdrættede landdyr i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger

1.   Den kompetente myndighed udsteder et identifikationsdokument som omhandlet i artikel 117, litra b), i forordning (EU) 2016/429 for hvert opdrættet landdyr i omrejsende cirkusser eller dyreforestillinger, der er bestemt til at blive flyttet til en anden medlemsstat, undtagen for dyr af hestearterne, fugle, hunde, katte og fritter, lagomorfer og gnavere.

2.   Den kompetente myndighed sikrer, at det i stk. 1 omhandlede identifikationsdokument indeholder følgende oplysninger:

a)

navn, adresse og kontaktoplysninger på den operatør, der er ansvarlig for dyret

b)

art, køn, farve og alle bemærkelsesværdige eller iøjnefaldende træk eller karakteristika ved dyret

c)

dyrets identifikationskode som vist af de i artikel 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 og 76 omhandlede identifikationsmidler

d)

type elektronisk identifikator og dens placering, hvis anvendt på dyret, jf. litra c)

e)

i påkommende tilfælde identifikationsmærket, identifikationsmidlet og placeringen heraf for andre dyr end de i litra c) omhandlede, som operatøren har anvendt

f)

i påkommende tilfælde nærmere oplysninger om vaccination af dyret

g)

i påkommende tilfælde nærmere oplysninger om behandlinger af dyret

h)

nærmere oplysninger om diagnosticeringstest

i)

navn og adresse på den kompetente myndighed, der har udstedt identifikationsdokumentet

j)

dato for udstedelse af identifikationsdokumentet.

Artikel 79

Den kompetente myndigheds forpligtelser vedrørende identifikationsdokumentet for opdrættede fugle i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger

1.   Den kompetente myndighed udsteder et identifikationsdokument som omhandlet i artikel 117, litra b), i forordning (EU) 2016/429 for grupper af opdrættede fugle i omrejsende cirkusser eller dyreforestillinger, der er bestemt til at blive flyttet til en anden medlemsstat.

2.   Den kompetente myndighed sikrer, at det i stk. 1 omhandlede identifikationsdokument indeholder følgende oplysninger:

a)

navn, adresse og kontaktoplysninger på den operatør, der er ansvarlig for fuglene

b)

fugleart

c)

identifikationskoden, identifikationsmidlet og placeringen heraf, hvis anvendt på fuglene

d)

i påkommende tilfælde nærmere oplysninger om vaccination af fuglene

e)

i påkommende tilfælde nærmere oplysninger om behandlinger af fuglene

f)

nærmere oplysninger om diagnosticeringstest

g)

navn og adresse på den kompetente myndighed, der har udstedt identifikationsdokumentet

h)

dato for udstedelse af identifikationsdokumentet.

Afsnit VI

Sporbarhed for rugeæg

Artikel 80

Forpligtelser for operatører for så vidt angår rugeægs sporbarhed

Operatører af virksomheder, der holder fjerkræ, og operatører af rugerier skal sikre, at hvert rugeæg er mærket med det unikke godkendelsesnummer på rugeæggenes oprindelsesvirksomhed.

Afsnit VII

Sporbarhed for opdrættede landdyr efter deres indførsel til Unionen

Artikel 81

Forpligtelser for operatører for så vidt angår til midler og metoder til identifikation af opdrættede kvæg, får, geder, svin, hjortedyr eller dyr af kamelfamilien efter indførsel til Unionen

1.   Er identifikationsmidlerne anvendt på opdrættede kvæg, får, geder, svin, hjortedyr eller dyr af kamelfamilien i tredjelande eller territorier, sikrer operatørerne af de virksomheder, som disse dyr først ankommer til, efter at de er indført til Unionen, og, forudsat at de bliver i Unionen, at dyrene er identificeret med de i artikel 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 og 74 omhandlede identifikationsmidler, alt efter hvad der er relevant.

2.   For så vidt angår opdrættede kvæg, får, geder, svin, hjortedyr eller dyr af kamelfamilien med oprindelse i medlemsstater, som er identificeret i overensstemmelse med EU-reglerne, sikrer operatørerne af de virksomheder, som disse dyr først ankommer til, efter at de er indført til Unionen fra tredjelande eller territorier, og, forudsat at de bliver i Unionen, at dyrene er identificeret med de i 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 og 74 omhandlede identifikationsmidler, alt efter hvad der er relevant.

3.   Operatører skal ikke anvende reglerne i stk. 1 og 2 på opdrættede kvæg, får, geder, svin, hjortedyr eller dyr af kamelfamilien, der er bestemt til at blive flyttet til et slagteri i en medlemsstat, hvis dyrene slagtes senest 5 dage efter deres indførsel til Unionen.

Artikel 82

Medlemsstaternes forpligtelser vedrørende midler og metoder til identifikation af opdrættede kvæg, får, geder, svin, hjortedyr eller dyr af kamelfamilien efter deres indførsel til Unionen

Medlemsstaterne indfører procedurer for indgivelse af ansøgninger fra operatører af virksomheder, der holder dyr som omhandlet i artikel 81, stk. 2, om tildeling af identifikationsmidler til deres virksomhed.

Artikel 83

Operatørers forpligtelser vedrørende midler og metoder til identifikation af opdrættede dyr af hestearterne efter deres indførsel til Unionen

Operatører af opdrættede dyr af hestearterne skal sikre, at dyrene, efter at de er indført til Unionen, og, forudsat at de bliver i Unionen, identificeres i overensstemmelse med artikel 58, efter at toldproceduren som defineret i artikel 5, nr. 16), litra a), i forordning (EU) nr. 952/2013 er afsluttet.

DEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 84

Ophævelse

Følgende retsakter ophæves med virkning fra den 21. april 2021:

forordning (EF) nr. 509/1999

forordning (EF) nr. 2680/99

beslutning 2000/678/EF

beslutning 2001/672/EF

forordning (EF) nr. 911/2004

beslutning 2004/764/EF

forordning (EF) nr. 644/2005

forordning (EF) nr. 1739/2005

beslutning 2006/28/EF

beslutning 2006/968/EF

beslutning 2009/712/EF

gennemførelsesforordning (EU) 2015/262.

Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 85

Overgangsforanstaltninger vedrørende ophævelsen af forordning (EF) nr. 1739/2005

Uanset nærværende forordnings artikel 84 finder artikel 5 og artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1739/2005 vedrørende fortegnelsen over dyr og dyrepas samt bilag I, III og IV til samme forordning fortsat anvendelse indtil en dato, der fastsættes af Kommissionen i en gennemførelsesretsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 120, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429.

Artikel 86

Overgangsforanstaltninger vedrørende ophævelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2015/262

Uanset nærværende forordnings artikel 84:

a)

finder fristerne for identifikation af dyr af hestefamilien, der er født i Unionen, som er fastsat i artikel 12, stk. 1 og 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/262, fortsat anvendelse indtil en dato, der fastsættes af Kommissionen i en gennemførelsesretsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 120, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429

b)

finder reglerne om dyr af hestefamilien bestemt til slagtning til konsum og registrering af medicinsk behandling i artikel 37 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 fortsat anvendelse indtil en dato, der fastsættes af Kommissionen i en delegeret retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 109, stk. 1, i forordning (EU) 2019/6

c)

finder reglerne om formen og indholdet af identitetsdokumenter, der udstedes for dyr af hestefamilien født i Unionen, i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 fortsat anvendelse indtil en dato, der fastsættes af Kommissionen i en gennemførelsesretsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 120, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429.

Artikel 87

Overgangsforanstaltninger vedrørende identifikation af opdrættede landdyr

1.   Artikel 1-10 i forordning (EF) nr. 1760/2000, forordning (EF) nr. 21/2004 og direktiv 2008/71/EF samt retsakter vedtaget på grundlag heraf finder fortsat anvendelse indtil den 21. april 2021.

2.   Opdrættede kvæg, får, geder og svin, der er identificeret inden den 21. april 2021 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1760/2000, forordning (EF) nr. 21/2004 og direktiv 2008/71/EF samt retsakter vedtaget på grundlag heraf, anses for at være identificeret i henhold til nærværende forordning.

3.   Opdrættede dyr af hestefamilien, der er identificeret inden den 21. april 2021 i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2015/262, anses for at være identificeret i henhold til nærværende forordning.

4.   Opdrættede dyr af kamelfamilien og hjortedyr, der er identificeret inden den 21. april 2021 i overensstemmelse med gældende national ret, anses for at være identificeret i henhold til nærværende forordning.

5.   Opdrættede fugle af papegøjefamilien, der er identificeret inden den 21. april 2021 i overensstemmelse med direktiv 92/65/EØF, anses for at være identificeret i henhold til nærværende forordning.

Artikel 88

Overgangsforanstaltninger vedrørende oplysningerne i de registre, der føres af kompetente myndigheder

Medlemsstaterne sikrer, at de er i nærværende forordnings artikel 18-21 omhandlede oplysninger vedrørende eksisterende virksomheder og operatører som omhandlet i artikel 279, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 senest den 21. april 2021 er blevet inkluderet i de registre, som de kompetente myndigheder fører over disse, for hver enkelt virksomhed og operatør.

Artikel 89

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64).

(3)  Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54).

(4)  Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 af 25. juni 1997 om fællesskabskriterier for kontrolsteder og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i direktiv 91/628/EØF (EFT L 174 af 2.7.1997, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor (EUT L 47 af 20.2.2013, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).

(9)  Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

(10)  Rådets direktiv 2008/71/EF af 15. juli 2008 om identifikation og registrering af svin (EUT L 213 af 8.8.2008, s. 31).

(11)  Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1).

(14)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1739/2005 af 21. oktober 2005 om dyresundhedsmæssige betingelser for transport af cirkusdyr mellem medlemsstater (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 47).

(15)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1).

(17)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepasforordningen) (EUT L 59 af 3.3.2015, s. 1).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (»dyreavlsforordning«) (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 66).

(19)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1940 af 13. juli 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 for så vidt angår indhold og format af zootekniske certifikater, der udstedes for racerene avlsdyr af hestearterne, og som er indeholdt i et enkelt identifikationsdokument i hele dyrets levetid for dyr af hestefamilien (EUT L 275 af 25.10.2017, s. 1.)

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (EUT L 4 af 7.1.2019, s. 43).

(21)  Kommissionens forordning (EF) nr. 509/1999 af 8. marts 1999 om forlængelse af maksimumsfristen for øremærkning af bisonokser (arten Bison bison spp.) (EFT L 60 af 9.3.1999, s. 53).

(22)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2680/1999 af 17. december 1999 om godkendelse af en ordning til identifikation af tyre bestemt til kultur- og sportsbegivenheder (EFT L 326 af 18.12.1999, s. 16).

(23)  Kommissionens beslutning 2000/678/EF af 23. oktober 2000 om nærmere regler for registrering af bedrifter i nationale databaser for svin som fastsat i Rådets direktiv 64/432/EØF (EFT L 281 af 7.11.2000, s. 16).

(24)  Kommissionens beslutning 2001/672/EF af 20. august 2001 om særlige regler for flytning af kreaturer, når de sættes på græs om sommeren i bjergområder (EFT L 235 af 4.9.2001, s. 23).

(25)  Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår øremærker, pas og bedriftslister (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 65).

(26)  Kommissionens beslutning 2004/764/EF af 22. oktober 2004 om forlængelse af maksimumsfristen for øremærkning af kvæg i naturreservater i Nederlandene (EUT L 339 af 16.11.2004, s. 9).

(27)  Kommissionens forordning (EF) nr. 644/2005 af 27. april 2005 om tilladelse til en særlig identifikationsordning for kvæg, der af kulturelle og historiske årsager holdes på godkendte bedrifter, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (EUT L 107 af 28.4.2005, s. 18).

(28)  Kommissionens beslutning 2006/28/EF af 18. januar 2006 om forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på visse kreaturer (EUT L 19 af 24.1.2006, s. 32).

(29)  Kommissionens beslutning 2006/968/EF af 15. december 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår retningslinjer og procedurer for elektronisk identifikation af får og geder (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 41).

(30)  Kommissionens beslutning 2009/712/EF af 18. september 2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/73/EF for så vidt angår internetbaserede informationssider med lister over virksomheder og laboratorier, som medlemsstaterne har godkendt i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning på veterinærområdet og det zootekniske område (EUT L 247 af 19.9.2009, s. 13).


