EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2029

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2029 af 29. november 2019 om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol (EØS-relevant tekst)

C/2019/8736

OJ L 313, 4.12.2019, p. 41–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2029/oj

4.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2029

af 29. november 2019

om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. juni 2016 indgav SCC GmbH (på vegne af CVAS Development GmbH) i overensstemmelse med artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en ansøgning om godkendelse af et enkelt biocidholdigt produkt benævnt »CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol« af produkttype 2 og 4 som beskrevet i bilag V til nævnte forordning med en skriftlig bekræftelse af, at den tyske kompetente myndighed havde indvilliget i at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-DH025620-60 i registret over biocidholdige produkter.

(2)

»CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol« indeholder aktivstoffet propan-2-ol, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Den 17. august 2018 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«).

(4)

Den 25. marts 2019 fremlagde agenturet en udtalelse for Kommissionen (2), udkastet til resumé af egenskaberne for det biocidholdige produkt »CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol« (i det følgende benævnt »resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om det enkelte biocidholdige produkt i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012. I udtalelsen konkluderes det, at »CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol« er et »enkelt biocidholdigt produkt« som defineret i artikel 3, stk. 1, litra r), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktet, forudsat at det er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1.

(5)

Den 3. juni 2019 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6)

Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol«.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0020461-0000 til CVAS Development GmbH til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det enkelte biocidholdige produkt »CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber som angivet i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 24. december 2019 indtil den 30. november 2029.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  ECHA's udtalelse af 28. februar 2019 om EU-godkendelse af »CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol« (ECHA/BPC/222/2019).


BILAG

Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

Produkttype 2 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr (Desinfektionsmidler)

Produkttype 4 — Fødevarer og foderstoffer (Desinfektionsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0020461-0000

R4BP aktivnummer: EU-0020461-0000

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Produktets handelsnavn(e)

Handelsnavn

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

calgonit DS 622

R 3000 SCHNELLDESINFEKTION

IPADES 70

Alpha Septin

Blu-Sept

Disinfect home

Schnell Des

Disinfect Rapid

Bakt-Ex Pur

Bakt-Ex Rapid

ROTIE-DES quick

Bactazol I

Dezynfektator

EOSSAN-Desinfektionsspray-Fluid

FS-7-Spray

Gartengeräte Hygiene Spray

NeudoClean Hygiene Spray

1.2.   Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse

Navn

CVAS Development GmbH

Adresse

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526, Ladenburg, Tyskland

Godkendelsesnummer

EU-0020461-0000

R4BP aktivnummer

EU-0020461-0000

Godkendelsesdato

24. december 2019

Godkendelsens udløbsdato

30. november 2029

1.3.   Producent(er) af produktet

Producentens navn

Brenntag GmbH

Producentens adresse

Messeallee 11, 45131 Essen Tyskland

Placering af produktionsanlæg

Am Nordseekai 22, 73207 Plochingen Tyskland


Producentens navn

Calvatis GmbH

Producentens adresse

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg Tyskland

Placering af produktionsanlæg

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg Tyskland


Producentens navn

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Producentens adresse

Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern Tyskland

Placering af produktionsanlæg

Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern Tyskland

1.4.   Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof

propan-2-ol

Producentens navn

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Producentens adresse

Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Holland

Placering af produktionsanlæg

Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Holland


Aktivstof

propan-2-ol

Producentens navn

ExxonMobil

Producentens adresse

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisana USA

Placering af produktionsanlæg

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisana USA


Aktivstof

propan-2-ol

Producentens navn

INEOS Solvents Germany GmbH

Producentens adresse

Römerstraße 733, 47443 Moers Tyskland

Placering af produktionsanlæg

Römerstraße 733, 47443 Moers Tyskland

2.   PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

propan-2-ol

 

Aktivstof

67-63-0

200-661-7

61,25

2.2.   Formuleringstype

Enhver anden væske (klar-til-brug)

3.   FARESÆTNINGER OG SIKKERHEDSSÆTNINGER

Faresætninger

Meget brandfarlig væske og damp.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. — Rygning forbudt.

