Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1832

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1832 af 24. oktober 2019 om ændring af bilag I, II og III til Rådets direktiv 89/656/EØF så vidt angår rent tekniske tilpasninger

C/2019/7529

OJ L 279, 31.10.2019, p. 35–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1832/oj

31.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/35


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2019/1832

af 24. oktober 2019

om ændring af bilag I, II og III til Rådets direktiv 89/656/EØF så vidt angår rent tekniske tilpasninger

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til det 10. princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder (2), der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har enhver arbejdstager ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø. Retten til en høj grad af beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og til et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres faglige behov, og som giver dem mulighed for at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet, omfatter også brugen af personlige værnemidler (i det følgende benævnt »PV'er«) under arbejdet, når farer ikke kan undgås eller i tilstrækkelig grad begrænses ved andre midler, foranstaltninger, metoder eller processer i forbindelse med organiseringen af arbejdet.

(2)

Gennemførelsen af direktiverne om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder direktiv 89/656/EØF, var genstand for en efterfølgende evaluering, en såkaldt Refit-evaluering. I evalueringen blev der set på relevansen af direktiverne, forskning og ny videnskabelig viden på de forskellige berørte områder. I Refit-evalueringen, som bliver nævnt i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene (3), konkluderes det bl.a., at brugen af PV'er vedrører ca. 40 % af EU's arbejdstagere, da farer på arbejdspladsen ikke kan undgås på andre måder og da der er behov for at afhjælpe udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 89/656/EØF.

(3)

I sin meddelelse »Sikrere og sundere arbejde for alle — modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen« (4) gentog Kommissionen, at selv om Refit-vurderingen af EU's regelværk om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen bekræftede, at lovgivningen inden for dette felt generelt er effektiv og formålstjenstlig, er der mulighed for at ajourføre forældede regler og sikre bedre og bredere beskyttelse, overholdelse og håndhævelse i praksis. Kommissionen understreger særligt behovet for at overveje definitionen af PV'er og forskellige tjenesters og sektorers anvendelse af denne, jf. artikel 2 i direktiv 89/656/EØF.

(4)

Ved direktiv 89/656/EØF fastsættes der minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af PV'er under arbejdet. PV'er skal anvendes, når de pågældende farer ikke kan undgås eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder eller processer i forbindelse med organiseringen af arbejdet. For at gøre det lettere at gennemføre de generelle regler som omhandlet i artikel 6 i direktiv 89/656/EØF, fastsættes der i bilag I, II og III til direktiv 89/656/EØF ikke-bindende retningslinjer, der skal lette og støtte valget af passende PV'er for de pågældende farer, aktiviteter og sektorer.

(5)

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 (5) fastsættes der bestemmelser om konstruktion, fremstilling og markedsføring af PV'er. I forordning (EU) 2016/425 blev risikokategorierne for PV'er ændret for at gøre det muligt for arbejdsgivere at forstå og dermed anvende PV'er, som forklaret nærmere i Personal Protective Equipment Guidelines (6), som tydeliggør procedurer og forhold i forordning (EU) 2016/425. Bilag I, II og III i direktiv 89/656/EØF bør ajourføres for at sikre overensstemmelse med den risikoklassificering, der er fastsat i forordning (EU) 2016/425, og for at tilpasse dem til den anvendte terminologi og typer af PV'er som omhandlet i forordning (EU) 2016/425.

(6)

I artikel 4, stk. 1, i direktiv 89/656/EØF fastslås det, at arbejdsgiveren skal stille PV'er til rådighed, som er i overensstemmelse med EU-bestemmelserne vedrørende deres sikkerheds- og sundhedsmæssige udformning og fremstilling. I henhold til nævnte artikel skal arbejdsgivere, der leverer de pågældende PV'er til deres arbejdstagere, sikre, at PV'erne overholder kravene i forordning (EU) 2016/425.

(7)

Bilag I til direktiv 89/656/EØF indeholder et vejledende skema til vurdering af risici, med henblik på brug af PV'er og fastsætter de typer risici, der kan indtræde på arbejdspladsen, og de tilsvarende kropsdele, der skal beskyttes af PV'er. Bilag I bør ændres med henblik på at tage højde for nye typer risici, der forekommer på arbejdspladser og sikre overensstemmelse med risikoklassificeringen og den anvendte terminologi, navnlig i forordning (EU) 2016/425.

(8)

Bilag II til direktiv 89/656/EØF, som indeholder en vejledende ikke-udtømmende liste over PV'er, bør ændres for at tage højde for de nye former for risici identificeret i bilag I i nævnte direktiv. Bilag II bør også ændres for at medtage eksempler på de PV'er, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 og den terminologi, der anvendes i denne forordning.