BILAG I

KRAV VEDRØRENDE GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDER SOM OMHANDLET I DEL II, AFSNIT I, KAPITEL 2, 3 OG 4

DEL 1

Krav vedrørende godkendelse af virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr, jf. artikel 5

1.

Der gælder følgende krav vedrørende isolation og biosikringsforanstaltninger på virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr, jf. artikel 5:

a)

Der skal være passende isolationsfaciliteter til hovdyrene.

b)

Virksomheden må til enhver tid kun huse hovdyr af samme kategori, art og sundhedsstatus.

c)

Der skal være et passende system til opsamling af spildevand.

d)

De områder, hvor hovdyrene holdes, og alle gange samt materiale og udstyr, der kommer i kontakt med dem, skal rengøres og desinficeres, efter at hvert parti hovdyr er fjernet, og om nødvendigt inden der indsættes et nyt parti hovdyr, i overensstemmelse med fastlagte operationelle procedurer.

e)

Der skal holdes passende tomgangsperioder efter rengøring og desinfektion og forud for ankomst af ethvert nyt parti hovdyr til de faciliteter, hvor der holdes hovdyr.

2.

Der gælder følgende krav vedrørende faciliteter og udstyr på virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr, jf. artikel 5:

a)

Der skal være egnet udstyr og egnede faciliteter til på- og aflæsning af hovdyr.

b)

Der skal være egnede staldfaciliteter af en passende standard til hovdyrene, konstrueret på en sådan måde, at de ikke kommer i kontakt med husdyr fra det omgivende miljø eller i direkte kontakt med isolationsfaciliteter, og således at inspektion og eventuel nødvendig behandling let kan foretages.

c)

Der skal være et passende lagerområde til strøelse (henholdsvis frisk og beskidt), foder og husdyrgødning.

d)

De områder, hvor dyrene holdes, samt gange, gulve, vægge, ramper og alt andet materiale eller udstyr, der kommer i kontakt med dem, skal let kunne rengøres og desinficeres.

e)

Der skal være passende udstyr til rengøring og desinfektion af faciliteter, udstyr og transportmidler, der anvendes til hovdyrene.

3.

Der gælder følgende krav vedrørende personalet på virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr, jf. artikel 5:

a)

Personalet skal have de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden og skal have gennemgået særlig oplæring/uddannelse i eller have tilsvarende praktisk erfaring med:

i)

håndtering af og om nødvendigt passende pleje af de hovdyr, der holdes på virksomheden

ii)

de desinfektions- og hygiejneteknikker, der er nødvendige for at forebygge spredning af overførbare sygdomme.

4.

Der gælder følgende krav vedrørende den kompetente myndigheds tilsyn med virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr, jf. artikel 5:

a)

Operatøren skal stille et kontor til rådighed for embedsdyrlægen, som sidstnævnte kan benytte til:

i)

tilsyn med sammenbringningen af hovdyr

ii)

inspektion af virksomheden til kontrol af, at kravene i punkt 1, 2 og 3 er overholdt

iii)

dyresundhedscertificering af hovdyr.

b)

Operatøren skal sørge for, at embedsdyrlægen efter anmodning fra denne bistås med udførelsen af de i punkt 4, litra a), nr. i), omhandlede tilsynsopgaver.

DEL 2

Krav vedrørende godkendelse af virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af fjerkræ, jf. artikel 6

1.

Der gælder følgende krav vedrørende isolation og andre biosikringsforanstaltninger på virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af fjerkræ, jf. artikel 6:

a)

Der skal være passende isolationsfaciliteter til fjerkræet.

b)

Virksomheden må til enhver tid kun huse fjerkræ af samme kategori, art og sundhedsstatus.

c)

Der skal være et passende system til opsamling af spildevand.

d)

De områder, hvor fjerkræet holdes, og alle gange samt materiale og udstyr, der kommer i kontakt med det, skal rengøres og desinficeres, efter at hvert parti fjerkræ er fjernet, og om nødvendigt inden der indsættes et nyt parti fjerkræ, i overensstemmelse med fastlagte operationelle procedurer.

e)

Der skal holdes passende tomgangsperioder efter rengøring og desinfektion og forud for ankomst af ethvert nyt parti fjerkræ til de faciliteter, hvor der holdes fjerkræ.

f)

Besøgende skal bære beskyttelsesbeklædning, og personalet skal være iført passende arbejdstøj og handle i overensstemmelse med de hygiejneregler, operatøren har udarbejdet.

2.

Der gælder følgende krav vedrørende faciliteter og udstyr på virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af fjerkræ, jf. artikel 6:

a)

Virksomheden må kun huse fjerkræ.

b)

Der skal være et passende lagerområde til strøelse (henholdsvis frisk og beskidt), foder og husdyrgødning.

c)

Fjerkræet må ikke komme i kontakt med gnavere og fugle fra det omgivende miljø.

d)

De områder, hvor dyrene holdes, samt gange, gulve, vægge, ramper og alt andet materiale eller udstyr, der kommer i kontakt med dem, skal let kunne rengøres og desinficeres.

e)

Der skal være passende udstyr til rengøring og desinfektion af faciliteter, udstyr og transportmidler, der anvendes til fjerkræet.

f)

Virksomheden skal have gode hygiejneforhold og være indrettet på en sådan måde, at der kan gennemføres sundhedskontrol.

3.

Der gælder følgende krav vedrørende personalet på virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af fjerkræ, jf. artikel 6:

a)

Personalet skal have de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden og skal have gennemgået særlig oplæring/uddannelse i eller have tilsvarende praktisk erfaring med:

i)

håndtering af og om nødvendigt passende pleje af det fjerkræ, der holdes på virksomheden

ii)

de desinfektions- og hygiejneteknikker, der er nødvendige for at forebygge spredning af overførbare sygdomme.

4.

Der gælder følgende krav vedrørende den kompetente myndigheds tilsyn med virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af fjerkræ, jf. artikel 6:

a)

Operatøren skal stille et kontor til rådighed for embedsdyrlægen, som sidstnævnte kan benytte til:

i)

tilsyn med sammenbringningen af fjerkræ

ii)

inspektion af virksomheden til kontrol af, at kravene i punkt 1, 2 og 3 er overholdt

iii)

dyresundhedscertificering af fjerkræ.

b)

Operatøren skal sørge for, at embedsdyrlægen efter anmodning fra denne bistås med udførelsen af de i punkt 4, litra a), nr. i), omhandlede tilsynsopgaver.

