EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1873

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1873 af 7. november 2019 om procedurer på grænsekontrolsteder med henblik på de kompetente myndigheders koordinerede gennemførelse af en skærpet offentlig kontrol af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter (EØS-relevant tekst)

C/2019/7906

OJ L 289, 8.11.2019, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1873/oj

8.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1873

af 7. november 2019

om procedurer på grænsekontrolsteder med henblik på de kompetente myndigheders koordinerede gennemførelse af en skærpet offentlig kontrol af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 65, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal visse kategorier af dyr og varer systematisk kontrolleres på grænsekontrolsteder, inden de føres ind i Unionen.

(2)

Det følger af artikel 65, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625, at i tilfælde af mistanke om svigagtig eller vildledende adfærd hos en operatør, eller i tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nævnte forordning, bør den offentlige kontrol af sendinger med samme anvendelse eller oprindelse, som de kompetente myndigheder gennemfører på grænsekontrolstederne, skærpes. I henhold til artikel 65, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625 skal de kompetente myndigheders beslutning om at gennemføre en sådan skærpet kontrol meddeles Kommissionen og medlemsstaterne via det informationsstyringssystem vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), der er omhandlet i artikel 131 i nævnte forordning.

(3)

For at sikre en harmoniseret tilgang til den koordinerede gennemførelse af en skærpet offentlig kontrol af visse varer, der indføres til Unionen, bør der fastlægges detaljerede procedurer for den koordinerede gennemførelse af denne kontrol, herunder regler om IMSOC's rolle i denne henseende. Af praktiske årsager bør den koordinerede gennemførelse af skærpet kontrol ved grænserne begrænses til de kategorier af sendinger, for hvilke der findes en identificerbar opført oprindelsesvirksomhed, dvs. sendinger af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter.

(4)

Når Kommissionen modtager meddelelser fra de kompetente myndigheder i henhold til artikel 65, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625, bør den navnlig vurdere, om den manglende overholdelse er baseret på mistanke om svigagtig eller vildledende adfærd eller på en potentielt alvorlig eller gentagen overtrædelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, f.eks. markedsføring af animalske produkter, der indeholder niveauer for forurenende stoffer eller restkoncentrationer af veterinærlægemidler, som overstiger maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer, eller af produkter, der ikke er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 (2).

(5)

For at mindske risikoen for svigagtig eller vildledende adfærd ved at fremvise små sendinger til offentlig kontrol bør den samlede vægt af sendinger, der er i overensstemmelse med reglerne, og som er nødvendige for at bringe den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol til ophør, udgøre mindst ti gange vægten af den sending, der oprindeligt udløste foranstaltningen. For at undgå en uacceptabel administrativ og finansiel byrde for de kompetente myndigheder og for operatørerne bør der imidlertid fastsættes en maksimal samlet vægt af sendinger, der er i overensstemmelse med reglerne, og som er nødvendige for at bringe den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol til ophør.

(6)

Hvis der for tre sendinger, der indføres til Unionen, under den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol påvises den samme type overtrædelse, som er angivet i meddelelsen i henhold til artikel 65, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625, bør den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol opretholdes, indtil resultaterne heraf og tiltagene hos de kompetente myndigheder i de berørte tredjelande er tilfredsstillende. I så fald bør Kommissionen anmode de kompetente myndigheder i tredjelandene om at foretage de nødvendige undersøgelser og træffe de nødvendige foranstaltninger for at rette op på situationen i oprindelsesvirksomheden og rapportere tilbage til Kommissionen.

(7)

Af hensyn til kontrolsystemets effektivitet bør det være muligt for medlemsstaterne at udelukke visse sendinger fra den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol i tilfælde, hvor sendingerne nægtes indførsel til Unionen af andre grunde end den overtrædelse, der ligger til grund for den koordinerede skærpede offentlige kontrol.

(8)

Da forordning (EU) 2017/625 anvendes fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastlægges der regler om procedurer på grænsekontrolsteder med henblik på de kompetente myndigheders koordinerede gennemførelse af en skærpet offentlig kontrol af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter, der indføres til Unionen med henblik på markedsføring.

Artikel 2

Definition

I denne forordning forstås ved »oprindelsesvirksomhed« en oprindelsesvirksomhed i et tredjeland, herunder tredjelandsfartøjer, der er opført på lister, der er udarbejdet vedrørende eksport af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter til Unionen i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning.

Artikel 3

Udløsning af den koordinerede gennemførelse af den skærpede offentlige kontrol

1.   Når de kompetente myndigheder via IMSOC meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater deres afgørelse i overensstemmelse med artikel 65, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625, skal de angive oprindelsesvirksomheden, kategorien af varer, herunder deres beskrivelse og kode fra den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3), og den overtrædelse, for hvilken der skal udføres en koordineret gennemførelse af skærpet offentlig kontrol.