(9)

Bilag III til direktiv 89/656/EØF indeholder en vejledende ikke-udtømmende liste over arbejde og arbejdsområder, der kan gøre det nødvendigt, at PV'er stilles til rådighed, der samordner risikoklassificeringerne i bilag I i nævnte direktiv og typerne af PV'er i bilag II til nævnte direktiv. Bilag III til direktiv 89/656/EØF bør omstruktureres for at sikre overensstemmelse mellem terminologien og klassifikationerne i de tre bilag og med forordning (EU) 2016/425. Dette vil gøre det nemmere for arbejdsgivere fra forskellige sektorer og industrier at identificere og tilvejebringe de PV'er, der svarer til specifikke aktiviteter og de specifikke typer af risici, som arbejdstagerne udsættes for, jf. risikovurderingen.

(10)

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen blev hørt om de foranstaltninger, der fulgte af vedtagelsen af Kommissionens meddelelse »Sikrere og sundere arbejde for alle — modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen«, og som er nødvendige for at sikre, at EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen forbliver effektiv og formålstjenstlig.

(11)

I sin udtalelse »Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All« (7), der blev vedtaget den 6. december 2017, anbefaler Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, at direktiv 89/656/EØF ændres med henblik på at øge dets relevans og effektivitet.

(12)

I en efterfølgende udtalelse »Opinion on technical updates to the annexes of the Personal Protective Equipment Directive (89/656/EEC)« (8), der blev vedtaget den 31. maj 2018, anbefaler Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, at der foretages specifikke ændringer i bilag I, II og III til direktiv 89/656/EØF, som afspejler den seneste teknologiske udvikling på området og sikrer overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425.

(13)

Ved udarbejdelsen af den aktuelle ajourføring af bilag I, II og III til direktiv 89/656/EØF blev Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne, der bidrog med teknisk og videnskabelig støtte.

(14)

I henhold til den fælles politiske erklæring om forklarende dokumenter (9), der blev vedtaget den 28. september 2011 af medlemsstaterne og Kommissionen, har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i Rådets direktiv 89/391/EØF (10)

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I, II og III til direktiv 89/656/EØF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 20. november 2021. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 393 af 30.12.1989, s. 18.

(2)  Den europæiske søjle for sociale rettigheder, 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_da.pdf.

(3)  SWD (2017)10 final.

(4)  COM(2017) 12.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om PV'er og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EUT L 81 af 31.3.2016, s. 51).

(6)  PPE Regulation Guidelines — Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201?locale=da.

(7)  Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på arbejdspladsen dokument 1718/2017.

(8)  Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på arbejdspladsen dokument 443/18.

(9)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.

(10)  Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).


BILAG

1)   

Bilag I til direktiv 89/656/EØF affattes således:

»BILAG I

RISICI OG TILSVARENDE KROPSDELE, DER SKAL BESKYTTES AF PV'ER (*)

(*) Denne liste over risici/kropsdele kan ikke forventes at være udtømmende.

Risikovurderingen afgør, om det er nødvendigt at stille PV'er til rådighed og deres karakteristika i henhold til bestemmelserne i dette direktiv.

Image 1

«

2)   

Bilag II til direktiv 89/656/EØF affattes således:

»BILAG II

IKKE UDTØMMENDE LISTE OVER TYPER AF PV'ER OG DE RISICI, DE BESKYTTER IMOD

HOVEDVÆRN

Hjelme og/eller hætter/elefanthuer/hovedbeklædning mod:

slag som følge af genstandes fald eller udslyngning

sammenstød med en hindring

mekanisk påvirkning (perforation, hudafskrabning)

statisk sammenpresning (pres fra siden)

termisk påvirkning (ild, varme, kulde, varme faste stoffer, herunder smeltet metal)

elektrisk stød og arbejde under spænding

kemiske risici

ikke-ioniserende stråling (UV, IR, solstråling eller stråling fra svejsning)

Hårnet mod risiko for indfiltring

HØREVÆRN

Ørekopper (herunder ørekopper, som kan fastgøres på sikkerhedshjelme, ørekopper til aktiv støjdæmpning, ørekopper med elektrisk hovedtelefon)

Ørepropper (herunder niveauafhængige ørepropper, individuelt tilpassede ørepropper)

ØJENVÆRN OG VISIR

Briller, beskyttelsesbriller og ansigtsskærme (glas med styrke, hvis det er relevant) mod:

mekaniske risici

termiske risici

ikke-ioniserende stråling (UV, IR, solstråling eller stråling fra svejsning)

ioniserende stråling

faste aerosoler og væsker med kemiske og biologiske agenser

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Filtrerende apparater mod:

partikler

gasser

partikler og gasser

faste og/eller flydende aerosoler

Isoleringsanordninger, herunder med luftforsyning

Anordning til selvredning

Dykkerudstyr

HÅND- OG ARMVÆRN

Handsker (herunder luffer og armbeskyttelse) mod:

mekaniske risici

termiske risici (varme, flammer og kulde)

elektrisk stød og arbejde under spænding (antistatisk, ledende, isolerende)

kemiske risici

biologiske agenser

ioniserende stråling og radioaktiv kontaminering

ikke-ioniserende stråling (UV, IR, solstråling eller stråling fra svejsning)

vibrationer

Fingerhætter

FOD- OG BENVÆRN og skridtbeskyttelse

Fodtøj (f.eks. sko, og i visse tilfælde træsko, støvler med tåhætte af stål) til beskyttelse mod:

mekaniske risici

risici for fald på grund af udskridning

termiske risici (varme, flammer og kulde)

elektrisk stød og arbejde under spænding (antistatisk, ledende, isolerende)

kemiske risici

vibrationer

biologiske risici

Aftagelige vrist-beskyttere mod mekaniske risici

Knæbeskyttere mod mekaniske risici

Gamacher mod mekaniske, termiske og kemiske risici og biologiske agenser

Tilbehør (f.eks. pigge, klatrejern)