DEL 3

Krav vedrørende godkendelse af rugerier, jf. artikel 7

1.

Der gælder følgende krav vedrørende biosikringsforanstaltninger på rugerier, jf. artikel 7:

a)

Rugeæg fra fjerkræ skal komme enten fra godkendte virksomheder, der holder avlsfjerkræ, eller fra andre godkendte fjerkrærugerier.

b)

Æggene skal rengøres og desinficeres mellem ankomsten til rugeriet og udrugningen eller ved afsendelsen, medmindre de allerede er blevet desinficeret på oprindelsesvirksomheden.

c)

Følgende skal rengøres og desinficeres:

i)

rugemaskiner og udstyr efter klækning

ii)

emballagemateriale efter hver anvendelse, medmindre der er tale om engangsemballage, som skal destrueres efter første anvendelse.

d)

Der skal være et passende system til opsamling af spildevand.

e)

Der skal stilles beskyttelsesbeklædning til rådighed for besøgende.

f)

Personalet skal forsynes med passende arbejdstøj og adfærdskodeksen med hygiejneregler.

2.

Der gælder følgende krav vedrørende overvågning af rugerier, jf. artikel 7:

a)

Operatøren skal gennemføre et program for mikrobiologisk kvalitetskontrol i overensstemmelse med bilag II, del 1.

b)

Operatøren af rugeriet skal sikre, at der er etableret ordninger med operatøren af den virksomhed, den holder fjerkræet, og som rugeæggene hidrører fra, for prøveudtagning på rugeriet til undersøgelse for de sygdomsfremkaldende agenser, der er nævnt i det i bilag II, del 2, omhandlede sygdomsovervågningsprogram, med henblik på gennemførelse af dette program.

3.

Der gælder følgende krav vedrørende faciliteter og udstyr på rugerier, jf. artikel 7:

a)

Rugerier skal være fysisk og driftsmæssigt adskilt fra faciliteter, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle.

b)

Funktionsenheder og udstyr til følgende skal være adskilt fra hinanden:

i)

opbevaring og klassificering af æg

ii)

desinfektion af æg

iii)

forrugning

iv)

udrugning til klækning

v)

kønssortering og vaccination af daggamle kyllinger

vi)

pakning af rugeæg og daggamle kyllinger til forsendelse.

c)

Daggamle kyllinger og rugeæg på rugeriet må ikke komme i kontakt med gnavere og fugle fra det omgivende miljø.

d)

Driften skal være baseret på envejstrafik-princippet for rugeæg, mobilt udstyr og personale.

e)

Der skal være systemer, der sikrer en passende naturlig eller kunstig belysning og luft- og temperaturregulering.

f)

Gulve, vægge og alt andet materiale eller udstyr på rugeriet skal let kunne rengøres og desinficeres.

g)

Der skal være passende udstyr til rengøring og desinfektion af faciliteter, udstyr og transportmidler, der anvendes til de daggamle kyllinger og rugeæggene.

4.

Der gælder følgende krav vedrørende personale, der kommer i kontakt med rugeæg og daggamle kyllinger, jf. artikel 7:

a)

Personalet skal have de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden og skal til det formål have gennemgået særlig oplæring/uddannelse i eller have tilsvarende praktisk erfaring med de desinfektions- og hygiejneteknikker, der er nødvendige for at forebygge spredning af overførbare sygdomme.

5.

Der gælder følgende krav vedrørende den kompetente myndigheds tilsyn med rugerier, jf. artikel 7:

a)

Operatøren skal stille et kontor til rådighed for embedsdyrlægen, som sidstnævnte kan benytte til:

i)

inspektion af rugeriet til kontrol af, at kravene i punkt 1-4 er overholdt

ii)

dyresundhedscertificering af rugeæg og daggamle kyllinger.

b)

Operatøren skal sørge for, at embedsdyrlægen efter anmodning fra denne bistås med udførelsen af de i punkt 5, litra a), nr. i), omhandlede tilsynsopgaver.

DEL 4

Krav vedrørende godkendelse af virksomheder, der holder fjerkræ, jf. artikel 8

1.

Der gælder følgende krav vedrørende biosikringsforanstaltninger på virksomheder, der holder fjerkræ, jf. artikel 8:

a)

Rugeæg skal:

i)

indsamles med hyppige intervaller, mindst en gang om dagen og hurtigst muligt efter lægningen

ii)

rengøres og desinficeres hurtigst muligt, medmindre desinfektionen finder sted på et rugeri i samme medlemsstat

iii)

anbringes enten i ny eller i rengjort og desinficeret emballage.

b)

Hvis en virksomhed huser fjerkræarter af ordenerne Galliformes og Anseriformes på samme tid, skal de være klart adskilt fra hinanden.

c)

Der skal holdes passende tomgangsperioder efter rengøring og desinfektion og forud for ankomst af enhver ny flok af fjerkræ til de faciliteter, hvor der holdes fjerkræ.

d)

Besøgende skal bære beskyttelsesbeklædning, og personalet skal være iført passende arbejdstøj og handle i overensstemmelse med de hygiejneregler, operatøren har udarbejdet.

e)

Der skal være et passende system til opsamling af spildevand.

2.

Der gælder følgende krav vedrørende overvågning på virksomheder, der holder fjerkræ, jf. artikel 8:

a)

Operatøren skal iværksætte og følge betingelserne i et sygdomsovervågningsprogram som omhandlet i bilag II, del 2.

b)

Operatøren af virksomheden skal sikre, at der er etableret ordninger med operatøren af det rugeri, rugeæggene er bestemt til, for prøveudtagning på rugeriet til undersøgelse for de sygdomsfremkaldende agenser, der er nævnt i det i bilag II, del 2, omhandlede sygdomsovervågningsprogram, med henblik på gennemførelse af dette program.

3.