Hold beholderen tæt lukket.

Undgå indånding af damp.

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

Opbevares under lås.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Vask hænder grundigt efter brug.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):Alt tilsmudset tøj tages straks af. Brus huden med vand.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum til brandslukning.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R)

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 1

Brug # 1 — Desinfektion af små overflader i produkttype 2 af ikke-professionelle brugere

Produkttype

PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Desinfektion af ikke-porøse overflader i private hjem

Anvendelsesmetode(r)

Sprøjtning

Sprøjtning (med sprayflaske eller med pumpespray)

Sprøjtning og aftørring

Sprøjtning (med sprayflaske eller med pumpespray) og aftørring

Udhældning og aftørring

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

40-50 mL/m2

Brugerkategori(er)

Offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

1.

Flaske: Polyethylen med høj densitet (HDPE), 250-1 000 ml

2.

Flaske med fin forstøver eller sprayhoved: HDPE 250-1 000 ml

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Godkendelsesindehaveren skal på produktets etikette, angive den mængde produkt som skal påføres på en let og forståelig måde

Sprayflaske: Spray 20 gange pr. 0,5 m2.

Pumpespray: Spray 3 gange pr. 100 cm2.

Flaske: Anvend ét målebæger pr. m2.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se afsnit 5.2.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se afsnit 5.3.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se afsnit 5.4.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se afsnit 5.5.

4.2.   Brug beskrivelse

Tabel 2

Brug # 2 — Desinfektion af små overflader i produkttype 2 af professionelle brugere

Produkttype

PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Desinfektion af ikke-porøse overflader i industri, små virksomheder, institutioner og private hjem.

Anvendelsesmetode(r)

Sprøjtning

Sprøjtning (med sprayflaske eller med pumpespray).

Sprøjtning og aftørring.

Sprøjtning (med sprayflaske eller med pumpespray) og aftørring.

Udhældning og aftørring

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

40-50 mL/m2

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

1.

Flaske: HDPE, 250-1 000 ml

2.

Flaske med fin forstøver eller spray: HDPE 250-1 000 ml

3.

IBC: HDPE, 720 L

4.

Tønde: Stål, forzinket og malet. 200-220 L

5.

Beholder: HDPE, 5-50 L

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Se afsnit 5.1.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Følgende risikobegrænsende foranstaltning kan overvejes ved desinficering af maskiner til fødevarefremstilling og genopfyldningsprocedurer, medmindre de kan erstattes af tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger:

1.

Det anbefales at bære øjenbeskyttelse ved håndtering af produktet.

2.

Produktet må kun anvendes til desinficering af små overflader.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se afsnit 5.3.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se afsnit 5.4.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se afsnit 5.5.

4.3.   Brug beskrivelse

Tabel 3

Brug # 3 — Desinfektion af små overflader i produkttype 4 af ikke-professionelle brugere

Produkttype

PT04 — Fødevarer og foderstoffer

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Desinfektion af ikke-porøse overflader i køkkener.

Må kun anvendes til desinficering af haveudstyr med henblik på hygiejniske formål.

Anvendelsesmetode(r)

Sprøjtning

Sprøjtning (med sprayflaske eller pumpespray)

Sprøjtning og aftørring

Sprøjtning (med sprayflaske eller pumpesprøjtning) og aftørring

Udhældning og aftørring

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

40-50 mL/m2

Brugerkategori(er)

Offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

1.

Flaske: HDPE, 250-1 000 ml

2.

Flaske med fin forstøver eller spray: HDPE 250-1 000 ml

4.3.1.   Brugsanvisning for brugere

1.

Anvendes ved stuetemperatur (20 ± 2 °C).

2.

Godkendelsesindehaveren skal på produktets etikette angive følgende information på en let og forståelig måde:

Sprayflaske: Anvend 20 sprøjt pr. 0,5 m2.

