Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1966

Kommissionens forordning (EU) 2019/1966 af 27. november 2019 om ændring og berigtigelse af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (EØS-relevant tekst)

OJ L 307, 28.11.2019, p. 15–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1966/oj

28.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1966

af 27. november 2019

om ændring og berigtigelse af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1, og artikel 15, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (2) fastsat regler om en harmoniseret klassificering af stoffer som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (i det følgende benævnt »CMR«) på grundlag af en videnskabelig vurdering fra Det Europæiske Kemikalieagenturs Udvalg for Risikovurdering. Stofferne klassificeres som CMR-stoffer i kategori 1A, CMR-stoffer i kategori 1B eller CMR-stoffer i kategori 2, afhængigt af i hvilket omfang deres CMR-egenskaber er dokumenteret.

(2)

I henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1223/2009 er anvendelse i kosmetiske produkter af stoffer, der er klassificeret som værende CMR-stoffer i kategori 1A, kategori 1B eller kategori 2 i bilag VI, del 3, til forordning (EF) nr. 1272/2008 (i det følgende benævnt »CMR-stoffer«), forbudt. Et CMR-stof kan dog anvendes i kosmetiske produkter, hvis betingelserne i artikel 15, stk. 1, andet punktum, eller i artikel 15, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1223/2009 er opfyldt.

(3)

For at gennemføre forbuddet mod CMR-stoffer ensartet på det indre marked, for at sikre retssikkerheden, navnlig for økonomiske aktører og nationale kompetente myndigheder, og for at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed bør alle CMR-stoffer opføres på listen over forbudte stoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 og — hvor det er relevant — udgå af listerne over stoffer, der er underlagt begrænsninger, eller tilladte stoffer i bilag III og V til forordningen. Hvis betingelserne i artikel 15, stk. 1, andet punktum, eller i artikel 15, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1223/2009 er opfyldt, bør listerne over stoffer, der er underlagt begrænsninger, eller tilladte stoffer i bilag III og V til forordningen, ændres.

(4)

Det var hensigten at lade alle stoffer, der var klassificeret som CMR-stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 pr. 1. december 2018, hvorfra Kommissionens forordning (EU) 2017/776 (3) fandt anvendelse, være omfattet af Kommissionens forordning (EU) 2019/831 (4). Nærværende forordning omfatter stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2018/1480 (5), som finder anvendelse fra den 1. maj 2020.

(5)

Der er, for så vidt angår stoffet 2-hydroxybenzoesyre, som er opført i den internationale nomenklatur for kosmetiske bestanddele (INCI) under navnet Salicylic acid, og som er klassificeret som et CMR-stof i kategori 2, indgivet en anmodning om anvendelse af artikel 15, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1223/2009, og det er blevet fastslået, at den betingelse, der er fastsat ved den pågældende bestemmelse, er opfyldt.

(6)

Salicylsyre samt salte heraf er i øjeblikket opført under løbenummer 3 i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 som konserveringsmidler, der er tilladt i kosmetiske produkter ved en koncentration på højst 0,5 % (syre).

(7)

Salicylsyre er også opført under løbenummer 98 i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 som et stof, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, og som kun er tilladt, når det anvendes til andre formål end som konserveringsmiddel, i hårprodukter, som afrenses, ved en koncentration på højst 3,0 %, og i andre produkter ved en koncentration på højst 2,0 %.

(8)

I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1223/2009 kan et stof, der er klassificeret som et CMR-stof i kategori 2, anvendes i kosmetiske produkter, såfremt Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) har evalueret det og fundet det sikkert til brug i sådanne produkter.

(9)

Den 21. december 2018 afgav VKF en videnskabelig udtalelse om salicylsyre (6) (i det følgende benævnt »VKF's udtalelse«), hvori den konkluderede, at stoffet på grundlag af de tilgængelige data er sikkert, når det anvendes som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter ved en koncentration på højst 0,5 % (syre) i betragtning af dets nuværende begrænsninger. VKF's udtalelse finder ikke anvendelse på mundplejeprodukter eller på produkter i sprayform, der kan medføre, at forbrugerens lunger eksponeres via indånding.