Der gælder følgende krav vedrørende faciliteter og udstyr på virksomheder, der holder fjerkræ, jf. artikel 8:

a)

Placeringen og udformningen skal passe til produktionstypen.

b)

Virksomheden må kun huse fjerkræ:

i)

fra virksomheden selv

eller

ii)

fra andre godkendte virksomheder, der holder fjerkræ

eller

iii)

fra godkendte fjerkrærugerier

eller

iv)

som er indført til Unionen fra godkendte tredjelande og territorier.

c)

Fjerkræet må ikke komme i kontakt med gnavere og fugle fra det omgivende miljø.

d)

Faciliteterne skal have gode hygiejneforhold og være indrettet på en sådan måde, at der kan gennemføres sundhedskontrol.

e)

Gulve, vægge og alt andet materiale eller udstyr på virksomheden skal let kunne rengøres og desinficeres.

f)

Virksomheden skal have passende udstyr, som passer til produktionstypen, til rengøring og desinfektion af faciliteter, udstyr og transportmidler på det mest hensigtsmæssige sted på virksomheden.

DEL 5

Krav vedrørende godkendelse af samlesteder for hunde, katte og fritter samt af dyreinternater for sådanne dyr, jf. henholdsvis artikel 10 og artikel 11

1.

Der gælder følgende krav vedrørende isolation og andre biosikringsforanstaltninger for samlesteder for hunde, katte og fritter, jf. artikel 10:

a)

De må kun tage imod hunde, katte og fritter fra registrerede virksomheder, der holder disse dyr.

b)

Der skal være passende isolationsfaciliteter til hundene, kattene og fritterne.

c)

Der skal holdes passende tomgangsperioder efter rengøring og desinfektion og forud for ankomst af ethvert nyt parti hunde, katte og fritter til de faciliteter, hvor sådanne dyr holdes.

d)

Der skal være et passende system til opsamling af spildevand.

2.

Der gælder følgende krav vedrørende isolation og andre biosikringsforanstaltninger på dyreinternater for hunde, katte og fritter, jf. artikel 11:

a)

Der skal være passende isolationsfaciliteter til hundene, kattene og fritterne.

b)

De områder, hvor hundene, kattene og fritterne holdes, og alle gange samt materiale og udstyr, der kommer i kontakt med dem, skal rengøres og desinficeres, efter at hvert parti af disse dyr er fjernet, og om nødvendigt inden der indsættes et nyt parti af sådanne dyr, i overensstemmelse med fastlagte operationelle procedurer.

c)

Der skal holdes passende tomgangsperioder efter rengøring og desinfektion og forud for ankomst af ethvert nyt parti hunde, katte og fritter til de faciliteter, hvor sådanne dyr holdes.

d)

Der skal være et passende system til opsamling af spildevand.

3.

Der gælder følgende krav vedrørende faciliteter og udstyr på samlesteder for hunde, katte og fritter samt på dyreinternater for sådanne dyr, jf. henholdsvis artikel 10 og artikel 11:

a)

Der skal være egnede staldfaciliteter af en passende standard til de pågældende dyr, konstrueret på en sådan måde, at de ikke kommer i kontakt med dyr fra det omgivende miljø eller i direkte kontakt med isolationsfaciliteterne, og således at inspektioner og eventuelle nødvendige behandlinger let kan foretages.

b)

De områder, hvor dyrene holdes, samt gange, gulve, vægge og alt andet materiale eller udstyr, der kommer i kontakt med dem, skal let kunne rengøres og desinficeres.

c)

Der skal være passende lagerområder til strøelse (henholdsvis frisk og beskidt), husdyrgødning og foder til selskabsdyr.

d)

Der skal være passende udstyr til rådighed til rengøring og desinfektion af faciliteter, redskaber og transportmidler.

DEL 6

Krav vedrørende godkendelse af kontrolsteder, jf. artikel 12

1.

Der gælder følgende krav vedrørende isolation og andre biosikringsforanstaltninger på kontrolsteder, jf. artikel 12:

a)

Kontrolsteder skal være beliggende, udformet og konstrueret og skal drives på en sådan måde, at der kan garanteres tilstrækkelig biosikring med henblik på at forhindre spredning af listeopførte eller nye sygdomme til andre virksomheder og mellem på hinanden følgende sendinger af dyr, der passerer gennem disse kontrolsteder.

b)

Kontrolsteder skal være konstrueret og udstyret og skal drives på en sådan måde, at rengøring og desinfektion let kan foretages. Der skal forefindes et vaskeanlæg til vask af transportmidler på stedet.

c)

Kontrolsteder skal have passende faciliteter til særskilt isolation af dyr, der mistænkes for at være inficeret med en dyresygdom.

d)

Der skal holdes passende tomgangsperioder mellem to på hinanden følgende sendinger af dyr; pauserne afpasses som fornødent efter, om dyrene kommer fra en/et lignende region, zone eller kompartment med samme sundhedsstatus. Først og fremmest må der i mindst 24 timer efter højst seks dages brug og efter rengøring og desinfektion og før ankomst af enhver ny sending dyr ikke forefindes dyr på kontrolstederne.

e)

Inden operatøren af et kontrolsted modtager dyr, skal han:

i)

have påbegyndt rengøringen og desinfektionen inden for 24 timer, efter at alle dyr, der tidligere har været holdt der, har forladt kontrolstedet

ii)

sikre, at ingen dyr kommer ind på kontrolstedet, før rengøringen og desinfektionen er afsluttet til embedsdyrlægens tilfredshed.

2.

Der gælder følgende krav vedrørende faciliteter og udstyr på kontrolsteder, jf. artikel 12:

a)

De(t) skal rengøres og desinficeres før og efter hver brug som krævet af embedsdyrlægen.

b)

Udstyr, der kommer i kontakt med dyrene på kontrolstederne, må udelukkende anvendes i de pågældende lokaliteter, medmindre det er rengjort og desinficeret efter kontakten med dyrene eller dyrenes ekskrementer eller urin. Operatøren af kontrolstedet skal først og fremmest sørge for rent udstyr og beskyttelsesbeklædning, som kun må anvendes af personer, der kommer ind på kontrolstedet, og stille passende udstyr til rådighed til rengøring og desinfektion af de pågældende genstande.

c)

Beskidt strøelse skal fjernes, når en sending dyr flyttes fra et indelukke, og skal efter rengøringen og desinfektionen erstattes med frisk strøelse.

d)

Foder, beskidt strøelse, ekskrementer og urin må ikke fjernes fra lokaliteterne uden at være blevet underkastet en passende behandling for at forhindre spredning af dyresygdomme.

e)

Der skal være passende faciliteter til opstaldning, inspektion og undersøgelse af dyrene, i det omfang det er nødvendigt

f)

Der skal være et passende lagerområde til strøelse (henholdsvis frisk og beskidt), foder og husdyrgødning.

g)

Der skal være et passende system til opsamling af spildevand.

