EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1910

Kommissionens forordning (EU) 2019/1910 af 7. november 2019 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2020 (EØS-relevant tekst)

C/2019/7852

OJ L 296, 15.11.2019, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1910/oj

15.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1910

af 7. november 2019

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2020

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EF) nr. 808/2004 fastlagt fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker om informationssamfundet.

(2)

Det er nødvendigt med gennemførelsesforanstaltninger for at fastslå, hvilke data der skal leveres til udarbejdelse af statistikker i modul 1: »virksomheder og informationssamfundet« og modul 2: »privatpersoner, husstande og informationssamfundet«, og for at fastsætte fristerne for indberetning af dataene.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De data, som skal indberettes med henblik på udarbejdelse af europæiske statistikker om informationssamfundet, vedrørende modul 1: »virksomheder og informationssamfundet« og modul 2: »privatpersoner, husstande og informationssamfundet«, som omhandlet i artikel 3, stk. 2 og artikel 4, i forordning (EF) nr. 808/2004, er fastlagt i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49.


BILAG I

MODUL 1

VIRKSOMHEDER OG INFORMATIONSSAMFUNDET

A.   Emner og variabler

1)

Fra listen i bilag I til forordning (EF) nr. 808/2004 udvælges følgende emner for referenceåret 2020:

a)

virksomhedernes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk

b)

e-handel

c)

e-business-processer og organisatoriske aspekter

d)

IKT-kompetence i virksomhederne og behovet for IKT-færdigheder

e)

hindringer for anvendelsen af IKT, internettet og andre elektroniske netværk samt e-handel og e-business-processer

f)

adgang til og anvendelse af teknologier, som gør det muligt at opnå forbindelse til internettet eller andre netværk overalt og til enhver tid.

2)

Følgende virksomhedsvariabler indsamles:

a)

virksomhedernes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk

i)

for alle virksomheder:

antal ansatte eller procentdel af det samlede antal ansatte, der har internetadgang til erhvervsmæssige formål

ii)

for virksomheder med ansatte, der har internetadgang til erhvervsmæssige formål:

internetforbindelse: enhver type fastnetforbindelse

(frivilligt) internetforbindelse: adgang til bærbart udstyr med mulighed for mobil internetforbindelse over mobiltelefonnettet, til erhvervsmæssige formål

hvorvidt de har en hjemmeside

hvorvidt de har en chatservice for kundekontakt: chatservice, hvor en person besvarer henvendelser fra kunder

hvorvidt de har en chatservice for kundekontakt: en chatbot eller en virtuel agent, der besvarer henvendelser fra kunder

iii)

for virksomheder, der har en fastnetforbindelse til internettet:

højeste kontraktlige downloadhastighed for virksomhedens hurtigste fastnetforbindelse til internettet i intervallerne: [0Mbit/s,< 30Mbit/s], [30 Mbit/s,< 100Mbit/s], [100 Mbit/s,< 500Mbit/s], [500 Mbit/s,< 1Gbit/s], [>=1Gbit/s]

om virksomhedens fastnetforbindelse til internettet har den tilstrækkelige hastighed til at dække virksomheders reelle behov

iv)

for virksomheder, der giver deres ansatte adgang til bærbart udstyr med mulighed for mobil internetforbindelse over mobiltelefonnettet, til erhvervsmæssige formål:

(frivilligt) antal ansatte eller procentdel af det samlede antal ansatte, der bruger bærbart udstyr, som virksomheden stiller til rådighed, og som giver adgang til internettet over mobiltelefonnettet, til erhvervsmæssige formål

v)

for virksomheder, der har en hjemmeside, oplysninger om leveringen af følgende faciliteter:

beskrivelse af varer eller tjenesteydelser, prisoplysninger

onlinebestilling eller -reservation/booking, såsom indkøbskurv

besøgende på hjemmesiden kan selv sammensætte eller formgive varer eller tjenesteydelser

mulighed for at følge eller se status for afgivne ordrer

personaliseret indhold på hjemmesiden for regelmæssige/tilbagevendende besøgende

links eller henvisninger til virksomhedens profil på sociale medier.

b)

e-handel

i)

for virksomheder med ansatte, der har internetadgang til erhvervsmæssige formål:

internetsalg (kunders ordrer, reservationer og bookinger) via virksomhedens egne hjemmesider eller apps (herunder extranet) i det foregående kalenderår

internetsalg (kunders ordrer, reservationer og bookinger) via hjemmesider eller apps til e-handel, som anvendes af flere virksomheder til handel med varer eller tjenesteydelser, i det foregående kalenderår

ordrer på varer eller tjenesteydelser afgivet af virksomhedens kunder via EDI-meddelelser (EDI-salg) i det foregående kalenderår

ii)

for virksomheder, der har foretaget internetsalg via hjemmesider eller apps i det foregående kalenderår:

værdien af omsætningen som følge af internetsalg via hjemmesider eller apps, (udtrykt i absolutte tal eller som procentdel af den samlede omsætning) i det foregående kalenderår

procentdel af omsætningen fra internetsalg via hjemmesider eller apps, opdelt efter internetsalg via virksomhedens egen hjemmeside eller apps (herunder extranets) og efter internetsalg via hjemmesider eller apps til e-handel, som anvendes af flere virksomheder til handel med varer og tjenesteydelser, i det foregående kalenderår

procentdel af værdien af omsætningen fra internetsalg via hjemmesider eller apps, opdelt efter salg til private forbrugere (business-to-consumer: B2C) og salg til andre virksomheder (business to business: B2B) og salg til den offentlige sektor (business to government: B2G) i det foregående kalenderår

iii)

for virksomheder, der har foretaget internetsalg via hjemmesider eller apps til e-handel, som anvendes af flere virksomheder til handel med varer eller tjenesteydelser, i det foregående kalenderår

