EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1823

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/1823 af 8. august 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage fruktose som et aktivstof i bilag I hertil (EØS-relevant tekst)

C/2019/5865

OJ L 279, 31.10.2019, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1823/oj

31.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/13


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1823

af 8. august 2019

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage fruktose som et aktivstof i bilag I hertil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 28, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fruktose som aktivstof, i det omfang det udgjorde fødevarer eller foderstoffer beregnet til brug som afskræknings- eller tiltrækningsmiddel af produkttype 19, var tidligere omfattet af undtagelsen for fødevarer og foderstoffer i henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 (2).

(2)

Der blev indgivet en anmeldelse i henhold til artikel 16, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (3) vedrørende fruktose, som var omfattet af undtagelsen for fødevarer og foderstoffer, som produkttype 19. Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) erklærede, at anmeldelsen opfyldte kravene og underrettede Kommissionen om overensstemmelsen i henhold til forordningens artikel 17. Fruktose blev derfor optaget under produkttype 19 på listen over kombinationer af stof og produkttype, der indgår i undersøgelsesprogrammet for eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter (4).

(3)

Kommissionen bad den 31. januar 2017 agenturet om en udtalelse om, hvorvidt fruktose giver anledning til betænkelighed i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. Agenturet konkluderede i sin udtalelse (5), at fruktose ikke giver anledning til betænkelighed og derfor kan optages i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012.

(4)

Under hensyntagen til agenturets udtalelse bør fruktose optages i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012. Da fruktose er af naturlig oprindelse, bør det optages i kategori 4 »Traditionelt anvendte stoffer af naturlig oprindelse«. Fruktose bør kun optages i dette bilag, i det omfang det hører under definitionen »fødevarer« eller »foder« som angivet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra u). Dette er i overensstemmelse med, at fruktose kun var omfattet af undtagelsen for fødevarer og foder, som fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007, hvis det var fødevarer eller foder.

(5)

Artikel 89, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 indeholder overgangsforanstaltninger for tilfælde, hvor et eksisterende aktivstof, der er omfattet af arbejdsprogrammet for systematisk undersøgelse af eksisterende aktivstoffer, bliver godkendt i overensstemmelse med nævnte forordning. For så vidt angår fruktose til produkttype 19 bør godkendelsesdatoen med henblik på artikel 89, stk. 3, i nævnte forordning, fastsættes til den 1. juni 2021 for at give tilstrækkelig tid til at indgive ansøgninger om godkendelse i overensstemmelse med forordningens artikel 89, stk. 3, andet afsnit —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Med henblik på artikel 89, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 er datoen for godkendelse af fruktose til produkttype 19 den 1. juni 2021.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/157 af 6. november 2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 31 af 1.2.2019, s. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012, i kategori 4 i listen over aktivstoffer, som omhandlet i artikel 25, litra a), tilføjes følgende:

EF-nummer

Navn/gruppe

Begrænsning

Bemærkning

«200-333-3

Fruktose  (*1)

Bortset fra fruktose, der ikke er en fødevare eller et foder.

CAS-nr.: 57-48-7


(*1)  Datoen for godkendelse af fruktose til produkttype 19 med henblik på artikel 89, stk. 3, er 1. juni 2021.»


Top