2.   Når Kommissionen har modtaget den i stk. 1 omhandlede meddelelse, vurderer den, om følgende betingelser er opfyldt:

a)

Meddelelsen er baseret på mistanke om svigagtig eller vildledende adfærd eller på en potentielt alvorlig eller gentagen overtrædelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625

b)

Meddelelsen vedrører en handling eller undladelse, som den pågældende sendings oprindelsesvirksomhed er ansvarlig for

c)

Den pågældende sending er ikke allerede omfattet af den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol i overensstemmelse med denne forordning og

d)

Den pågældende sending er ikke omfattet af beredskabsforanstaltninger vedtaget i henhold til artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4) eller artikel 261 i forordning (EU) 2016/429 (5) eller af særlige foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 128 i forordning (EU) 2017/625 for den samme overtrædelse som anført i den meddelelse, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Kommissionen registrerer resultatet af sin vurdering, jf. stk. 2, i IMSOC.

4.   Hvis resultatet af den i stk. 2 omhandlede vurdering viser, at de nødvendige betingelser er opfyldt, gennemfører de kompetente myndigheder på grænsekontrolstederne i alle medlemsstater en koordineret skærpet offentlig kontrol.

Artikel 4

Procedurer for den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol

1.   De kompetente myndigheder på grænsekontrolstederne i alle medlemsstater foretager den i artikel 49 i forordning (EU) 2017/625 omhandlede identitetskontrol og fysiske kontrol af hver sending, der kommer fra samme oprindelsesvirksomhed og indeholder samme kategori af varer, for den samme type overtrædelse som angivet i IMSOC i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1.

2.   Til den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, udvælges sendingerne på grundlag af de koder fra den kombinerede nomenklatur, der er angivet i IMSOC i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1.

3.   Hvis disse koder ikke er specifikke nok til på korrekt vis at identificere kategorien af varer, må de kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder kun underkaste sendinger, der er udvalgt på grundlag af disse koder, en koordineret gennemførelse af skærpet offentlig kontrol, hvis de svarer til beskrivelsen af de varer, der er angivet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1.

4.   De kompetente myndigheder registrerer i IMSOC årsagerne til, at en udvalgt sending ikke underkastes en koordineret gennemførelse af skærpet offentlig kontrol i overensstemmelse med stk. 3.

Artikel 5

Tvungen kontrol

1.   Hvis der for tre sendinger, der føres ind i Unionen, i forbindelse med den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol påvises samme type overtrædelse som angivet i den i artikel 3, stk. 1, omhandlede meddelelse, anmoder Kommissionen den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor oprindelsesvirksomheden for de sendinger, der ikke opfylder kravene, er beliggende, om at:

a)

foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at identificere årsagerne til overtrædelserne (»tvungen kontrol«)

b)

vedtage en handlingsplan for oprindelsesvirksomheden for effektivt at rette op på situationen og

c)

rapportere tilbage om de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a) og b), herunder resultaterne af handlingsplanen.

2.   Kommissionen fører nøje tilsyn med resultaterne af den tvungne kontrol og handlingsplanen og træffer yderligere foranstaltninger, herunder foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 127, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625, når:

a)

den kompetente myndighed i tredjelandet ikke træffer de fornødne foranstaltninger for effektivt at rette op på situationen, eller

b)

medlemsstaternes kompetente myndigheder fortsætter med at meddele utilfredsstillende resultater af den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol.

Artikel 6

Afslutning af den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol

1.   Den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol afsluttes i følgende tilfælde:

a)

når en kompetent myndighed beslutter at trække den i artikel 3, stk. 1, omhandlede meddelelse tilbage og underretter Kommissionen og de andre medlemsstater herom via IMSOC med angivelse af begrundelserne for deres beslutning, eller

b)

når følgende betingelser er opfyldt:

i)

de kompetente myndigheder for medlemsstaternes grænsekontrolsteder har i IMSOC registreret en uafbrudt sekvens af mindst 10 tilfredsstillende resultater i forbindelse med den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol, og

ii)

den samlede vægt af de i nr. i) omhandlede sendinger når mindst 10 gange vægten af den sending, som den i artikel 3, stk. 1, omhandlede meddelelse vedrører, dog højst en nettovægt på 300 ton.

2.   Hvis Kommissionen imidlertid har anmodet om en tvungen kontrol i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a), afsluttes den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol, når:

a)

de kompetente myndigheder for medlemsstaternes grænsekontrolsteder i IMSOC har registreret en uafbrudt sekvens af mindst 30 tilfredsstillende resultater i forbindelse med den skærpede offentlige kontrol og

b)

den kompetente myndighed i tredjelandet har vedtaget en tilfredsstillende handlingsplan i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra b).

Artikel 7

Omkostningerne ved den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol

Omkostningerne ved den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol afholdes af den operatør, der er ansvarlig for de sendinger, der underkastes denne kontrol.

Artikel 8

Sendinger, der er udelukket fra den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol

1.   De kompetente myndigheder kan udelukke en sending fra den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol, hvis sendingens indførsel til Unionen nægtes i henhold til artikel 66, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 af andre grunde end den overtrædelse, som den koordinerede skærpede offentlige kontrol foretages for.

2.   De kompetente myndigheder registrerer i IMSOC årsagerne til, at en sending udelukkes fra den koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen ogDen Fælles Toldtarif (EFT L 256 7.9.1987, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).


Top