Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1834

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1834 af 24. oktober 2019 om ændring af bilag II og IV til Rådets direktiv 92/29/EØF så vidt angår rent tekniske tilpasninger

C/2019/7534

OJ L 279, 31.10.2019, p. 80–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1834/oj

31.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/80


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2019/1834

af 24. oktober 2019

om ændring af bilag II og IV til Rådets direktiv 92/29/EØF så vidt angår rent tekniske tilpasninger

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til det 10. princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder (2), der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har enhver arbejdstager ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø. Retten til en høj grad af beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og til et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres faglige behov, og som giver dem mulighed for at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet, omfatter også en forbedret lægelig bistand om bord på skibe.

(2)

Gennemførelsen af direktiverne om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder direktiv 92/29/EØF, var genstand for en efterfølgende evaluering, en såkaldt Refit-evaluering. I evalueringen blev der set på relevansen af direktiverne, forskning og ny videnskabelig viden på de forskellige berørte områder. I Refit-evalueringen, som bliver nævnt i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene (3), konkluderes det bl.a., at listen over obligatoriske lægemidler og obligatorisk medicinsk udstyr i bilag II til direktiv 92/29/EØF bør ændres i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling, og at sammenhængen med internationale instrumenter bør styrkes.

(3)

I sin meddelelse »Sikrere og sundere arbejde for alle — modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen« (4) gentog Kommissionen, at selv om Refit-vurderingen af EU's regelværk om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen bekræftede, at lovgivningen inden for dette felt generelt er effektiv og formålstjenstlig, er der mulighed for at ajourføre forældede regler og sikre bedre og bredere beskyttelse, overholdelse og håndhævelse i praksis. Kommissionen understreger særligt behovet for at ajourføre listen over obligatoriske lægemidler og obligatorisk medicinsk udstyr i bilag II til direktiv 92/29/EØF.

(4)

I direktiv 92/29/EØF fastsættes der minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand til personer, der udøver erhvervsmæssig virksomhed om bord på skibe. I direktivet anføres de lægemidler og det medicinske udstyr, der bør forefindes om bord, og det beskriver forhold omkring tildeling af ansvar, information, uddannelse og inspektion.

(5)

Bilag II til direktiv 92/29/EØF indeholder en ikke-udtømmende liste over beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr, herunder lægemidler, medicinsk udstyr og antidoter. Kravene til lægemidler og medicinsk udstyr varierer alt efter skibskategori som defineret i bilag I i nævnte direktiv.

(6)

Bilag II til direktiv 92/29/EØF bør ændres i lyset af den videnskabelige og medicinske udvikling, der har fundet sted siden vedtagelsen, særligt hvad angår nye lægemidler og nyt medicinsk udstyr, som er blevet tilgængeligt, og lægemidler og medicinsk udstyr, der ikke længere skal forefindes om bord. Ydermere har den medicinske praksis i flere tilfælde vist, at ordlyden af de eksisterende angivelser i bilag II til direktiv 92/29/EØF skal opdateres eller tilpasses for at afspejle den nuværende praksis mere nøje.

(7)

Opmærksomheden bør navnlig rettes mod skibe i kategori C, der anvendes til sejlads i umiddelbar nærhed af kysterne eller som ikke har nogen kabiner, da disse skibe typisk er små og måske ikke har plads til at opbevare en fuld beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr. Bilag II til direktiv 92/29/EØF bør derfor give medlemsstaterne mulighed for, under ekstraordinære omstændigheder, at gøre brug af alternativer (lægemidler eller medicinsk udstyr) af objektive grunde. I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for skibe i kategori C, er der ikke behov for at medbringe visse genstande om bord, og derfor bør listen over lægemidler og medicinsk udstyr for denne kategori forkortes en smule.

(8)

Bilag IV til direktiv 92/29/EØF bør ændres for at tage hensyn til ændringerne i bilag II, da bilag IV indeholder generelle rammebestemmelser for kontrollen med skibes beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr og dermed er tæt knyttet til bilag II og gengiver dets indhold med henblik på inspektion.

(9)

Bilag II og IV til direktiv 92/29/EØF bør ændres for at tage hensyn til internationale instrumenter som f.eks. »International Medical Guide for Ships« (5) samt for at bibeholde det eksisterende beskyttelsesniveau for personer, der udøver erhvervsmæssig virksomhed om bord på skibe, og for at afspejle den videnskabelige og medicinske udvikling på området, som kræver tilpasninger på arbejdspladsen, der udelukkende er af teknisk art.

