EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1869

Kommissionens forordning (EU) 2019/1869 af 7. november 2019 om ændring og berigtigelse af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimumsindhold af visse uønskede stoffer i foderstoffer (EØS-relevant tekst)

C/2019/7927

OJ L 289, 8.11.2019, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1869/oj

8.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1869

af 7. november 2019

om ændring og berigtigelse af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimumsindhold af visse uønskede stoffer i foderstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt at anvende produkter bestemt til foder med et indhold af uønskede stoffer, som overstiger det maksimumsindhold, der er fastsat i nævnte direktivs bilag I.

(2)

Data modtaget fra kompetente myndigheder og berørte foderstofvirksomhedsledere, viser, at det generelle maksimumsindhold på 2 mg/kg for arsen i fodermidler af vegetabilsk oprindelse ikke kan opnås i de specifikke fodermidler leonardit og tørv. For at sikre forsyningen bør maksimumsindholdet for det samlede arsenindhold i disse fodermidler derfor forhøjes. Forhøjelsen har ingen negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed, da maksimumsindholdet for arsen i tilskudsfoder og fuldfoder forbliver uændret.

(3)

Data modtaget fra berørte foderstofvirksomhedsledere viser, at det generelle maksimumsindhold på 30 mg/kg for arsen i fodertilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«, ikke kan opnås i sporstoffet dimanganchloridtrihydroxid. Maksimumsindholdet for arsen i dimanganchloridtrihydroxid bør derfor forhøjes på grundlag af data fra analysemetoden »induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri« (ICP-MS). EU-referencelaboratoriet for metaller og kvælstofforbindelser har bekræftet, at denne metode giver korrekte resultater for så vidt angår forekomsten af arsen i sporstoffer. Forhøjelsen har ingen negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed, da maksimumsindholdet for arsen i tilskudsfoder og fuldfoder forbliver uændret.

(4)

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) har i samarbejde med de berørte parter undersøgt visse resultater vedrørende fluor i kalkholdige marine alger. Undersøgelsen har vist, at baggrundsniveauet for fluor i kalkholdige marine alger i nogle tilfælde overstiger det fastsatte maksimumsindhold for fluor i kalkholdige marine alger. Maksimumsindholdet for fluor i kalkholdige marine alger bør derfor forhøjes fra 1 000 mg/kg til 1 250 mg/kg. Forhøjelsen har ingen negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed, da maksimumsindholdet for fluor i tilskudsfoder og fuldfoder forbliver uændret.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EU) 2017/2229 (2) blev bilag I til direktiv 2002/32/EF forordning ændret for så vidt angår bl.a. bly. Af hensyn til klarheden blev hele linjen for bly erstattet. Ved denne erstatning blev fodermidlet kalkholdige marine skaller ved en fejl udeladt i listen over fodermidler, for hvilke maksimumsindholdet på 15 mg/kg er gældende. Ved forordning (EU) 2017/2229 blev der også fastsat et nyt maksimumsindhold for bly i dikobberoxid. Imidlertid er IUPAC-navnet (navnet i henhold til International Union of Pure and Applied Chemistry) for tilsætningsstoffet kobber(I)oxid. I overensstemmelse med anbefalingen fra den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i dens udtalelse om kobberoxid (3) bør tilsætningsstoffet betegnes kobber(I)oxid, hvilket ikke var tilfældet i den engelske, den italienske og den slovakiske sprogudgave af forordningen. Disse fejl bør rettes.

(6)

Visse fodermidler i kategorien »fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf« bringes i omsætning som vådfodermidler på dåse til direkte fodring af hunde og katte. Da dette vådfodermiddel på dåse erstatter foderblandinger er det derfor hensigtsmæssigt at anvende samme maksimumsindhold for kviksølv for dette vådfoder på dåse som maksimumsindholdet for foderblandinger, da denne ændring ikke har en negativ indvirkning på dyrs sundhed.

(7)

EFSA har vedtaget en videnskabelig udtalelse om indholdet af fri gossypol i hele bomuldsfrø (4). Det blev konkluderet, at det ikke var nødvendigt at ajourføre den videnskabelige udtalelse for så vidt angår de dyresundhedsmæssige risici af tilstedeværelsen af gossypol som et uønsket stof i foderstoffer. Under hensyntagen til de data om forekomst, der henvises til i udtalelsen, bør der fastsættes et højere maksimumsindhold for fri gossypol i fodermidlet bomuldsfrø. Forhøjelsen har ingen negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed, da maksimumsindholdet for fri gossypol i fuldfoder forbliver uændret.

(8)

Ved direktiv 2002/32/EF er der fastsat et maksimumsindhold for dioxiner, summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i visse fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper »bindemidler og antiklumpningsmidler«. Dog viser nylige data, der er indberettet via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foderstoffer, høje niveauer af dioxiner og dioxinlignende PCB'er i andre fodertilsætningsstoffer tilhørende denne funktionelle gruppe. Der bør derfor fastsættes et maksimumsindhold for dioxiner og dioxinlignende PCB'er for alle fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper »bindemidler og antiklumpningsmidler«. Ydermere bør maksimumsindholdet også være gældende, når de samme foderstoffer godkendes som foderstoffer i de funktionelle grupper »stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering« og »stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder«.

(9)

Direktiv 2002/32/EF bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2002/32/EF ændres og berigtiges som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/2229 af 4. december 2017 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bly, kviksølv, melamin og decoquinat (EUT L 319 af 5.12.2017, s. 6).

(3)  EFSA Journal 2015;13(4):4057.

