Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1858

Kommissionens forordning (EU) 2019/1858 af 6. november 2019 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (EØS-relevant tekst)

C/2019/7910

OJ L 286, 7.11.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 27/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1858/oj

7.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1858

af 6. november 2019

om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stoffet 4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-on (CAS-nr. 569646-79-3), som har fået navnet Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) i den internationale nomenklatur for kosmetiske bestanddele, fungerer som konserveringsmiddel og hudplejemiddel. Det er på nuværende tidspunkt ikke opført på listen i forordning (EF) nr. 1223/2009.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) konkluderede i sin udtalelse af 7. april 2017 (2), at HEPB under et samlet eksponeringsscenarie kan betragtes som sikkert, når det anvendes som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter, som afrenses, mundplejeprodukter eller kosmetiske produkter, der ikke afrenses, ved en koncentration på højst 0,7 %. VKF konkluderede ligeledes, at der er behov for yderligere dokumentation for at udelukke øjenirritation.

(3)

Efter at medlemsstaterne havde udtrykt bekymring over HEPB som potentielt øjenirriterende, og efter at ansøgeren havde indsendt yderligere videnskabelige data til VKF, konkluderede VKF i sin udtalelse af 5. marts 2019 (3), at anvendelsen af HEPB under et samlet eksponeringsscenarie som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter, som afrenses, mundplejeprodukter eller kosmetiske produkter, der ikke afrenses, ved en koncentration på højst 0,7 % er sikker for så vidt angår øjenirritation.

(4)

I lyset af ovennævnte udtalelser og med henblik på at tage hensyn til tekniske og videnskabelige fremskridt bør HEPB tillades anvendt som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter, som afrenses, mundplejeprodukter eller kosmetiske produkter, der ikke afrenses, ved en koncentration på højst 0,7 % i det brugsklare produkt.

(5)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  VKF (Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed), »Opinion on Ethylzingerone — »Hydroxyethoxyphenyl Butanone« (HEPB) — Cosmetics Europe No P98, SCCS/1582/16, af 7. april 2017.

(3)  VKF (Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed), »Opinion on Ethylzingerone — »Hydroxyethoxyphenyl Butanone« (HEPB) — Cosmetics Europe No P98 — Submission II eye irritation, foreløbig udgave af 21. december 2018, endelig udgave af 5. marts 2019, SCCS/1604/18.


BILAG

I bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 tilføjes følgende:

Løbenummer

Stofidentifikation

Betingelser

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andre

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«60

4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-on

Hydroxyethoxyphenyl Butanone

569646-79-3

933-435-8

 

0,7 %»

 

 


Top