EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1942

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1942 af 22. november 2019 om ikke at godkende carbendazim som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 9 (EØS-relevant tekst)

OJ L 303, 25.11.2019, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1942/oj

25.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1942

af 22. november 2019

om ikke at godkende carbendazim som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 9

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Listen omfatter carbendazim (EF-nr.: 234-232-0, CAS-nr. 10605-21-7).

(2)

Carbendazim er blevet vurderet til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 9, beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer, som beskrevet i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (3), som svarer til produkttype 9 som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Tysklands kompetente vurderingsmyndighed fremsendte en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering til Kommissionen den 2. august 2013.

(4)

Udvalget for Biocidholdige Produkter (4) vedtog den 27. februar 2019 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, jf. artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5)

Det fremgår af denne udtalelse, at biocidholdige produkter af produkttype 9, som indeholder carbendazim, ikke kan forventes at opfylde de kriterier, der er fastlagt i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012, da der i de miljøscenarier, der blev vurderet, blev konstateret uacceptable risici, og der kunne ikke identificeres nogen sikker anvendelse.

(6)

Under hensyntagen til Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelser bør carbendazim ikke godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 9, da betingelserne i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 ikke er opfyldt.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Carbendazim (EF-nr.: 234-232-0, CAS-nr.: 10605-21-7) godkendes ikke som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 9.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

(4)  Udvalget for Biocidholdige Produkter, Opinion on the application for approval of the active substance Carbendazim, Product type: 9, ECHA/BPC/218/2019, vedtaget den 27. februar 2019.


Top