DEL 7

Krav vedrørende godkendelse af miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier, jf. artikel 13

1.

Der gælder følgende krav vedrørende biosikrings- og overvågningsforanstaltninger på miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier jf. artikel 13:

a)

Operatøren skal med intern kontrol sikre, verificere og registrere, at lille stadebille ikke indslæbes på virksomheden, og at forekomst af den på virksomheden ville blive opdaget.

2.

Der gælder følgende krav vedrørende faciliteter og udstyr på miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier, jf. artikel 13:

a)

Produktionen af humlebier skal være isoleret fra alle tilknyttede aktiviteter på virksomheden og skal finde sted i faciliteter, der er sikret mod flyvende insekter.

b)

Humlebierne skal holdes isoleret i den pågældende bygning under hele produktionsprocessen.

c)

Oplagring og håndtering af pollen i faciliteterne skal under hele humlebiproduktionsprocessen holdes isoleret fra humlebierne, indtil det gives til dem som foder.

DEL 8

Krav vedrørende godkendelse af karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater, jf. artikel 14

1.

Der gælder følgende krav vedrørende karantæne, isolation og andre biosikringsforanstaltninger på karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater, jf. artikel 14:

a)

Hver af karantænestationens enheder skal:

i)

være placeret i sikker afstand fra omliggende virksomheder eller andre steder, hvor der holdes dyr, med henblik på at undgå overførsel af smitsomme dyresygdomme mellem dyr, der holdes i karantæne, og andre dyr

ii)

påbegynde den foreskrevne karantæneperiode, når det sidste dyr i partiet er indsat på karantænestationen

iii)

tømmes for dyr, rengøres og desinficeres ved afslutningen af karantæneperioden for det sidste parti og derefter holdes fri for dyr i mindst syv dage, inden et parti dyr, der er indført til Unionen fra tredjelande og territorier, indsættes på karantænestationen.

b)

Beskidt strøelse skal fjernes, når en sending dyr flyttes fra et indelukke, og skal udskiftes med frisk strøelse, efter at rengøringen og desinfektionen er afsluttet.

c)

Foder, beskidt strøelse, ekskrementer og urin må ikke fjernes fra lokaliteterne uden at være blevet underkastet en passende behandling for at forhindre spredning af dyresygdomme.

d)

Der skal træffes forholdsregler for at forhindre krydskontaminering mellem indgående og udgående sendinger af dyr.

e)

Dyr, der frigives fra karantænestationen, skal opfylde EU-kravene vedrørende flytning af opdrættede landdyr mellem medlemsstaterne.

2.

Der gælder følgende krav vedrørende overvågnings- og kontrolforanstaltninger på karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater, jf. artikel 14:

a)

Sygdomsovervågningsplanen skal omfatte behørig kontrol af dyrene for zoonoser og skal gennemføres og ajourføres i overensstemmelse med, hvor mange og hvilke arter af dyr der er til stede på virksomheden, og med den epidemiologiske situation på og omkring virksomheden med hensyn til listeopførte og nye sygdomme.

b)

Dyr, der mistænkes for at være inficeret eller kontamineret med agenser, der fremkalder listeopførte eller nye sygdomme, skal underkastes kliniske undersøgelser, laboratorieundersøgelser eller post mortem-test.

c)

Der skal i påkommende tilfælde foretages vaccination og behandling af modtagelige dyr mod overførbare dyresygdomme.

d)

Der skal, såfremt den kompetente myndighed beordrer det, anvendes sentineldyr til tidlig påvisning af eventuel sygdom.

3.

Der gælder følgende krav vedrørende faciliteter og udstyr på karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater, jf. artikel 14:

a)

Virksomheden skal være klart afgrænset, og dyrs og menneskers adgang til faciliteter med dyr skal kontrolleres.

b)

Der skal være tilstrækkeligt rummelige lokaler, herunder omklædningsrum, doucher og toiletter, til rådighed for det personale, der udfører veterinærkontrollen.

c)

Der skal være passende midler til rådighed til at indfange, indespærre og om nødvendigt fastholde og isolere dyr.

d)

Der skal være udstyr og faciliteter til rengøring og desinficering.

e)

Den del af virksomheden, hvor dyrene holdes, skal:

i)

hvis den kompetente myndighed har beordret det med henblik på at imødegå bestemte dyresundhedsrisici, være sikret mod insekter med HEPA-filter ved indvendige og udvendige ventilationsåbninger, intern vektorkontrol, adgang via sluse og driftsprocedurer

ii)

hvis der er tale om fugle i fangenskab, være sikret mod fugle, fluer og skadedyr

iii)

kunne forsegles, så der kan foretages desinfektion

iv)

være af en passende standard og konstrueret på en sådan måde, at kontakt med dyr fra det omgivende miljø forhindres, og inspektioner og eventuel nødvendig behandling let kan foretages

v)

være konstrueret på en sådan måde, at gulve, vægge og alt andet materiale eller udstyr let kan rengøres og desinficeres.

DEL 9

Krav vedrørende godkendelse af afgrænsede virksomheder med opdrættede landdyr, jf. artikel 16

1.

Der gælder følgende krav vedrørende karantæne, isolation og biosikringsforanstaltninger på afgrænsede virksomheder med opdrættede landdyr, jf. artikel 16:

a)

Virksomheden må kun tage imod opdrættede landdyr, der har været genstand for en karantæneperiode, som er passende i forhold til de sygdomme, der er relevante for den pågældende art, hvis de pågældende dyr kommer fra en anden virksomhed end en afgrænset virksomhed.

b)

Den må kun tage imod primater, hvis regler, der er lige så strenge som reglerne i artikel 6.12.4 i sundhedskodeksen for terrestriske dyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), 2018-udgaven, overholdes.

c)

Der skal om nødvendigt være egnede faciliteter til at sætte opdrættede landdyr fra andre virksomheder i karantæne.

2.