(frivilligt) antallet af hjemmesider eller apps til e-handel, via hvilke virksomheden foretog internetsalg i det foregående kalenderår: en, to, flere end to

iv)

for virksomheder, der har foretaget internetsalg via to eller flere end to hjemmesider eller apps til e-handel, som anvendes af flere virksomheder til handel med varer eller tjenesteydelser, i det foregående kalenderår:

(frivilligt) oplysninger, hvis mere end halvdelen af omsætningen fra hjemmesider eller apps til e-handel kun stammer fra én kilde til e-handel i det foregående kalenderår

v)

for virksomheder, der har foretaget EDI-salg af varer eller tjenesteydelser, i det foregående kalenderår:

værdien af omsætningen som følge af e-handel fra EDI-salg af varer eller tjenesteydelser, (udtrykt i absolutte tal eller som procentdel af den samlede omsætning) i det foregående kalenderår.

c)

e-business-processer og organisatoriske aspekter

i)

for alle virksomheder:

anvendelse af virksomhedens 3D-printere, herunder lejede eller leasede 3D-printere, i det foregående kalenderår

anvendelse af tjenesteydelser i forbindelse med 3D-printere leveret af andre virksomheder, i det foregående kalenderår

anvendelse af industrirobotter

anvendelse af servicerobotter

ii)

for virksomheder med ansatte, der har internetadgang til erhvervsmæssige formål:

fakturaer, der fremsendes elektronisk i et standardformat, der egner sig til automatisk behandling (e-fakturaer), undtagen overførsel af PDF-filer, i det foregående kalenderår

fakturaer, der fremsendes elektronisk i et format, der ikke egner sig til automatisk behandling, herunder overførsel af PDF-filer, i det foregående kalenderår

fakturaer, der fremsendes på papir, i det foregående kalenderår

udførelse af big data-analyser ved hjælp af data fra intelligente enheder eller sensorer som datakilde, undtagen big data-analyser udført af eksterne leverandører af tjenesteydelser i det foregående kalenderår

udførelse af big data-analyser ved hjælp af geolokaliseringsdata fra bærbart udstyr som datakilde, undtagen big data-analyser udført af eksterne leverandører af tjenesteydelser i det foregående kalenderår

udførelse af big data-analyser ved hjælp af data genereret fra sociale medier som datakilde, undtagen big data-analyser udført af eksterne leverandører af tjenesteydelser i det foregående kalenderår

udførelse af big data-analyser ved hjælp af andre kilder til big data end intelligente enheder eller sensorer, geolokaliseringsdata fra bærbart udstyr eller data genereret fra sociale medier, undtagen big data-analyser udført af eksterne leverandører af tjenesteydelser i det foregående kalenderår

hvorvidt andre virksomheder eller organisationer har udført en big data-analyse for virksomheden i det foregående kalenderår

(frivilligt) anvendelse af indbyrdes forbundne enheder eller systemer, der kan overvåges eller fjernkontrolleres via internettet (»tingenes internet« — Internet of Things), undtagen anvendelse af computere, smartphones, printere

iii)

for virksomheder, der har sendt fakturaer i elektronisk form i et standardformat, der egner sig til automatisk behandling (e-fakturaer), undtagen overførsel af PDF-filer, i det foregående kalenderår:

(frivilligt) procentdel af alle fakturaer, der er sendt som e-fakturaer, eller procentdel af alle fakturaer, der er sendt som e-fakturaer i følgende intervaller: [0,< 10], [10,< 25], [25,< 50], [50,< 75], [>=75], i det foregående kalenderår

iv)

for virksomheder, der selv har gennemført big data-analyser eller har fået andre virksomheder eller organisationer til at gennemføre big data-analyser for virksomheden, i det foregående kalenderår:

salg af (adgang til) egne big data i det foregående kalenderår

køb af (adgang til) alle slags big data i det foregående kalenderår

v)

den metode, der blev anvendt, hos de virksomheder, der har gennemført big data-analyse (undtagen big data-analyser, der er udført af eksterne leverandører af tjenesteydelser) i det foregående kalenderår:

maskinindlæring (f.eks. dyb læring)

natursprogsbehandling, natursprogsproduktion eller talegenkendelse

andre metoder til analyse af big data end maskinindlæring (f.eks. dyb læring) eller natursprogsbehandling, natursprogsproduktion eller talegenkendelse

vi)

for virksomheder, der hverken selv har gennemført big data-analyser eller har fået andre virksomheder eller organisationer til at gennemføre big data-analyser for virksomheden, i det foregående kalenderår:

(frivilligt) overvejelse om at lade egne ansatte eller andre virksomheder eller organisationer gennemføre big data-analyser

vii)

for virksomheder, der anvender 3D-printere, i det foregående kalenderår:

printning af prototyper eller modeller til salg

printning af prototyper eller modeller til intern brug

printning af varer til salg, undtagen prototyper eller modeller

printning af varer til anvendelse i virksomhedens produktionsproces, undtagen prototyper eller modeller.

viii)

for virksomheder, der anvender indbyrdes forbundne enheder eller systemer, der kan overvåges eller fjernkontrolleres via internettet (»tingenes internet«), deres anvendelse af:

(frivilligt) intelligente målere, intelligente lamper, intelligente termostater til at optimere energiforbruget i virksomhedens lokaler (lagerbygninger, produktionssteder, distributionssteder)

(frivilligt) sensorer, radiofrekvensidentifikationsmærker eller internetprotokolmærker eller kameraer, der styres via internettet, for at forbedre kundeservice, overvåge kundernes aktiviteter eller tilbyde dem en personlig indkøbsoplevelse (målrettede og relevante rabatter, selvbetjeningskasser)

(frivilligt) bevægelses- eller vedligeholdelsessensorer til at spore køretøjers eller produkters bevægelser, for at tilbyde tilstandsbaseret vedligeholdelse af køretøjer

(frivilligt) sensorer eller radiofrekvensidentifikationsmærker til overvågning eller automatisering af produktionsprocesser, styring af logistik, sporing af produkternes bevægelser