(10)

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen blev hørt om de foranstaltninger, der fulgte af vedtagelsen af Kommissionens meddelelse »Sikrere og sundere arbejde for alle — modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen«, og som er nødvendige for at sikre, at EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen forbliver effektiv og formålstjenstlig.

(11)

I sin udtalelse »Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All« (6), der blev vedtaget den 6. december 2017, anbefaler Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, at bilag II og IV til direktiv 92/29/EØF ajourføres.

(12)

I en efterfølgende udtalelse »Opinion on technical updates of annexes of the Directive Medical Treatment on board (92/29)« (7), der blev vedtaget den 31. maj 2018, anbefaler det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, at bilag II og IV til direktiv 92/29/EØF ajourføres, så de afspejler den seneste teknologiske og medicinske udvikling på området.

(13)

Kommissionen blev bistået af eksperter fra medlemsstaterne, der bidrog med teknisk og videnskabelig støtte.

(14)

I henhold til den fælles politiske erklæring om forklarende dokumenter (8), der blev vedtaget den 28. september 2011 af medlemsstaterne og Kommissionen, har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 8 i Rådets direktiv 92/29/EØF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II og IV til direktiv 92/29/EØF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 20. november 2021. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19.

(2)  Den europæiske søjle for sociale rettigheder, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en.

(3)  SWD(2017 )10 final.

(4)  COM(2017) 12 final.

(5)  International medical guide for ships: including the ship’s medicine chest. 3rd ed., World Health Organization, 2007 (ISBN 978 92 4 154720 8).

(6)  Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på arbejdspladsen, dokument 1718/2017.

(7)  Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på arbejdspladsen, dokument 444/18.

(8)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.


BILAG

1)   

Bilag II til direktiv 92/29/EØF affattes således:

«BILAG II

Beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr (ikke udtømmende liste) (*)

(Artikel 1, litra d)

(*) I henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), kan medlemsstater under særlige omstændigheder gøre brug af alternative lægemidler eller alternativt medicinsk udstyr af objektive grunde

I.    LÆGEMIDLER

 

Skibskategorier

 

A

B

C

1. Midler mod hjerte-kar-sygdomme

 

 

 

a) Kredsløbsanaleptika — Sympatomimetika

x

x

 

b) Midler mod angina pectoris

x

x

x

c) Vanddrivende midler (diuretika)

x

x

 

d) Midler mod blødning (hæmostatika), herunder livmodersammentrækkende midler, hvis der er kvinder om bord

x

x

 

e) Blodtryksnedsættende midler (antihypertensiva)

x

x

 

2. Midler mod lidelser i mave-tarm-kanalen

 

 

 

a) Midler mod lidelser i mave-tarm-kanalen

 

 

 

— Midler mod mavesår og mavekatar

x

x

 

— Mucosaprotektive midler, antacida

x

x

 

b) Midler mod kvalme (antiemetika)

x

x

 

c) Afføringsmidler (laksantia)

x

 

 

d) Midler mod diarré

x

x

x

e) Hæmorroidemidler

x

x

 

3. Smertestillende og spasmeløsende midler (analgetika)

 

 

 

a) Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske midler

x

x

x

b) Stærke smertestillende midler

x

x

 

c) Spasmolytika

x

x

 

4. Midler mod lidelser i centralnervesystemet

 

 

 

a) Beroligende midler (anxiolytika)

x

x

 

b) Midler mod andre nervelidelser (neuroleptika)

x

x

 

c) Midler mod søsyge

x

x

x

d) Antiepileptika

x

x

 

5. Midler mod allergi og anafylaksi

 

 

 

a) Antihistaminer

x

x

 

b) Glucocorticoider

x

x

 

6. Midler mod lidelser i luftvejene

 

 

 

a) Astmamidler

x

x

 

b) Hostestillende midler (uden respirationsdepression)

x

x

 

c) Midler mod rinitis og sinusitis

x

x

 

7. Midler mod infektionssygdomme (antiinfektiva)

 

 

 

a) Antibiotika (mindst to klasser)

x

x

 

b) Midler mod parasitter

x

x

 

c) Tetanusvaccine og -antistoffer

x

x

 

d) Midler mod malaria, beholdning om bord afhænger af skibets operationsområde

x

x

 

8. Midler til væske — og kalorietilførsel samt plasmasubstitutter

x

x

 