Der gælder følgende krav vedrørende overvågnings- og kontrolforanstaltninger på afgrænsede virksomheder med opdrættede landdyr, jf. artikel 16:

a)

Sygdomsovervågningsplanen skal omfatte behørig kontrol af de opdrættede landdyr for zoonoser og skal gennemføres og ajourføres i overensstemmelse med, hvor mange og hvilke arter af opdrættede landdyr der er til stede på virksomheden, og med den epidemiologiske situation på og omkring virksomheden med hensyn til listeopførte og nye sygdomme.

b)

Opdrættede landdyr, der mistænkes for at være inficeret eller kontamineret med agenser, der fremkalder listeopførte eller nye sygdomme, skal underkastes kliniske undersøgelser, laboratorieundersøgelser eller post mortem-test.

c)

Der skal om nødvendigt foretages vaccination og behandling af modtagelige opdrættede landdyr mod overførbare dyresygdomme.

3.

Der gælder følgende krav vedrørende faciliteter og udstyr på afgrænsede virksomheder med opdrættede landdyr, jf. artikel 16:

a)

Virksomheden skal være klart afgrænset, og dyrs og menneskers adgang til faciliteter med dyr skal kontrolleres.

b)

Der skal være passende midler til rådighed til at indfange, indespærre og om nødvendigt fastholde og isolere dyr.

c)

områder til opstaldning af dyr skal være af en passende standard og skal være konstrueret på en sådan måde, at

i)

kontakt med dyr fra det omgivende miljø forhindres, og inspektion og eventuel nødvendig behandling let kan foretages

ii)

gulve, vægge og alt andet materiale eller udstyr let kan rengøres og desinficeres.


BILAG II

PROGRAM FOR MIKROBIOLOGISK KONTROL PÅ RUGERIER SAMT SYGDOMSOVERVÅGNINGSPROGRAMMER PÅ VIRKSOMHEDER, DER HOLDER FJERKRÆ, OG RUGERIER

DEL 1

Program for mikrobiologisk kontrol på rugerier, jf. artikel 7

Det mikrobiologiske kontrolprogram til hygiejnekontrol skal omfatte følgende:

a)

Der indsamles miljøprøver, som underkastes bakteriologisk undersøgelse.

b)

Prøverne udtages som minimum hver sjette uge, og hver prøveudtagning skal omfatte 60 prøver.

DEL 2

Sygdomsovervågningsprogrammer på rugerier, jf. artikel 7, og på virksomheder, der holder fjerkræ, jf. artikel 8

1.

Formål med sygdomsovervågningsprogrammerne

Påvisning af, at flokke, som holdes på godkendte virksomheder, der holder fjerkræ, er frie for de i punkt 2 og 3 nævnte sygdomsfremkaldende agenser.

Sygdomsovervågningsprogrammerne skal som minimum omfatte de i punkt 2 nævnte sygdomsfremkaldende agenser og listeopførte arter.

2.

Sygdomsovervågning af salmonellaserotyper af relevans for dyresundheden

2.1.

Påvisning af infektion med følgende agenser:

a)

Salmonella Pullorum: omfattende Salmonella enterica subspecies enterica serovar Gallinarum biokemisk variant (biovar) Pullorum

b)

Salmonella Gallinarum: omfattende Salmonella enterica subspecies enterica serovar Gallinarum biokemisk variant (biovar) Gallinarum

c)

Salmonella arizonae: omfattende Salmonella enterica subspecies arizonae serogrouppe K (O18) arizonae.

2.2.

Målfjerkræarter:

a)

For Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix og Anas spp.

b)

For Salmonella arizonae: Meleagris gallopavo.

2.3.

Undersøgelser:

Hver enkelt flok skal undersøges klinisk i løbet af hver æglægnings- eller produktionsperiode på det mest hensigtsmæssige tidspunkt med henblik på påvisning af den pågældende sygdom.

2.4.

Prøvematrix:

a)

Der udtages prøver fra hver flok på virksomheden, der holder fjerkræ, som relevant:

i)

Til serologisk undersøgelse: blod

ii)

Til bakteriologisk undersøgelse:

post mortem-væv, især fra lever, milt, æggestok, æggeleder og ileocøkalovergangen

miljøprøver

svaberprøver fra kloakken hos levende fugle, navnlig fra fugle, der forekommer syge eller udviser høj serologisk reaktion

b)

Der udtages prøver på rugeriet som angivet nedenfor med henblik på bakteriologisk undersøgelse:

i)

kyllinger, der ikke klækkes (dvs. embryoner, der er døde i ægget)

ii)

kyllinger af andensortering

iii)

mekonium hos kyllinger

iv)

dun eller støv fra klækkemaskiner og fra rugeriets vægge.

2.5.

Prøveudtagningsramme og -hyppighed

a)

På virksomheden, der holder fjerkræ:

i)

Prøveudtagning til undersøgelse for Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum:

Art

Prøvetagningstidspunkt

Antal dyr, der skal udtages prøver af/antal miljøprøver

Avlsfjerkræ

Brugsfjerkræ

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix og Anas spp.

På tidspunktet for æglægningens begyndelse

Mindst én gang om året under produktionen

60

ii)

Prøveudtagning til undersøgelse for Salmonella arizonae:

Art

Prøvetagningstidspunkt

Antal dyr, der skal udtages prøver af/antal miljøprøver

Avlsfjerkræ

Brugsfjerkræ

Meleagris gallopavo

På tidspunktet for æglægningens begyndelse

Mindst én gang om året under produktionen

60

iii)

Den kompetente myndighed kan tilpasse antallet af dyr, der skal udtages prøver af i henhold til nr. i) og ii), under hensyntagen til den kendte infektionsprævalens i den pågældende medlemsstat og tidligere forekomst af den på virksomheden. Der skal under alle omstændigheder altid udtages et statistisk gyldigt antal prøver med henblik på serologisk/bakteriologisk undersøgelse til påvisning af infektion.

b)

Prøverne indsamles og undersøges på rugeriet mindst hver 6. uge. Undersøgelsen skal som minimum omfatte:

i)

en samleprøve af dun og mekonium fra kyllinger fra hver klækkemaskine

og

ii)

en prøve bestående af:

enten 10 kyllinger af andensortering og 10 kyllinger, der er døde i ægget, fra hver oprindelsesflok, der er til stede i en klækkemaskine på prøveindsamlingsdagen

eller

20 kyllinger af andensortering fra hver oprindelsesflok, der er til stede i en klækkemaskine på prøveindsamlingsdagen.