(frivilligt) tingenes internet-enheder eller -systemer, undtagen intelligente målere, intelligente lamper, intelligente termostater til at optimere energiforbruget i virksomhedens lokaler, sensorer, radiofrekvensidentifikationsmærker eller internetprotokolmærker eller kameraer, der styres via internettet, for at forbedre kundeservice, overvåge kundernes aktiviteter eller tilbyde dem en personlig indkøbsoplevelse, bevægelses- eller vedligeholdelsessensorer til at spore køretøjers eller produkters bevægelser, for at tilbyde tilstandsbaseret vedligeholdelse af køretøjer, sensorer eller radiofrekvensidentifikationsmærker til overvågning eller automatisering af produktionsprocesser, styring af logistik, sporing af produkternes bevægelser

ix)

for virksomheder, der anvender servicerobotter, angives formålet:

overvågnings-, sikkerheds- eller inspektionsopgaver

transport af personer eller varer

opgaver vedrørende rensning eller bortskaffelse af affald

lagerstyringssystemer

monteringsarbejde, der udføres af servicerobotter

butiksekspeditionsopgaver, der udføres af robotter

opgaver vedrørende bygge-, anlægs- eller reparationsarbejde.

d)

IKT-kompetence i virksomhederne og behovet for IKT-færdigheder

i)

for alle virksomheder:

beskæftigelse af IKT-specialister

enhver form for uddannelse med henblik på udvikling af IKT-relaterede færdigheder for IKT-specialister, i det foregående kalenderår

enhver form for uddannelse med henblik på udvikling af IKT-relaterede færdigheder for andre ansatte, i det foregående kalenderår

rekruttering eller forsøg på rekruttering af IKT-specialister, i det foregående kalenderår

IKT-funktioner (f.eks. vedligeholdelse af IKT-infrastruktur, støtte til kontorsoftware, udvikling af eller støtte til software/systemer og/eller webløsninger til virksomhedsstyring, sikkerhed og databeskyttelse) udført af egne ansatte (herunder ansatte i moder- eller søsterselskaber), i det foregående kalenderår

IKT-funktioner (f.eks. vedligeholdelse af IKT-infrastruktur, støtte til kontorsoftware, udvikling af eller støtte til software/systemer og/eller webløsninger til virksomhedsstyring, sikkerhed og databeskyttelse) udført af eksterne leverandører, i det foregående kalenderår

ii)

for virksomheder, som i det foregående kalenderår har rekrutteret eller forsøgt at rekruttere IKT-specialister:

ledige job for IKT-specialister, som var vanskelige at besætte

iii)

for virksomheder med ledige stillinger, som var vanskelige at besætte, oplysninger om følgende vanskeligheder ved rekruttering af IKT-specialister i det foregående kalenderår:

(frivilligt) vanskeligheder med at rekruttere IKT-specialister på grund af mangel på ansøgninger i det foregående kalenderår

(frivilligt) vanskeligheder med at rekruttere IKT-specialister på grund af ansøgernes mangel på relevante IKT-relaterede kvalifikationer fra uddannelse i det foregående kalenderår

(frivilligt) vanskeligheder med at rekruttere IKT-specialister på grund af ansøgernes mangel på arbejdserfaring i det foregående kalenderår

(frivilligt) vanskeligheder med at rekruttere IKT-specialister, fordi ansøgernes forventninger til lønnen var for høje i det foregående kalenderår.

e)

hindringer for anvendelsen af IKT, internettet og andre elektroniske netværk samt e-handel og e-business-processer

i)

for virksomheder, der hverken selv har gennemført big data-analyse eller har fået andre virksomheder eller organisationer til at gennemføre big data-analyser for virksomheden i det foregående kalenderår, men som har overvejet at gennemføre en big data-analyse, angives årsagerne til ikke at udføre big data-analyse:

(frivilligt) omkostningerne var for høje set i forhold til fordelene

(frivilligt) utilstrækkelig(e) menneskelige ressourcer, viden og færdigheder

(frivilligt) utilstrækkelige kilder til de big data, enten inden for eller uden for virksomheden, som ville have været nødvendige for at gennemføre en big data-analyse

(frivilligt) utilstrækkelig IKT-infrastruktur

(frivilligt) vanskeligheder ved at overholde lovene om privatliv

(frivilligt) det var ikke en prioritet for virksomheden

(frivilligt) utilstrækkelig kvalitet af kilderne til big data

(frivilligt) big data-analyse er ikke nyttig for virksomheden

(frivilligt) andre faktorer.

f)

adgang til og anvendelse af teknologier, som gør det muligt at opnå forbindelse til internettet eller andre netværk overalt og til enhver tid

i)

for virksomheder med ansatte, der har internetadgang til erhvervsmæssige formål:

køb af cloudcomputing-tjenester over internettet, undtagen gratis tjenester

ii)

for virksomheder med ansatte, som har internetadgang til erhvervsmæssige formål, og som købte cloudcomputing-tjenester over internettet — køb af:

e-mail som en cloudcomputing-tjeneste

kontorsoftware som en cloudcomputing-tjeneste

hosting af virksomhedens database(r) som en cloudcomputing-tjeneste

lagring af filer som en cloudcomputing-tjeneste

finansierings- eller regnskabssoftwareapplikationer som en cloudcomputing-tjeneste

software til styring af kundeoplysninger (Customer Relationship Management, CRM) som en cloudcomputing-tjeneste

computerkraft til at køre software, der anvendes af virksomheden som en cloudcomputing-tjeneste.

3)

Følgende baggrundsoplysninger indhentes fra alle virksomheder eller tilvejebringes fra alternative kilder:

virksomhedens primære økonomiske aktivitet i det foregående kalenderår

gennemsnitligt antal ansatte i det foregående kalenderår

samlet værdi af omsætningen, ekskl. moms, i det foregående kalenderår.

