EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1993

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1993 af 28. november 2019 om anerkendelse af ordningen Trade Assurance Scheme for Combinable Crops til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

C/2019/8422

OJ L 308, 29.11.2019, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1993/oj

29.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/110


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1993

af 28. november 2019

om anerkendelse af ordningen »Trade Assurance Scheme for Combinable Crops« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (1), særlig artikel 7c, stk. 4, andet afsnit,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (2), særlig artikel 18, stk. 4, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 7b og 7c i og bilag IV til direktiv 98/70/EF og artikel 17 og 18 i og bilag V til direktiv 2009/28/EF indeholder ensartede bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og flydende biobrændsler og ensartede procedurer for kontrol af overholdelsen af disse kriterier.

(2)

Hvis biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal tages i betragtning til de formål, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører dokumenterer biobrændstoffernes og de flydende biobrændslers overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 2-5, i samme direktiv.

(3)

Kommissionen kan beslutte, at frivillige nationale eller internationale ordninger, der fastsætter standarder for fremstilling af biomasseprodukter, indeholder nøjagtige data med henblik på de i artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF omhandlede formål og/eller godtgør, at partier af biobrændstoffer eller flydende biobrændsler overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3, 4 og 5, og/eller at ingen materialer er blevet ændret eller fjernet bevidst, så partiet eller en del heraf ville skulle henføres under bilag IX. Hvis en økonomisk aktør fremlægger dokumentation eller data indhentet i overensstemmelse med en frivillig ordning, som Kommissionen har anerkendt, bør medlemsstaten ikke, i det omfang dette er omfattet af den pågældende anerkendelse, forlange, at leverandøren fremlægger yderligere dokumentation for overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

(4)

Anmodningen om anerkendelse af, at ordningen »Trade Assurance Scheme for Combinable Crops« dokumenterer, at partier af biobrændstof er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, blev forelagt Kommissionen den 14. juni 2019. Ordningen, der har hjemsted i Confederation House, East of England Showground, Peterborough, PE2 6XE, Det Forenede Kongerige, kan omfatte afgrøder, der egner sig til samdyrkning, såsom korn, oliefrø og sukkerroer. Ordningen omfatter handels-, transport- og lagringsfaserne for landbrugsråvarer fra producent til første forarbejdning og beror for de øvrige fasers vedkommende på andre frivillige ordninger anerkendt af Kommissionen. »Trade Assurance Scheme for Combinable Crops« bærer således ansvaret for at sikre, at den anerkendelse, som Kommissionen har udstedt for de ordninger, som den fungerer sammen med, fortsat er gyldig, så længe samarbejdet varer ved. Den anerkendte ordning bør stilles til rådighed på den gennemsigtighedsplatform, der er oprettet ved direktiv 2009/28/EF.

(5)

Kommissionens vurdering af ordningen »Trade Assurance Scheme for Combinable Crops« viste, at ordningen i tilstrækkelig grad lever op til bæredygtighedskriterierne i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF med undtagelse af artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF. Den leverer imidlertid nøjagtige data om elementer, som er påkrævet af de økonomiske aktører i de senere led i leverandørkæden for at dokumentere overholdelse af artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF, og den anvender en massebalancemetode, der er i overensstemmelse med kravene i artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF.

(6)

Ved vurderingen af ordningen »Trade Assurance Scheme for Combinable Crops« blev det konstateret, at ordningen opfylder standarderne for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængige audits, og at den ligeledes opfylder kravene til metodologi i bilag IV til direktiv 98/70/EF og bilag V til direktiv 2009/28/EF.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Biobrændstoffers og Flydende Biobrændslers Bæredygtighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ordningen »Trade Assurance Scheme for Combinable Crops« (»ordningen«), som blev forelagt Kommissionen til anerkendelse den 14. juni 2019, viser, at partier af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der fremstilles i overensstemmelse med ordningens standarder for produktion af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 7b, stk. 3, 4 og 5, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 3, 4 og 5, i direktiv 2009/28/EF.

Ordningen indeholder også nøjagtige data med henblik på de i artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF omhandlede formål, for så vidt at den sikrer, at alle relevante oplysninger fra de økonomiske aktører i de første led i leverandørkæden overføres til de økonomiske aktører i kædens efterfølgende led.

Artikel 2

Såfremt der i den ordning, der er forelagt Kommissionen til anerkendelse den 14. juni 2019, foretages indholdsmæssige ændringer, der kunne påvirke grundlaget for afgørelsen, meddeles sådanne ændringer straks til Kommissionen. Kommissionen vurderer de meddelte ændringer for at fastslå, om ordningen stadig på en hensigtsmæssig måde opfylder de bæredygtighedskriterier, der ligger til grund for anerkendelsen.

Artikel 3

Kommissionen kan ophæve denne afgørelse, bl.a. under følgende omstændigheder:

a)

hvis det klart er påvist, at der med ordningen ikke er gennemført elementer, som anses for afgørende for denne afgørelse, eller hvis der er sket alvorlige og strukturelle brud på disse elementer

b)

hvis der ikke aflægges årlige rapporter til Kommissionen om ordningen som krævet i henhold til artikel 7c, stk. 6, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 6, i direktiv 2009/28/EF

c)

hvis der med ordningen ikke gennemføres de standarder for uafhængige audits, der er fastsat i de gennemførelsesretsakter, der henvises til i artikel 7c, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2009/28/EF, eller forbedringer af andre elementer i ordningen, der betragtes som afgørende for en fortsat anerkendelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 30. juni 2021.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.

(2)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.


Top