2.6.

Behandling af prøver og undersøgelsesmetoder

a)

Indsamlede prøver underkastes:

i)

serologisk undersøgelse (1)

ii)

bakteriologisk undersøgelse, enten som et alternativ eller som supplement til den i nr. i) omhandlede serologiske undersøgelse; prøver til bakteriologisk undersøgelse må dog ikke udtages fra fjerkræ eller æg, der er behandlet med antimikrobielle lægemidler i de sidste to til tre uger før undersøgelsen.

b)

De indsamlede prøver underkastes følgende behandling:

i)

direkte berigelse i selenit-cysteinbouillon for fæces/mekoniumprøver og tarmprøver eller andre relevante medier, der egner sig til prøver, hvor konkurrerende flora forventes

ii)

ikke-selektiv forudgående berigelse efterfulgt af selektiv berigelse i Rappaport-Vassiliadis-sojabouillon (RVS) eller Müller-Kauffmann-bouillon med tetrationat og novobiocin (MKTTn) for prøver (som f.eks. embryoner, der er døde i ægget), hvor forekomsten af konkurrerende flora forventes at være minimal

iii)

direkte udpladning af aseptisk indsamlet væv på minimalt selektivt agar som f.eks. MacConkey-agar

iv)

Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum vokser ikke let på modificeret halvflydende Rappaport Vassiliadis-medium (MSRV), som anvendes til overvågning af zoonotisk Salmonella spp. i Unionen, men det er egnet til Salmonella arizonae.

v)

Påvisningsmetoderne skal kunne differentiere mellem serologisk reaktion over for infektion med Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum og serologisk respons, som skyldes anvendelse af Salmonella Enteritidis-vaccine, hvor denne vaccines anvendes (2). Der må derfor ikke foretages en sådan vaccination, hvis der skal anvendes serologisk overvågning. Hvis der er vaccineret, skal der foretages bakteriologisk undersøgelse, men den anvendte bekræftelsesmetode skal kunne differentiere mellem levende vaccinestammer og feltstammer.

2.7.

Resultater:

En flok anses for at være positiv, når en ny prøve af en passende type efter positive resultater af de test, der er udført i overensstemmelse med punkt 2.3-2.6, bekræfter infektion med det sygdomsfremkaldende agens.

3.

Sygdomsovervågning af Mycoplasma spp. af relevans for fjerkræ:

3.1.

Påvisning af infektion med følgende agenser:

a)

Mycoplasma gallisepticum

b)

Mycoplasma meleagridis.

3.2.

Målarter:

a)

Mycoplasma gallisepticum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo

b)

Mycoplasma meleagridis: Meleagris gallopavo.

3.3.

Undersøgelser:

Hver enkelt flok skal undersøges klinisk i løbet af hver æglægnings- eller produktionsperiode på det mest hensigtsmæssige tidspunkt med henblik på påvisning af den pågældende sygdom.

3.4.

Prøvematrix:

Der skal udtages prøver fra hver flok på virksomheden, der holder fjerkræ, som relevant:

a)

blod

b)

sæd

c)

svaberprøver fra luftrør, indre næsebor eller kloak

d)

post mortem-væv, især fra luftsækkene hos daggamle kyllinger med læsioner

e)

navnlig med henblik på påvisning af Mycoplasma meleagridis æggeleder og penis hos kalkuner.

3.5.

Prøveudtagningsramme og -hyppighed

a)

Prøveudtagning til undersøgelse for Mycoplasma gallisepticum:

Art

Prøvetagningstidspunkt

Antal fugle, der skal udtages prøver af

Avlsfjerkræ

Brugsfjerkræ

Gallus gallus

når de er 16 uger gamle

på tidspunktet for æglægningens begyndelse

derefter hver 90. dag

Hver 90. dag under produktionen

60

60

60

Meleagris gallopavo

når de er 20 uger gamle

på tidspunktet for æglægningens begyndelse

derefter hver 90. dag

Hver 90. dag under produktionen

60

60

60

b)

Prøveudtagning til undersøgelse for Mycoplasma meleagridis:

Art

Prøvetagningstidspunkt

Antal fugle, der skal udtages prøver af

Avlsfjerkræ

Brugsfjerkræ

Meleagris gallopavo

når de er 20 uger gamle

på tidspunktet for æglægningens begyndelse

derefter hver 90. dag

Hver 90. dag under produktionen

60

60

60

c)

Den kompetente myndighed kan tilpasse antallet af dyr, der skal udtages prøver af i henhold til litra a) og b), under hensyntagen til den kendte infektionsprævalens i den pågældende medlemsstat og tidligere forekomst af den på virksomheden. Der skal under alle omstændigheder altid udtages et statistisk gyldigt antal prøver med henblik på serologisk/bakteriologisk undersøgelse.

3.6.

Undersøgelser, prøveudtagning og testmetoder:

Der skal testes for infektion ved hjælp af serologiske, bakteriologiske og molekylære undersøgelser under anvendelse af validerede metoder, der er anerkendt af den kompetente myndighed.

3.7.

Resultater:

En flok anses for at være positiv, når en ny prøve af en passende type efter positive resultater af de test, der er udført i overensstemmelse med punkt 3.3-3.6, bekræfter infektion med den sygdomsfremkaldende agens.

DEL 3

Yderligere oplysninger om diagnosticeringsteknikker

Laboratorier, der er udpeget af den kompetente myndighed til at foretage den i del 1 og 2 i dette bilag foreskrevne testning, kan finde en mere detaljeret beskrivelse af diagnosticeringsteknikkerne i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), 2018-udgaven.


(1)  Serologiske undersøgelser kan i nogle tilfælde hos andre fugle end arter af Galliformes give en uacceptabel andel af falsk positive reaktioner.

(2)  Der findes i øjeblikket ikke en test, der kan differentiere mellem reaktion over for infektion med Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum og vaccination for denne serotype.


BILAG III

MIDLER TIL IDENTIFIKATION AF OPDRÆTTEDE LANDDYR

Midlerne til identifikation af opdrættede landdyr er som følger:

a)

konventionelt øremærke

b)

konventionelt kodemærke

c)

elektronisk øremærke

d)

vombolus

e)

injicerbar transponder

f)

elektronisk kodemærke

g)

tatovering

h)

fodring.


Top