B.   DÆKNING

Variablerne i del A, punkt 2) og 3), indsamles for følgende kategorier af virksomheder:

1)

økonomisk aktivitet: virksomheder klassificeret i følgende kategorier i NACE rev. 2:

Kategori i NACE rev. 2

Beskrivelse

Hovedafdeling C

Fremstillingsvirksomhed

Hovedafdeling D, E

El-, gas- og fjernvarmeforsyning/Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

Hovedafdeling F

Bygge- og anlægsvirksomhed

Hovedafdeling G

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

Hovedafdeling H

Transport og godshåndtering

Hovedafdeling I

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

Hovedafdeling J

Information og kommunikation

Hovedafdeling L

Fast ejendom

Hovedgruppe 69-74

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

Hovedafdeling N

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

Gruppe 95.1

Reparation af computere og kommunikationsudstyr

2)

Virksomhedsstørrelse: virksomheder med 10 ansatte eller derover. Dækning af virksomheder med under 10 ansatte er ikke obligatorisk.

3)

Geografisk dækning: virksomheder beliggende inden for en medlemsstats område.

C.   REFERENCEPERIODER

Referenceperioden er 2019 for de variabler, som refererer til det foregående kalenderår. For øvrige variabler er referenceperioden 2020.

D.   OPDELING AF DATA

Følgende baggrundsvariabler indsamles for de emner og variabler, der er anført i del A, punkt 2):

1)

Opdeling efter økonomisk aktivitet: dataene opdeles i følgende NACE rev. 2-aggregater:

NACE rev. 2-aggregering

ved eventuel beregning af nationale aggregater

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26,1 + 26,2 + 26,3 + 26,4 + 26,8 + 46,5 + 58,2 + 61 + 62 + 63,1 + 95,1

NACE rev. 2-aggregering

ved eventuel beregning af europæiske aggregater

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95,1

2)

Opdeling i størrelsesklasser: dataene opdeles i følgende størrelsesklasser efter antallet af ansatte:

Størrelsesklasse

10 ansatte eller derover

10-49 ansatte

50-249 ansatte

250 ansatte eller derover

Hvis omfattet, forelægges en opdeling af dataene i overensstemmelse med følgende tabel:

Størrelsesklasse

 

0-9 ansatte (frivilligt)

2-9 ansatte (frivilligt)

0-1 ansatte (frivilligt)

E.   HYPPIGHED

De data, der skal indberettes i henhold til dette bilag, leveres én gang for 2020.

F.   FRISTER FOR INDBERETNING AF RESULTATER

1)

De aggregerede data, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 og i punkt 6) i bilag I til samme forordning, og som om nødvendigt angives som fortrolige eller upålidelige, indberettes til Eurostat senest den 5. oktober 2020. På denne dato skal datasættene være færdigbearbejdet, valideret og godkendt.

2)

De metadata, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 (1), indsendes til Eurostat senest den 31. maj 2020.

3)

Den kvalitetsrapport, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 808/2004, indsendes til Eurostat senest den 5. november 2020.

4)

Data og metadata leveres til Eurostat via den centrale dataportal i overensstemmelse med den af Eurostat fastlagte udvekslingsstandard. Metadataene og kvalitetsrapporten leveres i den af Eurostat fastlagte standardmetadatastruktur.

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49).


BILAG II

MODUL 2

PRIVATPERSONER, HUSSTANDE OG INFORMATIONSSAMFUNDET

A.   EMNER OG VARIABLER

1)

Fra listen i bilag II til forordning (EF) nr. 808/2004 udvælges følgende emner for referenceåret 2020:

a)

privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af IKT

b)

privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk til forskellige formål

c)

IKT-sikkerhed og -tillid

d)

hindringer for anvendelsen af IKT og internettet

e)

privatpersoners anvendelse af IKT til udveksling af oplysninger og tjenester med staten og offentlige myndigheder (e-forvaltning).

2)

Følgende variabler indsamles:

a)

Privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af IKT

i)

for alle husstande:

internetadgang i hjemmet (via alle former for udstyr)

ii)

for husstande med internetadgang:

internetforbindelse: fast bredbåndsforbindelse

internetforbindelse: mobil bredbåndsforbindelse (via mobiltelefonnettet, mindst 3G)

(frivilligt) internetforbindelse: opkaldsadgang over normal telefonlinje eller ISDN

(frivilligt) internetforbindelse: mobil smalbåndsforbindelse (via mobiltelefonnettet, 3G eller nyere).

b)

privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internettet til forskellige formål

i)

for alle privatpersoner:

seneste anvendelse af internettet, uanset sted, via alle former for udstyr: inden for de sidste tre måneder, for tre måneder til et år siden, for over et år siden, har aldrig anvendt internettet

ii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder:

gennemsnitlig hyppighed for anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder: hver dag eller næsten hver dag, mindst én gang om ugen (men ikke hver dag), mindre end én gang om ugen

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at sende eller modtage e-mail

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til opkald (herunder videoopkald) over internettet

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at deltage i sociale netværk (oprette brugerprofil, poste indlæg eller andre bidrag)

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til instant messaging (udveksling af beskeder)

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at finde oplysninger om varer eller tjenesteydelser

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at læse nyheder, aviser eller tidsskrifter online

anvendelse af internettet (herunder via apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til deling eller offentliggørelse af selvproducerede videoer, fotos, musik, tekst osv. på en hjemmeside eller gennem en app

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til aflytning af musik (f.eks. netradio, musikstreaming) eller til at downloade musik

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at se streamede TV-udsendelser (direkte eller via catch-up) fra TV-stationer

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at se video on-demand fra kommercielle udbydere

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at se videoklip fra delingstjenester

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at spille eller downloade spil

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge sundhedsoplysninger (f.eks. om skader, sygdomme, ernæring, sundhedsfremme)

