EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1845

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2019/1845 af 8. august 2019 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i visse gummikomponenter, der anvendes i motorsystemer (EØS-relevant tekst)

C/2019/5780

OJ L 283, 5.11.2019, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/1845/oj

5.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/38


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2019/1845

af 8. august 2019

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i visse gummikomponenter, der anvendes i motorsystemer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder de farlige stoffer, der er opført i bilag II til nævnte direktiv. Dette krav gælder ikke for de anvendelser, der er opført i bilag III til direktiv 2011/65/EU.

(2)

De forskellige kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, som direktiv 2011/65/EU finder anvendelse på, er opført i nævnte direktivs bilag I.

(3)

Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) er et stof, der er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU. Den 29. juni 2017 modtog Kommissionen en ansøgning i henhold til artikel 5, stk. 3, i direktiv 2011/65/EU om en undtagelse til opførelse i bilag III til nævnte direktiv for anvendelsen af DEHP i gummidele såsom O-ringe, pakninger, vibrationsdæmpere, tætningsringe, slanger, grommetringe og tætningspropper i motorsystemer, herunder udstødningsrør og turboladere, der er udformet til anvendelse i udstyr, der ikke udelukkende er beregnet til forbrugeranvendelse (»den ønskede undtagelse«).

(4)

Vurderingen af den ønskede undtagelse omfattede en høring af interessenterne som krævet i henhold til artikel 5, stk. 7, i direktiv 2011/65/EU.

(5)

DEHP tilsættes gummimateriale som blødgører for at opnå fleksibilitet. Gummikomponenterne anvendes som fleksible forbindelser mellem dele i motorsystemer og har til formål at forebygge lækage, tætne motordele og beskytte mod vibrationer eller snavs og væsker i hele motorernes levetid.

(6)

Der findes på nuværende tidspunkt ingen tilgængelige DEHP-frie alternativer på markedet, som giver en tilstrækkelig grad af pålidelighed ved anvendelse i motorer, hvor der kræves lang levetid og særlige egenskaber, som f.eks. modstandsdygtighed over for et eventuelt kontaktmateriale (f.eks. brændstof, smøreolie, kølemidler, gasser eller snavs), temperatur og vibrationer.

(7)

Eftersom der ikke findes pålidelige alternativer, er det stadig ikke videnskabeligt eller teknisk muligt i praksis at substituere eller eliminere DEHP i visse gummidele, der anvendes i motorsystemer. Den ønskede undtagelse er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2) og svækker således ikke den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes ved nævnte forordning.

(8)

Den ønskede undtagelse bør derfor indrømmes, ved at de anvendelser, der er omfattet heraf, medtages i bilag III til direktiv 2011/65/EU for så vidt angår det elektriske og elektroniske udstyr, der hører under kategori 11 i bilag I til direktiv 2011/65/EU.

(9)

Undtagelsen bør indrømmes for den maksimale gyldighedsperiode på fem år med virkning fra den 22. juli 2019, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2011/65/EU. I lyset af resultaterne af de igangværende bestræbelser på at finde en pålidelig substitution forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovationen.

(10)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest 30. april 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra 1. maj 2020.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU tilføjes følgende som punkt 43:

»43

Di(2-ethylhexyl)phthalat i gummikomponenter i motorsystemer, der er udformet til anvendelse i udstyr, der ikke udelukkende er beregnet til forbrugeranvendelse, forudsat at ingen blødgjorte materialer kommer i kontakt med menneskers slimhinder eller i langvarig kontakt med huden, og at koncentrationen af di(2-ethylhexyl)phthalat ikke overstiger:

(a)

30 vægtprocent af gummiet i

(i)

beklædningen på tætningsringe

(ii)

massivgummitætningsringe eller

(iii)

gummikomponenter, der indgår i enheder bestående af mindst tre komponenter, der bruger elektrisk, mekanisk eller hydraulisk energi for at virke, og som er fastgjort til motoren.

(b)

10 vægtprocent af gummiet i dele, der indeholder gummi, og som ikke er omhandlet i litra a).

I dette punkt forstås der ved »langvarig kontakt med huden« kontinuerlig kontakt af mere end 10 minutters varighed eller periodisk kontakt i en periode på 30 minutter om dagen.

Gælder for kategori 11 og udløber den 21. juli 2024.«


Top