HUDBESKYTTELSE — BESKYTTENDE CREME (1)

Der kan anvendes beskyttende creme mod:

ikke-ioniserende stråling (UV, IR, solstråling eller stråling fra svejsning)

ioniserende stråling

kemikalier

biologiske agenser

termiske risici (varme, flammer og kulde)

BESKYTTELSE AF KROPPEN/ANDEN HUDBESKYTTELSE

PV'er til beskyttelse mod fald fra højder, som f.eks. automatiske fangindretninger, helkropssele, bælte med siddegjorde, støttebælter og støtteliner, energiabsorberende anordninger, glidesystemer med en ankerline, anordning til regulering af reb, forankringsanordninger, der ikke er konstrueret til at skulle være permanent fastgjort, og som ikke kræver monteringsarbejde før brug, konnektorer, sikkerhedsliner og redningsseler.

Beklædning til beskyttelse af hele kroppen (f.eks. heldragter, overalls), eller dele af kroppen (f.eks. gamacher, bukser, jakker, veste, forklæder, knæbeskyttere, hætter, elefanthuer) mod:

mekaniske risici

termiske risici (varme, flammer og kulde)

kemikalier

biologiske agenser

ioniserende stråling og radioaktiv kontaminering

ikke-ioniserende stråling (UV, IR, solstråling eller stråling fra svejsning)

elektrisk stød og arbejde under spænding (antistatisk, ledende, isolerende)

indfiltring og fastklemning

Redningsveste til forebyggelse af drukning og udstyr til forøgelse af flydeevnen

PV'er, der visuelt signalerer brugerens tilstedeværelse

«

3)   

Bilag III til direktiv 89/656/EØF affattes således:

»BILAG III

IKKE-UDTØMMENDE LISTE OVER ARBEJDE OG ARBEJDSOMRÅDER, DER KAN GØRE DET NØDVENDIGT, AT PV'ER STILLES TIL RÅDIGHED (*)

Risikovurderingen afgør, om det er nødvendigt at stille PV'er til rådighed og PV'ernes karakteristika i henhold til bestemmelserne i dette direktiv.

I.   FYSISKE RISICI

Risiko

Kropsdel

PV

Eksempler på arbejdsopgaver, hvor anvendelsen af den tilsvarende type PV kan være nødvendig (*)

Industri og sektorer

FYSISKE — MEKANISKE

Slag som følge af genstandes fald eller udslyngning, sammenstød med en hindring og højtryksstråler

Kranium

Sikkerhedshjelm

Arbejde på, under eller i nærheden af stilladser og arbejdspladser, som er løftet op

Arbejde ved råbyggeri og vejarbejde

Påsætning og aftagning af forskalling

Samling og montering af stillads

Montage og opsætningsarbejde

Nedrivning

Sprængning

Arbejde i gruber, render, skakter og minegange

Arbejde ved elevatorer, hejseværker, kraner og transportmidler

Arbejde i undergrund, i stenbrud, i åbne udgravninger

Arbejde ved industriovne, containere, maskiner, siloer, bunkere og rørledninger

Slagtning og arbejde ved opskæringslinjer på slagterier

Lasthåndtering eller transport og oplagring

Skovbrug

Arbejde på stålbroer, bygningskonstruktioner af stål, strukturer af stål til behandling af vand, højovns-, stålværks- og valseværksanlæg, store containere, store rørledninger, kedelanlæg og elektricitetsværker

Jord og stenarbejde

Arbejde med bolteværktøj

Arbejde i højovnsanlæg, anlæg til direkte reduktion, stålværker, valseværker, smeltehytter, grov- og sænksmedjer samt støberier

Arbejde som indebærer transport på cykler og mekanisk drevne cykler

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Fremstilling, installation og vedligeholdelse af maskiner

Arbejde på skibsværfter

Minedrift

Energiproduktion

Anlæg og vedligeholdelse af infrastruktur

Jern- og stålindustri

Slagterier

Rangering på jernbane

Havne, transport og logistik

Skovindustri

Øjne og/eller ansigt

Briller, beskyttelsesbriller og ansigtsskærme

Svejsning, slibe- og skillearbejde

Manuel udhamring

Stemning og mejsling

Be- og forarbejdning af sten

Arbejde med bolteværktøj

Arbejde ved maskiner, hvor der fremkommer spåner ved bearbejdning af materiale, der giver brudspåner