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at bestille tid hos en praktiserende læge via en hjemmeside eller en app (f.eks. på et hospital eller en sundhedsklinik)

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at få adgang til private sundhedsoplysninger online

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at benytte andre sundhedstjenester gennem en hjemmeside eller en app i stedet for at skulle tage på hospitalet eller gå til lægen (f.eks. at få en recept eller konsultation online)

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at sælge varer eller tjenesteydelser gennem en hjemmeside eller en app

anvendelse af internettet (herunder gennem apps) inden for de sidste tre måneder til private formål til at anvende netbank gennem en hjemmeside eller en app

anvendelse af lagerplads på internettet (cloudcomputing) inden for de sidste tre måneder til private formål til at gemme dokumenter, billeder, musik, video eller andre filer

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål i form af et onlinekursus

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål ved hjælp af onlineundervisningsmateriale, undtagen et komplet onlinekursus

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål i form af kommunikation med lærere eller studerende ved hjælp af undervisningshjemmesider/-portaler

(frivilligt) anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til gennemførelse af andre læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål

anvendelse af internetforbundne termostater, forbrugsmålere, lamper, plug-ins eller andre internetforbundne løsninger til energistyring i respondentens hjem til private formål

anvendelse af internetforbundne hjemmealarmsystemer, røgdetektorer, sikkerhedskameraer, dørlåse eller andre internetforbundne sikkerheds- eller sikringsløsninger til respondentens hjem til private formål

anvendelse af internetforbundne husholdningsapparater som f.eks. robotstøvsuger, køleskabe, ovne og kaffemaskiner til private formål

anvendelse af en virtuel assistent i form af en intelligent højttaler eller en app til private formål

internetforbundne løsninger til energistyring, sikkerhed i hjemmet, sikkerhedsløsninger, husholdningsapparater eller virtuelle assistenter, der ikke anvendes til private formål

anvendelse af et internetforbundet TV i respondentens hjem til private formål

anvendelse af en internetforbundet spilkonsol i respondentens hjem til private formål

anvendelse af et internetforbundet lydanlæg eller intelligente højttalere i respondentens hjem til private formål

anvendelse af et internetforbundet smartur, fitnessbånd, internetforbundne briller eller hovedtelefoner, sikkerhedssporingsudstyr, internetforbundet tilbehør, internetforbundet tøj eller internetforbundne sko til private formål

anvendelse af internetforbundne anordninger til overvågning af blodtryk, blodsukkerniveau, kropsvægt (såsom intelligente vægte) eller andre internetforbundne anordninger til sundhed og medicinsk behandling til private formål

anvendelse af legetøj, der er forbundet til internettet, såsom robotlegetøj (herunder i undervisningsøjemed) eller dukker til private formål

anvendelse af en bil med indbygget trådløs internetforbindelse til private formål

iii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet hver dag eller næsten hver dag inden for de sidste tre måneder:

anvendelse af internettet flere gange i løbet af dagen

iv)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

seneste køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser over internettet (gennem hjemmesider eller apps) til private formål: inden for de sidste tre måneder, for tre måneder til ét år siden, for over et år siden, har aldrig købt eller bestilt noget over internettet

v)

for privatpersoner, der har anvendt internettet til e-handel (køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser) inden for de sidste tre måneder:

anvendelse af internettet til at købe tøj (herunder sportsbeklædning), sko eller tilbehør (f.eks. tasker, smykker) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe sportsrelaterede varer (undtagen sportsbeklædning) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe børnelegetøj eller produkter til børn (f.eks. bleer, flasker og barnevogne) via en hjemmeside eller en app fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe møbler, tilbehør til hjemmet (f.eks. tæpper eller gardiner) eller haveprodukter (f.eks. redskaber eller planter) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe musik i form af CD'er, vinylplader osv. til private formål fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe film eller TV-serier i form af DVD'er, Blu-Ray osv. til private formål fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe trykte bøger, blade og aviser til private formål fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe computere, tabletter, mobiltelefoner eller tilbehør til private formål fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe forbrugerelektronik (f.eks. fjernsynsapparater, stereoanlæg, kameraer) eller husholdningsapparater (f.eks. vaskemaskiner) til private formål fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe medicin eller kosttilskud som f.eks. vitaminer (undtagen onlinefornyelse af recepter) til private formål fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe udbringninger fra restauranter, fastfoodkæder, cateringtjenester til private formål fra virksomheder eller privatpersoner inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe mad eller drikkevarer fra butikker eller leverandører af måltidskasser til private formål fra virksomheder eller privatpersoner inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe kosmetik, skønhedspleje eller wellnessprodukter til private formål fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe rengøringsprodukter eller produkter til personlig hygiejne (f.eks. tandbørster, lommetørklæder, vaskemiddel eller rengøringsklude) til private formål fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe cykler, knallerter, biler eller andre køretøjer eller reservedele dertil til private formål fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe andre fysiske varer til private formål fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe eller abonnere på musik som streamingtjeneste eller downloads via en hjemmeside eller en app inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe eller abonnere på film eller TV-serier som streamingtjeneste eller downloads via en hjemmeside eller en app inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe eller abonnere på e-bøger, onlineblade eller -aviser via en hjemmeside eller en app inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe eller abonnere på spil enten online eller som downloads på smartphones, tabletter, computere eller konsoller via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe eller abonnere på computersoftware eller anden software som downloads, herunder opdateringer, via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe eller abonnere på apps vedrørende sundhed eller fitness (undtagen gratis apps) via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe eller abonnere på andre apps (f.eks. i forbindelse med sprogindlæring, rejser, vejrforhold, undtagen gratis apps) via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe billetter til sportsbegivenheder via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe billetter til kulturelle eller øvrige begivenheder (såsom biograf, koncerter, messer) via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe internet- eller mobiltelefonabonnementer via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe abonnementer på elektricitet, vand eller opvarmning, affaldsbortskaffelse eller lignende tjenester via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe tjenester i hjemmet (f.eks. rengøring, børnepasning, reparationsarbejde, havearbejde osv., herunder også fra privatpersoner) via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe transporttjenester fra en transportvirksomhed som f.eks. lokale bus-, fly- eller togbilletter eller taxikørsel via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe transporttjenester fra en privatperson via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at leje boligophold fra virksomheder som f.eks. hoteller eller rejsebureauer via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at leje boligophold fra en privatperson via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

