Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1828

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1828 af 30. oktober 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for koncessioner for offentlige vareindkøbs-, bygge- og anlægs- og tjenesteydelseskontrakter samt projektkonkurrencer (EØS-relevant tekst)

C/2019/7693

OJ L 279, 31.10.2019, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1828/oj

31.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/25


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1828

af 30. oktober 2019

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for koncessioner for offentlige vareindkøbs-, bygge- og anlægs- og tjenesteydelseskontrakter samt projektkonkurrencer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (1), særlig artikel 6, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2014/115/EU (2) godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (3) (»aftalen«), som blev indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen. Aftalen er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Den finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2014/24/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende myndigheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU skal Kommissionen hvert andet år kontrollere, at tærskelværdierne for offentlige kontrakter og projektkonkurrencer, der er fastsat i artikel 4, litra a), b) og c), i nævnte direktiv, svarer til de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen. Eftersom værdien af de tærskler, der beregnes i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU, afviger fra værdien af de tærskler, der er fastsat i artikel 4, litra a), b) og c), i nævnte direktiv, er det nødvendigt at justere disse tærskelværdier. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU skal de tærskelværdier, der er fastsat i artikel 13 i nævnte direktiv, tilpasses de tærskelværdier, der er fastsat i artikel 4, litra a) og c), i nævnte direktiv.

(3)

Direktiv 2014/24/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2014/24/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 ændres således:

a)

I litra a) ændres »5 350 000 EUR« til »5 350 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres »144 000 EUR« til »139 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres »221 000 EUR« til »214 000 EUR«.

2)

Artikel 13, stk. 1, ændres således:

a)

I litra a) ændres »5 548 000 EUR« til »5 350 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres »221 000 EUR« til »214 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rådets afgørelse 2014/115/EU af 2. december 2013 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (EUT L 68 af 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68 af 7.3.2014, s. 2.


Top