Sænksmedjearbejde

Fjernelse og nedbrydning af skår

Sprøjtning med kornede slibemidler

Brug af kratrydder eller motorkædesav

Dentale og kirurgiske indgreb

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Fremstilling, installation og vedligeholdelse af maskiner

Arbejde på skibsværfter

Minedrift

Energiproduktion

Anlæg og vedligeholdelse af infrastruktur

Jern- og stålindustri

Metal- og træindustri

Tilhugning af sten

Havebrug

Sundhedspleje

Skovbrug

Fod og ben (dele)

Sikkerhedssko og sko (sko og støvler osv.) med beskyttelseståkappe

Fodtøj med mellemfodsbeskyttelse

Arbejde ved råbyggeri og vejarbejde

Forskallingsarbejde og nedtagning af forskalling

Samling og montering af stillads

Nedrivning

Sprængning

Be- og forarbejdning af sten

Slagtning og arbejde ved opskæringslinjer på slagterier

Transport og godshåndtering

Håndtering af forme i den keramiske industri

Håndtering af blokke af frosset kød og forpakning af konserverede fødevarer

Fremstilling, håndtering og forarbejdning af plan- og emballageglas

Ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder

Skovbrug

Konstruktionsarbejde med beton og præfabrikerede elementer, inklusive påsætning og aftagning af forskalling

Arbejde på byggepladser og lagerpladser

Arbejde på tage

Arbejde på stålbroer, bygningskonstruktioner af stål, master, tårne, elevatorer, strukturer af stål til behandling af vand, højovns-, stålværks- og valseværksanlæg, store containere, store rørledninger, krananlæg, kedelanlæg og elektricitetsværker

Arbejde ved opførelse af ovne, montagearbejde ved varme- og ventilationsanlæg samt metalkonstruktioner

Arbejde i højovnsanlæg, anlæg med direkte reduktion, stålværker, valseværker, smeltehytter, grov- smedjer og sænksmedjer, varmpresningsværker og trådtrækkerier

Arbejde i stenbrud, i åbne udgravninger og ved fjernelse af slaggebjerge

Håndtering af forme i den keramiske industri

Sætte -, fylde- og afsætningsarbejde i ovnområdet, i den keramiske industri

Rangering på jernbane

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Fremstilling, installation og vedligeholdelse af maskiner

Arbejde på skibsværfter

Minedrift

Energiproduktion

Anlæg og vedligeholdelse af infrastruktur

Jern- og stålindustri

Slagterier

Logistikvirksomheder

Fremstillingsindustri

Glasindustri

Skovindustri

Fald på grund af udskridning

Fod

Skridhæmmende fodtøj

Arbejde på glatte overflader

Arbejde i fugtigt miljø

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Slagterier

Rengøring

Fødevareindustri

Havebrug

Fiskeindustri

Fald fra højder

Hele kroppen

PV'er, der skal hindre eller standse fald fra højder

Stilladsarbejde

Montage af præfabrikerede dele

Arbejde på tage

Arbejde i master

Arbejde på lodrette eller stejle overflader

Arbejde i højtsiddende kranførerkabiner

Arbejde i førerkabiner til gaffeltrucks

Arbejde højt oppe i boretårne

Arbejde i skakte og kloakker.

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Vedligeholdelse af infrastruktur

Vibrationer

Hænder

Beskyttelseshandsker

Arbejde med håndholdt værktøj

Fremstillingsindustri

Anlægsarbejder

Entreprenørarbejde

Statisk sammenpresning af dele af kroppen

Knæ (dele af ben)

Knæbeskyttere

Installation af blokke, fliser og brosten

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Fod

Fodtøj med tåkappe

Nedrivning

Lasthåndtering

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Transport og godshåndtering

Vedligeholdelse

Mekaniske skader (hudafskrabninger, perforationer, snit, bid, sår eller stiksår)

Øjne og/eller ansigt

Briller, beskyttelsesbriller og ansigtsskærme

Arbejde med håndholdt værktøj

Svejsning og smedning

Slibe- og skillearbejde

Mejsling

Be -og forarbejdning af sten

Arbejde ved maskiner, hvor der fremkommer spåner ved bearbejdning af materiale, der giver brudspåner

Sænksmedjearbejde

Fjernelse og nedbrydning af skår

Sprøjtning med kornede slibemidler

Brug af kratrydder eller motorkædesav

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Minedrift

Energiproduktion

Vedligeholdelse af infrastruktur

Jern- og stålindustri

Metal- og træindustri

Tilhugning af sten

Havebrug

Skovbrug

Hænder

Handsker til beskyttelse mod mekaniske risici

Arbejde med stålrammer

Håndtering af genstande, der har skarpe kanter, dog ikke ved maskinarbejde, hvor der er fare for, at handskerne bliver grebet af maskinen

Regelmæssigt forekommende arbejde med håndkniv inden for produktionsområdet og ved slagtning

Udskiftning af knive på skæremaskiner.