9. Midler til udvortes brug

 

 

 

a) Hudmidler

 

 

 

— antiseptisk opløsning

x

x

x

— antibiotisk salve

x

x

 

— smertestillende, antiinflammatorisk salve

x

x

 

— antimykolika til dermatologisk brug

x

 

 

— middel til behandling af brandsår

x

x

x

b) Øjenmidler

 

 

 

— antibiotiske og antiinflammatoriske øjendråber

x

x

 

— bedøvende øjendråber

x

x

 

— saltvandsopløsning til øjenskyl

x

x

x

— øjendråber med tryknedsættende, kolinerg virkning

x

x

 

c) Øremidler

 

 

 

— smertestillende, antiinflammatorisk opløsning

x

x

 

d) Midler mod lidelser i mundhule og svælg

 

 

 

— antiseptisk mundskyllevand

x

x

 

e) Lokalbedøvende midler (lokalanæstetika)

 

 

 

— lokalbedøvende middel, der virker ved frysning

x

 

 

— lokalbedøvende middel til subcutan injektion

x

x

 

II.    MEDICINSK UDSTYR

 

Skibskategorier

 

A

B

C

1. Genoplivningsudstyr

 

 

 

— genoplivningsballon af typen Ambu bag (eller tilsvarende) med tilhørende masker i large, medium og small

x

x

 

— iltbehandlingsapparat med reduktionsventil, som gør det muligt at anvende den industrielle ilt om bord, eller iltbeholder (1)

x

x

 

— mekanisk betjent sug til at skaffe frie luftveje

x

x

 

2. Forbindinger og suturudstyr

 

 

 

— årepresse

x

x

x

— engangs-agraftang eller nødvendigt suturudstyr og nåle

x

x

 

— selvklæbende elastikbind

x

x

x

— gazeforbindinger

x

x

 

— tubegaze til fingerforbindinger

x

 

 

— sterile gazekompresser

x

x

x

— sterilt lagen til forbrændte

x

x

 

— trekantet tørklæde

x

x

 

— engangshandsker

x

x

x

— hæfteplaster

x

x

x

— sterile kompressionsforbindinger

x

x

x

— klæbesutur eller zinkoxidforbindinger

x

x

x

— ikke-absorberbar sutur med nål

x

 

 

— imprægnerede kompresser

x

x

 

3. Instrumenter

 

 

 

— engangsskalpel

x

 

 

— kasse til instrumenter lavet af et passende materiale

x

x

 

— saks

x

x

 

— kirurgisk pincet

x

x

 

— arterieklemme

x

x

 

— nåleholder

x

 

 

— engangsbarbermaskine

x

 

 

4. Udstyr til brug ved lægeundersøgelse og -tilsyn

 

 

 

— tungespatel til engangsbrug

x

x

 

— reaktionsstrimler til urinanalyse

x

 

 

— temperaturskemaer

x

 

 

— diagnosesedler til brug ved evakuering

x

x

 

— stetoskop

x

x

 

— blodtryksmåler

x

x

 

— lægetermometer

x

x

 

— hypotermitermometer

x

x

 

— hurtig malariatest, beholdning om bord afhænger af skibets operationsområde

x

x

 

5. Udstyr til brug ved injektion, infusion, punktur og kateterisation

 

 

 

— nødvendigt udstyr til blæredræning (egnet til mænd og kvinder)

x

 

 

— udstyr til intravenøs medicinering (venflon-kit)

x

x

 

— engangssprøjter og -kanyler

x

x

 

6. Almindeligt medicinsk udstyr

 

 

 

— personligt beskyttelses- og sygeplejeudstyr

x

x

 

— bækken

x

 

 

— varmedunk

x

 

 

— uringlas

x

 

 

— ispose

x

 

 

7. Immobiliserings- og fikseringsudstyr

 

 

 

— skinner i forskellige størrelser til ekstremiteterne

x

x

 

— halskrave til immobilisering af hals

x

x

 

8. Desinfektionsudstyr — insektbekæmpelsesudstyr — værnemidler

 

 

 

— kloreringsmiddel til vand

x

 

 

— insektbekæmpelsesmiddel i væskeform

x

 

 

— insektbekæmpelsesmiddel i pulverform

x

 

 

III.    ANTIDOTER

1. Lægemidler

— almindelige

— mod hjerte-kar-sygdomme

— mod lidelser i mave-tarm-kanalen

— mod lidelser i centralnervesystemet

— mod lidelser i luftvejene

— mod infektionssygdomme

— til udvortes brug

2. Medicinsk udstyr

— til iltbehandling (herunder det nødvendige til udstyrets vedligeholdelse)

Bemærkning

Med henblik på den detaljerede anvendelse af afsnit III kan medlemsstaterne henholde sig til IMO's »Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods« (MFAG), der findes i IMO's »International Maritime Dangerous Goods Code« (konsolideret udgave fra 1990) med ændringer.

