EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1972

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1972 af 26. november 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 8396) (EØS-relevant tekst)

OJ L 307, 28.11.2019, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1972/oj

28.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1972

af 26. november 2019

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2019) 8396)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater. Disse foranstaltninger omfatter forbud mod afsendelse af sendinger af tamsvin og svineprodukter fra visse områder. De dyresundhedsmæssige foranstaltninger, der er fastsat ved nævnte gennemførelsesafgørelse, finder anvendelse parallelt med foranstaltningerne i Rådets direktiv 2001/89/EF (4) og har navnlig til formål at bekæmpe spredning af klassisk svinepest på EU-plan.

(2)

I gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU fastsættes der tillige undtagelser fra forbuddet mod afsendelse af levende svin fra visse områder, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

(3)

I anvendelsesperioden for foranstaltningerne i gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU bør der tages hensyn til klassisk svinepests epidemiologi samt effektiviteten af de dyresundhedsmæssige foranstaltninger, som anvendes af de medlemsstater, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU, i forhold til EU-lovgivningen. I lyset af den nuværende epidemiologiske situation i Unionen og i tilgrænsende tredjelande og den indsats, der kræves for at bekæmpe sygdommen uden samtidig at pålægge unødvendige begrænsninger for samhandelen, bør anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU derfor forlænges.

(4)

Da det er vigtigt at sikre kontinuitet i foranstaltningerne mod klassisk svinepest på EU-plan i lyset af sygdommens aktuelle epidemi, bør forlængelsen af anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU tage hensyn til, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (5), der indeholder bestemmelser om beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af dyresygdomme, finder anvendelse fra den 21. april 2021.

(5)

Derudover, under hensyntagen til effektiviteten af de samlede foranstaltninger, der er gennemført i Kroatien i henhold til direktiv 2001/89/EF, samt overvågningen og de foranstaltninger, der er truffet som forelagt for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, bør alle områder i Kroatien, der på nuværende tidspunkt er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU, fjernes fra nævnte bilag på grund af den gunstige epidemiologiske situation for sygdommen i den pågældende medlemsstat.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU foretages følgende ændringer:

I artikel 10 ændres »31. december 2019« til »21. april 2021«.

Artikel 2

Punkt 2 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU udgår.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (EUT L 338 af 17.12.2013, s. 102).

(4)  Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).


Top