Skovbrug

Havebrug

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Vedligeholdelse af infrastruktur

Fremstillingsindustri

Fødevareindustri

Slagteri

Skovindustri

Underarm

Armværn

Udbenings -og udskæringsarbejde

Fødevareindustri

Slagteri

Krop/Underkrop/Ben

Beskyttelsesforklæde, gamacher

Indtrængningssikre bukser (skærereistente bukser)

Regelmæssigt forekommende arbejde med håndkniv inden for produktionsområdet og ved slagtning

Skovbrug

Fødevareindustri

Slagteri

Skovindustri

Fod

Indtrængningssikret fodtøj

Arbejde ved råbyggeri og vejbyggeri

Nedrivning

Påsætning og aftagning af forskalling

Skovbrug

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Minedrift

Skovindustri

Indfiltring og fastklemning

Hele kroppen

Beklædning til beskyttelse mod risiko for indfiltring i bevægelige dele

Arbejde med risiko for at hænge fast i maskindele

Arbejde med risiko for at blive fastklemt i maskindele

Arbejde med risiko for, at beklædning sidder fast i maskindele

Arbejde med risiko for at blive skyllet væk

Maskinbygning

Fremstilling af tunge maskiner

Maskinteknik

Byggeri

Landbrug

FYSISKE — STØJ

Støj

Ører

Høreværn

Arbejde ved metalpresser

Arbejde med trykluftsværktøj

Jordpersonalets arbejde i lufthavne

Arbejde med motordrevet værktøj

Sprængning

Nedramningsarbejde

Arbejde i træ -og tekstilindustrien.

Metalindustri

Fremstillingsindustri

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Luftfartsindustri

Minedrift

FYSISKE — TERMISKE

Varme og/eller ild

Ansigt/hoved

Svejsemasker,

hjelme/hætter til beskyttelse mod varme eller ild, huer til beskyttelse mod varme og/eller flammer

Arbejde ved høje temperaturer, strålevarme eller ild

Arbejde med varmtflydende masser samt arbejde i nærheden heraf

Arbejde med svejsepistoler til plastik

Jern- og stålindustri

Metalindustri

Vedligeholdelse

Fremstillingsindustri

Krop/Underkrop/Ben

Beskyttelsesforklæde, gamacher

Svejsning og smedning

Støbearbejde

Jern- og stålindustri

Metalindustri

Vedligeholdelse

Fremstillingsindustri

Hånd

Handsker til beskyttelse mod varme og/eller flammer

Svejsning og smedning

Arbejde ved høje temperaturer, strålevarme eller ild

Arbejde med varmtflydende masser samt arbejde i nærheden heraf

Jern- og stålindustri

Metalindustri

Vedligeholdelse

Fremstillingsindustri

Underarm

Ærmer

Svejsning og smedning

Arbejde med varmtflydende masser samt arbejde i nærheden heraf

Jern- og stålindustri

Metalindustri

Vedligeholdelse

Fremstillingsindustri

Fod

Fodtøj til beskyttelse mod varme og/eller flammer

Arbejde med varmtflydende masser samt arbejde i nærheden heraf

Jern- og stålindustri

Metalindustri

Vedligeholdelse

Fremstillingsindustri

Hele kroppen/dele af kroppen

Beklædning til beskyttelse mod varme og/eller flammer

Arbejde ved høje temperaturer, strålevarme eller ild

Jern- og stålindustri

Metalindustri

Skovindustri

Kulde

Hånd

Handsker til beskyttelse mod kulde

Fod

Fodtøj til beskyttelse mod kulde

Arbejde i det fri i ekstremt koldt vejr

Arbejde i fryserum.

Arbejde med kryogene væsker

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Minedrift

Fødevareindustri

Landbrug og fiskeri

Hele kroppen/dele af kroppen inkl. hovedet

Beklædning til beskyttelse mod kulde

Arbejde i det fri i koldt vejr

Arbejde i fryserum.

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Minedrift

Fødevareindustri

Landbrug og fiskeri

Transport og godshåndtering

FYSISKE — ELEKTRISKE

Elektrisk stød (direkte eller indirekte kontakt)

Hele hovedet

Elektrisk isolerende hjelme

Hænder

Elektrisk isolerende handsker

Fod

Elektrisk isolerende fodtøj

Hele kroppen/Hænder/Fødder

Ledende PV'er, der skal bæres af faglært personale ved arbejde under spænding på strømsystemer med en nominel spænding på op til 800 kV AC og 600 kV DC

Arbejde på spændingsførende dele eller i nærheden af spændingsførende dele

Arbejde på elektriske systemer

Energiproduktion

Transmission og distribution af elektricitet

Vedligeholdelse af industrianlæg

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Statisk elektricitet

Hænder

Antistatiske handsker

Fod

Antistatisk/ledende fodtøj

Hele kroppen

Antistatisk beklædning

Håndtering af plastic og gummi

Tømning, afhentning eller påfyldning af beholdere

Arbejde i nærheden af stærkt ladede elementer såsom transportbånd

Håndtering af sprængstoffer

Fremstillingsindustri

Foderindustri

Indpaknings- og emballeringsanlæg

Fremstilling, opbevaring og transport af sprængstoffer

FYSISKE — STRÅLING

Ikke-ioniserende stråling, herunder sollys (dog ikke direkte observation)