Pumpespray: Anvend 3 sprøjt pr. 100 cm2.

Flaske: Anvend et målebæger pr. m2.

3.

Må kun anvendes til desinficering af haveudstyr med henblik på hygiejniske formål.

4.

Må kun anvendes indendørs ved desinficering af haveudstyr.

4.3.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se afsnit 5.2.

4.3.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se afsnit 5.3.

4.3.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se afsnit 5.4.

4.3.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se afsnit 5.5.

4.4.   Brug beskrivelse

Tabel 4

Brug # 4 –desinficering af små overflader i produkttype 4 af professionelle brugere

Produkttype

PT04 — Fødevarer og foderstoffer

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Desinfektion af ikke-porøse overflader i kantiner eller køkkener, fødevareindustrien (inklusive bryggerier).

Må kun anvendes til desinficering af haveudstyr med henblik på hygiejniske formål.

Anvendelsesmetode(r)

Sprøjtning

Sprøjtning (med sprayflaske eller med pumpespray)

Sprøjtning og aftørring

Sprøjtning (med sprayflaske eller med pumpespray) og aftørring

Udhældning og aftørring

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

40-50 mL/m2

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

1.

Flaske: HDPE, 250-1 000 ml

2.

Flaske med fin forstøver eller sprayhoved: HDPE 250-1 000 ml

3.

IBC: HDPE, 720 L

4.

Tønde: Stål, forzinket og malet. 200-220 L

5.

Beholder: HDPE, 5-50 L

4.4.1.   Brugsanvisning for brugere

1.

Anvendes ved stuetemperatur (20 ± 2 °C).

2.

Må kun anvendes til desinficering af haveudstyr med henblik på hygiejniske formål.

3.

Må kun anvendes indendørs ved desinficering af haveudstyr.

4.4.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

1.

Sørg for tilstrækkelig ventilation (industriventilation eller hold vinduer og døre åbne).

2.

Produktet må kun anvendes til desinficering af små overflader.

3.

Følgende risikobegrænsende foranstaltning kan overvejes ved desinficering af maskiner til fødevarefremstilling og genopfyldningsprocedurer, medmindre den kan erstattes af tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger: Det anbefales at bære øjenbeskyttelse under håndtering af produktet

4.4.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se afsnit 5.3.

4.4.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se afsnit 5.4.

4.4.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se afsnit 5.5.

5.   GENERELLE ANVISNINGER TIL BRUG  (1)

5.1.   Brugsanvisning

1.

Rengør overflader før anvendelse.

2.

Anvend produktet ufortyndet på overfladen ved sprøjtning. Sørg for at fugte overfladerne helt. Produktet skal være påført i mindst 15 minutter, for at få den ønskede effekt.

3.

Brug produktet ufortyndet på overfladen ved at spraye eller hælde det på overfladen, og tør overfladen af bagefter. Sørg for at fugte overfladerne helt. Tillad produktet at virke i mindst 5 minutter.

4.

Anvend ikke mere end 50 ml/m2.

5.

Brugte redskaber til aftørring skal bortskaffes i en lukket beholder.

6.

Ved privat anvendelse: Udfør ikke mere end 4 påføringer pr. dag.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

1.

Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

2.

Undgå kontakt med øjnene.

3.

Anvend ikke i små børns tilstedeværelse.

4.

Hold børn og kæledyr borte fra rum, hvor desinficeringen finder sted. Sørg for tilstrækkelig ventilation før børn kommer ind i det behandlede rum.

5.

Der skal bruges en tragt til genopfyldning.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Førstehjælp:

 

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

 

I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

 

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion angående affaldshåndtering af produkt og emballage

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt og emballagen i overensstemmelse med lokale regler.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevar køligt (ikke over 30 °C) og beskyttet mod frost.

Holdbarhed: 24 måneder.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

Vær venligst opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.28 mg/m3 for den aktivstoffet propan-2-ol (CAS No.: 67-63-0), der blev anvendt til risikovurderingen for det produkt.


(1)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.


Top