(10)

VKF konkluderede også, at salicylsyre er sikkert, når det anvendes til andre formål end som konserveringsmiddel ved en koncentration på højst 3,0 % for hårprodukter, som afrenses, og højst 2,0 % for andre produkter, i betragtning af dets nuværende restriktioner, undtagen for bodylotion, øjenskygge, mascara, eyeliner, læbestift og roll-on deodoranter. VKF's udtalelse finder ikke anvendelse på mundplejeprodukter eller på produkter i sprayform, der kan medføre, at forbrugerens lunder eksponeres via indånding.

(11)

Endelig konkluderede VKF, at salicylsyre er øjenirriterende med potentiale til at forårsage alvorlig øjenskade, og påpegede, at specifikke prøvninger i øjeblikket er i gang for at vurdere, om salicylsyre har hormonforstyrrende egenskaber, og om de hormonforstyrrende egenskaber af salicylsyre i kosmetiske produkter, afhængigt af resultatet af disse prøvninger, har behov for at blive taget i betragtning.

(12)

Stoffet bør, i lyset af klassificeringen af salicylsyre som et CMR-stof i kategori 2 og som øjenirriterende stof, der kan forårsage alvorlig øjenskade og af VKF's udtalelse, tillades som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter ved en koncentration på højst 0,5 % (syre) i betragtning af dets nuværende begrænsninger, bortset fra mundplejeprodukter, samt anvendelser, der kan medføre eksponering af slutbrugerens lunger via indånding. Stoffet bør også, når det ikke anvendes som konserveringsmiddel, tillades i hårprodukter, som afrenses, ved en koncentration på højst 3,0 % og i andre produkter undtagen bodylotion, øjenskygge, mascara, eyeliner, læbestift og roll-on deodoranter ved en koncentration på højst 2,0 %. Det bør under ingen omstændigheder tillades i anvendelser, der kan medføre eksponering af slutbrugerens lunger via indånding. Som følge af VKF's konklusion om, at salicylsyre er øjenirriterende, bør den nuværende begrænsning og betingelse om, at stoffet ikke må anvendes i produkter til børn under tre år, undtagen i shampoo, ændres, så de omfatter alle produkter til børn under tre år. De begrænsninger, der er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 og betingelserne, der er fastsat i bilag V til samme forordning bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(13)

Der er, for så vidt angår alle andre stoffer end salicylsyre, der er klassificeret som CMR-stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 ved forordning (EU) 2018/1480, ikke indgivet nogen anmodning om tilladelse til undtagelsesvis anvendelse i kosmetiske produkter. Ingen af disse stoffer er i øjeblikket underlagt begrænsninger eller tilladelser i bilag III eller V til forordning (EF) nr. 1223/2009. Fire af disse stoffer er på nuværende tidspunkt opført i bilag II til denne forordning. De stoffer, der ikke allerede er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009, bør tilføjes på listen over stoffer, der er forbudte i kosmetiske produkter, i nævnte bilag.

(14)

Stoffet 8-hydroxyquinolin; quinolin-8-ol, som er opført i INCI under navnet Oxyquinoline, er blevet klassificeret som et CMR-stof i kategori 1B ved forordning (EU) 2017/776, mens dets sulfatform, stoffet bis(8-hydroxyquinolinium)sulfat, som er opført i INCI under navnet Oxyquinoline sulphate, ikke er klassificeret som et CMR-stof. Begge stoffer blev opført under løbenummer 395 i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 på det tidspunkt, hvor klassificeringen af Oxyquinoline som et CMR-stof begyndte at finde anvendelse og blev forbudt til anvendelse i kosmetiske produkter, undtagen på de betingelser, der er fastsat i løbenummer 51 i bilag III til nævnte forordning. Da Oxyquinoline er klassificeret som et CMR-stof, burde det være blevet fjernet fra løbenummer 51 i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009. Ved forordning (EU) 2019/831 udgik løbenummer 51 imidlertid fejlagtigt i sin helhed, herunder henvisningen til dette løbenummer i løbenummer 395 i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009. For korrekt at afspejle forbuddet mod Oxyquinoline i kosmetiske produkter på grundlag af dets klassificering som CMR-stof bør løbenummer 51 genindsættes for Oxyquinoline sulphate i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009, og løbenummer 395 i bilag II til nævnte forordning bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(15)

