Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019H1888

Kommissionens henstilling (EU) 2019/1888 af 7. november 2019 om overvågning af forekomsten af acrylamid i visse fødevarer

C/2019/7876

OJ L 290, 11.11.2019, p. 31–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 290, 11.11.2019, p. 32–34 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2019/1888/oj

11.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/31


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2019/1888

af 7. november 2019

om overvågning af forekomsten af acrylamid i visse fødevarer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) 2017/2158 (1) indføres der særlige forpligtelser for virksomhedsledere, der fremstiller og markedsfører visse fødevarer, med henblik på at oprette et program for egen prøveudtagning og analyse af indholdet af acrylamid i fødevarer og anvende specifikke afbødende foranstaltninger, der skal sikre, at indholdet af acrylamid i fødevarer er så lavt, som det med rimelighed er muligt, og at indholdet er lavere end de benchmarkniveauer, der er fastsat i nævnte forordning.

(2)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (2) fastsat regler for, at de kompetente myndigheder foretager offentlig kontrol for at verificere, at bestemmelserne overholdes korrekt, navnlig med henblik på a) at forebygge eller fjerne risici enten direkte eller via miljøet for mennesker og dyr eller nedbringe dem til et acceptabelt niveau og b) at yde garanti for fair praksis i forbindelse med handel med foderstoffer og fødevarer og beskyttelse af forbrugernes interesser, herunder foderstof- og fødevaremærkning og anden form for forbrugeroplysning. Der bør ligeledes foretages offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af de forpligtelser, der er fastsat i henhold til forordning (EU) 2017/2158.

(3)

Det anerkendes, at der ikke foreligger tilstrækkelige data om forekomsten af acrylamid i visse fødevarer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2158, til trods for de forpligtelser, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 4, og resultaterne af den offentlige kontrol, der er foretaget. Der foreligger heller ikke tilstrækkelige data om forekomsten af acrylamid i fødevarer, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) 2017/2158, men som muligvis kan indeholde betydelige mængder acrylamid og/eller bidrage væsentligt til eksponering for acrylamid via kosten.

(4)

For at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed bør de kompetente myndigheder og fødevarevirksomhedslederne, inden for deres kompetenceområde, og uden at det berører de forpligtelser, der er fastsat ved forordning (EU) 2017/2158, og på grundlag af forordning (EF) nr. 882/2004, overvåge forekomsten af acrylamid i sådanne fødevarer med henblik på vedtagelse af eventuelle risikostyringsforanstaltninger, der bør supplere dem, der allerede er fastsat ved forordning (EU) 2017/2158.

(5)

For at vejlede de kompetente myndigheder og fødevarevirksomhedslederne om de fødevarer, der skal overvåges, er der blevet udarbejdet en ikke-udtømmende liste over fødevarer/fødevarekategorier.

(6)

Vedtagelsen af forordning (EU) 2017/2158 og denne henstilling indebærer, at Kommissionens henstilling 2010/307/EU (3) og 2013/647/EU (4) er forældede og derfor bør ophæves —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Uden at det berører de forpligtelser, der er fastsat på grundlag af forordning (EF) nr. 882/2004, bør medlemsstaternes kompetente myndigheder regelmæssigt overvåge forekomsten af acrylamid og indholdet af acrylamid i fødevarer, navnlig i de fødevarer, der er opført i bilaget.

Uden at det berører de forpligtelser, der er fastsat ved forordning (EU) 2017/2158, bør fødevarevirksomhedslederne regelmæssigt overvåge forekomsten af acrylamid og indholdet af acrylamid i fødevarer, navnlig i de fødevarer, der er opført i bilaget.

2.

Medlemsstaterne og fødevarevirksomhedslederne bør senest den 1. oktober hvert år sende Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) de data, der i det foregående år er indsamlet gennem deres overvågningsaktiviteter, således at disse data kan samles i én database i overensstemmelse med kravene i EFSA's vejledning om standardprøvebeskrivelse for fødevarer og foder (Standard Sample Description for Food and Feed) og EFSA's supplerende specifikke indberetningskrav (5).

3.

For at sikre, at prøverne er repræsentative, bør medlemsstaterne følge prøveudtagningsprocedurerne i del B i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 (6).

Den prøveudtagningsprocedure, som fødevarevirksomhedslederne anvender, kan fravige bestemmelserne i forordning (EF) nr. 333/2007, men den bør være repræsentativ for det parti, hvoraf prøverne er udtaget.

4.

Medlemsstaterne bør foretage analysen af acrylamid i overensstemmelse med kriterierne i forordning (EF) nr. 333/2007.

Fødevarevirksomhedslederne bør sikre, at analysen af acrylamid foretages i overensstemmelse med kravene og kriterierne i bilag III til forordning (EU) 2017/2158.

5.

Kommissionens henstilling 2010/307/EU og 2013/647/EU ophæves hermed.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  Kommissionens forordning (EU) 2017/2158 af 20. november 2017 om afbødende foranstaltninger og benchmarkniveauer for reduktion af forekomsten af acrylamid i fødevarer (EUT L 304 af 21.11.2017, s. 24).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  Kommissionens henstilling 2010/307/EU af 2. juni 2010 om overvågning af acrylamidindholdet i fødevarer (EUT L 137 af 3.6.2010, s. 4).

(4)  Kommissionens henstilling 2013/647/EU af 8. november 2013 om undersøgelser af acrylamidindholdet i fødevarer (EUT L 301 af 12.11.2013, s. 15).

(5)  http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180307

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 af 28. marts 2007 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv, uorganisk tin, 3-MCPD og benzo(a)pyren i fødevarer (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 29).


BILAG

IKKE-UDTØMMENDE LISTE OVER FØDEVARER, DER SKAL OVERVÅGES FOR FOREKOMST AF ACRYLAMID

Kartoffelprodukter

Kartoffelkager (røsti)

Kartoffelkroketter, kartoffelrosetter (pommes duchesse), kartoffelkugler (pommes noisette), mv.

Kartoffelgryde (og grøntsagsgryde)

Kartoffelret med kød

Kartoffelret med ost

Bagværk

Boller (f.eks. burgerboller, fuldkornsboller, teboller)

Pitabrød, tortillaer

Croissanter

Donuts, munkeringe, berlinerboller

Specialbrød (f.eks. pumpernikkel, ciabatta med oliven, løgbrød)

Pandekager

Sprøde småkager af friturestegte dejstrimler (f.eks. klejner)

Churros (friturestegte dejstænger)

Kornprodukter

Riskiks

Majskiks

Myslibarer (f.eks. af ekstruderet majs og/eller hvede)

Honningristet mysli

Andre

Grøntsagschips/-fritter

Ristede nødder

Ristede oliefrø

Tørrede frugter

Ristede kakaobønner og deraf fremstillede kakaoprodukter

Oliven i saltlage

Kaffeerstatning, undtagen kaffeerstatning på basis cikorie eller korn

Fudge, karamel, nougat mv.


Top