Ved en eventuel tilpasning af nærværende afsnit III i henhold til artikel 8 kan der bl.a. tages hensyn til ajourføringer af MFAG.

»

2)   

Bilag IV til direktiv 92/29/EØF affattes således:

«BILAG IV

Generelle rammebestemmelser for kontrollen med skibes beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr

(Artikel 2, nr. 1, litra c), artikel 3, nr. 3)

AFDELING A.

SKIBE I KATEGORI A

I.   Identifikation af skibet

Navn: …

Flag: …

Hjemstedshavn: …

II.   Beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr

 

Foreskrevne mængder

Faktiske mængder om bord

Bemærkninger (især eventuel forældelsesdato)

1. LÆGEMIDLER

1.1. Midler mod hjerte-kar-sygdomme

 

a) Kredsløbsanaleptika — Sympatomimetika

0

0

0

b) Midler mod angina pectoris

0

0

0

c) Vanddrivende midler (diuretika)

0

0

0

d) Midler mod blødning (hæmostatika), herunder livmodersammentrækkende midler, hvis der er kvinder om bord

0

0

0

e) Blodtryksnedsættende midler (antihypertensiva)

0

0

0

1.2. Midler mod lidelser i mave-tarm-kanalen

a) Midler mod lidelser i mave-tarm-kanalen

0

0

0

— midler mod mavesår og mavekatar

0

0

0

— mucosaprotektive midler, antacida

0

0

0

b) Midler mod kvalme (antiemetika)

0

0

0

c) Afføringsmidler (laksantia)

0

0

0

d) Midler mod diarré

0

0

0

e) Hæmorroidemidler

0

0

0

1.3. Smertestillende og spasmeløsende midler (analgetika)

a) Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske midler

0

0

0

b) Stærke smertestillende midler

0

0

0

c) Spasmolytika

0

0

0

1.4. Midler mod lidelser i centralnervesystemet

a) Beroligende midler (anxiolytika)

0

0

0

b) Midler mod andre nervelidelser (neuroleptika)

0

0

0

c) Midler mod søsyge

0

0

0

d) Antiepileptika

0

0

0

1.5. Midler mod allergi og anafylaksi

a) Antihistaminer

0

0

0

b) Glucocorticoider

0

0

0

1.6. Midler mod lidelser i luftvejene

a) Astmamidler

0

0

0

b) Hostestillende midler (uden respirationsdepression)

0

0

0

c) Midler mod rinitis og sinusitis

0

0

0

1.7. Midler mod infektionssygdomme (antiinfektiva)

a) Antibiotika (mindst to klasser)

0

0

0

b) Midler mod parasitter

0

0

0

c) Tetanusvaccine og -antistoffer

0

0

0

d) Midler mod malaria, beholdning om bord afhænger af skibets operationsområde

0

0

0

1.8. Midler til væske — og kalorietilførsel samt plasmasubstitutter

0

0

0

1.9. Midler til udvortes brug

a) Hudmidler

0

0

0

— antiseptisk opløsning

0

0

0

— antibiotisk salve

0

0

0

— smertestillende, antiinflammatorisk salve

0

0

0

— antimykolika til dermatologisk brug

0

0

0

— middel til behandling af brandsår

0

0

0

b) Øjenmidler

0

0

0

— antibiotiske og antiinflammatoriske øjendråber

0

0

0

— bedøvende øjendråber

0

0

0

— saltvandsopløsning til øjenskyl

0

0

0

— øjendråber med tryknedsættende, kolinerg virkning

0

0

0

c) Øremidler

0

0

0

— smertestillende, antiinflammatorisk opløsning

0

0

0

d) Midler mod lidelser i mundhule og svælg

0

0

0

— antiseptisk mundskyllevand

0

0

0

e) Lokalbedøvende midler (lokalanæstetika)

