EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1831

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF (EØS-relevant tekst)

C/2019/7542

OJ L 279, 31.10.2019, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1831/oj

31.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/31


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2019/1831

af 24. oktober 2019

om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til det 10. princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder (2), der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har enhver arbejdstager ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø. Retten til en høj grad af beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og til et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres faglige behov, og som giver dem mulighed for at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet, omfatter også beskyttelse mod udsættelse for kemiske agenser under arbejdet.

(2)

I sin meddelelse »Sikrere og sundere arbejde for alle« (3) har Kommissionen klart understreget behovet for fortsat at forbedre arbejdstagernes beskyttelse mod udsættelse for kemiske agenser under arbejdet.

(3)

Kommissionen skal i henhold til direktiv 98/24/EF fremsætte forslag til europæiske mål i form af vejledende EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering med henblik på beskyttelse af arbejdstagere mod risici forbundet med eksponeringen for farlige kemikalier.

(4)

I artikel 3, stk. 2, i direktiv 98/24/EF gives Kommissionen beføjelser til at fastsætte eller ajourføre de vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, under hensyntagen til eksistensen af måleteknikker baseret på foranstaltninger, der vedtages i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 17 Rådets direktiv 89/391/EØF (4).

(5)

I artikel 3, stk. 1, i direktiv 98/24/EF fastsættes det, at Kommissionen, på grundlag af en uafhængig videnskabelig vurdering af de seneste tilgængelige videnskabelige data, skal evaluere forbindelsen mellem farlige kemiske agensers indvirkning på helbredet og niveauet for erhvervsmæssig eksponering.

(6)

I den forbindelse bistås Kommissionen af Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser (SCOEL), som blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2014/113/EU (5).

(7)

I direktiv 98/24/EF defineres »grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering«, medmindre andet er anført, som grænsen for den tidsvægtede gennemsnitlige koncentration af en kemisk agens i den luft på arbejdspladsen, der indåndes af en arbejdstager i relation til en nærmere fastsat referenceperiode.

(8)

Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering er helbredsrelaterede grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der er beregnet ud fra de nyeste foreliggende videnskabelige data og vedtaget af Kommissionen under hensyntagen til de til rådighed værende målemetoder. Med værdierne fastsættes et tærskelniveau for eksponeringen, under hvilket der generelt ikke kan forventes skadelige virkninger i forbindelse med en given kemisk agens efter kortvarig eller daglig eksponering gennem et helt arbejdsliv. Grænseværdier er mål på EU-plan, der skal bidrage til, at arbejdsgiveren kan bestemme og vurdere risici og gennemføre forebyggende og beskyttende foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 98/24/EF.

(9)

I overensstemmelse med udvalgets anbefalinger fastsættes der vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i forhold til en referenceperiode på et tidsvægtet gennemsnit på otte timer (grænseværdier for langtidseksponering) og for visse kemiske agenser for kortere referenceperioder, generelt et tidsvægtet gennemsnit på 15 minutter (grænseværdier for kortvarig eksponering) for at tage hensyn til virkningerne af en kortvarig eksponering.

(10)

For enhver kemisk agens, for hvilken der på EU-plan er fastsat en vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, skal medlemsstaterne fastsætte en national grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. I den forbindelse skal de tage hensyn til EU-grænseværdien, således at den nationale grænseværdi er i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

(11)

Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering er en væsentlig del af de generelle foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne mod de sundhedsmæssige risici, der følger af eksponering for farlige kemikalier.

(12)

I overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 98/24/EF har SCOEL vurderet forholdet mellem helbredsvirkningerne af de kemiske agenser, der er anført i de 10 rækker i bilaget til nærværende direktiv, og niveauet for erhvervsmæssig eksponering. Kommissionen har ligeledes henstillet til, at der for alle disse kemiske agenser fastsættes vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for inhalation i en referenceperiode på et tidsvægtet gennemsnit på otte timer. Der bør derfor fastsættes grænseværdier for langtidseksponering for alle disse stoffer i bilaget til nærværende direktiv.

(13)

For nogle af disse kemiske agenser, f.eks. anilin, trimethylamin, 2-phenylpropan (cumen), sec-butylacetat, 4-aminotoluen, isobutylacetat, isoamylalkohol, n-butylacetat og phosphoryltrichlorid, anbefalede SCOEL også at fastsætte grænseværdier for korttidseksponering.

