EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1839

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1839 af 31. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 for så vidt angår fastsættelse og rapportering af WLTP-CO2-værdier for visse kategorier af nye lette erhvervskøretøjer og tilpasning af inputdataene til korrelationsværktøjet (EØS-relevant tekst)

C/2019/7892

OJ L 282, 4.11.2019, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1839/oj

4.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 282/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1839

af 31. oktober 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 for så vidt angår fastsættelse og rapportering af WLTP-CO2-værdier for visse kategorier af nye lette erhvervskøretøjer og tilpasning af inputdataene til korrelationsværktøjet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, første afsnit, og artikel 13, stk. 6, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Lette erhvervskøretøjer, for hvilke typegodkendelse er udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 (2) og udvidet i henhold til samme forordnings artikel 2, fjerde afsnit, må markedsføres i 2020 og som restkøretøjer frem til juni 2022 med CO2-emissionsværdier fastsat i henhold til New European Drive Cycle (NEDC).

(2)

Køretøjerne bør dog tages tilstrækkeligt i betragtning ved beregningen af de specifikke CO2-emissionsmål for fabrikanter fra 2021 til 2024 og ved verifikationen af overholdelsen af disse mål i årene 2021 og 2022, jf. punkt 1-5 i del B i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/631 (3).

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 (4) fastsætter en metode til korrelation af NEDC-CO2-emissionsværdier og værdierne bestemt i overensstemmelse med Worldwide Harmonized Light Vehicle Test (WLTP) som fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (5). Det er derfor hensigtsmæssigt at præcisere i forordning (EU) 2017/1152, hvilke WLTP-CO2-emissionsværdier der bør tildeles til denne specifikke gruppe af lette erhvervskøretøjer med henblik på at sikre, at disse værdier tager hensyn til de CO2-emissionsværdier, der skal bestemmes for denne gruppe af køretøjer fra den 1. januar 2021 i overensstemmelse med bilag VIII til Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (6).

(4)

Forordning (EU) 2019/631 fastsætter, at de EU-flådedækkende CO2-emissionsmål for nye lette erhvervskøretøjer for 2025 og 2030 beregnes på grundlag af de CO2-emissioner, der måles i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1151 for nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i 2020 (i det følgende benævnt »målte CO2-emissionsværdier«).

(5)

Reglerne for fabrikanternes beregning og indberetning af disse målte CO2-emissionsværdier er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152. Det er dog nødvendigt at præcisere nærmere, hvordan disse værdier skal bestemmes, navnlig for hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV) og hybride elkøretøjer med ekstern opladning (OVC-HEV)

(6)

Det bør også afklares, hvordan de målte CO2-emissionsværdier skal bestemmes, hvis der udføres flere CO2-emissionsprøvninger med henblik på typegodkendelse.

(7)

Korrelationen af CO2-emissioner fra NOVC-HEV'er og OVC-HEV'er bør udføres på grundlag af fysiske køretøjsprøvninger og ikke på grundlag af simulationer udført med korrelationsværktøjet på grund af kompleksiteten af at tilpasse korrelationsværktøjet til at tage hensyn til sådanne køretøjskategorier. For at sikre en effektiv verifikation af korrelationsresultaterne bør de tekniske prøvningsdata vedrørende sådanne køretøjer stilles til rådighed for Kommissionen på samme måde som for konventionelle køretøjer.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

for så vidt angår restkøretøjer, der er omhandlet i artikel 27 i direktiv 2007/46/EF, og køretøjer i klasse N1 med en referencemasse på mellem 2 380 kg og 2 610 kg, for hvilke typegodkendelser er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009, hvad angår deres motorer, og udvidet i overensstemmelse artikel 2, fjerde afsnit, i samme forordning (»HDV-afledte N1-køretøjer«), de målte NEDC-CO2-værdier, og, hvis de foreligger, NEDC-CO2-værdierne«.

2)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Som stk. 1a indsættes:

»1a.   Med hensyn til HDV-afledte N1-køretøjer registreret i 2020, for hvilke CO2-emissionsværdierne er bestemt i overensstemmelse med FN-ECE-regulativ nr. 101, som omhandlet i bilag VIII til forordning (EU) nr. 582/2011 i udgaven af 31. januar 2014, gælder følgende:

a)

Hvis der er meddelt en udvidelse af typegodkendelsen i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 senest den 31. December 2020, og der er bestemt en WLTP-CO2-værdi i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1151 sammenholdt med bilag VIII til forordning (EU) nr. 582/2011, tildeles denne WLTP-CO2-værdi til det HDV-afledte N1-køretøj registreret i 2020, hvis type-, variant- og versionskoden er den samme som den, der er registreret i typegodkendelsesattesten for den pågældende typegodkendelsesudvidelse.