Stoffet methylphenylendiamin, som er opført i INCI under navnet Diaminotoluene, er blevet tilføjet til listen over forbudte stoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 ved forordning (EU) 2019/831 under løbenummer 1507. Dette løbenummer svarer imidlertid ikke til et specifikt stof, men til en gruppe af stoffer, blandt hvilke kun blandingen og reaktionsmassen af de to stoffer 4-methyl-m-phenylendiamin og 2-methyl-m-phenylendiamin klassificeres som CMR-stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Blandt disse CMR-stoffer er 4-methyl-m-phenylendiamin og 2-methyl-m-phenylendiamin og blandingen af disse to stoffer allerede opført under løbenummer 364, 413 og 1144 i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009, mens reaktionsmassen af 4-methyl-m-phenylendiamin og 2-methyl-m-phenylendiamin endnu ikke er blevet forbudt at anvende i kosmetiske produkter. Løbenummer 1507 i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres til kun at omfatte det pågældende stof. Idet CMR-stofferne 4-methyl-m-phenylendiamin og 2-methyl-m-phenylendiamin, såvel som blandingen og reaktionsmassen af disse to stoffer, også er del af den bredere gruppe af stoffer, der er underlagt begrænsninger, der er påført under løbenummer 9 i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009, bør de tilsvarende løbenumre i bilag II, herunder løbenummer 1507 med ændringer, udelukkes fra løbenummer 9. Løbenummer 9 i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor tilpasses.

(16)

Endvidere blev 19 stoffer eller grupper af stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1179 (7), og som trådte i kraft den 1. marts 2018, ved en fejl ikke medtaget i forordning (EU) 2019/831, selv om der ikke er indgivet nogen anmodning om anvendelse i kosmetiske produkter for de pågældende stoffer eller grupper af stoffer. Ingen af disse stoffer eller grupper af stoffer er i øjeblikket underlagt begrænsninger eller tilladelser i bilag III eller V til forordning (EF) nr. 1223/2009. 18 af disse stoffer eller gruppe af stoffer er i øjeblikket ikke opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 og bør derfor indgå i listen over stoffer, der er forbudte i de kosmetiske produkter i bilag II. Et af stofferne, dinatriumoctaborat, vandfrit, hører til den gruppe af stoffer, der allerede er opført under løbenummer 1396 i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 og bør indgå i dette løbenummer. Løbenummer 1396 bør derfor tilpasses.

(17)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(18)

Ændringerne af forordning (EF) nr. 1223/2009 er baseret på klassificeringen af de relevante stoffer som CMR-stoffer i forordning (EU) 2018/1480 og bør derfor finde anvendelse fra samme dato som disse klassificeringer.

(19)

For så vidt angår stoffet Oxyquinoline sulphate og for at undgå manglende kontinuitet og retsusikkerhed for økonomiske aktører bør berigtigelsen af fejlen, der blev indført ved forordning (EU) 2019/831, gælde med tilbagevirkende kraft fra datoen for ikrafttrædelsen af nævnte forordning.

(20)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 berigtiges som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 finder anvendelse fra den 1. maj 2020.

Nr. 1), litra a), og nr. 2), litra b) i bilag II anvendes fra den 11. juni 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2017/776 af 4. maj 2017 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 116 af 5.5.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2019/831 af 22. maj 2019 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (EUT L 137 af 23.5.2019, s. 29).

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2018/1480 af 4. oktober 2018 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) 2017/776 (EUT L 251 af 5.10.2018, s. 1).

(6)  VKF/1601/18, http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_223.pdf

(7)  Kommissionens forordning (EU) 2016/1179 af 19. juli 2016 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 195 af 20.7.2016, s. 11).


