EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1901

Kommissionens forordning (EU) 2019/1901 af 7. november 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for citrinin i kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus) (EØS-relevant tekst)

OJ L 293, 14.11.2019, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1901/oj

14.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1901

af 7. november 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for citrinin i kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) fastsætter grænseværdier for citrinin i kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus)

(2)

Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vedtog den 2. marts 2012 efter anmodning fra Kommissionen en udtalelse om folke- og dyresundhedsmæssige risici ved forekomst af citrinin i fødevarer og foder (3). Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer konkluderede, at der på grundlag af de foreliggende data ikke kunne udelukkes en potentiel risiko ved citrinin med hensyn til genotoksicitet og carcinogenicitet på nulrisikoniveauet for nefrotoksicitet.

(3)

Det fremgår af de foreliggende data om forekomst af citrinin i visse rød gær-ris-præparater, at disse præparater har et højt indhold af citrinin. Der blev derfor fastsat en grænseværdi for indholdet af citrinin i rød gær-ris-præparater i forordning (EF) nr. 1881/2006. På grund af den mangelfulde viden om forekomsten af citrinin i rød gær-ris-præparater og i andre fødevarer og de tilbageværende usikkerhedsmomenter med hensyn til citrinins carcinogenicitet og genotoksicitet anses det for hensigtsmæssigt at foretage en revurdering af grænseværdien.

(4)

I 2015 offentliggjorde autoriteten en indkaldelse af forslag til undersøgelse af koncentrationer af citrinin i fødevareprøver med særlig fokus på korn og kornbaserede produkter fra forskellige geografiske regioner i Europa. Rapporten om resultaterne af disse undersøgelser »Occurrence of citrinin in food« (4) blev offentliggjort i 2017. Rapporten gav repræsentative data om forekomsten af citrinin i fødevarer i Europa, primært i korn og kornprodukter og kosttilskud fremstillet på basis af ris fermenteret med rød gær.

(5)

De nye forekomstdata om citrinin viser, at det ikke er nødvendigt at fastsætte grænseværdier for citrinin i fødevarer bortset fra rød gær-ris-kosttilskud. Med hensyn til citrinin i kosttilskud indeholdende rød gær (Monascus purpureus) viser de indsamlede repræsentative forekomstdata dog, at grænseværdien bør sænkes. Der er ingen nye toksicitetsdata om citrinin, som kan kræve en ajourføring af autoritetens vurdering af risikoen ved citrinin for folkesundheden. Der er derfor stadig usikkerhed om citrinins genotoksicitet og carcinogenicitet. Med henblik på beskyttelsen af folkesundheden er det derfor nødvendigt, at mængderne af citrinin i fødevarer er så lave, som det med rimelighed er opnåeligt. Dette er særligt relevant for kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær, da data viser, at der er forekommet meget høje mængder af citrinin i visse prøver af disse produkter, hvilket betyder, at forbrugerne af disse produkter udsættes for en høj eksponering af citrinin. Samtidig fremgår det, i overensstemmelse med tilgængelige data, at man ved at anvende god fremstillingspraksis kan opnå lave mængder af citrinin i kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus). Da der fortsat er usikkerhed for så vidt angår citrinins toksicitet, og da det er muligt at opnå lave mængder af citrinin ved anvendelse af god fremstillingspraksis, er det hensigtsmæssigt at sænke grænseværdien for citrinin i kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus) for at sikre et højt niveau af beskyttelsen af menneskers sundhed.

(6)

Medlemsstaterne og fødevarevirksomhedslederne bør gives en rimelig frist til at opfylde de nye krav, der er fastsat i forordningen. Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus), som er blevet markedsført på lovlig vis, før denne forordning trådte i kraft, kan fortsat markedsføres indtil datoen for deres mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden Scientific Opinion on the risks for public and animal health related to the presence of citrinin in food and feed. EFSA Journal 2012;10(3):2605. [82 s.] Findes på: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  P. López, M. de Nijs, M. Spanjer, A. Pietri, T. Bertuzzi, A. Starski, J. Postupolski, M. Castellari og M. Hortós, 2017. Generation of occurrence data on citrinin in food. EFSA supporting publication 2017:EN-1177. 47 s.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I del 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 affattes punkt 2.8.1 således:

Fødevarer (1)

Grænseværdi (µg/kg)

»2.8

Citrinin

 

2.8.1.

Kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus)

100«

2)

Fodnoten »(*) Grænseværdien tages op til revision inden den 1. januar 2016 på grundlag af oplysninger om eksponering for citrinin fra andre fødevarer og ajourførte oplysninger om citrinins toksicitet, især med hensyn til carcinogenicitet og genotoksicitet« udgår.


Top