Senest den 28. februar 2021 skal fabrikanten forelægge Kommissionen følgende oplysninger for hvert køretøj omfattet af dette litra:

i)

Køretøjets identifikationsnummer

ii)

Type-, variant- og versionskode

iii)

Typegodkendelsesnummer, inkl. udvidelsesnummer

iv)

En kopi af typegodkendelsesattesten.

b)

Hvis typegodkendelsen i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 ikke forlænges senest den 31. december 2020, tildeles hvert berørt HDV-afledt N1-køretøj følgende WLTP-CO2-værdi:

Image 1

hvor

NEDCind

er den målte NEDC-CO2-værdi i 2020 for det individuelle køretøj

NEDC2020

er fabrikantens gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2020 bestemt i henhold til nærværende forordning og beregnet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, andet led, i forordning (EU) 2019/631 uden at medtage de CO2-besparelser, der skyldes anvendelsen af artikel 11 i den nævnte forordning

WLTP2020

er fabrikantens gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2020 bestemt i henhold til forordning (EU) 2017/1151 eller i henhold til dette stykkes litra a) og beregnet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, andet led, i forordning (EU) 2019/631 uden at medtage de CO2-besparelser, der skyldes anvendelsen af artikel 11 i den nævnte forordning

NEDC2020 og WLTP2020 omfatter kun køretøjer med en WLTP-CO2-værdi bestemt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1151 eller med dette stykkes litra a).

Senest den 28. februar 2021 skal fabrikanten forelægge Kommissionen en kopi af overensstemmelsesattesten for hvert køretøj omfattet af dette litra.

Hvis fabrikanten ikke fremlægger de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i litra a) og b), tildeles WLTP-CO2-værdien for de pågældende køretøjer som fastsat i denne artikels stk. 2, litra a).«

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

Det indledende afsnit affattes således:

»Med hensyn til restkøretøjer, som ikke er typegodkendt i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151, men er registreret i 2020, tildeles følgende WLTP-CO2-værdier til hvert registreret køretøj:«

ii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Med hensyn til restkøretøjer registreret i 2021 og 2022 er WLTP-CO2-værdierne tildelt hvert af disse køretøjer dem, der bestemmes i henhold til denne artikels stk. 1a, litra b).«

(3)

I artikel 6a foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Fabrikanter skal beregne de kombinerede eller, hvis relevant, de kombinerede vægtede CO2-emissioner bestemt som MCO2,measured for hvert let erhvervskøretøj registreret i 2020 i overensstemmelse med følgende:

a)

For køretøjer, som kun har intern forbrændingsmotor:

formlen til beregning af MCO2-ind, der er fastsat i andet afsnit i punkt 3.2.3.2.4 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, hvor udtrykkene MCO2-H og MCO2-L for den pågældende interpolationsfamilie erstattes af værdierne MCO2,C,5 (kombineret) taget fra punkt 2.5.1.1.3 (køretøj H) og punkt 2.5.1.2.3 (køretøj L) i EF-typegodkendelsesattesten, jf. modellen i tillæg 4 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

b)

For hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV):

formlen: MCO2-measured = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 — MCO2-L,C,5)

hvor

MCO2-L,C,5

er værdien MCO2,C,5 (kombineret) for den pågældende interpolationsfamilie taget fra punkt 2.5.1.2.3 i EF-typegodkendelsesattesten, jf. modellen i tillæg 4 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Kind

er interpolationskoefficienten for det pågældende individuelle køretøj for den gældende WLTP-prøvningscyklus, som fastsat i punkt 4.5.3 i underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

MCO2-H,C,5

er værdien MCO2,C,5 (kombineret) for den pågældende interpolationsfamilie taget fra punkt 2.5.1.1.3 i EF-typegodkendelsesattesten, jf. modellen i tillæg 4 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

c)

