EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2028

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2028 af 29. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 for så vidt angår de konverteringstabeller, der angiver, til hvilke kreditkvalitetstrin i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 kreditrisikovurderingerne fra eksterne kreditvurderingsbureauer svarer (EØS-relevant tekst)

C/2019/8650

OJ L 313, 4.12.2019, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2028/oj

4.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2028

af 29. november 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 for så vidt angår de konverteringstabeller, der angiver, til hvilke kreditkvalitetstrin i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 kreditrisikovurderingerne fra eksterne kreditvurderingsbureauer svarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (1), særlig artikel 136, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag III til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 (2) angives det, til hvilke kreditkvalitetstrin i tredje del, afsnit II, kapitel 2, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 de relevante kreditvurderinger fra et eksternt kreditvurderingsbureau (»ECAI«) svarer (konvertering).

(2)

Efter de seneste ændringer ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/634 (3) af bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 har de kvantitative og kvalitative faktorer, som ligger til grund for kreditvurderingerne for flere konverteringer i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799, ændret sig. Endvidere har flere ECAI'er udvidet deres kreditvurderinger til at omfatte nye markedssegmenter, hvilket har ført til nye ratingskalaer og nye kreditvurderingstyper. Det er derfor nødvendigt at opdatere konverteringerne for de berørte ECAI'er.

(3)

Siden vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2018/634 er der blevet registreret yderligere et kreditvurderingsbureau i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 (4). Da det i henhold til artikel 136, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 kræves, at der angives konverteringer for alle ECAI'er, er det nødvendigt at fastsætte en konvertering for nævnte nyligt registrerede ECAI. De kreditvurderinger, som det nyligt registrerede ECAI anvender, er baseret på den samme metode som den, der anvendes af dets moderselskab, et ECAI fra et tredjeland, for hvilket der allerede er blevet fastsat en konvertering i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799. I dette særlige tilfælde bør nævnte konvertering for det nyligt registrerede ECAI afspejle den konvertering, der er fastsat for nævnte ECAI fra et tredjeland.

(4)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger i fællesskab (de europæiske tilsynsmyndigheder) har forelagt Kommissionen.

(5)

De europæiske tilsynsmyndigheder har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (5), interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (6), og interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (7), om en udtalelse.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799

Bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 af 7. oktober 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende konvertering af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer med hensyn til kreditrisiko i overensstemmelse med artikel 136, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 275 af 12.10.2016, s. 3).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/634 af 24. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 for så vidt angår de konverteringstabeller, der angiver til hvilke kreditkvalitetstrin i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 kreditrisikovurderingerne fra eksterne kreditvurderingsbureauer svarer (EUT L 105 af 25.4.2018, s. 14).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


BILAG

»

BILAG III

Konverteringstabeller, jf. artikel 16

Kreditkvalitetstrin

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s (tidligere European Rating Agency, a.s.)

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Global ratingskala, kortfristet

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe Rating Services

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Ratingskala, udstedelser, langfristet

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Ratingskala, finansiel styrke

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Ratingskala, udstedere, kortfristet

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, udstedere, mellem- og langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedelser, mellem- og langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedere, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, kortfristet

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Global kreditratingskala, udstedere, langfristet

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Global ratingskala, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, pensionsforsikringsselskaber, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, pensionsforsikringsselskaber, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, pensionskasser, langfristet

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Ratingskala, garantifonde, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Ratingskala, garantifonde, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

International ratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

International ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

International ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

International ratingskala, udstedere, kortfristet

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

International ratingskala, udstedelser, kortfristet

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

International ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke, kortfristet

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, langfristet

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, D

Ratingskala, kortfristet

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Ratingskala, udstedere, kortfristet

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating Srl

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, forpligtelser, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, virksomhedscertifikater/kortfristet gæld

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Ratingskala, finansiel styrke

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

 

 

 

 

 

 

Misligholdelsesratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Erhvervsfinansieringsforpligtelser — ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

International ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Ratingskala — Derivatmodparter

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Ratingskala, kortfristet

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Ratingskala, IFS, kortfristet

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Global ratingskala, kortfristet

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedere, kortfristet

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Global ratingskala, kortfristet

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (tidligere Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Global ratingskala, kortfristet

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

International kreditratingskala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

International pålidelighedsratingskala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Ratingskala, kortfristet

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Kreditratingskala, udstedelser, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Ratingskala, midtmarkedsevalueringer

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Kreditratingskala, udstedere, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

 

 

 

 

 

 

Ratingskala (bånd), statslige låntagere

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


Top