(frivilligt) anvendelse af internettet til køb af tjenester eller andet indhold, der ikke er nævnt i led 17-32 i bilag II, modul 2, punkt 2), litra b), nr. v), (undtagen finans- og forsikringstjenester) via en hjemmeside eller en app til private formål inden for de sidste tre måneder

det antal gange, der er blevet købt eller bestilt varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål inden for de sidste tre måneder: antal gange eller i størrelsesklasserne: 1-2 gange, 3-5 gange, 6-10 gange, over 10 gange

samlet værdi af varer eller tjenesteydelser (undtagen aktier eller andre finansielle tjenesteydelser), der er blevet købt over internettet til private formål inden for de sidste tre måneder: beløb i euro eller i størrelsesklasserne: under 50 EUR, 50 EUR til under 100 EUR, 100 EUR til under 300 EUR, 300 EUR til under 500 EUR, 500 EUR til under 700 EUR, 700 EUR til under 1 000 EUR, 1 000 EUR og derover, ukendt

anvendelse af internettet til at købe forsikringspolicer, herunder rejseforsikring, også som en pakke sammen med f.eks. en flybillet, til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til optagelse af realkreditlån eller andre lån eller kreditaftaler i banker eller andre pengeinstitutter til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at købe eller sælge aktier, obligationer, andele i fonde eller andre finansielle aktiver til private formål inden for de sidste tre måneder

vi)

for privatpersoner, der har anvendt internettet til at købe eller bestille varer via en hjemmeside eller en app fra virksomheder eller privatpersoner, herunder brugte varer, inden for de sidste tre måneder:

oprindelse: nationale sælgere, sælgere fra andre EU-lande, sælgere fra resten af verden, sælgerens hjemland er ukendt

varer, der bestilles fra privatpersoner via en hjemmeside eller en app

vii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet til at købe tjenester i hjemmet via en hjemmeside eller en app inden for de sidste tre måneder:

tjenester i hjemmet, der købes af privatpersoner, via en hjemmeside eller en app.

c)

IKT-sikkerhed og -tillid

i)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder:

gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, CPR-nr., kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste tre måneder: læst erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred inden udlevering af personoplysninger

gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, CPR-nr., kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste tre måneder: begrænset eller nægtet adgangen til egen geografiske placering

gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, CPR-nr., kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste tre måneder: begrænset adgangen til profil eller indhold på sociale netværkssider eller fælles onlinelagring

gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, CPR-nr., kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste tre måneder: nægtet tilladelse til at anvende personoplysninger til reklameformål

gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, CPR-nr., kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste tre måneder: kontrolleret at den hjemmeside, hvor respondenten afleverede personoplysninger, var sikker (f.eks. https-sider, sikkerhedslogo eller -certifikat)

(frivilligt) gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, CPR-nr., kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste tre måneder: bedt hjemmesider eller administrator/leverandør af søgemaskiner om at få adgang til de oplysninger, de er i besiddelse af om respondenten, for at opdatere eller slette dem

viden om, at cookies kan bruges til spore personers bevægelser på internettet, til at lave en profil af hver bruger samt levere målrettede reklamer til dem

skiftet indstillinger i egen internetbrowser for at forhindre eller begrænse cookies på nogen af respondentens enheder

(frivilligt) bekymringer over, at onlineaktiviteter registreres for at levere målrettede reklamer til respondenten: meget bekymret, lidt bekymret, ikke bekymret

anvendelse af software, der begrænser muligheden for at spore privatpersoners aktiviteter på internettet på en af respondentens enheder

anvendelse af simpelt login med brugernavn og password som identifikationsprocedure for at få adgang til onlinetjenester via hjemmesider eller apps (såsom e-mail, konti til sociale medier, netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af login til sociale medier, der anvendes til andre tjenester, som identifikationsprocedure for at få adgang til onlinetjenester via hjemmesider eller apps (såsom e-mail, konti til sociale medier, netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af nøgleviser (sikkerhedstoken) som identifikationsprocedure for adgang til onlinetjenester via hjemmesider eller apps (såsom e-mail, sociale medier, internetbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af et elektronisk identifikationscertifikat eller -kort, f.eks. anvendt sammen med en kortlæser eller med en app, som identifikationsprocedure for at få adgang til onlinetjenester via hjemmesider eller apps (såsom e-mail, konti til sociale medier, netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af en procedure, der involverer egen mobiltelefon (SMS-kode) som identifikationsprocedure for adgang til onlinetjenester via hjemmesider eller apps (såsom e-mail, konti til sociale medier, netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af éngangskoder (f.eks. et nøglekort eller kort med skrabekoder) eller tilfældige tegn fra et password som identifikationsprocedure for at få adgang til onlinetjenester via en hjemmeside eller apps (f.eks. e-mail, konti til sociale medier, netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af andre elektroniske identifikationsprocedurer som identifikationsprocedure for at få adgang til onlinetjenester via hjemmesider eller apps (såsom e-mail, konti til sociale medier, netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste tre måneder

(frivilligt) ingen elektronisk identifikationsprocedure for at få adgang til onlinetjenester via hjemmesider eller apps (såsom e-mail, konti til sociale medier, netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste tre måneder

anvendelse af en smartphone til private formål.