For hybride elkøretøjer med ekstern opladning (OVC-HEV):

formlen: MCO2-measured = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 — MCO2-L,C,5)

hvor

MCO2-L,C,5, MCO2-H,C,5

for den pågældende interpolationsfamilie bestemmes i henhold til formlen i punkt 4.1.3.1 i underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, hvor udtrykket Mi,CDj erstattes med værdien MCO2,CD (kombineret) taget fra punkt 2.5.3.2 for køretøj H og L, alt efter hvad der er relevant, i EF-typegodkendelsesattesten, og udtrykket Mi,CS erstattes af værdien MCO2,C,5 (kombineret) taget fra punkt 2.5.3.1 i EF-typegodkendelsesattesten for køretøj H, L eller M, alt efter hvad der er relevant

Kind

er interpolationskoefficienten for det pågældende individuelle køretøj for den gældende WLTP-prøvningscyklus, som fastsat i punkt 4.5.3 i underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151.«

b)

Som stk. 1a indsættes:

»1a.   Hvis der er anført mere end én måling i punkt 2.5.1.1.3, 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 eller 2.5.3.2 i en EF-typegodkendelsesattest, bestemmes værdierne for MCO2,C,5 eller MCO2,CD, der er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med nærværende bestemmelse som følger:

a)

hvis der er én måling: den kombinerede værdi registreret for prøvning 1

b)

hvis der er to målinger: gennemsnittet af de to kombinerede værdier registreret for prøvning 1 og 2

c)

hvis der er tre målinger: gennemsnittet af de tre kombinerede værdier for prøvning 1, 2 og 3.«

4)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2.1, andet afsnit, sidste punktum, affattes således:

»Med hensyn til hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV) og hybride elkøretøjer med ekstern opladning (OVC-HEV) skal de NEDC-CO2-værdier, der skal anvendes som reference med henblik på afsnit 3, bestemmes ved hjælp af fysiske prøvninger af køretøjet i stedet for korrelationsværktøjssimulationer. De fysiske målinger udføres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser vedrørende de fysiske køretøjsprøvninger fastsat i dette bilag. Inputdataene for de fysiske køretøjsprøvninger bestemmes og indsendes til den typegodkendende myndighed eller, hvis relevant, den tekniske tjeneste i overensstemmelse med punkt 2.4.«

b)

Punkt 2.2a, litra a), affattes således:

»a)Korrektionen af WLTP-prøvningens resultater for CO2-masseemissioner, jf. tillæg 2 til underbilag 6 og tillæg 2 til underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, finder anvendelse på alle sådanne prøvningsresultater, uanset bestemmelserne i punkt 3.4.4, litra a), i tillæg 2 til underbilag 6 og punkt 1.1.4, litra a), i tillæg 2 til underbilag 8 til den nævnte forordning«.

c)

I tabel 1, under punkt 2.4, foretages følgende ændringer:

i)

I nr. 24, anden kolonne, under »Inputparametre til korrelationsværktøjet« erstattes teksten af ordet »Servicebatterikapacitet«.

ii)

Punkt 38-41 affattes således:

»38

WLTP-CO2 -værdi, fase 1 (ladningsbevarende værdi ved NOVC- og OVC-HEV'er)

gCO2/km

Punkt 2.1.1.2.1

i tillæg 8a til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Ikke-korrigeret målt værdi MCO2,p,1 for fase lav

39

WLTP-CO2-værdi, fase 2 (ladningsbevarende værdi ved NOVC- og OVC-HEV'er)

gCO2/km

Som ovenfor.

Ikke-korrigeret målt værdi MCO2,p,1 for fase mellem

40

WLTP-CO2-værdi, fase 3 (ladningsbevarende værdi ved NOVC- og OVC-HEV'er)

gCO2/km

Som ovenfor.

Ikke-korrigeret målt værdi MCO2,p,1 for fase høj

41

WLTP-CO2-værdi, fase 4 (ladningsbevarende værdi ved NOVC- og OVC-HEV'er)

gCO2/km

Som ovenfor.

