EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1935

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/1935 af 13. maj 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for tilpasning af grundbeløbene i euro for erhvervsansvarsforsikring og for forsikrings- og genforsikringsformidleres finansielle kapacitet (EØS-relevant tekst)

C/2019/3448

OJ L 301, 22.11.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1935/oj

22.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1935

af 13. maj 2019

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for tilpasning af grundbeløbene i euro for erhvervsansvarsforsikring og for forsikrings- og genforsikringsformidleres finansielle kapacitet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (1), særlig artikel 10, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) skal regelmæssigt revidere grundbeløbene for forsikrings- og genforsikringsformidleres erhvervsansvarsforsikringer og finansielle kapacitet for at tage hensyn til udviklingen i det europæiske forbrugerprisindeks, der offentliggøres af Eurostat. I perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2017 er det europæiske forbrugerprisindeks, som Eurostat udarbejder for Unionen, steget med 4,03 %. Derfor bør ovennævnte grundbeløb tilpasses med denne procentvise stigning.

(2)

Direktiv (EU) 2016/97 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at gøre det muligt for medlemsstaterne at tilpasse de relevante grundbeløb i deres nationale bestemmelser og give forsikrings- og genforsikringsformidlere tilstrækkelig tid til at træffe de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger bør denne forordnings anvendelse udskydes.

(4)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som EIOPA har forelagt Kommissionen.

(5)

EIOPA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010, om en udtalelse (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af direktiv (EU) 2016/97

I artikel 10 i direktiv (EU) 2016/97 foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 4 affattes således:

»4.

Forsikrings- og genforsikringsformidlere skal have en erhvervsansvarsforsikring eller en anden tilsvarende garanti, der dækker hele Unionens område, mod erstatningsansvar for pligtforsømmelse på mindst 1 300 380 EUR pr. skadesanmeldelse og på sammenlagt 1 924 560 EUR for alle skadesanmeldelser i løbet af et år, medmindre en sådan forsikring eller tilsvarende garanti i forvejen ydes af et forsikrings- eller genforsikringsselskab eller et andet selskab, på hvis vegne forsikrings- eller genforsikringsformidleren handler eller er bemyndiget til at handle, eller medmindre et sådant selskab har påtaget sig det fulde ansvar for formidlerens handlinger.«

2)

Stk. 6, andet afsnit, litra b), affattes således:

»b)

et krav til formidleren om, at denne skal have en finansiel kapacitet, der til enhver tid skal være på 4 % af de samlede modtagne årlige præmiebeløb, dog mindst 19 510 EUR«.

Artikel 2

Ikrafttrædelse og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen seks måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


Top