0

0

0

— lokalbedøvende middel, der virker ved frysning

0

0

0

— lokalbedøvende middel til subcutan injektion

0

0

0

2. MEDICINSK UDSTYR

2.1. Genoplivningsudstyr

 

— genoplivningsballon af typen Ambu bag (eller tilsvarende) med tilhørende masker i large, medium og small

0

0

0

— iltbehandlingsapparat med reduktionsventil, som gør det muligt at anvende den industrielle ilt om bord, eller iltbeholder (2)

0

0

0

— mekanisk betjent sug til at skaffe frie luftveje

0

0

0

2.2. Forbindinger og suturudstyr

— årepresse

0

0

0

— engangs-agraftang eller nødvendigt suturudstyr og nåle

0

0

0

— selvklæbende elastikbind

0

0

0

— gazeforbindinger

0

0

0

— tubegaze til fingerforbindinger

0

0

0

— sterile gazekompresser

0

0

0

— sterilt lagen til forbrændte

0

0

0

— trekantet tørklæde

0

0

0

— engangshandsker

0

0

0

— hæfteplaster

0

0

0

— sterile kompressionsforbindinger

0

0

0

— klæbesutur eller zinkoxidforbindinger

0

0

0

— ikke-absorberbar sutur med nål

0

0

0

— imprægnerede kompresser

0

0

0

2.3. Instrumenter

— engangsskalpel

0

0

0

— kasse til instrumenter lavet af et passende materiale

0

0

0

— saks

0

0

0

— kirurgisk pincet

0

0

0

— arterieklemme

0

0

0

— nåleholder

0

0

0

— engangsbarbermaskine

0

0

0

2.4. Udstyr til brug ved lægeundersøgelse og -tilsyn

0

0

0

— tungespatel til engangsbrug

0

0

0

— reaktionsstrimler til urinanalyse

0

0

0

— temperaturskemaer

0

0

0

— diagnosesedler til brug ved evakuering

0

0

0

— stetoskop

0

0

0

— blodtryksmåler

0

0

0

— lægetermometer

0

0

0

— hypotermitermometer

0

0

0

— hurtig malariatest, beholdning om bord afhænger af skibets operationsområde

0

0

0

2.5. Udstyr til brug ved injektion, infusion, punktur og kateterisation

0

0

0

—nødvendigt udstyr til blæredræning (egnet til mænd og kvinder)

0

0

0

— udstyr til intravenøs medicinering (venflon-kit)

0

0

0

— engangssprøjter og -kanyler

0

0

0

2.6. Almindeligt medicinsk udstyr

0

0

0

— personligt beskyttelses- og sygeplejeudstyr

0

0

0

— bækken

0

0

0

— varmedunk

0

0

0

— uringlas

0

0

0

— ispose

0

0

0

2.7. Immobiliserings- og fikseringsudstyr

0

0

0

— skinner i forskellige størrelser til ekstremiteterne

0

0

0

— halskrave til immobilisering af hals

0

0

0

2.8. Desinfektionsudstyr — insektbekæmpelsesudstyr — værnemidler

0

0

0

— kloreringsmiddel til vand

0

0

0

— insektbekæmpelsesmiddel i væskeform

0

0

0

— insektbekæmpelsesmiddel i pulverform

0

0

0

3. ANTIDOTER

3.1. Almindelige

0

0

0

3.2. Mod hjerte-kar-sygdomme

0

0

0

3.3. Mod lidelser i mave-tarm-kanalen

0

0

0

3.4. Mod lidelser i centralnervesystemet

0

0

0

3.5. Mod lidelser i luftvejene

0

0

0

3.6. Mod infektionssygdomme

0

0

0

3.7. Til udvortes brug

0

0

0

3.8. Andre

0

0

0

3.9. Til iltbehandling (herunder det nødvendige til udstyrets vedligeholdelse)

0

0

0

Sted og dato: …

Kaptajnens underskrift: …

Den kompetente persons eller myndigheds stempel: …

AFDELING B

SKIBE I KATEGORI B

I.   Identifikation af skibet

Navn: …

Flag: …

Hjemstedshavn: …

II.   Beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr

 

Foreskrevne mængder

Faktiske mængder om bord

Bemærkninger (især eventuel forældelsesdato)

1. LÆGEMIDLER

1.1. Midler mod hjerte-kar-sygdomme

 

a) Kredsløbsanaleptika — Sympatomimetika

0

0

0

b) Midler mod angina pectoris

0

0

0

c) Vanddrivende midler (diuretika)