Ikke-korrigeret målt værdi MCO2,p,1 for fase ekstra høj«

iii)

I nr. 60, anden kolonne, under »Inputparametre til korrelationsværktøjet« erstattes teksten af ordene »WLTP — Alternator (jævnstrømsomformer — lavspænding — i tilfælde af NOVC- og OVC-HEV'er)«.

iv)

I nr. 61, anden kolonne, under »Inputparametre til korrelationsværktøjet« erstattes teksten af ordet »Servicebatterispænding«.

v)

Nr. 75 udgår.

vi)

Nr. 77 affattes således:

»77

Målt WLTP-CO2-værdi, korrigeret, (ladningsbevarende værdi ved NOVC- og OVC-HEV'er) for køretøj H og/eller L

g/km

Punkt 2.1.1.2.1 i tillæg 8a til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Kombinerede målte CO2-emissioner for køretøj H og L efter alle gældende korrektioner, MCO2,C,5. I tilfælde af 2 og 3 WLTP-prøvninger skal alle målte resultater angives (undtagen for NOVC- og OVC-HEV'er, hvor kun den endelige typegodkendelsesværdi angives).«

vii)

Følgende nr. 79-101 tilføjes:

»79

Ladningsforbrugende WLTP-CO2-resultater (kombineret)

gCO2/km

Punkt 2.5.3.2 i tillæg 4 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Kombinerede ladningsforbrugende CO2-masseemissioner MCO2,CD (gennemsnitlige værdier i tilfælde af 2 og 3 prøvninger) for type I-prøvningen, beregnet i henhold til punkt 4.1.2 i underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 (kun OVC-HEV)

80

UF-vægtet kombineret WLTP-CO2-emission (målt)

gCO2/km

Beregnet i henhold til punkt 4.1.3.1 i underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Beregnede vægtede kombinerede resultater (målt), jf. artikel 7a, stk. 1, litra c), i denne forordning (kun OVC-HEV)

81

UF-vægtet kombineret WLTP-CO2-emission (oplyst)

gCO2/km

Nr. 2.5.3.3 i EF-typegodkendelsesattesten

Beregnede vægtede kombinerede resultater (oplyst) taget fra nr. 2.5.3.3 i EF-typegodkendelsesattesten (kun OVC-HEV)

82

WLTP-ækvivalent fuldt elektrisk rækkevidde (EAER) kombineret

km

Nr. 2.5.3.7.2 (EAER) i EF-typegodkendelsesattesten

Kombineret ækvivalent fuldt elektrisk rækkevidde (EAER) (kun OVC-HEV)

83

Indeksnummer på overgangscyklus

Punkt 2.1.1.4.1.4 i tillæg 8a til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

for OVC-HEV angives indeksnummer på overgangscyklus

84

Relativ elektrisk energiændring (REECi) for hver ladningsforbrugende prøvning

Beregnet i henhold til punkt 3.2.4.5.2 i underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Angiv REECi for hver ladningsforbrugende prøvning

85

Ladningsbevarende NEDC-CO2-emissioner (oplyst, betingelse B)

gCO2/km

Oplysningsskema (tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151)

(for NOVC-HEV: punkt 3.5.7.2.1; for OVC-HEV: punkt 3.5.7.2.2)

OEM-erklæring

for NOVC-HEV: oplyst NEDC-CO2-værdi, kombineret. For OVC-HEV: Oplyste ladningsbevarende CO2-masseemissioner, kombineret (NEDC, betingelse B)

86

Ladningsforbrugende NEDC-CO2-emissioner (oplyst, betingelse A)

gCO2/km

Oplysningsskema (punkt 3.5.7.2.3 i tillæg 3 i bilag I til forordning (EU) 2017/1151)

Kombineret ladningsforbrugende CO2-emission, OEM-erklæring (kun OVC-HEV)

87

Vægtede kombinerede NEDC-CO2-emissioner (oplyst)

gCO2/km

OEM-erklæring

OEM-erklæring (kun OVC-HEV)

88

Elektrisk NEDC-rækkevidde for OVC-HEV (oplyst)

km

OEM-erklæring

OEM-erklæring (kun OVC-HEV)

89

KCO2-faktor for korrektion af ladningsbevarende tilstand

(g/km)/(Wh/km)

Punkt 2.3.2 i tillæg 2 i underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

RCB-korrektionskoefficient for NOVC- og OVC-HEV'ers CO2-masseemission

90

Hybridkøretøjskonfiguration (P0, P1, P2, P2-planetgear, P3 eller P4) (***)

 

Har køretøjet en elektrisk maskine, der anvendes til fremdrift af køretøjet og produktion af elektrisk energi i positionen P0, P1, P2, P2-planetgear, P3 eller P4, eller en kombination heraf?

