EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1981

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1981 af 28. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 for så vidt angår lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre snegle, gelatine og kollagen samt insekter til konsum til Den Europæiske Union (EØS-relevant tekst)

C/2019/8573

OJ L 308, 29.11.2019, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0405

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1981/oj

29.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/72


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1981

af 28. november 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 for så vidt angår lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre snegle, gelatine og kollagen samt insekter til konsum til Den Europæiske Union

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 127, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for offentlig kontrol og andre kontrolaktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at verificere, at EU-lovgivningen er overholdt, bl.a. inden for fødevaresikkerhed i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled. Ved forordningen fastsættes det navnlig, at visse dyr og varer kun må indføres til Unionen fra et tredjeland eller en region heri, som er opført på en liste, som Kommissionen har udarbejdet til dette formål.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 (2) supplerer forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum fra tredjelande eller regioner heri med henblik på at sikre, at de opfylder de relevante krav, jf. bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625, eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente (ligestillede) hermed. Ved artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2019/625 er der fastsat regler for visse dyr og varer med oprindelse i tredjelande eller regioner heri, der er opført på den i artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede liste. Ud over de mere generelle krav om optagelse på listen, jf. artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625, er de supplerende krav, der skal fremgå af listen, fastsat i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/625.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 (3) fastsættes eller henvises der til lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum er tilladt, for at sikre overholdelse af de krav til fødevaresikkerhed, der er fastsat i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/625 og artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625. Gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 finder anvendelse fra den 14. december 2019.

(4)

Ved artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 gives der, på visse betingelser, tilladelse til indførsel til Unionen af sendinger af snegle, som defineret i punkt 6.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 (4), forudsat at sådanne sendinger kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2019/626.

(5)

I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 853/2004 må animalske produkter, herunder andre arter af snegle til konsum, kun indføres til Unionen, hvis det pågældende tredjeland eller den pågældende region er opført på en liste i gennemførelsesforordning (EU) 2019/626.

(6)

Indtil opførelsen på en sådan liste i forordning (EU) 2019/626 er foretaget, er import af sådanne snegle tilladt i henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) 2017/185 (5), som indeholder en undtagelse vedrørende folkesundhedsmæssige krav i forbindelse med import af animalske produkter som fastsat i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 853/2004, der finder anvendelse indtil den 31. december 2020. Disse arter af snegle bør opføres på listen over tredjelande og regioner heri som fastsat i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 for at undgå handelsforstyrrelser efter den 31. december 2020.

(7)

Den 31. januar 2019 anmodede Armenien om at blive optaget på listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import til Unionen af snegle til konsum. Armenien stillede garantier for overholdelse af de krav i artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 og artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/625, der er nødvendige for at få tilladelse til indførsel til Unionen af snegle. Armenien bør derfor opføres på listen over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre snegle til Unionen i henhold til bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2019/626.

(8)

Artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 henviser til lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre gelatine og kollagen til Unionen. I artikel 14 begrænses indførslen til Unionen af gelatine og kollagen fra kvæg, får, geder, svin, dyr af hestefamilien og fjerkræ, til tredjelande eller regioner heri, der er godkendt med hensyn til indførsel af fersk kød af visse arter af hovdyr og fjerkrækød til Unionen.

(9)

I artikel 14 begrænses indførslen til Unionen af sådan gelatine og kollagen yderligere på grundlag af dyresundhedsrestriktioner, som finder anvendelse på fersk kød. Sidstnævnte restriktioner er ikke hensigtsmæssige, fordi fremstillingsprocessen for gelatine og kollagen udelukker farer for dyrs sundhed. Derfor bør der anvendes en mindre streng tilgang for så vidt angår indførsel til Unionen af gelatine og kollagen fra tredjelande eller regioner heri, der udelukkende er baseret på overholdelse af de krav vedrørende indførsel af dyr og varer til Unionen, der er fastsat i forordning (EU) 2017/625 og delegeret forordning (EU) 2019/625.

(10)

Artikel 20 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 henviser til en liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre insekter til Unionen. Denne artikel vedrører tredjelande og regioner heri, hvorfra indførsel af insekter er tilladt, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 (6), og som er opført på en liste i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (7). Artikel 20 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 giver dog ikke mulighed for specifikt at identificere de tredjelande og regioner i tredjelande, der har en sådan tilladelse. Der bør derfor henvises til en konkret liste over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre insekter til Unionen i et specifikt bilag til gennemførelsesforordning (EU) 2019/626. Tredjelande og regioner heri bør kun godkendes med hensyn til indførsel til Unionen af insekter og opføres på listen, hvis de giver tilstrækkelige garantier for, at de opfylder kravene i artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 og artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/625.

(11)

Den 8. oktober 2019 gav Canada tilstrækkelige garantier for, at der kan gives tilladelse til indførsel til Unionen af insekter.

(12)

Den 28. august 2019 gav Schweiz tilstrækkelige garantier for, at der kan gives tilladelse til indførsel til Unionen af insekter.

(13)

Den 11. september 2019 gav Sydkorea tilstrækkelige garantier for, at der kan gives tilladelse til indførsel til Unionen af insekter.

(14)

Canada, Schweiz og Sydkorea bør derfor opføres på listen over lande med tilladelse til indførsel til Unionen af insekter, og artikel 20 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

Da gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 finder anvendelse fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato for at undgå handelsforstyrrelser, navnlig for så vidt angår indførsel til Unionen af sendinger af gelatine og kollagen.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 17), affattes således:

»17)

»snegle«: snegle som defineret i punkt 6.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 og andre arter af snegle, som tilhører familien Helicaidae, Hygromidae eller Spinciterochili, til konsum«

2)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre snegle til Unionen

Sendinger af snegle til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag III til denne forordning.«

3)

Artikel 14, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.

Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra de tredjelande, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, eller fra Sydkorea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan.

2.

Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra fjerkræ må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra de tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, eller fra Taiwan«

4)

Artikel 20 affattes således:

»Artikel 20

Tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre insekter til Unionen

Sendinger af insekter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de pågældende fødevarer har oprindelse i og er afsendt fra et tredjeland eller en region heri, der er opført på listen i bilag IIIa til denne forordning.«

5)

Bilagene ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2019

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 18).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 af 5. marts 2019 om lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse lister (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 31).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2017/185 af 2. februar 2017 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med anvendelsen af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 29 af 3.2.2017, s. 21).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).


BILAG

I bilagene til forordning (EU) 2019/626 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag III indsættes følgende mellem angivelsen for Albanien og angivelsen for Angola:

»AM

Armenien«

 

2)

Følgende indsættes som bilag IIIa:

»BILAG IIIa

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen af insekter er tilladt, jf. artikel 20

ISO-landekode

Tredjeland eller region(er) heri

Bemærkninger

CA

Canada

 

CH

Schweiz

 

KR

Sydkorea«

 


Top