EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1820

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/1820 af 8. august 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage Saccharomyces cerevisiae som et aktivstof i bilag I hertil (EØS-relevant tekst)

C/2019/5890

OJ L 279, 31.10.2019, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1820/oj

31.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1820

af 8. august 2019

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage Saccharomyces cerevisiae som et aktivstof i bilag I hertil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 28, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Saccharomyces cerevisiae som aktivstof, i det omfang det udgjorde fødevarer eller foderstoffer beregnet til brug som afskræknings- eller tiltrækningsmiddel af produkttype 19, var tidligere omfattet af undtagelsen for fødevarer og foderstoffer i henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 (2).

(2)

Der blev indgivet en anmeldelse i henhold til artikel 16, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (3) vedrørende Saccharomyces cerevisiae, som var omfattet af undtagelsen for fødevarer og foderstoffer, som produkttype 19. Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) erklærede, at anmeldelsen opfyldte kravene og underrettede Kommissionen om overensstemmelsen i henhold til forordningens artikel 17. Saccharomyces cerevisiae blev derfor optaget under produkttype 19 på listen over kombinationer af stof og produkttype, der indgår i undersøgelsesprogrammet for eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter (4).

(3)

Kommissionen bad den 31. januar 2017 agenturet om en udtalelse om, hvorvidt Saccharomyces cerevisiae giver anledning til betænkelighed i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(4)

Agenturet konkluderede i sin udtalelse (5), at Saccharomyces cerevisiae ikke giver anledning til betænkelighed og derfor kan optages i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012.

(5)

Under hensyntagen til agenturets udtalelse bør Saccharomyces cerevisiae optages i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012. Da Saccharomyces cerevisiae er af naturlig oprindelse, bør det optages i kategori 4 »Traditionelt anvendte stoffer af naturlig oprindelse«. Saccharomyces cerevisiae bør kun optages i dette bilag, i det omfang det hører under definitionen »fødevarer« eller »foder« som angivet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra u). Dette er i overensstemmelse med, at Saccharomyces cerevisiae kun var omfattet af undtagelsen for fødevarer og foder, som fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007, hvis det var fødevarer eller foder.

(6)

Artikel 89, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 indeholder overgangsforanstaltninger for tilfælde, hvor et eksisterende aktivstof, der er omfattet af arbejdsprogrammet for systematisk undersøgelse af eksisterende aktivstoffer, bliver godkendt i overensstemmelse med nævnte forordning. For så vidt angår Saccharomyces cerevisiae til produkttype 19 bør godkendelsesdatoen med henblik på artikel 89, stk. 3, i nævnte forordning, fastsættes til den 1. juni 2021 for at give tilstrækkelig tid til at indgive ansøgninger om godkendelse i overensstemmelse med forordningens artikel 89, stk. 3, andet afsnit —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Med henblik på artikel 89, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 er datoen for godkendelse af Saccharomyces cerevisiae til produkttype 19 den 1. juni 2021.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/157 af 6. november 2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 31 af 1.2.2019, s. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012, i kategori 4 i listen over aktivstoffer, som omhandlet i artikel 25, litra a), tilføjes følgende:

EF-nummer

Navn/gruppe

Begrænsning

Bemærkning

«Foreligger ikke

Saccharomyces cerevisiae (gær)  (*1)

Bortset fra Saccharomyces cerevisiae, der ikke er en fødevare eller et foder.

CAS-nr.: 68876-77-7


(*1)  Datoen for godkendelse af Saccharomyces cerevisiae til produkttype 19 med henblik på artikel 89, stk. 3, er 1. juni 2021.»


Top