0

0

0

d) Midler mod blødning (hæmostatika), herunder livmodersammentrækkende midler, hvis der er kvinder om bord

0

0

0

e) Blodtryksnedsættende midler (antihypertensiva)

0

0

0

1.2. Midler mod lidelser i mave-tarm-kanalen

 

 

 

a) Midler mod lidelser i mave-tarm-kanalen

0

0

0

— midler mod mavesår og mavekatar

0

0

0

— mucosaprotektive midler, antacida

0

0

0

b) Midler mod kvalme (antiemetika)

0

0

0

c) Midler mod diarré

0

0

0

d) Hæmorroidemidler

0

0

0

1.3. Smertestillende og spasmeløsende midler (analgetika)

a) Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske midler

0

0

0

b) Stærke smertestillende midler

0

0

0

c) Spasmolytika

0

0

0

1.4. Midler mod lidelser i centralnervesystemet

a) Beroligende midler (anxiolytika)

0

0

0

b) Midler mod andre nervelidelser (neuroleptika)

0

0

0

c) Midler mod søsyge

0

0

0

d) Antiepileptika

0

0

0

1.5. Midler mod allergi og anafylaksi

a) Antihistaminer

0

0

0

b) Glucocorticoider

0

0

0

1.6. Midler mod lidelser i luftvejene

a) Astmamidler

0

0

0

b) Hostestillende midler (uden respirationsdepression)

0

0

0

c) Midler mod rinitis og sinusitis

0

0

0

1.7. Midler mod infektionssygdomme (antiinfektiva)

a) Antibiotika (mindst to klasser)

0

0

0

b) Midler mod parasitter

0

0

0

c) Tetanusvaccine og -antistoffer

0

0

0

d) Midler mod malaria, beholdning om bord afhænger af skibets operationsområde

0

0

0

1.8. Midler til væske — og kalorietilførsel samt plasmasubstitutter

0

0

0

1.9. Midler til udvortes brug

0

0

0

a) Hudmidler

0

0

0

—antiseptisk opløsning

0

0

0

— antibiotisk salve

0

0

0

— smertestillende, antiinflammatorisk salve

0

0

0

— middel til behandling af brandsår

0

0

0

b) Øjenmidler

0

0

0

— antibiotiske og antiinflammatoriske øjendråber

0

0

0

— bedøvende øjendråber

0

0

0

— saltvandsopløsning til øjenskyl

0

0

0

— øjendråber med tryknedsættende, kolinerg virkning

0

0

0

c) Øremidler

0

0

0

— smertestillende, antiinflammatorisk opløsning

0

0

0

d) Midler mod lidelser i mundhule og svælg

0

0

0

— antiseptisk mundskyllevand

0

0

0

e) Lokalbedøvende midler (lokalanæstetika)

0

0

0

— lokalbedøvende middel til subcutan injektion

0

0

0

2. MEDICINSK UDSTYR

2.1. Genoplivningsudstyr

 

— genoplivningsballon af typen Ambu bag (eller tilsvarende) med tilhørende masker i large, medium og small

0

0

0

— iltbehandlingsapparat med reduktionsventil, som gør det muligt at anvende den industrielle ilt om bord, eller iltbeholder (3)

0

0

0

— mekanisk betjent sug til at skaffe frie luftveje

0

0

0

2.2. Forbindinger og suturudstyr

— årepresse

0

0

0

— engangs-agraftang eller nødvendigt suturudstyr og nåle

0

0

0

— selvklæbende elastikbind

0

0

0

— gazeforbindinger

0

0

0

— sterile gazekompresser

0

0

0

— sterilt lagen til forbrændte

0

0

0

— trekantet tørklæde

0

0

0

— engangshandsker

0

0

0

— hæfteplaster

0

0

0

— sterile kompressionsforbindinger

0

0

0

— klæbesutur eller zinkoxidforbindinger

0

0

0

— ikke-absorberbar sutur med nål

0

0

0

— imprægnerede kompresser

0

0

0

2.3. Instrumenter

— engangsskalpel

0

0

0

— kasse til instrumenter lavet af et passende materiale

0

0

0

— saks

0

0

0

— kirurgisk pincet

0

0

0

— arterieklemme

0

0

0

— nåleholder

0

0

0

— engangsbarbermaskine

0

0

0

2.4. Udstyr til brug ved lægeundersøgelse og -tilsyn

0

0

0

— tungespatel til engangsbrug

0

0

0

— reaktionsstrimler til urinanalyse

0

0

0

— temperaturskemaer

0

0

0

— diagnosesedler til brug ved evakuering

0

0

0

— stetoskop

0

0

0

— blodtryksmåler

0

0

0

— lægetermometer

0

0

0

— hypotermitermometer

0

0

0

—hurtig malariatest, beholdning om bord afhænger af skibets operationsområde

0

0

0

2.5. Udstyr til brug ved injektion, infusion, punktur og kateterisation

0

0

0

— nødvendigt udstyr til blæredræning (egnet til mænd og kvinder)