ii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder samt en smartphone til private formål:

anvendelse af alle former for sikkerhedssoftware eller -tjenester (f.eks. antivirus-/antispamprogram, firewall) på egen smartphone: automatisk installeret eller leveret gennem styresystemet på den smartphone, der anvendes til private formål

anvendelse af alle former for sikkerhedssoftware eller -tjenester (f.eks. antivirus-/antispamprogram, firewall) på egen smartphone: installeret eller abonneret på af respondenten eller af en anden person på den smartphone, der anvendes til private formål

ingen anvendelse af sikkerhedssoftware eller -tjenester (f.eks. antivirus-/antispamprogram, firewall) installeret på den smartphone, der anvendes til private formål

intet kendskab til om sikkerhedssoftware eller -tjenester (f.eks. antivirus-/antispamprogram, firewall) er installeret på den smartphone, der anvendes til private formål

tab af information, dokumenter, billeder eller andre former for data som følge af virus eller en anden fjendtlig type programmer på respondentens smartphone, der anvendes til private formål

intet tab af information, dokumenter, billeder eller andre former for data som følge af virus eller en anden fjendtlig type programmer på respondentens smartphone, der anvendes til private formål

ingen viden om tab af information, dokumenter, billeder eller andre former for data som følge af virus eller en anden fjendtlig type programmer på respondentens smartphone, der anvendes til private formål

har begrænset eller nægtet adgang til personoplysninger (f.eks. placering, kontaktliste) mindst én gang ved anvendelse eller installation af en app på den smartphone, der anvendes til private formål

har ikke begrænset eller nægtet adgang til personoplysninger (f.eks. placering, kontaktliste) ved anvendelse eller installation af en app på den smartphone, der anvendes til private formål

intet kendskab til muligheden for at begrænse eller nægte adgang til personoplysninger (f.eks. placering, kontaktliste) ved anvendelse eller installation af en app på den smartphone, der anvendes til private formål

ingen anvendelse af applikationer på den smartphone, der anvendes til private formål.

iii)

for privatpersoner, der, selv om det var nødvendigt, ikke har indsendt udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders hjemmesider eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder, angives årsagerne for ikke at indsende disse:

betænkeligheder angående beskyttelse og sikkerhed af personoplysninger inden for de sidste 12 måneder.

(frivilligt) mangel på elektronisk signatur eller elektronisk ID/certifikat (der kræves til at benytte tjenesterne) eller problemer med anvendelse af den elektroniske signatur eller det elektroniske ID/certifikat

iv)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder, og som ikke har brugt internetforbundne enheder eller systemer til energistyring, internetforbundne sikkerheds- eller sikringsløsninger, internetforbundne husholdningsapparater eller virtuelle assistenter, angives årsagerne til ikke at anvende disse:

betænkeligheder angående privatlivets fred og beskyttelse af de oplysninger om respondenten, som genereres af de pågældende enheder eller systemer

betænkeligheder angående sikkerheden, f.eks. at enheden eller systemet vil blive hacket.

d)

hindringer for anvendelsen af IKT og internettet

i)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder, og som ikke har brugt internetforbundne enheder eller systemer til energistyring, internetforbundne sikkerheds- eller sikringsløsninger, internetforbundne husholdningsapparater eller virtuelle assistenter, angives årsagerne til ikke at anvende disse:

respondenten vidste ikke, at der eksisterede sådanne enheder eller systemer

respondenten havde ikke behov for at anvende disse forbundne enheder eller systemer

omkostningerne var for høje

manglende kompatibilitet med andre enheder eller systemer

manglende færdigheder til at anvende disse enheder eller systemer

bekymringer angående sikkerhed eller sundhed, f.eks. at anvendelsen af enheden eller systemet kunne resultere i en ulykke, en personskade eller et helbredsproblem

andre årsager.

e)

privatpersoners anvendelse af IKT til udveksling af oplysninger og tjenester med staten og offentlige myndigheder (e-forvaltning)

i)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

anvendelse af internettet inden for de sidste 12 måneder til private formål til at finde information på offentlige myndigheders eller offentlige tjenesters hjemmesider eller apps (undtagen via manuelt indtastede e-mails)

anvendelse af internettet inden for de sidste 12 måneder til private formål til at downloade/udskrive officielle blanketter via offentlige myndigheders eller offentlige tjenesters hjemmesider (undtagen via manuelt indtastede e-mails)

anvendelse af internettet inden for de sidste 12 måneder til private formål til at indsende udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders eller offentlige tjenesters hjemmesider (undtagen via manuelt indtastede e-mails)

ii)

for privatpersoner, der ikke har indsendt udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders hjemmesider eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder:

har ikke indsendt udfyldte blanketter, fordi det ikke var nødvendigt at indsende officielle blanketter til private formål inden for de sidste 12 måneder

iii)

for privatpersoner, der, selv om det var nødvendigt, ikke har indsendt udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders hjemmesider eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder, angives årsagerne for ikke at indsende disse:

der var ikke nogen onlinetjeneste til dette formål

manglende færdigheder eller viden (respondenten vidste f.eks. ikke, hvordan hjemmesiden skulle anvendes, eller den var for svær at anvende)

(frivilligt) modvilje mod at betale online (f.eks. på grund af frygt for svindel med kreditkort) eller manglende evne til at betale online (f.eks. på grund af manglende adgang til de nødvendige betalingsmetoder)

en anden person indsendte de udfyldte blanketter online på respondentens vegne (f.eks. en konsulent, skatterådgiver, slægtning eller et familiemedlem)

andre årsager til ikke at have indsendt udfyldte blanketter online til offentlige myndigheder.

B.   DÆKNING

1)

De statistiske enheder for de variabler, der er anført i del A, punkt 2), som vedrører husstande, er for husstande, hvori mindst ét medlem tilhører aldersgruppen 16-74 år.

2)

De statistiske enheder for de variabler, der er nævnt i del A, punkt 2), som vedrører privatpersoner, er for privatpersoner i alderen 16-74 år.

3)

Den geografiske dækning omfatter husstande eller privatpersoner, eller begge, inden for den pågældende medlemsstats område.