Hoved

Hætter og hjelme

Arbejde i det fri

Fiskeri og landbrug

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Øjne

Beskyttende briller, beskyttelsesbriller og ansigtsskærme

Arbejde med strålevarme

Arbejde ved højovne

Arbejde med laser

Arbejde i det fri

Svejsning og gasskæring

Glasblæsning

Arbejde med sterilisationslamper

Jern- og stålindustri

Fremstillingsindustri

Fiskeri og landbrug

Hele kroppen (hud)

PV'er mod

naturlig og kunstig UV-stråling

Arbejde i det fri

Elektrisk svejsning

Arbejde med sterilisationslamper

Arbejde med xenon-lamper

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Minedrift

Energiproduktion

Vedligeholdelse af infrastruktur

Fiskeri og landbrug

Skovindustri

Havebrug

Fødevareindustri

Plastikindustri

Trykkerier

Ioniserende stråling

Øjne

Beskyttende briller/beskyttelsesbriller til beskyttelse mod ioniserende stråling

Hænder

Handsker til beskyttelse mod ioniserende stråling

Arbejde i faciliteter med røntgenstråler

Arbejde i områder, hvor der foretages medicinsk diagnosticering vha. stråling

Arbejde med radioaktive produkter

Sundhedspleje

Dyrepleje

Anlæg til radioaktivt affald

Energiproduktion

Krop/underkrop/dele af kroppen

Forklæde til beskyttelse mod røntgenstråler

/Frakke/vest/nederdel til beskyttelse mod røntgenstråler

Arbejde i faciliteter med røntgenstråler

Arbejde i områder, hvor der foretages medicinsk diagnosticering vha. stråling

Sundhedspleje

Dyrepleje

Tandpleje

Urologi

Kirurgi

Interventionsradiologi

Laboratorier

Hoved

Hovedtøj og kasketter

PV'er til beskyttelse mod f.eks. udvikling af hjernesvulst

Medicinske arbejdspladser og faciliteter med røntgenstråling

Sundhedspleje

Dyrepleje

Tandpleje

Urologi

Kirurgi

Interventionsradiologi

Dele af kroppen

PV'er til beskyttelse af skjoldbruskkirtlen

PV'er til beskyttelse af kønskirtler

Arbejde i faciliteter med røntgenstråler

Arbejde i områder, hvor der foretages medicinsk diagnosticering vha. stråling

Sundhedspleje

Dyrepleje

Hele kroppen

Beklædning til beskyttelse mod ioniserende stråling

Arbejde i områder, hvor der foretages medicinsk diagnosticering vha. stråling

Arbejde med radioaktive produkter

Energiproduktion

Anlæg til radioaktivt affald

II.   KEMISKE RISICI (herunder nanomaterialer)

Risiko

Kropsdel

PV

Eksempler på arbejdsopgaver, hvor anvendelsen af den tilsvarende type PV kan være nødvendig (*)

Industri og sektorer

KEMISKE — AEROSOLER

Faste aerosoler (støv, os, røg, fibre

og nanomaterialer)

Åndedrætsorganer

Åndedrætsværn mod partikler

Nedrivning

Sprængning

Slibning og polering af overflader

Arbejde med asbestfibre

Anvendelse af materialer, der består af eller indeholder nanopartikler

Svejsning

Skorstensfejning

Arbejde ved tætningerne i ovne og beholdere, såfremt der må regnes med støv

Arbejde ved ovntapningen, såfremt der må regnes med tungmetalrøg

Arbejde ved råmaterialefødningen til højovne

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Minedrift

Jern- og stålindustri

Metal- og træindustri

Bilindustri

Tilhugning af sten

Medicinalindustri

Sundhedssektor

Fremstilling af cytostatika

Hænder

Handsker til beskyttelse mod kemikalier

og beskyttelsescreme som yderligere/supplerende beskyttelse

Arbejde med asbestfibre

Anvendelse af materialer, der består af eller indeholder nanopartikler

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Vedligeholdelse af industrianlæg

Hele kroppen

Beklædning til beskyttelse mod faste partikler

Nedrivning

Arbejde med asbestfibre

Anvendelse af materialer, der består af eller indeholder nanopartikler

Skorstensfejning

Fremstilling af plantebeskyttelsesmidler

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Vedligeholdelse af industrianlæg

Landbrug

Øjne

Briller/beskyttelsesbriller og ansigtsskærme

Træarbejde

Vejarbejde

Minedrift

Metal- og træindustri

Entreprenørarbejde

Flydende aerosoler

(Dis og tåge)

Åndedrætsorganer

Åndedrætsværn mod partikler

Overfladebehandling (f.eks. lakering/maling, sandblæsning)