BILAG I

1)   

I bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende ændringer:

Følgende løbenumre tilføjes:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

a

b

c

d

»1612

Phosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-O,O-dimethyldithiophosphat;

O, O-dimethylphthalimidomethyldithiophosphat

732-11-6

211-987-4

1613

Kaliumpermanganat

7722-64-7

231-760-3

1614

2-Benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenon

119313-12-1

404-360-3

1615

Quizalofop-P-tefuryl (ISO);

(+/–) tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chlorchinoxalin-2-

yloxy)phenyloxy]propanoat

200509-41-7

414-200-4

1616

Propiconazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl-1H-1,2,4-triazol

60207-90-1

262-104-4

1617

Pinoxaden (ISO); 8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl-2,2-dimethylpropanoat

243973-20-8

635-361-9

1618

Tetramethrin (ISO);

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropancarboxylat

7696-12-0

231-711-6

1619

(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat

1166-46-7

214-619-0

1620

Spirodiclofen (ISO);

3-(2,4-dichlorphenyl)-2-oxo1-oxaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl-2,2-dimethylbutyrat

148477-71-8

604-636-5

1621

Reaktionsmasse af 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamin og 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methylpropoxy)but-2-ylamin

897393-42-9

447-920-2

1622

1-Vinylimiodazol

1072-63-5

214-012-0

1623

Amisulbrom (ISO)3-(3-brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamid

348635-87-0

672-776-4«

2)   

I bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende ændringer:

Løbenummer 98 affattes således:

»98

2–Hydroxybenzoesyre  (1)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a) Hårprodukter, som afrenses

b) Andre produkter undtagen bodylotion, øjenskygge, mascara, eyeliner, læbestift, roll-on deodorant

a) 3,0 %

b) 2,0 %

Må ikke anvendes i produkter til børn under 3 år.

Må ikke anvendes i former, der kan medføre eksponering af slutbrugerens lunger via indånding.

Må ikke anvendes i mundplejeprodukter.

Til andre formål end at hindre udviklingen af mikroorganismer i produktet. Dette formål skal fremgå af varens emballage.

Må ikke anvendes til børn under 3 år«  (2)

3)   

I bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende ændringer:

Løbenummer 3 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Betingelser

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andre

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»3

Salicylsyre  (3) samt salte heraf

Salicylic acid

Calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate

69-72-7

824-35-1, 18917-89-0, 59866- 70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

200-712-3

212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

 

0,5 % (syre)

0,5 % (syre)

Må ikke anvendes i produkter til børn under 3 år.

Må ikke anvendes i mundplejeprodukter.

Må ikke anvendes i former, der kan medføre eksponering af slutbrugerens lunger via indånding.

Må, bortset fra i shampoo, ikke anvendes i produkter til børn under 3 år.

Må ikke anvendes til børn under 3 år  (4)

Må ikke anvendes til børn under 3 år  (5)


(1)  Som konserveringsmiddel, se bilag V, nr. 3.

(2)  Gælder kun for produkter, der kan tænkes anvendt til børn under 3 år.«

(3)  Til anden brug end som konserveringsmiddel, jf. bilag III, nr. 98.

(4)  Gælder kun for produkter, der kan tænkes anvendt til børn under 3 år.

(5)  Gælder kun for produkter, der kan tænkes anvendt til børn under 3 år, og som er i kontakt med hud i længere tid.«


BILAG II

1)   

I bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende berigtigelser:

a)

Løbenummer 395 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

»395

Hydroxy-8-quinolein og dens sulfat bis(8-hydroxyquinolinium)sulfat bortset fra de anvendelser af sulfatet, der er fastsat i nr. 51 i bilag III

148-24-3

134-31-6

205-711-1

205-137-1«

b)

Løbenummer 1396 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

a

b

c

d

»1396

Borater, tetraborater, octaborater og salte og estere af borsyre, herunder:

Dinatriumoctaborat, vandfrit [1]

Dinatriumoctaborat-tetrahydrat [2]

2-Aminoethanol, monoester med borsyre [3]

(2-Hydroxypropyl)ammoniumdihydrogenorthoborat [4]

Kaliumborat, kaliumsalt af borsyre [5]

Trioctyldodecylborat [6]

Zinkborat [7]

Natriumborat, dinatriumtetraborat, vandfrit; borsyre, natriumsalt [8]

Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat [9]

Orthoborsyre, natriumsalt [10]

