EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1895

Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1895 af 7. november 2019 om anerkendelse af flere øer i Portugal som frie for varroatose og om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU (meddelt under nummer C(2019) 7905) (EØS-relevant tekst)

C/2019/7905

OJ L 291, 12.11.2019, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1895/oj

12.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/54


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1895

af 7. november 2019

om anerkendelse af flere øer i Portugal som frie for varroatose og om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU

(meddelt under nummer C(2019) 7905)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 15 i direktiv 92/65/EØF fastsættes det, at en medlemsstat, der mener at være helt eller delvis fri for en af de i bilag B til direktivet nævnte sygdomme, skal forelægge Kommissionen behørig dokumentation, på baggrund af hvilken der vil blive vedtaget en afgørelse, der anerkender, at denne medlemsstat eller dele heraf er sygdomsfri(e), og de supplerende handelsmæssige garantier, der kan kræves, defineres.

(2)

Varroatose hos honningbier er opført under dens tidligere navn »trachemide-syge« i bilag B til direktiv 92/65/EØF, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU (2) har allerede anerkendt flere områder i medlemsstaterne som værende frie for varroatose. Disse områder er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU sammen med de supplerende handelsmæssige garantier.

(3)

Portugal anmodede Kommissionen om at anerkende øerne Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel og Terceira i øgruppen Azorerne frie for varroatose, bad om, at supplerende handelsmæssige garantier defineres, så de svarer til dem, der er gennemført på nationalt plan, og fremlagde behørig detaljeret dokumentation, som defineret i artikel 15, stk. 1, i direktiv 92/65/EØF, for at underbygge sin anmodning.

(4)

I lyset af den detaljerede dokumentation, som Portugal har fremlagt, bør øerne Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel og Terceira anerkendes som områder i Portugal, der er frie for varroatose, og opføres i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU sammen med de supplerende handelsmæssige garantier.

(5)

Gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De følgende angivelser indsættes i tabellen i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU mellem angivelsen for Finland og angivelsen for Det Forenede Kongerige:

PT

Portugal

Øen Corvo

PT01300

FLORES (SANTA CRUZ)

Bier (Apis mellifera) på alle stadier i deres livscyklus, herunder sværme, dronninger, kolonier og anvendte bistader og rammer

Øen Graciosa

PT05200

GRACIOSA (SANTA CRUZ DA GRACIOSA)

Øen São Jorge

PT02700

SAO JORGE (VELAS)

Øen Santa Maria

PT02500

SANTA MARIA (VILA DO PORTO)

Øen São Miguel

PT02600

SAO MIGUEL (PONTA DELGADA)

Øen Terceira

PT02800

TERCEIRA (ANGRA DO HEROISMO)

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU af 11. oktober 2013 om anerkendelse af dele af Unionen som frie for varroatose hos bier og om fastsættelse af supplerende garantier, som kræves i samhandelen inden for Unionen og ved import, med henblik på beskyttelse af deres status som varroatosefrie (EUT L 273 af 15.10.2013, s. 38).


Top