Overfladerensning

Metalindustri

Fremstillingsindustri

Bilindustri

Hænder

Handsker til beskyttelse mod kemikalier

Overfladebehandling

Overfladerensning

Arbejde med væskestråleapparater

Arbejde med syre og lud, desinfektionsmidler og ætsende rengøringsmidler

Metalindustri

Fremstillingsindustri

Bilindustri

Hele kroppen

Beklædning til beskyttelse mod kemikalier

Overfladebehandling

Overfladerensning

Metalindustri

Fremstillingsindustri

Bilindustri

KEMISKE — VÆSKER

Nedsænkning

Stænk, sprøjt og stråler

Hænder

Handsker til beskyttelse mod kemikalier

Arbejde med væskestråleapparater

Arbejde med syre og lud, desinfektionsmidler og ætsende rengøringsmidler

Håndtering af coatingstoffer

Garvning

Arbejde i frisør- og skønhedssaloner

Tekstil- og beklædningsindustrien

Rengøringsindustri

Bilindustri

Skønhedssektoren og frisørbranchen

Underarm

Ærmer til beskyttelse mod kemikalier

Arbejde med syre og lud, desinfektionsmidler og ætsende rengøringsmidler

Rengøring

Kemisk industri

Rengøringsindustri

Bilindustri

Fod

Støvler til beskyttelse mod kemikalier

Arbejde med væskestråleapparater

Arbejde med syre og lud, desinfektionsmidler og ætsende rengøringsmidler

Tekstil- og beklædningsindustrien

Rengøringsindustri

Bilindustri

Hele kroppen

Beklædning til beskyttelse mod kemikalier

Arbejde med væskestråleapparater

Arbejde med syre og lud, desinfektionsmidler og ætsende rengøringsmidler

Rengøring

Kemisk industri

Rengøringsindustri

Bilindustri

Landbrug

KEMISKE — GASSER OG DAMPE

Gasser og dampe

Åndedrætsorganer

Åndedrætsværn mod gasser

Overfladebehandling (f.eks. lakering/maling, sandblæsning)

Overfladerensning

Arbejde i fermenterings- og destilleringsrum

Arbejde i tanke og gæringstanke

Arbejde i beholdere, små rum og ved gasopvarmede industriovne, såfremt der kan være fare for gasforgiftning eller iltmangel

Skorstensfejning

Arbejde med desinfektionsmidler og ætsende rengøringsmidler

Arbejde ved gasomsættere og gasledninger ved højovne

Metalindustri

Bilindustri

Fremstillingsindustri

Rengøringsindustri

Fremstilling af alkoholholdige drikkevarer

Spildevandsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg

Kemisk industri

Petrokemisk industri

Hænder

Handsker til beskyttelse mod kemikalier

Overfladebehandling

Overfladerensning

Arbejde i fermenterings- og destilleringsrum

Arbejde i tanke og gæringstanke

Arbejde i beholdere, små rum og ved gasopvarmede industriovne, såfremt der kan være fare for gasforgiftning eller iltmangel

Metalindustri

Bilindustri

Fremstillingsindustri

Fremstilling af alkoholholdige drikkevarer

Spildevandsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg

Kemisk industri

Petrokemisk industri

Hele kroppen

Beklædning til beskyttelse mod kemikalier

Overfladebehandling

Overfladerensning

Arbejde i fermenterings- og destilleringsrum

Arbejde i tanke og gæringstanke

Arbejde i beholdere, små rum og ved gasopvarmede industriovne, såfremt der kan være fare for gasforgiftning eller iltmangel

Metalindustri

Bilindustri

Fremstillingsindustri

Fremstilling af alkoholholdige drikkevarer

Spildevandsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg

Kemisk industri

Petrokemisk industri

Øjne

Briller, beskyttelsesbriller og ansigtsskærme

Spraymaling

Træarbejde

Arbejde i miner

Bilindustri

Fremstillingsindustri

Mineindustri

Kemisk industri

Petrokemisk industri

III.   BIOLOGISKE AGENSER

Risiko

Kropsdel

PV

Eksempler på arbejdsopgaver, hvor anvendelsen af den tilsvarende type PV kan være nødvendig (*)

Industri og sektorer

BIOLOGISKE AGENSER (indeholdt i) — AEROSOLER

Faste stoffer og væsker

Åndedrætsorganer

Åndedrætsværn mod partikler

Arbejde, der indebærer kontakt med væsker og væv fra mennesker og dyr

Arbejde med biologiske agenser

Sundhedspleje

Dyreklinikker

Laboratorier til klinisk analyse

Forskningslaboratorier

Plejehjem

Hjemmepleje

Spildevandsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg

Fødevareindustri

Biokemisk produktion

Hænder

Handsker til beskyttelse mod mikroorganismer

Hele kroppen/dele af kroppen

Beklædning til beskyttelse mod biologiske agenser

Øjne og/eller ansigt

Beskyttende briller, beskyttelsesbriller og ansigtsskærme

Arbejde, der indebærer kontakt med væsker og væv fra mennesker og dyr

Arbejde med biologiske agenser

Sundhedspleje

Dyreklinikker

Laboratorier til klinisk analyse

Forskningslaboratorier

Plejehjem

Hjemmepleje

Spildevandsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg

Fødevareindustri

BIOLOGISKE AGENSER (indeholdt i) — VÆSKER

Direkte og indirekte kontakt

Hænder

Handsker til beskyttelse mod mikroorganismer

Hele kroppen/dele af kroppen

Beklædning til beskyttelse mod biologiske agenser

Øjne og/eller ansigt

Beskyttelsesbriller og ansigtsskærme

Arbejde, der indebærer kontakt med væsker og væv fra mennesker og dyr (bid, stik)

