EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1992

Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1992 af 27. november 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater ved forlængelse af anvendelsesperioden (meddelt under nummer C(2019) 8571) (EØS-relevant tekst)

C/2019/8571

OJ L 308, 29.11.2019, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1992/oj

29.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/107


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1992

af 27. november 2019

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater ved forlængelse af anvendelsesperioden

(meddelt under nummer C(2019) 8571)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (3), særlig artikel 14, stk. 2, artikel 19, stk. 1, litra a), og stk. 3, litra a), samt artikel 19, stk. 4 og 6,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (4), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/119/EØF er der fastsat generelle bekæmpelsesforanstaltninger, der skal iværksættes ved udbrud af visse dyresygdomme, herunder lumpy skin disease (LSD). Disse bekæmpelsesforanstaltninger omfatter oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring den smitteramte bedrift, og de giver også mulighed for nødvaccination i tilfælde af et udbrud af LSD som supplement til andre bekæmpelsesforanstaltninger.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 (5) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger, som skal træffes i forbindelse med udbrud af LSD i de i bilag I opførte medlemsstater eller dele heraf, herunder minimumskrav til vaccinationsprogrammer mod LSD, som medlemsstaterne forelægger for Kommissionen til godkendelse. I gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 defineres en »inficeret zone« som den del af en medlemsstats territorium, der er opført i del II i bilag I til nævnte afgørelse, og som omfatter det område, hvor der er blevet bekræftet forekomst af LSD og oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med direktiv 92/119/EØF, og hvor der kan gennemføres vaccination mod LSD efter Kommissionens godkendelse af vaccinationsprogrammer. Endvidere defineres »sygdomsfri zone med vaccination« som den del af en medlemsstats territorium, der er opført i del I i nævnte bilag, og som omfatter de områder, der er beliggende uden for de inficerede zoner, og hvor der gennemføres forebyggende vaccination mod LSD efter godkendelse af vaccinationsprogrammer.

(3)

I august 2015 blev der bekræftet forekomst af LSD i Grækenland for første gang. I 2016 var der tilfælde af LSD i Bulgarien og yderligere tilfælde i Grækenland samt i en række tilgrænsende tredjelande. I 2017 var forekomsten af LSD mindre udbredt i Sydøsteuropa, hvor der kun blev konstateret genopblussen i større omfang i Albanien og nogle få yderligere sporadiske udbrud i Grækenland og Nordmakedonien.

(4)

Som reaktion på disse udbrud af LSD gennemførte de berørte medlemsstater, dvs. Grækenland og Bulgarien, samt de berørte tilgrænsende tredjelande massevaccinationsprogrammer for deres bestande af kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab. I Kroatien, hvor der til dato ikke er forekommet LSD, blev der i 2016 og 2017 også gennemført et massevaccinationsprogram mod LSD som en forebyggende foranstaltning i betragtning af den epidemiologiske situation i nabomedlemsstaterne og de tilgrænsende tredjelande. Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 (6) blev de forskellige vaccinationsprogrammer mod LSD i medlemsstaterne godkendt.

(5)

I 2018 og til dags dato i 2019 er der sket en stadig forbedring af den epidemiologiske situation for så vidt angår LSD, og der er ikke blevet indberettet tilfælde af LSD i nogen af medlemsstaterne eller i de tilgrænsende tredjelande i Sydøsteuropa, undtagen Tyrkiet. I samme periode fortsatte de årlige massevaccinationer mod LSD i alle medlemsstater og i tilgrænsende tredjelande i Sydøsteuropa, der har været berørt af LSD.

(6)

På grund af den gunstige epidemiologiske situation stoppede Kroatien forebyggende vaccination mod LSD i begyndelsen af 2018 og erstattede foranstaltningen med systematisk sygdomsovervågning. Overvågningen bekræftede fraværet af LSD i 2018.Som følge heraf blev gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81 (7) med henblik på at fjerne den pågældende medlemsstat fra listen over medlemsstater med status som »sygdomsfrie zoner med vaccination« i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008. Desuden blev gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/82 (8) for at slette Kroatien fra listen over medlemsstater med et godkendt vaccinationsprogram mod LSD.

(7)

Når vaccination mod LSD ophører i et land eller en zone deri, tager det i henhold til reglerne fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) mindst otte måneder at opnå LSD-fri status igen, hvis der foretages forebyggende vaccination, eller mindst 14 måneder, hvis der er tale om vaccination som reaktion på en forekomst af LSD. De foranstaltninger, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008, bør derfor opretholdes i mindst otte måneder eller 14 måneder, afhængigt af zonen, inden LSD-fri status kan genoprettes.

(8)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 finder anvendelse indtil den 31. december 2019, og de nuværende foranstaltninger vedrørende LSD i Grækenland og Bulgarien i denne retsakt vil derfor ikke længere finde anvendelse efter denne dato. I betragtning af den nuværende epidemiologiske situation og den tid, der som minimum er nødvendig for at opnå status som LSD-fri, er det nødvendigt at forlænge anvendelsesperioden for disse foranstaltninger i en passende periode.

(9)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (9) blev der indført en ny lovramme for dyresundhed i Unionen. I forordningen fastsættes der nærmere bestemmelser om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder LSD. Da nævnte forordning skal anvendes fra den 21. april 2021, bør anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 forlænges indtil den 20. april 2021.

(10)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 15 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 ændres datoen »den 31. december 2019« til »den 20. april 2021«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69.

(4)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 af 15. november 2016 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater (EUT L 310 af 17.11.2016, s. 51).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 af 15. november 2016 om godkendelse af vaccinationsprogrammer mod lumpy skin disease forelagt af medlemsstaterne (EUT L 310 af 17.11.2016, s. 66).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/81 af 17. januar 2019 om ændring af bilag I til gennemførelsesafgørelse(EU) 2016/ 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater (EUT L 18 af 21.1.2019, s. 43).

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/82 af 17. januar 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2009 om godkendelse af vaccinationsprogrammer mod lumpy skin disease forelagt af medlemsstaterne (EUT L 18 af 21.1.2019, s. 48).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).


Top