(14)

For visse stoffer er det nødvendigt at undersøge risikoen for en indtrængen gennem huden for at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau. Blandt de kemiske agenser anført i rækkerne i bilaget til dette direktiv, konstaterede SCOEL muligheden for betydelig optagelse gennem huden for anilin, 2-phenylpropan (cumen) og 4-aminotoluen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der i bilaget til dette direktiv medtages anmærkninger, der angiver, at der er mulighed for betragtelig optagelse gennem huden for disse kemiske agenser, ud over de vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

(15)

En af disse kemiske agenser, 2-phenylpropan (cumen), er for øjeblikket opført i bilaget til Kommissionens direktiv 2000/39/EF (6). SCOEL har anbefalet, at der fastsættes en ny vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering for dette stof. Det er derfor hensigtsmæssigt at optage en revideret grænseværdi for 2-phenylpropan (cumen) i bilaget til nærværende direktiv og at slette den tilsvarende række fra bilaget til direktiv 2000/39/EF.

(16)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (7) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(17)

I forbindelse med dette direktiv finder Kommissionen, at fremsendelse af sådanne dokumenter i form af en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de nationale bestemmelser og dette direktiv, er berettiget, eftersom der for visse agenser allerede findes nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i national lovgivning, og på grund af den forskelligartede og tekniske karakter af de nationale retlige instrumenter for at fastsætte grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

(18)

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen blev hørt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i direktiv 98/24/EF og afgav sine udtalelser den 6. december 2017 og den 31. maj 2018. Udvalget anerkendte, at der i øjeblikket var problemer med adgang til målemetoder, som kan anvendes til at påvise overensstemmelse med den foreslåede grænseværdi for phosphoryltrichlorid og isoamylalkohol, og at der bør gøres en indsats for at sikre, at passende teknikker gøres tilgængelige ved udgangen af gennemførelsesperioden.

(19)

Foranstaltningerne fastsat ved dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 17 i direktiv 89/391/EØF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Der fastsættes en femte liste over vejledende EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for de kemiske agenser, der er anført i bilaget.

Artikel 2

Medlemsstaterne fastsætter på grundlag af EU-grænseværdierne nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for de kemiske agenser, der er anført i bilaget.

Artikel 3

I bilaget til direktiv 2000/39/EF udgår henvisningen til cumen med virkning fra den 20. maj 2021.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 20. maj 2021 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser, og meddelelsen skal ledsages af et eller flere forklarende dokumenter i form af tabeller, der viser overensstemmelsen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

(2)  Den europæiske søjle for sociale rettigheder, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_da.

(3)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, »Sikrere og sundere arbejde for alle — modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen« (COM(2017) 12 final). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1572256736303&uri=CELEX:52017DC0012.

(4)  Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

(5)  Kommissionens afgørelse 2014/113/EU af 3. marts 2014 om oprettelse af et videnskabeligt udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser og om ophævelse af afgørelse 95/320/EF (EUT L 62 af 4.3.2014, s. 18).

(6)  Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved at være udsat for kemiske agenser under arbejdet (EFT L 142 af 16.6.2000, s. 47).

(7)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.


BILAG

EF-nr.  (1)

CAS-nr.  (2)

BETEGNELSE

GRÆNSEVÆRDIER

Anmærkninger  (3)

8 timer  (4)

Kortvarig eksponering  (5)

mg/m3  (6)

ppm  (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-539-3

62-53-3

Anilin (8)

7,74

2

19,35

5

Hud

200-817-4

74-87-3

Chlormethan

42

20

200-875-0

75-50-3

Trimethylamin

4,9

2

12,5

5

202-704-5

98-82-8

2-Phenylpropan

(Cumen)  (8)

50

10

250

50

Hud

203-300-1

105-46-4

Sec-Butylacetat

241

50

723

150

203-403-1

106-49-0

4-Aminotoluen

4,46

1

8,92

2

Hud

203-745-1

110-19-0

Isobutylacetat

241

50

723

150

204-633-5

123-51-3

Isoamylalkohol

18

5

37

10

204-658-1

123-86-4

n-Butylacetat

241

50

723

150

233-046-7

10025-87-3

Phosphoryltrichlorid

0,064

0,01

0,12

0,02


(1)  EF-nr.: Det Europæiske Fællesskab (EF)-nummer, numerisk identifikator for stoffer i Den Europæiske Union.

(2)  CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-registreringsnummer.

(3)  Anmærkningen Hud angiver, at der er mulighed for betragtelig optagelse gennem huden.

(4)  Målt eller beregnet for en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksponering.

(5)  Grænseværdi for kortvarig eksponering (STEL). Grænseværdien må ikke overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet.

(6)  mg/m3: milligram pr. kubikmeter luft. For kemikalier i gas- eller dampform udtrykkes grænseværdien ved 20 °C og 101,3 kPa.

(7)  ppm: »parts pr. million« (efter volumen) i luft (ml/m3).

(8)  Ved overvågning af eksponering bør der tages hensyn til relevante biologiske overvågningsværdier som foreslået af Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser (SCOEL).


Top