0

0

0

— udstyr til intravenøs medicinering (venflon-kit)

0

0

0

— engangssprøjter og -kanyler

0

0

0

2.6. Almindeligt medicinsk udstyr

0

0

0

— personligt beskyttelses- og sygeplejeudstyr

0

0

0

— bækken

0

0

0

— varmedunk

0

0

0

— uringlas

0

0

0

— ispose

0

0

0

2.7. Immobiliserings- og fikseringsudstyr

0

0

0

—skinner i forskellige størrelser til ekstremiteterne

0

0

0

— halskrave til immobilisering af hals

0

0

0

3. ANTIDOTER

3.1. Almindelige

0

0

0

3.2. Mod hjerte-kar-sygdomme

0

0

0

3.3. Mod lidelser i mave-tarm-kanalen

0

0

0

3.4. Mod lidelser i centralnervesystemet

0

0

0

3.5. Mod lidelser i luftvejene

0

0

0

3.6. Mod infektionssygdomme

0

0

0

3.7. Til udvortes brug

0

0

0

3.8. Andre

0

0

0

3.9. Til iltbehandling (herunder det nødvendige til udstyrets vedligeholdelse)

0

0

0

Sted og dato: …

Kaptajnens underskrift: …

Den kompetente persons eller myndigheds stempel: …

AFDELING C

SKIBE I KATEGORI C

I.   Identifikation af skibet

Navn: …

Flag: …

Hjemstedshavn: …

II.   Beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr

 

Foreskrevne mængder

Faktiske mængder om bord

Bemærkninger (især eventuel forældelsesdato)

1. LÆGEMIDLER

1.1. Midler mod hjerte-kar-sygdomme

 

a) Midler mod angina pectoris

0

0

0

1.2. Midler mod lidelser i mave-tarm-kanalen

 

 

 

a) Midler mod diarré

0

0

0

1.3. Smertestillende og spasmeløsende midler (analgetika)

 

 

 

a) Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske midler

0

0

0

1.4. Midler mod lidelser i centralnervesystemet

 

 

 

c) Midler mod søsyge

0

0

0

1.5. Midler til udvortes brug

 

 

 

a) Hudmidler

0

0

0

— antiseptisk opløsning

0

0

0

— middel til behandling af brandsår

0

0

0

b) Øjenmidler

0

0

0

— saltvandsopløsning til øjenskyl

0

0

0

2. MEDICINSK UDSTYR

2.1. Forbindinger og suturudstyr

— årepresse

0

0

0

— selvklæbende elastikbind

0

0

0

— sterile gazekompresser

0

0

0

— engangshandsker

0

0

0

— hæfteplaster

0

0

0

— sterile kompressionsforbindinger

0

0

0

— klæbesutur eller zinkoxidforbindinger

0

0

0

3. ANTIDOTER

3.1. Almindelige

0

0

0

3.2. Mod hjerte-kar-sygdomme

0

0

0

3.3. Mod lidelser i mave-tarm-kanalen

0

0

0

3.4. Mod lidelser i centralnervesystemet

0

0

0

3.5. Mod lidelser i luftvejene

0

0

0

3.6. Mod infektionssygdomme

0

0

0

3.7. Til udvortes brug

0

0

0

3.8. Andre

0

0

0

3.9. Til iltbehandling (herunder det nødvendige til udstyrets vedligeholdelse)

0

0

0

Sted og dato: …

Kaptajnens underskrift: …

Den kompetente persons eller myndigheds stempel: …

»

(1)  På de betingelser for anvendelse, som gælder ifølge national lovgivning og/eller praksis.

(2)  På de betingelser for anvendelse, som gælder ifølge national lovgivning og/eller praksis.

(3)  På de betingelser for anvendelse, som gælder ifølge national lovgivning og/eller praksis.


Top