Arbejde med biologiske agenser

Sundhedspleje

Dyreklinikker

Laboratorier til klinisk analyse

Forskningslaboratorier

Plejehjem

Hjemmepleje

Spildevandsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg

Fødevareindustri

Skovindustri

Stænk, sprøjt og stråler

Hænder

Handsker til beskyttelse mod mikroorganismer

Arbejde, der indebærer kontakt med væsker og væv fra mennesker og dyr

Arbejde med biologiske agenser

Sundhedspleje

Dyreklinikker

Laboratorier til klinisk analyse

Forskningslaboratorier

Plejehjem

Hjemmepleje

Spildevandsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg

Fødevareindustri

Underarm

Ærmer til beskyttelse mod mikroorganismer

Arbejde, der indebærer kontakt med væsker og væv fra mennesker og dyr

Arbejde med biologiske agenser

Sundhedspleje

Dyreklinikker

Laboratorier til klinisk analyse

Forskningslaboratorier

Plejehjem

Hjemmepleje

Spildevandsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg

Fødevareindustri

Fod/Ben

Overtræksstøvler og gamacher

Arbejde, der indebærer kontakt med væsker og væv fra mennesker og dyr

Arbejde med biologiske agenser

Sundhedspleje

Dyreklinikker

Laboratorier til klinisk analyse

Forskningslaboratorier

Plejehjem

Hjemmepleje

Spildevandsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg

Fødevareindustri

Hele kroppen

Beklædning til beskyttelse mod biologiske agenser

Arbejde, der indebærer kontakt med væsker og væv fra mennesker og dyr

Arbejde med biologiske agenser

Sundhedspleje

Dyreklinikker

Laboratorier til klinisk analyse

Forskningslaboratorier

Plejehjem

Hjemmepleje

Spildevandsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg

Fødevareindustri

BIOLOGISKE AGENSER (indeholdt i) — MATERIALER, PERSONER, DYR m.m.

Direkte og indirekte kontakt

Hænder

Handsker til beskyttelse mod mikroorganismer

Hele kroppen/dele af kroppen

Beklædning til beskyttelse mod biologiske agenser

Øjne og/eller ansigt

Beskyttelsesbriller og ansigtsskærme

Arbejde, der indebærer kontakt med væsker og væv fra mennesker og dyr (bid, stik)

Arbejde med biologiske agenser

Sundhedspleje

Dyreklinikker

Laboratorier til klinisk analyse

Forskningslaboratorier

Plejehjem

Hjemmepleje

Spildevandsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg

Fødevareindustri

Skovindustri

IV.   ANDRE RISICI

Risiko

Kropsdel

PV

Eksempler på arbejdsopgaver, hvor anvendelsen af den tilsvarende type PV kan være nødvendig (*)

Industri og sektorer

Manglende synlighed

Hele kroppen

PV'er, der visuelt signalerer brugerens tilstedeværelse

Arbejde i nærheden af køretøjer i bevægelse

Asfaltarbejde og kørebaneafmærkning

Jernbanearbejde

Kørende transportmidler

Jordpersonalets arbejde i lufthavne

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Minedrift

Transporttjenester og passagerbefordring

Iltmangel

Åndedrætsorganer

Isolerende åndedrætsværn

Arbejde i lukkede rum

Arbejde i fermenterings- og destilleringsrum

Arbejde i tanke og gæringstanke

Arbejde i beholdere, små rum og ved gasopvarmede industriovne, såfremt der kan være fare for gasforgiftning eller iltmangel

Arbejde i skakte, kloakker og andre underjordiske rum, hvor spildevand udledes

Fremstilling af alkoholholdige drikkevarer

Entreprenørarbejde

Kemisk industri

Petrokemisk industri

Åndedrætsorganer

Dykkerudstyr

Arbejde under vand

Entreprenørarbejde

Drukning

Hele kroppen

Redningsvest

Arbejde på eller i nærheden af vand

Arbejde til søs

Arbejde i fly

Fiskeindustri

Luftfartsindustri

Bygningskonstruktion

Entreprenørarbejde

Arbejde på skibsværfter

Arbejde i havnebassiner og i havne

«

(1)  I visse tilfælde, og som et resultat af risikovurderingen, kan beskyttende creme anvendes sammen med andre PV'er med det formål at beskytte arbejdstagernes hud mod relaterede risici. Beskyttende creme er et PV i henhold til direktiv 89/656/EØF, da denne type udstyr under visse omstændigheder kan betragtes som »tilbehør«, jf. artikel 2 i direktiv 89/656/EØF. Dog er beskyttende creme ikke et PV i henhold til artikel 3, stk. 1. i forordning (EU) 2016/425.


Top