(4)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4850


BILAG

I bilag I til direktiv 2002/32/EF foretages følgende ændringer:

1)

Del I, række 1 (vedrørende arsen), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»1. Arsen (1)

Fodermidler

2

 

undtagen:

mel af græs, mel af tørret lucerne og tørret kløver samt tørrede sukkerroesnitter og tørrede molasserede sukkerroesnitter

4

 

palmekage

4 (2)

 

tørv, leonardit

5 (2)

 

fosfater, kalkholdige marine alger

10

 

calciumcarbonat, calciummagnesiumcarbonat (10), kalkholdige marine skaller

15

 

magnesiumoxid, magnesiumcarbonat

20

 

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf

25 (2)

 

tangmel og fodermidler fremstillet af tang.

40 (2)

 

Jernpartikler anvendt som tracer.

50

 

Fodertilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«

30

 

undtagen:

kobber(II)sulfat-pentahydrat, kobbercarbonat, kobberoxydklorid, jern(II)carbonat, dimanganchloridtrihydroxid

50

 

zinkoxid, mangan(II)oxid, kobber(II)oxid.

100

 

Tilskudsfoder

4

 

undtagen:

mineralsk foder

12

 

tilskudsfoder, som er beregnet til selskabsdyr, og som indeholder fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf og/eller tangmel og fodermidler fremstillet af tang

10 (2)

 

formuleringer af foder med særlige ernæringsformål, som er til frigivelse over lang tid, og som har en koncentration af sporstoffer på over 100 gange det fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

30

 

Fuldfoder

2

 

undtagen:

fuldfoder til fisk og pelsdyr

10 (2)

 

fuldfoder, som er beregnet til selskabsdyr, og som indeholder fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf og/eller tangmel og fodermidler fremstillet af tang

10 (2)«.

2)

I del I, række 3 (vedrørende fluor), i kolonnen »Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %«, ændres tallet for maksimumsindholdet for kalkholdige marine alger til »1 250«.

3)

Del I, række 4 (vedrørende bly), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»4. Bly (12)

Fodermidler

10

 

undtagen:

grønfoder (3)

30

 

fosfater, kalkholdige marine alger og kalkholdige marine skaller

15

 

calciumcarbonat, calciummagnesiumcarbonat (10)

20

 

gær.

5

 

Fodertilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«

100

 

undtagen:

zinkoxid

400

 

mangan(II)oxid, jern(II)carbonat, kobbercarbonat, kobber(I)oxid.

200

 

Fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler«,

30

 

undtagen:

clinoptilolit af vulkansk oprindelse, natrolit-phonolit.

60

 

Forblandinger (6)

200

 

Tilskudsfoder

10

 

undtagen:

mineralsk foder

15

 

formuleringer af foder med særlige ernæringsformål, som er til frigivelse over lang tid, og som har en koncentration af sporstoffer på over 100 gange det fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

60

 

Fuldfoder.

5«.

4)

Del I, række 5 (vedrørende kviksølv) affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»5. Kviksølv (4)

Fodermidler,

0,1

 

undtagen:

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf bestemt til produktion af foderblandinger til dyr bestemt til fødevareproduktion

0,5

 

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf bestemt til produktion af foderblandinger til hunde, katte, prydfisk og pelsdyr

1,0 (13)

 

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf som vådfodermidler på dåse til direkte fodring af hunde og katte

0,3

 

calciumcarbonat, calciummagnesiumcarbonat (10).

0,3

 

Foderblandinger,

0,1

 

undtagen:

mineralsk foder

0,2

 

foderblandinger til fisk

0,2

 

foderblandinger til hunde, katte, prydfisk og pelsdyr.

0,3«.

5)

I del III, række 1 (vedrørende fri gossypol), i kolonnen »Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %«, ændres tallet for maksimumsindholdet for bomuldsfrø til »6 000«.

6)

I del V, række 1 (vedrørende dioxiner), i kolonnen »Produkter til foderbrug«, affattes den fjerde post vedrørende fodertilsætningsstofferne kaolinler, vermiculit, natrolitphonolit, syntetisk calciumaluminat og clinoptilolit af sedimentær oprindelse, der tilhører de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler«, således:

 

»Fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler« (*1).

(*1)  Maksimumsindholdet gælder også for fodertilsætningsstoffer i de funktionelle grupper »stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering« og »stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder«, som også tilhører de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler.««"

7)

I del V, række 2 (vedrørende summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er), i kolonnen »Produkter til foderbrug«, affattes den fjerde post vedrørende fodertilsætningsstofferne kaolinler, vermiculit, natrolitphonolit, syntetisk calciumaluminat og clinoptilolit af sedimentær oprindelse, der tilhører de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler«, således:

 

»Fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler« (*2).

(*2)  Maksimumsindholdet gælder også for fodertilsætningsstoffer i de funktionelle grupper »stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering« og »stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder«, som også tilhører de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler.««"

8)

I del V, række 3 (vedrørende ikke-dioxinlignende PCB'er), i kolonnen »Produkter til foderbrug«, affattes den fjerde post vedrørende fodertilsætningsstofferne kaolinler, vermiculit, natrolitphonolit, syntetisk calciumaluminat og clinoptilolit af sedimentær oprindelse, der tilhører de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler«, således:

 

»Fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler« (*3).

(*3)  Maksimumsindholdet gælder også for fodertilsætningsstoffer i de funktionelle grupper »stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering« og »stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder«, som også tilhører de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler.««"


(*1)  Maksimumsindholdet gælder også for fodertilsætningsstoffer i de funktionelle grupper »stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering« og »stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder«, som også tilhører de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler.««

(*2)  Maksimumsindholdet gælder også for fodertilsætningsstoffer i de funktionelle grupper »stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering« og »stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder«, som også tilhører de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler.««

(*3)  Maksimumsindholdet gælder også for fodertilsætningsstoffer i de funktionelle grupper »stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering« og »stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder«, som også tilhører de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler.«««


Top