Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1859

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1859 af 6. november 2019 om regler for anvendelsen af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1242 for så vidt angår indsamlingen af visse data (EØS-relevant tekst)

C/2019/7902

OJ L 286, 7.11.2019, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1859/oj

7.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1859

af 6. november 2019

om regler for anvendelsen af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1242 for så vidt angår indsamlingen af visse data

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1242 af 20. juni 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) 2018/956 og Rådets direktiv 96/53/EF (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at vedtage en metode til vurdering af anvendelsen af de betingelser, hvorunder CO2-referenceemissionerne bestemmes (»metoden«), bør Kommissionen have adgang til visse data, som stilles til rådighed for fabrikanter ved anvendelsen af det simuleringsværktøj, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 (2), navnlig »sum exec-datafilen«.

(2)

Med sum exec-datafilen vil Kommissionen kunne vurdere de kvantitative virkninger, som anvendelsen af metoden har for et køretøjs CO2-emissioner. Sum exec-datafilerne er navnlig nødvendige for ud fra justeringer af et køretøjs komponentdata, der tjener som input i simuleringsværktøjet, at kunne bestemme de deraf følgende justeringer af de i henhold til lovgivningen tilladte CO2-emissioner. Sum exec-datafilerne er derfor nødvendige for på den ene side at vurdere det potentielle behov for korrektioner og på den anden side i givet fald at anvende korrektione2-emissioner på grundlag af justeret input af komponentdata i simuleringsværktøjet.

(3)

Fabrikanterne bør derfor overvåge og indberette sum exec-datafilerne til Kommissionen for de køretøjer, for hvilke der i indberetningsperioderne 2019 og 2020 er foretaget simulering. Da det kan kræve mere arbejde for fabrikanterne at indberette sådanne oplysninger for køretøjer, der er produceret før den 1. oktober 2019, bør indberetningsdatoen for disse oplysninger fastsættes til den senere indberetningsdato, dvs. den 30. september 2021.

(4)

Det er vigtigt at sikre, at de data, der overvåges og indberettes, er robuste og pålidelige. Kommissionen bør derfor have midlerne til at kontrollere og om nødvendigt træffe foranstaltninger til at sikre, at de endelige data er korrekte.

(5)

Kommissionen bør benytte dataarkivet Business Data Repository, som forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur, for at lette indsamlingen af data fra fabrikanter, som bør sende disse data sammen med de data, der indberettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 (3).

(6)

For at sikre, at CO2-referenceemissionerne udgør et robust og repræsentativt grundlag for bestemmelse af CO2-emissionsmålene for hele Unionens bilpark, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt efter offentliggørelsen.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fabrikanters overvågning og indberetning

1.   For nye tunge køretøjer med en simuleringsdato før den 1. juli 2021 skal fabrikanterne i overensstemmelse med denne forordning overvåge og til Kommissionen indberette den kommaseparerede fil, som genereres af det i artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2400 omhandlede simuleringsværktøj i udgaven med grafisk brugergrænseflade, og som skal have samme navn som arbejdsfilen samt filtypenavnet.vsum og omfatte aggregerede resultater pr. simuleret opgaveprofil og betingelse for nyttelast (»sum exec-datafil«).

2.   De overvåger sum exec-datafilen for hvert nyt tungt køretøj

a)

med en simuleringsdato mellem den 1. oktober 2019 og den 30. juni 2020 og indberetter disse data senest den 30. september 2020

b)

med en simuleringsdato mellem den 1. januar 2019 og den 30. september 2019 og indberetter disse data senest den 30. september 2021

c)

med en simuleringsdato mellem den 1. juli 2020 og den 30. juni 2021 og indberetter disse data senest den 30. september 2021.

3.   Sum exec-datafilerne overføres af fabrikantens kontaktpunkt via elektronisk dataoverførsel til dataarkivet Business Data Repository, der forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur (»agenturet«). Kontaktpunktet underretter Kommissionen og agenturet efter overførslen af dataene pr. e-mail til de nedenfor angivne adresser.

4.   Det kontaktpunkt, der er ansvarligt for at uploade dataene til hver fabrikant, er det kontaktpunkt, som fabrikanten udpeger i henhold til forordning (EU) 2018/956, medmindre fabrikanten senest den 1. september 2020 meddeler Kommissionen noget andet.

5.   Meddelelser sendes til følgende e-mailadresser: »EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu« og »HDV-monitoring@eea.europa.eu«.

Artikel 2

Kontrol

1.   Fabrikanterne er ansvarlige for nøjagtigheden og kvaliteten af de data, som de indberetter i henhold til artikel 1, stk. 2. De underretter straks Kommissionen om eventuelle fejl, som er konstateret i de indberettede data.

2.   Kommissionen kan kontrollere kvaliteten af de data, der indberettes i henhold til artikel 1, stk. 2.

3.   Såfremt Kommissionen underrettes om fejl i dataene eller i forbindelse med sin egen kontrol opdager uoverensstemmelser i dataene, træffer den i givet fald de nødvendige foranstaltninger til at rette dem efter høring af fabrikanten.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 198 af 25.7.2019, s. 202.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 af 12. december 2017 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for tunge køretøjer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (EUT L 349 af 29.12.2017, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 af 28. juni 2018 om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (EUT L 173 af 9.7.2018, s. 1).


Top