C.   REFERENCEPERIODE

Den primære referenceperiode for indsamling af statistiske oplysninger er første kvartal af 2020.

D.   SOCIOØKONOMISKE BAGGRUNDSVARIABLER

1)

For så vidt angår de emner og variabler, der er nævnt i del A, punkt 2), som vedrører husstande, skal følgende baggrundsvariabler indsamles:

a)

bopælsregion fastlagt i overensstemmelse med NUTS 1-klassifikationen for regioner

b)

(frivilligt) bopælsregion fastlagt i overensstemmelse med NUTS 2-klassifikationen

c)

geografisk placering, dvs. om man bor i en mindre udviklet region, en overgangsregion eller en mere udviklet region

d)

urbaniseringsgrad, dvs. om man bor i et tætbefolket område, i et middeltætbefolket område eller i et tyndtbefolket område

e)

husstandens art med angivelse af antallet af husstandsmedlemmer: (frivilligt) antal personer på 16-24 år, (frivilligt) antal studerende på 16-24 år, (frivilligt) antal personer på 25-64 år, (frivilligt) antal personer på mindst 65 år og — indsamles separat — antal børn under 16 år, (frivilligt) antal børn på 14-15 år, (frivilligt) antal børn på 5-13 år, (frivilligt) antal børn på 4 år eller derunder

f)

(frivilligt) husstandens månedlige nettoindkomst, hvilket opgøres i værdi eller i intervaller svarende til indkomstkvartiler

g)

(frivilligt) den ækvivalerede samlede månedlige husstandsnettoindkomst i kvintiler.

2)

For så vidt angår de emner og variabler, der er nævnt i del A, punkt 2), som vedrører privatpersoner, skal følgende baggrundsvariabler indsamles:

a)

køn

b)

fødeland, idet det angives, om personen er indenlandsk født eller udenlandsk født i sidstnævnte tilfælde angives desuden, om personen er født i et andet EU-land eller i et land uden for EU

c)

statsborgerskabsland, idet det angives, om personen er statsborger i landet eller ikkestatsborger i landet i sidstnævnte tilfælde angives desuden, om personen er statsborger i et andet EU-land eller i et land uden for EU

d)

alder (antal fyldte år) (frivilligt) under 16 år eller over 74 år eller begge

e)

det opnåede uddannelsesniveau med angivelse af det højeste fuldførte niveau i henhold til den internationale standardklassifikation af uddannelser (ISCED 2011), dvs. sekundærundervisning på første trin eller derunder (ISCED 0, 1 eller 2), sekundær undervisning på andet trin og undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning (ISCED 3 eller 4), tertiær uddannelse (ISCED 5, 6, 7 eller 8), mindre end primær undervisning (ISCED 0), primær undervisning (ISCED 1), sekundær undervisning på første trin (ISCED 2) eller sekundær undervisning på andet trin (ISCED 3), undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning (ISCED 4), tertiær uddannelse af kort varighed (ISCED 5), bachelor eller tilsvarende grad (ISCED 6), kandidat eller tilsvarende grad (ISCED 7), doktorgrad, ph.d.-grad eller tilsvarende grad (ISCED 8)

f)

beskæftigelsessituation med angivelse af, om personen er lønmodtager eller selvstændig, herunder medhjælpende familiemedlemmer (frivilligt: lønmodtager eller selvstændig på fuldtid, lønmodtager eller selvstændig på deltid, lønmodtager med fast arbejde eller med arbejde af ubestemt varighed, lønmodtager med midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed, selvstændig, herunder medhjælpende familiemedlemmer)

g)

(frivilligt) angiv den økonomiske sektor, hvor de er beskæftiget:

Hovedafdeling i NACE rev. 2

Beskrivelse

A

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

B, C, D og E

Fremstillingsvirksomhed, råstofindvinding og anden industri

F

Bygge- og anlægsvirksomhed

G, H og I

Engroshandel og detailhandel, transport, overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

J

Information og kommunikation

K

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

L

Fast ejendom

M og N

Tjenesteydelser til virksomheder

O, P og Q

Offentlig forvaltning, forsvar, undervisning, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

R, S, T og U

Andre serviceydelser

h)

beskæftigelsesmæssig status, idet det angives, om personen er arbejdsløs eller studerende uden for arbejdsstyrken eller på anden måde uden for arbejdsstyrken, idet det angives (frivilligt), om personen er pensioneret eller førtidigt pensioneret eller ophørt med at drive virksomhed, permanent uarbejdsdygtig, i obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste, hjemmegående eller af anden årsag ikke i arbejde

i)

stilling/fag i henhold til den internationale standardfagklassifikation (ISCO-08), idet det angives, om personen er klassificeret som manuel arbejdstager, ikke-manuel arbejdstager, IKT-arbejdstager, ikke-IKT-arbejdstager, og (frivilligt) alle erhverv i henhold til 2-cifret kode i ISCO-08.

E.   HYPPIGHED

De data, der skal indberettes i henhold til dette bilag, leveres én gang for 2020.

F.   FRISTER FOR INDBERETNING AF RESULTATER

1)

De individuelle data, der ikke må give mulighed for direkte identifikation af de pågældende statistiske enheder, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 (1) og punkt 6) i bilag II hertil, skal indberettes til Eurostat senest den 5. oktober 2020. På denne dato skal datasættene være færdigbearbejdet, valideret og godkendt.

2)

De metadata, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, indsendes til Eurostat senest den 31. maj 2020.

3)

Den kvalitetsrapport, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 808/2004, indsendes til Eurostat senest den 5. november 2020.

4)

Data og metadata leveres til Eurostat via den centrale dataportal i overensstemmelse med den af Eurostat fastlagte udvekslingsstandard. Metadataene og kvalitetsrapporten leveres i den af Eurostat fastlagte standardmetadatastruktur.

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49).


Top