OEM-erklæring

91

Maksimal udgangseffekt for hver elektrisk maskine (P0, P1, P2, P2-planetgear, P3 eller P4)  (***)

kW

Punkt 3.3.1.1.1 i tillæg 3 i bilag I til forordning (EU) 2017/1151

OEM-erklæring

92

Maksimalt udgangsmoment for hver elektrisk maskine (P0, P1, P2, P2-planetgear, P3, eller P4)  (***)

Nm

 

OEM-erklæring

93

For hver elektrisk maskine forholdet mellem den elektriske maskines omdrejningshastighed og referenceomdrejningshastigheden (P0, P1, P2, P2-planetgear, P3, eller P4)  (***)

 

OEM-erklæring

94

REESS-drivsystemets kapacitet

Ah

Punkt 3.3.2.3 i tillæg 3 i bilag I til forordning (EU) 2017/1151

OEM-erklæring

95

REESS-drivsystemets strømstyrke

A

Tillæg 3 i underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

20 Hz-tidsserieværdier anvendt til prøvning(er) resampled på 1 Hz

96

REESS-drivsystemets teknologitype

Punkt 1.1.10 i tillæg 8a i bilag I til forordning (EU) 2017/1151

OEM-erklæring

97

REESS-drivsystemets indledende ladningstilstand

%

 

OEM-erklæring

98

Antal REESS-celler

 

Punkt 3.3.2.1 i tillæg 3 i bilag I til forordning (EU) 2017/1151

OEM-erklæring

99

REESS-drivsystemets nominelle spændingsværdier eller tidsserieværdier

V

Tillæg 3 til underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Nominelle værdier eller tidsserieværdier anvendt ved prøvningen (mindst 20 Hz)

100

Friløbsfunktion med motor i tomgang

J/N

Har køretøjet en friløbsfunktion med motoren i tomgang (motoren kan køre i tomgang i forbindelse med køretøjets friløb for at spare brændstof)?

101

Friløbsfunktion med motorstop

J/N

Har køretøjet en friløbsfunktion med motorstop (motoren kan slukkes i forbindelse med køretøjets friløb for at spare brændstof)?

d)

I punkt 4.2.1.4.2, andet afsnit, tilføjes følgende punktum:

»I tilfældet i litra d), hvis køremodstandskoefficienterne for køremodstandsmatrixfamilien er bestemt efter punkt 2.3.8.2.1, litra a), kan køremodstandskoefficienterne for det enkelte køretøj bestemmes efter formlerne i punkt 4.2.1.5, andet afsnit.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 4), litra c), anvendes fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 af 17. april 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (EUT L 111 af 25.4.2019, s. 13).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for lette erhvervskøretøjer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 644).

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EUT L 167 af 25.6.2011, s. 1).

(***)  P0: den elektriske maskine er forbundet med motorens drivrem og har derfor motorens omdrejningstal som referencehastighed

P1: den elektriske maskine er forbundet med motorkrumtapakslen og har derfor motorens omdrejningstal som referencehastighed

P2: den elektriske maskine er monteret umiddelbart før transmissionen (gearkassen eller den trinløst variable transmission) og har derfor transmissionens indgangshastighed som referencehastighed

P2-planetgear: den elektriske maskine er forbundet med gearet i et planetgearsæt, der hverken er forbundet med forbrændingsmotoren eller slutdrevsiderne, i det følgende benævnt »planetsiden«. I dette tilfælde er det hastighedsforhold, der skal angives, forholdet mellem den elektriske maskines og planetsidens omdrejningshastighed (referencehastighed), hvilket afspejler reduktionsgearets hastighedsforøgende hhv. hastighedsreducerende effekt

P3: den elektriske maskine er monteret umiddelbart før en drivende aksels slutdrev og har derfor slutdrevets omdrejningsindgangshastighed som referencehastighed (dette omfatter elektriske maskiner monteret på slutdrevsiden af gearet i et planetgearsæt). Et køretøj kan have op til to P3-maskiner (en for forakslen (P3a) og en for bagakslen (P3b)).

P4: den elektriske maskine er monteret efter slutdrevet og har derfor hjulomdrejningshastigheden som referencehastighed. Et køretøj kan have op til fire P4-motorer (en for hvert hjul, hvor P4a angiver forhjul, og P4b angiver baghjul).

Yderligere specifikationer af disse input skal angives i korrelationsværktøjets inputmodel.«


Top