Dinatriumtetraboratdecahydrat; boraxdecahydrat [11]

Dinatriumtetraboratpentahydrat; boraxpentahydrat [12]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

10377-81-8 [3]

68003-13-4 [4]

12712-38-8 [5]

—[6]

1332-07-6 [7]

1330-43-4 [8]

12267-73-1 [9]

13840-56-7 [10]

1303-96-4 [11]

12179-04-3 [12]

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

233-829-3 [3]

268-109-8 [4]

603-184-6 [5]

—[6]

215-566-6 [7]

215-540-4 [8]

235-541-3 [9]

237-560-2 [10]

215-540-4 [11]

215-540-4 [12]«

c)

Løbenummer 1507 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

»1507

Diaminotoluen, methyl-phenylendiamin, teknisk produkt-reaktionsmasse af [4-methyl-m-phenylendiamin og 2-methyl-m-phenylendiamin]

—»

d)

Følgende løbenumre tilføjes:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

a

b

c

d

»1624

Pirimicarb (ISO); 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamat

23103-98-2

245-430-1

1625

1,2-Dichlorpropan; propylendichlorid

78-87-5

201-152-2

1626

Phenol, dodecyl-, forgrenet; [1]

Phenol, 2-dodecyl-, forgrenet; [2]

Phenol, 3-dodecyl-, forgrenet; [3]

Phenol, 4-dodecyl-, forgrenet; [4]

Phenol, (tetrapropenyl) derivater [5]

121158-58-5 [1]

1801269-80-6 [2]

1801269-77-1 [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

640-104-9 [4]

616-100-8 [5]

1627

Coumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin

5836-29-3

227-424-0

1628

Difenacoum (ISO); 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin

56073-07-5

259-978-4

1629

Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′-brom-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin

56073-10-0

259-980-5

1630

Flocoumafen (ISO); reaktionsmasse af: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin og trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin

90035-08-8

421-960-0

1631

Acetochlor (ISO); 2-chlor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamid

34256-82-1

251-899-3

1632

E-glasmikrofibre af repræsentativ sammensætning

1633

Glasmikrofibre af repræsentativ sammensætning

1634

Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4'-brombiphenyl4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on

28772-56-7

249-205-9

1635

Difethialon (ISO); 3-[3-(4′-brombiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on

104653-34-1

600-594-7

1636

Perfluornonan-1-syre [1]

samt natriumsalte [2]

og ammoniumsalte [3] heraf

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

1637

Dicyclohexylphthalat

84-61-7

201-545-9

1638

3,7-Dimethylocta-2,6-dienenitril

5146-66-7

225-918-0

1639

Bupirimat (ISO); 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamat

41483-43-6

255-391-2

1640

Triflumizol (ISO); (1E)-N-[4-chlor-2-(trifluormethyl)phenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimin

68694-11-1

604-708-8

1641

tert-Butylhydroperoxid

75-91-2

200-915-7«

2)   

I bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende berigtigelser:

a)

Løbenummer 9 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/

INN

Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„9

Diaminotoluener, nitrogensubstituerede derivater og salte heraf (1), med undtagelse af de stoffer, der er anført under løbenummer 9a og 9b i dette bilag, og de stoffer, der er anført under løbenummer 364, 413, 1144, 1310, 1313 og 1507 i bilag II

 

 

 

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a) Almindelig brug

b) Erhvervsmæssig brug

For a) og b): Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 5 % beregnet som fri base

a) Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image 1 Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis: — man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund — man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning — man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder phenylendiaminer (toluendiaminer).

Må ikke anvendes til farvning af øjenvipper eller øjenbryn.«

b) Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Kun til erhvervsmæssig brug. Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna

Indeholder phenylendiaminer (toluendiaminer).

Brug egnede beskyttelseshandsker.«

b)

Følgende løbenummer tilføjes:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»51

Bis(8-hydroxyquinolinium)sulfat

Oxyquinoline sulphate

134-31-6

205-137-1

Stabiliseringsmiddel af brintoverilte i hårprodukter, som afrenses

Stabiliseringsmiddel af brintoverilte i hårprodukter, som ikke afrenses

(0,3 % (som base))

(0,03 % (som base))«

 

 


Top